Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE SERVICII

DEZINSECŢIE, DEZINFECŢIE, DERATIZARE


Nr. 2/ din data 01.02.2019

II ALEXE N M ELISABETA RALUCA, cu sediul in Gura Ocnitei, str. Nisipuri, nr. 44, judetul
Dambovita, inregistrata la Registrul Comertului Dambovita sub nr. F15/234/2017, CUI: 37113890,
reprezentata legal prin Alexe Raluca in calitate de administrator al societatii, în calitate de achizitor,

Şi

SC IGIENA SRL , Targoviste, str. Avram Iancu, nr. bl. 26, nr. 55, judetul Dambovita telefon: 0740-
044.159 număr de înmatriculare J15/167/2005, cod fiscal RO 17224614, reperezntat prin RÃDULESCU
ARTAVIE, funcţia doctor veterinar în calitate de prestator, pe de altă parte.

4. Obiectul principal al contractului


4.1 Prestatorul se obligă să monitorizeze Dezinsecţia, Desinfecţia, Deratizarea, în perioada/perioadele convenite şi
în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului
5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către de către achizitor, este de de 5%
TVA inclus din incasari.

6. Durata contractului
6.1 Durata prezentului contract este de 12 luni, de la data semnării până la data îndeplinirii obligaţiilor contractuale.

7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului începe după semnarea contractului prin comanda fermă de începere a serviciilor.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului


8.1 Prestatorul se obligă monitorizeze activitatile DDD, conform legislatiei in vigoare.

8.2 Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror :


- reclamaţii şi acţiuni în justiţie , ce rezultă din încălcarea drepturilor contractuale;
- are obigatia sa raspunda in justitie pentru plangerile la adresa Achizitorului, din partea tertelor parti, cu privire la
desfasurarea activitatiilor specifice, prin folosirea de solutii neconforme asupra caroara Prestatorul a dat acceptul de
folosire.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului


9.1 Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator după emiterea facturii fiscale de către acesta.

Clauze specifice

10. Alte responsabilităţi ale prestatorului


10.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea
cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obligă, să verifice solutiile si echipamentele utilizate.
10.2 Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor, operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate
în conformitate cu legislatia in vigoare, pe durata contractului.
11. Prestarea serviciilor şi documentelor ce însoţesc efectuarea serviciilor
Prestatorul are obligaţia de a respecta :
a) prestarea care începe de la data semnării contractului, în funcţie de comenzile ferme date de achizitor, în
termen de 30 zile de la comanda fermă, Prestatorul va transmite achizitorului documentele :
1. Factura fiscală
2. Procese verbale de predare a serviciilor
Efectuare serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor
prevăzute în contractul încheiat între părţi.

12. Rezilierea contractului


12.1 In cazul în care prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de
a rezilia contractul unilateral.

13. Forţa majoră


13.1 Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă
13.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe
toată perioada în care acesta acţionează.
13.3 îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

13.4 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod
complet, producerea acesteia şi să ia măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
13.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni (după caz), fiecare
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi
să poată pretindă celeilalte daune-interse.

14. Soluţionarea litigiilor


14.1 Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
14.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către înstanţele judecătoreşti
competente.

15. Legea aplicabilă contractului


15.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi, 01.02.2019, prezentul contract în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR, PRESTATOR,

S-ar putea să vă placă și