Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII VOIEVOZI”

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


FAZA PE ŞCOALĂ, DECEMBRIE 2015
CLASA A V-A

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Total: 120 de puncte.

Citeşte cu atenţie următoarele texte şi răspunde tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru:

B.
A.

Îmi place să privesc afară. Desenul este o artă prin care se poate
- Când au căzut aceste frunze? reprezenta grafic o figură, un obiect, un peisaj
Şi arborii se scuturară, pe o suprafaţă bidimensională. Transpunerea
acestora se poate realiza cu ajutorul
Şi-n vizuini adânci, ascunse,
simbolurilor, liniilor, sau punctelor. După cum
Stau vulpi roşcate. Stoluri, salbe, bine realizăm din percepţia vizuală, desenul
Peste pădure nori de ceaţă, poate fi colorat sau monocrom. De asemenea,
citându-l pe Henri Matisse, aflăm că desenul
Ca nişte zburătoare albe este transpunerea unei linii în jurul unei idei.
Plutind, de vârfuri se agaţă. Desenul face parte din categoria artelor (...).
Cel mai renumit reprezentant al desenului
Negru pământul se arată;
proaspăt, firesc, şi totodată întărit cu ştiinţele
Pe câmpuri vântul iar adoarme. din domeniul perspectivei, este Michelangelo
O ciută cade fulgerată Buonarotti, marele sculptor italian. În desenele
De trăsnetele unei arme. autorului figurile umane par vii, pline de viaţă,
spre deosebire de desenele de mai tîrziu din
Şi liniştea cu-aripi uşoare, academiile de arte, care par împietrite, lipsite
Prin mii de pori respiră-n toamnă. de viaţă. În desenele care s-au păstrat,
Doar plopii mistuiţi în zare Michelangelo foloseşte un limbaj grafic foarte
Spre depărtare mă îndeamnă. clar, în unele fragmente atît de clar, încît
putem face analize metodice pentru studenţi.
Putem găsi cheia cu ajutorul căreia autorul
(A. E. Baconsky, Desen) construieşte forma, pînă la un procedeu grafic.

(www.theuniverseofart.wordpress.com)

SUBIECTUL I – Lectura – 50 de puncte


a. Înțelegerea textului – 12 puncte
1. Transcrie o personificare și o comparație din textul A. 6 puncte
2. Transcrie un fragment din textul B, care prezintă concepția lui Henri Matisse despre
desen. 6 puncte
b. Scriere despre textul ficţional/ nonficţional – 30 de puncte
Scrie un text, de 10-15 rânduri, în care să ilustrezi trăsăturile unei opere literare, având ca
suport textul A.Vei avea în vedere:
- definirea operei literare;
- ilustrarea a două trăsături ale operei literare, cu exemple din textul dat;
- respectarea precizărilor referitoare la numărul de rânduri.
Redactarea răspunsului la punctul b – 8 puncte
- unitatea compoziţiei – 1p;
- exprimarea, stilul şi vocabularul – 2p;
- ortografie – 3p (0-1 greşeli – 3p; 2 greşeli – 2p; 3 greşeli – 1p);
- punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p.

SUBIECTUL AL II-LEA – Practica rațională și funcțională a limbii – 10 puncte


Scrie un text, de 10-15 rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre importanța desenului în viața
copiilor.

SUBIECTUL AL III-LEA – Elemente de construcție a comunicării – 50 de puncte


1. Extrage din textul A două cuvinte derivate. 5 puncte
2. Precizează numărul de litere și de sunete al cuvintelor subliniate în textul B. 5 puncte
3. Scrie câte un sinonim potrivit în context pentru cuvintele subliniate în textul A. 5 puncte
4. Transcrie din textul B trei cuvinte cu diftong și două cuvinte cu hiat. 5 puncte
5. Desparte în silabe următoarele cuvinte preluate din textul A: vizuini, peste, adoarme, respiră,
mistuiți. 5 puncte
6. Selectează cinci cuvinte din câmpul lexico-semantic al naturii, prezente în textul A. 5 puncte
7. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului viu. 5 puncte
8. Precizează ce parte de vorbire sunt următoarele cuvinte preluate din textul B: aflăm, marele.
5 puncte
9. Identifică subiectul și predicatul din versul Negru pământul se arată. 5 puncte
10. Transformă propoziția dezvoltată O ciută cade fulgerată/De trăsnetele unei arme într-o
propoziție simplă. 5 puncte
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFINŢII VOIEVOZI”

OLIMPIADA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ


Barem de corectare şi de notare - Clasa a V-a

SUBIECTUL I – Lectura – 50 de puncte


a. Înţelegerea textului (12 puncte)
1. Identificarea corectă a personificării (de exemplu: Pe câmpuri vântul iar adoarme) și a
comparației (de exemplu: nori de ceaţă/Ca nişte zburătoare albe): 2 x 3 p.
2. Transcrierea corectă a fragmentului desenul este transpunerea unei linii în jurul unei idei:
6 p.

b. Scrierea despre textul literar (30 de puncte )


- definirea operei literare: 6p.
- formularea celor două argumente: 2 x 4p.
- susţinerea argumentelor prin exemple: 2 x 4p.
- structura adecvată: 6p./ parţial adecvată: 3p.
- încadrare în numărul de rânduri: 2p.
Redactarea răspunsului la punctul b – 8 puncte
- unitatea compoziţiei – 1p.; - exprimarea, stilul şi vocabularul – 2p.; - ortografie – 3p. (0-1
greşeli – 3p.; 2 greşeli – 2p.; 3 greşeli – 1p.); - punctuaţia şi aşezarea în pagină – 2p.

SUBIECTUL al II-lea – Practica raţională şi funcţională a limbii – 10 puncte


- exprimarea opiniei folosind un limbaj nuanțat, cu exemple (6 p. – în totalitate/4 p. –
parțial / 1 p. – încercare de exprimare a opiniei)
- respectarea convenţiilor tipului de text (4p. - în totalitate/ 2p.- parţial)

SUBIECTUL III - Elemente de construcţie a comunicării - (50 de puncte)


1. cuvinte derivate (de exemplu: zburătoare, trăsnetele): 2 x 2.5 p.
2. percepția – 9 sunete, cheia – 4 sunete: 2 x 2.5 p.
3. Se punctează orice sinonim potrivit în context (de exemplu: au căzut=au picat,
pădure=codru, se agață=se anină, adoarme=ațipește, arme=puști): 5 x 1 p.
4. Cuvinte cu diftong (de exemplu: transpunerea, poate, vii), cuvinte cu hiat (de exemplu: realiza,
academiile): 5 x 1=5 p.
5. Vi-zu-ini, pes-te, a-doar-me, res-pi-ră, mis-tu-iți: 5 x 1 p.
6. Selectarea corectă a termenilor din câmpul naturii (de exemplu: arborii, pământul,
câmpuri, frunze, pădure): 5 x 1 p.
7. Viu: vioi-învia-înviere-înviat-reînviat etc.: 5 x 1 p.
8. Aflăm – verb (predicativ), marele – adjectiv; 2 x 2.5 p.
9. Subiect – pământul; predicat – se arată; 2 x 2.5 p.
10. O ciută cade. – 5 p.

10 puncte se acordă din oficiu; punctaj maxim : 120 puncte