Sunteți pe pagina 1din 2

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor Arderea miriştilor se face cu Arderea resturilor vege-

vegetale se execută cu respectarea respectarea următoarelor prevederi


următoarelor prevederi generale: generale: tale, gunoaielor, deşeurilor şi a
altor materiale combustibile fără
a) condiţii meteorologice fără vânt; a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) colectarea în grămezi a vegetaţiei us- b) parcelarea miriştii în suprafeţe de obţinerea permisului de lucru cu
cate şi a resturilor vegetale astfel încât maximum 10 ha, prin fâşii arate; foc şi fără luarea măsurilor
arderea să poată fi co ntro lată; c) izolarea zonei de ardere faţă de
c) executarea arderii în zone care să per- pentru împiedicarea propa-
căile de comunicaţie, construcţii, cul-
mită propagarea focului la fondul for-
turi agricole vecine, instalaţii, fond gării focului la vecinătăţi, con-
estier/construcţii şi să nu afecteze reţelele
electrice, de comunicaţii, conductele de forestier, prin executarea de fâşii stituie contravenţie conform
arate;
d) desfaşurarea arderii numai pe timp art. 1, alin. 3 din H.G.R. Nr.
de zi; 537/2007 şi se sancţionează cu
e) asigurarea până la finalizarea
arderii a personalului de supraveghere amendă de la 1.000 la 2.500
şi stingere a eventualelor incendii;
f) asigurarea pentru suprafeţe de
ardere mai mici de 5 ha a substanţelor
şi mijloacelor de stingere necesare;
g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de
ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a
unei cisterne cu apă, a mijloacelor de
transport gaze naturale, produsele tractare şi a personalului de deservire;
petroliere ori alte bunuri materiale combus- Pe terenurile în pantă, arderea miriştii
tibile; se face pornind din partea de sus a
d) curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din pantei.
jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m ;
e) desfăşurarea arderii numai pe timp de
I ns p e c t o r a t ul p e n t r u S i t u a ţ i i
zi; de Urgenţă
f) asigurarea mijloacelor şi materialelor “Dobrogea”al Judeţ ului
pentru stingerea eventualelor incendii; C o ns t a nţ a
g) supravegherea permanentă a arderii;
h) stingerea totală a focului înainte de pă-
Strada Mircea cel Bătrân, nr. 110
răsirea locului arderii; Tel: 0241/617.381; 0241/617382
i) interzicerea acoperirii cu pământ a fo- Fax: 0241/616.342
carelor. www.isudobrogea.ro
Inspectoratul pentru Situaţii N U F I N E G L I J E N T!!! Arderea miriştilor se
de Urgenţă “Dobrogea” al execută numai pe baza permisului
Judeţului Constanţa vă so- Arderea miriştilor provoacă multe de lucru cu foc. Pentru obţinerea
licită sprijinul pentru di- efecte negative solului. În primul rând, acestuia, vă veţi adresa struc-
minuarea numărului de odată cu arderea resturilor vegetale, turilor responsabile cu situaţiile de
arderi necontrolate la se distruge şi microfauna folositoare urgenţă constituite la nivelul pri-
de la suprafaţa solului. Din păcate măriei. El poate fi emis de către şe-
mirişti şi vegetaţie ful serviciului voluntar pentru situa-
uscată. aceasta este cea mai întâlnită practică în
ţii de urgenţă, cadrul tehnic cu atri-
activităţile de igienizare a terenurilor. buţii în domeniul aparării împotriva
incendiilor sau altă persoana desem-
nată în acest sens. Consiliul local
nominalizează, conform legii, per-
soanele care au dreptul să emită per-
mis de lucru cu foc.
Acesta se întocmeşte în două
exemplare, din care unul se în-
mânează şefului formaţiei de lucru
sau persoanei care execută operaţi-
Intervenţiile pompierilor unile cu foc deschis, iar celălalt
Nerespectarea măsurilor specifice rămâne la emitent. Permisul de lu-
militari şi ale serviciilor
la efectuarea arderilor de mirişti, vegeta- cru cu foc este valabil o singură zi,
voluntare pentru stingerea aces-
ţie uscată şi resturi vegetale are conse- iar la terminarea lucrului se predă de
tora sunt de lungă durată şi so- către executant, emitentului.
cinţe grave asupra comunităţii prin pier-
licită mari resurse umane şi
deri de vieţi omeneşti, producerea de
materiale.
pagube materiale şi afectarea mediului
Pompierii militari sunt înconjurător.
adesea solicitaţi să intervină la
Focurile deschise făcute fără
incendii care se manifeată la
respectarea prevederilor legale sau
gospodării cetăţeneşti (urmare a
resturile de ţigară aruncate la întâmplare
extinderii unor arderi necontro-
po t apri nde miriş t i, ince nd i ile
late), pentru salvarea de vieţi şi
extinzându-se uneori la păduri şi
bunuri.
gospodării.

S-ar putea să vă placă și