Sunteți pe pagina 1din 120

Lucrare elaborata in conformitate cu Programa $colarll aprobata prin Ordinul Ministrului Educapei,

Cercetarii ~i Tineretului nr. 5097 din 09.09.2009 ~i avizata de Cornisia Nationala de MaternaticA din Ministerul
Educapei ~i Cercetarii cu nr. 36684/1996, nr. 25216/1999 ~i nr. 468612003 pentru folosirea in clasa ~i
pregatirea suplimentara a elevilor.

Referlnfi 'tilntifici: Lucrarea a fost definitivata prin contiibutia ~i recomandarile Comisiei ~iintifice ~i Anton NEGRIL,A
metodice a··publicatiilor Societatii de $tiinte Matematice din Romania. Aceasta ~i-a dat avizul favorabil in Maria NEGRILA
ceea ce prive~te a1catuirea ~i contifiutul matematic.

Editor: Calin Vlasie

Redactare: Daniel Mitran


Tehnoredactare: Carmen Radulescu
Prepress: Marius Badea
Coperta colectiei: Ionut Bro~ianu
algebra
Solutiile testelor de autoevaluare
ueometrie
pot fi consultate Ia adresa:
http://www.edituraparalela45.ro/
Descrierea CIP a Bibliotecii Nafionale a Rominiei download/solutii_teste_de_autoevaluare
NEGRIL.t\. ANTON
Matematici, Algebri, Geometrie : clasa a Vll-a I Anton Negrila, Maria
Negrila. - Ed. a 5-a, rev. - Pite~ti : Paralela 45, 2016-
_consolidare_clasa7_sem 1_2017 .rar
clasa aVll-a
2vol.
ISBN 978-973-47-2352-2
Partea 1.-2016.- ISBN 978-973-47-2353-9
oaneal
edi~ia a V-a, revizuita
I. Negri1i, Maria

512(075)
514(075)

mate 2000- consolldare

Copyright © Editura Paralela 45, 2016


Prezenta lucrare folose§te denumiri ce constituie mirci inregistrate,
iar conpnutul este protejat de legislapa privind dreptul de proprietate intelectuali.

. ..
Recapitulare fl evaluare
Abrevieri:
lnitiali
• Inipere (intelegere)
'
Ill Teste cu exercitii ~i probleme recapitulative pentru
•• Consolidare (aplicare ~i exersare) pregatirea testarii initiale

••• Excelenfa (aprofundare ~i performanta)

•••• Supermate eTESTUL 1 .


1. Calculati:
a) n = a - 2b, unde:
a = (- 26 + 32) · [(- 7)(+4) - (- 3)(+8)] ~i b = (-15 + 21)[(-3)(-12) + (- 13)(+3));
b) (- 32 + 26). [(+48) : (- 8) + (- 36): (- 9) + (-63): (+9));
c) (- 28 + 22) · [(-84): (- 7) +(- 54): (- 9) +(-56): (+7));
d) (-9 . 7 + 43)6 + (-2 2l : (- 2)5 + 62 : (- 5 . 32 + 32 • 22 );
e) - 92 : (-63 + 2 · 33) + (- 83l : (- 28i - (- 98 + 25 · 3).
2. Determinati n E N pentru care:
a) [(- 9tf = 81 ;
3
b) (+8r. (- 3r = <- 24)6 ;
c) (- 8r . (+18r = (- 144) ; 5 2
r
d) [(- 12) = 1443.
3. Determinati numerele intregi n pentru care:
a) n7: n3 = (- 5)4; b) (n7)3 = (- 5il; c) (n9)5 = [(- 7)15f
4. Determinati mu1timea A n B, unde:
'77.15x+19
A = { X E' tu '77} ~~. B
- - - E tu '7717x+10
={ X Etu '77} .
- - - E tu
2x+l 2x - l ·
1. Rezo1vap in mulfimea Z ecuatiile:
a) 3x+ 5 - 2(x+ 2) = 8 - 3(1 - x); b) 3(2x + 1) - 4(x + 3) = 5 - 2(2x + 1).
Pentruelevl: intrati pe www.Qvis.ro §i puteti completa electronic
8. Rezolvap in mulpmea Z inecuapile urmlitoare: cI
PORTOFOLIUL ELEVULUI
H
a)lx - 21<3; b)J2x+lJ<5; ~
Pentru profnorl: intrati pe www.Qedu.ro §i puteti completa electronic c) 3(2J2x - 5J - 15) - 12 ::;; 9; d) lx + 2J(7 - J2x + 31) > 0, pentru X E z*. c
PORTOFOLIUL PROFESORULUI c
VI
7. Determinati perechile (x,y) de numere intregi nenu1e, pentru care: c
'U
a)xy + x - 3y+ 3 = -0; b) 2xy+ 3x - 2y = 12.
- fra . -8n+17 . ·b·r-
. eductt .
>8
~
A-" • w
• • rue1tap ca etta - este rr 1 a pentru once n E n.
6n+13
e. Aflati-1 pe x din proporfiile:
a) 4x - 7 = 25; b) 4x+27 = }_; c) 6x+7 = 2.
j
5x - 3 37 8x+45 13 5x+21 8
5

•r ·'*
10. Determinati valorile naturale ale lui n, pentru care:
• TESTUL 3 .
1 l 1 l •
0,91(6)< - + - +- + ... + - - <0,9(4),n E N.
1·2 2·3 3·4 n(n+l) . . 3a - 5b d
1. Ca lculati va1oarea raportu1m r = - - - , un e:
a-3b
• TESTUL 2 . a = {(- 15) · (-5) - [(-48): (- 2) - (-64): (+4)]} : (- 20 + 15);
b = [- 323 : (-3i3 + (- 3)36 : (-336) + (- 3 . 4)1s :(is . 61s)] . (- ly'+n' n E N".
1. Calculati:
a) n = 2a - b, unde: 2. Determinati n E N pentru care:
2 17 3
a) 3 n+ · 3 = 925 ; b) (6n/ · 36 = 216 10 ; c) 15n+4 : 5n+4 = 81 6 ;
a = (- 29 + 35) · ((+6)(- 5) - (-4)(+6)] ~i b = (- 18 + 24)((- 2)(- 14) + (- 12)(+3)];
b) (- 9 + 25). ((-63): (- 7) - (-63 + 7): (- 8) - (-48): (-8)];
2 6
d) 81n: 9n + 9n+ : 9 = 90. 9 ; e)(4n+ ) . 8n = 32. (8 14f
3 2

c) (- 23 + 29) · [(- 7)(- 8) + (+9)(-6) - (-45): (- 9)]; 3. Determinati numlirul natural n din egalitatile:
3 3 a) i+2+3+ ...+16 = 4n+7; b) 2 s+l2+!9+ ...+75 = 16 11n; c) 4 2+4+6+ ... +20 = 4 n(n+l).
d) (- 54+ 2 . 7i - 6 : (2~ . 32) + (-43 + 32 . 7i - )f :
[(- 33 (- 3i;
e) -62: [(- 22). 3] + (-23 . 3 + 52)13 - 82: (- 22i - (- 50+ 24. 3f 4. Determinati numerele prime a, b, c care verifica relatiile:
2. Determinati n E N , pentru care: a)3a+b+6c = 51; b)a+ 10b+6c=62; c)a+2b+4c = 50.
a) (-4r. (+12r = (-48) ;
3
b) (+9r. (- 5r = (-45)8; s. a) Aratati ca, dacii a = IOn+ 7 ~i b = 6n + 5, pentru orice n E N, atunci numerele sunt
12 5
c) (- 7) : (- 7r = (- 7) ; d) (- 15) 18 : (- 15in = (- 15)9. prime intre ele.
3. Determinati numerele intregi n, pentru care: b) Aratati ca, daca a = 18n + 11 ~i b = 14n + 9, n E N, atunci [a; b] = a· b, unde [a; b]
17 10
a) (n : n ): n = (- 9)4 ;
3 14
b) n 2 • n3 = (- 7) 5; c) (- 7) : (- 7r = (- 7t este c.m.m.m.c. al, numerelor a ~i b.
4. Determinati multimeaA n B, unde:
6. Rezolvati in multimea Z ecuatiile:
A ={ X E '7115x+14'71} ~1. B = { X E tu'71.,5x+9
tu - - E tu - - E tu '71} . a) 12x - 31 = 11; b)212x+71 - 9 = 17;
7 - 2x 9 - 2x
c) 3(2x + 1) + 412x - ll = 2(3x + 4) + 7; d) 112x - 31 - 11 = 8.
5. Rezolvati in multimea Z ecuatiile:
7. Rezolvati in multimea z• inecuatiile:
a) 3(4x - 5) - 3(2x+ 7) + 32 = 2(2x + 1) - 14;
b) 2(5x - 3) - 5(3x + 1) + 4x = 8 - 3(2x - 7). a) 212x + 31 - 9 < 5;
&. Rezolvati in multimea Z inecuatiile: b) 3[212x - 51- 15] - 12 ~ 9;
a)l2x - 51< 11; b) 2[312x - 31 - 8] - 9 ~ 5; c) 4(3x + 8) + 612x + 31 + 5 < 5(2x - 3) + 2x + 94;
2
c) 29 - 312x - 71 ~ -4, x e z"; d) fx - 41(13 - 12x - 71) > 0.
d) fx + 31(7 - 12x + 5j) > 0, X E z•.
8. Aflatl-l pe x din propoftiile:
7. Determinati perechile (x,y) de numere intregi nenule, pentru care:
a) 3x+l0 =.!..!.; b) lOx - 21 = ..!i;
a) 2xy + 6x - y = 18; b) 2xy - 2x+ 3y = 24.
5x - 8 6 8x+15 21
Cj'
tj a. .M.Jcatap ca
.A..x • fracpa
. -9n+17 . educti.b.I"

~
- - este If 1 ... 4x - 7 5 d) 24 - x = ~.
> 6n+l1 c) -
5x+9 - 24'
.
32+x 5
e1 9. Aflati-1 pe x din propoftiile: Cl
Cl 8 5
~
~
5x - 18 9 9. a) Daca 2a = 0,2(7), caiculati valoarea raportului r = a + b .
=_2_; c) 25-7x = ~.
~ a) 7x+24 = 29;
b) 2x+l
3x+5 17 32 - 5x 17
% %-~
u
b2 - a2
~
~ 10. Fie x, ~ z E z• pentru care a = (-2) ~/z , b = (- 3 ) x
7 6 2 11 8 yz
11 ~i c = (-62) 10x 1 Y?. b)Daca 5a+4b -2 , calculap. vaIoarea raportuIm. r ~
2a 2 - 3ab+b 2
~
-~ 5a+7b 3 . . •
Demonstrati ca numerele intregi nenule a, b, c nu pot fi simultan negative.
j c) Numereie naturale x, y, z verifica reiatiile _x_= _L=~ ~i xy + xz + yz = ,:!
0,25 0,(3) 0,5
~
6 = %xyz. Calculati x,y, z. 7

• 1.~' ...
d) Fie x, y, z numere naturale nenule pentru care 2x = 3y = 8z ~i _!_ + _!_ + _!_ = ~ .
- . _ fr .. 7n+12 . I0n+9
9 • Aratatl ca actn 1e - - - ~~
. d .b.l .
sunt rre uct1 1 e pentru once n E
, "-T
1 'l.
X y Z I200 ' 3n + 5 14n + 1-
Calculati x, y, z. 10. Pretul unui obiect s-a majorat cu 20%. Dupa un timp, noul pret al obiectului s-a
10. Suma a trei numere naturale este 345. Dacii se miire~te primul numiir cu 25% din el, mic~orat cu 20%. Dupa aceste doua modificliri de pret obiectul costa 1200 lei. Care a fost
al doilea numiir se miire~te cu 50% din el ~i al treilea numiir se miire~te cu 20% din el, pretul initial al obiectului?
se obtin numere egale. Calculati numerele.
• TESTULS •
• TESTUL4.
1. Calculati:
1. Calculati: 19
a) 10 - [6,58(3) - 4,2(7) · 0,61(36)] : - ;
a) n = 6x + 5y, unde: 36
X = (-28 + 34) · [(-})(+6) - (- 5)(+7) - (- 18): (+3)] ~i b) 0,625 - 0,3(27) . [3, 19(4) - 4,58(3) . 0,61(36)].
y = (-18 + 24)[(-4)(- 16) + (- 14)(+5) - (- 32): (+4)]; 2. Detenninati n E w·, pentru care:
b) (- 96): (-6) + [(-66 + 26): (- 13 + 5)- (- 75 + 11): (+24 - 8)]. (- 2);
1 I 1 1 1 6
c) (- 3) · [(- 24): (+3) + (- 72): (+9) - (- 15): (+3)]; a) - + - +- +- + ... + <- ;
I·2 2·3 3·4 4·5 n(n+1) 7
d) [(- 32): (- 8)(+4) - (- 27): (+3). (- 2)]: [(- 50)+ (- 8)(-6)].
I I I 1 1 I
2. Determinati numiirul natural n din egalitatile: b) - + - + - + - + - + ... + = 04I(6).
"i.
a) 5 u+l2+13+ ... +3o = ( 5 25 ; b) 720+24+28+ ... +48 = 49"; 6 12 20 30 42 n(n+1) '
1 3 5 7 49
c) I3 + + + +...+ = 13" ;
2
d) 5"+2 + 5n+l - I5": 3" = 29. 25 13 ; 3. Fie a, b, c numere intregi nenule. Aratati eli daeli:
a) ab = c2 + ac - be+ 11, atunci Ia + bl = 12 ~i Ia- b + 2cl = IO;
e) 9n+ 1 · 92n+2 = 2i 4.
b) 3ac = 17 + b(3a + b - c), atunci l3a + cl = 18 ~i l3a + 2b - cl = 16.
3. Determinati valorile intregi ale lui x, pentru care:
4. Calculati:
a) 4x+23 eZ; b) 5x + 8 e Z; 14x+22 '77
C) EtLJ. a) [- 527 : (- 5i7 + (- 7i6: (- 736) + (- 3 . 4ll : (231 . 631)) . (- 1f'+n, n E N•;
2x+1 2x - I 2x+I
4. Rezolvati in multimea Z ecuatiile: b) [- i9: (- 2)19 + (-2)26: (- 226) + (- 3. 4i9: (229. 629)). (-1f'+n, n E N•.
a) 5x - 6 - 3(x + 4) = 3(x- 5) - 7; 5. Detenninati x E Z, pentru care:
b) 2[3(2x + 5) - 4] - 7 = 3;
a) [1287 - 3581 + 1- 287 - 3581] : [1-281 - 3541 + 1281 - 3541] = 9x2;
c) 5(2x - 7) - 3(3x - 8) = 9x - I6 - 2(3x - 5) + 13;
d) 2[I5- 4(3x - 8)] - 7 = 3[I8 - 5(2x - 3)] + 18. b) [1293 - 3621 + 1- 293 - 3621] : [1- 287 - 3581+ 1287 - 3581] = 9x2.
4
6. Determinati numerele naturale a, b, f• ~tiind eli numerele a , b ~i c sunt direct propor-
3 2
1. Rezolvati in muitimea Z ecuatiiie:
tionate cu numerele 4, 8 ~i, respectiv, 128, iar abc = 32.
a) 12x - 71 = 5;
Cl
7. Arlitati eli numerele naturale a = 1On + 27 ~i b = 6n + 17 sunt prime intre ele, pentru H?

~
.
b) 212x+ 51- 15 = 3;
c) 3[212x - 31 - 9] - 8 = 7; oricen E N. ~
Cl Cl

~
d) 3[212x + 31 + 4x - 9] + 5 = 4(x + 9) + 8x - 16; a. Determinati valorile intregi nenule ale lui X, pentru care: Cl
"'Cl
e) 112x + 111 - 71= 8. a)2x - 114x+7; b)2x - 314x+9;
\3
>3 1. Rezolvati in.multimea numerelor intregi nenule ecuatia 3x + 4y = 24, ~I
< 12. c)2x - 117x+13; d)7 -"- 2xl5x+8.
"
>d
v
~
E
7. Determinati numerele naturale nenule a ~i b, pentru care 2 · [a, b] - 5 · (a, b) = 306 ~i 9. Rezolvati in multimea numerelor intregi ecuatiile:
~
b) 1~ - 41 +51 = 7;
Cl)
,:! [a, b] = 28 ·(a, b). a) 12x+ 71 = 15;
~ 8. Determinati numerele intregi a, b, c, direct proportionate cu 2, 3 ~i, respectiv, 6, pentru =
c) 112x - 51 - 71 10; d)2[312x+ 51- 4] -'- 7 = 3. ~
care c 2 - b2 + 2ab - a 2 = 560.
8 9

.,;
·•
1 0. Rezolvati in multimea numerelor intregi nenule inecuatiile: 2. Fie triunghiul isoscel ABC de baza [BC], in care E E [AB] ~iF E (AC], iar D = simF B
a) l3 - 212x - 51~ -5; b)3(212x - 3l - 9] - 8 :5: 7; ~i G = simEC, [AE] = [AF], BF n CE = {0}. Aratati ca:
c) !x+ 3!(18 - 212x+ 31) > 0; d) 3(212x+ 51+ S(x - 2)+ 1] < 7(2x+ 5) +x+4. a)[BF] = [CE]; b)AO.lBC; c)[AG] = [AD].
3. Se eonsidera triunghiul ABC, eu m(<ABC) = 45°. Fie punetul P mijlocullaturii [AC],
iar AM ~i CN inaltimi in triunghiul ABC, eu M E (BC) ~i N E (AB). Aratati ca triunghiul
MPN este dreptunghic isoscel, avand m(<.MPN} = 90°.
4. Fie ABC un triunghi echilateral, iar D E (A C). Bisectoarea unghiului <ABD intersec-
.TESTUL 1 . teaza paralela dusa prin A la BC in punctul E. Aratati ca BD = CD + AE.
5. Se eonsidera triunghiul echilateral ABC, iar in exterior, pe laturile [AB] ~i [AC] se
1. Se considera triunghiul isoscel ABC avand baza [BC], in care punctele M ~i N sunt
construiese triunghiurile echilaterale ABD ~i ACE, avand centrele de greutate in punetele
mijloacele laturilor [AB] ~i, respectiv, [AC]. Pe dreapta BC se iau punctele P ~i Q, astfel
M~i, respectiv, N. Arlltati ell [MN] = [BD].
incat B E [PC] ~i C E [BQ], iar [PB] = [QC]. Aratati ca:
6. Se considera triunghiul echilateral ABC ~i M E [BC], N E [AB] ~i P E (AC], astfel incat
a) AAPQ este isoscel;
[BN] = [CM] = [AP]. Aratati ca triunghiul.MNP este echilateral.
=
b) [PN] [QM];
c) AR .l BC, daca NP n MQ = {R}.
2. Se considera triunghiul isoscel ABC de baza [BC], in care [AM] = [AN], cu M E (AB) ~i
.TESTUL3.
N E (AC), iar BN n CM = {P}. Aratati ca: 1. Fie triunghiul oareeare ABC, iar prin varfurile sale se due paralele la laturile opuse lor.
=
a) [BN] [CM]; Aratati ca varfurile triunghiului dat sunt rnijloaeele laturilor triunghiului obtinut.
b) semidreapta [AP este bisectoarea -rEA C. 2. Fie ABC un triunghi oarecare. Pe prelungirile laturii BC se iau punctele M ~i, respeetiv,
3. in triunghiul isoscel ABC avand baza [BC], se noteaza cu E ~i F mijloacele laturilor N, astfel incat triunghiurile ABM ~i ACN sa fie isoseele (B E [MC] ~i C E [BN]). inattirnile
[AB] ~i, respectiv, [AC], iar M = simE C ~iN = simF B. Aratati di: BP ~i CQ ale triunghiurilor ABM ~i ACN (BP .lAM ~i CQ .lAC), P E (AM), Q E (AN), se
a) [BF] = [CE]; b) [AM] = [AN]; c) punctele M, A, N sunt coliniare. interseeteaza in punctul 0. Demonstrati ca semidreapta [AO este biseetoarea unghiului
4. Se considera triunghiul ABC cu m(<A) = 90°, iar pe laturile [AB] ~i [AC] se construiesc -~:HAC.
in exterior triunghiurile echilaterale ABE ~i ACF. Aratati ca: 3. Se considera un triunghi ABC, eu BM .lAC ~i CN .lAB (ME (AC) ~iN E (AB)). Se
a) [EF] = [EC] = [BF]; b) semidreapta [FA este bisectoarea <EFB. prelunge~te BM cu BP astfel incat [BP] = [AC] ~i CN se prelunge~te eu CQ astfel ineat
5.in triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 90°, se ia un punct oarecare M E [BC] ~i se [CQ] = [AB]. Stiind ell B E [PM] ~iC E [QN], aratati ca:
due ME .lAB, E E (AB) ~i MF .lAC, F E (A C). Fie N = simF M ~i P = simE M. Aratati ca: =
a) [AP] [AQ];
a) punctele P, A, N sunt coliniare; b) M>AQ este dreptunghie, m(-4PAQ) = 90°.
b) triunghiul P.MN este dreptunghic. 4. in triunghiul isoscel ABC de bazA (J!C], pe dreapta BC se iau punetele M ~i N, astfel
6. Aratati ca, daca un triunghi ABC, cu BC = a, AC = b ~i AB = c, verifica relatia incat B E [MC] ~i C E [BN], unde [AB] = [BM] ~i [AC] = [CN]. Se due BT .l AM ~i
9 a =--b _c - , atunei triunghiul este eehilateral. CR .l AN, iar BT n CR = { P}. Demonstrap ea: 9
~ b+c - a c+a - b a+b - c a) [PM] e [PN]; ~
~ b) punetele A, P ~i mijlocullaturii
. [BC] sunt coliniare. ~
a
§ .TESTUL 2 . 5. in triunghiul ABC, eu m(<A) = 50° ~i m(-IB) = 58°, se eonstruiese perpendieulare in ~
u A punetele A ~i B pe dreapta AB, care interseeteazA pe BC ~i AC in punetele D ~i, respeetiv, ~
x:; 1. In triunghiul isoseel ABC, eu baza [BC], se due BM .lAC ~i CN .lAB, unde M E [AC]
i ~i N E [AB], iar P = simN C ~i T = simM B. Aratati cii:
a) MPT este isoscel;
E. Aflati masurile unghiurilor 1::ADB ~i 1::AEB.
6. Masurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proportionate eu numerele 3, 7 ~i,
~
+-
~
~
j =
b) [PB] [TC];
e)AR .lBC, daca CPnBT = {R}.
respeetiv, 8. Caleulati masurile unghiurilor triunghiului dat.
:iE

10 11

. '; ..
.TESTUL4. 4. In triunghiul dreptunghie ABC, m(<BAC) = 90°, AD este inaltime, D E (BC), iar
E = simBc A, astfel incat triunghiul ACE sa fie eehilateral. Daca BD = 12 em, calculati
1. Una dintre laturile unui triunghi isoseel are lungimea egala eu 30 em, iar perimetrul
AB+ CD.
triunghiului isoseel este ega! eu 96 em. Calculati lungimea eelei de-a treia laturi. 5. Se considera triunghiul isoscel ABC eu baza [BC]. Fie M intersectia perpendieularei in
2. in triunghiul isoseel ABC eu baza [BC] se duee AD .1 BC, D E [BC]. $tiind eli Ape [AC] cu perpendiculara in B pe [BC] ~iN intersectia perpendieularei in Ape [AB] cu
perimetrul triunghiului ABC este egal eu 84 em, iar perimetrul triunghiului ADC este egal perpendiculara inC pe [BC]. Demonstrati eli:
cu 60 em, calculati lungimea segmentului [AD].
a) [AM] = [AN);
3. In triunghiul ABC, notam cu D mijlocul laturii [AC], iar eu E mijlocul segmentului
=
b)[BN] [CM].
[BD] . $tiind caAE nBC = {F}, demonstrati eli BF = l..Bc. 6. Se considerli triunghiul isoscel ABC, de baza [BC], unde m(<BAC) < 60° ~i punetul M
3 este mijloeul laturii [BC]. In exteriorul triunghiului ABC se eonstruiesc triunghiurile
4.. Fie triunghiul echilateral ABC, iar ME [AB] astfel ineat AM = 2BM Prin punctul B se dreptunghiee isoseele ABN, eu [AN) = [BN], ~i ACP, eu [AP] = [CP]. Demonstrati eli:
duee o dreapta paralela Ia: latura [AC] a triunghiului. $tiind eli aeeasta paralela se a) triunghiul ANP este isoseel;
interseeteaza cu semidreapta [CMin punctul N astfel ineat AC = 2BN, demonstrati eli: b) semidreapta [AM este perpendiculara pe dreapta NP.
a) semidreapta [BM este biseetoarea unghiului <.CBN;
b) triunghiul ANB este dreptunghie avand m(<f:.ANB) = 90°.
S. In triunghiul ABC (AB <A C), bisectoarea unghiului <ABC intersecteaza latura [AC] in
punctul M, iar paralela dusa Ia latura [AB] prin punetul P, mijlocul laturii [BC],
intersecteaza semidreapta [BMin punetul T. Daea CT nAB = {R} astfel incat RM ..L BC,
determinati natura triunghiului ABC.
e. Se considera triunghiul ABC ~i se noteaza cu D mijlocul laturii [BC] ~i cu E mijlocul
segmentului [AD]. DacaBE nAC = {F}, demonstrati eli:
a)AC = 3 · AF;
b)BF = 4 · EF.

• TESTUL 5 .
1. In triunghiul isoseel ABC de baza [BC], D este mijlocul laturii [AC], E este mijloeul
laturii [AB], iar DE = 12 em ~i perimetrul triunghiului ABC este egal cu 88 em. Calculati
masura laturilor congruente ale triunghiului isoscel ABC.
2. Prin vfuful A al triunghiului ascutitunghic ABC .se duce o paralela la [BC] care intersec-
teaza bisectoarea unghiului <B exterior in D, iar bisectoarea unghiului <.C exterior in E. Cl
~
~
Aratap di:
~ a) MBD ~i MCE sunt isoscele;
Cl Cl
b) DE = AB +AC.
~
Cl

~
~ 3. Se considera triunghiul ABC, iar pe dreapta BC .
se iau punctele D ~i E astfel incat 'G
>d [AB] = =
[BD] ~i [AC] [CE], eu B E [DC] ~i C E [BE]. Se due BM .1 AD, M E [AD] ~i >d
u
¥ CN .1 AE, N E [AE] ~i notam BM n CN = { T}. Aratati eli: +=Cl
~ a) MDT este isoscel; E
Cl)
~ =
Cl
:E
b) [TD] [TE];
c) sernidreapta [ATeste bisectoarea unghiului <DAE.
~
12 13


.-e
• Mulpmea numerelor raponale negative se noteaza cu Q_.
Algebra Q = Q_u {0} uQ+

• Daca a E Z, atunci !!.. = a. Deci a E Q, atunci Z c Q.


' 1
Deoarece N c Z ~i Z c Q, avemcaN c Z c Q.
Capltolull • Numim axa numerelor o dreapta pe care fixam un punct, numit origine, o unitate de
Numere rationale
, masura ~i un sens pozitiv, indicat de sageata.
B 0 A
I I I I I )
-3 0 1
• Fiecirui numir rational ii corespunde un unic punct pe axa numerelor.
• Doua numere rationale sunt opuse daca ele sunt coordonatele a doui puncte de pe axa,
simetrice fata de 0, originea axei. Opusullui 0 este 0.

Formulele de transformare a fracpilor zecimale in fracpi ordinare:


a) transformarea fractiilor zecimale in fractii ordinare:
- - - --
a1a2...a. aotlta2...a.
ao,ata2 .. .a. =ao 10" 10"
54 254 6 1,432 = 1 432 - 1432
Exemple:254 = 2- = - · 06 =- · 1000 - 1000 °
' 100 100' ' 10'
. b) transformarea fractiilor zecima1e periodice simple in fractii ordinare:
ata2 ...aq
a0,(a1a2.. .a9) = a0 .
~
qcifre

~; 24 45 9
Exemple: 0,(6) = 1,(24) = 1; 3,(459) = 3 - - .
9 99 999
c) transformarea fractiilor zecimale periodice mixte in fractii ordinare:
'Niil 1. Multimea numerelor rationale (Q). Reprezentarea pe Ota2a3 ...ai1b2b3 .. b 9 - a1a2a3 .. .aP
a0, a1a2a3.. .a/b1b2b3.. b 9) = a0-=---=--:=----"-:__::_-=-~--'-"-'----"-
axa a numerelor rationale, opusul unui numar rational. ~~
q cifte p cifre
lncluziunile N c Z c Q 83 - 8 75 412 - 4 408
Exemple:0,08(3) = - - = - ; 1,4(12) = 1- - = 1- .

~
900 900 990 990
9 • Un numir raponal se poate exprima fie printr-un cat neefectuat, m : n, fie printr-o
~ofractie ordinarii, m, fie printr-o fractie zecimaHi finita sau periodica (catul efectuat al 0
n
*
~ numerelor intregi m ~i n, n 0). • • • octivitati de invatare • • • ~
0 u
u • Mulpmea numerelor raponale se noteaza cu Q.
~ . m in\elegere * >8
j Q = {x 1exista a e Z ~i b e z• astfel incat x = ~} . 1. Stabiliti valoarea de adevar a propozipilor: i
~
1; • Mulpmea numerelor raponale pozitive se noteaza cu Q.r.
:E
a)--6 E Q; b)-0,762

t)+l50 ~
E

Q;
Q; c)-0,84 ~ Q;
g) - 3,8(4) E Q;
d)O

h) --
E

3
Q;

E Q.
i
~i n E N• astfel incat x = :} .
e) - 3,(2) E Q; 8
Q+ = {x I exista m E N• 15
14
·. (! ·~
2. Fie multimea:
3 · -I · - -·
A = { --
8' 6' 9'
Calculati: a) AnN;
4 - 0 8· 0 6 · - 9· -I- · -I-· -I4
' ' ,( ),
b) An Z;
-· -I8 · - 2 2 }
' 0,(3)' O,I25' 7 ' 3 ' ( ) .
c) An (Q \ Z).
• Aplicare ~i exersare * * ·

12. A vand in vedere descompunerea in factori primi a nwnitorului, stabiliti in ce tip de fracJie
zecimala (finita, periodica simpla sau mixta) se transforma urmatoarele fracJii ireductibile:
16 b 25 17 d 25 28 27 64
3. Fie multimea: a)9; )g-; c)78; )36; e)45; f)JA; g)l25;

-~; _I_;__!_I; -~ -]. ~· i) ~ · k) ~ · I) ~ · · n) ~


32
h ·) _2_ · m)
A = {- 3; - 4; _ _!_; 0,(12); 0; -0,08(3); ) 15 ' 65 ' J 24' 426 ' 81 ' 625' 108.
8 3 0,25
- O,I(6) 13. A vand in vedere descompunerea in factori primi a nwnitorului, stabiliti in ce tip de fracJie
8 zecimala (finita, periodica simpla sau mixta) se transforma urmatoarele fracJii ireductibile:
Copiati diagrama din dreapta ~i reprezentati pe ea elementele multimii A . a 8 . b 169 . c 13 . d 5 . e 14 . 435 .
4. Fie multimea: , ) 49 ' ) 32 ' ) 66 ' ) 98 ' ) 45 ' f) 14'

M = {- 8, %,5, - 4, ~· I3o' -% , lL ~· _ I4I' 141' -I,~~. - ~~}- _2_ .


g) 125'
h) .2.. .
85 '
i) ~ .
261 '
") 1001 .
J 606 '
k) _ 8_ .
625'
1) 25
54.
Determinati mulfimile: A = {x E Ml x E N}; B = {xEMI xEZ}; C = {x E M 1 x E ·z+}; 14. Determinati valorile intregi ale lui n pentru care relatiile de mai jos reprezinta pro-
pozitii adevarate:
D = {x E MIx E z_}; E = {x E MIx E «Jl-}; F = {x E MIx E «Jl+}. 6
a) -E N; b)~ EN; 21
c) - -EN; d) ____!3_ E Z;
5. Fie multimile: A = {- 2, 3, 5} ~i B = {-2, I}. Determinati multimea: n n+2 3n+I 2n+1

C= {xlx = ~,aEA,b E B}. 17


e) - - E .Z;
2n - 1
9n+l6
f) - - - - E Z ·
3n+2 '
7n-3
g) - - E Z·
2n + I '
h) l3n - 9 E Z.
5n+7
.
6. F1eA = {-I
- ; 5; - 7; -2 ; - -
3 ; - 1,7; 1,(35); 0,1345; - 5-2 , - 2,2(13)} . 15. Dati doua exemple de numere naturale n pentru care fractia ~ este:
2 9 8 6 n+2
a) supraunitara; b) ireductibila; c) subunitara;
Scrieti multimea B = {x I x este opusullui y, y E A}.
d) zecimala finita; e) periodica simpla; f) periodica mixta.
. A = {3
7 • F 1e . . muIt1mi
- · -2 · -5 · -21 · - 7 · - 3 · -13} . D etermmatl . . e: 16. Se considera numerele a = 12, 128; b = 32,(85) ~i c = 4,1 ( 189).
5 ' 3 , 4 ' 14 ' 18 ' 20 ' 22 , t
1
a) Determinati a treia cifra dupa virgula a fiecarui numar scris mai sus.
B = {xI x E A, x este reprezentat in scriere zecimala prin fractie zecimala finita}; b) Determinati a 35-a cifra dupa virgula a fiecarui numar scris mai sus.
C = {y IyEA, y este reprezentat in scriere zecimala prin fractie periodica simpla}; c) Determinafi suma primelor 125 de zecimale ale fiecarui numar scris mai sus.
D = {z I z E A, z este reprezentat in scriere zecimala prin fractie periodica mixta}. 17. Determinati a 72-a ~i a 95-a citra dupli virgulli a numarului 5,24351(965'4).

cI
I. Reprezentati unnatoarele ·numere rationale sub forma de fracfie zecimala:
a I .
) 6'
) 102. h) 55.
b 19 .
) 15'
c 35.

i) 104.
) 44 '
") .!2.
d 308.
) 75 '
k) 169.
e 91.
) 12'
683.
f) 60 '
1) 73 .
• Aprofundare ~i performan\fl * * *

11. a) Determinafi cifra x, ~tiind ca 0, x{24) = ]!__ .


165 cI
~ g 55 ' 24' 35 ' J 14' 11 ' 18 b) Determinafi cifrelex ~iy pentru care are loc egalitatea: 3,(4xy1) =
352
.
H
!;!
~ 9. Reprezentati sub forma de fractie ordinarii fiecare dintre numerele unnatoare: 101 c
~ a) 0,24; b) 2,8; c) 24,192; d) 31,48; e) 52,012; c) Determinafi cifrele x,y, z pentru care are loc egalitatea: O,x4(y6z) =
447
.
c
Vl
c
u f) 192,8; g) 4,204; h) 0,0024; i) 0,002004; j) 3,576. 1850 u
>8 tO. Reprezentati sub forma de fractie ordinarii fiecare dintre unnatoarele numere: 19. Ariitati eli unnlitoarele fractii sunt ireductibile, pentru orice n E N: >8
~ a) 0,(6); · b) 10,(8); c) 3,(24); d) 72,(603); e) 54,(81);
~
~ f) 12,(7); g) 0,(09); h) 0,(0036); i)4,(72); j) 2,(432). a) 3n+8 ; b) 4n+5; c) 4n - 5; d) 4n+7. E
~ tt. Reprezentati sub forma de fracfie ordinarii fiecare dintre unnatoarele numere: 5n + 13 7n+9 6n - 7 9n+16 Cl)
~
. . c
20. a) Aratati eli fractia n + este reductibilii ~i determinati forma generalli a lui n pen- :E
2 3
a) 0,0(6); b) 2,3(21); c) 4,1(24); d) 1,16(8);
e) 32,8(204); f) 3,2(36); g) 1,28(568); h) 3,45(495). 5n+4 . .
16 tru care fracpa este reductibila. 17

•.; ·'-*
b) Calculati suma celor mai mici 100 de numere naturale nenule n pentru care fractia b) - [1,62] = - 2, deoarece - 2 ~ - 1,62 < - 1 ~i {- 1,62} = - 1,62 - [1,62] = ~1,62 - (- 2) =
de mai sus este reductibiliio == - 1,62 + 2 = 0,380
21. Aratati ca urmatoarele perechi de numere naturale nenule a ~i b sunt prime intre ele, 0 bservatii:
pentru orice n E N: 1. Daca p = a0 ,a1a1a3 ooo, unde ao E N este numar rational pozitiv scris ca fractie zeci-
a = 3n+8
a) 0
b) a = 4n+5; c) a = 7n+l2 0
d) a = 5n+7
0
mala, atunci partea intreaga a numarului p este ao, iar partea fractionara a numarului p
b = 2n+5' b = 5n+6 b = 3n+5 ' b = 7n+IO este O,a1a1a3 0 ooo

•a:saa Supermate * * * * 2. Dacilo p = - a0 ,a1a1a3 ooo, unde ao E N este numiir rational negativ scris ca o fractie
zecimala, atunci partea intreagA a numaruluip este -{a0 + 1), iar partea fractionara a nu-
22. Determinati cifrele a, b, c astfel incat a + c = 5b ~i are loc egalitatea:
------ maruluip este 1 - O,a1a1a3 o ooo

a,b(c)+b,c(a)+c,a(b) = 13,(3)0 Exemple: a) [4,27] = 4, iar {4,27} = 0,27; b) [- 9,26] = - 10, iar {- 9,26} = 1 - 0,26 = 0,740
23. Calculati suma S = 0, q(be) + 0, b( ca) + 0, c(ab) , ~tiind ca media aritmetica a numere-
lor a, b ~i c este egala cu 6o
- - -- -
24. Aflati cifrele x ~i y din egalitatea 0, x(yl) + 0, x(y8) = 0, 7(1 O)o
• • • activitati de invatare • • •
25. Determinati card A, unde A = {-;;~I 0, a+ 0, (b)+ c, a(b) = 3 : 5 } 0 ID intelegere *
1. Scrieti in ordine crescatoare numerele: - 3,6; -6,2; 0; - 1,8; +4,3; -2,7; +5,4; -5,3;
1 1 3 7
26. Trei numere naturale a, b, c se numesc pseudopitagoreice daca ~ = ~+-..;.. 0Aratati -4,(8); +2,8(3); - 9; - 4- ; +3 - ; +6; - - ; +- 0
a b c 2 5 4 5
eli exista o infinitate de astfel de tripleteo SGM 5/2011 2. Scrieti in ordine descrescatoare numerele:
43 28 2 10 1
- 8,4; - 13,2; + - ; - -; 0; +0,8; -6; - 5,(4); - 3; -4-; +-; +6; +8; 2-.
'RIRi' 2. Valoarea absolutA a unui numAr rational (modulul). 5 5 3 3 2
Ordonarea numerelor rationale 3. Aflati partea intreaga ~i partea fractionara a fiecarui numar scris mai jos:
a) 4,83; b) 0,75; c) - 5,76; d) -0,8(3); e) -0,(3);
• Pentru orice numAr raflonal x, modulul sau valoarea absolutA a lui x, notata lxl. este f) 2,43(8); g) -4,1(26); h) - 3,7; i) 6,2(7); j) -6,550
egalacu: - 4. Completati tabelul:
x, pentru x pozitiv
lxl = 0, pentru x = 0 Exemple: =
24 24
I+.!2.1 .!2.; 1-2_1 l.
32
= 2_) =2_ ;
32
J-
32
I~ = Oo X - 10 - 12,3 0 - 8,4 -0,(6)
8
+-
5
- 3-
4
1
0,75 - 5,6 +4,8
{ - x, pentru x negativo

• Dintre doua numere rationale diferite, mai mare este eel care, pe o axa a numerelor, este lxl
reprezentat Ia dreapta celuilalt. 5. Comparati urmatoarele numere rationale:
II I ~
b>asaua<b 1 1
a) 3 ~i - 5; ~ ~i .!.!_; ~i - 2,5;
- ----,
-2 -3 ,
0 0

b) c) 2,5 d) ~1 cI
~ a b 5 10
!;! • Dintre doua numere rationale negative, mai mare este eel care are modulul mai mico 13 14. ~
-Is '
0

• Proprietatfle modulului unui numar raponal: e) - 2,(35) ~i - 2,3(5); f) -0,2(04) ~i -0,2(14); g) - 14 ~1 c


0 Cl
~ 1o lxl = 0 daca ~i numai daca x = 0; 20 lxl ~ 0, pentru orice x Q;
. 5' tn

I ~5
E Cl
~1
11.. 0) 1181 ° - 1- 151
~1 - - .
0
h) - - 1 --
~ 3o lxl = 1-xl, pentru orice x E Q; 40 lxYI = lxl olYI, pentru orice x E Q; 6 4 >d
u
x:J
~ 5o llxl- lYII ~ lx + Yl ~ lxl + lYI. pentru orice x, y E Qo 6. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor: ~
E
~ • Partea intreaga 'i partea fracponara a unui numAr real 5 7
b) - - < - -· 0
~ Partea intreaga a unui numar rational x, notata [x], este eel mai mare numiir intreg mai
.I
a)-4,5 <-4;

5 1
0 12
24
12'
24
~
mic sau egal cu X o Numarul {x} = x - [x] se nume~te parte fractionara a numiirului rational x. d) - - < - -. 0
Exemple: a) [1,62] = 1, deoarece 1 ~ 1,62 < 2 ~i {1,62} = 1,62 - [1,62] = 1,62 - 1 = 0,620 c) - - 18 <- 6; O 5 7 19
18
<; -~
7. lncadrati fiecare numar rational intre doua numere intregi consecutive: 16. Determinati cardinalele multimilor:
a)0<7,2< 0 ; b) 0 <-4,8<0; c)0<0,8<0; a) A = {x E Z I x < 100, lxl = x}; b) B = {x E Z 1100 < lxl < 200}.
d) 0 < 1,(2)< 0 ; e) 0 < - 2,8(3)<0; f) 0<--0,6<0. 17. Alegeti in fata fiecaruia dintre numerele 1, 2, 3, ... , 2010 unul dintre semnele ,+" sau
, - ", astfel inciit numarul 1±1 ± 2 ± 3 ± ... ± 20101 sa aiba cea mai mica valoare.
ID Aplicare ,r exersare * * Determinati aceasta valoare.
18. Care dintre numerele urmatoare este mai apropiat de - 10?
8. Determinati valorile lui n E N pentru care avem: - 10,1; - 9,9; - 9,98; - 10,001; - 9,998; - 9,99; - 10,015.
19. Rotunjiti Ia eel mai apropiat intreg:
1 n+2 5
a) 2< - 4- <3;
b) 2_< n - 1 <~· 8 2n-1 3
c) - < - - < -·
5 10 15' 9 18 2' a) 3,49; b) - 2,498; c) - 3,503; d) 1,53(66);
e) 0, 13; f) --0,11; g) --0,59; h) 0,59.
d) 2< 2n - 1 <i. e).!_!_< 3n - 2 <~. f) 2_ < 2n + 3 < i .
8 24 3' . 21 14 7' 5 15 3 Wil Supermate * * * *
9. Aflati X E Q pentru care avern:
20. Daca numarul n = O,xy(z) + O,yz(x) + O,zx(y) este numar natural, unde x < y < z,
4 2
a) lxl = 7; b)lxl = 33; c) lxl = - 2; d) lxl = 4,(5); atunci aratati ca suma tuturor numerelor naturale xyz , cu cifrele determinate mai sus, este
3 divizibilil cu 36.
e) lxl = 0; f) lxl = 3; g) 1- xl = 5; h) 1- xl = - 2,0(16).
21. Fie a, b, c E Q astfel inciit Ia - bl = lb - cl = lc - al. Aratati ca a = b = c.
1 0. Rezolvati in Q ecuatiile: 22. Ciite numere de forma abc, cu a < b < c ~i a patrat perfect, verifica egalitatea:
------
2 3 a,(bc) + b,(ca) + c,(ab) = a+ b + c + 1?
a)lx - 11 = ; b)lx+ 51= 4; c) lx - 2,(3)1 · (0,75 + lx - 71) = 0;
3
2 23. Rezolvati ecuatia a,(b) + b,(c) + c,(a) = O,a + O,b + O,c + 5,0(5), unde a, b, c E N*.
d)lx - 81 = 0; e)lx+181 = 0; f) lx - 31 + lx - 91 = 0.
11. Stiind ca a E Z, b E Z, astfel inciit lal ::; 3 ~i lbl = 4, determinati numerele rationale de 24. Rezolvati ecuatia a,(b) +b,(c) +c,(a) = 6,(6), unde a> b >c.
25. Fie n = O,ab(c) + O,bc(a) + O,ca(b), unde a, b, c sunt cifre consecutive ~i a < b < c.
forma !!._ "i scrieti-le in ordine crescatoare.
b 'f ' Determinati cifrele a, b, c astfel inciit n sa fie numar natural patrat perfect.
26. Determinati numerele x, y, z pentru care valoarea fiecaruia dintre numerele: [x] - y,
ID Aprofundare ,r performanta * * * 2012
[y] -z, 2[z] - x este - - .
12. Aratati ca: 2013
SGM3/2013
1 1 1 1 1 1 1 1 1
a) - < - + - + - + ... + - <1· b)0(6) < - + - + - + ... + - <2·
2 20 21 22 39 ' ' 31 32 33 90 '
1 1 1 1 1 1 1 1 1 400
IWWI Recapitulare ~i sisterraatizare prin teste
c) - < - +- +- + ... + <1; d) 22+32+ 4 2 + ... + 40f < 401.
2 1·2 2·3 3·4 2011·2012 0
~ 13. Determinati valorile lui n E N pentru care avem:
.TE&TUL 1 .
H
1. Transformap in fracpi ordinare: ~
~ a)_!_< (n+1) <~· c)_!_< (3n - 1) <~.
2 2 2
b)_!_ < (2n+1) <2. c) 1,41(6); d) 1,736(1).
0
a) 1,275; b) 0,58(3);
~ 4 24 3' 4 36 3' 4 48 3
2. Comparati numerele: ~
~ 14. Fie multimile: A = {- 2, - 1, 1, 2} ~iB = {- 3, - 1, 1}. Determinati multimea: 15 . lO -
\..)
. 7. >ci
b).!! i 30. c) - 3 ~~ - 2,
{l~lx = ~,a E A,b eB}.
>ci a) 9~I6; u
24 ~ 36'

~
u
~
E
C=
d) 3,8 ~i 3,79; e) 1,45 ~i 1,(45). ~~

~
~ 15. Se dau multimile: A = {3, - 5, 4} ~i B = {- 3, 0, 2}. Deterininati multimile: 3. Determinati x E Q pentru care:
0 J

- -:;- a) M~ {lrl + ~llr EA,y EB}; b)P ~ {l~lx E A,yEB}. 3


a) lx - 11 = 4; b)l2x - 31 = 5; c) l4x
2
- 31= 33.
21
20
<;
·""-
4. Scrieti partea intreaga a numarului - 5,25 ~i partea fractionara a numarului -4,32.
5. Determinati a 2015-a zecimala a numarului 1,432(867).
1!11!1 Nume C1asa - --

.
&.Aratatlca -
1 1 1
+ - + - + ... +
2·3 3·4 4·5
1 1
<- .
2015·2016 2 Mil Test de autoevaluare
• Se acorda 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.
• TESTUL 2 .
1. Transformati in fractii zecimale: I. Completafi spafiile punctate astfel incat sa obfinefi propozifii adevarate. (3 puncte)
a 31. b 40. 29 d) 93 (O,Sp) 1. Fractia ~ se scrie sub forma de fractie zecimala astfel
) 20' ) 27' c) 24; 70. 8
2. Comparati numerele: (O,Sp) 2. Fractia zecimala 0,58(3) se scrie sub forma de fractie ordinarii astfel
30 . 35 72 . 108
a) 12 21;
~~
b)40 i60.
48 ~ 72' C) 63 ~I % ; (O,Sp) 3. Valorile naturale nenule ale lui n pentru care~ E N.sunt
2n+ 1
d) - 2,432 ~i - 2,324; e) 2014 i 2015 .
(O,Sp) 4. Partea intreaga a numarului -4,584 este
2015 ~ 2016
3. Determinati x E IQ> pentru care: (O,Sp) 5. Partea fractionara a numarului -2,786 este
5 (O,Sp) 6. Numerele intregi n pentru care jnj < 3,5 sunt egale cu
a) l.x + 21 = 6; b) 12x +51 = 9; c) j4x
2
- 71 = 29.
4. Scrieti partea intreaga ~i partea fractionara a numarului - 32._ . II. incercuifi raspunsu1 corect. (2 puncte)
12
5. Determinati a 2016-a zecimala a numarului 4,38(457). (O,Sp) 1. Scrierea sub forma de fractie zecimala a fractiei ordinare _!i este:
27
. 3 5 7 9 2013 2015 A. 0,(496) B. 0,(512) C. 0,(518) D. 0,(576)
6.Aratatlca: - - 2 +- -2 + - - + - - + ... + + <1.
·2 e 2
2 -3 32 ·42 4 2 .s 2 1oo62 -1oo1 2 1001 2 -1oo82 (O,Sp) 2.A 2015-a zecimala a numarului 3,481(7846) este:
A. 1 B. 4 C. 6 D. 7
.TESTUL 3 .
t:05·•3CI
'P/ • e mat· m1c
1, ,
· numar
- natura I n pentru care -
7n+9- > -15 este:
1. Determinati opusul ~i modulul urmatoarelor numere rationale: 32 16
7 A. 1 B. 3 C. 4 D. 6
a) - - ; b) - 3,(7); c) 0; d) 0,5(1).
9
(O,Sp) 4. Cel mai mare numiir natural n pentru care fractia ~ este supraunitara este:
2. Comparati numerele: 3n+4 .
a) - 270,(3) ~i - 270,3; .b)~ i 16. A. 2 B. 3 ' C. 5 D. 7
14 ~ 15 '
~ ~i ~i
~
c) 0,7{82) I-Q,7821; d) -Q,5 j--{),51. m. Scriefi rezolvlirile complete. (4 puncte)
3D • • N 3 2 7 (lp) 1. Determinati numarul natural xyz pentru care 5xy = 825 · O,xz .
~ • etermmatt n E 1~ pentru care - < - - <-. ~
~ 4 n- 3 5
~ 4. Scrleti partea intreagii ~i partea fracponara a numerelor: ~
~
>8 a) -%; b) l-%1· )c;j
u
~ :sE
~ 5. Determinati numarul elementelor multimii A = {x .zj-'3!_ < ~7 < .:3:._}.
:E
E
21 j
6. Determinati cifrele nenule x ~iy din baza zece, astfel incat x,y + y,x = 6,6.
22 23
~I
I
·.!; ...
(lp) 2. Se considera numarul a = 2,43(4278). Calcula!i suma primelor 201 5 zecimale Uliil 3. Adunarea numerelor rationale. Proprietati ·
ale numarului a
Prin adunarea a doua numere rationale a ~i b se obtine un numar rational, notat a + b,
numit suma numerelor a ~i b. Numerele a ~i b se numesc termenii sumei.
Pentru a adona doua numere rationale, procedam astfel:
• daca a ~?i b au acela~i semn, se aduna modulele lor ~i se scrie in fata rezultatului
semnul comun;
• daca a ~i b au semne diferite, se scad modulele lor (din eel mai mare pe eel mai mic)
~i se scrie In fata rezultatului semnul numarului cu modulul mai mare.

I In multimea numerelor rationale:


• adunarea este asociativa: (a+ b)+ c = a+ (b +c);
I
• 0 este element neutru fata de adunare: a + 0 = 0 + a = a;
• pentru oricare a exista -a, opusullui a, astfellncat: a+ (-a) = (-a) + a= 0;
• adunarea este comutativa: a+ b = b +a, a, b, c E Q.
(lp) 3. Determinati x E Q pentru care J2x + 31 = 0,8(3).
Exemple:

- 1~) + ( + %) + ( - i) = ( - 1~)+( + 1~)+(- ~~) =- 1~ + 1~ - ~~ =- 1~ =- ±;

lH-
1. (
83 - 8 75 5 - 12+5 7
2 . - 2,75 +(- 3,5)+425
, +0,8(3) = -625
', +425 + -90
- = -2+ -90 =-2+ -=
6 - -6 = - -
6.

e e· e activitati de lnvatare e • e
ID intelegere * -
1. Calculati:

(lp) 4. Fie a = 14n + 11 ~i b = 18n + 13, n .E N. Aratati ca numerele a ~i b sunt prime a)(-~)+( +i} b) ( - i)+( +~} c) (-.112._) +(-2_).
14 , d) ( +i)+( -%}
intre ele
e) ( - i) + ( +%} f) ( - i)+( + 1~} g) ( +~!)+(-i} h) ( - 1~)+(-%).
2. Efectuati:

cI a) ( + %)+( +%} b) ( -]_) + ( }__) .


10 10 , c) ( +~)+(-%} cI
H H
~
c d) ( -~)+( -%} e) - 1+( - 1~} f) 1+( -i} ~
c
c
VI 5lc
c 3. Calculati:
D u
>d
u ~) ( -%) + ( +%)+(- ;1)+( + ~} b)(+~)+(- 1~)+(+%) +(-~); >d
u
+=c
~ E
-~) + ( + ;~)+( - i)+( +~} d) ( +~)+( - %)+( +~)+( _ 178}
(I) (I)
+-
c Subiectul 1.1 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 1.6 I ILl I II.2 I II.3 I II.4 I III.l I III.2 I III.3 I IIL4 I c) ( b
:E
:E Punctajul I I I I I I I I I I I I I
24
Nota e) ( - ;1)+( ~%) + ( + :~)+( + 1~} f)(~ ;4)+(+ 158)+(+ :~)+( -~). 25

<; ...
4. Ca1cu1ati:
c) ( - _!_!_)+(+_!_!_)+(-2.. )+(+}_) · d) ( - _2_)+ (+.!.!.) + ( - 2.. )'+(+}_).
a) ( - _2_) + (-2_) +(+I_)+(- _!_) .
10 12 15 30 ' b) ( +~)+(- ;4)+( +i)+( - 1~} 24 36 48 40 ' 20 18 24 12

ID Aplicare ~i ·exersare * *
:~)·
1
c) ( - _!_) + (-2_) + ( - -
1 ) + (+_!__!_). d) ( - 18)+( + 1:)+(- 36)+(-
36 18 24 48 ' 13. Calculati:
5. Efectuati calcu1e1e: a) +2,75 + (- 3,5) + 4,25 + [-0,8(3)]; b) - 21 +(-15)+ ~+ (-3~) +06·
' ' 10 5 ' '
a) (-~)+(+__!)
10 15
+(-_!_)+(+_!_).
30 12 '
b) ( - _2_)+(+_!_!_)+(- 2_)+(+__!).
28 42 14 21 ' 5
c) -4,5 + 1,(6) + (- 1,25) + 3- ; 9
d) - 5+0,6+ ( -10
11) + (+1,8).
6
c) ( -2..)+(+}_)+(- _!_!_)+(+_!_).
24 36 12 18 ' d) ( - :2) + ( - :6) + ( + ~) + (- :4). 14. Ca1culati numarul x = a + (- b), daca:
6. Efectuati: ! a)a =-2,5+ 3 3+(- 1,75)+ (- 65) . ~Ib =-2,8(3)+(-1,75)+ 1 ( 67) ;
1 + -

a) ( - ~:) + [ ( - 1 1~) + ( + 2 1~) l b) ( - 11:) + [ ( - ::) + ( - ~~) l : 4


b) a = - 1,(6) + (+ 1,75) + (- 1,125) ~i b = -1,1(6) + ( +i) + [- 1,08(3)].
4

~i
7. Calcu1ati numere1e rationale x ~i y, unde: x = a + (- b) + (--c) y = (-a) + (- b) + (+c), I 15. Ca1cu1ati suma numere1or x ~i y, unde: x = -a + b + c ~i y = -a + (- b) + c, iar
'"a=(-il+~H-il · b = Hl+~l+~l· c = Hl+~J+,~l 1 a = -0,(6) + ( +~) + (-0,125); b = -0,1(6) + ( +i) + (-0,08(3)); c = - 2,1(6) + ( +3i) +
8. Verificati proprietatea de asociativitate (a + b)+ c = a+ (b +c), a adunarii numerelor
rationale in urmatoare1e situatii: I + (- 1,08(3)).
9 8 5 1 3 5 16. Calcu1ati:
a) a =- 14 +2l ;b =- 42 +6;c =-7+6; a) 2,1 + 5,4; b) 7,9 + (- 3,5); c) -2,5 + (- 1,(3));
3
b) a = 1.!..+(-2~)·b
4 6 '
=-1~+2~·c
8 4'
=-1~+(-2~).
8 6
d) - 23,4 + 54!;
5
e) - + (-0,1(6));
4
t) -0,(3) + (+2,1(6)).

17. Calcu1ati suma dintre numaru1 x ~i opusu1 numaru1ui y daca:


9. Cakulap suma numerelor rationale x ~i y, unde:
a)x =-~4 ~9 c)x = ~ "iy = -~ ·
- 1~)+( - 1~) +( +i ) +(-i) ~i y = ( - 1~)+( + 1:)+(- i)+( + ;o) ·
"iy = -02· b)x = "iy = 075·
'{ ' ' '( ' ' 7 '( 14 '
x =(
d)x =- 11 + ( - 1? 1 ) ~Iy
. =- 5 +1,5; e)x = lS+ J.
14
7 [ - (0,(4)} ~Iy =- 55 + ( +2 1 ) .
1 0. Efectuati adunari1e:
28 72
36
a) -3_!_+(-1~+~)
14 7 6 '
· b)(-1~+~)
3 8
+(- 3.!.+ 1}_).
8 12 '
18. Calculati numarul x = -a + b + (-c), unde: a = 2,05 + (- 7,95) + 2,35 + (-4,65);
b = - 3,5 + 1,2 + (- 1,8) + 4,3 + (- 2,7); c "= - 3,54 + 2,55 + (- 1,45) + 4,34 + (-5).
c:s' c) (-2~+1.!..)+(-1~+2_!_). d) (-3~+1~)+( -1~+2~). 19. Calctilati: I?

~ 11. ~tiind - ~+0 2+(-~)+(+08) 2,1+(- 0,5)+~+( -3~)+0,2; ~


4 6 3 12 '
a) · b)
Calcu1ati numere1e x, y, ca x = a + (- b), y = --c + d, unde: 5 ' 10 ' ' c:J
rr ·

~
' '• J

~c:s a = ( - 2-3 +1 -5) + ( - 3-11 +4-3) · b = ( -17)


- + ( - 3-3 +2- 5) · c) - 3,75 + (- 1,5) + 4,25 + 0,8(3);
5
d) - 3,5+2,(6)+(-0,25)+3-.
\3
\3 8 7 14 4 ' 21 7 21 ' 6
'8 '8
(-2_!_+1.!..)+(-~+~)· . (-12.+~)+(-1.!..+12_)·
20. Efectuati adunarile:
~ c=
12 4 8 6 '
d=
9 4 4 12 1 1 1 ~
a) - 2,75 + 3,2 + 1,52 - 0,6; b) 5 - - 0 25+ - - 0 5· c) -4,(6) + 2 - +0,1(6); E
t
E
12. Efectuap:
2 ' 4 ''
5 2 i
:E
26
a) ( - 2_) + ( -_!_) + (+_2_) + ( - _!__!_) .
18 12 16 36 '
b) ( - _!__!_) +
48
(+~)
72
+ (+_!_) + ( - _!_).
96 80 '
1
5 ' '
1
d) - 2 - - 3 25+12+4- .
4'
e)-0,{3)+0,25 - 2 - +2,1(6).
12 -
27

'· . ./f.
21. Efectuati calculele: liEI Supermate ****

(3_+~)+(1_2_- 32_). (53_3 - 3_£_)+(- 1~)-


3 4 27. Se considera numerele rationale:
a) b) 8 - 1-+
c) 2- 5 0, 24 - 0,75 ·,
3 6 36 12 , 21 7 , 1 1 1 1 1 . 1 2 3 2012 2013
A =- + - +- + ... + - - +- - ~IB = 1- +2 - +3 - + ... +20 12 - -· +2013 - - .
14 7 5 11 8 2 3 4 2013 2014 2 3 4 2013 2014
d) - - +3 25+ - - 2- · e) - - 0 2(7) - - +0 8(3) · f) 0,5 - 0,(6) - 0, 75 + 2,(3). Aratati ca numarul A + B + 1005 · 2013 este patratul unui numar rational.
32 , 16 8, 30 , 15 , ,
22. Calculati: ""
28. Selldsuma S = -xyz+ -xyz + -xyz + -xyz + ... + -
xyz ,nEH,~Ix,y,zci
JM • . I
"fre d"IStmcte~Inenue.
.
a) numerele rationale x ~i y, unde x = a + (- b) + (-c) ~i y = (-a) + (- b) + c, iar 2 4 8 2"

a=(-~)+(+%)+(- n; b = (-1~)+( +1~)+( -1~} c = ( - i)+( - %)+( + ~~} a) Calcu1ati Sin cazul in care n = 3, iar xyz este eel mai mare numar natural de trei
cifre distincte divizibil cu 8.
b) numerele rationale x ~i y, unde x = (-a) + b + (-c) ~i y = a + (- b) + (-c), iar b) Aflati n ~i xyz pentru S = 255.
a = (- 1,52) + (+3,15) + (- 1,48); b = (-0,42) + (+0,96) + (-0,64); c = (-0,56) + (+2,47) +
29. Determinati eel mai mic numar natural n pentru care existii numerele naturale x ~i y
+ (- 1,75) + (+0,84);
c) numerele rationale x ~iy, ~tiind dix = a+ b + c ~iy = (-a)+ (- b)+ c, iar a = (-0,(6)) + CJ'meat
ashe , 1 + 1 = 1 . SGM2/2013
2x 2
.y 2n
+( +~ )+(- 0,125); b = -0,1(6) + ( +i) + (-0,08(3)); c = - 2,1(6) + ( +3i) + (- 1,08(3)).
'RZ'il 4. Sdiderea numerelor rationale
ID Aprofundare ~i performanta * * *
• Prin scaderea a doua numere rationale a ~i b se obtine un numar rational c, notat a - b,
23. Calculati: pentru care a= b +c.
a) - 2,1+ - 1 + - 1 + - 1 + ... + -1-) ; • c se nume~te diferenta numerelor a ~i b, iar a este descazutul ~i b este scazatorul.
( 4. 5 5 . 6 6. 7 39 . 40 • Diferenta a doua numere rationale se efectueaza aduniind descazutul cu opusul scazato-
7 (1 1 1
b) - 16+ 8·9 + 9·10 + 10·11 + ... + 47·48 ;
1) rului: a - b = a+ (- b).
• 0 succesiune de adunari ~i de sciideri de numere se nume~te sumii algebricii.
Exemple:
c) - 1,0(6)+ - 1 + - 1 + - 1 + ... + -1-) .

24. Calculati:
( 5·6 6·7 7·8 44 · 45 l. ( - ll) i)-(-
Z)
7
18) - ( -
3

) 1~) = ( - ~:) + ( + ~:) + ( + ~!) =- ~~ + ~! = :6 ;


25 2 15 2 3
. 1)' 16 - 1 (25( )3) 15( (1 6) )1 , ( )5)
a - 1 + - 1 + - 1 + + -1-) + ( -75
-) . 2 . 0 ' 1(6) - ( 0' 25 - 12 = 9 0 - 100 - 2 = 90 - 4 - 4 = :6 - - 4 =
) ( 2·3 3·4 4·5 ... 63·64 128 ,
= _3__+.!2 = !2. = 12_.
b -1- + ( - 1 + - 1 + - 1 + ... + 1 ) .
12 12 12 12
) 2012 1·2 2·3 3·4 2011 · 2012 '
aI
? c) - 1 + - 1 + - 1 + ... + -1 -) +
(1- + -1- + - 1 + ... + -1 -) ; • • • activitati de lnvatare • • • H
( 1· 3 3·5 5·7
J.-1 73·75 1·2 2·3 3·4 74·75 ~
~
a
a
3 3 3 . 3)(1 . 1 1)
d) ( ~ + 4. 7 + 7 · 10 + ... + 97 ·1 00 + 20. 21 + 21· 22 + ... + 79. 80 .
ID intelegere * 0
0
VI
0
~ 1. Efectuati: \...)
u 25. Determinati valorile naturale nenu1e ale lui n pentru care avem: 7 3 9 7 5 3 1 5 >ci
>8 1 1 1 1 a) 8- 8; b) 10 - 10; c) 4- 4; d) 3- - 1- ·
6 6'
u
+=
+= 0,(6)< - +- +- + ... + <0,8(3). 0
~ E
1-~1 - _i.
1·2 2·3 3·4 n(n+1) 3 5 7 5 5 ~
e) S - 12; f)3 - 1- · g) 49 - 23; h)
~
~
<
. - 11
26. Seconsideranumarul A = - + - + - + ... +
1·2 2·3 3·4
1 1
n(n+1)

, n E N.
8' 28 7,
~
a) Calculati numiirul A daca n = 2012. i) 1- 2_1- 2_ . j) 1- 291 - 1- 161· k) I_! - 1- _2_1. 1)2_ - 1- Q I·
18 12' 14 21 ' 18 24 , 24 36 29
28 b) Determinati eel mai mare numiir n pentru care A < 0,999.

·. '· .'f.
2. Calculati:
2~)-[(- :6) - ( + ;4)+( - 1~)} :3)~( + 8~)].
-2~) - ( +3I~}
c)(- d)(- :2) - [( + :6)+(-
a) -1-±5 - (-3}_)
10
- (+2~) ·
15 ' b) ( - 1;1) - (
9. Efectuati:

c)(-~)
45
- (+_!_)
27
- (+ 36
25) - ( - 41).
54 ' d)(- :~) -(-:6) -(+:3) -(-;4)· a) - .!!
35
- (_! -~)·
15 14 ,
b) - }_ - ( _ 2_ _ .!.!) ·
12 18 24 ,
c) - !!.
18
-[-2_
24
+ (.2_ _2_)].
36 48 ,
3. Calculati diferenta dintre numiirul a
5 1
~i opusul numiirului b, unde:
3 9 d) 12_-
16
[(~ - 2_)-(.2_-
18 24
.!.!)] .
36 24 , e) - I~ -[- 1 0 -(- :5+2~)].
3
a) a =- g; b =- ; b) a = 4; b =- ;
6 28

c) a =- 1~ -(- :~} b =- ;1 -(+ 1~} d) a =- 1~ -(- 1 0 } b =- ;0 -(- 1~ )·


3 ID Aplicare §i exersare * *
10. Calculati:
4. Calculati diferenta x - y, unde: a) 2,4 - 0,8; b) 19,02 - 13,08; c) 4 - 5,25;
d) 2,1(6) - 1,0(6); e) 2,24 - 1,(3);
~i y = -a - a =-% - (+±) - (-~} b = -~ -
f) l- 3,8(3)1 - l- 3,(6)1.
a) x = a - (- b) - (+c; (+b) - (-c), iar 11. Calculati:
a) l- 1,81·1- 2,(5) + 31; b) 15,44 - 1,2(3) - 13;
-(-i~) - ( 7
- 18}c = ( - %) - ( - ~~) -( -%} c) 4,25 -I-1~1· 0,41(6); d) 12,2(3) - 2,41 - 115 - 12%1 ·

b) x = -a- [b - (-c +a)] ~iy = - b - [a- (b - c)], iar a =-%- ( - 1~) -(- 178 }b =-%- 12. Efectuati:

a) 1,1(6)- [(0,5 - 1± ) - ( 0,(6)- 2± )] ; b)[2,08(3)- 3%] - ( 3% - 2i - 2-l-);


-~ ) - ( + 18-}c =- %- ( +%) - ( -i) ·
7
- (
5. Calculati diferen~ numerelor rationale m ~in, adica m - n, unde m = a - (- b) - (+c) ~i
n = -a - (- b) - (-c), 1ar:
I
I
c)
7
15
- [1,0(6) - 2-1- - c: - 0,(3))]; d{~ - 0,(1)] - [2,0(6) - 0,(3)] - ( - : 5 ).

a) a =-~ - (-%) - (+i} b =- 1~ - (- 1 8 ) - (+±} c = (-1~) - (-2±) - (+1~}


7
! 13. Efectuati: a) [1,3(5) - 0,0(2) + 0,6] - (1 }_ -
15 5
.!.) ;
b) [0,2(4) + 0,1(7)] - {[1,8(3) - 2,5(3)] - [- 1,1(6)]}.
b) a =- %- (+±) - ( +i} b =- i - ( + 1~) - (- ~~} c =-~ - (- ~~) - ( +~). 14. Calculati numiirul A = x - y, unde x = -a - (- b) - (+chiy = -.-a - (+b) - (-c):
a) a = - 2,25 - (+3,75) + (-4,5); b = - 3,42 - (- 2,72) - (+4,24);
6. Efectuati: c =-1,54 - (- 3,34) - (+2,78).
1 1 b) a = ( -0,8(3)) - ( - %) - (+0,25); b = (-0,125) - (-0,08(3)) - (+0,(6));
a) 12_ - (2- - 3- ) - [2}_ - (32_- 4 _!_)] ·
12 48 60 18 48 36 '
c = - 1,8(3) - (+1,(6)) - (- 1,(4)).
a 1 ( 1 5 ) [25 ( 1 1 2 3 )] 15. Ca1cu1ati diferentax - y, undex = -a - (- b) - (-c) ~iy = -a - (+b) - (-c), iar: ~
~ b) 2 35+ 3 21 - 5 I4 - 28+ I2 - 14 . a) a = - 1,34 - (- 2,82) - (- 1,285); b = -0,123 - (-0,326) - (+0,264); c = -0,165 - s;
a 7. Ca1cu1ap diferenta numere1or a ~i b, unde: - (+2,425) - (- 3,128) - (+0,148); a
a a
~ a) a =-3% - ( -2~) -( +1%} b = 2~-( - 1%) - ( +3±} b) a = -0,8{3) - ( +~) - (+0,125); b = -0,125-(-0,08(3)) - (+0,(6)); c = -2,8(3)- ~
~
~~
- (+0,(6)) - (- 3,(4)).
3 (+2214) - (-465) ;
b) a =-114- b =-42- 1 (+361) - (- 532) . m· Aprofundare ~i performanta * * * ~
i 8. Calculati: 16. Calculati: i
30
a) (- I~)-(- I~)- 1
[ ( - 30) + ( +~)] ; b) ( - ;8) - [ ( - :2)-( ~)
+1 +(- ;J] ; 1 1 1 1
a) 2- 22 -23-... - 22012 ; b)
1 2
3- 32- 33- ...
2 2
- 32012 ;
1 3 3 3
c) 4-42-43 - ... - 42012 . 31

·. <; . ..,.
.
• 1

. x+1 x+2 x+3


1
17. Aflatin EN dinegalitatea 1 + - - + - - - +
x+n
1
1+2 1+2+3 1+2+3+4
+ ... +

18. Rezolvattecuatta: - - +- - +- - + ... +- - = n (n EN ;x E Q).
2 3 4 n+1 ·
1 4022
=--
1+2+3+ ... +n 2012 2
. HH-#H-~}[+~]~+(-"~)~+H)~+i
19. Aflati x din egalitatea:
1 2 3 2011 )] ( 1 1 1 ) x
ee• activitati de invatare eee
2013 - ( 2+3+4+ ... + 2012 - l+2+3+ ... + 2012 = 2012 .
[
ID intelegere *
. Ill I
20. Fte Sn = I + - + - + - + - + ... +
1
, unde n E

N . ~ Efectuati inmultirile:
2 6 12 20 n(n+I)

a) Aratati ca Sn < 2, oricare ar fin e N·. b) Aflati n din egalitatea S =


4023
. .
a) (-2_). (+.!_) .
16 25 '
b) (-g)·(+I2).
25 16 '
c) (-.!i)·(-
21
35).
32 '
2012
(-_2__).(+
' t n

'Bii! Supermate * * * *
d) ( - 24)·(+E.).
49 32 •.
e)
14
49).
27 ' f) ( - ~~} ( + ~~).
1 1
2. Efectuati inmultirile:
21. Se considera nurnarul natural: P n601 ( + +

1
=
1+2+3+ ... +n 1+2+3+ ... +n+(n+l)
1
a) ( -%}(+%} b) (-~}( + tl} c)(-~}(+ ;5}
+ + ... + +
I+ 2 +3 + ... +(n + l)+(n +2) 1 +2 +3+ ... +(2n - 3) +(2n -2)
d)(-~}(- ~~} e) ( _ 185}( +3~} f) ( -~~}( +~}(- ~~).
1
+ ) pentru orice numar natural n > I. Aratati ca: 3. Verificati proprietatea de asociativitate a inmultirii nurnerelor rationale pentru numerele:
1 + 2 + 3 + ... + (2n- 2) + (2n - 1)
5 36 5 3 16 27
a) Peste un numar natural pentru orice n eN, n >I; a) a =-6; b = 25; c =-3; b) a = +4; b =-9; c =- 24;
b) P poate fi scris ca un produs dintre un patrat perfect ~i un cub perfect. 8 9 16 15 27 4
c) a =- 27; b = + 24; c = -S ; d) a = - }8; b = + 45; c = - 9 ·
'2121 5. inmultirea numerelor rationale. Proprietati 4 . Verificati proprietatea de distributivitate a inmultirii fata de adunare,
a· (b +c)= a· b +a· c,
• Prin inmu1firea a doua numere rationale a ~i b se obtine un numar rational, notat 2 3 5 4 5 1
a · b, numit produsul nurnerelor a ~i b; a ~i b se nurnesc factorii produsului. pentru: a) a = ; b =- ; c =- ; b) a =- ; b =+I8; c =- .
3 4 6 9 6
• Daca a = 0 sau b = 0, atunci a · b = 0. 5. Verificati proprietatea de distributivitate a inmultirii fata de scadere,
• Daca a ~i b au acela~i semn, atunci a· b = lal · lbl. a· (b - c) = a· b- a· c,
• Daca a ~i b au semne diferite, atunci a · b = - (lal · lbl). 2 1 3 4 1 5
• Produsul dintre un nurnar a ~i - 1 este opusul nurnarului a, a · (- 1) = --a, pentru orice pentru: a) a =- ; b = ; c =- g; b) a = -7; b = ; c = +21.
3 6 14
? nurnar rational a.
1-1
~Calculati: 0
H
I

a) (-~+~)·2..!.. (-._2__+.!!)·(-2~)·
~ In mulpmea nurnerelor rationale, inmultirea are urmatoarele proprietiifi: !:;;!
0 c) 0
• este comutativa: a · b = b · a; 10 15 2' 28 42 5 '
~ • este asociativa: a· (b ·c) = (a· b)· c; ~
\3 • 1 este element neutru fata de inmultire: a · 1 = 1 · a = a; d) (- 18)·(- 2-+_7__).
. 24 36 '
f).±.(- ~+~). Cl
\3
'3 • este distributiva fata de adunare ~i fata de scadere: " 3 6
~ a· (b+c) = a · b+a · c~ia · (b - c) = a · b - a · c, 7. Calculap:
~ pentru orice a, b, c E Q.

~
Exempre, 1. [-~ )(+~ J ~- ~;
32 33

- .(,;. . .,.
8. Scoateti factorul comun ~i apoi efectuati: 15. Calculati:

a) -%·~+(-~}(-~}
a) - 5,2- (4,5 - 17,5); b) - 8,2- (- 82,14 + 94,04);
5 5
b) - 18 { - %)+(- %}C 2)+( -i}( +%} c) -4,75 · (-40,05 + 35,05);
e) ~.12- (- 2,81 + 3,91);
d) (0,28 - 1,52). (1,52 + 0,28);
f) ~.2. (-4,15 + 5,25). (~.85 + 0,65).
c) 0 8 · ( -
' 14
~)
+ 0 8 · (+
' 21
2)
+ 0 8. ( -
' 35
. ~) 16. Calculati:
a) - 3,5 + [(- 8,5 + 5) - 0,08] - (~,625)- 4,5;
9. Calculati: b) - 2,5. [(-4,25 + 3,75). (- 3,6)] - 4,5. (~.12);

(-..!.-2)·(-3~)-(-2_)·(-_2_) (-~+2)·(-14} -(-3.!)·(-2_+_!_).


c) [- 12,5 - 0,5 · (- 14,5 + 0,135 · 100)] · (- 1,5) + (- 10,5);
a) · b) d) - 2,75 + {2,05- [-4,75 - (0,31 + 0,44). (- 1,2)]}. (-4).
48 54 7 18 10 ' 21 28 2 14 42
10. Calculati: ID Aprofundare ~i performanta * * *
a) - 3~
14
· ( - 3~ + 2_!_ - 3.!.)·
5 15 . 3 '
b) - 3~·(- ~+1~ - 1_3_). 17. AriHati ca numarul a este patratul unui numar natural, unde:
8 5 3 15 '
a = (2+4+6+. ... +4022)· (1
- + - 1 + - 1 + ... + 1 ).
c) - 2~·(-
3
2+1.!
12
- ~)·
3 8 '
d) - 5~·(- ~+1~ - _2_)· 1· 2 2. 3 3. 4 2011· 2012
8 6 5 10 18. Aratati ca numarul a este natural, pentru orice n e N•, unde:
11. Calculati:

a)(-_!_+_3_) ·(- 7.!)+(-4) ·(-2+~) · b)(-2_+2)·(-•..!_)-(-~+2)·(-12).


a = [ (1 +~) ·(1 +j )·(1 +~ )· ... ·(1 +~ ) - (1 -~ )·(•-±) ·(1 - ~) · ... ·(1-~)] · n.
10 15 2 20 15 ' 18 12 11 24 18 22
19. Determinati n e N• \ {1} pentru care diferenta:
ID Aplicare ~i exersare * * a= (1+~) -(1 +j) -(1 +±}···{• +~) - (1 -~ )-(1 - j )-(• - ± }···{·-~)
12. Calculati:
este numar natural.
a)~.24 · ( +1~} b) ~.375. ( + ~~); c) - 1
4
5 · [~,8(3)]; 1 81ilil Supermate * * * *

-4~);
20. Comparati numerele a ~i b, unde:
-4~).
2
d) - 25 . (+0,9375); e) +0,78125 · ( f) +0,(296) . ( 11111 1 1 1 I 1 1
a = 1- - + - - - + - - - + ... + - - - - - · b = - - + - - - - - + ... + - - .
13. Calculati: 2 3 4 5 6 2011 2012' 1007 1008 1009 2012

a)~,24 · ( +1~ )-(~,375){ + ~~} ~: ) - ( - 1~~ }(+ : }


21. Se considera I+.!_+.!.+.!.+ ... +_!_+_!_ = m , unde m, n e N•. Aratati ca:
b) +0,40625 · ( - 2 3 4 50 51 n
m = 53k + n, unde k E N•.
c) 0,69(4) · ( +% }<~.4)+[~.(4)]{ -~}(+0,75);,..-
Cj' 'HfHil 6. impartirea numerelor rationale. Proprietati Cj'
~ d) - 1,125. ( - 3-j- }[~.(24)] - [-:-0,9(3)]{ -*}[~.(5)]. 1-1

0 • Daca a ~i b e Z*, numarului rational !!_ i se asociazii numarul rational !!_, numit ~o
§ 14. Calculati: b a
~
-u
'8
a)075 · ( -16)
'
- ·
15 ' b) - 5,2. (-·.~} c) (- 1,25) · (~,4); d) 111 . (- 3,{6)); inversul numarului !!._. Se noteazii
b b
(!!_)-I
= !!_
a ~
u
.

~ - 1
e) - 2 ·
0,{2); f) 2,4. (~.(7)); . g) ~.(3). (- 2,(8)); h) ~.(8). 3,1{6);
• Daca p ~i q sunt doua numere rationale ~i q =F 0, citul dintre p ~i q, notat p : q, este acel ~
numar rational c, pentru care p = q · c, unde p este deimpaqitul ~i q este impllftitorul. ti
3
j • impirfirea a doua numere rationale se efectueaza inmulfind deimpllftitul cu inversul ~
i) ;,3{6). ~; j) ( - 2~) . (- 3,1(7)); k) ( -2%}(3~} 4
1)2· -,- .
3
impllftitorului.
• Produsul dintre un numar ~i inversullui este egal cu 1.
34 35

. ~- -~
Exemple: l.a) (-.!i) :(+
21
24
35
) =-;£
_2{
3
}5]
·[+ )4 =_!Q9 ·'
3
c)(- ;1 + ~}(- 2 %)+(-%+ 1~}(-ti} d) [(-l:}G~)+(- ;J(-~)l(- 1 4).
3

ID Aplicare ~i exersare * *
b) h~H -3~)=-~: (- ~:)=-~ (- ~ )=+~ 7. Calculati:
a) -0,75: ( - ~:} b) - 2,5: (-0,75); c) 3,2: ( -~} d) -1~: (-0,4);
2. -0 75 :(- t_!__!) = _ .l.2_(ZS
' 16 100
: (-
27
16
) =- t ·[-;rf
J
; ; ] = +i.
9 e) - 3-1 : (- 1,4); f) - 2,25 : (+0,015); g) (-3,61): (-0,019); h) [-0,(6)]: ( -16)
- .
I 9 2 27
8. Efectuati:
• • • activitati de invatare • • e a) (-0,1): (-1,2): 1,(3); b) ( - t%) : (0,6): ( - ; } c) 4,25: (-0,03): ( - 21~);
7
ID intelegere *
7 15 -9 7 1 3-2
- 2- - -
1. Scrieti inversul fieclirui numlir rational: d) 150 : [-{0 (5))] : 300 . e) 6 : - 30 : 2 . f) 9. 9. 3
5 8 11 27 , 11 ' - 14 7 - 27 , - 8-·u·?·
a) +2; -5; ?; - ; - ; -4; - 1; 0,3; +8; -- - - -
9 6 9 45 3
b) 0,75; -1,5; - 12; -0,4; +0,(6); +0,8(3); 0,91(6); -0,08(3); +5; -041(6); +0,58(3); -0,3(8). 9. Efectuati:
2. Fie multimea A={+3; - 6; - %;-%;+ 1,1(6);+ 0,(6); 0,2(7)}. Gasiti B= {a- 1
Ia E A}. a) 2~·(12-2.!.)
4 33 3
:(- 3_!_) ·
2 '
b) ( - 3~}(- 1~+0,4}(- 11~);
3. Calculati: c) (- Is){ - 2~}o.(12){-2~} d) (- 18+13)=( -2~+1~}[-0,1(5)].
a) 40 :~.
9 3'
b) _i :(-2~) .
9 3 '
c) .!i :(-i) ·
21 7 ' d) - ~~:(-%} 10. Calculati:

e) - 32_:(- t .!.!.) · f) _ _!_:(- 3263 ) ·' g) - %:(+ 1:} h) ( -~}(- ~~). a)4,25: (-0,03): (-21~)+[-1,(5)]:(0,6)=(- ; 7 }
15 25 ' 21
4. Efectuati: b) - 1,1(3): [ -1~ + 1,16: ( -1~ +3,2(6))]; c) [ -0,(3) +~{ -~+ 0,4)]: {-0,36).
);
a) -~{~: :1 b)(-~}(+ ~}(-~);
1
c{_~~}(_280}(-~} 11. Calculati:

aI
d)(-t.!.):(-2i.):(-~)·
18 15 78 '
e) ~:(-1~):(-1!)
48 3 8 '
· -2~}(-11~}(- :0}
f) (
a) 0 (6) - 1-2 · [ - 2 45 : ( -21)
' 3 ' 55 '
: ] : ( - 1-7 + -36 : 1-13) ·
- - 7 4(6)
10 35 14 ' a
~ 5. Efectuati:
b) {- 3,7s{( - 7 ; +1,8(6): ;1 }t~ - I,{3)]}=(-:1,875); ~a
-~)+(- ;1}( :2} b)[(- 1~)+(- :s}(-;s)}(-i}
a 1
a
VI
a a) (
~
u 2~{(- ~:}{-1,12) -(- 2 1:}{- 3,15)]. u
- ~ -~: 1:}(- ~~}
c) - 2,6+ ·
>d
u
+=a
c) ( d) ( - 2 ~~}( _:3%)- (- ~!}(+5%). >d
u

E
....
Cl) 6.Calculati: ID Aprofundare ~i performanta * * * ~
~
~ a) ( - .!.+2_) :(- 15
14
)+(-~+_!_):(-~) ·b) (-i+~) :(-12.)+(-~+~) :(-~) · 12. Calculati: ·a
:E
. 36
. 15 10 9 12 9 ' 9 8 8 . 6 4 3 '
a) -19 1 13) (
- + ( - 1 7+1- :1- : - 7 4(6)+2 45: -21) ·
63 ' 35 14 ' ' 55 , 37

·•
b)[--0,(2) - 0,(5) - 0,(3)] + [--0,(296)] . ( --0,41(6) + ~ - 0,291(6)} 22. Fie a = ~+
31
25 + 2' 0 + 2' 5 + ... + 2
2015
~i b =
1+ 2+3+ ... +64
+
1+2+3+ ... +65
+

c) [ (--0, 75) : (--0,25) r. [


0,1(6) - 11~]. [--0,0(4)]; +
l+ 2+3 + ... + 66
+ ... +
1
1 + 2 + 3 + ... + 2047
. Demonstrat1· ca
- a · b este patratuI . nu-
unm

mar natural.
d) 0,(3) - ( - 1 ;4 }[--0,9(3):(- ~~ )+(- ~!){ +1 ;6 )] . 23. Determinati numarul natural nenu1 n pentru care egalitatea este adevarata:
1 2 4 2"-1 22014 - 1
- +- + - - + ... + = .
13. Aflati-1 pe x din egalitatile: 3. 5 5. 9 9 ·17 (2" + 1)(2"+ + 1) 3(2 2015 + 1)
1
1 1 1 1 1 1 2011 •
a) - + - + - + - + - + ... + = - - undex e Q ·
2 6 12 20 30 x(x+1) 2012' '
'9191 7. Puterea unui numar rational cu exponent numar
3 3 3 3 2010
b) - +- + - - + ... + = - - , undex e N. lntreg. Calcul cu puteri
1·4 4·7 7·10 · (3x+1)(3x+4) 2011
. 1 1 1 1 1 • Dacii a e Q ~in e N - {0,1}, atunci an = a· a· ... · a (n factori), unde a este baza
14. Comparat1 numerele: A = - - + - - + - - + ... + - - + - - ;
1007 1008 1009 2011 2012 puterii ~in este exponentul puterii.
• Prin conventie, a0 = 1, oricare ar fi a e Q', ~i a = a, oricare ar fi a e Q.
1
111111 1 1 1 1 1 1
B = - - - + - - - + - - - + ... + - - - - - + - - - - - + - - - - - .
1 2 3 4 5 6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 tn~" , n e 1"'T*
• Daca- a e ".l 1 ~~· a -n =1- .
· - 1 =-
"~ , atune! a
1 a an
15. Fie a = 2011 (.!.. + _!_ + _!_ + __!__ + ... + ) . Determinati n e N, astfel incat
3 15 35 63 2009·2011
n2 <a<(n+ 1)2 • Reguli de calcul cu puteri:
1) am· an = am+n; a E Q", m, n E N.
16.Fiea = 23 +2 3 +24 +2 5 +2 6 + ... +2 100 ~ib = + + 2)(am)" = am.n;a E Q",m E N,n E N.
1+2+3+ ... +128 1+2+3+ ... +129
1 3) am: an = am-n; a E Q•, m E N, n e N, m 2 n.
+ ... + . Aratati ca produsul a . b este numar natural.
1+2+3+ ... +511 4) (a· b)" = an· bn; a E Q•, b E Q•, n E N.
· · n e 1>.T
17. Determmatl
0
fi 1• •
1'~ ast e meat sa avern: -
1 + - 1 + - 1 + ... + 1 < -6 . n {an, dacii n este numar par •
1·2 2·3 3·4 n(n+1) 7 5) (-a) = -an, dacii n este numar impar a e Q • n E N.
. . x+1 x+2 x+3 x+n •
18. Rezolvat1 ecuat1a: - - +- - + - - + ... + - - = n, unde n e N , x e Q.
2 3 4 n+1 Exemple:
19. Aflatix din egalitatea: [2012 -(.!..+~+~+
2 3 4
... +
2011
2012 2 3
1
)] :(1 +.!_+.!.+ ... + - - ) = -
2012
x- .
2012 1.a) ( -~)5 :(-~J = ( -~r3 = ( 7~) = ;5;
~
'i' 20. Se consider! numarul: x = (2 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + ... + 2' 0) • (
1
1+2+3+ ... +1024
+
b) [( J=(-%J=(-%)}(+~J = [(-%J=(-%)}(+~J = ( -%J { +~J =
-%
aI
1-f
!;!
a
~ + 1
+ ...+
1
) . Aratati ca numl\rul x este numar natural. 34 7 3 3
~
~ 1+2+3+ ... +1025 1+2+3+ ... +2047 = 74· 33 = 7
u ~

-~r =(-~J +(-%Y :(-%J} 2 2 =[(-~J +(-%Jl :~ = >8


5
>8 'BINI Supermate * * * * 2 • [(
~
t
~
i
38
. = ( 1+ - 1- +
21.F1ex 1 + 1
1+2 1+2+3 1+2+3+4
+ ... + 1
1+2+3+ ... +2010
)" ·-

Determinati n e N, astfel incat x sa aiba 256 de divizori.


2011"
-.
2"
= c 1: + 9) l
5

~ ~! = ( ~ + :~} ~! = ~. ~ = % = 1}.
3
I

I
"'
~
39

·"''
r

eee activitati de invatare eee 7. Efectuati:


2
- 32) ;
ra intelegere *
a) (-D,3) 6 : (0,3) 5 • 0,3; b) (-D,5)2 : (-D,25). (

1. Scrieti sub forma de putere urmatoarele produse:

a) ( -~}(-~}( -~} b) ( -~}( -~}( -~} c) - 2,5 · (-2,5) · (- 2,5) · (- 2,5);


c) (- 0,4)' [Hl'J(-2,5); d) (- I -~ r. [(- 1,5f]. [- o,(6)f'.
8. Calculati:

a)[(-fr :(-fr +(-n -ir]= I~;


d) - I,8(3). [- I,8(3)]. [- 1,8(3)]. [-I,8(3)]. [-1,8(3)];
5
e) -D,41(6) · [-D,41(6)] · [-D,41(6)] · [-D,41(6)] · [-D,41(6)] · [-D,41(6)].
:(
2. Efectuati:

a) ( -83) ;
2

b) (
3

- 43) ; 432) ;
c) ( - 1997
0

d)(- 36) •
47 '
1
e) ( - 1999)1995.
I999 '
b) [2 . 32 - 24 r (+I _!_)3 + 32 - 33 - 34 .
2 25 - 24 - 23 '

f) - 25664)-2015 ;
(
4. ( )-2;
2
g) - 23 h) (- 2,5) ;
-2 i) [0,(3)]-4; j) [-D,I(6)f3.
c) [o,5'(l+i)-(±J'}': +~5)-l~}(-lH;
3. Efectuati, scriind ca o singura putere: d) [-D,0(6)f. (- 2 - 4 - 6 - ... - 18i.

a) GJ {~)\ b) I,5 10 . I,5 6 ; c) [- 2,(3)] 5 · [-2,(3)] 8 ;


ID Aprofundare ~i performanta * * *
9. Comparati numere1e x ~i y in fiecare caz:
d)(-~J :(-~J; e){[HrJ}': f)(-~J { ~ r g)(
3
-%r-(-~r- a) x = (27 31 _ 2 . 946 + 4 102: 2203 _ 392)213 cuy = (- 3)142;
1684

l
125
b)x = (- 1,2r1 . (- 1,2r2 . (- 1,2r3 ..... (- 1,2r99 • (- 1,2r100 cuy = ( ;
2I6 )

J-(-~J -~r;
4. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor:

a) ( -~ =( b) (-ir{-~r = (-~r; c)x = (~}(~J -(~J ·. . -(~f ]_,. cuy~ u~'Joo;


c) [- II,(6)] 6
• [- II,(6)t = [II,(6)t; 13
d) (-D,2) : (-D,2i = -D,28 • 5
( - I IJ-( -1 1r ·. . -(- ~s~r
5
Ir-( - I
5 25

a
ra Aplicare
5. Scriep ca o singura putere:
a)2 7 ·77 ;
~i exersare * *

b) 514: (- 3)14; c) 2•52012. 4 2012 : (- 10io12;


d) x {[( ·
~ ~~J (5')' ';.} (;5 Jl(625' ·5') cu y ~ {8!' · ((- 3)']' ' 9') · 27'.
c:J
10. Aflap-1 pe x din egalitatile: I

~
..4
c:J
d) (4)
-
5
19
. ( -25)
19
- .( -17)
17
- .
4
19
'
8)ll ( 7 )II . f) (- 27)8. ( ;31)24
e) (- -:; . - 12 '
a) ZX"'"3 = 128;
d) 4" + 4x+ 1 + 4x+2 = 336;
b) 32x-I = 243;
e) 22x+ 1 + 22.<+3 + 4x+I = 896; f)
c) 42x+ =
3
64· ~
96< + 81 3x ~ 2'fx = 243 5• a
~
c:J
~ 6. Calcu1ap: 11. Calculap:
~ ~

~
>d a) ( - 2 1) ·(- 2r: - 21) ;
b)Hr[HJlHl
5
( •) [Hl' HJ (-H]' (~-~J (~-n >8
~
.! I c)[HJHll[(-HJ'. [H)'(-HJ[HJJ'· d)
b) [Hl'J[(±-~n -[HlT [(~-~rr i
40 41

I . •.. -~
c) ·. . -(
[(- 1~}(- 1~J-( - 1~J-( - 1~J - 1~r { -1~rl( -1~r ;
73
'9!91 8. Ordinea efectuarii operatiilor ~i folosirea parantezelor
in multimea numerelor rationale, definim operatiile:
d) (-~)(-1)k
6
- (-~)(-1)k+
4
2 _ 2_(- 1)k+3- ( - _2_)(- I)k+
I2 16
4
- ( - !!)(- I)t+5 unde kEN·
I8 , ,
• de ordinul I (adunarea ~i sciderea);
• de ordinul al 11-lea (inmulprea ~i impirprea);
• de ordinul al III-lea (ridicarea Ia putere).

e)[HJ]"-[(-H}Hr -Hf Ordinea efectulirii operatiilor pe Q este:


• ciind avem doar operafii de acela~i ordin, se efectueazli in ordinea in care sunt scrise;
12. Calculati numarul: • ciind avem operatii de ordine diferite, se efectueazli mai intiii operatiile de ordinul
2011(- I) 2 + 20I 0(- I) 3 + 2009( - I) 4 + 2008( - I) 5 + ... + 3(- I) 2010 + 2(- I) 2011 +I( - I) 2012 al III-lea, apoi cele de ordinul al 11-lea ~i, in final, cele de ordinull.
a= I 1 I 1 I in rezolvarea exercitiilor in care apar paranteze, efectulim operatiile din parantezele
-+-+ - + ... + +---- rotunde, apoi din cele plitrate ~i, pe urmli, dintre acolade.
I·2 . 2·3 3·4 20I0·20I1 20II·20I2
13. Comparati numerele rationale a ~i b, unde:
2 + 22 + 23 + + 22010
000 3 + 32 + 33 + + 31603 000
• • • activitati de invatare • • •
a= 1 1 1 I ;b = 1 I I
2+22+23+ ... + 22010 3+32+33+ ... + 31603 ID intelegere *
1. Calculati, respectiind ordinea efectulirii operatiilor:
4
-~ J (- 1)"+ 1 = - I7i.
1~ - 2~}( -12~) - (-0,2)} (-0,4);
14. Determinati numerele naturale n, astfel incat - 2 +(- If+ (
a) [L78 -
3) : (I + _!_ + ~ +-.;- + ... + ~ 2 11
2012 2013
15. Aflati valoarea lui x din egalitatea: x · 3 = (3
[G~ - ;4 - :6}(- ~:) - (-0,8(3))l(-0,25);
- ) •
3 3 3 3
b)
16• Seconsi"deranumaruI rapon
. al I I 1 ... + -1-2 ruatapca
x = 2+2+2+ A..><
-251 <x< -
2010
-. 0 -

2 3 4 20 II
0

503 2011 c) [(0,41(6) - 0,125): (-0,3125)+0,58(3)]: (-0,6);


17. Demonstrati eli: d) [(0,41(6} - 0,4(6)): (-0,4) - 0,8(3)]: 0,3541(6)].
1 1 1 1 2009
a) 32+(1+92+ ... + 20102 < 2010;
I 1 1
b) 42 +82+"122+ ... + 20I2 2 < 2012 ·
1 252 ID Aplicare 'i exersare * *
2. Calculati, respectiind ordinea efectulirii operatiilor:
. . IIII I I 1 I
18. Se cons1derli numerele ratiOnale: x = - - - + - - - + ... + - - - - - + - - - - - ·
. 2 3 4 5 20IO 2011 2012 2013, a) [..!..·(1o
3
- ..!.)
4
- 3~]=(-
5
2+.i)·
5 '
b) (12_
10
- 2~):(2..!.
5 2
- 1~:3..!..+1..!.)·
3 3 4 '
111I1 1 I 1 I
y = 1- - + - - - + - - - + ... + - - - - - + - - - - - .
2 3 4 5 6 2009 2010 2011 20I2
a) Calculati media aritmeticli a numerelor x ~i y. [ 11(
25
5+7
c) - 1- · - - 1) ]
- - - +02 :001·
12 18 24 ' ' '
d)~(_2_
L32 _2_ _2):(-2)-o
24 36 24 •
(6)]:(- o1).

a

. I006
b)Arlitapcli x< -. - <y. 3. Calculafi, respectiind ordinea operafiilor ~i a parantezelor: cr'
~ 2013
7 --
11 - -
5) :0 (6)+075] ·05+ -3 ·
~
a IQ@Qi Supermate **** a) [(- a
36 72 24 ' ' ' 4'
a
~
~
x:;
¥
~
19. Ariitati eli numarul a = _!_(2,..3 ·3"+7 +2"+5 ·3"+9 ) este plitrat perfect pentru orice
0

numlir naturaltmpar n.
37

20. Determinati numere1e naturale nenule a, b, c pentru care:


b) [ [ !3 + i-~~:} 0,0(6) - 0, 75:0,05} 3,(3);
~

'8
l
~ a· 0,08(3) = b3 • 0,01041(6) = c 2 • 0,013(8) ~i 2a3 = 3b2c3•
a
:E 21. Fie a, b, cEQ pentru care sunt adevlirate egalitlitile: ab(a + b +c) = 13, bc(a + b + c) 0,25 + {[0,1(6) - 0,(4) + 0,08(3)]: 2_!_ + ~}: 2~; ~
3 6 7
+c) = 39 ~i ac(a + b +c) = 117. Calculati valoarea produsului abc.
42 43

·•
( 1 7)
d) [- 1,(5)+0,(6)]·(- 1,8)+ 2- - 3- :0,1(4). I:... Nume a ••• _
6

ID Aprofundare 'i performanta * * *


15

liil Test de autoevaluare


4. Calculati numarul n: • Se acordii 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.
1006(1 1 1 1 1 )
a) n = 2011 I+ 1+2 + 1+2+3 + 1+2+3+4 + ... + 1+2+3+4+ ... +2011 ; I. Completafi spafiile punctate astfel incat sa obfinefi propozifii adevarate. (3 puncte)
- . 53 34 41 -
b) n = 1 +~+2_+2+ ... + 2011 - (1 +_!_+_!..+_!_+ ... +-1-).
(0,5p) 1. Valoarea numarulu1 x = - - - + - este egala eu ...... .
105 105 105
2 4 6 2010 2 4 6 2010 '
_ 2 3 1 . _3 I
(0,5p) 2 • Daca a = - - - +- , atune! a este ega cu ...... .
1 2 3 2009 )] ( 1 1 1 ) 3 4 6
c)n = 2010 . [ 2010 - ( 2+3+4+ ... + 2010 : !+2+3+ ... + 2010 ·

5. Fie numerele rationale pozitive x, y, z, t, u, v.


a) Daca -1- + -1- + -1- + -1- = 3, ca
1cu1ati
" va
1oarea expres1e1:
..
(0,5p)3. Doc• x"[HJ HJ][H)']' ,atunci (2x-~)-ega! cu ... ... .

x+1 y+l z+1 1+1


X y Z t
(0,5p) 4. Rezultatul calculului ( - ~) · ( - ~~) · ( -%) este ...... .
£ =-- + - - + - - + -- .
-10~)
x+1 y+l z+1 t+l
(0,5p) 5. Dupa efeetuarea caleulelor 4,32: {--0,12): ( se obtine ...... .
b) Daca -1- + -2- + -3- + - 4 - + -5 - +6 - - = 6, ca
1cu1ati
" va
1oarea expres1e1:
..
x+1 y+2 z+3 t+4 u+5 v+6 . (5 7 9 11 13 15 2013 2015 2017)
(0 5p)6. Rezultatul ealeululm - - - + - - - + - + - - + ... + - - - - - + - - -
X y Z t U V ' 2 3 4 5 6 7 1006 1007 1008
F = -- + - - + - - + - - + - - + - - .
x+1 y+2 z+3 1+4 u+5 v+6
(~ -~+~ -~+i -~+ ... + 1~6 - 1~7 + 1008) este ······ ·
1
6. Un geamgiu taie geamuri patrate cu latura de 40 em dintr-o foaie de sticla dreptunghiu- -
lara, lata de 2,1 m ~i lunga de 2,9 m.
a) Ciite geamuri poate taia geamgiul?
b) Care este aria suprafetei de sticla nefolosita? II. incercuifi rispunsul corect. (2 puncte)

7. 0 bila elastica sare ill sus, ori de caie ori cade, Ia o ina1time de ~
din ina1timea de Ia '
8 ) · ( -13
(0 5p) 1. Rezultatul ealeululm. ( - -
47
---7 ) - ( -13
- + -7 ) · ( -10)
48 32
- este:
18 12 9 .
8
care a cazut. Daca este lasata sa eada de Ia inaltimea de, 12,8 m, Ia ee inaltime se va ridiea 1 1 1 1
A. - - B. - - C. - D. -
Ia a treia saritura? 24 18 18 4
8. lntr-o !ada sunt mere ro~ii ~i mere galbene. Sunt luate Ia mtiimplare einei fruete ~i se constata (0,5p) 2. Dupa efeetuarea calcu1elor [0;41(6) + 0,291(6) - 0,7{2)] : [--0,02(7)] se obtine:
cs eli au fost luate _!_ din numlirul merelor galbene ~i _!_ din numlirul merelor ro~ii. Care este eel 1
A. - - B. --
1
C.-
1
D. -
1
cs
..4 5 6 2 4 4 2 .-4
~ mai mare numar de mere ro~ii ce poate fi ill !ada, daca sunt alese mere de ambele eulori?

~
1111
'4'41 Supermate * * * * (0,5p) 3. Suma dintre numaru1 x =+}__ +
12
(-2-) ~i
18
opusul numarului y =-~ - (-.!__)
24 18
~
Cl
Cl
~
~ 9. Fie x,, x 2 , x3 , ••• ,x2012 , x2013 numere naturale astfel ineiit: este: ~
'8 - x;o12 x;012 xio12 x;g:; _ A. _.!..!_ B. _.!..!_ C. .!..!_ D . .!..!_ '8
+= , . , , ..., sa fie numere naturale nenule.
cs .. ..x2013 Xj~X4 .. .x2013 x1x2x4 .. .x2o13
x2~x4 XjX2~ .. .x2012 72 24 72 24 ~
ti E
- 1~) -[( - 1~) -(- : 2 ) - ( - ;.)} ; 1 , atunei x-~ este: ~
A ..x • x
~ ruatatl ea x;
2013 2013 2013 2013
+ X2 +Xi + ··· + X2o1J - _ 2013 X1X2X3 •• ..x2o13 · ~
Cl (0,5p)4. Daea x = ( - ; }(
~ 10. Fie p numere naturale nenule distinete, unde p este un numar natural prim format din 8
eel putin doua eifre. Daca suma oriearor p - 1 numere naturale nenule distinete, dintre eele c.
44 de mai sus, este divizibila eu p, atunei fieeare numar este divizibil eu p. A. -~ B. _ 13 15 D. 17
4 45
4 4 4
~I .•

·"'-
III. Scriefi rezolvirile complete. (4 puncte)
(lp) 1. Se considera numerele rationale a, b, c pentru care:
I u=saa 9. Ecuatii de forma ax + b = 0; a, b E Q; a -::1: 0

a ·· b = -25
- a · c = -I7 . b - c = -2I
- 1ar - . Aflat1. valoarea numaru lu1. a. • Propozifiile cu o variabila de forma ax + b = 0, unde a e Q" ~i b e Q, se numesc
18' 24' I6 t
ecuafii cu o necunoscuta (x este necunoscuta ecuatiei).
• 0 valoare a lui x, dintr-o multime precizata, pentru care egaiitatea se verifica, se
nume~te solufie a ecuatiei.
• A rezolva o ecuatie inseamna a-i gasi multimea solutiilor dintr-o multime data.
• Doua ecuatii sunt echivalente daca au aceea~i multime a solutiilor.
tTIIIIII I 1111111111111111111
Exemple:
(lp) 2. Dacli x = - 7,45, calculati valoarea numarului n = x + lxl + (- x) + [x] + {x}.
1. 3(x + 2) - 4 = X- 12, X E Q
3x + 6 - 4 = x - 12 <=> 3x - x = 4 - 6 - I2 <=> 2x = - I4 <:>x =-7; S = {- 7};
3> x+4 5> x+2 2x 5> x+I
2. - - - - - = - - - - <=>3(x+4) - 5(x+2) = 2x - 5(x+1) <=> 3x + I2-
5 3 I5 3
- Sx - IO = 2x - 5x - 5 <=> - 2x + 2 =-3x - 5 <=> 3x - 2x =-5 - 2 <:>x =-7; S = {- 7}.

(lp) 3. Calculatinumarula = (2+4+6+8+ ... +4028+4030)( I I )· • • • activitati de invatare • • •


20I4·20I5 20I5·20I6
ID intelegere *
1. Scrieti ecuatia ax + b = 0 pentru:
a) a =-2, b = 4; b) a = -6, b = 0,5;
3 I d) a = 0,(6), b = 0,8(3).
c)a =- ,b = z;
4
2. Precizati, de fiecare data, a ~i b (din forma generala a ecuatiei ax + b = 0):
(lp) 4. Fie numerele: 3 2
a) -- x -- = o · b) 2x - 9 + x + 6 = o·
a =(-~)(-~J(-~J.-{-~rl4(-~rl5 ~ib =( :)( :J(~~J.-.(-~f5( :r6 8 5 '
c) 3(x + 5) = -6;
8 5
'
d) -0,5(4x + 6) - 1 = - 3,2x.

64)336 3. Fie ecuatia _ _!_x - I = 0 x e S = {+ - I - 3 I 5} (I).


Calculati valoarea numarului n = a · b : ( - I5 ' I5' 8 ' ' '
27
Numarul rational -~8 are proprietat~ ca __!_
15
· (-~) - 1 = 0.
8 9
CJ

~ Care este solutia ecuatiei (1)? ~


CJ 4. Rezolvati in Q ecuatiile, apoi faceti proba: CJ

§
~ a)6x = 35; b)-4x =-7+(- 3i; c)-6x+7 = 17-8;
u
u d) 18x - 5x = 5 - (- 2I); e) - 12x + I5 = - 1 - (-4).
>8 5. Rezolvati in Q ecuatiile: >8
~
E a) 4x - 3 = 0; b)2 - 5x = 12;
3
c) '- x - 2 = 7· ~
i Subiectul
Punctajul
1.1 1.2
1
d) - 2- x = x+5 - ;
1
4 '
e) 2,25 - 3,2x = 3,5x - 2,2x- 1,25;
i
Nota 2 4
46 f) O,I(6)x - 4,(6) =-1 - x; g) 0,08(3)x - 2 = 9 - 0,8(3)x. 47

. ··~ . . ...
6. Rezo1vati ecuatii1e: 12. Scrieti ecuatii1e in multimea numerelor rationale:
a)3x - 14 = 0,xEZ; b) 6(x + 3) = 2x- I5, x E Z; 2 2 2 2 II
a) 3x+1-=2x +5- · b) 4- - - x = 7 - ·
3 6' 3 5 15'
c) 7x + 6x = 39, x E N; d)x(9 + 25) =-3 2 - 52 ,x E Z;
c) 3 2 x - I I = x - 2W;
7 d) ( 2 3 - 3 I) :(x -2) =1g;
3
e)5x - 7 = 3,xE {- 2,0,2,5}; f) 4x - 13 = 0 X E -13
- 0 -4 2} .
{ 4' '13'
5 2 4 2
' '
3 I
g) x+ - x = 2,3+-,x E Q.
e) (x - 1~):(12.
4 4
- 2~)
4
= 1.!..3'· f)~+ 3x - 2 = 1 ~ - 2x - 4.
IO 4 10 5 '
5 3
I 5 1 2 1 I 4
7. Rezo1vati in Q ecuatii1e: g) (x - 2)-I-+1 -= 2 - x - 5- · h) - (19+3x) =-- I-x .
2 6 6 3' 8 5 5
I 13. Rezolvati in Q ecuatiile:
a)2x+ -= -0,(6); b) 3x + 0,5 =- 0,25; c) 0,1 · x - 0,25 =- 0,34;
3
2
a) 2..(x
6
- 3.!..-I.!..)
3 5
= 2~+3~:I~·
4 4 3'
b) (.!2·2~
I6 25
- 1.!..)·(x+.!..)
2 2
= 2.!_3 _ 2_6 '·
d)(x - 1):
3
4=-6, 1. 2 5
e)I?-x =- ; I - 0,(4) = (_ 32)
f) 13·x
14
c) (5.!...x
2
- 3~)-~
4 5
= 2~ ·
5'
d) 3L(4!.:3~
54 5
- x-12.)
9
= ~(.!..+.!..)
34 5 '
·
8. Rezo1vati ecuatii1e:
a) 5x + 3(x - 6) = 7x + 13; b) 6x +4(x- 8) = 9x+ 2I; I) ; f) 5. 3x 4x + 1 .
c) 5(x- 7) - 2x = x- 4I; e) 31 ( x+2
1) - 0,5· ( 2x+3I) = 2 · (x
3+14 I (3x
2 - I ) +2=-5-
d) 7(x- 9) - 4x = x - 39;
e) 4(x + 5) - 3(x - 3) = 2(x + I5); f) 5(x + 2) - 4(x - 2) = 3(x + 8); 14. Rezolvati in Q ecuatiile:
g) 2[I5 + 3(x - I)] = 4(x + 7); h) 2[(4x - 2) + I6] = 6(x + 5). a) 7(x + 2) - 3(x - 4) - x = 2(x + 5) + 46; b) 8(x + 1) - 4(x - 3) -x = 2(x + 18);
9. Rezo1vati ecuatii1e: c) 4x + 12 - 3(x + 4) = 2(x + 5); d)5x+ I6 - 4(x+4) = 2(x+9);
x+3 1 x b) x+7 - I.!_ = x - 3. e) 4(x + 5) + 3(x + 3) = 2(x + 15) + 4; f) 5(x + 2) + 4(x - 3) = 3(x + 8)- 14.
a) - 7- - 22 = 2 -5 ;
9 2 2 ' 15. Rezolvati in Q ecuatiile:
c) 3x - 2 _ x - 7 = 2x+
3 i. d)x- 3(x+ 3) - I_2_ = .::_+4.!_.
a) 3[2(x + 4) - 3(x- 5)] = 4[3(x + 2) - 4(x +I)]+ I5;
5 2 5 5' b) 3[8- 5(3x - 2)] + 4(4x - 9) = 2[3(2x - 5) + 28] - 49;
5 10 5 2
c) 2[7(2x - I) - 3(4x - 1)] = 3[5(3x + 2) - I] - (I9x + 13);
10. Rezo1vati ecuatii1e:
d) 3[II(x + 2) - 2(2- 5x)] = 2[8(3 + 4x) + 5] - (6x + II).
1 1 1 1 16. Rezolvati in Q ecuatiile:
a) x-5= (1-x) - 3; b) 3(x- I) + 1- = x + - ;
3 2 2 2 a) 6(x + 3) - 7(x + 5) = 4(x + 1) - 2(x + 6) + I2;
3 I 2 X 12 b) 5(2x+7) - 3(3x - 8) = 9x - 2(3x - 5)+ 13;
c) - (x - 2)+x = 1- (x+1); d) - (x+3)+ - = -(x - 4);
5 5 7 2 14 c) 3(4x-II) + 5(7 - 2x) = 16 - 3(3x - IO);
2 I 4 x-3 2 5 I d) 7(5x - 8) + 6(5 - 3x) = 28 - 8(3 - 4x).
? e) 1S(x+3) - 2 =
3 5(x - 1) - x; f) - - - -x =-(x+I)+ - .
4 3 6 2
17: Rezolvati in Q ecuatiile:
Cl

~ID Aplicare ~i exersare * *


Cl
I 1
a) x - 6 = (2 - x)+3;
4 3
1 1 3
b) 2(x - 3)+1-= x+ - ;
4 2 E
Cl
5 I 3 x 5
~ 11. Rezo1vati in Q ecuatiile: c) - (x - 4)+x =-(x+2) - 3; d) - (x+2)+ -=-(x-3)+2; ~
0 6 3 8 4 6 0
>d 3 2 1 1 5 2 e) 0,(6) · (x + 3) - 0,(3) · (2x + 1) = 0,(5) · (x + 2).
u a) - x - 1-=-3-+ 1- x· b) x = -3 - x; >8
4 3 3 4 ' 6 3
~
18. Rezolvati in Q ecuatiiJe:
1 1 I 1 b) 3x _ x + 1 = x + 3 + 2x + 3 _ 1_!_ .
tE
c) - x =-2- +x· d) 2x+ -= --0,75+ - x; a) 3x - 5 + x+4 = 5x - 7 +.::_.
i 4
1
4 '
e) 0,(4)x-I-= -0,(5)x+0,5;
2
I
3
f) 0,5x + 1- = -0,3x + 0, (3).
7 2 I4 2'
c) 2(3x+1) + x+5 = 3x - 2 _ 3(x+1) +~.
10 5 2 5
d) 6x - 5 _ 3x+I = 4x - 3 _ 5x+1.
10'
i
2 3 I5 3 5 15 5' I2 6 3 4
48 49

...
am Aprofundare fi performanta * * * 24. Rezolvati In Q ecuatiile:
b) 3x-2 _ .i(x+ 3)+ 6 = 5(x+2).
19. Rezolvati In Q ecuatiile: a) 2x - 3 + 3x - 2 = 4x+3 _2_.
3 2 4 I2' 3 5 2 '

a) _!_[_!_ + .!.(.!. + _!_


33 33 3
x)] = _!_3'· b) 3.[3.+3.(3. + 2.!.x)] = 3. ·
55 55 5 5'
3x - 5 x - 7 x - 5
c) - 4- - - 6- = - 3- + 1 ;
d) x + 2x - 7 _ 3x + I = 5 _ x + 6 .
2 5 2

1 25. Rezolvati 1n Q ecuatiile:


-1(2 -1 +2 -2 x ) = 3 (3).
c) _!_[_!_ + 2.(2. +!..x)] = 1!.. ·
2 2 2 2 2
20. Rezolvati In Q ecuatiile:
2'
d) 2-+2
3 3 3 3 '
a)l.x - 31 = 4; b) 12x-11 = 5; c) 12x3+ II = 1;

+ 5 X + 3 3x X + 1 x x+4 x - 1 1 11 f) II X+ II - 3J = 2;
X
a) - - - - - = - - - - · b) - + - - = - - - (x+3)+ - · d) lx + 21 = 0,8(3); e) Jlx - 31 - 5J = 4;
5 4 10 4 ' 5 10 6 5 30' i) Jl2x - 3I-3J = 7;
g) II X - 21-41 = 6 ; h) Jl2x+11 - 5J = 2;
5x - 6 1 21 1 d) 2x - 5 + x - 7 = 4x + 11 _ .2._ .
c) - - - - (4x - 7) =--- (4x - 10)· 7
3 2 6 3 ' 4 3 4 12' k) Ill X - 21 - 51 - 71 = 1; l) Ill X+ 31-61 - 81 = 2.
j) 113x;21 - 41 = 2;
2x - 1 x - 5 ~+8 2x-7 f) 3x+ 4 - 5x - 9 = 3x+10 _ x - 6.
e) - - - - - = - - - - - ·
3 2 6 2 ' 2 4 2 26. Rezolvati 1n Q ecuatiile:
@Rezolvati In Q ecuatiile:
x -.2._(~ - 4 -53x) = 7x - x -2 3 .
l
x+- b)
~+ 2x+3 = x - 5 +}_ . b) 3x - 5 _ 5x + 1 + = 2x + 6 _ x - 4 .
1 a) I~ - ~ ~ - -f1l = 1~x; 15 2 5 '
~ 4 6 12' 2 4 8 2 '
c) 2x+7 _ 3(x+1) = 3x+1 _ x+11. 3x+7 x- 5
d) 4(x - 2)+ - -= 5(x+3) - -- ;
6 5
3x - 7
15 30 '
x- 9
e) 5(x+2)+ - - = 5(x+8) - - - ;
2 2
f) 4x - 5 _ 3x+2 = x - 1 + .!__
1
c) !..(x - _!_) _ 2.1
2 3 2l 2
~- 2x-1~l =_!_.
3 4'
d) 1- _!_ (x _
3
X + 1) X 2x - 10 - 7 X
3 =- -
2 3
2
2 2 6 3 2 2
22. Rezolvati In Q ecuatiile:
27. Rezolvati In Q ecuatiile:
4x+7 3x+2 4 1
a) - - - - - = -(3x - 4) - 1- (x - 3)·
5 2 5 2 ' a)x·3 2004 = (3 2004 -1): ( 1+ -1+2+
1 ... + 1 ) ;
2003
3 3 3
3 2x+9 1 2
b) - (x +4) - - - = 1- (x+5)-1 - (x+3)· 1 1
7 3 7 3 ' b) {I - .!..x1 - .!.)(1 - 2.)J1- - ) =- .
2 3 4 \ 2011 2012 '
c)
2
.!_ _ 4(x+1) + 7x+4 = 2(x+3)
2x+5.
5 3 5 5 3 ' 1 1 I I ) 2011
c) x ( -1.2- 2·3 - 3·4 - ... 2011·20I2 =- 20I2; 0
I
'i'
~
d) - 2(x+5) 3(2x+1) - 5(x+1) 3x - 3
H + +- -
~ 6 7 14 21 28. Rezolvati 1n Q ecuatii1e: 0
~ 23. Rezolvati ecuafiile 1n Q : 0
a) \x - I~L_i_; b) l1,2x - 0,(3)1 = --{),1(6); VI
0
~
VI
a) 10x+3 + 1- 3x = 8x+4 +_!_; b) 5x - 7 + 2x + 17 = 3x - 4 +
1_2_ .
51 I5 'G
lx+~ - 2\x+~ -9,5;
>d
>d 3 5 3 5 10 15 6 30' u
d) I,5 =
~
u c) II,2xl + I,(3) = -II,2xl - 0,(3);
~ c)~+ 3x - 7 + 3 - 2x = 2x+5 +2.; d) 5x - 4 + 8 :.... 3x = 2x + 7 + ~ .
~
~

~
9 18 10 45
e)2x - 9+40 - 3x = 2x+5+~·
6 5 6 10
f) 2x+3 + 5x - 6 = 24x+I2 +3.
15 '
e) 12x +51+ l4x + 101 = 0; f)l.x+71+ lx -~ = 0; i
3 9 6 18' 7 3 2I 7
g) lx +II = 13x - 71. 51
50
.., · ~
29. a) ~tiind cii x = 1 este solutie a ecuatiei 2x + m = 3, m E Q, aflati valoarea lui m. 11!11!1 Nume qasa _ __

b) ~tiind cii cele douii ecuatii sunt echivalente, determinati a


i) 3x - 2 = 7 ~i 2x +a = 7, x E Q;
E Q in cazul:
Mil -----------------------------------------------
Test de autoevaluare
ii)2x-a = 1 ~i3x - a =- I,x E Q. • Se acorda 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.
c) Scrieti elementele multimii: I. Completap spap.ile punctate astfel incat sa obpnep propozitli adevarate. (3 puncte)
A = {x E Q/lx - 3/ + /2x - 6/ + /3x - 9j + /4x - 12/ = 10}. (0,5p) 1. Solutia realii a ecuapei -0,4x + 6 = - 2,4x este .... .. .
30. Rezolvati in Q ecuatia:
(0,5p) 2. Rezolvand ecuapa 3x + i = 0,08(3) se obtine solutia ·...... .

x(l+±+±+ ... + 1 ~0 ) = 100 - ± - % - ~ - --- - 1: · (0,5p) 3• solufia ''4 x - 3 =


. ecuatiei 5
8 -U este ...... .
31. Rezolvati in Q ecuatia:
(0,5p) 4. Ecuatia 12x + 71 = 9 are solutiile
x - 3 x - 5 x-7 x - 9 x - 2008 x - 2006 x - 2004 x - 2002
--+--+--+-- - -- + + +- - - (0,5p) 5. Solutia ecuatiei 4x - 5(2 - x) = 3(x - 6) - 16 in multimea A = {-5, --4, -3, - 2,
2008 2006 2004 2002 3 5 7 9 - 1, 0} este ...... .
'!"lin' Supermate * * * * . . I . . 8,4 1,4 (
(0,5p) 6 • SoIufia ratwna ii a ecuatiei I _ x = 3 x * I 2) este .... .. .
2
32. Rezolvati in multimea numerelor rationale ecuatia:
2x+I 2x+2 2x+3 2x+4 2x+(n - l) 2x+n 1 II. incercuip raspunsul corect. (2 puncte)
- - + - - + - - + - - + ... + +- - = n, (0,5p) 1. Solupa ecuatiei 9x - 5(x + 4) = 7(x - 8) - 24 + x este:
2 3 4 5 n n+I
unde n E N•, n fixat. A. I2 B. 15 C. 18 D.20
. . . 3x + 1 7 - x 4x - 3 9 - 5x
(0,5p) 2. Solufiaecuatiei - - - - - - 2 = - - - - - este:
33. Rezolvati in multimea numerelor rationale ecuatia: 4 2 3 6
x- I x- 3 x- 5 x- 7 :x - 2011 x - 2013 A. -6 B. -4 C. - 3 D. - 2
- - + - - + - - + - - + ... + +---
2014 2012 2010 2008 4 2 (0,5p) 3. Solutia realii a ecuatiei 0,5(2x + 7) - 0,3(3x - 8) = 0,9x - 0,2(3x - 5) + I ,3 este:
x - 2014 x - 2012 x - 2010 x - 2008 x- 4 x- 2 A. 16 B. I8 C. 20 D. 24
---+ + + + ... + - - + - - . . ··(
1 3 5 7 2011 2013 oupaecuatiel
(0,5p) 4 • sl x 1
- + - I + - I + - I+.... + -I
-) = 2 ~-
64 este:
1. 3 3.5 5.7 7 .9 61 . 63 63
34. Rezolvati in Q ecuatia:
1 3
A. - B.l C. - D.2
2 2
1 1 1 1 J·X =4+
1 1 1 1
0 [ 88 + 808 + 8008 + ... + 800 ... 08 404 + 4004 + ... + 400...04.
I
1-4
...............
n zerouri
...............
n zerowi
m. Scrieti rezolviirile complete. (4 puncte) H
0
I

~0 35. Determinati cifra x care verifica egalitatea: (lp) 1. Rezolvati ecuafia 15 - 12x - 91 = --4. ~
0
1 1 2 1 12
~
0
~ -+= + = + ~-= = 33.
G x O,x O,O(x) O,xx xx \,)


+-
36. Determinafi elementele multimii: >d
v

~
Cl)
a) A = {x E Q /2[x - 0,(1)] + 3[x - 0,(2)] + 4[x - 0,(3)] = 11,(4)}; ~Cl)

ti
:E
b) B = {x E Q llx - 11 + /2x - 21 + /3x - 3/ + /4x - 41 = 10}.
~
52 53
~
I
I ··~ .-<f.
(lp) 2. Rezolvati ecuatia:
3{3(2x + 3) - 3[5(7 - 4x) + 18(x - 2)] - 5} = 5[33 - 8(x + 7)] - 16 UJR'I 10. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul
t - ecuatiilor
Pentru a rezolva o problema cu ajutorul ecuatiilor, se parcurg urmatoarele etape:
I • stabilirea datelor cunoscute ~i a eelor necunoscute din problema;
• alegerea necunoscutei ~i exprimarea celorlalte date In functie de necunoscuta
I
aleasa; ·
II I I • scrierea unei ecuatii cu necunoscuta x, folosind datele problemei;
i: • rezolvarea ecuatiei;
!
• verificarea solutiei;
• interpretarea rezultatului ~i precizarea raspunsului.
I I I
'
Exemplul1:
(lp) 3. Determinati solutiile reale ale ecuatiei: Mama are 32 de ani ~i fiul are 8 ani.
Peste cati ani mama va avea v~sta de'trei ori mai mare ca a fiului sau?
117 - 12x - 1111 = 12 Rezolvare: Varstele actuale se cunosc. Notaro cu x numiirul de ani peste care mama va

~ lllllllllllllllllll lf
avea varsta de trei ori mai mare. Peste x ani mama va avea 32 + x ~i fiul va avea 8 + x.
Deci, 32 + x = 3(8 + x) <=> 32 + x = 24 + 3x <=> 3(8 + 4) = 36 = 3 · 12 (A). Deci S = {4 }.

Exemplul2:
Un produs s-a scumpit cu 15% din prefUl pe care 1-a avut initial. Dupa un timp,
produsul s-a ieftinit cu 15% din noul pret, ajungand sa coste 23,46\ei.
Care a fost prefUI initial al produsului?
Rezolvare: Notaro preflll initial cu x. Dupa prima modificare de pret produsul costa:
x + 15o/oX = 1OOo/oX + 15o/oX = 115o/oX pe care 11 putem nota cu y. Deci y = 115o/oX. Acum
preflll care va fi modificat este y. Prin urmare, dupa aceasta a doua modificare preflll
obiectului devine y - 15%y = 100%y - 15%y = 85%y, care valoreazii 23,46 lei. Deci, avem:
(lp) 4. Determinati solutiile reale ale ecuatiei: 85 115 17.23
85%y = 23,46 ¢::> 85% · 11 5o/oX = 23,46 ¢::> - · - X = 23,46 ¢::> - - X = 23,46 ¢::>
4[5(312x -71- 13) - 17] + 33 = 5. 100 100 400
<=> x = 24 lei.
A~adar, prefUl initial al produsului a fost 24 lei.

• • • activitati de invatare • • • 0
I
0
I
ID intelegere * H

~
H
!:;! 1. Determinati doua numere naturale nenule care au diferenta egala cu 132, iar daca
0
~ lmpliftim primul numar la eel de-al doilea numar obtinem catul 5 ~i restul 12. ~
0
"G 2. Determinati doua numere naturale nenule care au suma egala cu 287, iar unul dintre ~
numere este cu 12 mai mare decat un sfert din celalalt numar. · >d
u
>8 3. Determinati trei numere naturale nenule care au suma egala cu 198, iar al doilea numar ~
~ este cu 12 mai mare decat un sfert din primul numar, iar al treilea numar este cu 15 mai E
~
i Sublectul
Punctajul
1.1 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 1.6 I 11.1 I 11.2 I 11.3 I 11.4 I III.l I III.2 I III.3 1 III.4 l
I I I I I I I l I I I I I
mare decat jumatate din al doilea numar.
4. Determinati trei numere naturale nenule care au suma egala cu 312, iar primul numar
este cu 9 mai rnic decat jumatate din al doilea numar, iar al doilea numar este cu 8 mai mic
:E

Nota 55
54 decat 0 treime din al treilea numar.

.., ·•
5. Suma a patru numere naturale consecutive este egala cu 110. Aflati eel mai mic numi'ir.
ID Aplicare \ii exersare * *
6. Suma a doua numere este 24 2
8 . Aflati
, numerele, "f"tiind ca unul dintre ele este mai mare 21. intr-o clasa sunt 32 de elevi. Cati baieti ~i cate fete sunt in clasa daca numarul fetelor
5 reprezinta 60% din numarul baietilor?
decat celalalt cu 3 - . 22. lntr-o clasa sunt 27 de elevi. Determinati numarul fetelor ~i numarul baietilor din
6
clasa, ~tiind ca numarul fetelor este cu 25% mai mare decat numarul baietilor.
7. Suina a doua numere este 32 2_ . Aflati numerele, ~tiind ca unul este mai mic decat 23. Pretul unui aspirator s-a majorat cu 20% din preful initial, iar dupa o anumita perioada
12
7 de timp noul pret obtinut s-a redus cu 20%, aspiratorul ajungand sa coste acum 460,8 lei.
celalalt cu 9 - . Care a fost preful initial?
18
@nupa doua cre~teri consecutive de pretufi, prima de 10% ~i a doua de 15%, pretul
8. Suma a doua numere este 36 2 , lor este 24 ~
4 , iar diferenta 6 . Aflati, numerele. obiectului este acum de 227,7 lei. Care a fost preful initial?
25. Dupa doua reduceri consecutive de pretufi, prima de 15%, iar a doua de 20%, un
@Aflati un numar, ~tiind ca suma dintre ~ din el ~i un sfert din numar este egala cu 52. obiect costa acum 163,2 lei. Care a fost preful initial al obiectului?

10. Aflati doua numere, ~tiind ca suma lor este 86 ~i ca impaqindu-1 pe unulla celalalt se 26. Aflat intr-o excursie de doua zile, un elev cheltuie in prima zi 2_ din suma pe care o
12
obtine catul 3 ~i restul 2.
~ Aflati un numi'ir ~tiind ca daca la triplul numarului se aduna 4 ~, iar rezultatul obtinut are, iar a doua zi cheltuie %din suma pe care a avut-o initial. Aflati ce suma a avut, ~tiind
cain cele doua zile a cheltuit 57 lei.
se imparte la %, se obtine 16. 27. Un biciclist a parcurs un traseu in trei zile. In prima zi 40% din lungimea traseului, a
12. Aflati un numi'ir ~tiind ca 20% din el este 16. doua zi ~ din ce i-a mai ramas de parcurs ~i in a treia zi ultimii 36 km. Care este lungi-
13. Suma a cinci numere este 218. Aflati numerele, ~tiind
ca primele trei sunt direct 3
mea traseului?
proportionate cu 5, 6 ~i 10, iar ultimele trei sunt invers proportionate cu 3, 8 ~i 12.
14. Aflati un numi'ir, ~tiind ca 125 este cu 15% mai mic decat el. 28. La pretul de livrare din fabrica a! unui obiect electrocasnic se adauga 20% TVA ~i un
adaos comercial de 40% din preful de livrare. ~tiind ca la raft obiectul costa 640 lei, care a
15. La un spectacol merg 350 de elevi. ~tiind ca numarul fetelor reprezinta
3
din fost pretul de livrare a! obiectului?
4
29. Un tab lou costa 1000 lei ~i este licitat pe internet timp de doua saptamani. Deoarece in
numarul baietilor, aflati cati baieti ~i cate fete merg la spectacol.
prima saptamana nu se vinde, pretul sali scade cu 20%. La sfilr~itul celei de-a doua sap-
16. lntr-o clasa sunt 32 de elevi. Precizati numarul fetelor ~i numarul baietilor, ~tiind ca
tamani, aparand ofertanti, pretul de vanzare este cu 20% mai mare decat Ia s~itul primei
numarul fetelor reprezinta 60% din numarul baietilor.
saptamani.
17. La un concurs atletic numarul atletelor reprezinta 56,25% din numarul concurentilor. a) Aflati pretul obiectului dupa prima saptamana.
Daca ar veni doua atlete ~i ar pleca doi atleti, atunci numarul atletilor ar reprezenta 60% . b) Comparati valoarea inifiala cu pretul de vanzare.
din numi'irul atletelor. Cati conctirenti participa la concurs? c) Cu cat Ia suta trebuie modificat pretulla sf'ar~itul celei de-a doua saptamani pentru a
0
~ 18. Un biciclist a,parcurs un drum astfel: 1n prima zi ~ din drum, a doua zi ~ din rest, fi egal cu pretul initial Ia care a fost licitat? ?
H
30. Un televizor are pretuJ de livrare din fabrica de 3 200 lei, iar pretul de vanzare Contine ~
o ramanandu-i de parcurs 28 km. Cati kilometri are mtregul drum? ~i TVA, adica 20% din pretul initial. Daca un cumpi'irator achita un avans de 25% din o
0
~ 19. Plecand 1n concediu, Liviu porne~te pe un traseu turistic cu o lungime totaUi de 4500 km. pretul de vanzare, restul banilor ii poate achita 1n 6 rate lunare egale. ~
~ El i~i propune sa parcurga aceasta distanw cu noua sa m~ina 1n 3 zile. Pentru aceasta el i~i a) Care este preful de vanzare al televizorului? '->
~ -face urmatorul plan: ln prima zi sa parcirrga 30% din traseu, a doua zi 40% din distanta b) Care este valoarea avansului? - >8
't; ramasa, iar a treia zi sa ajunga la destinatie. Cali kilometri a parcurs Liviu 1n ziua a treia? c) Cat reprezinta rata lunara? ~
E
Dadi pretul televizorului se mi'ire~te de doua ori succesiv cu cate 10%: ~
~ 20. Gigel cheltuie o suma de bani astfel: prima data ~ din suma initiala plus 7 lei, a doua
d) comparafi valorile celor douii miiriri; 't;
~ 9
e) . cu ce procent ar fi trebuit fiicuta o singuri'i mi'irire de pref, astfel ca preful ~
.___ oarii 2 din rest plus 4 lei, ramanandu-i 3,92 lei. Care a fost suma initiala? televizorului sa ajunga la preful de dupa cele doua scumpiri?
56 7 57

...e.
ID Aprofundare ~i performanta * * * 'Sf@if Supermate * * * *
31. Un muncitor a realizat in prima saptamana a lunii 30% din norma, in a doua sap- 43.0 suma de bani a fost data ca premiu pentru trei elevi a, b, c in piiqi direct pro-
tamana 40% din cat realizase in prima saptamana, iar in a treia saptamana 75% din cat a poqionale cu numerele 2, 3, respectiv 5. Alta data, aceea~i sumii de bani a fost impiiqita ca
realizat in a doua saptiimana, ramanand ca pana Ia sf'~itul lunii sa mai realizeze 980 de premiu acelora~i elevi a, b, c in piiqi invers propoqionale cu 2, 3, respectiv 5. S-a constatat
piese. Care a fost norma pe luna a muncitorului? eli, dupa cele doua premieri, al treilea elev (c) a incasat cu 44 lei mai mult decat al doilea
32. Trei robinete pot umple acela~i bazin astfel: primul curgand singur in 12 ore, al doilea elev (b). Calculati suma totala de bani care a fost oferita in cadrul celor doua premieri.
curgand singur in 15 ore, iar al treilea curgand singur in 10 ore. 44. Trei elevi trebuiau sa plateasca pentru o excursie sume direct propoqionale cu
a) In cate ore pot umple bazinul curgand toate impreuna? numerele 3, 4, 5. Daca taxa fixata fiecaruia se majoreaza cu 10%, 15%, respectiv 20%,
b) In cate ore pot umple bazinul ultimele doua curgand impreuna? atunci ar fide platit cu 120 lei mai putin decat in cazul in care taxele se majoreazii cu 20%,
33. 15 robinete identice umplu un bazin in 4 ore. Aflati in cat timp se umple bazinul daca 25%, respectiv 30%. Ce suma trebuie sa pliiteasca fiecare?
sunt deschise doar 10 robinete.
34. Trei persoane au depus Ia banca sume direct propoqionale cu 4, 6 ~i 14 cu dobanda de 'Rfi'l 11. Media aritmetidi ~i media aritmetidi ponderata
25% pe an. Dupa un an aveau Ia bancii in total 3480 de lei.
• Media aritmetica a doua sau a mai multor numere rationale ah a 2, ... an, este numiirul
a) Ce suma de bani a depus initial fiecare persoana?
rational, notat cu m0 , obtinut prin impaqirea sumei numerelor respective Ia numiirullor.
b) Ce suma de bani avea Ia banca dupa un an fiecare persoana?
al +a2 + ... +an
c) Ce procent reprezinta suma celei de-a treia persoane din suma primelor doua per- ma =
soane dupa un an? n
a1 + a2
35. Doua robinete pot umple un bazin curgand impreuna 20 de ore. Daca robinetele • Pentru n = 2, ma = - -- .
sunt deschise timp de 12 ore ~i se opre~te apoi primul robinet, atunci al doilea robinet va 2
umple singur bazinul in 24 ore. In cat timp ar umple bazinul fiecare robinet dacii ar • Dacii a 1 :::; a 2 :::; ... :::; an ~i ma este media aritmetica a numerelor a 1, a 2, ... an, atunci
curge singur? a1 ::;rna ::;an.
36. In primul semestru a! anului, doi muncitori, depa~ind norma de lucru, primul cu 15%, • Numiirul rational a· p + b · q se nume~te media aritmetica ponderata a numerelor a ~i
iar al doilea cu 20%, au realizat impreuna 2000 de piese. In al doilea semestru, primul p+q
muncitor a realizat numai 95% din normii, iar al doilea a dep~it norma cu 10%, realiziind b, cu ponderile p ~i q. ..,.
impreuna 1750 de piese. Care a fost norma fieciirui muncitor? • Daca numerele a1. a 2, .. . an au ponderile p 1, p 2, ... , Pn (numere pozitive), atunci media
37. Doua robinete pot umple impreuna un bazin in 6 ore. Dupa ce au curs impreuna 2 ore,
lor ponderata este: mp = a l ·pl +a2 · p 2 + ... +an ·pn .
al doilea robinet s-a inchis, iar primul a umplut bazinul dupa inca 6 ore. In cat timp se va P1 + P2 + ... + Pn
umple bazinul dacii este deschis un singur robinet?
• Observa{ie: Media aritrnetica a numerelor a 1, a 2, ... an este un caz particular al mediei
38. ~tiind ca 4,9 este media ponderata a numerelor 4; 12; .±9 ~i x, avand respectiv aritrnetice ponderate, cand toate ponderile sunt egale cu 1.

ponderile 6; 9; 18 ~i 7, aflati-1 pe x.
0
39. Determinati doua numere rapona1e pozitive, ~tiind ca suma dintre 75% din primul ~i
e e e activitati de irivatare e e e Q

~ 90% din al doilea este 879 ~i suma dintre 110% din primul ~i 1200/o din al doilea este 1246.
I

Q
40. Pretul unui obiect s-a majorat cu 20%, iar dupa un interval de timp s-a mic~orat cu
ID intelegere * 1-1
S!
Q
o 20%. Dupa aceste doua modificari, pretul obiectului este de 48 lei. Care a fost pretul initial 1. Calculap media aritrnetica a numerelor:
~ al obiectului? a)21;7; b)3,(3);2,4;
1 10 . 4
; ;2 ; d)14;21;49;30;
c)
~
u G
>d 41. Dupa doua reduceri consecutive de pretufi cu acel~i procent un obiect costa tot atiit 43 9 >d
:¥ cat costa daca pretul initial ar fi fost redus o singura data cu 36%. Care este procentul cu 9
f) 0,125; 0,25; 1,5; g;
u

~
e) 0,(6); 0,(3); 0,1(6); g) 0,1(6); 0,08(3); 0,(3).
~ care s-a modificat pretul initial al obiectului?
~ 42. Dupa doua mariri succesive de preturi cu acel~i procent, pretu1 unui obiect a devenit
1\)
2. Aflati media aritrnetica ponderata a numerelor: ~
:E egal ca atunci cand s-ar fi marit o singura data cu 44% din pretul inipal. Care este a) 5; 5; 5; 3; 3; 6; 5; 3; 3; 5; 6; 6; 5; :E
--- procentul cu care s-a modificat initial pretul obiectului? 3 3
58
b) 0,1(6); 0,08(3); 0,1(6); 0,08(3); 0,(3); 0,(3); 0,1(6); 0,08(3); 0,(3); 1,5; 1,5; 2; 0,08(3); 2;
59

·~
c) 5; 7 ~i 9 cu ponderile 6; 3 ~i, respectiv, 3;
d) -I ; -I ~~. -I cu ponden·1e 4 ; 6 ~~.. respectlv,
4 3 5
. IO.
I u=sa=t 12. Probleme de matematica aplicata In viata·COtidiana
1. In tabelul de mai jos este redatii situatia ~otelor la finalul unui concurs de matematica.
9 - 1o I 1 - 899 I 5 - 699 I sub 5 I
ID Aplicare ~i exersare * * 32% 24 elevi

3. Media aritrnetica a doua numere pozitive este I5, iar raportullor este ±. Aflati nume-
a) Cati elevi au participat la concurs?
b) Cati elevi au luat note peste 7?
rele. 2. - De ce, se adreseaza indignata doarnna Popescu
4. Media aritrnetica a doua numere este 48. $tiind ca unul este triplul celuilalt, aflati nu- ~efului de raion, in timp ce, atiit eu, cat ~i cumpara-
merele. toarea dinaintea mea, am platit aceea~i suma de lei pe
5. Media aritrnetica a trei numere este 25. Media aritrnetica a primelor doua numere este mere ro~ii ~i mere galbene, doarnna dinainte a primit
doua mere in plus?
tot 25. $tiind ca primul este cat un sfert din al doilea, aflati numerele.
- Care este suma platita de durnneavoastra? intreabii ~eful de raion.
6. Media aritrnetica a notelor din oralla matematica ale unui elev este 7,40, iar nota la - Am platit aceea~i suma, atiit pentru mere ro~ii, cat ~i pentru mere galbene, a spus
teza este 8. Calculati media lui la matematica, ~tiind ca aceasta este media aritmetica pon- cumpiiratoarea dinaintea doarnnei Popescu.
derata, unde media la oral are ponderea 3, iar nota la teza are ponderea I . Determinati care este suma de bani cheltuita de cele doua cumpiiratoare, daca ~eful de
7. Adriana cumpara de la piata 2 kg de rodii cu pretul de 7,2lei/kg, 2,5 kg cu 9lei/kg ~i raion a convins-o pe doarnna Popescu de corectitudinea celor doua plafi.
I ,5 kg cu I 0,5 lei/kg. Cat a platit in medie pe un kilogram de rodii? 3.In graficul din figura I este ilustrata situapa statistica dupa viirsta a elevilor dintr-o tabara.
$tiind cii nurniirul elevilor cu viirsta cuprinsii intre 8 ~i 9 ani este 48, aflati cap elevi erau in tabara.
ID Aprofundare ~i performanta ***
40 %
%
~------------- ---, Fig. I
8. Pentru un grup de elevi, premianti la faza finala a olimpiadei de matematica, primaria
acorda urmiitoarele sponsoriziiri, pentru fiecare elev, in functie de performanta: doua
sponsoriziiri de 350 lei, trei sponsoriziiri de cate 620 lei ~i cinci de 450 lei. Ce suma revine
fieciirui elev, daca suma este repartizata egal pentru fiecare elev?
varsta
9. Intr-un bazin se amesteca I40 .e de apa cu temperatura de 80°, 540 .e cu temperatura de
7-8 ani 8-9 ani 9-10 ani 10-11 ani
60° ~i 820 .e cu temperatura de 20°. Care este temperatura apei din bazin? 4.0 intreprindere are 3 directori ~i 37 de muncitori. lntreprinderea poseda o banca de date
10. In clasa a VII-a, media inaltimii celor 11 baieti este de I74 em, iar media inaltimii ce poate fi consultatii pe calculator, dar programul refuzii sa divulge unele informatii
celor I6 fete este de I65 em. Care este media iniiltimii elevilor clasei? considerate confidentiale. lata ce apare pe ecran:

usaa Supermate * * * * Media salariilor: 1500 lei


Media salariilor
11. $tiind ca 6al = I2o.z = 20~ = ... = (n+I)(n+2)an ~i ca ~ +a2 +~+ ... +an = 5760, muncitorilcir: 870 lei
Salariul c::l
<? iar an~I - an = 40, aflap n ~i termenii a1 ~i as. directorilor: confidential
I
1-1

~ 12. Se considerii numerele rationale: ~


c::l
c::l I11111 1 l.
g a =--- + - - - + - - - + ... +-----~~
2 3 4 5 6 7 2012 2013
~
c::l u
u 11111 1 1 Calculati salariul mediu al conducerii, incalciind >d
>8 b = 1- - + - - - + - - - + ... +----- ~ confidenpalitatea!
u
:t= 2 3 4 5 6 2011 2012 ~
E
~ a) Calculap media aritrnetica a numerelor a ~i b. Cl)

j b) Aratati ca a<
1006
2013
<b.
S.Diagrama alaturata prezinta notele obpnute de elevii
tuturor claselor a VII-a din ~coala la un test de mate- ~
matica. Determinati numiirul elevilor care au obpnut nota
6la test. 61
60

., ·'*
'HfH'I Recapitulare ~i sistematizare prin teste
t .TESTU~2.
Calculati:
.TESTUL 1 .
Calculati:
1 _}_-
• 18
(-2.)-(-.!. !.) + (-~)·
12 24 26 '

1. ~+( -~)-( -1:} 2 1.2._ : ( - 1


• 15 10
~)
14
- ( - ) : ( + 1..!.)
15 5 '
0

2. ~-(-
27
63) - (-~)·
32 18 '
3

(-2-)(-7.!) -(-}_): (-2~)·
24
0

5 12 18 '

3. -~:(-~)+(-~)·
45 15 21 '

21) : ( + 54)
4. ( - 28 48 +(- 2,25):(-
I
0,54).
I ::L~:I<C~~~~tJ -[HlT [Hll
~[~+~(~x+~)] = 25·'
5. Rezolvati ecuatiile:

16
7 5 ( 9)
a) - x =- x+ - - ·
8 24 '
( 1 3)
b) 1-- 3- (x - 1) = 7 -- ·
2 4 4'
1 I
~
1
a)

12
8 8 8 5

18
5
c) Sx - 6 _ 3x+1 = 4x - 3 _ 2x+3 _2_ .
9 6 36.
b) 2 -[7 - 3(5x - 8)] - 23 = 3[17 - 6( 4x+9)]-18;

d) 19 - 12x - 511 = 12.


c) 5x - 4(7x - 3) + 17 = 6(9x - 7) - 3(8x + 5) - 20;
d) 2x+9 _ 5(2x+ll) + 4 .!_ = 1_!._ 3x+8.
3 6 2 3 2 I
· 6. Rezolvati ecuatiile:
a) 3{2[412x - 51+3(3x - 7)]}+11 = 18(3x+4) - 115; b) 2(312x+ 11 - 8] - 5 =9;
6. Rezolvati ecuatiile: c) llx - 41 - 31 = 5; d) !llx+21+71 - S! = 6;
----
a) ~(~x+~)
9 9 9
= ~·
3'
b) 3[5 - 2(4x - 9)]- 17 = 5[13 - 4(3x - 8)] - 29; e) O,(x1)+0,(x2)+ ... +0,(x9) = x; f)3x+6x+9x+ ... +300x= 15 1500.
7. Rezu1tatele la teza de matematidi a unei clase a VII-a sunt ilustrate in tabelul de mai jos.
c) 2x - 3 _ 3(x - 2) - ~ = x+6 _ 2x - 5 _ 5x+l.
3 4 3 3 4 12 '
d) 19 - 12x + 111= 16.
7. Lao lucrare de control elevii unei clase au obtinut unnatoarele rezultate: ~tiind ca numarul elevilor care au obtinut note de la 7 in sus este ega! cu 30, aflati:
a) cati elevi sunt in c1asa;
b) care este media pe clasa.
8. Pretul unui produs s-a majorat cu 20%, dupa o anumita perioada de timp noullui pret a
? ~tiind ca un numar de 24 elevi au obfinut note de Ia 8 in sus, aflati cati elevi sunt in scazut cu 30%. Dupa cele doua modificari de pret, pretul obiectu1ui este egal cu 420 lei. ~
~ clasa !?i care a fost media pe c1asa. Care a fost pretul initial a1 obiectului !?i cat a costat dupa scumpire? ~
a 8. Fie a, b, c trei numere naturale nenule. Mediile aritmetice a cate doua dintre ele sunt 26, 9. Un muncitor a realizat in prima saptamana a 1unii 30% din norma, in a doua saptamana a
CJ
~ 34 !?i, respectiv, 30. 40% din cat rea1izase in prima saptamanii, iar in a treia saptamana 75% din cat a realizat in ~
~ a) Calculati media aritmetica a ce1or trei numere. a doua saptamanii, ramanand ca pana la sffir!?itul1unii sa mai realizeze 980 de piese. . I..)

~§ b) Determinati cele trei numere. a) Care a fost norma 1unara a muncitoru1ui? 'S
t 9. 0 conducta uni.p1e un bazin intr-o ora; o alta conducta umple acel~i bazin in 1..!. ore. b)Cate piese a realizat saptamanal? ~
E . . 2 c) Ce procent reprezinta numarul pieselor realizate in a treia saptamana din numaru1 ~
~
Qj

~ S-a deschis mai intai prima conducta timp de 6 minute, apoi a doua conducta a curs piese1or realizate in prima saptamana?
singura timp de 9 minute. Cat timp trebuie sa se deschidii, in continuare, ambe1e conducte,
l 6Z pentru a ump1e bazinul? 63

·. -~
.TESTUL 3 .
Capitolul II

(-~}(-~J {-~J {-~J ·..-(-~r{-~r{-~Joo {(-~ri·


1. Calculati:
Numere reale
'
( 127)(- I) .., - (+ 65) (- I) ..,- (- 43)(- I) ..,, unde. k E N..
2 . Calculati: E = -

.d ~ I I · I I I I I I I I I .
3 • Se const era numere e: x =--- +-- - + - - -+ ... + - - - - - + - - - - - ~~
. 3 4 5 6 7
2 20I2 2013 20I4 2015
• 1 I I I 1
y = I - 2+3-4+5 - 6+ ... + 201 1 -:-- 20I2 + 2013 - 2014.
a) Calculati media arit'metidi a numerelor x ~i y.
. ~ 1007
b) Ariitatt cax< - - <y.
20I5
. 1 I 1 1 I 1 ~ . ~ 20 I 20 I4
4 . Fte x = --z+-z+-z+-z+ ·... + - - 2 + - -2 • Aratattca: - <x< - - .
2 3 4 5 2014 20I5 403 20I5
5. Rezolvati ecuatiile:
a) 6[II- 4(6x + I7)] - 32 = 3[37 - 5(8x + I5)]- 20;
- - -- 5
b) 5,2(x)+3,x(2) = 8- ;
9
c) 4x-5 _ 3x+2 = 3x+7 _ 2x+5 +3..
6 3 4 2 3'
d) 3{3[212x +51 +3(2x - 9)] + 10} = I8(3x + 7) - 213. Radacina patrata
6. Rezolvati ecuatiile:
a) 0,(3)x = 0,(4) · 0,(6); •a:;aa 1. Radacina patrata a unui numar natural patrat perfect
- - - - 99
b) 9,2(x)+O,x(3) =-; • Numiirul natural x se nume~te piitrat perfect dacii existii numiirul intreg a cu pro-
10
prietatea cax = a 2, unde a E Z.
c) O,(lx) +0,(2x) + ... +0,(9x) = x;
d) x + 3x + 5x + ... + 20 15x = 2x + 4x + ... + 20 14x + 36288; • Numiirullal se nume~te riidiicina piitratii a numiirului x ~i se noteazii cu ..[;.
e)(x+ 1) + (x+ 2) + (x+ 3)+ ... + (x+ 100) = 13450.
O>servatie: a) x = a 2 implica vfx = .[;i = lal. b) Daca a 2: 0, atunci ..Jai =a.
~ .. d ca~ - 2 este soIufte
? 7 • .,ttm . a ecuapet
. .-m+-2 3(4
- m) , d etermmatt
. . vaIoarea Im. m CJ
.JWO = ..JW2 = II 01 = 10; ../64 = ~(- 8i = l- 81 = 8.
Ill\
t:! = E -.e.· Exemple:
I
1-1
S: x+l ~
~ 8. Sitllatia mediilor absolventilor clasei a VIll-a este redatli in tabelul de maijos: CJ
~ CJ
CJ
\3
• • • activitati de lnvatcire • • • ~
CJ
u
>8 ID intelegere * >8
~ ~tiind di 54 de elevi au avut medii intre 9 ~i 10, aflap cap elevi au absolvit clasa a VIII-a.
~ 9. Doua trenuri pleacii din doua localitati diferite unul ditre celiilalLPrimul tren poate 1. Copiati ~i completati urmatorul tabel (x E Z): ~
~ parcurgeintreaga distanfii in 12 ore, iar al doilea in 20 de ore.
a) A cata parte din drum parcurg cele doua trenuri in 3 ore?
b) A cata parte din drum parcurge fiecare tren panii Ia intalnire?
I: I- I- I- I
2
5 3 2 0
16 36
2. a) Scrieti toate numerele patrate perfecte mai mici decat 90.
I I I
9
I
12
I i
64 b) Scrieti toate numerele patrate perfecte cuprinse intre 140 ~i 290 . 65

•., . <t
-
3. Stabi1iti care dintre urmatoarele numere sunt patrate perfecte: c)x = 1+3+5+ ... +101; d) X = 1 + 3 + 5 + ... + 20 II;
a)36·4· 15·22·56· 169· 190· 196·225·240·256· e) x = 1203 + 2 + 4 + 6 + ... + 2404.
b) 13 ; (- 9) ; 3 ; c- 7i; I8 3 ; <~12) 18 ; c- 21) 7 ; (- 28/';
2 4 8
12. Aratati ca numere1e de mai jos nu pot fi patrate perfecte:
c) 58n; 76n+4; 28"'+I; 15"'+•; 12"' -•+ 6 , n > 1, n E N". a) X = 2 + 22 + 2 3 + ... + 2 101 ; b) X = 3 + 32 + 3 3 + ... + 357 •
4. Fie A = {-4, -3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} ~i B = {y IY = x 2 ,x E A}. 13. a) Ariitati ca numiirul x = 1004 + 2 + 4 + 6 + ... + 2006 este patrat perfect ~i calculati £.
a) Deterrninati e1emente1e multimii B. b) Aratati ca numarul a = 432 · 289 + 1 + 2 + 3 + ... + 288 este patrat perfect ~i
b) Determinati e1emente1e multimii C= {z Iz = JY ,y E B}. calcu1ati Fa .
5. Stabiliti valoarea de adevar a urmatoare1or propozitii: c) Ariitati ca numiirul n = 361 - 2 · (1 + 2 + 3 + ... + 360) este patrat perfect ~i calculati Fn .
2

- - a) J64 = 8; b ) # = 9; ·-c) ~(-5) 2 =-5; d) Aratati ca numiiru1: n = 63 + 20 + 21 + 22 + ... + 37 este patrat perfect ~i rezo1vati
2
ecuatia x = n .
.. . d) Jl232 = 123; e) ~(-432) 2 = 432; - f) .J49a2 = 7a, a< 0;
e) Aratati ca numaru1 n = 243 2 - (2402 + 3 · 240) este patrat perfect ~i calcu1ati Fn.
Fg) ~(-25a ) 2 2
= 5a 2
; h) ~(-64a) 4 = 8a2 ; i) .J81a8b 2 = - 9a 4 b, b < 0.
I

6. Rezolvati ecuatii1e: ID Aplicare §i exersare * *


2
a)x = 36; b)x2 = 1600; c) 3x2 = 1200; 14. Aratati ca urmatoarele numere nu pot fi patrate perfecte:
2
d) 5x = 245; e) - 2x2 = - 72; 2
f) x + 9 = 265; a)x = 5n+3; b)x = I0n+2;
2
g) x - 14 = 155; h) - 3x2 + 175= -257; i) 2x2 + 27 =-101; c) x = 6n+I; d) x = 2ln+1;
j)(x - 3l = 4; k) (x + 4)2 = 9. 2 3 4 37 2 4 45
e) x = 8+8 +8 +8 + ... +8 ; f) x = 7+7 +7 3 +7 + ... +7 .
(i) in multimea numerelor naturale;
(ii) in multimea numere1or intregi. 15. Efectuati:

7. Fo1osind formula 1 +a+ a 2 + ... +an = an+ I -I , unde a"# 1 ~i n E N, calculati:


a) M; .Ji34; ~(-:35) #; M; N; J:l; {<;d1, a
2
; E Z;
a- 1 4 2 4
b) J2 ·3 ; J16 2 -5 2 ; J2 2 ·3 2 ·5 2 ; J2 6 ·5 2 -3 4 ; J18 2 -3 ·2 6 •
a) .Jx+1 'undex = 1 + 2 + 22 + 2 3 + ... + 2201 ;
16. Ca1cu1ati:
b) .J2x+1, undex = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3249 ;
a) .J26 ·32 ·5 2 ; b) ..)3 2 -72 ; c) ~(-2) 4 ·(-3) 2 ; d) ..j52:36;
c) .J4x+1, undex = 1 + 5 +5 2 + 53 + ... + 5359;
~) ~(-14) (-15) ;
2 2
f) ~; g)~; h) )(-2) 6 ·(-3t;
d) .J8x+ 1, undex = 1 + 32 + 34 + 36 +.: . + 398 ;
e) .J35x+1, undex = 1 +62 +64 +66 + ... +6 198 • i) ~(-2)8 (-3) 2 ; j) ~; k) ~( - 3)6. ( - 2Yo ; l) ~(-7) 2 ·(- 26) 2 •

8. Aratap ca x este un numar natural patrat perfect: 17. Folosind descompunerea in produs de puteri de factori prirni, calculap radacina patrata:
a) X = (1 + 2 + 3 + ... + 98) + 49; b) X = 1 + 3 + 5 + ... + 225; a) .J576; .Jn9; ..[625; b) .J1600; .J324; .J1296;
CJ
c)x = 1 + 3 + 5 + ... +2015; d)x = 2+4+6 + ... + 2016+ 1009.
c) .J400; .J784; .J44I; d) .J1764; .J2025; .J2500. CJ
~ 9. Calculati x ~i aratap ca este patratul unui numar natural, dupa care ca1culati £:
CJ a)x = 2(1 + 2 + 3 + ... + 98) + 99; b)x = 8(I + 2 + 3 + ... +49)+ 1225;
18. Fo1osind algoritrnul de extragere a rlidacinii patrate, calculati: ~
CJ
2 a) .JI936; .J1225; .J4624; .J92I6; b) .JI6384; .JI8496; .J237I6; .J26244.
~
C) X = 2 + 4 + 6 + ... + 648 - 324 ; d) X = 1 + 2 + 3 + ... + 224 + 16 · 450;
u e) X = 2 + 4 + 6 + ... + 450 - 225 ;2
f) X = 3(1 + 3 + 5 + ... + 99) - 5Q00; 19. Folosind algoritmul de extragere a rlidacinii patrate, calculap: ~
>d g) X = 2 + 4 + 6 + ... + I 00 - 25 . 2; h) X = I + 2 + 3 + ... + I20 + 2 . 242.
u
a) .J3721; .Jn25; .J2209; b) .J3249; .J8649; .J6889; >8
¥CJ 10. Se considera multimea k = {-4, -3, - 2, - 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}. Determinap elementele
~
.
c) .J21I6; .J3481; .J3844; d) .J12769; .J45369; .J15I29.
~ multimilor B={y = ~ lx _E Ahi C = {z =JY jyEB}.
~ 11.
20. Calculap:
~
Adtati ca urmatoarele numere sunt patrate perfecte, dupa care calcu1ap £ : a) .J20449 +.J285I56 - .J54289; b) .J29l6 + v'4i6i6 - .J1156 ; :E
a)x = 6+ 12+ 18+ ... +288; b)x = 4+ 8+ I2+ ... + 196; c) .J229441 + .J301401 - .J546121; d) .J467856 - .J264196 +.J826281.
66 67

•., ~
21. Efectuati calculele:
a) J2 6 (5 2 -3 2 ) ;
4
b) ../5 2 ·2 +5 ·3
2 2
; c) ../5 2 ·l7 2 - 26 ·5 2 ; d) ../132 - 52 ;
11!11!1 Nume Clasa _ _ _

e) ../15 2 + 82 ; f) ../16 + 12 ;
2 2
g) ../182 +24 2 ; h) ../26 2 - 24 2 •
~ Test de autoevaluare
22. Efectuati calculele: I

a) ~12 2 +9 2 ; b) ~15 2 - 9 2 ;
2 2 • Se acordii 1 punct din ojiciu. Timp de lucru 50 de minute.
c) .J1s +20 ; d) .J3o2 - 24 2 ;
e) ~32-52+26; f) ~34-132 - 34-52; g) ~72-26+72-22-32. I. Completap spapile punctate astfel incat sa obpnep propozifii adevarate. (3 puncte)
23. Calculati: (O,Sp) 1. Piitratele perfecte de trei cifre sunt
2
a)~l7 2 +2·17·19+19 2 ; b) .J3e - 2-31·23+23 2 ; (O,Sp) 2. Numerele lntregi x pentru care 2x - 183 = 465 sunt ............................................ .

c) ~2 2 +5 2 +9 2 + 2 ·5·9+ 2·5 · 2 + 2 · 2 ·9 ; d) .J3 +9 + 7 + 2·3 ·9 - 2·3· 7 - 2·9 · 7 .


2 2 2 (O,Sp) 3. Valoarea de adeviir a propozitiei ,Numerele naturale de forma 4n + 2 sunt

ID Aprofundare 'i performanta * * *


patrate perfecte, pentru n E N." este ...... .
(O,Sp) 4. Solutia ecuatiei x = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 199, In multimea numerelor naturale
24. ·Efectuati calculele:
este ...... .
a) J6 · .J 576 + J,-3.-.Ji44
=144
= ; b) ~760 - J%1 +~l331 - .Jl225; (O,Sp) 5. Fie numiirul natural x = 3(1 + 2 + 3 + ... + 49) + 1225. Atunci valoarea lui Fx
c).J63 +3·.J729 + ~540 + 2·J324; d) ~399240+.{32902+..J910116; este . ..... .
(O,Sp) 6. Dacii a = J(- 2)\- 3) 6 (-7) 2 (- 11) 2 , atunci valoarea lui a este . ..... .
e)~646-5-J7-.fi84 +~468- 6·Jl8-.JI024; f) ~947+~7-J743+.J1681.
II. incercuip raspunsul corect. (2 puncte)
25. Calculati:
a) ~r-69-1-'-1_-.J---r-2=6=18=5=
0 -=.J531441
=:5=3=144
~1 ; b) ~2S6s94 - J135920+.J58081 ;
(O,Sp) 1. Riidacina piitratii a numiirului x../18 2 + 24 2 + 40 2 este:
=
A. 30 B. 40 C. 50 D. 60
c) ~5J3.J455625 ~ ~18J24.J46656 ; d) ~669+~75J18.J16384 . (O,Sp) 2. Numarul natural x care verifica egalitatea:

26. Calculati: ~ ,Jt ·6 + 5 · 6 + 5 · 6 2


+ 5 · 6 3 + ... + 5 · 62019 =36 101 x este:
a) ~39-9-24
1
_0_+_.J
--r3=2=
90=2=+=.J9i0116
:::::=9=10=1=16= ; b) ~297303 - J76957 + .JW6929 ; A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
(O,Sp) 3. Radiicina piitratii a numiirului x = J<-W+ (- 12) 2 2
+ (- 12) + (- 16l este:
c) ~119010 - J455025 - .J561001 ; d) ~6911 - J261850 - .J531441 .
A. 20 B. 25 C. 30 D. 35
Supermate **** (O,Sp) 4. Valoarea numiirului:
'ifiii
27. Determinati X E N, ~tiind ca: x = .129·30[(- 1 +- 1 +- 1 + ... +-1-) - ( -1- +-1- +-1- + ... +-1-)] este:
?
1-1
1·2 2·3 3·4 44·45 45·46 46·47 47·48 89·90 aI
!; a) .J396- J5184 x .
A.26 B.27 C.28 D.29 ~
a J603 - .fi29 J2349 - .fi02s '
a a
~ b) 3x = 6.J3 2012 - 2·3 20 ll - 2·3 2010 - ... - 2·3 - 2; ill. Scriep rezolvarile complete. (4 puncte) ~
'G 0
(lp) 1. Determinati valori1e naturale nenu1e ale numiirului n, astfe1 meat radica1ul u
>d
u c) ..ft. 7 + 6. 7 + 6. 7
+ ... + 6. 7 2003 = 7% ;
2
>d
u
~
~
~
d) ~1 + 2+2 ~3+2·3 2 + ... +2·31953 = 3x;
e) .J2l980 - zi979 - z1978 - ... - z1002 = 2x. ~6

saeXIste.

__:E_ 28. _Cate patrate perfecte contin multimile:


68
A = {x E N I 0 :5;x::;; 144}; B = {x E Z llxl <400}?
J
I
'
11111111111111 1 1111111 1 1111!
- ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~--+ 1-rJ--RJJ LE
HI
'H!!'I 2. Radacina patrata a unui numar rational nenegativ
(lp) 2. Calculati valoarea numarului: Numarul rational nenegativ a se nume~te radacina patrata a unui numar nenegativ x
daca a2 = x. Notam ..Jx = a.
33 3 3 3 )(2 2 2 2 )]
x = 13[( ~+ 4·7 + 7-10 + ... + 74·77 + 77·80 - ~+M+s:-7+ ... + 73-75 .
Exemple: a)
{36 6.
V49 = 7, b) ~(%J =%; c) m=\- ~ =%·
Dadi numarul rational pozitiv este scris sub forma de fractie zecimala finita, atunci
extragerea radacinii patrate din numar se face folosind urmatoarele tehnici:
(i) scriind fractia zecimala sub forma ordinara:

Exemplu:~2,25 = ~ 100 = ~( 10 ) 225 15 2


= _!._.
15
ii) se extrage radacina patrata ca Ia numere naturale, cu deosebirea ca gruparea cifrelor
cate doua se face incepand de Ia virgula spre stanga ~i spre dreapta, ultima grupa spre
(lp) 3. Fie numarul X = 72n . 576rr+l + 242n . 49rr+l, n E N·. Aratati ca ,Jx este numar dreapta se completeaza cu un zero daca este formata dintr-o singura cifra, iar cand
ajungem in dreptul virgulei, scriem virgula Ia rezultat.
par, oricare ar fi n E N•.
Exemplu: ~0,8494 0,92
1---'-- - - -
81 182 . 2 = 364
3 64
364

Observatie: Putem calcula radacina patrata cu aproximatie de orice ordin:


a) de o zecime; b) de o sutime ~.a.m.d.

2(-1-+_1_ + _ 1_ + ... + 1 +-- 1- -) Exemplu: ~12,00 ~3..:._


,4_ __ Exemplu: -J12,0000 f-'3'-'-,4-'-6"'-----
1·2 2·3 3·4 2014-2015 2015·2016 9 64·4 = 256 _9 - 64 . 4 = 256
(lp) 4. Aratati ca numarul x = 300 686. 6 = 4116
1 300
1+2+3+ ... + 2014+2015 256 256
44 4400
este patratul unui numar naturaL 4116
CJ
I
CJ 1-4
I

~
~ Proprietap:
1. -/x :2::: 0, pentru orice X E Q+; CJ
CJ CJ
g
G
CJ 2. ( .rxr = X , pentru orice X E Q+;
~
\...)

>d
>d u
u 3. .J7 =IxI, pentru orice x E Q.

1
+=CJ
E
Cl) Exemple:
+-
~
~ =A~J =~; [2s = ~.
Subiectul I.1
·: .... 2. _J5, 76
~
Punctajul
Nota
1. v"M 8•
3. = 2,4.
7:
70
·~
7. Calculafi:
• • e activitati de invatare • • •
am intelegere * a) ~;~;ru;rn; b) g;~;J(+2~)\J(-3~J;
.----
- ~;- 2 e; 1,(6); 1-~1; 1- 1,1(6) I; 0,41(6); 0,58(3)}. ~;l~:~ ;JG~~J; . (-~~~J;
3
1. Fie multimea A = {-0,6; ; -
c)
2
Determinati elementele multimii B = {a Ia A}.
2. Completati tabelele de mai jos:
E
(152 J(- 7)2 ·32 /22 ·(- 3)4 ·(- Si I 24 ·32 ·56

5 -42 5
d) V232; 24 ;v <- 7f·1f ;V<- 7) 2 ·(- 8)2 ·(- 9) 2 ·
a) a -0,8 -13 -0,25 0,08(3) 1,41(6) 0,1(6) 1,2(6) 3 4,25 2,3(8)
a,{.
8 4
ID Aplicare ~i exersare * *

8. Calculati:
361
b) a -
4 16
- 3,24 22 0,04 (- 3)6 - (- 22)4 7.!. a) ../0,49; b) .jo,04; c) ../1,96; d) ../3,24 ; e) ../6, 76;
169 49 9 121 9
..Ia f) .jo,o361 ; g) JI:6384;. h) .j5Jil76; i) J4:6656; j) ../10,4976 ;
m) ../5,308416; n) ../0,186624.
3. Fie multimea A = {-~; i; 25
4 9 36
; 0; - 3; 3,5; - 2.!.; 1,1(3); 2,1(6); 2,08(3)}. Determinati
2 9. Efectuati:

elementele multimii B = {y I y= V ~i x E A} . a) ~1062,76; ~5,4756; ..Jl66:41; .}38,5641 ;


b) ~0,015129; .J0,2916; ~0,000289; ~0,000225 ;
4. Stabiliti valoarea de adevar a propozitiilor:
c) ~10,1124; ~42,3801; ~13,1044; ~0,016129.
.J49 = 7; J64 J8i = ±9; {64 - ~·
a) b) =-8; c) d)
v2s - s· 1 0. Efectuati:

e)!¥ = 8; f) ../0,49 = ±0,7; g) JI:2l = 1,1; h) ../1;96 = 1,4;


a) 1}_·../0,09 +2}_·../0,0196 +.J576·0,(6);
3 7

i) ../5, 76 - 2,4; k) .jo, o784 = .2_ ;


b) 2! ..jo,0144 + (- 1JI . .jo,16 + o,1(6)·.J0,36 ;
= j) ../12,25 = ±3,5; 2

- - 2 (6) ·l44
25

I) Daca A =
302 - 182
_, +
20 2 - 162
·' , atunci .JA este numar natural. c) 3-2 : J0,0289
5
0 0289 - 4 -2 :
' 3
llf96
81 '
- ·
256 '
2 2
5. Calculafi: 1 1 ( 13
d) ,/ ( 2 21 ) - 2·22-13+ 1) ; aI
.....
.....? {16 b) f81. /9. fl44. flOO. f) ~256 . ~
~
a) \}25; v64· c) \}49, d) \}169' e) vm' 225 '
e)~(o,s'f +2·0,5·0,12+(0,12'f. a
a
~625. fl69. ~361 ~
~
'G
g)
{1%
vm; h)
324' i) V2s6. j) vfl44.
rns · k)
{1%_
\}324' 1)
484. 11. Calculafi: 'G
>d ·
x:i 6. Calculafi: a) 3}_·~0,0225 - 0,(6)·~1,125·2 + 0,2(7)·~0,09; u

~~
~
a) fi
2- ;
9
b)
D9..
vJ2s c)
[32
Vt49; d) ~ll~; e)
· f-:9
\}716;
2 .
b) 0,3 · ~[0,8(3)f - 0,24·~14,0625 +0,(3)·~0,81;
~
~
~

~ f) ~4 25 . g)
[33
v... 64; h) ~20~; i)
(21
v' 25 ; j)
[30
V 49.
0 c) 2,(3)·~ 784
81
+~12,96:~0,36 - ~0,1024:~0,64.
36' 73
72

·*
12. Efectuati: 18. Calculati:
r-1_+_3_+_5_+- .-..-+-4-7
20 2 - 12 2 . .J1 52 - 12 2 . .J162 + 122 . )
b) a ' / 1+3 +5+ ... + 23 '
21 2 + 28 2 ; ~32 + 42 '

.J3o2 - 182 .-./242 + 102


b) i + 3 + 5 + ... + 2009 + 2011 '
c) . .J28 2 + 2e -.J3o2 + 10 2 - 18 2 1 + 3+5 + ... + 1003 + 1005
~ -----r====~---
~17 2 - 15 2 ' .J352 - 2e ) 1· 4 . 6 + 2. 8·12 + 3 ·1 2 ·18 + ... + 100.400 . 600
13. Efectuati calculele: c v 1·2· 3 + 2·4 · 6 + 3·6·9+ ... + 100·200·300
a) 1 /5
2 52-32
+~ ; b) f~
-+?"; I
2 72-42
c) ¥7 + 3 2;
) 19. Calculati:
a) a = ' l
1=1~-~2-.-[=(-~-~~2-)1~2~-:'--+--3-~-4-+-.-..-+~5-0_1-.5=1-) ---(-51=--~-5-2-+--52-=-~-5~3-+-=-5-3~\=4-+-..-. +_ 10_1_\ _0_2-:::)
7

d) ,/32·!32 - 32; ' e) J52 +52-22; t f) J72-~2 + 72.


5 3 15 b) a =
'
/120·122 ·[(~+_2_ +_2_
l · 3 3 . 5 5. 7
+ 2
... + --)-(~ +-3- +_3_ + ... + - 3 - )].
59.61 l· 4 4. 7 7 ·1 0 57.60
14. a) Calculati radacina patrata cu aproximatie de o sutime:
(i) prin lipsa pentru: 2; 130; 4,25; 8,15;
(ii) prin adaos pentru: 5; 19; 3; 27,308. ID Aprofundare §i performanta * * *
b) Aflati eel mai mare numar intreg mai mic sau egal decat fiecare dintre numerele:
20. a) Fie a = ~ + O,y(x). Determinatix ~iy (x :t; y) pentru care a este numarnatural.
(i) - J2 ; (ii) Jl24 ;
(iii) - .J610; (iv) .J9,7. b) Fie n = ~O,xy(z) + O,yz (x) + O,zx(y), unde x, y, z sunt cifre consecutive,
c) Gasiti eel mai mic numar intreg mai mare sau egal dedit fiecare dintre numerele: x < y < z. Determinati x, y, z astfel incat numarul n sa fie natural.
(i) J40; (ii) - ..fj ; c) Determinati cifrele ~ ~iy pentru care ~2,(x)+3,(y) este numar rational (x y). *
(iii) .J2lO; (iv) l95 2 .
d) Determinati cifrelex ~iy pentru care numarul a = ~x,(3)+ y,( 4) este rational.

15. Aflati-1 pe x din: 21. Determinati toate numerele naturale de forma abc patrate perfecte astfel incat

~ 2{121 ~ - 25 ~ + 0, c(ab) + 0, b(ca) sa fie numar natural nenul.


vl~O - 2 "1JJA4 _../12% + v729 22. Determinati numerele naturale de forma abc, unde a, b, c sunt cifre nenule ~i
a) X - 34 - 33 - 32 - 3
distincte (a < b < c) astfel incat: n = .;:;:;;t}+ b,c(a) + c,a(b) e Q.

Cl
b)
0 (5)·
' H£
o,(6)·J576+22
+0,8
0,4·.JO:i5.
'
23. Fie x ~i y doua numere rationale pentru care 2 :$; x :$; 4 ~i -4 :$; y :$; 2. Aratati ca valoarea
numarului (l = ~(2x + y - 10)2+ I x - y I+~(x + 2y + 6) 2 nu depinde de x ~i y. ?
~
X

!i!
·
Cl X .J1089 24. Calculati:
c) - -z Cl
- _- (.,...._+__!__ +__!__+_.-..-+~
-1"'7""
~ (1~) ·.J0,0009 +4-l .Jo,36 2~r+( a) x = /r-12_ +_1_3_+_ 14- +-..-. +- 1-10
1
) .
~
u ' 11 22 33 1089 2 3 99 ' ~
>d
:¥ 16. Aratati ca numarul a este patratul unui numar rational: ~
8 9 10 11 350 ( 1 1 1 1 )
§Cl
~300 · o, 00(148) + .J3ooo ·o, oo0(148) J·~ .
a = [ .J3 ·o, (148) + .J3o ·o, 0(148) +
b) x = ,/7 + 14 +21 + 28 + ... + 2401 - 1+ 2+ 3+4+ ... + 343 ·
i
~
+-·
25. Determinati o relatie intre cifrele x, y, z, astfel incat numarul:
~
:E 17. Aratap. ca numarul a este natural pentru: a = gfu8
- + ~9- - - + Jl&o
- .- ·- + ... + Jffsi5
-- . a = F.it) + y,z(x)+z,x(y)
74 3, (1) 3, (2) 3, (3) 3, (8)
sa fie rational. 75

.., ...
26. Aflati numarul natural nenul n, pentru care:

II
Nume Clasa _ __
I I I 1 1 999
- + - + - + - + ... + =--
6 12 20 30 n(n +I) 2000
27. Rezolvati in multimea numerelor intregi nenule ecuatia:
Test de autoevaluare
--------~------------------------------------

---+
1 1
+
1
+ ... + + • Se acordii 1 punct din ofic~- Timp de lucru 50 de minute.
n(n+l) (n+1)(n+2) (n+2)(n+3) (n+2014)(n+2015)
I. Completafi spafiile punctate astfel incat sa obfinefi propozifii adevarate. (3 puncte)
1 2016
+
(n +2015)(n+2016) 2017 (0,5p) 1. Efectuiind calculele indicate, o~ ca numarul a =
37
8I
+
1
I44
-~4 25
36
~2 ~4
'il5NI Supermate * * * * are valoarea ...... .
(0,5p) 2. Rezultatul calculului ,Jo, 8I - ,Jo, 25 + Jo;36 - J3:i4
+ ,.}2, 25 - ,Jo, 16 este ...... .
28. Calcu1ati numarul:
2
(0,5p) 3. Valoarea numarului x = .fcl + ..j(3 - 2ai - ..j(4 - 3a) 2
, pentru a< 0, este ...... .
2
N = ..j.--
(a_+_b---
4)- +.J(a+b+5) -.J(a - b - 3) - .J(a - b+4)
2 2 ,

unde a ~i b sunt numere rationale astfel inciit - 1 ::s; a ::s; I ~i - 2 ::s; b ::s; 2. (0,5p) 4. Va1oarea numarului a =
37
~-4,(1) 38
- + ~-4,(2) 39
-- + ~-4,(3) 40
-- + ~-4,(4) 44
- + ....+ ~-4,(8)
- este ..... __
29. Fie x ~i y doua numere rationale pentru care avern: 2 ::s; x ::s; 6 ~i -6 ::s; y ::s; 22. Aratati ca
(0,5p) 5. Valoarea numiirului:

~(1 - 13f - ~r--


(f3--2~r - ~(3 - 213f - J(s - 313f - 3J(13 - 3f
2
valoarea numiirului a = ..)(3x+ 2y - 22i +I x - y I+.J(2x +3y+ 14) este patratul unui
a= este -----.
numar rational care nu depinde de x ~i y.
30. Se considera numerele rationale a ~i b pentru care - 1 ::s; a ::s; I ~i - 2 ::s; b ::s; 3. Aratati ca (0,5p) 6. Valoarea numiirului:
a = _/·
~-+-9_+_10_+
_1_ 1 -+-..-. +- 2-59___(:-_+_.!__+_.!__ +
_ .!__+___-_+
---1~) este
valoarea expresiei E = ..)(3a + 2b - 9i + ..)(2a + b + 4) 2 - ..)(3a - b- 5) 2 + 2..)(a - b - 3) 2 1
este constanta. 7 14 21 28 1764 2 3 4 252

31. Aratati ca, daca numerele rationale a ~i b (a * b) verifica relatia a 2 + b2 = 2, atunci: n. incercuifi rlispunsul corect. (2 puncte)
4
(0,5p) 1. Valoarea numiirului n = ..)54 -0,(6) + j540- 0~0(6) + ..)5400- 0,00(6) este:
2
.Ja + 4b - 4 +.Jb 4 +4a 2 - 4 = 2.
32. Determinati cifrele x ~i y pentru care: A. 12 B. 15 C. 18 D. 20
a) "'1,(x)+4,(y) E Q; b) .Jo,x(y)+O,y(x) EN. (0,5p) 2. Cel mai mare numar intreg mai mic sau egal cu -J340 este:
I A.15 B.16 C.I7 D.1 8
33. Determinati multimile:
(0,5p) 3. Cel mai mic numiir intreg mai mare sau egal cu -J725 este:

{ I
a) A = x E N x = y - s ~
- -, n E N ;
5
} { I ~
b) B = x e Qx = y2,;;3• n E N . } A. 24 B. 25

(0,5jJ) 4. Valoarea lui x din propoftia ·


C. 27

x
D. 28

--'.,.}0,4096
"'~~~ este:
~ 34. Se considera numerele rationale nenule x, y, z, t pentru care: aI
~ 2 3 4 6 A . .!. B . .!. c.i D.
5
- 1-4

~ x+ y + z + t = y+z + t = z+t+x = t+x+ y 4 2 9 9 ~


a
~
~
Demonstrafi ca xyzt < 0. ill. Scriefi rezolvirile complete. (4 puncte) ~

'8 '( 1008 . )2015 . ~


~
(lp) 1. Arataficanumarul A = ,/ 2016 - · :2015 estenatural. 'S
E
Cl)

~
76
11111111111111
~
I
'
·-~ .
rrrrrrn
-<t-
1111111 !
Multimea numerelor realt~ ~, , . __ ,.,..,. ,.,, .· . . ~
(lp) 2. Determinati cifrele distincte ~i nenule a, b pentru care ,j2,(a)+4,(b) este
numar rational
(jl$2'1 1. Modulul unui numar real. Reprezentarea pe axa a
numerelor reale. Aproximari ~i rotunjiri. Ordonari
• Numerele care au partea zecimala infinita ~i neperiodica se numesc oumere iraponale.
• Daca p E N" ~i p nu este patrat perfect, atunci JP este numar irational.
Exemple: ·.J2, .J3,
.fi. ,Jlo, ..)2011 .
• Reuniunea multimii numerelor rationale cu multimea numerelor irationale este
multimea numerelor reale.
I • Se noteaza cu lR multimea numerelor reale ~i cu lR \ Q multimea numerelor irationale.
(lp) ti cifrele nenule a ~i b pentru care numarul:
• Avern ~irul de incluziuni: N c Z c Q c JR. .--------
x= ~2[ a,l(b) + a,2(b) + a,3(b) + ... + a,9(b) J este natural.
• ~ = {x E lRix>O}; lJL = {x E lRix<O};
I • JR= lL u {0} u JR+; JR" = JR\ {0}.
.
• Modulul numarulm real x este: lxl =
{x- x,
'
dacax>O
dacax<
- 0

• lxl ~ 0, oricare ar fi x E JR.


• lxl = l-:-xl, oricare ar fix E JR.
a) Numim axli a numerelor reale o dreapta, cu un punct fixat numit origine, un sens
pozitiv ~i 0 unitate de masura.
b) Oricarui oumlir real i:i corespunde un siogur punct pe axa numerelor ~i, reciproc,
oricarui punct de pe axa numerelor i:i corespunde un singur numar real.
c) Exercipu: Vom arata ca numarul .J2 e lR \ Q.
'p) rmmati cifrele nenule ~i distincte a, b, c, cu a < b < c, pentru care numarul
Demonstratie. Presupunem ca fiE Q. Atunci exista m E Q, unde m, n E z" ~i (m, n) = 1,
x= ~a,b(c) + b,c(a) + c,a(b) este rational. n

astfel incat ( : J
= 2. Rezulta ell. m2 = 2n2 (1), de unde 2 divide pe m, adica exista I E N", astfel

incat m = 2/ (2). Revenind in (1), gasim 2f = n2, ceea ce conduce la 2 divide n, adica exista a
aI k E N", astfel incat n = 2k (3). Din (2) ~i (3) obtinem ell. 2 I (m, n), in contradicpe cu ipoteza ...,!.

j fi
(m, n) = 1. Prin urmare E R \ Q. a
!;!
11 1111111111111111111111111 d) Numerele irationale se reprezinta pe axa in doua moduri: ~
\.)
a (i) prin aproximare cu numere zecimale;
'8
i 111 111111111111111111111111
(ii) utilizand compasul ~i constructia de mai jos:
ia)

1~ ~tf
E ~
j J\J4 <-t'f' :E ·
"~1
Subiectul 1.1 1.2
Punctajul 1 1 1
Nota Spirala lui Arhimede 79
78

·•
e) Are loc urmatorul rezultat: Daca a E «:f ~i b E ~\ Q, atunci: 5. Se dau numerele JUS; ~4,25; ~245,64; ~256,24; ../1200.
i) a+ b E ~\Q; ii) a · b E ~\ Q. a) Aproximati prin !ipsa, Ia sutime, numerele de mai sus.
Fie x ~i y doua numere reale astfel inciit x este Ia stanga lui y pe axa x y b) Aproximati prin adaos, la sutime, numerele de mai sus.
numerelor. Spunem ca x este mai mic deciit y ~i scriem x < y sau ---1----'+--- .,. 6. a) Determinati eel mai mare numar intreg mai mic sau ega! deciit:
spunem cay este mai mare deciit x ~i scriem y > x.
Daca x < y sau x = y, spun em ca x este mai mic sau ega! cu y ~i scriem x :s; y sau cay - JIOO; .JlS; - JS; .Jill;- ms; ../1680;- 5o.
este mai mare sau ega! cu x ~i scriem y;:::: x. b) Determinati eel mai mic numar intreg mai mare sau ega! deciit:
Daca fxl < lYI, atunci ~i M <M ~i reciproc.
.fiA; - ../221; .J24oo; - ..Jl6; ~ 1000 ;- ..fiO; 149.
Partea intreagii a unui numar real x, notata [x], este eel mai mare numar intreg mai 125
mic sau ega! cu x .
Exemple:a) [3,24] = 3; b) [- 2,87] = -3.
7 .lncadrati fiecare numar real intre doua numere intregi consecutive:
Fie x un numar real. Diferenta x - [x] se nume~te partea fracponarii a lui x, notata {x}. 0< -.J5 < 0 b)0 < J13 < 0
a) c) 0 < -.fi <0
Exemple:a) {5,75} = 5,75 - 5 = 0,75; b) {- 5,75} = -5,75 - (-6) = 6 - 5,75 = 0,25. d) 0< .fi7 < 0 e)O < - ../17 <0 o 0< J50 <0
8. Consideram multimea A = {-%; - J36; 0,8(3); - ~; -.J64; ~~I; 8,2; 5J2; - Ms;
• • e activitati de lnvatare • • e
ID intelegere *
1. Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii:
~; ~; ~1,(7); M; - Us;-~0,(4)}. Scrieti elementele multimilor:

3 ~ .J49 /,;:; E A nN;A n Z;A nQ;A \Q;A \Z;A \~;A n(]R \Q).
a) --4 E Z; b) -- E Q; c) v5 E Q; d) 0 ~ N; e) - ~ E Q; f) vi8 ~\ Q;

~ - 32
g) - v04 E ~ \ Q; h) -
4

E
··-

Z; i) -
;-·
3v5
~

E
v9

Q; j) {3, 4, 5}
1 ·
c
J
Z; k) {- 7}
·
E Z; .
9. Consideram multimea A =
.
{-Ji5; + .J64; _'i;
48
2 12
; - .0,8; .J8l; - 0,5; I,l(3);
3
·.~ 8 ~, 2 ¥
.-
I) .fij c ~ \Q; m)
7'l.
{-JS, JS} c ~,~ Q;
~- -~
n) {- 3, -2, - I, 0, I, 2, 3} r:t. N; __
. - .J(- 2) 6 • ( -5) 2 ; ~; Jfi;- .fiA; + .J48;- ..J16}. Scrieti elementele multimilor:
}-'~-4 .J9 ; 's.J36}
{ 3 ;- 2,91(6); 2,3(8); -4/25 ---./49 r:t.·.:. Q.
..
I .fi5 An N;A n Z;A n Q;A \Q;A \~;An(~ \Q);A \Z;A \N;A \Q.
o) { - 3; 0,(6);- .J49; 1,41(6); 1,2(7) c Q; p) -
8 10. Ordonati crescator numerele:

2. Se considera numerele: - 7; --4; 6; 3._; - ../64; 2,08(3); - .J3; - .Jfi;.J(- I5) 2 ;.J(- I8) 2 ; a) - 2.!.. ; - .J3; - ./8; - 3,1;
2
.J5; 2; 2'i;
4
b)f3; - 2; - 0,(6); 0,1(6); - J2; ~0,09;

'?
a) numere naturale;
d) numere negative;
3
--0,8(3); 2; I7; .Jl44; - Jl69. Precizati care dintre numerele de mai sus sunt:
b) numere rationale; c) numere intregi;
e) numere reale; f) numere irationale.
c) - I.!_.
5'
~ m·' -t 44
12'
. - 4· - 3· - I (3).
' ' ' ., '
d) ..Jl2; - 33._; - 2; 4; -.JS;~ 132 .
3 11
11. Completap tabelul: '?
!;! 3. Fie multimea: A = {xI x = ..Jn, n E N, n :s; I25}. Determinati probabilitatea ca, alegand
~
o Ia intiimplare numarul n, numarul corespunzator x sii fie:
~ a) rationa.I; b) irafional. a - .fi
fW 3
- fi +./8 J9 - ..Jl6 $3 - ~1,1(6)
+H Cl
~
~.... ~PI} {- Jl¥} 0

4. a) Reprezentap pe ru<i punctele' A(.,14); D( - ,/6,25) . -a 'I.,)

ld
u
-~ b) Fie E, F, G, H simetricele, fata de originea axei, respectiv ale punctelor IaI ~
:! A, B, C, D. Determinafi abscisele punctelor E, F, G, H ~i reprezentati pe axa aceste puncte. E
~ c) Calculati abscisele punctelor M, N, P, Q, mijloacele respectiv ale segmentelor [HB],
[GA], [CE], [FD] ~i reprezentati-le pe axa.
12. Fie multit·mea A = {FJ6· VJ4,• '9· ~3
Q. vr;I. 1
Q. ~}.
!Ql4\· v~4.
16 •· "u,,~,.
Cl)
+-
0
:E
80 d) Determinati Iungimile segmentelor ICGj, lEAl, IDHj, IQ.MI, IMN!. IPAj. Determinati multimile: A n N; A n Q; A n (]R\ Q).
81

· -<f.
13. Se considera mulfimea:
ID Aprofundare 'i performanta * * *
A= {.f52:23·)6+L
' 4'
~3 2 +42 '• •f9'
fJ. ~3 4 -5 2 '· Jll+L9' )16+.!}.
5 21. Determinati multimile:
Determinati mulfimile: A n N; A n (Q \ .Z); A n (JR\ Q). a) A = {x e NI3:S../x<4}; b) B = {x e N/ - 5$ - ../x:S-4};
2
c) C = {x eNI32:S2x :S98}; d) D={xeZ/15:Sx2 :S81};
14. Fie mulfimea: A = {- 4; ~0,(1); Fti; ../64; flO; 3,8; _ _!; - 27 ; -..Jl8}. e) E = {x e .Z I I :SJxl < 5}; f) F = {x e N /12x - ll $ 9};
4 4 -9
Determinati mulfimile: AnN; An .Z; An Q; A n·(JR\ Q); A\ JR; A\ Q; A\ .Z. g) G = {x e QI {x e QI13x;51 = 4}.

15. Fie multimea: B = {~0,(4); - 6; ../48; .J81; 7; - 2,4; - ~; - 32 ;


3 8 -8
-m}. ~----------------------
22. Aratati ca numarul a = JI + 3 + 5 + 7 + ... + 2009 + 20 1I + 2013 este rational.
23. Aratati ca numarul:
Determinati mulpmile: 'B n .Z; B n N; B n Q; B \ Q; B \ JR; B \ .Z; B n (JR\ Q).
a) a = JI- 3 · 5 · 7 · ... · 2011 + 20I2 este irational;
ID Aplicare 'i exersare ** b) a = ~(I+ 3 + 5 + 7 + ... + 2009 + 20II) + 20I2 este irational.
16. Calculafi: 24. Reprezentati pe axa elementele urmatoarelor multimi:
a) Jxl + 2x+ 1 + 11 - xl dacax<O; A = {x e NIJxi :S5 }; B = {x e .ZIJxl<4};
2
b) Jx + 11 + 5Jx - 51 + 5x - 16 - .,J;4 daca 0 < x < 5; C = {x E lR IJxl = 6}; D = {x E Z 11 :SJxl < 6};

c) - jx+31+ ~(x - 1) 2 - 12x - 41 daca - 3<x<l. E = {x e lRIJxi :S2}; F = {x e lRIJxl>2}.


17. Determinati elementele mulfimilor: 25. Calculati:
a) Jxl + 3x + 2 + 12 - xl, dacax < 0;
A = {x e N 13 $ ../x < 6}; B = {x eN l - 5 $ - ../x $ - 2};
b) I x + 21 -N +I x- 61 +6x - 2, dad\ 0 < x < 6;
2
2
C = {x e N 127 :S3x :S 147}; D = {x e .Z 115 :S x 2 :S 49}.
18. Determinati elementele mulfimilor: c) Jx +41 + ~(x - 2) 2 - 12x-6/, daca-4 <x < 2.

A = {x e .Z I -.J8 < x < .J8} ; B = {x e N I x este patrat perfect ~i --6 < - ../x < - I }; 26. Determinati valoarea expresiei E = 1 + a/b- cl +/d-e/+ f/g - h/ - ~-~(-17il, unde
C = {x e lR lix+ 11 = 6}; a, b, c, d, e,f, g, h e Z ~i au urmatoarea reprezentare pe axa:
D= {X e JR \Q//x - 2.J3/ = .J3};
?-f33? ~ -/! 1 ? ~ f f f3 1 ..
E = {x e N /12x+ 11 = 7};
F= {x eQ/1~ = 4}.
? 19. Ordonati crescator numerele: •a sea Supermate * * * *

~a .J6; -1~; -J7;1i; -3.J2; -3; -4,2; 27. Aratati ca numerele de maijos sunt irationale: aI
1-1
a) .J3; . b) .J5;
b) -.J2; - 3;0,6;jf;.J3;2; - .J8; a) c) s.J2; ~
~ d) -4.J7 ; e) 3 - .J2 ; t) 4 - 3.J2 ;
a
u c) 6.J3; -2!; - 0,8(3);3-JS; 6; - .J6; - 3; d) -4!; - 3.J2; - 3; ~2,(7); 2; 0,54; Jj. ~
2 2 g) 2.J3 + 5 ; h) 3.J2 - 2.J3 ; i) 2.J5 + 3,/6 . \3
x:i
.~ 20. CalcuIafi:. >c:i
~
28. Demonstrafi. ca pentru orice n numar natural, urmatoarele numere sunt irafi.onale:
! a) 12 -~~; b)/-~+1/; @2,25 - 7,25 + 0,651; d) /.J3 - 2/;
a) J10n+8;
.J5" + 7 ;
b) Jsn+3;
.Jto· + 2 ;
~
u

~
82
e) /.J6 -.J2/; t) /Ji2-v'ii/ ; g) /3.J2 + 5/ ; h) /-.J6-6,.
c)
e) .J6· +7;
d)
f) .Ju· +2;
i
g) Jtsn - 7; h) J2sn - 8. 83


II :PI if Recapitulare ~i sistematizare prin teste eee activitati de invatare eee
.TESTULl. ID in1elegere * ~

1. Calculati:
1. Calculati:
a) JUi; b) .Jl84; c) .J12 2 + 162
2. Arataj:i cii nurnarul a = 2(1 + 2 + 3 + ... + 224) - 224 este patrat perfect ~i apoi calculaj:i

Fa .
a) .Jl2 -.Jl,S; R ·.J2,25; ffi ·( -.J3);

. (I
3. Folosind algoritmul de extragere a radacinii patrate, calculati .J6084. b) -Mo·.J0,09; J3:6·.J6.4; f2·.J0,(370); F,S..j1,(5);
~9 + 9 · J64 - .JB 2 -
4. Calculaj:i

5. Fie mulj:imea A = {-~;


52 + 100 · .jo, 0324 .

0,8(3); !; .J81; .J98; J6; 0,28; b; JSO; - ~}.


c) -"'(-H} - .JiS-52; (-.J2.7)(-F,8); (-f{-)(-.Jo,t6);
7 ' 4 2 "0,36 0,0625 d) .J5·(-.Ji8o); -JlO ..jo,o(4); (- .J12)(- .J2,o8(3)).
Scrieti elementele mulfimilor: AnN; An Z; An Q; An (lR \ Q); An (Q \ Z).
2. Scrieti cu un singur radical:
6. Aflati eel mai mare numar lntreg mai mic deciit J336 . a) J6 ..J5; J7 . .J3 .J24; 16 ..J14 ;
.J12; Jl5 ..J3;

• TESTUL2. b) J7 .JG; .fi ·M; 16 ..JU; Jl3 ..JU .


3. Scrieti fiecare dintre numerele urmatoare ca produs de doi radicali:
1. Calculati:
a)J33; £6; J46; ../3s; ../38; .J6s; J34; .J57; J5i;
a) .Jl%; b) M; c) .J24 2 +32 2 •
b)ffi; !39; J?o; JSs; .Jfi; J74; -./94; J58; J93.
2. Arataj:i cii numarul a = (2 + 4 + 6 + ... + 288) - 144 este patrat perfect ~i apoi calculaj:i Fa.
4. Calculati:
3. Folosind algoritmul de extragere a nldacinii patrate, calculati .J7569 .
4 . Calculap ~36 + 12.J81 - .J302 - 24 2 + 100 · .j0,0256. a) - .fi { -R} b) ~· H; R·Ff;
c) d) J4,4 ..Jllo; e) J6j ·.J70;

5 . Fie mul(imea A = { - 3, 24; - 2, (6); v'9; .Jlo; ~ ; g;- ,/i2; .Ji8; ./49; 0, 08(3); - ,/64} f) ..j3,24 . .J1oO; g) fi3 ..J0:9; h) J10 .{3:6; i) -16{-RJ·
Scrieti elementele multimilor: A n N; A n Z; A n Q; A n (lR \ Q); A n (Q \ Z).
6. Aflap eel mai mic numar mtreg mai mare decat J260 .

'H!RZI 2. Reguli de calcul cu radicali


Oricare ar fi a :?: 0, b > 0, ../a
r; = - sao
..;b
~b ~-b Fa
= r; . Consecinfi:
..;b
(Ji)"
-
·b
(Fa)"
= --, n
(.Jb)" e N.
?
c H
!::!
~c eee activitati de invatare eee
c

Daci a ~ 0 ~i b ~ 0, atunci Fa· .Jb = M. ~


~ \.)

'C)
Consecinta: ( ...~ar = j;j' n E N. ID intelegere * >d
u
>8 1. Calculap: ~
.J:1 =Ia I, pentru orice a e JR..
~ Atenliel Dadi a > 0 ~i b > 0, atunci ..r;;:b = Fa ·.Jb , dar nu avem niciodati:
a)mo :.JS; J1o8 :.J3; fi94 :16; 1384 :16; .Jl92 :.J3; Cl)
1;
j .Ja 2
+ b = J;1 + .Ji1. Aceastli egalitate este F ALSA.
2
b) ..fT35:~; ..fT53:!M; ff.2':.f5:23; #:#; :E

c) - .J50. :..fi!; - J864 :~;-.J1728 :..fi.2:3; .J1944 :~. 85


84
intotdeauna avem: .Ja 2
+ b2 -:F. f;1 + .Ji1.
•.• . ,f.
2. Calculati: b) - 'iJ3. - ~15· _3_ ..J7. -5..f7· - 615· - 4-fi· 1.Jlo·
4 ' 9 ' 3 ' ' ' ' '
a) J300 . ../1728 . -.JiSi . .Jl47. 1242. -J486 . .Jill.. J980. -.Ji014 .
J?S' ../12' J7' J3' .Ji' J6 ' - J3' - 15' J6' c) 5M; - 3Jl5; - 8.J6; I7.J3; - 9M; 12.J6; - 6..J7; - I4.fi;
b) J6 - .J2 . .J15 - J6 . .J42 - Jl8. 2.J1S - 3M . 3J28 - .J21 d) 12..J7; 1315; - 11J6; - ~J3; _ 2_.Ji; 18./3; - 15.J2. ,
.Ji' .j3' J6' 15' J7 5 12
3. Scrieti cu un singur radical: 2. lntroduceti factorii sub radical:
a) 2.Ji; 9.fi; 17.Ji; 19.Ji; 21.Ji; 3./3; b) 1o.f3; 18.J3; 15.J3; 8./6; 9./6; 12./6;
) ../12 . 51 . .J3o . J19 . .J42 . b) J34 . .J38 . J24. Jl8 . .J15
a J7'.fj'J5'J6'J7' J3'.Ji'.Jg'J6'J7' c) s./6; 7./6; 4..!5; - 7./6; - 5.J3; - ~.J2; d) 'i.J3; 0,(3).fil; 0,(1).J6; - 0,(6)JI5.
7
4. Scrieti fiecare dintre numerele urmiitoare ca un cat de doi radicali:
3. Comparati numere1e:
[5; {14; .JIA; J3,(3); J4,2(3); J2,1(6) . b) - 6./3 ~i - 4..J7;
v2 vs . a) 4./3 ~i 5.Ji;
d) 4 - 215 ~i 0; e)7 - 5.Ji ~i 0;
c) 5./3 lji 6.Ji; .
f) 5 - 3./3 ~i 2 J3 .
4. Coinparati numerele:
a) a = 7JI5 ljib = 15..f7; b)a =26ljib = 8M; c)a = 15.Jiljib = 21.
Daci n ~ 0 ~i n = a2b, atunci: Fn = .Jiib = IaIJb = aJb, dad a > 0 ~i 5. Ordonati crescator elementele multimilor:
= - aJb, dad a < 0. A = {5./3; 9.fi; 3/6; 415; 3..J7; 8./3} ; B = {3/6; 8.fi; 3.)il; 8./3; 615; 5.J7} .

eee activitati de lnvatare • • • ID Aplicare e·xersare--.-,-- - ~i

ID intelegere * 6. Scoateti de sub radical:


1. Scoateti factorii de sub radical:
a) J%; J48; J72; J56; .J108; J162; .Jl92; Jl50 ;
a
)
~ 200
98 .
'
b
)
~216
882
. c
' )
~225
196
. d
' )
p44 .
720 '
e
)
~588
686 .

b) J216; .J329; J180; .Jl47; .J252;J448;J405; 1242 ; 7. Scoateti factorii de sub radical, scriind conditiile ce se impun:

c) J567; .J36j; J294; .[360;J540; ../288; Jill; .Jill. ; a) -J72a 2


; b) J2a8; c) -J18a b
3 2
; d) ~ 250
27b
:;
d) .J507; .J810; E88; J980; M; Flli; .J450; J768 .
~ ~-
6
2. Scoateti factorii de sub radical: {.;'6 r.:::4.6 16b
e) \/ ~ ; f) v16a· ; g) v12a b- ; h) - 6 •
9c 9a
a) ~2 2 ·3 2 +3../576; 23_+4_.Jfi4
b) J ,.- =32=4; · c)
4
~2 +2.J289; 8. Introduceti factorii sub radical:
a d) ~33+6../36i; e) ~2 2
·3+8.J44i; f) ~32 +32.J121. a) 'i 15 · b) 3 [7 ·
2
c) - -..J7. d) - iJ6. aI
H

~a vis' 5 ' 3 '


4 • ~
a
~ Dad b ~ 0, atunci a.fb =,J;1i,, daci a > 0, ~i a.fb =--.{;1b, dad a < 0.
e) -2 v42
3
r;;:; ·
'
3H
f) - - - ·
8 3 '
g) - 3J0,(3); h) 0,4.J2;
a
a
~
'G
~
>d i) -0,8(3)-)1,44; j) - 0,(6)/6; k) 0, 08(3) {4 . >d
v~s
u
~
E
eee activitati de lnvatare ee• 9. Introduceti factorii sub radical, puniind conditiile necesare care se impun:
~
E
~ID
a
intelegere * a) x.Ji; b) - 3a15;
2
c) 3x .J2; d) - 4a
2
.Jl5; i
:E 1. Introducefi factorii sub radical:
86 a) 6.Ji; 8.J3; 9.Ji; SJ6; 7J3; 4J7; - I0./3; - 1215;
e) x.Jfu;
6
f) b~ :
2
; g) - 6x
3
#; h) - 0,(6)a b.J3b.
2

87

·•
10. Calculati:
20. Care este eel mai mic numiir natural n pentru care numerele reale ..[;; · ~i .Jn+ 9 au
a) I.JJ - Fsl + I.JJ + Fsl - 13 - 2 Fsl; b) 12 -Fsi - I.JJ +JSI+I 1- .JJI; aceea~i parte intreagli? SGM 1112011
c) j.J3 + v'2j - j.J3 + sj - j1 - hj +l- SI; d) ih - .J31+1 2 - .J3I+I 1-hl - 1- 31· 21. Arlitati eli existii numere naturale nenule n pentru care numarul .Jn+ 1 + .Jsn + 1 es~
numiir natural. SGM 10/2011
11. Efectuati calculele:

a) 1- 31 + 13 - JUj + 14 - 011; b) 12 - ~+13 - ~+1- 2~; U"SR'I 3. Operatii cu numere reale


Operapile cu numere reale plistreazii toate proprietifile operapilor cu numere ratio-
c) jv'15 -41+13 - M)+I- 71; d) 13 - 2v'21 - l- v'21 - ll - hj. nale. Vom defini, pe rand, operatiile cu numere reale, specificand nolle reguli care se aplicli
12. A. Comparati numerele reale x ~i y: atunci cand efectuam aceste operatii, mai ales cand efectuam operatii cu numere irationale.
In continuare vom aminti, pentru fiecare operatie in parte, regulile specifice cand uti-
a)x = 11 ~iy = 2.J30; b)x = 301 ~iy = 10; c)x = 6M ~iy = 19. lizam numere irationale.
B. Ordonati cresclitor elementele multimilor:
• Soma sau produsul dintre un numlir raponal nenul ~i unul iraponal este un
A={4.J3; 3v'2; 216; 4J5; 3..fi; 2.JJ}; B= {s16; 7v'2; 3.Jil; s.J3; 6J5; s..fi}. numlir iraponal.
• Adunarea numerelor reale. Pentru a aduna mai multe numere reale de forma a.Jb ,
ID Apr:ofundare \ii performanta :. ~*·._ b ~ 0, care au acela~i numar sub radical, se adunli factorii din fata radicalilor, iar rezultatul
se inmulte~te . cu radicalul. Opusul unei sume algebrice de numere reale este suma
13. Calculati: a) jx + .J3j + jx - .J3j, unde x .J3 ; E lR ~i x ~
algebrica a opu~ilor termenilor ce o alcatuiesc.
b) j4x- J32j +j4x+J32j, undex E lR ~i lxl <h. Exemple:a) 4fi +5fi +3..fi = (4 +5+3)..fi = 12J2;

14. Calculati: b) 4/3 +3.f5 + 713 +8.f5 = (4 + 7)13 +(3+8).[5 = u.fj + uJS = 1I(.J3 + J5).

a) Psr +)(3 - Fsf; b) J(3 - .J7f+)(.J7 - 2r;


• Scaderea numerelor reale. Diferenta a douli numere reale se efectueaza adunand
desciizutul cu opusul sciiziitorului.
Exemple:a) 4..fi - 3..fi =4..fi +(- 3)..fi = [4+(- 3)]..fi =..fi;
.c) )(JS - 3f +J(s - JISf

d)
[( 2 + .J3)
2012
+
(2 -
1

.J3)
2012

l

( )
+J(1 - JSOr;
4 - 2.J3
2
2011
2012
b) 4.J7- 3J5 + s.J7 - 6J5 = (4 + s).J7 - (3 + 6)J5 = 9..fi - 9J5 = 9( ..fi - J5) .
• Produsul numerelor reale. Produsul numerelor a.Jb ~i
numiir real ac.Jbd . De asemenea, sunt valabile urmlitoarele cazuri particulare:
c.Jd (b, d~ 0) este un

a) a.Jb .Jd =a.Jb-d, b, d~ 0; b) n·a.Jb = na.Jb, b ~ 0.


15. Arlitati di numarul a=-JI -2- 4 - 6 - ... - 2n 1- 1- nI , cu n E r~( este nahrml. Exemple:a) 3..[5 · 2.J3 = 6.Jl5; 3..fi(-4..fi) =-12M;
16. Determinati numarul natural n, pentru care avem:
b) 716 . .J3 = 7.Jl8 = 7. 3J2 = 21J2; -313 ..J39 = -J.Jill = - 3. 3.J13 = - 9./13.
a 16+Jfi +Jfi +Jfi + ... +.../fr! = 43(6+16). • imparprea numerelor reate. Impiiftirea a doua numere reale a.Jb ~i c.Jd (c ':F 0,
~a U3N' Supermate * * * * b ~ 0, d > 0) se efectueazii inmultind deimpaqitul cu inversul impaqitorului: ~

§ a.Jb : c.Jd = a.Jb · - {b.1


- = !!_ ~
17. Fie a, b, c E Q astfel incat abc = I. Arlitati eli numiirul: c.Jd c Vd a
tn

~ n= ~(~+b+c+I )(i+a+c+ I)(~+a+b +I) este numiirraponal. EXemple:a) 3..[5 :6..fi =i fi = _!_ fi.
6V2 2V2 · b) - 3M {G)~] = -3·3.Jl0-10 ~-90. ~
~ . /5 (55 {555 ...--5-5-55- • Ridicarea Ia putere intreagli a numerelor reate. Ridicand un numiir real de forma ~
~ 18. A.riitap ca numarul X -0,-0-(2-) + '/0,0{02} + v~ +
= '/0,0{2) O, 0(000 ) este natural.
2
E
:E
19• Determmati
· · numaru
- l natural nenul x, astfil" "v'2+~ -Jx
3 rn
a.Jb (a ':F 0, b > 0) Ia o putere n, obpnem (a.Jbf = an.Jii, n E . IE. j
88
e meat 1
2v2 - vx
E u...
Exemple:a) {3..fiJ = 3 3
# = 27 · 7..fi = I89..fi; b) {- 2.J5J = (- 2) 4
# = 16 · 25 = 400.
89
~
b) a = 6.J5 - 5.J2 - 4.J3; b = 3.J5 - 4.J2 - 6.J3; c = - .JS + 2.J3 - 6.J2 ;
Observatii:
a) Regulile privind folosirea parantezelor ~i ordinea efectuarii operatiilor raman ace- c) a = 4.J5 - 7.J2 - 3.J3; b = -2.J5 +5.J2 - 7.J3; c = - 3.J5 - 3.J2 - 5.J3.
lea~i ca Ia numere rationale. . 2a - 3b _ . d
b) in efectuarea calculelor, pentru u~urinta, se folosesc ~i regulile de calcul introduse In 1 un e:
5. a) Ari'ttatt ca - - este numar rattona,
paragraful precedent pentru radicali:
a+2b ,
(i) Reguli pentru paranteze. intr-un exercitiu de calcul ce confine paranteze, se a = 11.J3 - 5.J3 + 7.J3 - 9.J3 + 8.J3 ;
efectueaza mai lntiii calculele din parantezele mici (rotunde), apoi pe cele din b = 12.J3 - 6.J3 + 8.J3 - IOJ3 - sJ3 .
parantezele mari (drepte) ~i in final pe cele din acolade. . _ 3a + 2b _ . d
(ii) Reguli pentru ordinea operafiilor. intr-un exercitiu de calcul care confine mai b) Aratatt ca - - este numar ratwna1, un e:
multe operatii cu numere reale, ordinea efectuarii acestora este aceea~i ca in multi- 2a - b
mea numerelor rationale: a =1o.f6 - 12.f6 + 8../6 - 5.}6 + 9.}6 - 7 .f6 ;
• ridicarile Ia putere; b= -9.J6 + 13.f6 - 15.f6 + 8.f6 - 3.}6 + 2.J6 .
• inmultirile ~i impaqirile, in ordinea in care sunt scrise;
• adunarile ~i scaderile, in ordinea in care sunt scrise. ID Aplicare 'i exersare * *
6. Restriingeti, dupa ce ati scos factorii de sub radicali:
e • e activitati de lnvatare e• • a) J32 - ..J5o ..J8 - .fo8
+ + .j242 ; b) - ..[162 + .J2oO - .J72- .Jl28 + .Jl8 ;
c)..J4s - .J7s+.Jl2+..{i43 - .Jl47; d) ~300 - ~192 - JIOs +ffi - ~432.
ID intelegere * 7. Calculati dupa ce ati scos factorii de sub radical:
~450 - ~200 ) - ( ~1250 - ~1800); b)~1805-(~162o-.J84s)-fi2o;
1. Restriingeti termenii:
a)(
a) 5.J3 + 7.J3 - 9.J3 - ( 6.J3 - 12.J3 + w.J3);

b) 15.J5 - 16.JS + 12.JS - ( 26.JS - 18.J5 - u.JS); c)$60 - ( ~810 - ~9610 +~6760} d)~4375 - ( ~3087 +~4732 - ~2268 ).
c) -23_.1il + t4_.1il - ( - 17 _.1i1 + 8_.1il - 9m) - (- 15_.1il + 23_.1i1) ; 8. Calculati:

d) n.J6 - 12.J6 - 24.}6 - ( 25.}6 -13.J6- 1.J6)-(- 16.f6 + n.J6). a) 2J3 -4J6; b) 2J3 ·(- .fi);
c) - 2.fi . .Ji .
3 4 '
d) (- 2J3{- ~);
ca:
2. Calculati A + B ~i A - B, ~tiind

a) A = 16.J3 - 18.J3 + 19.J3 - 15.J3 - 12.J3 + 20.J3, e) - 4J3 .Ji; f) 6./5 ·(- JS).
30 '
g) 1,(4) J?S. <- 2,4.J5o{- ; .Jis}
6
B = 1o.J3 - 12.J3 - 14.J3 + 18.J3 - 16.J3 + u.J3 ;
9. Efectuati:
b) A = 17.J5 -19.J5 - 14.J5 +ll.J5 - 16.J5 +12.J5, c) 7Mo:(-35);
a) 3.Ji : .Ji ; b) 25.fi :-hoo;
B = 12.JS - 9.J5 + 7.J5 - 14.J5 + 16.J5 - 13.J5;
0
c) A = 6.J3 + 17.J3 - 21.J3 - 14.J3 + 15.J3 - 10.J3, d) ( !5I}( ~.[7} e) (0,3../7o):(- 10.Jl0):(- 2J7); f) 6,(6)../30: 0,2.Ji: (-2J3). ~
~ B = 9.J3 - 21.J3 + 15.J3 - 14.J3 + 18.J3 - 12.J3.
10. Efectuati:
0

. ~ 3. Calculati (a+ b +c) - (a - b +c), unde: ~


~

~ a)a =2.J3 - .J48+5.Ji -: Jl8, b =3fi - Fo - 4.J3+.J108, c =6fi - m - 5.J3+.Ji7; a) (~~){2Fs):(1s$} b) (3$2}(- ~):(6~} \..)

>d
>8 b)a =3.J5 - 5o - 4.J3 +.Jli, b =7.J3 - -148 - 2.J5 +145, c =5.J5 -m +5.J3 - Eo; d) Fo3 {3~x_J¥}
u
~

~ c)a =-M
:
- Wl - Ms+5.J3, b =ms - Wi - 6.J3+Jl92, c =.fi5 - sfi - 6.J3+52. c) (- 2~~~Fs}(%Jt2} ~
~ 4. Calcu1afi: x - y - z ~i (x + y - z) - (- x - y + z), unde x = -a + b - c; y
:E z = -a - b + c, iar:
= a - b - c;
e) ( 2Jjf :(J2r; f) ( JS)' {.rz)' {-~~vrs)']. i
a) a = 5.J5 - 3.J2 + 2.J3; b = .J5 - 4.J2 - 3.J3; c = 2.J5 - ..fj - 5.J2; 91
90
.., ·~
® Efectuati calculele: 19. Calculati rapoartele
A·C
B ~i
B·C
A dupa ce s-au scos factorii de sub radical:
a) 3$8 { zfii- 3fi88 + 5.jlli2 - 7fi48) ;
A =4./48- 6J12 +3.J147 - 2M+ 5.J27'
b)JSO { 4fi43 -2.}2028 )-.JS {7.}432 - 3.}3675). 3../162 +6.f32 - 7.J18- 3.J8 ,
B =6JTi -
12. Efectuati calculele: c =3Mo- 2.J384 +5154 - 6.fi4 - 4.J96 .
.../5 - 3.../5 ·.fi + 4.../5 ·3.[2 - 5.../5. 4.[2;
a) 2.[2 · 20. Calculati:

b) J2l: .fi - 5.jl5: .j5 + 2 · 3.J3 - 4.J3Q: Fo. a) Jl8 (.Jl47 - Jl08 +J30o - .J432) +148(.J50- ../32 +JUs- .J98) ;
13. Efectuafi calculele:
b) .J27 (../32 - J72 +.Jl62 - .Jm) +.J8 (.JW8 - Jl92 +5.43- Ji5) .
a) ( 5../432 - zm): fiJ?;
21. Calculati:
b) (J216 - J726):J6 - (1486 - J294) :f3; a) 3Mo( 6.)98 - 8.J50 - 7Ms +10./48)+ 4J54{3M - 8.J72 - 4.J75 +11../32);
c) {.J4375 - .J3087 ):.J7 - (.J1008 - .J4732 ):$8. b) 5J24 (4M - 3J432 +3.)243 - 5.J75) -3AA (3.J72 - 4.Jl62 +6..fi00 - 5Jl28) .
14. Efectuati calculeie:
22. Calculati:
a) 8J2 +4( .J5 - 2J2) - 3.J5; b) 15J3 - 3(.J7 +5J3) - 2.J7; a) J3 (.J27 +J75 - .J243) +zfj ·J48- h (../32 +.J50 - .J98);
c) J3(J2 - 2.J5)+.J60 -.fi4; d) .J7 (J3 - 2.J8) +5156 - .J84. b) .J8 (.JW8 +5.43 - Jl92 - .J75) +J12 (JUs - .J72 - .J98 +.J162) .
15. Efectuati calculele:
23. Efectuati calculele:
a) 4.[7 - 2( 2.J7 +fi) +J12; b) 5.Ji5 - 3(.Ji5+2)+4{I-.Ji5); a) 2../8 (.J882 - .Jll52 - .JB52) +3Ms ·J2;
c) 2( zfj +Fl) - (.J8 +2J12); d) J3(zJ2 - 3J3) - J2(2J3 - 3J2).
b) 3.J27 (.JI805 +.J1620 - .J845- .Jno)- 4.J540 ;
16. Efectuati calculele:
a) 18( J3- 2J2) +15( zfj - 3J2) - 7{ 3J3 - h); c) 2J.45 (.JI620 - .Ji25) - 4.J27 (.JI728 - .J3888).
24. Calculati produsul a: b, unde:
b) 5(4J3 - 3.J5) - 7(2J3 +4.J5)+2(3J3 +6.J5);
a) a =3148 +6.J72 - 4../l8 - 5Ms; b =2.J162 +5.J75 - 9../8 - 1iJ12;
c) {18J2 - 24J3) :6+2(4J3 - 3J2) - (3oJ3 +15J2): 5.
b) a =3.J432 - 4.J75 - 2Jm. +5-/4s; b =3JU8 - 4Jl25 - 8.Jl8 +3Mo.
17. Caicuiati:
25. Calculati produsul A · B ~i raportui' BA , unde:
? a) J3{4+../6)-( Jl2 - .J18)+( ffi +2../6) :J3 - {.J8 +3); · c
H
~
,
b) ( .J50 - 3.Ji0): J2 - {J45 - 5)+Ji5; c) ( -J54 - .fi4): J3 - {.Jl60 - .J40): .J5.
a) A = .JiSO(Jl92 - .J432 +.J300 - .Ji47); B =.J%(.Jl62 - .J288 +.J128 - J32); ~
c
A = 4./54( 3J98 - ifsO +s.JW8 - WiS); B =3AA (3J192 - 6.J72 - 4JUi8 +8../32) . ~
c
~am Aprofundare ~i performanta * * *
b)
~ ~
. I A. C . B. C dupa~ ce s-au scos c.~actom.. de sub radical:
.
~ 18. Calcuiafi produsui A · B ~i raportul A , daca:
26 • Ca IcuIap rapoarte e - - ~~ - x:i
u
B A
t B
A =4.J43i - 5M +g.J27 - 6.J75 - 3.J27 ' ~
~ .J432), B = J48 ·(.J50- J3i +.J128 - J98) ;
a) A = .Jl8 ·(.JI47 - JI08 +J300 -
a)

__:E b) A = .J27 {fi2 - .J72 +.Jl62- J288), B = 2../8 ·(JI08- .Jl92- .J75 +JW) .
B =2../32 - 8../l8 +4$0 +3.J72 - 6Jl28 , ~
c =6M - 5-J54 +4J24 - 3f384 +2.Ji50.
92 93

*
27. Efectuati calculele:
- Nome Cl~sa _ _ _
a) 2J216 + 2.J3 {J48 - 2-Ji8) - 2-.fi {J3i - JU);
b) 2Mo + 2.J3 ( 302- Fo)- ..fi (-Ji8 - J.48); • • • Test de autoevaluare
c) £4[ .Jl50 - J8 (J75 - -148)J-J54[ ~216 - J27 (m - Fo) J; • Se acordii I punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.

d) J162 {Fo - [ J360- 5o (2-Ji8- m) ]} . I. Completap spapile punctate astfel incat sli obpnep propozipi adevlirate. (3 puncte)
(0,5p) 1. Valorile lui x pentru care 12x - -Ji8l = v'sO sunt ...... .
~
28. Efectuali calculele:
2
E(x) = l--4x - 9l -~16x +8+6lx-6 1+6x-52 , pentru4
a) 2.J6 + 3.J3 · [ 8.J3- 2 · {4.J3 - J;
2-.fi) (0,5p) 2. Valoarea expresiei
0 <x < 6 este egala cu ... .. . .
b) 50+ 2.JS. [ 65-.fi - 5( B..fi - 3.J5)J; . .J320J45
- J80 ~245 - .JiO
(0,5p) 3. Rezultatul calculului .Ji80 este ...... .
45 180
c) 12.J3 +2· {2o..fi -2 ·[18.J3 -5· (3.J3 -2-.fi)]};
(0,5p) 4. Daca a· b = - 32.J6, a = --4.J3 ~i c = - 9-.fi, atunci a(b +c) este ega! cu ........ .
5. Dintre numerele 9.J3 ~i 2.J61 , mai mare este numiirul ...... .
J} .
I
(0,5p)
d) 9o.J3 + 2.J3. {18-.fi - 3.J3-[ 8.J6- 3( 2.J6 - 5.J3)
1
29. Efectuati calculele: (O,Sp) 6. lnvenml numi!rului ~( .J2 _ )' "'te numl!rul. ......
2 3
a) 15J7 + 3{--4.J3 + 5[ 2J7 + 3( 3.J3 - 7) ] } ;

b) 2.J3 - 7{8-.fi - 4[5.J3 +3 (4-.fi - 3.J3)}8};


I'
'
II. incercuip rlispunsul corect. (2 puncte)
7 5
r;:; - 3
~ se obtine:
r;:;):
c) J
5.J3 + 3{ 4-.fi + 4[ 3.J3 + 2 ( .Jj - 3-.fi) 20} -
2
~; II
~
(0,5p) 1. Calculand (

A. - 1
r;:; +
6v2 3v2 4v2 v288

s. - 2
1
c. 2
1
D. 1
d) .J32. {96 - [ JU6 - J8 (J63 +58)]}- ..fi (22Ji4 +372) . 1 2
(0,5p) 2. Inversul numiirului a = r-- --;===== este:
1
~(2.J3 - 4r
2
'liP Supermate * * * * ( 5 - 3.J3)
I
30. Aratatidi ~2015·2016+·h015·2016+·h015·2016 <2016.
A. - .J3 B.
(0,5p) 3. Rezultatul calculului:
.Jj C. .J3 - 1 D. .J3 +I
31. Determinali numerele rationale a ~i b, pentru care 2a( 2 + .J3) - bj.J3 - 2j = 14 - .J3.
5 6 7 8 9 ' 76 ) ( 1 I I 1 I )]
~ 32. Fie numiirul x = .J3 +H +H +H + ... +~3 2019 • ( 4+8+ 12 + 16 + 20 + ... + 288 - 1 +2+3+4+5+ ... + 72 · 2 este: CJ
I

S:
CJ
a) Aratati ca x + 31010 = .J3(x +I). A. 6 B. 8 C. 12 D. 16 ~
(0,5p) 4. Valoarea numiirului: CJ
~ b) Aratati cii ~x + .J3 este piitratul unui numiir natural. ~
\3 v3 + 1 a = ./r-2-(1_+_2_+_3_+- .-..-+-2-0-
0)--:(=--1~+---1~-
+ =--~~-
+-..-. +- -1--,-) este: CJ
\3
'8 33. Dacii a, b, c e Q ~i ab +be+ ac = 500, atunci .Jr(5_0_0_+_a-=-2 -){-50_0_+_ b--:2:-)(_5_0 0_ + _c :2 -) este 1. 2 2 . 3 3 . 4 200 . 201 )0
u
~ numar rational. A. 50 B. 100 C. 150 D. 200
~
E
i m. Scriep rezolvlirile complete. (4 puncte)
(lp) 1. Lungimea unui dreptunghi este ega1a cu 60.J3 em, iar 1atimea dreptunghiu1ui :E
~

94 este 0,41(6) din 1ungime. Calcu1ali aria dreptunghiu1ui.


95
~
. ;t.
lifi:.J 4. Rationalizarea numitorului unei fractii
Operatia de raponalizare a numitorului unei fractii, exprimat printr-un numiir irational
de forma alb sau alb± c.Jd , a, c E «i, b, d E Q: , este operatia In urma ciireia, prin
amplificarea fractiei cu un factor, numitorul obtinut se transforma lntr-un numiir rational.
Yom deosebi tirmatoarele cazuri:
a) Raponalizarea numitorului de forma aJb, a E Q*, b E Q:
.In acest caz procedam dupa regula: cr, = -
clb •
-, a E Q , b E Q
.
2. Aflati valoarea numarului natural x, pentru care 3~12-Jh = 6J6.
+ •
(Jp) avb ab
. 21
Exemple: (t) - = - - = 7v3;
2113 r;; .. 18 18 6 r;;
(n) - -- = - - = - - = - - = -2v3 .
613
3 13 J2j 3313 13
b) Raponalizarea numitorului de forma aJb ±c..Jd, a, c E Q*, b, d E Q:
2 2
In acest caz folosim formula (a + b)(a - b) = a - b , rationalizarea numitorilor de
forma alb± c.Jd, a, c E Q*, b, dE Q, se face prin amplificarea fractiei cu alb + cJd,
dupa amplificare numitorul devenind un numar rational.
") 3 3(3.Ji- 213) 3.Ji - 213
(Jp) 3. fie X, y, Z E JR astfel }neat ~(X - J3s4f + ~(y-- .Jfsof + ~( Z- J54f ~ 0. I
I
Exemp Ie: (1
3.Ji+213 18 - 12 2

Calculati x + y + z
- l (ii) 15 15(4.Ji+313) = 3(4.Ji+313).
It 4-Ji - 313 32 - 27

I
I
Exercitii rezolvate: a)
s
13
2 4 -
3
13
s13 313 _w13 - 313 _ 713.
= -6
z)
--U - 12 - 12 '
t- J6+7J2
/ --- i
I b 8 6
8(J6+J2) 6(J6 - J2) 8J6+8J2 - 6J6+6J2
) J6 - J2 J6+J2 6- 2 4 2
i
6- 2
f

(lp) 4. Un triunghi isoscel are o latura avand lungimea de 8.Ji em ~i perimetrul egal cu
eee activitati de lnvatare • e•
J800 em. Aflati lungimile celorlalte doua laturi. ID intelegere * 0
? 1. Rationalizati numitorii: H
I

~ 12 9 16 42
18 12 36 21
a) J3; - 3J3;2J2;2~;2J3;3.[i;3J6; ~;
S!
0
0 0
~
~ b)
15 24 21 10 20
J3;-2J6;J3; JS; - 2J5; - 2J5; JS; JSO;
30 35 30
~
\3 >c::i
>c::i u
u 14 15 24 16 36 24 45 J63 ·~
~ c) .Ji; - JS; - .JS; J32; - .fii; JU; - ffs; 3~; E
E ~

~
~
1; Subiectul 1.1 1.2 I u I 1.4 I 1.5 I 1.6 I 11.1 I 11.2 I 11.3 I 11.4 I 111.1 I m.2 I 11u 1111.4 1 18 . 48 . JTi. 60 . 64 . 56 . 48 . 45 .
:E d) -3-Ji, - - 816
J56, - ,-ffs,
- -J4s, -- -3Jfi
J84, -- -,
, J60
Punctajul l I I I I I I I I I I I I
Nota 97
96

. ..,.
e)
v,Q5'. './~· fJ. v-+6,
7' vJ3,
0 fJ.~16 ~·
Q. vJ5, Q. !;I;
3 • -.;=- 5· v=-s
6. Calculati:
8 4 16 J ( 8 6 J
a) ( 5.J6 - .J24 - 15-16 - 3!54 - !54 ;
f) Q.
'./3' './Q.
0 0
J2' ~1oi·
6' f Gf. 5'
~1o~· r;f. Q. ~25~5'·
3' V 7' f-+5,
0

9 8 4 J ( 16 33 J ( 3 8 J
12 . 27 . 45 . 72 . 48 . 54 . 28 . 42 b) ( 2.J6 - 3.J6 - .J6 ~ 5.J6 - w.J6 - .J6 - 3.J6 ;
g)
2.J3' 3.J3 ' 3J5' 6.fi' 6.J6' 3.J6' 2..fi' 6..fi.
18 6 2J(12 5 4J
2. Rationalizati numitorii fractiilor: c) ( 3.J3 - 2.f3 + .J3 - .J3 + 2.J3 - 3.f3 ;
75 42 18 45 36 24 6 15
6 J ( 26 7 J
a) - ·- ·-· - ·- · - · -· - ·
5.f3'7.fi'3.fi '5.f3 '4.f3'2.J6'3.fi' .j3 ' 13 6
d) ( 5.fi + 3.fi - 3.fi + 4.fi - .fi ·
b) 28 . 24 . 18 . 36 . 54 . 72 . 30 . 42 .
4J7' 4./6' 6J3' 6./6 ' 9./6' 9.J8' 15.fi ' 6J7 ' 7. Efectuati calculele:
c) 8 . 6 . 24 . 15 '. 4 . 28 . 12 . 10 . 9 4 2 J ( 12 18 J
3.fi' .J3' 5.J6 ' 2.f3' 3.fi' 3..f7' 5.fi' 3J5 '
a) ( 2.J6 - 3.J6 - .J6 - 3!54 - f54 ; ~
d) 12 . 18 . 25 . 15 . 30 . 45 . 8 . 9 . 18 24 6 J ( 8 24 J ( 3 12 J \
5./6' J24' 4.J5' 2-JS ' 7../6' 2J10' 3./6' 2./6' b) ( 2.J6 - 3.J6 - .J6 - 5.J6 - w.J6 - .J6 - 3.J6 ;
e)~. _!2_ . _ 3_. _ 9_ . _E_ . ~._!2_. __!i__
2./6' 5J3 ' J12 ' J27' .J48' 10./6' 3./6' 3.J54 · c) (
2
3.fi 5
+ F8 J- (-3.fi 1 )
2- - 3.fi ; d)
( 4 3
5.fi + Fs J- (45.fi - .fi3 ) ·
3. Scoateti factorii de sub radicalii numitorilor fractiilor urmatoare, simplificati fractiile
daca este cazul, apoi rationalizati numitorul: 8. Calculati:

) (-3--
.Jl2 ~+ -9-J - (E._+~+~J.
a)~· -45._2Q_ . ~ . ~. _6_ . _ ~·~·
.J3 , Fs , Jill , -m ,5o , .Jl2 , .fi8 , Fs , a
5.f3 m
J48 J75 8.J3 ' b) (_2_
.fi
- 5.fi) - (18.fi +E._)
4 6 3.fi .
b) 48 . 84 . 56 . -42. 36 . 20 . 24 . - 56 .
Jl6i' J48 ' .JU2' J84 ' 2J18' - J40' J288' Jl26 ' ID Aplicare ~i exersare * *
c) -~· - 21. __£_. ~ . ~. __!!__. _2Q_. - ~ 9. Ca1culati:
J72' J63 ' Jl26' 4152' 4J%' J72' Jl5o' .J240 .
4. Calculati: a) .fi(J%)3 - ~·~; 5 3 7 J 15
b) ( J18 + 4.fi - J72 : 8.fi.
18 12 6 8 l ( 4 3 40 ) 1 0. Efectuati calculele:
a) ( 5..j3 - 4..j3 - z..fj + 2..j3 - 3../2 + 2..[2- 12..[2 ;
a) [(3.fi - ~}2.fi - 0,75·~(-2t}'-'o,25;
13 30 l ( 4 12 5 23 l 0
~ b) ( 2..j3 - 6..j3 - 3..[2 - 5..[2 + 2..[2 - 30../2 ·
Ff - ~21j r;
I

~(
1-1
~
~ 5. Efectuati calculele:
b) )+(- JJf:('-'0,(3) 0
0

~ a) _2_ + 5..fi - (2-JS + 5..fi ). b) _2_+ 5/i - [4..j3 _ 7../2). 3 1 J 9


5
c) ( 5.}3 - .Jl2 + J48 : 4.}3 ·
~
'G
~
>a
.JIO 2J5 F8 Jill ' ./6 .J27 .J8 3..j3 ' >d
u

~ ~
11. Efectuati calculele:
1-../2 + s../2 - [7..[2 + 4..[2); d) 7..[3 + 5..j3 _( 11..j3 + 3..fjl;
!0
c)
3..j3 2..j3 6..j3 ..j3 t
2../2 3../2 6../2 ..[2 a)
2.J3 5Ji
3
33.J3 - (_!i_ +E_J ·10.J6 - (- - - -
5
2../8 3Jl2
-]·1216 +8J32 ; ~
II)

- 4 fff-
1 1
b) 6·(3.Ji - 2.J3) - (~+~)·2f6 - (-..fi5 5
:E
98
e) .J3 +.J6(_2_+_2_)
..j3 ..[2 vl.J3 V
+- ) +.J8.
..[2 J2j ../5o
-- ~)
.J8 ·3./6. 99


12. Calculati:
b (3+J2 - 5+2J2J·(- 4- +_4_ __8_ __ 7_).
a) J5 +(-I +-I
J5 J2
)·M
- (-I __I_ )·4M - 5J2;
J8 .fiO
) 3J2 6J2 3J2 5J2 6J2 I oJ2 '
b) 4.J7 + (~+ - I
.J7 J5
)-m- (- I___I_ )·25J35 - 7J5;
Jill Jill
c)
5../6 - 2 2../6 - 4]( 9 6 I)
( 2J2 4J2 . 2.J3- 4.J3 +3J3 ;

c)
Jl2- J8 J6 - J9 J8- .fiO f30 - Jl2
J24 + Jl8 + .[.40 + J60 ;
d) ( 4M +2_ 4+2Jl0 J.
4J5 2J5
(2
+_!__!____ _ _2__ __3_ ) .
4J5 2J5 J5 3J5
J2 - .J3 .J3 - .J4 + .J4- J5 + J5 - J6 + J6 - .J7 +.J7 - J8 .
d) -=-- +
17. Efectuati calculele:
J6 Jl2 .fiO f30 .J42 J56 a) 15.J3. 3!32 :45: /7J2. Ms :63;
13. Efectuati calculele: ' J2 .J27 ~ 3.J3 .JUS
a) (.,}0,(6) + 2 ~}J6 +( .,}0,(3) +
3~ }.Jj; 4 5 3 ) J6] I
b) [( 5J3- 2.J12 + .J3oO :5 : 2J2;

b) ( .,}0,(3) + 2~ +~}.Jj -(.,}0,(6) + ~}../6; c) 4J2 + 7J3 _5J2 _ 6.f3 + 3J2 .


· 5J3 6J2 4.J3 5J2 2.f3'
c) 2M(.,)o,I(6) - 5J6 +- I- J- (J18 --3
6 2../6 2J2
- ).Jli; d) 4- J24 +6../6 +9 6+4../6 - 8+J24.
J32 4J27 6.Jl2 3J8 ,
(-2_~6 - 2~ J +(-3_~6 - 31 J+c~ - 3~ J. e) 6 · [148 -(__!i__ __!!_).J6 - (-Jl92 4 3
--- -)-J% - Jl8];
+ )'(
d) J32 .)243 J432
14. Aflati-1 pe x din egalitatile:
a) ~= 7J30 + J30.
J6 I5 5 ,
b) X .J3W _ 3../80.
.fiO - 10- 10'
f) ffi (g -J21 ~) ~ Jo,(3) )'

18. Rationalizati numitorii fractiilor:


c) _ x_ _ .Jl50 = 3..f% . d) _2_ +.Jl2 +4.1135 = 3J60 +3.fi0 .
./24 4 I6 , I2 4 8 6
.Jl2 J5 9 4 .J27 a) J6 - J2; .J7 - J5; J6 +.fi; J5 +J2;
15. Calculati:
b 6 . 3 . I2 . I5 .
a) (~
.J3 +2_)·../6
J2 - (~
J5 + 2_)-$5
.J3 +(2__..i..).JIO
J2 J5 ,· ) 2J3 - 3, 3J2 +2.J3, 3J2 - 4, 2../6 +3J2 '
? b) J6(_2___I_ ) - (E4 __5_ )·../6 - 25; 3.J3 I5 6../6 2../6 0

c) 2.f3+3; 4J2 - 3.J3; 5.f3 - 6J2; 4J3+2fi; ~


H
S! 3../6 2../6 6../6 6
0 0

~ c) 3ffi(~+ _±__
.Jj I ):.f3 +(- -- FIQ8 + ..i..J. ~ -
3.J3 __
J3
8
3.J3 9 .J3 7 ,
d 6../6 . 2../6
)~ - ~·~ - ~·~+~'~ - ~ -
. 3../6 . 7!30 ~
0
u u
)0
1~ d) (- 6_ _ 2J5 +- 3- J: -I +
.fiO 5 2J5 J5 2
JlO(JlO __J10I_ + J105 ~ 3MJ.
10
19. Efectuati calculele, raponalizand numitorii:
a) -5-+-3-+-7-+-I4-· b) 2 +-4-+-1-·
u
~
E
1\)
"t 16. Efectuap calculele:
- -· • ·-
/6+I 3+/6 .Jll- 2 5+.Jll' .JS- ..{3 3+.J5 2+..{3' 1\)

c) 2 2 + 2 __2_ . ~
:E a) (5+3J2 _ 9+2.J2J·(6J2 __3_+ 6.J3 _ 4.J3J· J9 - Ji Ji -.JS .J5 -.J3 ..[3 - 1'
100 3J2 2.J2 .J3 2../6 3.J2 2.J2 ' 101

*
(J?~.JS+ .[5~13}(~-)?}
d 2 2 2 2 2 2 2 1 )•.J3
) ..[16 - Jl4 - Jl4- ..[12 + ..[12- .jlo - .jlo - .[8 + .[8 - J6 .J6 - f4' e) f) ( 313 + 5 + 5 + 2.J6 . 3 - 2.J2 .
1 1 1 1 1
e) + + + + .
fo+Fs J8+fi fi+../6 J6+Fs Fs+f4 ID Aprofundare ~i performanta * * *
20. Rationa1izati numitorii ~i efectuati calculele: 24. Efectuati calcu1ele:

a)
8 5
------
5 4
. a) _ 3 - + 3 - .J6 ·[2.fi +13 .fi - 13 2.J2 - 13 ]
.J6 - .J2 .J6+1 .J2 - 1 ro r- • .J6 - 2 .J6 - 2· 213 - .fi 2.J2-13 2(13 - .fi)'
b 5 20 + 30
) .J3 - .J2 2.J3- .fi 3.fi + .J3 13 - 1 .J2 + 1 '
+-4-+_2_ .
b) ~ +(4,J3 ~'"'r(4,J3;'"'r
2.J2 613 4.J6 2 .J6 .J6.
c) .J2 -1 + 13 + 1 + 13,+.J2- 213 +3.fi 13-.fi' c) [~ 13 - 1 + J5- 13 + J7 - .[5]· ( J7 + 1J ;
13+1 . .J5+13 J7+J5 .J2 )
d) 213 613 + 313 - 413
3.J3 -5
21. Calculati:
2J3 +3 213 - 3 13 +2 . d) (Fs.J2-13 _J5.fi13 y) +
012

+(213 +.fi +
3.fi + 13
413 +3.fil_
4.fi + 213 )
1 1 10
a) +---.=~-= 25. Rationalizati numitorii ~i efectuati calculele:
5.j2 + 4..j3 3.j2 + 2..j3 4..j3 +3.fi'
b) 1 _ __10 1

c)
8.fi + 6..j3 7.fi + 4..j3
6 18
5..j3 +6.fi
15
'
a)
2 [
J4s (-1___1_)· .JS - 13 2131]);
1 ( 1

5..j3 + 6.fi
+ ---.=~-=
3.j2 + 2..j3 4..j3 -3.fi . 2.J5 J4s
22. Efectuati calculele: b) [( 2 Fs): ..J14]:(.J6)
3
c) (J27J4s +J18 J2o Y_ __!Q_ .
a) 17
[ v6
1 r;-+ r;- 1 r;;+ r;; 1 ,-;;+ ,-;; 1 r;; :(v3 - 1);
+v5 v5 +v4 -y4 +v3 v3 +v2
lh J7-.J5 6
;
Jfi+J8 ) 5 - 2-16
000

•• [ 2001 1 ] (14 - 813f


6 26. a) Calculaft. ( 7 + 4.J3) + 2001 •
22001
- 413 ·
b) [ .fi ..J3 + } J:c.fi - 1); (7 - 413)

(
3 2 +2 3 2 3 +3
b) Aratati ca numarul:
J8l .
[
Cl
-J1o
Fs _2.fi
l
I
0 ,-;)2n+2 H
c)[ 5 + - 2- J·[../6 + 3 45 - 20v5
~ .[8 +..J3 ..j3 +1 . ..j3 2n+1
~
a = (9 +4.J5) + 2n+1 • 2n+2 +J2o - 2,5 Cl
(9 - 4.J5} 8·5
~ 23. Raponalizap numitorii ~i efectuati calcu1e1e:
~
\..)
Cl
G a) 1 5 1 + .J5. este natural, oricare ar fin e N.
)0
)0 6.J2+4.J3 4.J3+3.J2 2J5+2J3 4' c) Aratati ca numarul a este patrat perfect, unde: u

[ ~
v 2n+2 .-

l
~ b) 5 2n+3 7 . 16- if? 3 -
~
E
Q)
6.J3 + 7.J2 2.J3 + 2.fi 5.J2 + 4.J3 '
a = (8+3J7) + 2n+J _( 2n+) 4(.J63+5- ),oricarearfin eN.
Q)

Cl (8 - 3J7) 2 4 :!!
:E
c)
.J3- .J2 + 2.J3 - .J2
+ .J3 + 2.J2 . d 2.J3 + .J2 + .J3- 2.J2 2.J3 - .J2 .
6.J2 - 4.J3 5.J3 - 6.J2 3.['i + 213 ' ) 3.J2 - .J3 2.J3 + .J2 4.J3 + 3.J2 ' 103
102


27. Aflati-1 pe x din:
c) ~r;: )2010 ( 3v2
/-; +4v3
/-; )2011 ( -.,~3
/-; - v2
/-; )2012
a X = 4fi - 3. b) X = 3fi - .J3. ( 5 3 2
) 4+3fi 2+3fi, 4..[i +.J3 4..[i +2.J3,
c) x
.J5+fi+2
= .J5 +fi -2 .
2+.Jl0 '
d) 3ji +2.J3 = 2..[i +.J3 .
4fi-.J3
e) ( xv'3 - .J2)( .J2 + 2v'J) - ( x../2 + v'3)( 2../2 - v'3) = J6 +II;
X
31. Determinati X ~iy ~tiind ca: Jx 2 - lOx+ 4I + )x 2 + y 2 - 2xy + 6x - 6y + I3 = 6.

1
32. Calculati a- dacii a =
vw ~
r.;::. - viS
. ·
r;: -
[( v6
.J402
)2010 I
+ ( .[60 + .J40)
2010 l
·(J60 + .J40)2011 .
20
f) X· J50 +.J48 _ 2fj +fi. fi7 - ..j8 = I 33. Se considerii numarul: A = 5 + ~v6
r;: )2010 ( 1-; 1-; )2011 (
2v3 ; 3v2 v'3 ~ .J2) -
p

..[18 + JU. 3ji + .J3 .J3- fi . (28 a) Determinati n E N , ~tiind di: -r;; + .,fi
I I
.J3 + I
~-; 1. + ··· + r
I
~I 26.
a) Stabiliti semnul numiirului A. b) Aratati ca fAI < 1.
• ' I+v2 2+ 3 v3 +v4 vn +vn+l 34. Calculati:
b) Determinati n ~ 2, n E N, ~tiind ca: a) v'3 + ( 3 )-2o15 . ( 3..fi _ 213 )2o16 _ ( ..fi )-1

29. Efectuati calculele:


I
.,fi +I+
I I
.J3 +.fi + J4 +.fi + ... + Fn +~ = 99.
I

[
b) (9+4J5)
3..fi + 2v'3

2o15
+
2

(9 - 4J5)
2

l(
2015 .
) 3

27 - I2.J5 2015 [
3
2014
2o16
- (2+v'3) +
I

(2 - v'J)
2016 .
J
a [lv'3 -II+ lv'3 - 21 + 12v'3 - 41]=( sv'3 J; ~-;)2016
) 2 6 4 J300 ( 4- 2v3
- 22017
-
3
b [13../2 - 2v'31 _ 14.J2 - 3v'31 + l.fi - 2v'31J=(FJJ • U:Piil Supermate * * * * .
) 6 4 I2 2 '
35. Determinatinumerelerationalea~ibpentrucare: 3a)7+4J3 - bi2J3-51 = 22- I r::;.
' ' 2+v3
c) (14v'3- 71 + lsv'3 - 91 - 16v'3 -Ill): I-5 - I3FJI3 ; 36. Determinati numerele rationale a ~i b pentru care:
~
;'.,H ;'.,J +(Hf
a) a + b 7v'3 - sh, a, bE Q;

d) ( 2"' 2,/3
b) a +~ b )I9 - 8_!3,a,b E Z.
2(2+v'J) 2(2 - .fi) '
~ e)
(
s.fi ;2J5 . s.J2I~2J5 J2011 + 2J5 - 2../2.
2012 (
0

J . .
37• DetermmatJ. . al .b 3 {12a+3b I- IS)J2 +J3 ~
numere1e ratJ.on e a ~~ pentru care: ~ =
viS l2a - 6lv2+v5
r;:; r;:
~
~ 30. Calculati: 0
0

~ .a) [(3 + 2../2)2011 + _


'Ill

~
'8
I J (6 - 4../2
2011 · 1006
)2011 Uliil 5 · Formule de calcul prescurtat 0
\..)
~
~
A

(3 - 2../2) 4 In acest paragraf vom indica procedee ~i tehnici care oferii posibilitatea unui calcul .~
E mai rapid al..expresii~or c~e c?nJin r~dicali sau p~rmit ~scrierea radicalilor dubli sub forma ·~

i b) ( 3../2 + 2v'3J201.i( 4v'3 _ 3.J2J2010. ( J6 - Ir


3 2 52010
12
6.,fi - v'3
3
unor expresn ce contm radical! s1mph. Vom folos1 urmatoarele.formule de calcul:
2 2 2
• (a+b) = a +2ab+b ; (a - bi = a - 2ab+b ;2 2
~

:E
104 • (a+ b)(a - b) = a2 - b2 ; ~A ±.JB = ~A;C ± ~A;C, node C = ~A 2 - B.
105

~
Exemplu: Scrieti sub forma mai simpla: n =.J5- 2.J6 =.J5- J24. e) (2$ +lf +(J7 +.J2)(J7 - ./2) - JSO;
Calculam C= .J A2 - B =.J5 2 - 24 = 1. f) (sJ3 - 7)(sJ3 +7)-(3J3 -If - Ms.
n = ~5;1 - f¥~n = J% - ~ ~ n = .J3 - J2 4. Calculafi:
a) 4(3J3 - lf - s(J3 - 4f - .fi68;
sau: n=~5 - 2../6 = ~(./3 - J2) 2 =I.J3 - Jii =.J3-J2.
Exercl,iu rezolvat: Aratati ca numiirul a este rntreg, unde: a =J 21 - 12J3
+.}13 - 4J3 . b) 3(2J2 +lr +2(-12 - 3r - (s - J7)(s+J7);
Scriem a=J21 - J432 +~13 -148. Calculam C=.J A - B=.J2e - 432 =3;
2 c) 6(J2 +3r +4(3J2 - lr - J288;
J21 - J432 = J¥-~~ ; =.Jli- .J9 =2J3 - 3; C = .JA 2 - B = .J"-- ~" =
1 3 d) (J6 +2r +( J3 - 2J2t - (JiO - J3)( JiO +J3);
e) (J7 - 2f +2(J7+1r +(J7-3)(J7+3).
= JUj =11; ~13 - 148 =~13; 11 - l3;11 =.Jli - 1=2.J3 - 1.
5. Efectuati calculele:
Deci, a=2.J3 - 3- (2J3 - 1) =2J3 - 3- 2J3 +1 =-2 E Z. a) (vis - 2)(vis+ 2) - J2 - J3 -J2+J3;
b) (3J2 - 2J3). (J1s +.Jli): (J7s - £7);
• • • activitati de lnvatare • • •
ID intelegere * · c) [(-12 - J3f - (2-J2 - J3f}(6+2.J6)+12;
1. Calculati folosind fonnulele de calcul prescurtat: d) (1+ J2+ J?>)(1 - J2 +J3 )- (1 +~2 - J3)(1 - ~2 - J3).
a) (3-Ji)\ (2 - J?>)\ (4+-J2f; b) (4-J3)\ (5 - .J2f; (J5+J3f;
c) (J5 - -12)\ (J5 +J7)\ (J3 +2)\ d) (3 - J5f; (J3 - .J2f; (.J6 +2f; ID Aplicare ~i exersare * *
Calculati folosind fonnulele de ca1cu1 prescurtat:
r(
e) (.J6 - 3 J5 - .J6f; (2J3 - 1 r; f) ( J3 - 2)( J3 +2) +( J5- 3)( J5 +3);
6.
a) (../2 - 1t +J8 - 6J3 +(3+J3f - (JiS -2r - 2J6o;
g) (.J6 - .J3) (.J6 +J3)- (.J6 - JIO)( .J6 +JIO). b) (315 +J2f - 3J2 .J2o +(sJ2 -vlsf +2J2 .Jill;
2. Calculati folosind fonnulele de calcul prescurtat:
c) (J6 - 2r +2J2 ·.Jli +( 2J2 - If - .J32 +( J7 +J3f +(vis - 2)(vis+ 2);
a) (2+-J2f - (2-J2 - 3f; b) (3 - .J3f +(.J3 +2f;
d) (2J2 - J3)(2J2+J3) - 2( J3 - ~r +(4 - 2J3r - (3 - 2J3r.
cI
~ c) (.J3 - 1f +(2.J3+1f; d) (2./3 - 1f - (2J2 - 1)(2J2+1); ~
~ 7 • Calcu1ati folosind formulele de calcul prescurtat: c
0 e) (2.J3 +3)(2.J3 - 3) - (Ji - 1)(J2 +1); c
c a) (J3 +2J2f +(3.J3 - J2f -(J3 - J2)( J3 +J2) +2.J6 ; VI
c
~ . f) (3 - .J6)(3+.J6)+(.J3 - 1)(.J3 +1) - (3-vls)(3+vls); \,.)

b) (3vls - 1)[(v~s - 2r +9( v~s - 1)] - (4- v~sr - 3vls; __ >8


] g) (4 - 2vls)( 4+2vls)+(3J2 - s)(3J2 +5) - (J6 +J2)(J6 - J2). t
- -e
~ 3. Efectuafi ca.lculele: c) (3J3+2:Jif -{2J3 - 3Jif - (J3 - ~J2)(J3+2J2); Q)

"E
Q) 2 2
~ a) (.J3 +1) - .J3(4+3v'3); b)($ - 3) +3$(2 - $); :E -
d) (3J3 - sf - 3(J3 +2f - sJ3(4J2 - J3)(4J2 +J3)+s.Jlo8 . .
106 r-
c) 2( v'2 +3 4v'2(3 - v'2); d) 3(J3 - lr - J3( J3 - 6) - (Jli - ./2)( Jli +.J2); 107

•.. . 4c
lD Aprofundare 'i performanta * * * 2
. (a+b) a+b
8. Calculati: 1 4 · Daca a, b > 0, atune! , + J8 ;: : a..;r;b +b..;1a .
a)~6J2; b) ~14 -6J5; c) ~29+12J5; 15. Fie numerele x, y E Q:, y > x. Demonstrati ca:
d) ~22+8../6; e) ~8+ 2-JI5; f) ~13 - 2-J42; I I
a) - > - > - ·
. I I I I 5
b) - < - - + - - + -- < -
J5
~11 - 4ft; ~13 - 4M;
x FY
y ' 2 2-JS 5-16
.J42 8 ·
g) h) i) ~19 + 4fil.
9. Efectuati calculele:
'iff!!! 6. Media geometridi a doua numere reale nenegative
a) ~7+2../6 + ~ ~7 -2../6 +~7 - 413- J2 - 1; I
v5 - 2../6 Media geometrica sau media propoqionala a doua numere nenegative este egala cu
radacina patrata din produsul lor: daca a > 0, b > 0, atunci rng = Daca 0 < a :::; b, M .
b) ../1i - 6J2 +~7 - 4f3 +
1 ;
~5-2../6 atunci a:::; rng:::; b.
()Jservatii:
c) (I - 213)-(../7 - 413 +513).
a) Se nume~te media armonica a doua numere nenegative a ~i b nenule numiirul
1 0. Calculati patratul numarului a, unde: 2 2ab
rnh = - - = - - .
a) a = ~6 -2~4+213 -~8-2~6+2J5; 1 I a+b
-+-
a b
b) a = ~6- 213- 2~8 - 2-Jl5 - ~8 -+ 2_13
1
_3_+_2../--;::1=0=-=
2 =2=
fil1 . b) Reamintim: Daca a ~i b sunt doua numere nenegative, se nume~te media aritmetica
a eelor doua numere numarul rna, obtinut astfel:
11 . Aratati ca numarul a este natural, unde: a+b
rna =-2- .
a = ~30 - I2../6 +2~4 - 213 - 3~3-2J2;
~--

a)
c) Se nume~te media patratica a doua numere nenegative a ~i b numarul rnp obtinut
b) a=(~8 - 2-JI5 +~8+2-JI5) 2 . astfei:
12. Determinati valorile intregi ale lui x pentru care x 2 =a: - ~az +bz
a) a = ../s - 2Jl5 + /v3-.JSj + 2../s + 2Jl5 + 4( 4- .JS); rnP - 2 .

d) Daca 0 :::; a:::; b, avem ~irul de inegalitati: a:::; rnh:::; rng:::; rna::; rnp:::; b.
b) a = ../7 - 2-J6 + ../1 + 2-J6 - 2../10 - 4-J6 ; e) Demonstrarea inegaiitatii mediiior: rng :::; rna.
c) a = ~4 - 213 +J(13 - J5f +~2 I - 8J5 +J(I - J2f +J6-4J2. Exerci,iu rezolvat: Fie a ;:::: 0 ~i b ;:::: 0. Atunci:

••• Supermate * * * * (Fa -- Jbr = ( .rar - Jb Jbr


2../a. +( = a - 2J;;b + b} =>a-2J;;b +b ::::: O <=>
-Jbr
0

~ 13. a) Determinati muitimea: cum (Fa ::: o


0
I
1-1
~
~ A = {x e Z - {- 3} ../28 - 1013 +~5 - 2-}6 +~5I+I4J2 e z}. ~ a+2 ~ ~ a+b
<=> a +b :::::2..;ao 1:2 <::::>--:::::..;ab sau ..;ab : $ ; - - <=>rng:::;rna. 0
~
\,.) x+3 2 2 ~
0
\,.)
x:i 2 "3 4
ti
0
b) Calcuiati sumele: S1 =
- I +-
(- I) +- (- I) +
(- I) ; • • • activitati de invotare • • • >d
u
E ~2 - 13 ~4 - -JI5 ~6 - ~ ~8 - ./63 ~
Cl)

't:;_ -1 (- I)
2
(- I) 3 (-It (- Ii (- It
ID intelegere * 0
E
Cl)

:E s2 ~+ + + + +f. . 1. Calculap media geometrica a numerelor: 't:i


- v3 - J5 ../7 - .J45 ../ll-.Jill ../I5 - .Jl3-I7 ../I9 - .JI7-2I 23-.J2I-25 :E
a) 32 ~i 50; b) IS ~i 240; c) ll2 ~i 175;
108
d) 20 ~i 125; e) 0,03 ~i 0,27; f) 4,5 ~i 103,68;
109

·•
g)2 -6 ~i - 5 · 2 .-
h) -~I 7 · I") 9 -2 ~I. 3 - 3
7 63 , 7 18 , 27 80
.
ID Aprofundare fi performa·nti ·* * *
2. Verificati relatia rnh::::; rng::::; rna pentru perechile de numere: 9. Aflati perimetrul unui dreptunghi care are dimensiunile egale cu rna ~i rng a numerelor:
a) 6 ~i 54; b) ..!_
4
~i ..!_;
9
c) 5 ~i 7,2; J
a= [ 5,(6) - 3 3 +0,75 ·1'21 ~~. b = ( U
4
1 )-! +~ll6,64 :2,7.
d) 28J3 ~i 12J3; e) .fi ~i
f) I.!. ~i _2_ .
./8; 10. Folosind inegalitatea dintre media geometrica ~i cea aritmetica, demonstrati ca:
7 I25 a) ~1,9 · 2,1 + ~2,8 · 3,2 + ~3,7 · 4,3 < 9;
3. Notand cu rng media propoqionala a numerelor a ~i b, aflati b ~tiind ca:
b) (I+ a)(I + b)(1 +c);::: 8, unde a, b, c E JR+, astfel incat abc= 1;
a) a = 9 '{~i rng = 18·, 5 '{~i rng = 6·,
b) a = 7 ..!_
c) .J1 +a + .J1 + b < 4, unde a, b > 0, astfel incat a + b = 4.
II . 5
c) a = 1 2T ~trng = 1?; d) a = 0, I ~i rng = 0, 11;
11. Determinati valoarea numiirului natural n astfel incat numarul .Jn 4
+ n2 + 26 sa fie
natural.
e) a = 3,47(2) ~i rng = 4,1(6).
Supermate * * * *
m Aplicare fi exersare * *
· ·
12• D etermmatt numere1e mtregt a
A •

~I
• b
pentru care ~
a
+ ~
b
= ~
2
.
4 Afl · l ..;2+.J3 4+.Ji5 ..; 3+.J5
• · -rna = -82 , und e rna este me d"ta antmettca,
aft va oarea lut· x d"m propoqta: · · tar· rng este
rng x · · x, y, z
13• D etermmatt m'
E .ll'!i.+ astfilA A-
e meat JY Fz
-Fx- + - - + - - =-3 .
media geometrica a numerelor: a = .!. + 2.!. · [2, (3) + r 1] ~i b = 53. : [o,I(6) +
4 4 3
!;9] .
V16
1 14. Demonstrati ca J2; + .J2x + 4 + .J2x + 5
x+I y+1 z+1 2
::::; 3x + 6, oricare ar fiX E JR+.
5. Calculati media aritmetica ~i media geometrica a numerelor: 15. Fie numerele reale a, b, c astfel incat a;::: 16, b;::: 25, c;::: 36. Demonstrati ca:
a) a = 2,(6) + .J0:69(4} + 1,5, b = 90 · (0,1(6) + 0,(3)]; ~ ~ a+b+c ~
4va - to +5vb - 25 +6vc - 36::::; .
1 2
b) a = (3%J +~0,0(3)·0,8(3), b = 3±·[0,125-0,25+(- l)- 6]-l. 16. Determinati numerele intregi nenule a, b, c, ~tiind ca a 2 ::::; b + c, b 2 ::::; a+ c, c2 ::::; a+ b.

6. Calculati media aritmetica ~i media geometrica a numerelor: '1!1! 7. Probleme de matematidi aplicata In viata cotidiana
a)x = 2J3+3 ~i y = J2I - 12J3;
1. Se a~aza 50 de piese sub forma dreptunghiulara cu dimensiunile de 6 em ~i I2 em,
b)x = JS +3 ~i y = J14 - 6J5; a~tfel incat sa se obtina un patrat.

c
c)x = ~(3 - 2J3j ~i y = ~l2J3; Care va fi latura patratului astfel obtinut?
2. Un ring de dans sub forma unui patrat are suprafata de 49m2 •
~
d)x = ~(2.fi- 3j ~i y = J17+12/2. Cu cat trebuie manta latura patratului astfel meat ringul sa i~i ml'ireasca suprafata cu 15 m ?
2
?
~ 2
3. Suprafata unei cuqi sub forma de patrat este de 576m • Curtea se inconjoara cu un gard E
~ 7 · a) Calculap media aritmetica ~i media geometrica a numerelor: ai ciirui stalpi de susfinere se ~aza la distanta de 2,4 m intre·ei. 0

~ a =~J3-JS_,JI6-2.JI5 +2J3+3;
>d b = J4+2J3 -f.J9 +3 - 2J3.
De cati stalpi este nevoie pentru a realiza gardul?
4. Doua spatii de joaca pentru copii au suprafete egale. Unul este sub forma de drep,tunghi
lil
~
:¥ b) Calculap media aritmeticii ~i media geometrica a numerelor nenegative a ~i b, ~ind ca: cu dimensiunile de 8 m ~i de 18 m, iar celalalt este sub forma de patrat. Fiecare spatiu se >d
imprejmuie~te cu un gard. :¥
~
+- a
2
= ~.fi-J3 - J1 - 2J6 +2J5 +5; b 2 = J3+2/2 -.fJ4 +5 - -i.JS. · ~tiind ca 1 m de gard costa 52 lei, cu cat costa mai mult un gard decat celalalt? ~
~ 8. Media geoinetrica a doua numere este 24, iar unul dintre numere este 18. Aflati celalalt 5. Podeaua unei incaperi de forma unui patrat se acopera cu placi de gresie avand ~
nurnar ~i media lor aritmetica. dimensiunile de 24 em lafime ~i 54 em lungime. Se ~tie ca s-au cumplirat 20 de cutii de :E
110 gresie ~i eli fiecare cutie confine 10 placi.
Care este dimensiunea podelei? 111


UfRI Recapitulare ~i sistematizare prin teste .TESTUL2.
Subiectul I
• TESTUL 1 . 1. Rezultatul calculului - 0,8(3) + 1~ - 0,3(8) + 0,375 este ...
4
Subiectul I
2. Calculand -M +m - .J1s +.J32- J5o +J8, se obtine ...
~
1. Rezultatul calculului -0,08(3)- (-0,75) +
8
este ega! cu . ..
. (n
11 - -
3. Rezultatul calcululm: - - - 5 ) :-
15 - ( - -4) este egal cu ...
2. Calculand ~16+.J81 -Ji44 - (- 2) 3
, se obtine ... 24 18 36 16 15

3. Rezultatul calculului - 6 · ( -1 ~): ( -2~) este ega! cu ...


_
4. Daca
x m .
= r;-; , atunc1 x este egal cu ...
r;;:.
"48 "54
_ 7x .Jl% . . 5. $tiind ca a= .J 40 2 - 32 2 , b = .J5184 ~i c = .J24 • 36 , atunci 4a + 2b- 3c este egal cu .. .
4. Daca = r;-;;-; , atune! x este ega! cu ...
r.::;;:;:;
"324 "144 6. Avem x = 5J48 + 3J5o ~i y = 3..Jl92 - 2Ml . Media lor geometrica este egala cu .. .
2
5. Seda:x= ~242 +322 ,y = ..)2304 ~i z = ~·(--2--=
) ,..-·- 4
( --3)-:- .Atuncix-y - zesteegalcu ... 7. Rezultatul calcululm. ( -
8 - -3 + -
5 - 25)
- · ( - 5-
1 ) + [- 0,8(3)] este ega! cu .. .
21 7 14 42 4
6. Perimetrul unui triunghi echilateral este ega! cu .J7056 em. Latura sa este egala
cu ... em. 8. Calculiind 4J24 { }s- ~ ) - 5(J27- .J32), se obtine ...
7. Aria unui patrat este egala cu 3136 cm2 . Perimetrul sau este ega! cu ... em.
8. Calculand - 1,5 + [-0,58(3) + 0,8(3)] : (-0,08(3)), se obtine ...
9. Rezultatul calculului J3(
"54
~- "24
~) - Fz( "96
~ - "216
~ )+~(.J12-.J32)
12
este
9. Calculand (-.!..!_+
18 12
2)(-3~)
7
+ 0,75, se obtine ...
.' egal cu ...

Subiectul al 11-lea Subiectul al 11-lea


1. Calculati:
1. $tiind Ca X = 14..)6 - 101 ~i y = 10 + 4..)6 , calcuJati media aritmetica ~i media geome-
trica a celor doua numere ..
.J4 - J3
r;;:;+
JS r;:;;::+
- ../4 .J6 ~+
- J5 f7 ,-;;;:;+
- .J6 J8-f7
lr7+
.J9 ~
- J8)·· 2
r;:;;:; .
(

e@
"1£ "20 "30 "42 "56 "72 "27+3
6Jcalculati:
2. Calculati:
J486- J48 ..Jls). (J24 + J8. m);
J150. (v'I92 - J48 + J147 - J.m);
a) (.J7F2-JS- f7Fz+ J5 )2oJs +(2J3+2F2 + 6J3+3F2).~·
3J2 + 2J3 6J2 + 2J3 . .J6' cI
J12(J54 -J% +AA -J24)- 584 .ffi. b) ( f7- J5 - J3 + ~ J3 -1]· H
:!: c) J5 + 2J2 . S!
S! J324 f7+J5 J5+J3 J3+1 ".Jl4 +J2' c
~ 3. $tiind ca:
VI
~
'G
~ a =584 - J2l6 +J% - J54 ~i b = AA - J294 +J% - J54 , c) Ariitati ca numarulx E N, unde X = {J11+6J2 - Ju - 6J?_ + 2J2r.
)0
u
. a
~§ calculati: a+ b; a - b; a· b ~~
b · · . A= {x E ~19 - 8J3 +~21+12J3 - ~7 +4J3 e '71} ~
~
'71" E
3 • D eternnnap mu1t1mea lU
2x - 1 lU • ~
"t
j ~

113
112


• TESTUL 3 . ~Nome Cia sa - - -
Subiectul I
. 9 3 18 60
1. Rezultatul calcululm r;::;: - r;::;-; + r::-; - r;-;:-;:: este ...
v96 v24 v54 v150
llil Test de autoevaluare
~ - ~ + b) :J65 , se obtine
• Se acordii I punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.
2. Calculand ( ... I. Completafi spafiile punctate astfel incat sa obfinefi propozifii adevarate. (3 puncte)
5v3 2v12 v300 '

. 1 J6 1 1 1 (O,Sp) 1. Rezultatul calculului ( .Jo, (3) - 2~) · J3 - ( .Jo, (2) - 3 ~ ) · J2 este ...... .
3. Rezultatul calcululm ~ In + r;: r;:; + r; r;:; + r;:; r;; + r;:-- este ega! cu ...
v9+v8 v6+v3 v4+v3 v3+v2 v2+1 (O,Sp) 2. Efectuand calculele, valoarea numarului:

4. Daca _!_ = )( 3../3 - 4Jir .- 14../3 -


X ,
5Jil' atunci X este ega! cu ... a = l2~ - kl·/6 +~2~ _ J24,.J6 _ 1: este .. ....... ...... .

5. Dao• a ~ ~(t - .J3)', b ~ ~( .J3 - 2)' , o ~ 2,/6( 1-':ff). atund a+ b- c "''


(O,Sp) 3. Dadi:

a=-
12Ji ( 3
7- .J12 +
2 3 21 ) . 37 ( 5 19 5
+ 2148 - 5J27 ~ 1 b =- 28 : J24 + 7.J6- J150-
J75
2 )
J384 '
ega! cu ...
atunci valoarea numarului n = a + b este egala cu ... . ........ . .
' d
6 • CaIcu Ian 12 14 6 b.
r;; r;:; - r;:; + r;:; , se o tme . .. 2 2
v7 - v3 v7 v3 (O,Sp) 4. Efectuand calculele r;:; - r;:; + } , se obtine .. ... . .
2 + "3 "3 + 1 3-v 3 + 5
7. Dadi a= )( 3../3 - 4Jir - )( 2../3 - 3Jir ~i b=IF3 - 2Jil + IJi - 2../31 ' atunci (O,Sp) 5. Media geometrica a numerelor: a=(2 - J3)( J5 + 2 )( J6 - JS )( J7 + .J6) ~i
media aritmetica a lor este egala cu .. . b = ( 2+ ../3)( J5 - 2)( .J6 + JS)( J7 - /6), este .. .... .
2015
~i y = ~·(4--2J5_5_)~
2
8. Calculand )( J3 _2 r - 12../3 _41+ (
J5 + J2 J5../3
)3 _J2J •
, se obfme ...
(O,Sp) 6. Media geometrica a numerelor x = 1-2JS - 41 este ... .. .... .

n. incercuifi raspunsul corect. (2 puncte)


9. Calculand ( 2../3 + J2 2../3 - J2 J 19
3Ji- J3 4J3 + 3J2 : 4 /6 + , se obtine ...
1 (O,Sp) 1. Daca J( a - 8/6r + J( b - 12J6r sO, atunci media geometrica a numere1or
a ~i b este egalii cu:
Subiectul al II-lea A. 12 B. 18 C. 24 D. 36
(O,Sp) 2. Raportu1 dintre media geometricii ~i media aritmeticii a numetelor:
1. Calculati media aritmetica ~i media geometrica a numerelor:
f.J6r;: +Jir;; ~1. b = .J6r;: - Ji{;:;
c::J
I
a=4../98 + 40.J6 ~i b = J( 8../3 - 10J2r . a= .
v6 - v2 v6+v2
este:

~ 2. Calculati: A. J6 B. J6 C. J6 D. J6
c::J
I

c::J 12 4 3 2 ~
:;l a)51 ·(3J7 _ 4../3J - (5J2 _ 3../3].)24 - Fo(7.J6 _ 5.J5J;
c::J
G Jj J7 F3 J2 J5 J6 (O,Sp) 3. Se considera numerele a=12 - .J61 ~i 1
b = 1 r;: + ../3 +
r;:; l· 12. Raportul
2
-
1
~
. 2v6 12 4v3 . ~
~§ b) ( Jj J7 - JSJ· ~12+2$5 dintre media aritmeticii ~i media geometrica a numerelor a ~i b este: >d
~ J7+J5 Jj J7 . A. J2 B. J3 C. J6 D. J2 +J3
u

~ 3. Determinati numerele rationale a ~i b pentru care avem: (O,Sp) 4. Media geometrica a numerelor a ~i b pentru care avem: ~
~ a(3Ji - 2)+b(5Ji - 3) =3Ji - 1.
2 2
.J9a - 12a + 5 + .J4b - 12b + 13
1 1
s 3 este:
1
~
114 A. - B. - C. - D. 1
2 3 6 115
X
I
I

ill. Scriep rezolviirile complete. (4 puncte) Geometrie
(lp) 1. Rationalizati fractia /!
l+v 5+ v6
r; .

Capitolull
Patrulatere

(lp) 2. Calculati J2 + .J6 + ____!f.i_


~3 + 2J2 ~5 + 2.J6 ~7 + 2Jli .

(lp) . x=
3. F1e J2 + J5 +J2.J6+ +J5J7+ +..fi.Jl5 + .fii . Determinati eel mai mare intreg mai
mic dedit x .

UIHJ 1. Patrulatere convexe


Definitie. Poligonul cu patru laturi se nume~te patrulater.
Definitie. Un poligon se nume~te convex dacli dreapta suport a fieclirei laturi nu separa
(1p/'I 4 • se cons1.dera- numaru
- I a = I- J2 + J3 -r;;.J6 -r;J5 + JlO . Aratati. ca- numaru
- I celelalte vfufuri ale poligonului, care nu se afla pe latura data.
l + v3 - v5 Proprietatea unghiurilor unui patrulater convex. Suma masurilor unghiurilor unui
2015 patrulater convex este egala cu 360°.
b = ( a + J2 ) este natural.
Cl
I

• • • activitati de i'nvatare • • • H
H
>
ID intelegere * Cl
Cl

1. Masurile unghiurilor A, B ~i C ale triunghiului ABC sunt propoqionale cu numerele 4, 5 ~


i111111111111111111TTIIIIIIII ~i 3. Petpendi~ulara inC pe BC intersecteaza paralela prin A Ia BC in punctul D. Calculati ~
G
>ci masurile
~ unghturilor patrulaterului ABCD. ~§+-
.~
2. In patrulaterul convex ABCD se ~tie eli m(-4:8) = 2 · mr..U); m(-1:C) = 3 · m(..U) ~i ~
t;
E
a) m(-4:D) = 2 · m(-4:8). .:!Cl
+- a) Calculap. masurile unghiurilor patrulaterului. :E
CI Subiectul
:E Punctajul b) Aratati eli diagonala A C nu poate fi congruenta cu latura AB.
Nota 117
116


3. Determinati mlisurile unghiurilor unui patrulater convex, ~tiind eli acestea sunt propor- 16. In patrulaterul convex ABCD se dau: m(<BAD)= I 10°, m( MBC) = 11 0~, m( 4:ADB) =
tionale cu 3, 4, 5 ~i, respectiv, 6. = 29° ~i m(<BDC) = 56°. Calculati mlisurile unghiurilor: -t:DBC, 4:ABD, MDC, 1:-C.
4. lntr-un patrulater ABCD seduce diagonala AC. Se dli: m(-t:DAB) = 85°, m(-t:DAC) = 28°, 17· Construiti patrulaterul convex Jo.1NPQ, $tiind eli NP = 2111N, triunghiul MQP este
m(-dJ) = 105°, m(MCB) = 60°. Calculati mlisurile unghiurilor: <CAB, <B, 4:ACD, -t:DCB. isoscel, triunghiul Jo.1NP este dreptunghic, m(1:-MQP) = 100° $i m(1:-PJo.1N) = 90°.
5. Determinati mlisurile unghiurilor unui patrulater convex, ~tiind eli sunt invers propor- 18. Fie Jo.1NPQ un patrulater convex. Perimetrul triunghiului Jo.1NQ este de 72 em $i
perimetrul triunghiului QNP este de 56 em. Aflati lungimea diagonalei [NQ], ~tiind eli
tionale cu numerele 0,(3); 0,25; 0,125 ~i, respectiv, 0,(1).
perimetrul patrulaterului Jo.1NPQ este de 64 em.
ID Aplicare ~i exersare ** 19. Patrulaterul convex Jo.1NPQ are perimetrul de 120 em. Triunghiul Jo.1NP are perimetrul
de 82 em. Stiind eli diagonala .MP = 24 em, aflati perimetrul ~unghiului MQP.
6. Triunghiul ABC isoscel are m(M) = 36° ~i [AB] "' [AC]. Stiind eli [BD este bisectoarea 20. Aflati mlisurile unghiurilor unui patrulater convex Jo.1NPQ in care mlisura unghiului
4:ABC, D E (A C), ~i E este mijlocullaturii AB, calculati mlisurile unghiurilor patrulaterului & este media aritmeticli a mlisurilor unghiurilor 1:-M $i 1:-P, mlisura_ unghiului 1:-P este
BCDE. media aritmeticli a unghiurilor m l?i <Q, iar rnlisura unghiului m este ega1li cu patru
7. In triunghiul ABC, AD ,.l BC, D E (BC) ~i m(<C) = 40°. Se ~tie eli H este mijlocul cincirni din rnlisura unghiului 1:-P.
segmentului [AD] ~i eli M este mijlocul segmentului [DC], BH .lAM Calculati mlisurile
Supermate * * * *
unghiurilor patrulaterului ACA1N, unde MH nAB = {N}. li!Ri'
8. In patrulaterul convex ABCD, m(M) = 40°, mlisura unghiului Beste de 2~
ori mai 21. In patrulaterul convex Jo.1NPQ, unghiurile 1:-M ~i 1:-P sunt drepte. Pe laturile [MQ] ~i
5 [PQ] se iau punctele T $i R, astfellncat [MT]"' [PR] ~i 1:MIN"' &RP. Arlitati eli:
mare decat mlisura unghiului A, iar mlisura unghiului C este egalli cu media aritmeticli a a) [MQ] "' [PQ]; b) [QN este bisectoarea unghiului 1:-MQP.
primelor douli unghiuri. Aflati mlisurile unghiurilor patrulaterului. 22. In patrulaterul convex MNPQ avern douli perechi de laturi consecutive congruente:
9. Calculati mlisurile unghiurilor unui patrulater convex ABCD, ~tiind eli mlisura unghiului [MN] "' [NP] l?i [PQ] "' [QM] . Dernonstrati eli:
B este dublul mlisurii unghiului A, mlisura unghiului C este egalli cu ~ din mlisura unghiu- a) [NQ] este bisectoarea unghiurilor <MNP $i 1:-MQP; b) 1:-M"' 1:-P; c) .MP .l NQ.
8 Observa{ie. Un patrulater Jo.1NPQ cain problema 22 se nume$te zmeu.
lui B, iar -dJ "' 1:-C.
10. Determinati mlisurile unghiurilor- unui patrulater convex ABCD, ~tiind eli mlisurile '2!211 2. Paralelogramul
unghiurilor A, B, C sunt proportionale cu 4, 5 ~i 6, iar mlisurile lui C ~i D sunt invers
proportionale cu 0,5 ~i 0,(3). Definitie. Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse paralele douli cate douli.
11. Calculati masurile unghiurilor unui patrulater convex care are toate unghiurile congruente. Un patrulater este paralelogram dacli $i numai dacli indeplinel?te una din conditiile ur-
12. Aflati mlisurile unghiurilor unui patrulater convex ABCD In care mlisura unghiului A mlitoare:
este media aritmeticli a celorlalte trei mlisuri, mlisura unghiului B este media aritmeticli a mli- • are laturile opuse congruente douli cate douli;
• are douli laturi opuse paralele l?i congruente;
surilor unghiurilor C ~i D, iar mlisura unghiului C este jumlitate din masura unghiului D.
• unghiurile opuse sunt congruente;
ID Aprofundare ~i performanta * * * • oricare douli unghiuri alliturate sunt suplementare;
• diagonalele sale se taie in segmente congruente. 0
I

~ 13. Calculati mlisurile unghiurilor patrulaterului conve~ ABCD, ~tiind eli: 1-1
~
~ m(M) = 1,25 · m(<C); m(<C) = 0,(6) · m(<B) ~i m(-dJ) = 0,1{6) · m(<E). 0
~ 14. Miisurile unghiurilor A, B ~i C ale triunghiului ABC sunt invers proportionate cu
• • • activitati de invatare • • • 0
~
til
ID intelegere * · u
~ numerele _!_; __!__ ~i __!__ . Paralela prin A Ia latura BC intersecteaza perpendiculara in C pe BC
)0
¥
3 2 4
in punctul M. Calculati masurile unghiurilor _patrulaterului ABCM.
1. Construiti paralelogramul ABCD, ~tiindeli: ~§
a) m(M) = 80° ' AB = 10 em' AD = 8 em·' "EE
~ 15. in patrulaterul convex ABCD, m(M) ,;, 75°, iar masurile unghiurilor B, C ~i D sunt
b)m(4:4) = 75°, m(-dJ) = 105°,AD = 6cm; ~
~
~

invers propoqionale cu numerele: 0,1(6); ±~i 0,1{1). Calculap masurile unghiurilor c)AB = 12 em, AD = 8 cm,AC = 10 em.
2. Perirnetrul unui paralelograrn este 68 ern, iar una dintre laturile sale este 18 em. Aflati
~
patrulaterului ABCD. lungimea celeilalte laturi. 119
118


3. In triunghiul ABC, se considera un punct D E Int MBC ~i M, N, P ~i Q mijloacele
segmentelor [AD], [BD], [BC] ~i, respectiv, [AC] .
ID Aplicare §i exersare * *
15. Intr-un patrulater, douli laturi sunt paralele, iar punctul 0 de intersectie al diagonalelor
a) Aratati ca MNPQ este paralelogram.
determinli pe una din diagonale segmente congruente. Demonstrati eli patrulaterul este
b) $tiind ca AB = 18,6 em ~i CD = 16,4 em, calculati perimetrullui MNPQ.
4. In patrulaterul convex ABCD se noteaza cu M mijlocullui AD, cu N mijlocullui BC, cu paralelogram.
16.ln paralelogramul ABCD se due DN l. AC ~iBM l.AC, unde M, N E (AC). Demon-
P mijlocullui BD ~i cu Q mijlocullui A C.
a) Stabili!i natura patrulaterului MPNQ. strati ca BMDN este paralelogram.
b) Calculati perimetrullui MPNQ, ~tiind ca AB = 10,2 em ~i DC = 6,8 em.
17. In paralelogramul ABCD se considerli punctele ME(AB) ~i N E(CD), astfel incat
5. Perimetrul unui paralelogram este 86 em, iar perimetrul unuia dintre triunghiurile in [AM] = [CN]. Arlitati ca MEND este paralelogram.
care diagonala imparte paralelogramul este de 74 em. 18. In paralelogramul ABCD se considerli punctele E E (AB), F E (CD), G E (AD) ~i H E
Aflati lungimea diagonalei. E (BC), astfelincat [AE] =[
CF] ~i [A G] =[
CH]. Demonstrati eli EHFG este paralelogram.
=
6. In figura de mai jos se ~tie ca d 1 II d2 II d 3 , [AB] [BC] ~i AE l. d2 , iar CD l. d2 • Aratati 19. In paralelogramul ABCD, AA' este bisectoarea unghiului <DAB, A'E(BD) ~iCC' este
ca ADCE este paralelogram. bisectoarea unghiului 4J3CD, C'E(BD). Arlitati caAA'CC' este paralelogram.
20. Pe diagonala AC a paralelogramului ABCD se considerli punctele M ~i N astfel incat
d, A
[AM] = [CN]. Arlitati eli MEND este un paralelogram.
dz DB~ 21. Prin punctul 0, centrul de simetrie al paralelogramului ABCD, se due doua drepte

d3
VE oarecare MN ~i PQ, astfelindit M E (AB), Q E (BC), N E (CD) ~i P E (AD). Demonstrati
eli MQNP este paralelogram.
=
22. In figura 1, ABCD ~i ADEF sunt paralelograme. Aratati eli -t:CDE 4J3AF.
c
c
7 • Mediana AD a triunghiului ABC intersecteaza paralela prin C la latura AB in punctul E.
Aratati ca ABEC este paralelogram. D E
8. Pe mediana MQ din triunghiul MNP se due perpendicularele NB l. MQ, B E [MQ ~i
PAl. MQ, A E [MQ. Aratati ca BNAP este paralelogram.
9. Fie MNP un triunghi echilateral ~i Q E (NP). Daca RQ II MP, R E (MN) ~i QS II MN, A F
Fig. 1
S E (MP), iar perimetrul paralelogramului MRQS este de 36,8 em, calculati perimetrul
triunghiului MNP. 23.ln triunghiu1 ABC se noteaza cu D simetricul punctului B fap de mijlocul Mal laturii
10. Triunghiurile ABC ~i BCD au latura comuna BC. $tiind ca M, N, P ~i Q sunt
A C. Arlitati eli:
mijloacele laturilor [AB], [AC], [BD] ~i, respectiv, [DC], aratati ca MNQP este parale-
a) (AB] = [DC]; b) 4:ABD = 4J3DC.
logram. Analizati toate cazurile posibile. 24.ln paralelogramul ABCD punctele M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor AB, BC, CD ~i,
11. Calculafi perimetrul unui paralelogram MNPQ, ~tiind eli MN = 4 dm ~i MQ = 32 em.
respectiv, AD. Demonstrafi eli MNPQ este paralelogram.
a 12. Calculafi perimetrul paralelogramului ABCD, daca AB = 20 em, m(4:A) = 60° ~i BDl. AD. 25. In paralelogramul MNPQ, punctele A, B, C ~i D sunt mijloacele laturilor MN, NP, PQ 9
~ 13. In patrulaterul convex ABCD, miisurile unghiurilor A, B, C ~i D sunt proporfionale cu ~i, respectiv, QM. Arlitati eli segmentele [AC] ~i [BD] se intersecteaza in piirfi congruente. ~
numerele 2, 4, 6 ~i, respectiv, 8. 26. Fie ABCD un paralelogram de centru 0 ~i M, N, P, Q mijloacele segmentelor AO, BO, a
~ a) Calculafi mlisurile unghiurilor patrulaterului.
CO ~i, respectiv, DO. Arlitati eli MNPQ este paralelogram. ~
·~ b) $tiind ca [DE este bisectoarea unghiului ADC, E E(AB), stabiliti natura triunghiuluiADE. 27.In triunghiul ABC, B' este simetricullui B fap de mij1ocullaturii AC, C' simetricullui 'U
~ c) Ariitafi eli BCDE este paralelogram.
C fap de mijlocullaturii AB. Demonstrati eli: . )8
:¥a 14. In patrulaterul convex ABCD, mlisurile unghiurilor A, B, C ~i D sunt 1n propor- a) punctele C', A ~i B' sunt coliniare; ~·
ti fionalitate inversli cu numerele 0,(3); 0,2; .!..7 ~i 0,(1). b) C'B' = 2BC. ~
~ . 28. Fie ABCD un paralelogram, AC n BD = { 0}, M E (AB) ~i OM n CD = {N}. ~
:E a) Calculati masurile unghiurilor patrulaterului. Demonstrati eli AN II CM. :E
b) $tiind eli se duce DE II BC, E E (AB), ariitafi eli BCDE este paralelogram. 121
120


ID Aprofundare §i performanta *** Nume

II
Glasa _ _ _
29. Fie paralelogramele ABCD ~i BCEF, iar M, N, P ~i Q mijloacele laturilor AB, BF, CE
~i, respectiv, DC. Aratati ca MNPQ este paralelogram. Test de autoevaluare
30. In figura 2, ABCD este paralelogram ~i M, N, P, Q mijloacele laturilor AB, BC, CD ~i, ----------------------------------------------
respectiv, AD. Aratati ca EFGH este paralelogram. • Se acorda I punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.
31. In paralelogramul ABCD, m(<A) < 90°, se due EM l. DC ~i DN l. AB. ~tiind ca DNn
I. Completafi spafiile punctate astfel incat sa obfinefi propozitii adevarate. (3 puncte)
nBC = {Q} ~i EM n AD = {P}, demonstrati ciiAQCP este paralelogram. (0,5p) 1. Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex este egala cu
32. In paralelogramul ABCD, M ~i N sunt mijloacele laturilor [AB] ~i, respectiv, [CD], (0,5p) 2. Diagonalele unui paralelogram se intersecteaza in segmente
ACnED = {0}. Aratati ca:
(0,5p) 3. Patrulaterul convex cu laturile opuse congruente se nume~te
a) BMDN este paralelogram;
(0,5p) 4. Daca un paralelogram ABCD are AB = 24 em ~i BC = 16 em, atunci perimetrul
b) M, 0 ~i N sunt coliniare.
sau este ega! cu ............... em.
33. In paralelogramul ABCD se due AM l. ED, CPl. ED, P, ME (ED), BQ l. AC, DN l.
(0,5p) 5. In paralelogramul MNPQ cu NP = PQ = 18 em ~i m(-t:Q) = 120°, lungimea
l. AC, Q, N E (A C). Aratati ca MNPQ este paralelogram. diagonalei NQ este egala cu ...... .
34. In figura 3, ABCD este paralelogram, iar [AQ, [EN, [CM ~i [DQ sunt bisectoare. Aratati (0,5p) 6. Daca paralelogramul MNPQ are m(-t:N) = 115°, atunci m(-t:P) este egala cu ..... . .
ca MNPQ este paralelogram.
D P J\1 \ \CAC II. Incercuifi raspunsul corect. (2 puncte)

At:i!f}c
7 /
(0,5p) 1. Perimetrul unui parale1ogram este ega! cu 96 em, iar una din laturile sale are
lungimea de 32 em. Lungimea celeilalte laturi este egala cu:
v 1\ / , .. ~ ( \!
A.12cm B.16cm C.18cm D.20cm
A 7 \
M B (0,5p) 2. Paralelogramul ABCD are ED l. AD, m(<A) = 60° :;;i BC = 9 em. Perimetrul
Fig. 2 paralelogramului este ega! cu:
35. In figura 4, ABCD este paralelogram, iar [AA1] = [EN] = [CP] = [QD], iar <MAN = A.42cm B.48cm C.54cm D.56cm
=-t:QCP ~i -t:MDQ =-t:PBN. Aratati ca MNPQ este paralelogram. (0,5p) 3. Intr-un paralelogram ABCD, m(<A) = i m( -t:B). Atunci m(-t:C) este ega1a cu:
7
36. In figura 5, ABCD este paralelogram cu [AM] = [EN] = [CP] = [DQ]. Aratati cii
MNPQ este paralelogram. A. 48° B. 50° C. 52° D. 54°
i (0,5p) 4. In paralelogramul MNPQ, PQ = MQ + 32 :;;i perimetrul sau este ega! cu 176 em.
Atunci lungimea laturii [PQ] este egala cu:

MfZ;:t!
~
~p
Q D P C
A.48cm B.54cm C.60cm D. 64cm

Fig. 4 N
A
~ M B
III. Scriefi rezolvarile complete. (4 puncte)
(lp)
·
1. Fie ABCD un para1e1ogram de centru 0, iar M, N, P, Q mijloacele segmentelor
[OA], [OB], [OC] ~i, respectiv, [OD]. Anltap ca MNPQ este paralelogram.
?
1-4
Fig. 5 0
I
1-4
~ S!
0
0
~ 'NIHil Supermate ****
0
'G. 37. Se considera patrulaterul convex ABCD, M mijlocul laturii AB ~i N mijlocul laturii ~
G
~ CD. Se construiesc paralelogramele ADEM ~i MBCF. Aratati ca punctele E, N ~i F sunt ld
~ coliniare, iar A1N este mediana in triunghiul MEF.
~ 38. Pe lattira AC a triunghiului isoscel ABC ([AB] =
[AC]) se ia punctul D, iar pe pre-
!
I
I
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I · I I
u

~
A ~

~ lungirea laturii AB punctul E astfel meat [BE] = [CD]. Aratati ca intersecpa 0 a lui DE cu : (lp) 2. In triunghiul ABC, punctul D este mijlocul laturii [AB], punctul E este mijlocul 't
I
BC este mijlocul segmentului DE. I
I
laturii [AC], iar punctul M este simetricullui C fata de D :;;i punctul Neste sime- :E
I
tricullui B fata de E. Aratati ca:
122 I
I
123
a) punctele M, A, N sunt co1iniare; b)MN = 2BC.
i
I
I \:.

T I 12!!1' 3. Dreptunghiul
I
I
I Definitie. Dreptunghiul este paralelogramul cu un unghi drept.
Daca un paralelogram este dreptunghi, atunci are diagonalele congruente ~i, reciproc,
daca un paralelogram are diagonalele congruente, atunci este dreptunghi.

• e• activitati de lnvatare eee


ID intelegere' * ··· ·
1. Patrulaterul convex ABCD are toate unghiurile congruente. Aratati ca el este dreptunghi.
2. Demonstrati ca un patrulater convex care are trei unghiuri drepte este dreptunghi.
3. In dreptunghiul ABCD cu AC n BD = {0}, m(1:BOC) = 60°, iar BD = 24 em. Calculati
(lp) 3. In paralelogramul ABCD, AC n BD = {0}, iar prin punctul 0 se due dreptele perimetrul triunghiului AOD.
oarecare MN ~i PQ astfel in cat M E (AB), Q E (BC), N E (CD) ~i P E (AD). @l Se considera triunghiul ABC dreptunghic, m(.U) = 90°. Mediana AM, M E (BC), inter-
Aratati ca MQNP este paralelogram. secteaza paralela prin CIa AB in punctul N. Aratati ca ABNC este dreptunghi.
5. In patrulaterul ortodiagonal ABCD cu AC ..L BD, se noteazii cuM, N, P ~i Q mijloacele
laturilor [AB], [BC], [CD] ~i, respectiv, [AD]. Aratati ca MNPQ este dreptunghi.
6. Se considerii triunghiul ABC dreptunghic ~i isoscel, m(.U) = 90°, [AB] ""' [AC] ~i ME
e (BC) astfel in cat [BM] ""' [MC]. Se noteaza cu N ~i P simetricele lui M fata de AB ~i A C.
Aratati ca BCPN este dreptunghi.
til Se considera triunghiul isoscel ABC cu [AB] ""' [AC] ~i AD ..L BC, D E (BC). Notiim cu
1
'-ffsimetricullui D fata de mijlocul M allaturii AB. Stabiliti natura patrulaterului ADBE.
8. In paralelogramul ABCD se due iniiltimile AM ..L BC, M E BC ~i CN ..L AD, N E AD.
=
Aratati ca [MN] [AC].
9. Prin varful A al paralelogramului ABCD se duce paralela dl II BD ~i prin c paralela dz II
II BD. Perpendicularele din A ~i C pe BD intersecteaza aceste paralele in M ~i N. Aratati ca
(lp) 4. in paralelogramul ABCD, AC n BD = {0}, seduce o dreaptii oarecare MN prin [MN] =[AC] .
punctul 0 astfel incat M E AB ) ~iN E (CD\ Aratati ca BNDM este Jaralelogram.
ID Aplicare §i exersare * *
10. in triunghiul dreptunghic ABC, m(.U) = 90°, se duce mediana AM, M E (BC) ~i
MN ..L AC, N E (A C) ~i MP ..L AB, P E (AB). Aratati ca BC = 2 · PN.
11. Se considerii dreptunghiul ABCD ~i punctele M E (AB), N E (BC), P E (DC) ~i Q E
cI e (AD) astfel incat [AM] ""' [BN] ""' [CP] ""' [DQ]. Ariitati ca MNPQ este paralelogram. ~
~
12. In dreptunghiul ABCD, AB > BC, BP ..LAC, P E (AC) ~i DM ..LAC, M E (AC). Daca S!
S! BP n DC = {Q} ~i DM nAB = {N}, ariitati ca BQDN este paralelogram ~i BPDM este ~
c
c paralelogram. ~
~
u 13. Dreptunghiul ABCD are latura AB = 2BC. Se due bisectoarele, [DN a unghiului ~
>d
v
MDC, N E (AB) ~i [BM a unghiului MBC, M e (DC). Se cere: . ~§
+-
-
+:
c I a) ariitati ciiBMDN este paralelogram; ~
E b) ~tiind ciiDN nAC = {E} ~iBM nAC = {F}, ariitati ca [AE] ""' [EF] ""' [FC]. ~
14. Demonstrati cii intr-un triunghi dreptunghic mediana dusa la ipotenuza este jumatate ~
1\)
+- Subiectul I.l 1.2 I 1.3 I 1.4 I r.s I L6 I 11.1 I 1r.2 I ru I IL4 I 111.1 I 111.2 I 111.3 I III.4 I
~ Punctajul I I I I I I I I I I I I l din ipotenuza.
Nota 125
124


15. Fie ABC un triunghi dreptunghic ~i M un punct al ipotenuzei BC, N ~i P picioarele
perpendicularelor coboriite din M pe catete. Ce pozitie trebuie sa aiba punctul M ca seg-
1!!1 Nume - Clasa _ _ _

men~li NP sa fie minim?


16. In figura !, [AE, [BF, [ CG ,; [DH "'"' bi"oto<trelo ~
D F E c
llil Test de autoevaluare
unghiurilor paralelogramului ABCD ~i AE n BF = {M}, Q N • Se acordii 1 punct din ojiciu. Timp de lucru 50 de minute.
BFn CG = {N}, DH n CG = {P}, AE nDH = {Q}. P
Aratati cii MNPQ este dreptunghi. A G H B Fig. l I. Completap spafiile punctate astfel indit sli obpnep propozipi adeviirate. (3 puncte)
17. In triunghiul dreptunghic ABC, m(.U) = 90°, seduce inaltimea AD, D E (BC), iar (0,5p) 1. Dreptunghiul are toate unghiurile
din D se due perpendicularele DM j_ AB, M E(AB) ~i DN j_ AC, N E (AC). Aratati ca (0,5p) 2. Paralelogramul cu un unghi drept se nume~te
[MN] = [AD]. (0,5p) 3. Dacii intr-un paralelogram unghiurile alaturate aceleia~i laturi sunt congruente,
18. Fie dreptunghiul ABCD cu AB = 8 em ~i BC = 12 em. Pe latura BC se iau punctele M atunci paralelogramul este
~iN astfel !neat [EM] = [MN] = =
[NC] ~i P E (AB) astfel !neat [AP] [PB]. Aratati ca: (0,5p) 4. Daca intr-un paralelogram unghiurile opuse sunt suplementare, atunci paralelo-
a) triunghiurile PEN ~i NDC sunt congruente; gramul este .............. ...... .................................................. ............... ....................... .
b) triunghiul PMD este dreptunghic.
(0,5p) 5. Daca intr-un paralelogram diagonalele sunt congruente, atunci paralelogramul
19. Fie ABC un triunghi dreptunghic cu m(1:BAC) = 90°, iar punctul D este simetricul punc-
este
tului A fata de mijlocul ipotenuzei [BC]. Demonstrati cii patrulaterul ABDC este dreptunghi. (0,5p) 6. Daca dreptunghiul MNPQ are perimetrul egal cu 168 em ~i lungimea diagonalei
20. Fie ABC un triunghi dreptunghic ~i isoscel, M un punct a! ipotenuzei BC, MN j_ AB, N E egala cu 60 em, atunci perimetrul triunghiului NPQ este egal cu ........................ .
E (AB) ~i MP j_ A C, P E (A C). Demonstrati ca suma MN + MP este constantii.
21. Se da un dreptunghi ABCD (AB > BC), in care diagonalele fac un unghi de 60°. Fie P II. incercuip rlispunsul corect. (2 puncte)
piciorul perpendicularei duse din varful D pe diagonala A C. Demonstrati ca AC = 4AP. : (0,5p) 1. Dimensiunile unui dreptunghi se exprima prin doua numere naturale impare
22. Pe latura DC a dreptunghiului ABCD se construie~te in exterior triunghiul echilateral : consecutive. Dadi perimetrul dreptunghiului este egal cu 288 em, atunci latimea
EDC. Aratati ca AE = BE. : sa este egala cu:
: A. 63 em B. 67 em C. 71 em D. 75 em
am Aprofundare ~i performanta * * * I
: (0,5p) 2. Fie dreptunghiul MNPQ, cu MP n NQ = {0}. Dacii m(-t:MON) = 120° ~iMP =
23. Se considera dreptunghiul ABCD in exteriorul caruia se construiesc triunghiurile : = 48 em, atunci perimetrul triunghiului MOQ este egal cu:
echilaterale ABM ~i BCN. Calculati masura unghiului -t:.MDN. : A. 64 em B. 72 em C. 75 em D. 81 em
(0,5p) 3. Fie dreptunghiulABCD cuAC nED = {0}, iar BC = 18 em ~i m(<COD) = 120°.
I
:
24. In triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 90° ~i m(4:£) = 30°, seduce bisectoarea [CD,
D E (AB). Din D se duce perpendiculara DM .L BC, iar prin M se due paralelele MN II AC : Atunci AC + BD este:
: A. 54 em B. 64 em C. 72 em D. 84 em
~iMP 11 AB, N E(AB) ~i P E(AC). Aratati ca:
(0,5p) 4. Fie dreptunghiul MNPQ cu MP n NQ = { 0} ~i 2NP = MP. Atunci m(<POQ)
I
:
a) ANMP este dreptunghi; b) AM = NP = BC . : este egala eu:
2 B. 75° c. 90° D. 120°
: A. 60°
25. Se dau doua unghiuri adiacente suplementare MOB ~i <AOC. Dintr-un punctA de pe I
I
o latura eomuna AO se due perpendicularele AD ~i AE pe bisectoarele acestor unghiuri. I
I ill. Scriep rezolvlirile complete. (4 puncte) ?
~ Arlitap eli patrulaterul ODAE este un dreptunghi ~i ca DE este paralela cu BC. I
I (lp) 1. Fie .MNPun triunghi dreptunghic cu m(<MNP) = 90°, iar punctul Tmijlocul ipote- ~
~ 26. Biseetoarele unghiurilor alliturate <A ~i m ale unui paralelogram se intersecteazli in I
I
I
nuzei [NP] ~i punctul R simetricul punctului M fata de T. Demonstrati eli patru- 0
~ M Aratati cii ~ediana MN a triunghiului MAD este paralelli cu laturile AB ~i CD ale I
I laterul MNRP este dreptunr. ~
I 0
...2 paralelogramulw.
u I
I I I I I I I I I I I I I \3
)0
a ::z: a Supermate * * * *
~
+-
0
•a:;aa I
I
I
I
I
u
~
E 27. Se considerli ·paralelogramul MNPQ. iar S un punct interior paralelogramului astfel I E

i
I

j = = =
incat sa avem [SMJ [SN] [SP] [SQ]. Aratap ca patrulaterul MNPQ este un-dreptunghi. I
I
I
28. Fie ABCD un dreptunghi ale clirui diagonale se intersecteazli in punctul 0 . .Pe dia- I
I
gonala ED se considerii doua puncte, R ~iT, astfel incat [BR] =[TD]. Arlitap eli: I
I
126 a) 0 este rnijlocul segmentului [R1]; b) ARCTeste paralelogram. I
I
127
~
I
I
I •
(lp) 2. Se da dreptunghiu1 MNPQ (MN > NP), iar NP = MP . Fie T picioru1 perpendi-
2
•a=saa 4. Rombul
cu1arei duse din Q pe diagona1a MP (T E (MP)). Demonstrati ca NQ = 4MT. Definitie. Rombul este paralelogramurcu doua laturi consecutive congruente.
Daca un paralelogram este romb, atunci are diagonalele perpendiculare ~i , reciproc,
daca un paralelogram are diagonalele perpendiculare, atunci este romb.
Un paralelogram este romb daca ~i numai daca o diagona1a a sa este inclusa in bisec-
toarea unghiului din care aceasta porne~te.

eee activitati de lnvatare eee


ID intelegere *
1. Construiti un romb ABCD care are m(<BAD) = 60° ~i BD = 6 em, cu BD <A C.
2. Intr-un romb ABCD, m(<BAD) = 60° ~i BD = 12 em, aflati perimetru1 rombu1ui.
(lp) 3. Fie ABC un triunghi dreptunghic isosce1 ~i M un punct oarecare pe ipotenuza
3. In rombu1 MNPQ, m(mMP) = 30°, MP n NQ = {0} ~i NO = 6 em, cu NQ < MP.
[BC]. Daca MN l. AB, N E (AB) ~iMP l. AC, P E (A C), demonstrati ca suma
MN + MP este constanta. Aflati perimetru1 rombu1ui .
4. Triunghiuri1e ADC ~i ABC sunt echilatera1e. Stabi1i!i natura patrulateru1ui convex ADCB.
5. Fie triunghiu1 isosce1 ABC, [AB] = [AC] ~i semidreapta [AD bisectoarea unghiu1ui
<BA C, D E (BC) . Daca E este simetricu11ui A fata de D, aratati ca ABEC este romb.
6. Perimetrul unui romb este ega! cu 50 em, iar 1ungimea diagona1ei mici este ega1a cu
12,5 em. Determinati masuri1e unghiuri1or rombu1ui.
7. Un romb are un unghi cu masura ega1a cu 120°, iar 1ungimea diagonalei mici ega1a cu
18 em. Calculati perimetru1 rombului.

ID Aplicare §i exersare * *
8. In triunghiu1 ABC, [BD bisectoarea unghiului -t:ABC, DE (A C), seduce AM l. BD, M E
(lp) 4. Pe laturile [AB] ~i [BC] in exteriorul dreptunghiului ABCD se construiesc E (BD), AM nBC= {N} . Prin punctul N se duce o parale1a Ia latura AB care intersecteaza

triunghiurile echi1aterale ABM ~i BCN. Demonstrati ca triunghiul DMN este bisectoarea [BD in P. Aratati ca ABNP este romb.
echilateral 9. In triunghiul MNP, [NQ este bisectoarea unghiului -t:MNP, Q E (MP). Prin Q se due QD II
I 11 ---,-,,-,--,--,-~--r--r--r--o-,,-,---

II NP, D E (MN), ~iDE l. NQ, E E (NQ). $tiind ca DEn NP = {F}, ariitaj:i ca DNFQ este romb.
10. Fie ABCD un rornb de centru 0. Stiind ca E este centrul de greutate al triunghiului
ABD ~i F centrul de greutate al triunghiuJui BDC, stabiliti natura patrulaterului DEBF.
0I
11. Se considera triunghiul dreptunghic ABC, rn (-t:A) = 90° ~i BC = 10,4 em. Stiind ca D 0
este simetricul lui B fata de A ~i E este simetricul lui C fata de A, aratati ca BCDE este ~
.
H
!;! rornb ~i calculati perirnetrul sau. !;!
0
12. In paralelograrnul ABCD cu BD l. AD se noteaza cu M ~i N rnijloacele laturilor AB ~i, ~
g
0 respectiv, DC. Aratati ca BMDN este romb. ~
u 13. Intr-un rornb, ~a dintre diagonale este egala cu latura. Aflati: ~
>d
u a) unghiurile rornbului; ~~
+=0 b) unghiurile formate de diagonale cu laturile rombului. '1:i
E
~
+- Subiectul 1.1 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 1.6 I 11.1 I Il.2 I II.3 I 11.4 I III.! I 111.2 I III.3 I III.4 I 14. Calculati perimetrul rombului care are un unghi de_l20° ~i diagonala mica de 8 em. E
:E
0
Punctajul .
I I I I I I I I I I I I I =
15. Fie ABC un triunghi isoscel [AB] ~ [AC] ~i D E (BC) astfel incat [BD] [DC]. Prin D ~
Nota se due paralelele DE II AB, E E (A C) ~i DF II AC, F E (AB). Stabiliti natura patrulaterului
128 AEDF. 129


I
I
I
I
Nume Clasa _ __

II
16. In dreptunghiul ABCD se noteaza cu M ~i N mijloacele laturilor [AB] ~i, respectiv, . I
I
I
[DC] ~i cu {Q} = MC n NB ~i {P} = ANn DM Aratati cii MQNP este romb. I
I
17. Fie triunghiul isoscel ABC, [AB] = [AC] ~i AD .l BC, D E (BC). Daca DM II AC ~i I
I Test de autoevaluare
DN II AB, cuM E (AB) ~iN E (A C), ariitati cii AMDN este un romb.
I
I
I
----------------------------------------------
18. Se considera rombul ABCD ~i punctele M E (AB), N E (BC), P E (DC) ~i Q E (AD) astfel :,. Se acorda 1 punct din ojiciu. Timp de lucru 50 de minute.
= =
!neat [AM] = [BN] [CP] [DQ]. Aratati ca MNPQ este paralelogram. !fl. Completap spatiile punctate astfellnciit sa obtinep propozipi adevarate. (3 puncte)
19. Demonstrati ca mijloacele laturilor unui dreptunghi sunt vfufurile unui romb. (O,Sp) 1. Paralelogramul cu doua laturi consecutive congruente se nume~te
20. Intr-un patrulater convex ABCD diagonala AC este bisectoarea unghiurilor <A ~i -r.C, (O,Sp) 2. Paralelogramul cu diagonalele perpendiculare este un
iar BD este mediatoarea segmentului A C. Este patrulaterul ABCD romb? (O,Sp) 3. Paralelogramul care are diagonalele bisectoarele unghiurilor lui se nume~te ........ . .
21. In dreptunghiul ABCD, unghiul dintre diagonale este de 60°. $tiind cii AB > BC, BC = (O,Sp) 4. Un romb ABCD are latura de 12 em ~i m(-r.C) = 60°. Atunci diagonala BD este
= 16 em, iar punctele M, N, P, Q sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD], respectiv [AD] egala cu ... .. .. .
ale dreptunghiului. Stabiliti,natura patrulaterului MNPQ ~i calculati perimetrul acestuia. (O,Sp) 5. In rombul ABCD, masura unghiului BCD este de 45° Masura unghiului ABD
este egala cu .. .... .
ID Aprofundare ~i performanta * * * (O,Sp) 6. Un romb ABCD are latura de 6 em, m(<A) = 60°, iar AC = 6-/3 em. Atunci
22. Pe latura [DC] a rombului ABCD cu m(-r.B) = 120° se construie~te In exterior triunghiul distanta dintre laturile BC ~i AD este egala cu ...... .
I
echilateral DCE. $tiind caAC n BD = {0} ~i CM .l DE, M E (DE), aratati cii 2MO = AC. I
I A

23. Fie G interseqia !na!timii AD cu bisectoarea [CE In triunghiul dreptunghic ABC, : II. Incercuip raspunsul corect. (2 puncte)
m(<A) = 90°, E E (AB), D E (BC) ~i EF .l BC, F E (BC). Aratati ca:
! (O,Sp) 1. Fie ABCD un romb ~i AM bisectoarea w1ghiului CAD, M E (CD). Dacii
: m(<.AMD) = 54°, atunci m(-r.BCD) este:
a) MEG este isoscel;
b) AEFG este romb.
l A. 60° B. 72° C. 84° D. 96°
I
: (O,Sp) 2. Rombul ABCD are perimetrul egal cu 48 em. Daca m(<ABC) = 120°, atunci
24. Se noteaza cuM ~iN mijloacele laturilor [AB] ~i [DC] ale rombului ABCD care are
: diagonala BD are lungVnea egala cu:
m(<.A) = 60°. Ariitati ca BMDN este dreptunghi. : A.8cm B.lOcm C.l2cm D.l6cm
25. In rombul ABCD, m(<.A) < m(-r.B), se due perpendicularele AM .l BC, M E BC, ~i : (O,Sp) 3. Un romb cu un unghi de 120° ~i diagonala mica de 18 em are perimetrul egal cu:
I

CN .lAD, N E AD. Aratati ca punctele M, 0 ~i N sunt coliniare, unde AC n BD = { 0} : A.54cm B.60cm C.72cm D.84cm
I .
~i ca [MNJ = [AC] . : (O,Sp) 4. Un romb are latura congruenta cu d1agonala mica. Masura unghiului format de
26. Rombul ABCD are m(<.A) = 60°. Se noteaza cuM ~iN mijloacele laturilor [AD] ~i : cealalta diagonala cu laturile rombului este egala cu:
[DC] ~i {P} = BM n DC, iar {Q} = BN n AD. Aratati ca ACQP este dreptunghi. l A. 90° B. 75° C. 45° D. 30°
I
I
I
~ ,.
....

'i3R Supermate **** I ill. Scriep rezolvarile complete. (4 puncte)


27. In triunghiul dreptunghic ABC, m(<.A) = 90°, bisectoarea (BE a unghiului -r.ABC, E E
I
I
I
=
(lp) 1. Fie triunghiul isoscel ABC, [AB] [AC] ~i AM .l BC, ME (BC). Daca ME II AC,
I
I E E (AB) ~i MF II AB, F E (AC), aratati caAEMF este un romb. 0
0 E (A C), intersecteaza perpendiculara In C pe BC In punctul D. Fie CD nAB = {F} ~i I
I
I
H
H DG .l FB, G E (FB). Demonstrati ca: I
I
H
>
5!0 a) triunghiul CED este isoscel; b) ECDG este romb. I
I
I
0

o
In
A

=
28. In triunghiul isoscel ABC, cu [AB] [AC] ~i m(-r.BAC) = 120° , fie M ~i N rnijloacele I
I
I
0
In
0
~ laturilor [AC], respectiv [BC]. Fie MP .l BC, P E (BC) ~iMP nAB = {Q}. Aratati ca I G
I
>d AQMN este romb. I >d
u
I
¥0 29. Se considera rombul ABCD cu E ~i F rnijloacele laturilor [AB], respectiv [BC]. Dacii I
I
+=0
I E
~ = =
Peste un punct In interiorul rombului astfel!ncat [PE] [CE] ~i [AF] [PF], aratati ca I
I ~
~

2. Se considera rombul ABCD ~i punctele E E (AB), FE (BC), G E (CD) ~i HE (AD) ~


I
1:; punctele B, P, D sunt coliniare. I
(lp)
I
:E I
I
I
astfel incat [AE] =
[BF] =
[CG] =
[DH]. Demonstrati ca EFGH este para-
I
lelogram. 131
130 I
I.

X I
I
I •
'9!91' 5. Patratul
Definitie. Patratul este dreptunghiul cu doua laturi consecutive congruente.
Un patrulater este patrat daca este romb ~i are un unghi drept.
Patratul are toate proprietiitile dreptunghiului ~i ale rombului.
I
eee activitati de lnvatare eee
I
ID intelegere *
i( Un dreptunghi are latimea egala cu ~ din latura unui patrat al carui perimetru este 80 em.
(lp) 3. Demonstrati ca mijloacele laturilor unui romb formeaza un dreptunghi. ;:>tiind ca cele doua patrulatere au acela~i perimetru, aflati dimensiunile dreptunghiului.
2. Un patrat are perimetrul ega! cu 100 em. Calculati perimetrul unui dreptunghi care
are latimea egala cu latura patratului ~i lungimea de 1,4 ori mai mare dedit latura patra-
tului.
;J. Fie ABCD un patrat. In exteriorul patratului se construie~te triunghiul echilateral ADM.
Aflati masura unghiului -r.CMD.
4. Demonstrati ca mijloacele laturilor unui patrat sunt varfurile unui alt patrat.
5. In figura 1, ABCD este un patrat, iar [AF] = [BG] = [CH] = [DE] . Demonstrati ca
patrulaterul EFGH este un patrat.
E

~ H
(Jp) 4. Intr-un patrulater convex ABCD diagonala ED este bisectoarea unghiurilor <.B ~i
4JJ, iar diagonala AC este mediatoarea segmentului BD. Este patrulaterul ABCD
romb? F '=---'-,----1

G
6. Fie ABCD un patrat cu AC n BD = { 0}, iar punctul M este simetricul lui 0 fata de
latura AB. Calculati masurile unghiurilor triunghiului BMO.
7. Se considera doua triunghiuri dreptunghice isoscele ABD ~i BCD avand ipotenuza [BD]
? 0
I
H
H
comuna. Demonstrati ca ABCD este patrat. H
> ~
0
g ID Aplicare ~i exersare * * 0
0
0 8. Se considera dreptunghiul ABCD ~i [BM bisectoarea <ABC, M E DC. ~tiind ca CN l_ ~
~
)0 l_BM, N E (AB), stabiliti natura patrulaterului BCMN. Daca BC = 4,5 em, atunci calculati ~
u
perimetrullui BCMN. · · ~
~1\)
s ..biectul
9. Se considera triunghiul ABC dreptunghic ~i isoscel, m(-r.A) = 90° ~i [AB] =
[AC]. "t
~
t; 1.1 1-.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 1.6 I 11.1 I 11.2 I 11.3 I 11.4 I III.l I III.2 I III.3 I III.4 I Mediana AM, ME (BC), intersecteaza paralela prin B la A C in punctul N. Aratati ca ABNC
:E Punctajul . I I I I I I I I I I I l J este patrat. ~
Nota 10. Se considera patratul ABCD ~i un punct ME (AB) ~iN E (BC) astfel1ncat [AM] =
132 = [BN]. Daca DM nAN = {P}, atunci aratati ca WPN este dreptunghic. 133


11. Se considera triunghiul dreptunghic §i isoscel.!v!NP, m(<f:M) = 90° §i [MN] =[.MP].
Daca R §i Q sunt simetricele lui N ~i P fata de M, stabiliti natura patrulaterului PNQR.
l!ltl!l Nume Clasa - - -

~tiind ca mediana A1D = 5,2 em, D E (NP), calculati perimetrullui PNQR.


12. Pe doua laturi AB ~i DC ale unui patrat se construiesc doua t.riunghiuri echilaterale ~ Test de autoevaluare
ABE ~i DCF (primul cu varful In interior ~i a! doilea cu varful In exteriorul patratului).
• Se acorda 1 punct din ojiciu. Timp de lucru 50 de minute.
Aratati ca punctele 0, E ~i F sunt coliniare, unde 0 este centrul patratului (intersectia
diagonalelor).
I. Completap spatiile punctate astfel incat sa obtineti propozipi adeviirate. (3 puncte)
13. Fie patratul ABCD. Pe dreapta DB se ia un punct E astfel meat B E (DE) ~i [BE] = (0,5p) 1. Dreptunghiul cu doua laturi alaturate congruente se nume§te
= [AB]. Calculati masurile unghiurilor triunghiului AEC.
(0,5p) 2. Rombul cu un unghi drept se nume§te
14. Se considera triunghiul dreptunghic ABC, m(-t:A) = 90°, In care semidreapta [AD este (0,5p) 3. Dreptunghiul cu diagonalele perpendiculare se nume§te
bisectoarea unghiului <HAC, D E (BC). Prin D se due paralelele DE II AC, E E (AB) §i (0,5p) 4. Un patrat are latura de 12 em. Distanta de Ia centrul patratului Ia una dintre
DF II AB, F E (A C) . Aratati ca AEDF este patrat. laturile sale este egala cu ...... em. .
15. Se considera patratul ABCD. Pe laturile AB, BC, CD, DA ale patratului se iau punctele (0,5p) 5. Daca un patrat are perimetrul ega! cu 72 em, atunci lungimea laturii sale este de
M E AB, N E BC, P E CD, Q E AD astfel !neat m(<SCM) = m(<.CDN) = m(<DAP) = ...... em.
= m(-t:ABQ) = 15°. Fie {E} = BQ n CM, {F} =DN n CM, {G} = AP nDN, {H} = BQ n (0,5p) 6. I)aca distanta de Ia centrul unui patrat Ia una dintre laturile sale este egala cu
nAP. Aratati ca EFGH este patrat. 8 em, atunci perimetrul patratului este ega! cu ...... em.

ID Aprofundare ~i performanta * * * II. Incercuip riispunsul corect. (2 puncte)


(0,5p) 1. In patratul ABCD, AC n BD = { 0}. Daca [BO] are lungimea de 9 em, atunci
16. Pe laturile [AB] §i [BC] ale triunghiului echilateral ABC se construiesc In afara
[AC] are lungimea egala cu:
patratele AB.!v!N §i BCPQ. Aratati ca:
A. 9 em B. 12 em C. 18 em D. 24 em
=
a) [AQ] [MC], AQ ..L MC;
(0,5p) 2. In patratul ABCD construim diagonala BD. Daca m(-t:ADB) = 4x + 13, atunci x
=
b) daca AQ n MC = {E} §iF E AC astfel !neat [AFJ [FC], atunci B, E §iF sunt este ega! cu:
coliniare.
A.6 B.8 C.10 D.12
17. In dreptunghiul ABCD latura AB = 2BC, iar M ~i N sunt mijloacele laturilor [AB] ~i, (0,5p) 3. Fie ABCD un patrat §i ME (CD) astfel !neat lvfB = 18 em ~i DM= 3 em. Daca
respectiv, [CD]. ~tiind caAN nDM= {P},AC nBN= {£}, MC nBN = {Q} §iAC nDM= m(<MBC) = 30°, atunci perimetrul patratului este ega! cu:
= {F}, aratati ca:
A. 36 em B. 40 em C. 45 em D. 48 em
~AN..L~ \ (0,5p) 4. Fie ABCD un patrat §i M E (DC), N E (BC) astfel !neat triunghiul A.!v!N sa fie
b) MQNP este patrat; echi1ateral. Daca masura unghiului CNM este egala cu 3x + 18, atunci x este ega! cu:
= =
c) [AFJ [EFJ [EC]. A. 6 B. 7 C. 9 D. 12
18. In patratul ABCD se noteaza cuM mijlocullaturii BC §i {N} = AB n DM, iar {P} =

0
~
>
o
I
.,,,,
=AM n DC. Aratati ca ANPD este dreptunghi.

A
Supermate * * * *
19. In triunghiul dreptunghic ABC, m(-t:A) = 90°, se noteaza cu A' piciorul bisectoarei
III. Scriep rezolviirile complete. (4 puncte)
(lp) 1. Se considera patratul ABCD. Pe dreapta CA se ia un punct M astfel !neat A E
=
E (CM') ~i [AM] [AD . Calculati masurile un hiur "lor triunghiului BDM H
~
0
I

0
~ unghiului <HAC. DinA' se due perpendicularele.A'M ..LAB, M E AB §iA'N ..LAC,N E AC. 0
VI
0
~ Stabiliti natura patrulaterului AMA'N. G

+- 20. In interiorul patratului ABCD se considera punctul M astfel meat triunghiul ABM sa >
>d
u
~ fie echilateral. Demonstrati ca triunghiul MCD este isoscel §i calculati masurile unghiu- +-
0
~ rilor <AA1D §i <A1DC. E
~
0
:E (lp) 2. Se considera triunghiul dreptunghic ABC, m(-t::A) = 90°, In care semidreapta [AM ~
este bisectoarea unghiului <HAC, ME (BC). Prin M se due paralelele .MP II AC
134 ~i 1vfN II AB, cuP E (AB), N E (A C). Demonstrati ca AP.!v!N este un patrat. 135
~
I
I <t
IR!!il Recapitulare §i sistematizare prin teste
.TESTULl.
1. Fie ABCD un patrat de centru 0 ~iN un punct pe segmentul [OC]. Prin C seduce
dreapta CM, M E (AB), astfel meat MC ..l DN. Daca MC n BD = {P}, aratati ca AP ..l NB.
2. Pe laturile AB ~i BC ale paralelogramului ABCD se construiesc in exterior patratele
ABMN ~i BCPQ. Demonstrati ca [BD] [MQ].=
3. in triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = goo, se duce AD ..l BC, D E (BC), ~i se une~te
punctul D cu mijloacele M~i N ale laturilor [AB] ~i [AC]. Demonstrati ca m(..f:.MDN) = goo.
I
4. in interiorul patratului ABCD se considera punctul M astfel meat triunghiul ABM este
(lp) 3. Se considera patratul ABCD. Pe laturile AB, BC, CD, DA ale patratului se iau echilateral. Aratati ca triunghiul MDC este isoscel ~i determinati masurile unghiurilor
<AMD ~i ..f:.MDC.
punctele E E (AB), FE (BC), G E (CD) ~i H E (AD) astfel incat m(.UGD) =
5. Fie rombul ABCD cu m(.U) = 45° ~i patratul ABEF construit in exteriorul rombului.
= m(dJHA) = m(1:.CEB) = m(..f:.DFC) = 75°. $tiind ca BH n CE = {M}, DF n
Aratati ca triunghiul ACE este isoscel.

• TESTUL2.
1. Fie ABC un triunghi dreptunghic, m(.U) = goo, iar [AM bisectoarea unghiului dJAC,
M E (BC). Se construiesc perpendicularele MN ..lAB ~i MP ..lAC, N E [AB] ~i P E [AC].
Demonstrati ca patrulaterul ANMP este patrat.
2. Din vfufurile A ~i C ale rombului ABCD se due perpendicularele AE ..l BC, AF ..l CD, CG ..l
..lAB ~i CH ..l AD. Aratati cii drepteleAC, BD, EH ~i GF sunt concurente (m(.U) < m(dl)).
3. Demonstrati ca paralelele duse prin varfurile unui dreptunghi la diagonalele lui for-
meaza un romb.
4. In patratul ABCD notiim cuE ~iF mijloacele laturilor [CD] ~i [AD], iar BEn CF =
= { G}. Demonstrati ca:
(lp) 4. Fie ABCD un patrat cu AC n BD = {0}, iar punctele M, N, P ~i Q mijloacele a) BE ..l CF; b) !).GAB este isoscel.
segmentelor [OD], [OC], [OB] ~i, respectiv, [OA] . Ariitati ca MNPQ este un oatrat 5. Demonstrati ca paralelogramul (rombul) care se formeaza unind mijloacele laturilor
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1· I I unui dreptunghi are perimetrul egal cu suma diagonalelor dreptunghiului .

• TESTUL3.
=
1. Pe latura AB a triunghiului isoscel ABC, cu [AB] [AC], se construie~te in exterior ?
~
Cl

~
patratul ABMN. Aflap masura unghiului ..f:.NCB.
2. Se dau romburile ABCD ~i ABEF. $tiind cii m(..f:.ABC) = 145° ~i m(dJAF) = 55°, stabilip: o
Cl
Cl
(/)
a) natura triunghiului DAF; b) natura patrulaterului DCEF. ~Cl
3. In exteriorul rombului ABCD cu m(<A) = 60°, se construiesc patratul BCEF ~i dreptunghiul
A

Cl "->
G
>d ABNM cu laturaAM,;, 2AB. Ariitap ca punctele N, F, E sunt coliniare ~i cii NB = 2BD. . )8
u
4. In triunghiul ABC, [AD] este medianii, D E (BC). Fie E simetricul punctului A fata de ~
~ E
~
ll...x • -
E PunctulD. .t"\..latati' ca: +-
~
+-
Cl Subiectul 1.1 1.2 I 1.3 I 1.4 I 1.5 I 1.6 I II.l I 11.2 I 11.3 I 11.4 I III. I I III.2 I III.3 I III.4 I a) !).ADC MDE;= b) ABEC este paral:logram. ~
::E Punctajul I I I I I I I I I I I I I =
5. Fie ABC un triunghi isoscel, m(.U) < goo, [AB] [AC]. In exteriorul triunghiului se -
Nota construiesc patratele ABEF ~i ACGH. Demonstrati ca FH II EG II BC. 137
136


3. Ariitati cii bisectoarea unghiului de la varf lntr-un triunghi isoscel este ax~ de simetrie
'fill' 6. Centrul de simetrie ~i axe de simetrie pentru triunghi.
4. Ariitati cii triunghiul echilateral are trei axe de simetrie care sunt bisectoarele unghiu-
pentru poligoanele studiate rilor triunghiului.
-~punem ca punctele M ~i N sunt simetrice fata de un punct 0 da~,p este 5. Aratati cii orice paralelii dusii la latura BC a unui triunghi isoscel ABC cu [AB] = [AC]
mijlocul segmentului [MlVl. intersecteazii hiturile congruente ale triunghiului in douii puncte simetrice fata de bi-
sectoarea unghiului 4:.BAC.
Definitie. Fie 3? o figura geometrica ~i 0 un punct din planul ei. Dacii pentru orice
sr
punct A1atiu! g;; con tine ~i simetricul lui M fata de 0, atunci q,-se nume~te simetridi ID Aplicare §i exersare * * ·. :'
fata de 0. Punctul 0 se nume~te centrul de simetrie al figurii q;;: 6. Fie triunghiul dreptunghic ABC, m(<A) = 90°, in care AD .l BC, D E (BC) ~i AM este
Exemple: medianii, M E (BC). Aratati cii bisectoarea AE a unghiului 4:.BAC este bisectoare ~i pentru
1. Centrul de simetrie al uryui segment este mijlocul siiu.
unghiul 1JJAM.
2. Pentru o dreapta, orice punct al siiu este centru de simetrie.
7. in triunghiul ABC, [AB] = [AC] se iau punctele M ~i N pe latura (BC) astfel !neat
3. Centrul de simetrie a! unui paralelogram este punctul de interseqie a diagonalelor sale.
[BM] =[ =
MN] [NC]. Ariitati caM ~iN sunt simetrice fata de bisectoarea unghiului 4:.BA C.
Definitie. Fie 9? o figurii geometrica ~i d o dreaptii din planul ei. Daca !fo contine 8. Fie triunghiul isoscel ABC, [AB] = [AC], In care AD este bisectoarea unghiului 4:.BA C.
simetricele fata de dreapta d ale tuturor punctelor lui :Y, atunci ::F se nume~te simetrica $tiind cii AM ~iAN sunt simetricele bisectoarei AD fata de laturile AB ~i, respectiv, AC ~i
fata de d. Dreapta d se nume~te axa de simetrie a figurii q;;: AM .l AN, determinati miisura unghiului 4:.BAC.
Exemplu: Axele de simetrie ale rombului sunt dreptele suport ale diagonalelor. 9. Aratati cii punctul de inters~ctie a diagonalelor unui paralelogram este centrul de
simetrie al paralelogramului.
Definitie. Spunem ca punctele M ~iN sunt simetrice fata de o dreaptii d (numitii axil. de 10. in triunghiul ABC, punctul D este piciorul medianei corespunziitoare laturii [BC] . B' ~i
simetrie), daca dreapta d este mediatoarea segmentului [MN]. Punctul M se nume~te C' sunt simetricele punctelor B ~i C fata de punctul A, considerat centru de simetrie.
simetricul punctului N fata de dreapta d ~i punctul N se nume~te simetricul punctului M Ariitati cii punctul in care dreapta AD intersecteazii B'C' este piciorul unei mediane a
fata de aceea~i dreapta.
Exemple: triunghiului AB'C'.
11. Se dii un triunghi MNP ~i Q simetricul lui M fata de mijlocullaturii NP. Demonstrati
1. Mediatoarea unui segment este axil. de simetrie a segmentului.
2. Bisectoarea unui unghi este axil. de simetrie a unghiului. ca MNQP este un paralelogram.
3. Triunghiul isoscel are ca axil. de simetrie bisectoarea unghiului fom1at de laturile
congruente. ID Aprofundare §i performanta' ***
4. Triunghiul echilateral are trei axe de simetrie, care sunt bisectoarele unghiurilor. 12. Ariitati ca punctul de intersectie a diagonalelor unui dreptunghi este centru de simetrie
5. Dreptunghiul are douii axe de simetrie, rri.ediatoarele laturilor.
6. Rombul are doua axe de simetrie, diagonalele. al dreptunghiului.
7. Patratul are patru axe de sin1etrie, diagonalele ~i mediatoarele laturilor. 13. Aratati ca mediatoarele laturilor unui dreptunghi sunt axe de simetrie pentru dreptunghi. Cl

H
Cl
1 8. Pentru trapezul isoscel, mediatoarea bazelor este axil. de simetrie a trapezului. 14. Fie ABCD un dreptunghi de centru 0 ~i do dreaptii care contine punctul 0. ~
H
> ..
__, ,
- ---- ---- · ~·
a) $tiind cad nAB = {M}, d nBC = {N}, d n DC = {P} ~i d n AD = {Q}, stabiliti >Cl
g • • •
0
activitati de lnvatare • • • care dmtre punctele M, N, P ~i Q sunt simetrice fata de 0.
b) Stiind cad II AD, care laturi ale dreptunghiului sunt simetrice fata de cl?
Cl
Vl
Cl
G
~~~~ intelegere *
JO
• de cl?
c) Stiind cad .l DA, care laturi sunt simetrice fata Jci
u
u 15. Aratati ca punctul de intersectie al diagonalelor unui romb este centrul de simetrie al ~
+=Cl 1. Construiti centrul de simetrie al unui: E
E a) dreptunghi; b) patrat; c) romb; rombului. c:.l
c:.l
+- 16. Aratati ca diagonalele unui romb sunt axe de simetrie ale acestuia. d
Cl 2. in dreptunghiul ABCD, punctele E, F, G, H sunt mijloacele laturilor [AB], [BC], [CD] :E
:E
~i, respectiv, [AD]. Stabiliti care dintre dreptele EG, HF, EF ~i HG sunt axe de simetrie ale
17. in rombul ABCD se iau punctele M E (AB) ~i N E (DC) astfel meat M, 0 ~i N sa fie
dreptunghiului ABCD. coliniare. Aratati cii M ~iN sunt simetrice fatii de 0, unde AC n BD = {0}. 139
138

·.. .
'BPI Supermate * * * * 8. Un trapez dreptunghic ABCD, cu AB II
CD, AB >CD, m(<A.) = 90°, are diagonala AC
18. Aratati ca simetricele unui punct oarecare situat pe mediana corespunzatoare bazei a perpendicularii pe latura BC. Daca m(<ABC) = 60°· ~i BC = 12 em, calculati lungimile
unui triunghi isoscel fata de laturile triunghiului sunt viirfurile unui triunghi isoscel. bazelor trapezului.
9. in trapezul dreptunghie ABCD, AB II CD, AB >CD, m(<A.) = 90°, diagonala BD este
19. In interiorul unui unghi <AOB se considera punctul M Notam cuP ~iN simetricele
lui Mfata de laturile OA ~i, respectiv, OB. Demonstrati ca, daca semidreapta (OMeste axa bisectoarea unghiului <ABC. Daca m(<ABC) = 60° ~i BD = 36 em:
de simetrie a segmentului [PN], atunci semidreapta (OM este bisectoarea unghiului <AOB. a) demonstrati ca [BC] = [CD]; b) ealculati lungimea segmentului [AD].

'9'91 7. Trapezul
ID Aplicare ~i exersare * *
10. Se considerii triunghiul isoscel ABC cu [AB] = [AC] ~i [BD ~i [CE bisectoarele unghiu-
Definitie. Trapezul este patrulaterul convex care are douii Iaturi opuse paralele ~i rilor <ABC ~i, respectiv, <ACB, D E (A C) ~i E E (AB). Ariita!i ca BCDE este trapez isoseel.
celelalte douii neparalele. 11. Se considera triunghiul isoscel ABC cu [AB] = [AC]. Se due MD .lAB, D E (AB), ~i
Bazele trapezului sunt laturile sale paralele. ME .lAC, E E (A C), unde ME (BC) ~i [BM] = [MC].
a) Aratati ca [MD] = [ME].
Definilie. Trapezul dreptunghic este trapezul cu una din laturile neparalele perpendi- b) Daea Neste simetricul lui M fata de AB ~i P este simetricullui M fata de A C, atunci
culara pe baze. arlita!i eli PNDE este trapez isoseel.
12. Se eonsiderli triunghiul isoscel ABC cu [AB] = [AC] ~i m(<A.) = 120°. Se due inlil-
Definitie. Trapezul isoscel este trapezul cu laturile neparalele congruente.
tirnile BD .lAC, D E AC ~iCE .lAB, E E AB. Arlitati eli BCED este trapez isoscel.
• Un trapez este isoscel daca ~i numai daca unghiurile alaturate unei baze sunt con- 13. Prin viirful Cal triunghiului isoscel ABC, [AC] = [BC], seduce o paralelli d Ia AB.
gruente.
Mediana BM n d = {P} ~i mediana ANn d = {Q}. Arlitati eli ABQP este trapez isoscel.
• Un trapez este isoscel daca ~i numai daca diagonalele sale sunt congruente.
14. Fie trapezul isoscel ABCD cu AB II CD, AB >CD, in care m(<A) = 60° ~i AC .l BC.
a) Ariitati eli [AD]= [DC]. b) DacliAD = 10 em, calculati perimetrul trapezului.
• • • activitati de lnvatare • • • 15. In triunghiul ABC se noteaza cuM, N ~i P rnijloacele laturilor AB, BC ~i, respectiv,
A C. Dacli AD .l BC, D E (BC), arlita!i ca MDNP este trapez isoscel.
Iii intelegere * 16. in triunghiul echilateral ABC, D ~i E sunt mijloacele laturilor [AC] ~i [AB].
1. In trapezul ABCD, AB II CD, AB > CD, [BC] = [CD] se dau: m(<DAB) = 80° ~i Se noteaza eu M ~i N simetrieullui B fatli de D ~i, respeetiv, al lui C fata de E. Aratati ea:
m(<f:BDC) = 30°. Calcul<:iti masurile unghiurilor </:BCD, -r.CBD ~i <ADB. a) M, A, N sunt coliniare;
2. intr-un trapez isoscel masura unuia dintre unghiuri este egala cu 75°. Deterrninati b) BCMN este trapez isoscel.
masurile celorlalte unghiuri ale trapezului. 17. in trapezul isoscelABCD cuAB II CD, [AD] = [DC] = [BC], m(<A.) = m(<f:B) = 60°, se
3. in trapezul dreptunghicABCD, m(<A.) = m(<D) = 90°, AB II CD, m(<f:B) = 50° ~i [BC] = duee DE .lAC, E E (A C) ~i se noteaza cu F intersectia lui DE eu AB. Arlitati eli:
= [CD]. Calculati masurile unghiurilor </:BCD, <f:BDA ~i <ABD. a)BC = 2EF;
cI 4. Un trapez ABCD are masurile unghiurilor invers propoqionale cu numerele: 0,1(6); b) CF .lED. c:l
18. in trapezul isoseelABCD cuAB II CD, m(<A.) = 60°, [AD] = [DC] = [BC]. Ariita!i eli;
!a
I
H
0,125; 0,25 ~i 0,1(6).
a)AC .lBC; ~
c a) Determina!i masurile unghiurilor trapezului ABCD. c:l
~ b) Stabiliti ce fel de trapez esteABCD. b) dacli M este rnijlocullaturii BA, atunei DM .lAC ~i ADCM este romb. c:l
VI
c:l
~ 5. Se considerii trapezul isoscel ABCD, AB II CD,-AB >CD, cu [AD] = [DC] = [BC]. Daca
>8 m(</:B) = 60° ~i AB = 24 em, calculati perin:ietrul trapezului.
Iii Aprofundare ~i performanVt * * *
A
'U
)0
~ 6. Fie trapezul isoscel ABCD, AB II CD, AB > CD, cu CM .l AB, M E (AB). Daca 19. In trapezul ABCD, eu AB II DC, [AA' este bisectoarea <DAB, A' (DC), [BB' este bi-
E :¥
~ m(<ABC) = 45°, CD = 8 em ~i CM= 12 em, ealculati lungimea bazei mariAB. sectoarea <ABC, B' E (DC), [CC este biseetoarea </:BCD, C' E (BB') ~i [DD' este bisec- ~
Cl)
~ ,
:E 7. Un trapez dreptunghic ABCD, cu AB II CD, AB >CD, m(<A) = m(<D) = 90°. Daca toarea <A.DC, D' E (AA'). 1;
m(<f:BCD) = 120°, BC = 12 em, CD = 6 em, determina!i lungimea bazei mari AB ~i a a) Ariitati eli triunghiurile AD'D ~i BC'C sunt dreptunghice. ~
diagonalei A C. b) Ariitati eli triunghiurile ADA' ~i BCB' sunt isoscele.
140 141

~
c) Daca D'E II DC, E (AD) ~i C'F II DC, FE (BC), atunci aratati ca:

II
E
Nume Clasa _ __
D'C' = (AB +DC) - (AD+ BC)
2
20. Se da trapezul isoscel ABCD cu AD /1 BC ~i [AB] = [DC], BC > AD, ~i se due Test de autoevaluare
paralelele DE II AB, E E (BC), ~i DF l_ BC, F E (BC).
-----------------------------------------------
• Se acorda 1 punct din oficiu. Timp de lucru 50 de minute.
a) Aratati ca [CF) = [FE].
b) $tiind ca AD= 6 em, BC = 10 em ~i m(-t::C) = 60°, construiti trapezu1 ~i ealcu1ati I. Completap spapile punctate astfel inciit sa obfineti propozitii adevarate. (3 puncte)
perimetrul sau.
(O,Sp) 1. Laturile paralele ale unui trapez se numesc
21. Trapezul isoscel ABCD de baze AB II DC are diagonalele perpendiculare ~i bazele (O,Sp) 2. Trapezul cu laturile neparalele congruente se nume~te trapez
AB = 18 em ~i DC = 10 em. Calculati lungimea segmentului MN, unde M E (CD), N E (O,Sp) 3. Trapezul cu una din laturile neparalele perpendiculara pe baze se nume~te trapez
E (AB), MN l_ AB ~i 0 E MN, A C n BD = {0}.

22. Trapezul dreptunghic ABCD de baze AB II DC, m(-t::A) = 90°, are diagonala AC l_ BC, (O,Sp) 4. Daea intr-un trapez diagonalele sale sunt congruente, atunci el se nume~te trapez
m(-t::B) = 60° ~i latura BC = 12 em. Calculeaza lungimile bazelor AB ~i DC.
(O,Sp) 5. Segmentul determinat de mijloaeele laturilor neparalele ale unui trapez se
23. In trapezul dreptunghic ABCD, AB II CD, AB >CD, m(-t::B) = m(-t::C) = 90°, AC este
nume~te
bisectoarea unghiului -t::DAB. Seduce DM l_ AC ~i se noteaza cuP ~(N simetrieele lui M (O,Sp) 6. Segmentul determinat de mijloacele diagonalelor unui trapez are lungimea egala
fata de [BC] ~i, respeetiv, [AB]. Aratati ea:
cu ...... .
a) punctele N , B, P sunt coliniare;
b) ANPC este paralelogram. II. Incercuip raspunsul corect. (2 puncte)
0141 Supermate * * * * (O,Sp) 1. Intr-un trapez lungirnile bazelor sunt egale cu 12 em ~i , respectiv, 8 em. Lungimea
liniei rnijloeii a trapezului este:
24. In patrulaterul convex MNPQ, unghiurile 1::M ~i 1::P sunt congruente. Demonstrati ca A.8em B.10cm C. 12cm D. 16cm
bisectoarele unghiurilor 1::N ~i -t::Q sunt paralele. (O,Sp)2· In trapezulABCD,AB II CD,AB> CD, [AD] = [BC], m(-t::DAB) = 80° ~i m(-t::CDB) =
= 35°. Atunci masura unghiului -t.CBD este egala cu:
25. Aratati ea picioarele perpendieularelor din varfurile unui dreptunghi pe diagonale sunt
varfurile tmui dreptunghi. A. 30° B. 35° C. 40° D. 45 °

26. Demonstrati ea daca, in interiorul unui trapez, exista un punct ega! departat de
(O,Sp) 3. Se eonsiderii trapezul isoscel ABCD, AB II CD, AB > CD, cu [AD] [DC] [BC] . = =
Daea linia mijlocie a trapezului are lungimea de 21 em, iar perimetrul trapezului
varfurile trapezului, atunci trapezul este isoseel. este ega! eu 78 em, atunci lungimea bazei mari este:
27 · Fie ABCD un trapez cu AB II CD ~i diagonalele perpendieulare. Ariitati ea: A. 18 em B. 20 em C. 24 em D. 28 em
AB +CD <AD+ BC. .,,,. (O,Sp) 4. Un trapez dreptunghie ABCD, AB II CD, AB > CD, are CD = BC = 24 em ~i
28. Se eonsidera dreptunghiul ABCD ~i se noteaza eu E simetricul lui A fa!ii de BD. m(-tAB C) = 60°. Lungimea bazei mari AB este egala cu:
Aratati ea punetele B, C, D, E sunt varfurile unui trapez isoseel. A. 28 em B. 30 em C. 32 em D. 36 em
~ 29. Determinati un trapez isoscel eu toate laturile
1-1 ~i diagonalele avand 'lungirni
m. Scriep rezolvlirile complete. (4 puncte) H
0

> reprezentate de numere naturale nenule.


0 (Jp) 1. In triunghiul ABC, AD l_ BC, D E (BC), iar punctele M, N ~i P sunt mijloaeele ~
~ SGM1112011 laturilor [AB], [AC], respeetiv [BC]. Demonstrati cii MNPD este un trapez isoscel. ~
0
G I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ]
>d
u
+=0 "
>c:i
u _
E
(I)
~
+- E
(I)
0
:E ~
:E
142
143
~
I ··;

(lp) 2. Aratati ca mijloacele laturilor unui trapez isoscel sunt varfuril b lil!Hi' 8. Aria triunghiului ~i aria patrulaterului
I

Aria unui triunghi este egala cu semiprodusul dintre lungimea unei laturi a ~i 1naltimea
corespunzatoare ei h.
.s1 =a·h
2
Aria unui paralelogram este egala cu produsul dintre lungimea unei laturi a ~~
1naltimea corespunzatoare ei h.
.s1 =a· h

Aria unui dreptunghi este egala cu produsul dintre lungimea L ~i latimea l a sa .


.s1 =L ·l.
(lp) 3. In trapezul ABCD, cu AB II CD ~i CD= 2AB, E este mijlocullaturii [CD], iar Aria unui patrat este egala cu patratul lungimii laturii sale ! .
punctul F este intersectia diagonalei [AC] cu segmentul [BE]. Demonstrati ca F .s1= z2
este mijlocul segmentului fAC].
Aria unui trapez este egala cu semiprodusul dintre suma lungimilor bazelor B, b ~i
lungimea 1naltirnii h a trapezului.
.s1 = (B+b)·h
2

Definitie. Distanta dintre doua drepte paralele este distanta de la un punct al uneia Ia
cealalta.
Definitie. Inaltimea unui trapez este distanta dintre dreptele ce contin bazele.

Definitie. Doua suprafete care au ariile egale se numesc echivalente. A

~
(lp) 4. Se considera trapezul ABCD, AB II CD, cu AB = 28 em- ~i CD = 12 em. Daca
punctele M ~iN sunt rnijloacele diagonalelor [AC], respectiv [BD], calculati lun- Observatie: Aria triunghiului se calculeaza cu oricare din formulele:
girnea segmentului [MN]. (Raportul a doua segmente nu depinde de unitatea de masura aleasa.) N
"" BC·AM AC·BN AB·CP
.xt-ABC = 2 2 = 2 B M c

• Dadi triunghiul este dreptunghic (m(<BAC) = 90°), A


aI

B~
aI putem folosi formula: 1-1
1-1
1-1 >
!;! .sf.4sc = AB · AC , unde AB ~i AC sunt catetele triunghiului. a
D C a
a 2 VI

G
~ Daca AD l_ BC, D ~
(BC), atunci .sf.48 c = AD· BC , de unde din cele doua formule ld
. - 2
~
u
>ci
u AB·AC ~
~
adeviirate pentru triunghiul dreptunghic rezulta ca AD BC E
Cl)
+-
a
t
:E
Subiectul 1.1 1.2
Proprietatea medianei
:E
Punctajul Orice mediana imparte un triunghi in doua triunghiuri echivalente (au ariile egale).
Nota 145
144
.,.
• • • activitati de lnvatare • • • ID Aplicare §i exersare * *
~i
2
11. in triunghiul MNP, MQ este mediana dusa la latura NP. $tiind eli ..ifMNQ = 48 cm
ID intelegere * MN = 12 em, aflati:
1. Calculati: a) aria triunghiului MNP;
a) aria unui triunghi cu lungimea bazei egaUi cu 60 em ~i lungimea inaltimii corespun- · b) distanta de la P la MN.
zatoare ei egala cu 3,5 dm; 12. in triunghiul ABC, m(<B) = 30°, BC = 12 em ~i AB = 8 em. Calculati:
b) aria unui paralelogram cu lungimea unei laturi egala cu 180 mm ~i lungimea inal- a) aria triunghiului ABC;
timii corespunzatoare ei egala cu 6 em; b) distanta de la C la latura AB.
c) aria unui dreptunghi cu lungimile laturilor 24 em ~i 1,5 dm; 13. in triunghiul ABC, AM este mediana, M E (BC), iar MN este inaltime in MMC, N E
d) aria unui patrat cu latura de 0,025 m; E (A C). $tiind eli AC = 28 em ~i MN = 2,5 dm, calculati aria MBC.
e) aria unui romb cu lungimile diagonalelor egale cu 18 em ~i 24 em. 14. Demonstrati ca intr-un triunghi oarecare centrul de greutate imparte triunghiulin trei
2. Calculati: triunghiuri echivalente.
a) aria ~nui romb cu la~a de 30 em ~i inaltimea de 28,8 em; 15. in triunghiul ABC, AB = 26 em, BC = 28 em ~i AC = 30 em, iar AD ..L BC, DE (BC)
b) aria unui trapez cu inaltimea de 15 em ~i lungimea liniei mijlocii egala cu 18 em; cuAD = 24 em.
c) aria unui trapez dreptunghic avand lungimile bazelor egale cu 16 em ~i 25 em, iar a) Aflati aria triunghiului ABC.
lungimile laturilor neparalele egale cu 12 em ~i, respectiv, 15 em; b) Aflati distanta de la punctul B la latura A C.
d) aria patrulaterului ABCD, cu AC = 28 em ~i BD = 35 em ~i AC ..L BD. c) $tiind ca I este centrul cercului inscris in triunghiul ABC, aflati raza cercului inscris.
3. in triunghiul oarecare ABC se due AM ..L BC, M E (BC), ~iBN ..LAC, N E (A C). 16. Fie ABC un triunghi isoscel cu [AB] = [AC] ~i D E (BC) un punct oarecare. Demon-