Sunteți pe pagina 1din 9

LKNffiKEK&

@
NEW YORK
CT]PRINS
lntroducere Trasee ideale
Trasee ideale pentru... 4 Avenue
1. Fifth 26
Descoperi New York 8 2. Din Times Square
Uancare gi bduturE L4 pdnd in Herald Square 32
Ci;mpdraturi 18 3. lvluzeul de ArtE lvloderna 36
D.rertisment 20 4. Natiunile Unite gi Midtown East 40
qepere istorice 22 5. Central Park 46
6. Muzeul Metropolitan de Artd 4A
Sfaturide cdldtorie 7. l\4uzeele din Upper East Side 52
bzarc L02 8. Upper West Side 58
Q€staurante 110 9. Harlem 66
Wata de noapte L76 10. Muzeul ,,The Cloisters" 68
rl:-'or-rnalii de la A la Z 1,20 11. Flatiron, SoFi, Union Square,
6'd de conversalie 130 9i Chelsea 77
C5fi si filme 734 12. Greenwich Village 76
13. Soho 9i Tribeca a2
14. East Village gi Lower East Side 86
f6g''e ghid 136 15. Lower Manhattan 90
L37 16. Statuia LibertSlii gi lnsula Ellis 94
17. Brooklyn 96
18. Bronx 98
INTRODI.]CERE
I r::cducerein geografia, obiceiurile si cultura NewYorkului,
r-r:ralil despre arta culinard, istoria oragului 9i activitdli
,ec:,-andate.

Ilescoperd New York 8

Eirrcare 9i bduturd 1.4

Q,mpirdturi 18
fhertisment 22
fugere istorice 24
Noaptea pe Fifth Aoenue

DESCOPERA NEW YORK


Cei peste 56 de milioane de turi;ti care oin aici ini1ecare an au alte?tdri
mari, iar orasul nu dezandgeste: arhitecturd superbd, repere culturale de talie
mondiald, ruagazine / restaurante elegante.

Scriitorul 9i criticul literar E.B. White East Side 9i pdnd la ultimele mode
spunea cd ,,New Yorkul nu se asea- din Meatpacking District, veli gasi in
mdnd deloc Parisului, nu se asea- NewYork. DacE locuili intr-un hotel cu
mdnd deloc Londrei, nu este Spokane multe etaje, mult deasupra nivelului
inmullit cu gaizeci sau Detroitinmullit strezii, sau dacd vd plimbali in Cen-
cu patru, ci este cel mai semel dintre tral Park sau iegili pe terasa cu vedere
orage. A ajuns p6nd Ia cel mai inalt spre Hudson River de la complexul
punct din cer gi p6nd in cel mai jos muzeal Cloisters, veli putea g5si chiar
punct al Depresiei." 9i pulinE linigte.
incep6nd cu achizi,tia sa de cdtre
olandezi in L626, de-a lungul istoriei DISTRICTELE
sale de centru portuar maritim 9i pdnd
la statutul seu curent de centru cultu- New York City are o suprafa!5 de 780
ral 9i financiar al SUA, New Yorkul este o km2 9i se imparte in cinci districte:
adevaratd ,,intersectie a lumii", un locin Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx
care totul este posibil. gi Staten lsland. Manhattan, cel mai
mic dintre ele, ocupd o suprafala de
Statistici aproape 62 km2. inse este cea mai
Statisticile sunt impresionante: dens populatd parte a oragului.
10 3O0 km de strdzi, 93O km de Nu existd un rdspuns definitiv la
front de apd, 24 O00 de restaurante, intrebarea cum gi-a cdp5tat oragul
in jur de 13 000 de taxiuri, peste porecla ..Marele mar". Unii spun cd i
6 00O de autobuze pentru transpor- se trage dintr-o rubricd de ziar din anii
tul in comun, 150 de muzee 9i 4O0 1920 despre cursele de cai, intitulata
de galerii de artb, peste 24O de tea- ,,in jurul Marelui Mir". Allii spun ca
tre gi 11 736 de hectare de parcuri. interprelii de jazz foloseau expresia ..a
lndiferent ce vd intereseazd, de la ajunge la MErul cel Mare" ca echivalent
muzeele de talie mondialS din Upper al succesului suprem.

8 INTRODUCERE
Stotuia Liberttitii Dauntaun Mqnhattan de
/e Broohltn Bridge

NEWYORKEZII Newyorkezul clasic


Newyorkezii sunt in genere descrigi
ac,anlatie gi creuzet cultural ca fiind extrem de energici, datoritd
l.: -':'r Biroului de RecensAmant al ritmului rapid al oragului. Frenetici
: - r ',ew York City are o populalie de sau nu - un studiu cu privire la viteza
: - - oane de locuitori. Dintre aceg- de mers pe jos in orage, realizat in
: ::'cximativ 1,6 milioane locuiesc 2OO7, plaseazd newyorkezii pe locul
' r.r:-1attan, 2,6 milioane in Broo- opt, dup; Singapore si Copenhaga
" ' 2.3 milioanein Queens, L,4mili- - aceastd energie este ceea ce
:,"-:-- Bronx gi aproximativ 470 0O0 oferS newyorkezilor convingerea cd
" -.:-:--er lsland- Manhattan-ul este centrul univer-
le-. eristd gi alte orage in Statele sului. Din ce in ce mai mulli oameni
- ":: :- un procent ridicat de emi- aleg sd se mute in New York la pen-
g:-.-: - mic nu se compard cu diver- sie, datoritd ugurinlei de deplasare gi
;-i=: etnicd a comunitdlilor din New atracliilor de aici.
:". ' .Jr de 33% dintre locuitori sunt Rezistenta este un alt atribut central.
:n i:-g^te europeanS, 23o/o africand Reaclia celor mai mulli locuitori ln
'-.='z ciand, 29o/o sunt hispanici. iar urma atacurilor de la 11 septembrie
:,: -
- j - =s atici. Un fost primar al oragului, 2001, cdnd terorigtii au intrat cu doue
-.: : I -kins, a descris orasul ca fiind avioane deturnate in turnurile World
.' ,-.,:€-b mozaic". Trade Center, sau mai nou, cand Ura-
ganul Sandy a intors Manhattan-ul pe
-:.-i:r! lafangrafat pe Brookln Bridge dos, a fost sd i9i ofere ajutorul pentru
a recupera ce s-a putut recupera 9i
pentru a reconstrui orasul.

CLIMA

New Yorkul este binecuvantat cu


soare tot timpul anului, Si are patru
anotimpuri dlferite. Vara poate fi exa-
gerat de cald, cu temperaturi p6ni la
36"C, in timp ce iarna, temperaturile
pot scddea p6nd la -12"C. Din fericire,
perioadele cu temperaturi extreme
sunt destul de scurte; in mod nor-
mal, vara se inregistreazd cam 29'C
in timpul zilei, in timp ce iarna, tem-

DESCOPERA NEW YORK 9


Wbite Horse Tawrn din Greenuicb

peraturile se incadreaz5 ln interva- separ; Manhattan-ul de Brooklyn gi


lul -1'C-7'C. Ninge ugor, iar o datS Queens, se aflS o f69ie ingust5 de
la caliva an; oragul este streb5tut de apb care leag6 Long lsland Sound 9i
cate o ninsoare intensd ce-i scoate pe Upper New York Bay. Porliunile sudice
mulli in Central Park. in aprilie ploud, ale cartierelor Brooklyn 9i Queens au
dar in mai si iunie e pldcut. iar vremea plaje nisipoase la Oceanul Atlantic. Se
superbd din septembrie gi octombrie estimeazi ci unui inotdtor bun i-ar
face ca toamna sd fie anotimpul per trebuiln medie sapte ore gi 15 minute
fect pentru a vizita oragul. Primdvara sE inoate in jurul Manhattan-ului.
gi toamna, temperaturile graviteazd in
jurul valorilor de L5-24"C. UN ORAS AL MERSULUI PE JOS

CAI NAVIGABILE Spre deosebire de multe orage din


SUA, New York este un loc minunat
New Yorkul se afld la gura de v5rsare pentru mersul pe jos, inclusiv din
a Rdului Hudson. pe malul ciruia se cauza faptului cd mare parte din orag
afld zona West Side a Manhattan-u I u i. este un caroiaj foafte simplu de navi-
De cealaltA parte, East River, care gat - strezi numerotate de la nord la
sud, gi bulevarde numerotate de la
est la vest. Nu lualiln seame indicato-
Pidure urbanA rul ce spune ,,Avenue of the Americas"
Cand Henry Hudson a navigatin amonte in loc de Sixth Avenue, dar atenlie la
pe raul care-i poartd numele, ofilerul labirintul ce se agterne mai jos de
sdu secund, Robert Juett, scria: ,,Am 14th Street.
g5sit aici stejari inalli gi batrani, iarbS West Village are strdzi unice acestui
grasS gi flori. cel mai frumos peisaj ce cartier - multe suntin unghiuri ciudate,
a fost v;zut vreodate." New Yorkul ince ceea ce inseamnd cd gi localnicii se
mai are peste 11 300 de hectare de rdtecesc uneori. Lucrurile se schimbd
parcuri, din care 4 000 de hectare sunt 9i mai mult la sud de Houston Street,
impddurite. $oimii cdlStori i9i fac cuiburl unde str5zile nu mai sunt numerotate.
pe stre$inile zgarie-norilor din Midtown, Nu uitali ca Fifth Avenue 9i, la nord,
iar uneori, lupii de prerie ajung pand in Central Park, marcheazd divizarea din-
Bronx, din Westchester County. Frede- tre est gi vest.
rick Law Olmsted, arhitectul care a tra-
sat Central Park, scria ,,contemplarea Siguranta personald
peisajelor naturale... este favorabilS Unii se tem sd meargl pe jos in New
sanat5lii gi sterii de bine." York din cauza holilor de buzunare gi
a altor infractori, insd oragul este unul

10 INTRODUCERE
.\trizi ogloruerate In Lrttle ltaly

: --': :ele mai sigure orage mari din locuri pe care ar trebui se le evitati.
-"-:' -2. Talhdriile sunt absolut alea- lvlajoritatea strdzilor sunt populate,
:' -i a fel de frecvente ca oriunde degi zonele comerciale din Midtown gi
: - . - :3. o ln lume. Ca peste tot, dace din sudul Manhattan-ului sunt pdrdsite
:. -=: rjuterii ostentative sau dacd seara, cand East Village, West Village gi
. -..:: grUd de lucrurile personale, Theatre District se umplu. Evitali plim-
bdrile prin Central Park, Battery Park 9i
- .-: -n
vedere ce New Yorkul este Harlem dupd apus.
.' -= 21 din 24. existd doar cdteva

,rdf,irali silueta cl;dirilor pe fundalul ora la dispozilie pentru relaxare sau dace
rrmtului. Puteli urca pe Empire State dori,ti sd faceli o plimbare intre Chelsea gi
:. : -i oentru a vedea panorama, puteli Meatpacking District. Pagina 80.
;j ,: -: rdeli pe iarbd in Central Park gi Luali masa la restaurantele din orag,
..: .:* 'z'i..padurea' de clSdiri sau sd Vizitati magazinul de delicatese Zabar's
; :-i,: Brooklyn Bridge gi sd vd uitali o adevdrate institulie localS; savurali un
' : :,: s3re Lower l\,4anhattan. Alegeli hot dog cumpdrat de Ia o gheretd de pe
- :,: :. care sd admirali cel mai fai- stradd, sau explorali preparatele din bucd-
-. : :
". -a frumos peisaj urban din lume. teria evreiasce ce se g;sesc d'n abun-
ii.{ -: .:4.46 si 96. denle in Lower East Side. Pagina 61 gi 89.
-raei feribotul pentru a vizita Statuia Vedeli Broadway-ul. Chiar dacd nu reu-

-irrtatji. Luali un feribot direct (care 9i1i se gesili bilete la spectacol, nu ratali
-..'li : :e lnsula Ellis) sau urcali-ve pe luminile str5lucitoare ale l\4arelui Drum
r' :,::- :.atuit ce face legetura cu Staten Alb, eventual oprindu-va pentru o mase de
; :' : :€-:ru a vedea Doamna Libertate prSnz printre portretele actorilor celebri.
- : :: ::'3ape. Pagina 94. Pagina 32.
.,Etalti ltoMa. Una dintre cele mai incre- Traversali Brooklyn Bridge. Admira,ti
: : n :: a:iii de arte modernd din lume, aceastd minune a ingineriei de secol XIX
-: . ,.'a(i semnate Picasso, Hopper traversand celebrul pod catre districtul
. r' l:g-. .intr-o galerie ca o operd de Brooklyn. Pagina 96.
" j :':i -3 36. legili seara in oras, Un concert de jazz
*.x ,rmbag pe High Line. Sunt multe intr-un local din Greenwich, cateva coc-
, i :: =:.es la High Line, unde puteli teiluri intr un bar din lvleatpacking Dis-
: : : - :i omeralia 9i zgomotul oragu- trict - orice variante ali alege, vedeli de ce
: , :: se gasesc plante din zond gi New Yorkul are reputalia de oras care nu
:. :--. si este idealS daca aveli o doarme niciodate. Pagina 116.

DESCOPERA NEW YORK 11


Times Square atrage mu+imile

METROURT, AUTOBUZE 9l TAXIURI Dacd incercali sd ajungefi undeva la ora


de v6rf, cbldtoria va fi lungd, frustrantd
New Yorkul are un sistem excelent gi scumpS, gi probabil cd e o idee mai
de metrouri gl autobuze. Uneori se bund si luali metroul.
g;sesc harli de hartie la staliile de
metrou gi in autobuze, 9i existd 9i Un orag exceptjonal
aplicalii foarte utile pentru telefoa- Majoritatea turigtilor ajung s5 adore
nele mobile. La metrou este destul de oragul. Nimic nu se compard cu prima
curat gi de sigur, dar se recomanda sd plimbare printre zgarie-norii din Mid-
nu cdletori,ti neinsolit dupe ora 23iOO. town sau cu imaginea Statuii Liber-
Metroul este cel mai rapid mod de tdlii din docul pentru feriboturi, sau
deplasare in orag, in special pe dis- cu o plimbare prin Central Parkintr-o
tanle lungi, degi mersul pe jos este zi insoritd sau o dup5-amiaze aglo-
mai rapid daci aveli de parcurs doar merata de iarna. Nu uitali -
mergeli
cateva cvartale. rapid gi hotdrdt 9i vE ve,ti integra ime-
Autobuzele sunt utile gi, degi merg diat. Veti descoperi de ce newyorkezii
foarteincet, pot perea mai pulin intimi- chiar au dreptate c6nd sPun c5 nu e
dante decat complexa relea de metro- nic5ieri ca acasd.
uri. 0ptali pentru autobuze dacd vd
deplasali pe axa est-vest; sunt, de ase-
menea, un mod ieftin de a vedea atrac-
!iile. Fiecare autobuz are un indicator Taxiuri;i,,'Ihe Shops at Columbus Circle"
d'gital cu destinalia, iar la fiecare stalie
sunt afigate ha(i cu traseele.
E ugor sd devii dependent de aceste
taxiuri galbene - spre deosebire de alte
mari orage, unde trebuie sE comanzi un
taxi din timp, in New York par sb apard
din neant (mai pulin c6nd plou6) 9i le
poli face semn sd opreascd dacd au
lumina pornite, indic6nd cA sunt libere.
Taxiurile New Yorkului dateazd din
1907, cand John Hertz a infiinlatYellow
Cab Company. A ales aceastS culoare
dupd ce a citit un studiu conform cdruia
cea mai ugor de remarcat culoare este
galbenul. Dacb vd faceti un obicei din a
lua taxiuri, costurile se vor aduna rapid.

12 INTRODUCERE
Baltery PdrA - suvenire ?entru turisti

le:efrari. Dacd nu vre,ti sd mencali la end. Pute,tilnchiria biciclete la 892 Ninth


.' : ::'3 de tip ,,diner" sau Ia vreo can- Avenue, imediat de pe 58th Street, (tel:
'a '::eii rczetyare - in special pentru 272 664 9600: wwwbikerentalcentral-
:: -- e noi gi populare. Uneori chiar gi park.com).
'"
" 1:.'"area fdcut; va trebui sd agtep- Tururi cu ghid ale Harlem-ului, Har-
:- :.a se elibereze o mas5. Singura cale lem Spirituals (tel: 2L2 391 0900;
:n : :. :e aglomera,tia este sd luali masa www.harlemspirituals.com) gi Har
i : : ::3ice. lem Heritage Tours (tel: 2L2 2AO 7A88;
r,coe Store, Puteli sta pe lnternet gi v; www'harlemheritage.com) vorbesc des-
: .-:' ,:- ica e-mail-ul (gratuit) la Apple pre mogtenirea culturald gi istoria locu-
I :": - : n New York, pe oricare dintre lui. cu Bospel duminica sau excursii pe
" - : -:.-ere de acolo, absolut non-stop. teme jazz.
3,rete ieftine. Puteli cumpera bilete la Muzice medievald. Sunati la 272 57O
:: -::-: Jentru reprezentaliile din ace- 3949 sau vizitali metmuseum.orglclois-
i j: : :: a ghereta TKTS din Duffy Squ- ters pentru informalii despre concertele
,. : =:3 oentru Spectacolele de searS: de la complexul muzeal Cloisters. Repre-
: l5:l0-20:00, Ma 14:00-20:00,
" zentaliile au loc in Capela FuentidueRa
" -: - --i9:00; bilete la matineu: lvli, de sec. Xll, constand in muzic; medie-
: 1, :i14:00, D 11:00-15:00; se vald. Biletele la concert includ o vizita
: i ::: ^ -nerar sau c;rti de credit. gratuiLe la muzeu, in aceeagi /i.
Sr,ete comune gi cu ghid, Puteli cum- Insula Governors, Odinioard o bazd mili-
, i: : :-: Comune pentru N4olVlA 9i TOp tard importanta, insula este acum un
' ' : :::k economisind parc imens cu alei, forturi gi clSdirl isto-
20%. N4olVlA
- : i.',:-ri tururi insoiite de ghid zil- rice, pajigti si panorame ale oragului.
. 1l:30 9i 13:30. Puteli opta pentru Luali gratuit feribotul cdtre insuld de la
: -:= :e familie gi ateliere, care includ Terminalul l\,4arltim de lange Battery Park
i: : :reate special pentru copii. S-D 10:00-1,9:00, iun-- sept. (www.
,se de biciclete. Cei care locuiesc ln govisland.com).
: :." ,',3s: Side pot circula mai rapid si Plajele din Long Island. Plajele sunt
i : :-- :u bicicleta folosind banda de aglomerate, in special vara. Cele mai fru-
" " : --:-s Avenue, care se lntinde de moase sunt Ia doue trei ore de mers cu
-, l:^ Street la W 69th Street (la irenul de Manhattan, in Long lsland sau
., : :r,, gasili o hartd a New Yorku- New Jersey.
:; -", lciclisti). Alternativa este se
. , :' ^ Central Park - drumurile din
: -r -chise pentru trafic in week- I

DESCOPERA NEW YORK 13