Sunteți pe pagina 1din 11

European Development Plan

C1
In this section you are asked to formulate your organisation's European Development Plan. The
Plan should describe your organisation's longer-term goals and explain how they relate to the
organisation's needs and the context in which it operates. The Plan is meant to provide the
background for your application and therefore it should cover a longer period than the duration
of the project. The scope of your European Development Plan should be proportional to your
organisation's size, capacity, and existing experience in European and international cooperation.
You should aim to define goals and objectives that are both relevant and realistic.
The European Development Plan is an important part of the application because it forms the
basis on which you will build your project proposal. The rest of the application form is designed
following that logic. At the end of this section you will be asked to define specific objectives of
this project and to explicitly link them with the broader goals of your European Development
Plan. In all other parts of the application, and in particular when explaining the expected impact
of the project, you should make sure to remain consistent with the answers you have given in this
section about the project's objectives and their relevance in the context of the European
Development Plan.
What are the key needs and goals of your organisation in the area of European mobility and
cooperation?
În această secțiune vi se cere să formulați planul european de dezvoltare al organizației.
Planul ar trebui să descrie obiectivele pe termen lung ale organizației dvs. și să explice
modul în care acestea se raportează la nevoile organizației și la contextul în care operează.
Planul este menit să furnizeze fundalul pentru aplicația dvs. și, prin urmare, ar trebui să
acopere o perioadă mai lungă decât durata proiectului. Domeniul de aplicare al planului
dvs. european de dezvoltare ar trebui să fie proporțional cu dimensiunea, capacitatea și
experiența existentă a organizației în cadrul cooperării europene și internaționale. Ar
trebui să încercați să definiți obiective și obiective care sunt relevante și realiste.
Planul european de dezvoltare este o parte importantă a aplicației, deoarece constituie baza
pe care vă veți construi propunerea de proiect. Restul formularului de cerere este conceput
în urma acestei logici. La sfârșitul acestei secțiuni vi se va solicita să definiți obiectivele
specifice ale acestui proiect și să le conectați în mod explicit la obiectivele mai largi ale
planului dvs. european de dezvoltare. În toate celelalte părți ale cererii, și în special când
explicați impactul așteptat al proiectului, trebuie să vă asigurați că rămâneți în
concordanță cu răspunsurile pe care le-ați oferit în această secțiune cu privire la obiectivele
proiectului și relevanța acestora în contextul dezvoltării europene Plan.
Care sunt nevoile și obiectivele cheie ale organizației dvs. în domeniul mobilității și
cooperării europene?

Incluziunea educațională este văzută ca o politică globală care prescrie dezvoltarea spre o școală
obișnuită care salută toți elevii cu caracteristicile, interesele, abilitățile și nevoile lor individuale
unice, toți copiii cu și fără nevoi speciale și dizabilități.

Școala care combate atitudinile discriminatorii și oferă o educație semnificativă și adaptată


individual fiecărui elev beneficiază de continuitatea clasei și a școlii.
Obiective:
1. Conştientizarea importanţei educaţiei în formarea personalităţii elevului , atât în rândul
elevilor problemă , cât şi a părinţilor acestora .
2. Stimularea motivaţiei învăţării prin folosirea tehnologiei informaţiei şi a comunicării la
clasă.
3. Identificarea , procurarea şi utilizarea fondurilor din sponsorizări pentru susţinerea unor
cheltuieli materiale ale elevilor problemă .
4. Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în rândul elevilor .
5. Organizarea unei excursii/ tabere tematice.

Trebuie să regândim procesul de învățare orientat spre noi abordări pedagogice, să dezvoltăm și
să întărim conștientizarea elevilor asupra propriului proces de învățare, jucând un rol activ în el.

O școală incluzivă trebuie să asigure dreptul la educație al tuturor elevilor, luând în considerare
caracteristicile specifice ale fiecăruia, astfel încât sunt necesare practici de predare și modelele de
procedură vizează sprijinirea situațiilor dificultăților de învățare, consolidarea competențelor de
învățare.

C2
Define the key areas of your organisation's activity that you would like to improve and explain
how. For example, reflect on your plans to improve staff and management competences; teaching
and training content, methods and tools; development of key competences and skills of staff and
learners; development of sustainable cross-border cooperation; etc.
Definiți domeniile-cheie ale activității organizației pe care doriți să le îmbunătățiți și
explicați cum. De exemplu, reflectați asupra planurilor dvs. de a îmbunătăți competențele
personalului și ale managementului; conținutul, metodele și instrumentele de predare și
formare; dezvoltarea competențelor și abilităților cheie ale personalului și studenților;
dezvoltarea unei cooperări transfrontaliere durabile; etc.
Doresc să învaț noi metode interactive de predare, atât jocuri pe calculator, cât și jocuri non-
computere, pentru a crea un mediu de învățare eficient și atrăgător.
Opinia generală conform căreia elevii sunt din ce în ce mai implicați în cultura jocurilor în
afara școlii, mai degrabă decât în școală este din ce in ce mai pregnantă. Tehnologia oferă
numeroase instrumente pe care profesorii le pot utiliza în clasă și pentru a le îmbunătăți
predarea, pentru a spori învățarea elevilor și a-i ajuta să rămână angajați. Având în vedere
că elevii noștri sunt utilizatori de dispozitive mobile, pare logic să aliniem sălile de clasă de
astăzi cu modul în care sunt folosite pentru învățare.
Combinarea noii tehnologii cu instruirea tradițională în clasă poate, fără îndoială, să
sporească experiența de învățare și să creeze noi oportunități pentru profesori și elevi
împreună.
Pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, școlile trebuie să dezvolte o abordare sistemică
care să includă activități simultane pe mai multe niveluri: să lucreze cu profesori și servicii
de consiliere, să lucreze cu părinții și să lucreze cu elevi.

Este de asemenea importanta și învățarea construirii competenței relaționale, pentru a


împiedica părăsirea timpurie a școlii. Un alt aspect important este si cunoșterea metodelor
de învățare participativă, în scopul unei mai mari incluziuni a elevilor care sunt în riscul de a
părăsi școala.

C3
Please define the objectives of this specific project: which of the identified needs, goals and key
areas for improvement do you plan to target through activities described in this project proposal?
Definiți obiectivele acestui proiect specific: care dintre nevoile, obiectivele și domeniile
cheie de îmbunătățire pe care intenționați să le vizați prin activitățile descrise în această
propunere de proiect?
Nevoi:
Obiective:
-Să cunosc cel puțin 5 caracteristici ale unei școli incluzive;
-Să cunosc cel puțin 5 tehnici de gestionare optimistă a clasei;
-Să cunosc și să foloseasc cel puțin 5 tehnologiile de informatiei si comunicarii în educația
incluzivă ;
-Să cunosc cel putin un mod de a facilita procesele de comunicare și de a dezvolta
competențe emoționale cu profesori, elevi, părinți;
-Să dezvolt motivația școlară și stima de sine a cel puțin 10 elevii incluși în program;
-Să promovez continuitatea educației și a predării în cel puțin un mediu social-media..

D
Project Management
D1
How will you ensure good project management and quality of activities? Provide a general
overview of your plans, including:

 What kind of cooperation and communication arrangements do you plan to set up with
your hosting partners (for example, cooperation agreements or memoranda of
understanding)?

 How do you plan to address practical and logistical matters related to the project
activities (e.g. travel, accommodation, insurance, safety of participants, visa, social
security, etc.)?

 Cum veți asigura un management de proiect bun și o calitate a activităților? Oferiți


o imagine generală a planurilor dvs., inclusiv:

 Ce fel de aranjamente de cooperare și de comunicare pe care intenționați să le


stabiliți cu partenerii dvs. de găzduire (de exemplu, acorduri de cooperare sau
memorandumuri de înțelegere)?

 Prin acordul de cooperare se stabilesc rolurile și responsabilitățile organizației solicitante respectiv,


partenere.
 Rolurile și responsabilitățile organizației solicitante:
 ● pregătirea participanților,
 ● activități și sarcini în vederea activității,
 ● aranjamente practice,
 ● asigurare,
 ● evaluarea,
 ● diseminarea și exploatarea rezultatelor,
 ● administrare / comunicare,
 ● măsuri de siguranță
 ● organizarea călătoriilor
 b) Rolurile și responsabilitățile organizației partenere:
 ● formarea,
 ● alimente,
 ● cazare,
 ● echipamente,
 ● materiale / unelte,
 ● evaluarea,
 ● diseminarea și exploatarea rezultatelor,
 ● administrare / comunicare,
 ● organizarea activității de seminar
 ● organizarea seminariilor logistice
 ● taxe

 ● îndrumarea participanților
 ● monitorizare

 Cum intenționați să abordați aspecte practice și logistice legate de activitățile
proiectului (de exemplu, călătorie, cazare, asigurare, siguranța participanților, viză,
securitate socială etc.)?

E
Activities
E1

When answering the following questions, please make sure to include information about each
type of activities you plan to organise. The available types of activities are: structured courses or
training events abroad, teaching assignments, and job shadowing.

Activities Description
Please provide a summary of staff mobility activities you plan to organise, including the content
these activities should cover and an estimated timing when the different activities will take place.
Când răspundeți la următoarele întrebări, asigurați-vă că includeți informații despre
fiecare tip de activități pe care intenționați să o organizați. Tipurile de activități disponibile
sunt: cursuri structurate sau evenimente de formare în străinătate, misiuni de predare și
ocuparea forței de muncă.
Descrierea activităților
Furnizați un rezumat al activităților de mobilitate a personalului pe care intenționați să le
organizați, inclusiv conținutul pe care aceste activități trebuie să îl acopere și un calendar
estimat în care vor avea loc diferitele activități.
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR
Activitate Modalităţi de Resurse Timp Finalitate
realizare
umane materiale Financiare

1. Cine şi de ce Identificarea Echipa Documente septembrie Lista elevilor


absentează ? elevilor cu proiectului şcolare problemă
absenţe multe -
Diriginte Caietul Anchete
Analiza situaţiei dirigintelui sociale

2. Şcoala Întâlniri Echipa Sală de clasă, Anul şcolar Consilierea


părinţilor săptămânale cu proiectului mat.inf., părinţilor
părinţii , anchete
discuţii , vizite , Reprezentanţi – sociale
Comunitatea -
seminarii,
dezbateri, locală
ROFUIP şi ROI
Comisia pentru
ocrotirea
minorilor

3. Şcoala mă Asigurarea Diriginte , Mijloc de Buget Anul şcolar Transport


sprijină transportului director , transport alocat
financiar elevilor ce stau serviciul şcolar Consiliul bursă
la distanţe mari , contabilitate local
acordarea de
burse elevilor cu
situaţii
materiale
reduse

4. Clasa mea e Dotarea clasei Echipa Mobilier , agenţi Octombrie Amenajarea


cea mai cu mobilier proiectului material economici, clasei
frumoasă nou , material didactic Primăria
didactic , prin Diriginte Crevedia
atragerea de
Consilier
fonduri –
educativ
sponsori , agenţi
economici Elevii

5. De ce , când Întâlniri Echipa Sală de clasă, - Noiembrie Compuneri


, cum învăţ ? săptămânale ale proiectului mat.inf., publicate în
grupului cu pliante revista şcolii
dirigintele clasei Diriginte
şi consilierul /la avizierul
Consilier
educativ pentru educativ scolii
dezbaterea
temelor Elevii

6. Moş Spectacol de Echipa Culegere agenţi Decembrie Cadouri


Crăciun nu e colinde , realizat proiectului colinde economici, pentru copii
un vis ! şi prezentat de Primăria,
cei elevi Diriginte Biserica,
cuprinsi in Poliţia
Consilier
program
educativ

Elevii

7. Săniuţa de Concurs de Echipa săniuţe agenţi Decembrie Premii set-


argint săniuş proiectului economici, fular , mănuşi ,
Primăria, căciulă
Diriginte Biserica,
Poliţia Concurs
Consilier
educativ

Elevii

8. Calculatorul Ore de iniţiere Elevii Laboratorul Ianuarie Iniţiere pe


– prietenul în folosirea de calculator
meu calculatorului Dirigintele informatică

Prof. de Metode -
informatică interactive cu
ajutorul TIC

9. Comoara Seminar – Echipa Sală de clasă, - Februarie Consilierea


cea mai de părinţii şi elevii proiectului mat.inf., părinţilor
preţ a omului - anchete
munca Reprezentanţi – sociale , afişe
Comunitatea
locală

Comisia pentru
ocrotirea
minorilor

Elevi

10. Ce voi Chestionar, Echipa Sală de clasă, - Martie Afişe cu


deveni ? vizite -instituţii , proiectului mat.inf., meseriile
interviuri, lecţie anchete dorite
demonstrativă Reprezentanţi – sociale , afişe,
dirigenţie Comunitatea TV , DVD-uri
locală

Comisia pentru
ocrotirea
minorilor

Elevi

11. Unde Vizite la Echipa Mijloc de sponsorizări Aprilie Album


trăiesc ? Primărie , proiectului transport
Dispensarul şcolar
Uman , Poliţie Diriginte

Consilier
educativ

Elevii

12. Sunt un Compuneri Echipa Hârtie , pixuri - Mai Codul


exemplu proiectului , aparatura comportament
pentru alţii ! din dotarea ului civilizat
Elevii şcolii

13. Copilul Concurs de Echipa Cretă sponsorizări Iunie Desene pe


fericit desene pe asfalt proiectului colorată, asfalt, premii

Elevii

14. Am învăţat Tabără de o Echipa sponsorizări Iulie Organizarea


, suntem săptămână pt. proiectului taberei/excursi
răsplătiţi! elevi cuprinsi in ei
program Elevii

E2
How are the proposed activities going to help address the needs and achieve the goals described
in your European Development Plan? In particular, please explain how your organisation will
integrate the competences and experiences acquired by staff participating in the project, into its
strategic development in the future?
Cum vor ajuta activitățile propuse pentru a răspunde nevoilor și pentru a atinge obiectivele
descrise în planul dvs. european de dezvoltare? În special, vă rugăm să explicați modul în
care organizația dvs. va integra competențele și experiențele acumulate de personalul care
participă la proiect în dezvoltarea sa strategică în viitor?
Rezultate asteptate:
1. Număr mai mic de elevi care abandonează şcoala .
2. Număr mic de elevi cu rezultate slabe şi mediocre la învăţătură .
3. Formarea unui grupul de iniţiativă în continuarea programului .
4. Familii ce se implică în educaţia propriilor copii .
5. Clase amenajate
6. Afişe , desene , albume, compuneri pe site-ul şcolii.

E3
Please describe your plans in terms of potential destination countries and hosting partners.

 Describe what will be the contribution of the hosting partners you have already identified
and why they are a suitable choice to be the hosting organisations.

 If you have not yet identified all of your hosting partners, explain how you plan to find
suitable host organisations for the mobilities you propose to organise. Please refer to any
existing contacts or partnerships that will enable you to successfully find hosts in other
countries.

 Vă rugăm să descrieți planurile dvs. în ceea ce privește țările potențiale de destinație


și partenerii de găzduire.

Doresc sa urmez cursul 2 weeks: Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching
Methodologies – Florenta sau Barcelona organizat de Europass Teacher Academy.
Deja urmăresc pagina de Facebook și grupul Linkedin a organizatiei .Pentru mai multe
informații despre cursurile acestora, o să contactez adresa de e-mail:
teachertraining@europass.it

 Descrieți ce va fi contribuția partenerilor de găzduire pe care i-ați identificat deja


și de ce ele reprezintă o alegere potrivită pentru a fi organizațiile gazdă.
Ca furnizor de cursuri internaționale cu o experiență de peste 15 ani în organizarea
de cursuri pentru profesori europeni, EUROPASS este un partener ideal pentru
organizarea experienței de formare a profesorilor internaționali ai școlii.
• Centrul planifică și organizează cursuri personalizate pentru școli și institute
special concepute pentru a se potrivi cu nevoile profesionale ale personalului.
• Centrul central de formare este în Florența, Italia, unde toate cursurile sunt oferite
în limba engleză. La cerere toate cursurile pot fi oferite în spaniolă, franceză și
germană.
• Școala organizează seminariile și în Barcelona, Berlin, Nafplio, Malta și în multe
alte locații europene.
• Toți instructorii sunt specialiști în domeniu și din diferite naționalități și medii;
• Asistă la solicitarea finanțării (Erasmus Plus) pentru cursurile de formare a cadrelor
didactice din diferite țări ale UE;
• Oferă cursuri pentru toate sectoarele educaționale: cadre didactice (primare,
secundare, profesionale, adulți, nevoi speciale), formatori de profesori, consilieri de
carieră, ghiduri educaționale și consilieri, directori, directori, școli / organizații care
oferă educație pentru adulți;
• Asistă la organizarea experienței de călătorie în străinătate (inclusiv cazare,
activități de timp liber etc.).

 Dacă nu ați identificat încă toți partenerii dvs. de găzduire, explicați cum
intenționați să găsiți organizații gazdă potrivite pentru mobilitățile pe care le
propuneți să le organizați. Consultați orice contacte sau parteneriate existente care
vă vor permite să găsiți cu succes gazde în alte țări.

F
Participants
F1

When answering the following questions, please make sure to include information about
participants in each type of activities you plan to organise. The available types of activities are:
structured courses or training events abroad, teaching assignments, and job shadowing.

Participants' Profile
Please describe the profile, background and needs of the participants you plan to involve in
mobility activities and explain why you have decided to involve them. If relevant, describe the
selection process you plan to use to identify the exact persons who will be supported by the
project.
Când răspundeți la următoarele întrebări, asigurați-vă că includeți informații despre
participanți în fiecare tip de activități pe care intenționați să o organizați. Tipurile de
activități disponibile sunt: cursuri structurate sau evenimente de formare în străinătate,
misiuni de predare și ocuparea forței de muncă.
Profilul participanților
Descrieți profilul, fundalul și nevoile participanților pe care intenționați să le implicați în
activitățile de mobilitate și explicați motivul pentru care ați decis să le implicați. Dacă este
cazul, descrieți procesul de selecție pe care intenționați să îl utilizați pentru a identifica
persoanele care vor fi susținute de proiect.

F2
Preparation, Monitoring and Support
What kind of preparation do you plan to offer to participants in mobility activities (e.g. task-
related or intercultural training, linguistic support, risk-prevention etc.) and how do you plan to
provide it (i.e. who will be delivering the training and in what form, the approximate timing
when it will take place etc.)?
Pregătirea, monitorizarea și sprijinul
Ce fel de pregătire intenționați să oferiți participanților la activități de mobilitate (de
exemplu, formarea profesională sau interculturală, sprijin lingvistic, prevenirea riscurilor
etc.) și cum intenționați să le furnizați (de exemplu, cine va furniza formarea și ce formă,
calendarul aproximativ când va avea loc etc.)?
 Rolurile și responsabilitățile organizației partenere:
 ● formarea,
 ● alimente,
 ● cazare,
 ● echipamente,
 ● materiale / unelte,
 ● evaluarea,
 ● diseminarea și exploatarea rezultatelor,
 ● administrare / comunicare,
 ● organizarea activității de seminar
 ● organizarea seminariilor logistice
 ● taxe

 ● îndrumarea participanților
 ● monitorizare

F3
What kind of monitoring, mentoring or similar arrangements do you plan to put in place to track
the participants' progress and support them during the mobility activities?
Ce fel de monitorizare, îndrumare sau aranjamente similare pe care intenționați să le
puneți în aplicare pentru a urmări progresul participanților și pentru a le sprijini în timpul
activităților de mobilitate?

F4
Learning Outcomes
What kind of learning outcomes do you expect participants to acquire? How are these outcomes
going to be assessed?
Rezultatele învățării
Ce rezultate de învățare așteptați ca participanții să dobândească? Cum vor fi evaluate
aceste rezultate?
Participanții vor beneficia de experiențe practice legate de gândirea critică și creativă, de TIC în
educație și de competențele soft ale elevilor.
Prin activități interactive și angajament, participanții vor învăța cum să stimuleze motivația, să
stabilească regulile clasei, să furnizeze instrucțiuni clare, să monitorizeze, să dezvolte relații, să
integreze munca în grupuri și grupuri, să evalueze abilitățile complexe.

Până la sfârșitul cursului, participanții vor dobândi o mai bună înțelegere a ceea ce face ca sălile
de clasă să funcționeze fără probleme și se vor bucura de un set de idei concrete privind modul
de aplicare a noilor strategii de predare pentru a stimula aptitudinile de înaltă calitate în studenții
de astăzi.
H
H1
Follow-Up
What impact do you expect this project to have on your organisation(s)? Please explain how the
proposed activities will help address the objectives you have set for this project in relation to
your European Development Plan.
Urmare
Ce impact vă așteptați ca acest proiect să aibă asupra organizației dvs.? Vă rugăm să
explicați modul în care activitățile propuse vă vor ajuta să atingeți obiectivele pe care le-ați
stabilit pentru acest proiect în raport cu planul dumneavoastră european de dezvoltare.
H2
What benefits do you expect your project will have for your local community and the wider
public?
Ce beneficii vă așteptați ca proiectul dvs. să aibă pentru comunitatea dvs. locală și pentru
publicul larg?

H3
How are you going to evaluate if the project's objectives have been met?
Cum veți evalua dacă obiectivele proiectului au fost îndeplinite?
Echipa de proiect , va monitoriza derularea fiecărei activităţi în parte .Evaluarea, prin rapoartele
periodice şi finale , va acorda o atenţie deosebită măsurării gradului de realizare a finalităţilor şi a
atingerii obiectivelor propuse , a impactului asupra elevilor care prezentau grad de ridicat de abandon
şcolar şi dacă aceştia au o frecvenţă mai bună .
H4
How will you make the results of your project known inside and outside your organisation(s)?
Who are the main target groups you would like to share your results with?
Cum veți face cunoscută rezultatele proiectului dvs. în interiorul și în afara organizațiilor
dvs.? Care sunt principalele grupuri țintă la care doriți să vă împărtășiți rezultatele?