Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE

SPECIALIZAREA MEDICINA GENERALA

DEPARTAMENTUL CLINIC - CHIRURGICAL

Adresa : Str. Al. I. Cuza. Nr. 35, 800010, Galati


Nr. telefon / fax: +400236412100

E-mail: medicine@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ

A. Loculdisciplineiînplanul de învăţământ:
Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplină
studiu C S C S C S Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
1307.3OB02
Nr. 28 42 28 56 56 98 V E 6 6 D
ore

B. Obiectiveledisciplinei. Disciplinaîşipropuneurmătoareleobiective:
- Însuşireanoţiunilorteoretice de semiologiechirurgicalăgenerală;
- Cunoaştereasemnelorşisimptomelorbolilorchirurgicale;
- Aplicareaînpracticamedicală a noţiunilor de semiologiechirurgicală;
- Cunoaştereateoretică a manevrelorchirugicale minim invazive de explorarediagnostică;
- Cunoaştereainstrumentarului chirurgical;
- Însuşireatehnicilor de înfăşareşipansare;
- Însuşireatehnicilor de prim ajutor;
- Aplicareaînpracticamedicală a tuturormanevrelorînvăţate la stagiileclinice;
- Formareaunoratitudininormale de lucruprivindabordareapacientului chirurgical.

C. Metode de predare - învăţare: prelegerea, conversaţiaeuristică, explicaţia, dezbaterea,


problematizarea,simularea de situaţii, metode de lucruîngrupşi individual, studiuldocumentelor curricular şi al
bibliografiei.

D. Formeşimetode de evaluare: evaluarecontinuă(pondere 50%) prinmetodeorale, probe scriseşi


practice(consultulbolnavului, întocmireafoii de observaţieclinică, recunoaştereainstrumentarului chirurgical,
tehnicichirurgicale de bază); evaluaresumativă (pondere 50%) prin probe scrise.

E. Conţinutulcursului / număr de ore pentrufiecaretemă:


Sem I
1. Curs introductiv - 2 ore
- Istoriculchirurgieiuniversaleşiromâneşti;
- Loculchirurgieiînpracticamedicală; perspectivelechirurgiei.
2. Asepsieşiantisepsie - 6 ore
- istoric;
- noţiuniteoreticedespreasepsieşiantisepsie;
- pregătireacâmpului operator;
- antisepticclasiceşimoderne.
3.Şocul - 6 ore
- definiţie;
- formeetiopatogenice de şoc;
- principii de tratamentînşoc.
4.Hemoragiaşihemostaza - 4 ore
- definiţieşietiologie;
- clasificareahemoragiilor;
- fiziopatologiahemoragiilor;

1
- simptomatologiaşidiagnosticulînhemoragii;
- hemostaza;
- transfuziasanghină;
- tratamentulînhemoragiile acute.
5.Infecţiilechirurgicale - 6 ore
- generalităţi;
- inflamaţia;
- infecţiilocalizate;
- infecţiigeneralizate;
- infecţiispecifice;
- infecţiamâinii;
- antibioterapiaînchirurgie.
6.Evaluareabolnavului chirurgical - 4 ore
- chirurgia de urgenţă;
- chirurgia „la rece”;
- pregătireapreoperatorie;
- riscul operator;
- anesteziaşirisculanestezic;
- îngrijiripostoperatorii;
- dispensarizareaşireinserţiasocială a bolnavului chirurgical.

Sem II
1.Traumatismele - 6 ore
- traumatismeînchise;
- traumatismedeschise;
- politraumatismele;
- cicatrizareaplăgilor;
- tratamentulplăgilor.
2.Traumatismeleprinagentitermici - 4 ore
- clasificareatraumatismelorproduse de agenţitermici;
- traumatismeleprincăldură;
- arsurile;
- arsurilechimice;
- arsurileelectrice;
- traumatismeleprin frig;
- degerăturile;
- hipotermia.
3.Politraumatismele - 4 ore
4.Tumorile - 4 ore
- tumoribenigne;
- tumorimaligne;
- stăriprecanceroase;
- diagnostic precoceînoncologie;
- principii de tratamentoncologie.
5.Semiologiabolilorchirurgicale ale abdomenului - 10 ore

F. Conţinutullucrarilor practice număr de ore pentrufiecaretemă:


Sem I
Organizareaserviciului chirurgical şi a blocului operator - 2 ore
Asepsia, Antisepsia - 2 ore
Examinareaclinică a bolnavului chirurgical şiîntocmireafoii de observaţie - 4 ore
Explorareaparaclinicăşipregătireapreoperatorie - 4 ore

Îngrijireapostoperatorie - 4 ore
Instrumentarul chirurgical - 2ore
Analgezia - 2 ore
Injecţiile - 4 ore
Pansamentele.Înfăşarea – 2ore
Inciziile - 2 ore Drenajele - 2ore
Puncţiile - 2 ore
Tubajeşispălături digestive - 2 ore
Clisma, sondajulvezical, îngrijireastomiilor – 2 oreHemostaza.Cateterismulvascular.Transfuzia de sânge - 4 ore
Semiologiabolilorchirurgicale ale capuluişigâtului - 2 ore

Sem II
Primulajutorîntraumatisme - 12 ore
Primulajutorşitratamentulîntraumatismeleprinagenţitermici - 12 ore
Infecţiichirurgicale - 12 ore
Tumori - 8 ore
Semiologiabolilorchirurgicale ale abdomenului - 12 ore

Bibliografie de elaborare a cursului


1. Firescu D., Elemente de patologiechirurgicală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005
2. Firescu D., Chirurgiaînsemneşisimptome, EdituraDidacticăşiPedagogicăBucureşti 2008
3.Angelescu N., Propedeutica medico-chirurgicala, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993
4. Bates B., A guide to physical examination and history taking. A 5th edition, J.B. Lippincott Philadelphia, 1991
5. Biros M.H., Handbook of urgent care medicine, An Aspen Publicationm 1990
6. Dănilă N., AlinaPleşa, Semiologiechirurgicală, Ed. Sakura, Iaşi, 2001
7. Dunn D.C., Rawlinson N., Chirurgie-diagnostic şitratament, Ed.Medicală, Bucureşti, 1995
8. Detrie Ph., Petite chirurgie, Ed. Masson, 1991
9. Greenfield L., Surgery - Scientific Principles and Practice, J.B. Lippincott Company Philadelphia, 1993
10. GeorgescuŞt., Lăzescu D., Primiipaşiînchirurgie, Ed. Kolos, Iaşi, 2003
11. Jitariu I, Filimon C., MihalacheŞt., Curs de chirurgiegeneralăşimicăchirurgie, vol.1-3, Iaşi, 1980
12. Leger L.: SemiologieChirurgicale, ed. Iv, Ed. Masson Paris, 1978
13. Pleşa C., şicolab., Chirurgiegenerală, vol I, II, Ed. Apollonia, Iaşi, 1999; Ed. Timpul, Iaşi, 2003
14. Prişcu Al., Chirurgievol.I, II, Ed. Didacticăşipedagogică, Bucureşti, 1994
15. Proca E., Tratat de patologiechirurgicală, vol I - Semiologieşipropedeuticăchirurgicală (conducător E.V. Bancu),
Ed. Medicală, Bucureşti, 1989
16. Rădulescu P., Elemente de patologieşiterapeuticăchirurgicală, Ed.Didacticăşipedagogică, Bucureşti, 1980
17. Northon J.A., Surgery, Basic Science and Clinical Evidence, Ed. Springer Verlag, Berlin 2000
18. Sabiston D.C., Textbook of surgery, ed. XII, B.W. Saunders Comp., New York, 1990, 1995, 2000
19. Schwartz S.I., Principles of Surgery, McGraw – Hill Book Comp., 1994

G. Bibliografieminimală de studiupentrustudenţi
1. Firescu D., Elemente de patologiechirurgicală, vol. I, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005
2. Firescu D., Chirurgiaînsemneşisimptome, EdituraDidacticăşiPedagogicăBucureşti 2008
3.Angelescu N., Propedeutica medico-chirurgicala, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993
4. Dănilă N., AlinaPleşa, Semiologiechirurgicală, Ed. Sakura, Iaşi, 2001
5. Dunn D.C., Rawlinson N., Chirurgie-diagnostic sitratament, Ed.Medicala, Bucuresti, 1995
6. Leger L., SemiologieChirurgicale, ed. Iv, Ed. Masson Paris, 1978
7. Pleşa C., şicolab., Chirurgiegenerală, vol I, II, Ed. Apollonia, Iaşi, 1999; Ed. Timpul, Iaşi, 2003
8. Prişcu Al., Chirurgievol.I, II, Ed. Didacticăşipedagogică, Bucureşti, 1994
9. Rădulescu P., Elemente de patologieşiterapeuticăchirurgicală, Ed.Didacticăşipedagogică, Bucureşti, 1980
10.Anne-Marie PAUCHET-TRAVERSAT, Soinsinfirmiers - Fiches techniques, Maloine Paris 2003
Data aprobăriiprogrameianaliticeîndepartament: 30.09.2016

Director departament,S.L.DR.VOICU DRAGOȘ

Semnătura

S-ar putea să vă placă și