Sunteți pe pagina 1din 9

Model proiect de formare Model proiect de formare Model proiect de formare Model proiect de formare Model

PROGRAMA DE PREGĂTIRE
1.Analiza de nevoi
Computerele au devenit in ziua de azi principalul instrument în afaceri, iar un număr uriaş de alte profesii implică folosirea lui în diverse
scopuri. Iată de ce nu trebuie sa ne mire importanţa care i se acordă computerului si a impactului social, economic şi moral al utilizării
calculatorului.

2.Scopul
-Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a softului si hardului unui calculator .

3.Programa
DISCIPLINA : Operare calculator electronic şi reţele
FORMATOR: dr. ing. Iepurescu Bursucel.
DURATA : 120 ore din care 40 de teorie si 80 de practica
GRUPUL TINTA: angajati ai firmelor care, prin natura activitatii lucreaza pe calculator.
OBIECTIVELE GENERALE :
La sfarsitul cursului, absolventii vor fi capabili sa:
- sa cunoasca profilul postului de Tehnician operator tehnici de calcul
- sa posede cunostinte de operator calculator
- sa lucreze in programul Microsoft Word
- sa lucreze in programul Microsoft Excel
- sa lucreze in programul Microsoft Access
- sa lucreze in programul Microsoft PowerPoint
- sa lucreze cu programul Internet Explorer
- sa lucreze cu programul Outlook Express
- sa utilizeze o retea de calculatoare

1
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Descrierea unui Calculator personal, Scurt istoric al
Utilitatea şi modul de Expunere,
calculatoarelor electronice, Explicarea generală a modului de Calculator personal,
1. folosire practică a Explicaţie şi
folosire, Diferenţa între componentele HARDWARE şi Manual propriu
Calculatorului personal Conversaţie
SOFTWARE
Informaţii de bază,
Enumerarea şi detalierea caracteristicilor componentelor
esenţiale despre
HARDWARE esenţiale pentru funcţionarea unui calculator Expunere,
componentele interne ale Calculator personal,
2. personal: Unitatea centrală, Placa de baza, Procesorul, Explicaţie şi Se rezolvă o temă
unui Calculator personal Manual propriu
Memoria RAM. Descrierea altor componente: placa video, Conversaţie practică care implică
şi despre modul în care
audio, modem ş.a. pornirea şi oprirea
acesta funcţionează
corectă a PC-ului,
Enumerarea şi detalierea caracteristicilor unităţilor de stocare Expunere,
Stocarea informaţiilor pe Calculator personal, precum şi redactarea
3. a informaţiilor: Hard-Disk, Floppy Disk, CD-ROM, DVD, Explicaţie şi
calculatorul personal Manual propriu corectă a unui text
alte tipuri de unităţi de stocare Conversaţie
folosind toate semnele şi
Să pornească şi să închidă tastele utilitare ale
Explicarea modului în care se porneşte şi se închide corect un Expunere,
un Calculator personal, Să Calculator personal, tastaturii. Această temă
4. Calculator personal, Modurile de pornire a unui Program Explicaţie şi
poată deschide un Manual propriu cuprinde şi utilizarea
aplicaţie Demonstraţie
Program aplicaţie programului Paint pentru
Enumerarea şi detalierea caracteristicilor componentelor Expunere, învăţarea mânuirii cu
Să utilizeze componentele Calculator personal,
5. externe(periferice): Monitor, Tastatură, Maus, Explicaţie şi acurateţe a mausului.
periferice Manual propriu
Imprimantă(tipuri de imprimante), Scanner ş.a. Conversaţie
Expunere,
Descrierea amănunţită a unei Tastaturi şi a modului de Calculator personal,
6. Să utilizeze o tastatură Explicaţie şi
utilizare practică a acesteia Manual propriu
Demonstraţie
Descrierea utilităţii Mausului, a modului de folosire a Expunere,
Calculator personal,
7. Să utilizeze un maus butoanelor acestuia şi Demonstrarea posibilităţilor de Explicaţie şi
Manual propriu
interacţiune cu Calculatorul cu ajutorul mausului Demonstraţie
Explicarea modului în care se crează şi se stochează
informaţiile pe unităţile de stocare, Folosirea unui Program Expunere,
Calculator personal, Să efectueze exerciţii
8. aplicaţie, Explicarea noţiunilor de DIRECTOR şi FIŞIER, Explicaţie şi
Manual propriu practice de utilizare
Prezentarea sistemului de măsurare a informaţiilor: Bit, Byte, Demonstraţie
intensivă a elementelor
Structura logică a KB, MB, GB, TB
interfeţei grafice şi de
informaţiilor electronice Explicarea utilităţii şi necesităţii folosirii unui Sistem de
Expunerea, deschidere şi închidere a
operare, Enumerarea sistemelor de operare disponibile,
Explicaţia, Calculator personal, mai multor programe
9. Detalierea istoricului şi versiunilor sistemului de operare
Demonstraţie Manual propriu utilitare.
Microsoft WINDOWS, Enumerarea şi explicarea
şi Conversaţie
caracteristicilor sistemului Microsoft WINDOWS

2
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Enumerarea şi descrierea detaliată a elementelor interfeţei Expunerea,
Să folosească Interfaţa
grafice: Desktop, Fereastre, Butoane, Câmpuri, Etichete, Explicaţia, Calculator personal,
10. grafică a sistemului de
Meniuri, Pictograme(iconiţe), Bara de sarcini şi Bara de Demonstraţie Manual propriu
operare WINDOWS
sistem, Elemente de personalizare şi Conversaţie
Enumerarea şi detalierea utilităţii fiecărui Program aplicaţie Expunere,
Să utilizeze meniul Calculator personal,
11. şi a instrumentelor de exploatare, întreţinere şi configurare Explicaţie şi
START Manual propriu
prezente în Meniul START Demonstraţie
Prin teme practice, să
instaleze şi să
Să efectueze operaţiuni
Expunere, dezinstaleze un program,
simple de întreţinere Enumerarea şi descrierea modului de folosire a unor Calculator personal,
12. Explicaţie şi să modifice aspectul
curentă şi configurare a Programe din Control Panel: Display, Date/Time, Mouse Manual propriu
Demonstraţie interfeţei şi să efectueze
Sistemului WINDOWS
operaţii de întreţinere a
PC-ului.
Descrierea aplicaţiilor Windows Explorer şi My Computer, Prin teme practice vor
Expunere, Calculator personal,
Să creeze şi să lucreze cu Prezentarea modurilor de vizualizare a directoarelor şi crea şi vor lucra cu
13. Explicaţie şi Manual propriu,
Directoare fişierelor, Crearea, Ştergerea, Redenumirea, Copierea şi directoare şi
Demonstraţie Discheta
Mutarea unui Director sau Subdirector subdirectoare în diverse
locuri de pe HDD şi pe o
Crearea, Ştergerea, Redenumirea, Copierea şi Mutarea unui dischetă. Cu ajutorul
Expunere, Calculator personal,
Să creeze şi să lucreze cu Fişier, Detalierea operaţiunii de Creare şi Salvare a unui programelor Notepad şi
14. Explicaţie şi Manual propriu,
Fişiere fişier cu ajutorul unui Program aplicaţie, Explicarea Paint vor crea şi salva
Demonstraţie Discheta
componentelor denumirii unui fişier fişiere cu nume diferite şi
în locuri diferite.
Expunere,
Să anuleze o comandă Calculator personal,
15. Se prezintă comanda universală EDIT-UNDO Explicaţie şi
greşită Manual propriu Să rezolve teme practice
Demonstraţie
care să presupună crearea
Expunere,
Să folosească Programul Prezentarea modalităţilor de recuperare a unui director sau Calculator personal, de fişiere, apoi ştergerea
16. Explicaţie şi
Recycle Bin fişier şters, precum şi a posibilităţii golirii Recycle Bin Manual propriu şi recuperarea lor,
Demonstraţie
precum şi căutarea lor pe
Prezentarea şi explicarea modului de folosire a aplicaţiei
Să caute pe unităţile de Expunere, HDD după denumire,
Find(Search)-Files or Folders pentru găsirea rapidă a unui Calculator personal,
17. stocare un fişier sau un Explicaţie şi conţinut şi data creării.
director sau fişier după denumire, conţinut, data creării sau Manual propriu
director Demonstraţie
modificării şi după tip

3
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Prezentarea versiunilor disponibile, precum şi a tuturor
Identificarea programelor Expunere,
programelor componente din pachetul Microsoft OFFICE, Calculator personal,
18. din pachetul Microsoft Explicaţie,
Explicarea modului prin care se poate începe lucrul la noi Manual propriu
Office Demonstraţie
fişiere în aplicaţiile Office
Prin efectuarea de teme
Microsoft Word
practice, să manipuleze
Să identifice interfaţa Prezentarea elementelor interfeţei grafice, a barelor cu Expunere,
Calculator personal, elementele interfeţei
19. grafică a programul instrumente şi a meniurilor, Posibilitatea de lucru cu mai Explicaţie şi
Manual propriu grafice a programului şi
Microsoft Word multe documente, Deschiderea unui document nou, Demonstraţie
să poată aranja corect
Explicarea noţiunii de Selectare a textului
foaia de scris pentru a
Prezentarea şi explicarea detaliată a comenzilor de aranjare a
Să aranjeze spaţiul de pregăti mediul de lucru.
paginii din FILE-PAGE SETUP(stabilirea marginilor, a Expunere,
lucru şi foaia de scris Calculator personal,
20. orientării, a standardului de mărime ş.a.), precum şi a Explicaţie şi
pentru redactarea optimă a Manual propriu
comenzilor pentru aranjarea spaţiului de lucru din VIEW- Demonstraţie
unui document
ZOOM şi modurile de vizualizare a paginii de scris
Definirea termenilor de FORMATARE, FONT şi
Să redacteze şi să
PARAGRAF, Prezentarea şi explicarea în detaliu a tuturor
formateze corect folosind
comenzilor de formatare a textului din FORMAT- Expunere,
Să formateze textul Calculator personal, toate comenzile predate
21. FONT(schimbarea caracterului de literă, a stilului, a mărimii, Explicaţie şi
redactat Manual propriu mai multe feluri de texte,
sublinierea, colorarea, spaţierea ş.a.), Se prezintă modul de Demonstraţie
cum ar fi: o scrisoare, un
transformare automată a literelor din mari în mici şi invers cu
anunt etc.
comanda FORMAT-CHANGE CASE
Să redacteze şi să
Prezentarea şi explicarea detaliată a comenzilor pentru
formateze corect mai
aliniere, poziţionare şi spaţiere a rândurilor şi paragrafelor Expunere,
Să formateze paragrafele Calculator personal, multe genuri de
22. din FORMAT-PARAGRAPH, Prezentarea modului de lucru Explicaţie şi
şi pagina un text Manual propriu documente, cum ar fi:
cu rigla(RULER) pentru aliniere şi folosirea Demonstraţie
CV-uri, Rapoarte,
TABULATORILOR
Scrisori etc.
Se prezintă şi se explică modul de introducere şi realizare a
Prin teme practice, să
Antelului şi Subsolului de pagină cu comanda VIEW- Expunere,
Să lucreze cu antet şi Calculator personal, creeze şi să utilizeze în
23. HEADER AND FOOTER, modurile de personalizare a Explicaţie şi
subsol de pagină Manual propriu mod curent documente cu
acestora cu comenzi din FILE-PAGE SETUP(stabilirea Demonstraţie
antet şi/sau subsol de
distanţei faţă de margini, repetarea automată ş.a.)
pagină şi şabloane de
Să realizeze şi să Se prezintă şi se explică modul de salvare a unui Expunere,
Calculator personal, documente uzuale:
24. folosească un şablon de şablon(Document Template), precum şi modul de deschidere Explicaţie şi
Manual propriu contracte, scrisori etc.
document a unui document nou pe baza unui şablon deja realizat Demonstraţie

4
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Să realizeze cu acurateţe
Se prezintă pe larg toate comenzile din meniul TABLE Expunere,
Să introducă şi să Calculator personal, mai multe feluri de tabele
25. pentru introducerea, formatarea şi lucrul cu un tabel, sortarea Explicaţie şi
formateze un tabel Manual propriu care necesită folosirea
rândurilor, introducerea de formule simple ş.a. Demonstraţie
tuturor comenzilor.
Expunere,
Să numeroteze automat Se prezintă posibilităţile oferite de comanda INSERT-PAGE Calculator personal, Prin teme practice să
26. Explicaţie şi
paginile unui document NUMBERS(tipul de numerotare, poziţionarea, orientarea ş.a. Manual propriu deprindă numerotarea
Demonstraţie
automată a paginilor şi
Expunere,
Să introducă o nouă Se prezintă posibilităţile oferite de comanda INSERT- Calculator personal, introducerea de pagini
27. Explicaţie şi
pagină într-un document BREAK Manual propriu noi.
Demonstraţie

Se prezintă şi explică comenzile de încadrare a unei pagini


Să folosească borduri de sau a unui paragraf cu ajutorul comenzilor din FORMAT- Expunere,
Calculator personal,
28. pagină şi chenare de BORDERS AND SHADING(stabilirea tipului de linie, a Explicaţie şi
Manual propriu
paragraf grosimii, a culorii, a distanţelor faţă de text sau marginile foii Demonstraţie Să efectueze corect teme
ş.a.) practice care presupun
redactarea şi formatarea
Expunere, unor documente care
Să marcheze text cu Prezentarea şi explicarea comenzilor de marcare a textului cu Calculator personal,
29. Explicaţie şi conţin liste de produse,
diverse culori opţiunea SHADING Manual propriu
Demonstraţie enumerări şi paragrafe
Se prezintă posibilităţile de numerotare automată a care trebuiesc scoase în
Expunere,
paragrafelor cu comenzile din FORMAT-BULLETS AND Calculator personal, evidenţă atât prin
30. Să numeroteze paragrafe Explicaţie şi
NUMBERING(stabilirea tipului de numerotare, a valorii de Manual propriu încadrare, cât şi prin
Demonstraţie
început, a distanţelor faţă de text sau margini ş.a.) marcare colorată.
Se prezintă posibilităţile de marcare a paragrafelor cu diverse
Expunere,
Să marcheze paragrafele simboluri pentru scoaterea lor în evidenţă cu comenzile din Calculator personal,
31. Explicaţie şi
cu simboluri FORMAT-BULLETS AND NUMBERING(stabilirea Manual propriu
Demonstraţie
simbolului, a caracteristicilor, a distanţelor ş.a.)
Se prezintă modalităţile de introducere a unei imagini cu Prin teme practice, să
Expunere,
Să introducă şi să lucreze comenzile din INSERT-PICTURE(FROM FILE şi CLIP Calculator personal, deprindă modul de lucru
32. Explicaţie şi
cu imagini ART), precum şi modalităţile de redimensionare şi Manual propriu cu imaginile şi
Demonstraţie
poziţionare elementele grafice.
Să tipărească la
Se prezintă şi se explică în detaliu comenzile de tipărire din
Expunere, imprimantă documente
Să tipărească la FILE-PRINT(numărul de documente, ordinea tipăririi ş.a.), Calculator personal,
33. Explicaţie şi deja realizate şi să
imprimantă un document precum şi modalitatea de previzualizare a paginii cu Manual propriu
Demonstraţie folosească opţiunea de
comanda FILE-PRINT PREVIEW
tipărire faţă-verso.
5
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Microsoft EXCEL
Se prezintă şi se detaliază caracteristicile şi utilitatea
Să identifice interfaţa programului, precum şi elementele interfeţei grafice Expunere,
Calculator personal,
34. grafică a programului specifice, Se oferă toate cunoştinţele necesare exploatării Explicaţie şi
Manual propriu
Microsoft Excel unei Registru şi unei Foi de calcul(comenzile pentru Demonstraţie
introducerea, ştergerea, redenumirea, copierea, colorarea, Prin teme practice, să-şi
ascunderea şi mutarea foilor de calcul) pregătească spaţiul de
Se defineşte noţiunea de Celulă, Se predau comenzile pentru lucru în Excel în funcţie
Expunere,
Să lucreze cu Foile de selectarea, introducerea, ştergerea şi ascunderea coloanelor, Calculator personal, de anumite nevoi
35. Explicaţie şi
calcul rândurilor şi celulelor, pentru modificarea dimensiunilor Manual propriu specifice.
Demonstraţie
acestora şi regulile de completare cu date
Să modifice proprietăţile Se prezintă detaliat opţiunile oferite de comenzile FILE-
Expunere,
unui Registru şi să PROPERTIES şi FILE-PAGE SETUP pentru stabilirea Calculator personal,
36. Explicaţie şi
pregătească Foile pentru standardului de foaie folosit la tipărire, a marginilor, a Manual propriu
Demonstraţie
tipărire antetului şi subsolului, a orientării ş.a.
Se prezintă modul de trecere dintr-o celulă în alta prin
folosirea tastelor TAB, ENTER şi cu săgeţi atunci când se
introduc date, Se detaliază modalitatea de formatare specială
a celulelor care conţin date numerice folosind comenzile din
FORMAT-CELLS, eticheta Number, pentru introducerea Să realizeze şi să
Să alimenteze cu date Expunere,
automată a virgulei, zecimalelor, punctului de marcare a Calculator personal, formateze diferite tipuri
37. celulele şi să le formateze Explicaţie şi
miilor, simbolului valutar ş.a., După completarea cu date a Manual propriu de tabele conţinând foarte
corect Demonstraţie
unui tabel se prezintă comenzile de formatare vizuală a multe tipuri de informaţii.
conţinutului cu comenzile din FORMAT-CELL, etichetele
Font, Borders, Alignment, Patterns, Se prezintă şi
posibilitatea formatării automate cu comanda FORMAT-
AUTOFORMAT
Se predau şi se detaliază reguli de scrierea a unei formule de
calcul precum: orice formulă începe cu semnul =, într-o În tabelele realizate deja
Să cunoască regulile de Expunere,
formulă se folosesc adresele celulelor care conţin valorice Calculator personal, să introducă diverse
38. scriere şi folosire a unei Explicaţie şi
care intră în calcul ş.a.m.d., Se prezintă semnele operaţiilor Manual propriu formule de calcul şi să
formule de calcul Demonstraţie
matematice, precum şi celelalte semne acceptate în observe modul cum, în
formule(paranteze rotunde, procent ş.a.) funcţie de situaţie,
Să folosească pentru Se prezintă posibilităţile de realizare automată a adunării sau Expunere, rezultate depind unele de
Calculator personal,
39. rapiditate butonul a altor operaţii simple prin folosirea lui AUTOSUM de pe Explicaţie şi altele.
Manual propriu
AUTOSUM(∑) Bara cu unelte Demonstraţie

6
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Prin teme practice să
înţeleagă importanţa
Se prezintă modul optim de selectare a datelor necesare
selectării atente a
Să realizeze şi să creării unui grafic şi detaliat toate comenzile pentru Expunere,
Calculator personal, informaţiilor care
40. formateze grafice pe baza realizarea lui cu comanda INSERT-CHART, Se va prezenta Explicaţie şi
Manual propriu trebuiesc reprezentate în
datelor din tabele diferenţa între un grafic evolutiv şi unul comparativ, Demonstraţie
grafic şi, după realizarea
Elemente de formatare ulterioară
acestuia, să-l formateze
eficient.
Să identifice interfaţa Microsoft POWER POINT Expunere, Prin teme practice, să-şi
Calculator personal,
41. grafică a programului Se prezintă programul, interfaţa, principiile de funcţionare şi Explicaţie şi poată aranja spaţiul de
Manual propriu
Microsoft Power Point utilitate, Se definesc termenii de Prezentare şi Slide Demonstraţie lucru în funcţie de nevoi
şi să poată decide cum
Expunere,
Să aleagă şi să creeze un Se prezintă comanda pentru introducerea unui nou Slide şi se Calculator personal, trebuie împărţită şi
42. Explicaţie şi
Slide nou explică conţinutul modelelor şablon Manual propriu concepută o anumită
Demonstraţie
prezentare.
Expunere,
Să formateze şi să Se prezintă comenzile de colorare a fundalului(FORMAT- Calculator personal,
43. Explicaţie şi Prin teme practice, să
personalizeze un Slide BACKGROUND şi APPLY DESIGN) Manual propriu
Demonstraţie introducă slideuri, să le
Să introducă text, imagini, Se prezintă modalitatea de introducere a textului folosind Expunere, alimenteze cu diverse
Calculator personal,
44. desene, scheme şi grafice Căsuţa de text şi de introducere a diverselor elemente vizuale Explicaţie şi informaţii, de toate
Manual propriu
pe Slide folosind comenzile din meniul INSERT Demonstraţie felurile pentru a obţine un
Se prezintă comenzile specifice din meniul INSERT şi se Expunere, maxim de atenţie din
Să introducă clipuri audio Calculator personal,
45. detaliază modul de exploatare a acestor informaţii(modul de Explicaţie şi partea auditoriului.
şi video pe Slide Manual propriu
pornire, de oprire etc.) Demonstraţie
Expunere, Prin teme practice,
Să realizeze Tranziţia Se prezintă şi se explică toate comenzile din SLIDE SHOW- Calculator personal,
46. Explicaţie şi prezentărilor deja
între Slide-uri SLIDE TRANSITION Manual propriu
Demonstraţie realizate să le poată
Expunere, aplica elemente de
Să animeze obiectele de Se prezintă comenzile specifice din meniul SLIDE Calculator personal,
47. Explicaţie şi animaţie şi tranziţie între
pe un Slide SHOW(Custom Animation şi Preset Animation) Manual propriu
Demonstraţie slideuri.
Expunere,
Calculator personal,
48. Să pornească o Prezentare Se prezintă variantele de rulare a Prezentării Explicaţie şi Să exploateze practic o
Manual propriu
Demonstraţie prezentare în timpul
Se prezintă opţiunile disponibile de oprire, pornire, Expunere, rulării acesteia. Să poată
Să lucreze cu Prezentarea Calculator personal,
49. întoarcere, sărire, adnotare ş.a. în timpul rulării unei Explicaţie şi face adnotări etc.
în timpul rulării acesteia Manual propriu
Prezentări Demonstraţie

7
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Microsoft ACCESS
Să identifice interfaţa şi
Se realizează prezentarea programului şi a noţiunii de Bază Expunere,
termenii folosiţi în Calculator personal,
50. de date, se prezintă utilitatea şi se definesc termenii de Tabel, Explicaţie şi
programul Microsoft Manual propriu
Formular, Interogare, Raport, Filtrare, Sortare, Câmp şi Demonstraţie
Access
Înregistrare Printr-o temă practică, să
Se prezintă şi se explică posibilităţile de creare a unui fişier Expunere, realizeze o baza de date şi
Să creeze un fişier Bază Calculator personal,
51. Bază de date nou(New Database din meniul File sau din Explicaţie şi structura acesteia.
de date nou Manual propriu
fereastra iniţială de dialog), Demonstraţie
Se prezintă paşii care trebuiesc urmaţi pentru realizarea Expunere,
Să realizeze o structură Calculator personal,
52. structurii de Câmpuri şi de Tipuri de informaţii şi se detaliază Explicaţie şi
de Bază de date Manual propriu
fiecare tip de informaţie Demonstraţie
Se prezintă posibilităţile de realizare a unui Tabel, precum şi Expunere, Să creeze un Tabel cu
Să realizeze şi să lucreze Calculator personal,
53. modalităţile de adăugare, ştergere, modificare sau Explicaţie şi Câmpuri şi să decidă
cu un Tabel Manual propriu
redenumire ulterioară a unui Câmp Demonstraţie Tipurile de date necesare.
Expunere,
Să realizeze şi să lucreze Se prezintă posibilităţile de realizare a unui Formular şi de Calculator personal, Să creeze un Formular
54. Explicaţie şi
cu un Formular modificare ulterioară a acestuia Manual propriu eficient pentru
Demonstraţie
introducerea de
Să alimenteze cu Expunere,
Se prezintă modalităţile de introducere a Înregistrărilor, de Calculator personal, Înregistrări şi să
55. Înregistrări o Bază de date Explicaţie şi
şterge sau modificare ulterioară a acestora Manual propriu alimenteze Baza de date.
şi să lucreze cu acestea Demonstraţie
Expunere,
Să sorteze Înregistrările Se prezintă variantele de sortare a Înregistrărilor din meniul Calculator personal,
56. Explicaţie şi
dintr-o Bază de Date Records(Sort Ascending şi Sort Descending) Manual propriu Să realizeze sortări şi
Demonstraţie
filtrări de date atât în
Se prezintă variantele de filtrare a Înregistrărilor din meniul
Expunere, Tabelul realizat, cât şi în
Să filtreze Înregistrările Records, Se prezintă şi se detaliază modalitatea de Filtrare Calculator personal,
57. Explicaţie şi Formular.
dintr-o Bază de date complexă după mai multe criterii şi salvarea acesteia ca Manual propriu
Demonstraţie
Interogare
Expunere,
Să caute o Înregistrare Se prezintă variantele de căutare a unei Înregistrari atât în Calculator personal, Să caute rapid o anumită
58. Explicaţie şi
într-o Bază de date Tabel, cât şi în Formular cu comanda EDIT-FIND Manual propriu Înregistrare.
Demonstraţie
Se prezintă variantele de realizare a unui Raport, de tipărire a Expunere, Să realizeze un Raport
Să realizeze şi să Calculator personal,
59. acestuia şi de exportare a informaţiilor din Bază în alte Explicaţie şi care să poată fi tipărit sau
folosească un Raport Manual propriu
programe din Office(TOOLS-OFFICE LINKS) Demonstraţie exportat.
Se prezintă variantele de realizare a unei Interogări pe baza Să realizeze Interogări
Expunere,
Să realizeze şi să utilizeze câmpurilor dintr-un singur Tabel sau din mai multe, Se Calculator personal, simple, sau complexe cu
60. Explicaţie şi
o Interogare prezintă şi se explică posiblitatea de Relaţionare a tabelelor Manual propriu Câmpuri dintr-un Tabel,
Demonstraţie
dintr-o Bază de date(TOOL-RELATIONSHIPS) sau din mai multe.
8
Conţinuturile de bază pe capitole/secvenţe de pregătire Metode de Mijloace de instruire,
Crt. Obiective de referinţă Criterii de evaluare
teoretică şi practică formare materiale de învăţare
1 2 3 4 5 6
Expunere, Să-şi protejeze baza de
Să protejeze prin parolă Se prezintă modalitatea de parolare a unei Baze de date în Calculator personal,
61. Explicaţie şi date la deschidere sau
un fişier Bază de date modul de utilizare Exclusive Manual propriu
Demonstraţie modificare.
Exploatarea unei reţele de
Se prezintă modalităţile de accesare a altor calculatoare din Expunere,
calculatoare Calculator personal,
62. reţea cu ajutorul aplicaţiei NETWORK Explicaţie şi
Să acceseze resursele Manual propriu Să acceseze practic
NEIGHBOURHOOD(My Network Places) Demonstraţie
aflate pe alte calculatoare resursele de directoare şi
Se prezintă şi se detaliază tipurile de reţele(LAN, MAN, fişiere aflate pe alte
Expunere,
Noţiuni de bază necesare WAN, Internet), diferenţa dintre calculator Client şi Server, Calculator personal, calculatoare din reţea.
63. Explicaţie şi
exploatării unei reţele regulile generale de exploatare(deschiderea, salvarea, Manual propriu
Demonstraţie
ştergerea, copierea, mutarea, redenumirea)
Să mapeze pentru utilizare Expunere,
Se prezintă modalitatea de mapare şi deconectare a unui Calculator personal,
64. facilă un Director sau un Explicaţie şi
Director sau HDD cu comanda Map Network Drive Manual propriu
HDD Demonstraţie
Să partajeze informaţii de Se prezintă şi se explică detaliat modalităţile de partajare a Expunere,
Calculator personal, Să dea acces altora la
65. pe calculatorul propriu în unui Director sau HDD cu comanda Sharing din File- Explicaţie şi
Manual propriu resursele proprii.
reţea Properties Demonstraţie
Să indentifice o adresă Expunere,
Se prezintă modul de compunere a unei adrese www si Calculator personal,
66. pentru www şi să o Explicaţie şi
modul prin care aceasta poate fi accesată cu programul acces la reţea şi Internet
acceseze Demonstraţie
Să utilizeze o pagină de
Expunere, Vizualizează pagini
Internet prin utilizarea Se prezintă detaliat modul de utilizare a unei pagini prin Calculator personal,
67. Explicaţie şi Internet şi navighează
link-urilor (legăturilor accesarea link-urilor, a butoanelor etc. acces la retea si Internet
Demonstraţie prin conţinutul acestora
hypertext)
Expunere,
Să folosească mai multe Se oferă informaţii despre motoarele de căutare, modul in Calculator perso nal,
68. Explicaţie şi
motoare de caătare care ele afişează rezultatele acces la retea si Internet Caută informaţii de orice
Demonstraţie
natură cu ajutorul
Expunere,
Să caute o informaţie cu Calculator personal, motoarelor de căutare
69. Se prezintă informaţiile despre tehnicile de căutare eficiente Explicaţie şi
un motor de căutare acces la retea si internet
Demonstraţie

4.Evaluarea
-Se face pe parcursul cursului
Evaluarea finală
-Se va face printr-o lucrare scrisă (1 ora ) şi o probă practică pe calculator.
9