Sunteți pe pagina 1din 4

NORME DE ECOCONDITIONALITATE

Normele privind ecocondiționalitatea cuprind standarde privind bunele condiții


agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC) și cerințe legale în materie de gestionare
(SMR) referitoare la următoarele domenii: mediu, schimbări climatice, bune condiții
agricole ale terenurilor: apă (SMR 1, GAEC 1, 2, 3), sol și stoc de carbon (GAEC 4, 5,
6), biodiversitate (SMR 2, 3), peisaj (GAEC 7); sănătate publică, sănătatea animalelor și
sănătatea plantelor: siguranță alimentară (SMR 4, 5), identificarea și înregistrarea
animalelor (SMR 6, 7, 8), bolile animalelor (SMR 9), produse de protecție a plantelor
(SMR 10) și bunăstarea animalelor (SMR 11, 12, 13).

Pentru cine sunt obligatorii GAEC și SMR?

Potrivit proiectului de Ordin pentru aprobarea normelor privind


ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în
România, respectarea GAEC și SMR este obligatorie pentru:

a) fermierii care solicită plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii (ANT), cu


excepția fermierilor înscriși în schema de plată pentru micii fermieri (art. 92 Reg. (UE)
1.306/2013);

b) beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea și crearea de


suprafețe împădurite, plăți de agromediu și climă, sprijin pentru conversia la agricultură
ecologică, sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică, plăți pentru
zone cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăți pentru
angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;

c) fermierii care solicită sprijin prin măsuri de piață în sectorul vitivinicol;

d) fermierii care solicită plăți prin alte scheme și măsuri de sprijin din fonduri
europene sau din bugetul național pentru care trebuie respectate normele de
ecocondiționalitate.

În plus, pentru 2015 și 2016 este obligatorie și păstrarea raportului dintre suprafața
terenurilor utilizate ca pajiști permanente și suprafața agricolă totală, declarate de
fermieri în 2007 (art. 93 alin. (3)/Reg. (UE) 1306/2013).

Insituțiile împlicate în controlul privind respectarea normelor de


ecocondiționalitate sunt APIA (SMR 1-3, SMR 10, GAEC 1-7), ANSVSA (SMR 4-9 și
SMR 11-13), Garda Națională de Mediu și Autoritatea Națională Fitosanitară (SMR
10). Nerespectarea GAEC și SMR din vina fermierului, se sancționează cu reducerea
plății sau excluderea totală de la plată (art. 91 din Reg. (UE) 1.306/2013).

Norme de mediu, schimbări climatice, bune condiții agricole ale terenurilor

• APĂ

SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse


agricole

GAEC 1 - Crearea/menținerea benzilor tampon (fășiilor de protecție) în


vecinătatea apelor de suprafață: se mențin fâșiile de protecție existente pe terenurile
agricole din vecinătatea apelor de suprafață, a căror lățime minimă este de 1 m pe
terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%.
Dacă pe teren nu există fâșii de protecție, fermierul are obligația înființării și menținerii
acestor fâșii.

GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei


pentru irigații în agricultură

GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării: este interzisă


poluarea apelor subterane prin deversarea directă sau prin descărcarea pe teren și
infiltrarea în sol a produselor ce conțin substanțe periculoase utilizate în agricultură
(biocide și produse de protecție a plantelor, produse de uz veterinar, produse petroliere,
azotații și fosfații din îngrășăminte și alte produse utilizate pentru dezinfecție,
dezinsecție, deratizare și decontaminare în fermă).

• SOL ȘI STOC DE CARBON

GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului: pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să


fie acoperit cu culturi de toamnă și/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puțin
20% din suprafața arabilă totală a fermei.

GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale


specifice pentru limitarea eroziunii: lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul
arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prășitoare, se efectuează de-a lungul
curbelor de nivel. Se mențin terasele existente pe terenul agricol la 1 ianuarie 2007.

GAEC 6 - Menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv


interdicția de a incendia miriștile arabile: floarea-soarelui nu se cultivă pe același
amplasament mai mult de 2 ani consecutiv. Este interzisă arderea miriștilor și a
resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente.
• BIODIVERSITATE

SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice

SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră


sălbatică

• PEISAJ, NIVELUL MINIM DE ÎNTREȚINERE

GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj: fermierii trebuie să păstreze


elementele de peisaj ce includ gardurile vii, iazurile, șanțurile, arborii în aliniament, în
pâlc sau izolați, marginile câmpurilor și terasele existente pe terenul arabil și să prevină
instalarea vegetației nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul necultivat. Pășunile
permanente se întrețin prin asigurarea unui nivel minim de pășunat de 0,3 UVM/ha
și/sau prin cosirea lor cel puțin o dată pe an.

Sănătate publică, a animalelor și a plantelor

• SIGURANȚA ALIMENTARĂ

SMR 4 - Principii și cerințe generale ale legislației alimentare și proceduri în


domeniul siguranței produselor alimentare

SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau


tireostatic și a substanțelor betaagoniste în creșterea animalelor

• IDENTIFICAREA ȘI ÎNREGISTRAREA ANIMALELOR

SMR 6 - Identificarea și înregistrarea suinelor

SMR 7 - Identificarea și înregistrarea bovinelor

SMR 8 - Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină

• BOLILE ANIMALELOR

SMR 9 - Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii


spongiforme transmisibile (EST)

• PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor


Bunăstarea animalelor

SMR 11 - Norme minime privind protecția vițeilor: vițeii cu vârsta de până la 8


săptămâni trebuie ținuți în boxe individuale cu pereți perforați care să permită vițeilor să
aibă contacte vizuale și tactile, cu excepția celor pentru izolarea animalelor bolnave.
Lățimea oricărei boxe individuale pentru un vițel trebuie să fie cel puțin egală cu
înălțimea vițelului la greabăn, măsurată în poziție patrupedă, iar lungimea acesteia
trebuie să fie cel puțin egală cu lungimea corpului vițelului, măsurată de la vârful
nasului până la coadă, înmulțită cu 1,1. Vițeii nu trebuie ținuți în boxe individuale după
vârsta de 8 săptămâni, cu excepția celor ce necesită a fi izolați pentru tratament.
Pentru vițeii crescuți în grupuri, spațiul liber alocat și disponibil pentru fiecare
vițel trebuie să fie de cel puțin 1,5 mp pentru vițeii cu greutatea vie de până la 150 kg,
de cel puțin 1,7 mp pentru cei de 150 kg - 220 kg și de cel puțin 1,8 mp pentru vițeii cu
greutatea vie de 220 kg și peste. Aceste cerințe nu se aplică exploatațiilor cu mai puțin
de 6 viței și vițeilor ținuți alături de mame în vederea alăptării.
Crescătorii de bovine trebuie să respecte condițiile pentru creșterea vițeilor din
anexa la Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția
vițeilor, aprobată prin Ordinul ANSVSA 72/2005.

SMR 12 - Norme minime de protecție a porcinelor: crescătorii de porcine au


obligația să aplice standardele minime pentru protecția porcilor destinați creșterii și
îngrășării, precum și condițiile generale și dispozițiile specifice pentru diferite categorii
de porcine prevăzute de Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime
pentru protecția porcilor, aprobată prin Ordinul ANSVSA 202/2006, cu modificările și
completările ulterioare.
De asemenea, au obligația să aplice prevederile relevante din anexa la Norma
sanitară veterinară privind protecția animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul
ANSVSA 75/2005, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, persoanele implicate în îngrijirea animalelor trebuie să urmeze cursuri
de instruire privind bunăstarea animalelor de fermă, organizate de autoritatea
competentă.

SMR 13 - Protecția animalelor de fermă: fermierii trebuie să aplice standardele


minime pentru protecția animalelor crescute sau ținute în fermă, așa cum sunt prevăzute
în anexa la Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor de fermă, aprobată
prin Ordinul ANSVSA 75/2005, cu privire la următoarele aspecte: personalul care
asigură îngrijirea, inspecția zilnică, ținerea evidențelor, libertatea de mișcare, adăposturi
și cazare, animale ce nu sunt ținute în adăposturi, echipamente mecanice sau automate,
hrană pentru animale, apă și alte substanțe, mutilarea animalelor, metodele de creștere.