Sunteți pe pagina 1din 28

PROIECT EDUCAȚIONAL

CURCUBEUL SCHIMBĂRII
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

1
I. ARGUMENT:

Orientarea prospectivă a educației preșcolare impune conceperea unor programe educative care
să-i pregătească pe copii pentru o adaptare eficientă la problemele cu care se estimează că se vor
confrunta în viitor. Este vorba despre conceperea unei educații care să vizeze prioritar optimizarea
capacitații copiilor de adaptare continuă la schimbare. Sistemul de învățământ preșcolar modern are
misiunea de a forma copiilor o conștiință europeană, pornind de la un sistem de valori-cheie, între care :
aspirația democratică, respectul drepturilor omului, justiția socială, echilibrul ecologic, toleranța și
pacea, tradițiile culturale s.a. Conținuturile, finalitățile și obiectivele specifice educației preșcolare
propun un demers prin care educația încearcă să răspundă exigentelor lumii în care trăim și să producă
o schimbare paradigmatică a actului educativ în favoarea educației bazată pe învățare inovatoare,
societală si adaptativă.
Pentru că educaţia îşi schimbă finalităţile, conţinuturile şi funcţiile odată cu evoluţia societăţii,
sunt necesare :
- realizarea idealului educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei şi pe
aspiraţiile societăţii omeneşti pentru păstrarea identităţii naţionale;
- selecţionarea şi transmiterea unui sistem de valori materiale şi spirituale, considerate
fundamentale;
- asigurarea pregătirii resurselor umane corespunzătoare cerinţelor dezvoltării economico-sociale
a ţării, ale pieţei muncii ;
- pregătirea copiilor, tinerilor, adulţilor pentru integrarea socio-profesională şi pentru adaptarea la
schimbările care au loc în ştiinţă şi cultură, pe piaţa muncii, în societate şi în modul de viaţă al
oamenilor;
- punerea la dispoziţia oamenilor a mijloacelor necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă pe tot
parcursul vieţii, potrivit principiului educaţiei permanente.
Ţinând seama de aceste considerente şi de faptul ca învăţământul trebuie privit în perspectiva
educaţiei permanente, a unei educaţii pentru schimbare, în judeţul Dâmboviţa, grădiniăelor şi şcolilor le
revine rolul de a promova tinerii cu capacitatea de a înţelege şi răspunde adecvat diverselor provocări
din partea societăţii, de a deveni agenţi ai propriei formări, pentru a li se dezvolta judecata şi
responsabilităţile viitoare.
În județul Dâmbovița se identifică nevoia de schimbare în rândul populației preşcolare şi părinților
privind stilul de lucru cu copiii, metodologia aplicată, atitudinea şi viziunea cadrelor didactice care
lucrează în această treaptă a învăţământului preuniversitar. Având în vedere că învăţământul preşcolar
nu are caracter obligatoriu, se remarcă o frecvenţă redusă a copiilor în grădiniţe, mai ales în mediul
rural, ca urmare, nu toţi copiii sunt pregătiţi pentru a rezolva cu succes sarcinile de tip şcolar la vârsta
de 6 ani. Inspectoratul Şcolar Dâmboviţa, împreună cu corpul profesoral din învăţământul preşcolar,
doresc să implementeze, prin eforturi comune, un proiect care să răspundă acestei nevoi a comunităţii,
salutând iniţiativa M.E.N. care oferă Programul educaţional de promovare a educaţiei pentru
schimbare la preşcolari.
În contextul ideilor promovate de cercetări specializate în pedagogie, psihologie, antropologie etc,
prin proiectul acesta se acordă o mai mare importanţă vârstei timpurii pentru a stimula posibilităţile de
manifestare ale copiilor pentru a face faţă provocărilor de orice tip, prin ameliorarea unor probleme
privind abandonul, analfabetismul şi eşecul şcolar, incultura, vandalismul, inadaptarea socială,
imposibilitatea găsirii şi păstrarii unui loc de muncă.

3
II. DESCRIEREA PROGRAMULUI:

II. 1. GRUP ŢINTĂ:


 3024 copii preşcolari cu vârste între 3 şi 6 ani, cuprinşi în 129 de grupe din 36 de grădiniţe;
 părinţii celor 3024 de preşcolari;
 224 cadre didactice (anexa 1);
 membri ai comunităţii locale.

II.2. DURATA: 15 octombrie 2013 – 15 octombrie 2015

II.3. RESURSE UMANE:


 224 cadre didactice;
 3024 părinţi ai preşcolarilor;
 3024 preşcolari;
 10 consilieri psihopedagogici;
 5 logopezi;
 5 inspectori şcolari;
 35 reprezentanţi ai autorităţilor locale;
 5 alţi parteneri.
II.4. PARTENERI LA NIVEL JUDEŢEAN:
IŞJ Dâmboviţa, CCD Dâmboviţa, CJRAE Dâmboviţa, Consiliile locale din localităţile de care aparţin
grădiniţele implicate în proiect, Biblioteca Judeţeană Ion Heliade Rădulescu Dâmboviţa, Centre
culturale din localităţile care au grădiniţe implicate în acest proiect, Agenţia de mediu Dâmboviţa,
Organizaţia Salvaţi copiii Dâmboviţa, Europe Direct Dâmboviţa, Teatul municipal Tony Bulandra
Târgovişte, Teatrul pentru copii Mihai Popescu Targovişte, Editura Bibliotheca Târgovişte, ONG
ARED.
II.5. COORDONARE:
COMISIA DE IMPLEMENTARE
Responsabil:
1. Tomescu Victoria – inspector şcolar de specialitate ISJ Dâmboviţa;
Membri:
2. Ionescu Aurelia – director, metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa Prichindel Pucioasa;
3. Constantinescu Steluţa – director, metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa Inocenţa,
Găeşti;
4. Tocan Monica – director, metodist, Grădiniţa nr 4, Moreni;
5. Dăscălescu Tinica – director, metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa nr 1, Târgovişte;
6. Husar Sorina – director, metodist, Grădiniţa nr 3, Târgovişte;
7. Cuculea Cătălina – director, metodist, Grădiniţa Rază de Soare, Târgovişte;
8. Grigore Maria – director, metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa nr 13, Târgovişte;
9. Puică Georgeta – director, metodist, Grădiniţa nr 14, Târgovişte;
10. Poamă Daniela – director, metodist, reponsabil de cerc pedagogic, Grădiniţa nr 16, Târgovişte;
11. Ene Ana-Maria – metodist, Grădiniţa Rază de Soare, Târgovişte;
12. Leafu Mariana – metodist, Grădiniţa nr 16, Târgovişte;
13. Popescu Florina – metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa nr 1, Târgovişte;
14. Petrescu Olia – metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa nr 1, Moreni;
15. Moldovan Liliana – responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa nr 16, Târgovişte;
16. Oprea Liliana – responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa nr 4, Târgovişte;
17. Dorobanţu Gheorghiţa – metodist, responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa Potlogi;
18. Ilina Ionelia – responsabil cerc pedagogic, Grădiniţa Potlogi;
19. Asandei Elena – prof. înv. preşc. Grădiniţa nr 7, Târgovişte;
20. Bănescu Rodica – consilier local, Consiliul Local Târgovişte.

4
II.7. RESURSE MATERIALE: Spaţiile de învăţământ din 35 grădiniţe implicate în proiect, laptop,
videoproiector, ecran proiecţie, materiale consumabile, flip-chart, coli de xerox, markere etc.

SURSE DE INFORMARE: Bibliografie de specialitate : Programul educaţional de promovare a


educaţiei pentru schimbare la preşcolari; Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7
ani, 2008; Revista Invăţământul preşcolar, Cerghit, I. ( 2007); Metode de învăţământ, Ed. a IV-a. Iaşi,
Editura Polirom, Cerghit, I. (2002); Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri
şi strategii, Bucureşti, Ed. Aramis, Cucoş, C. (2006); Pedagogie, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi,
Editura Polirom, Bocoş, M., Jucan, D. (2007); Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia
evaluării. Repere şi instrumente didactice pentru formarea profesorilor, Cluj- Napoca, Editura Casa
Cărţii de Ştiinţă.
- Mass-media, site MEN – www.edu.ro, L.E.N. nr.1/2011

II.7. PRODUSE ALE ACTIVITĂŢILOR DIN PROIECT;


1. Lucrările copiilor, pliante realizate de copii şi de educatoare, postere, documentele cadrelor
didactice, fotografii, imagini, albume tematice, jurnalul proiectului, diplome, poezii şi poveşti create de
copii, cântece, dansuri, costume create de copii, părinţi şi educatoare, măşti etc.
2. Ghid de bune practici, suport de curs.

II.8. SCOPUL PROIECTULUI: Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare în şi prin


intermediul a 35 instituţii de învăţământ preşcolar din judeţul Dâmboviţa, precum şi împărtăşirea la
nivel naţional a experienţelor pozitive din acest domeniu.

II.9. OBIECTIVE SPECIFICE:

a) Privind copiii preşcolari:


O1 – Însuşirea corectă a comportamentelor sociale pentru 3004 copii din 35 de grădiniţe din
judeţul Dâmboviţa;
O2 – Compararea produselor proprii cu ale altor copii în cadrul a 7 ateliere de creaţie;
O3 – Identificarea şi exersarea abilităţilor personale/ inteligenţelor multiple pentru cel puţin
60% din copiii din grupul ţintă;
O4 –Asigurarea comunicării verbale/ nonverbale/ paraverbale în contexte sociale prin 4
concursuri;
O5 – Familiarizarea copiilor din mediul rural implicaţi în proiect, dar şi a unora din medii
urbane cu medii culturale şi sociale diferite;
O6 – Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii în vederea pregătirii pentru afirmare şi exersarea
abilităţilor personale pentru cel puţin 60% din copiii din grupul ţintă;

b) Privind cadrele didactice:


O1- Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat cerinţelor programului,
precum şi a unor practici de instruire bazate pe cunoaşterea individuală a copiilor şi pe cunoaşterea
nevoilor şi valorilor comunităţilor în cele 35 de grădiniţe;
O2 - Adaptarea strategiilor didactice şi a mediului educaţional din cele 35 grădiniţe pentru a
răspunde nevoilor specifice ale tuturor copiilor, pentru stimularea valorilor personale şi încrederii în
sine pentru toţi preşcolarii implicaţi în proiect;
O3 - Crearea unei strategii individualizate pentru a sprijini evoluţia favorabilă, în ritm propriu,
a fiecărui preşcolar şi pentru compararea sincronică şi diacronică a acesteia;

5
O4 - Dezvoltarea abilităţilor personale de comunicare şi relaţionare pentru fiecare cadru
didactic implicat în proiect;
O5 - Promovarea bunelor practici şi achiziţii în cadrul activităţilor de formare continuă de
către membrii echipei de implementare.

c) Privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate:


O1 - Identificarea comportamentelor şi atitudinilor copiilor proprii în medii diferite de cel
familial de către cel puţin un părinte al fiecărui preşcolar din grupul ţintă, în perioada octombrie 2013 -
octombrie 2015.
O2 - Executarea unor produse de grup pentru identificarea abilităţilor şi inteligenţelor
multiple ale copiilor proprii de către cel puţin un părinte al fiecărui preşcolar din grupul ţintă în
perioada octombrie 2013 – octombrie 2015.
O3 - Efectuarea unor activităţi comune copii – părinţi – cadre didactice – membri ai
comunităţii locale pentru dezvoltarea spiritului de echipă al tuturor participanţilor în perioada
octombrie 2013 – octombrie 2015.
O4 - Conştientizarea de către 50% dintre părinţi si alţi factori educaţionali din cadrul
comunităţii cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii;
O5 - Implicarea autorităţilor locale şi a altor factori ai comunităţii în rezolvarea problemelor
administrativ-financiare care vor apărea pe parcursul derulării acestui program.

II.10. Rezultate anticipate (măsurabile) pentru fiecare obiectiv specific:


Obiectivele se vor realiza în perioada de doi ani şcolari, 15 octombrie 2013 – 15 octombrie
2015, anticipându-se următoarele rezultate:

Rezultate aşteptate conform obiectivelor specifice privind preşcolarii:


 Amenajarea unui număr de 5 expoziţii pentru diseminarea rezultatelor activităţilor
premergătoare;
 Participarea copiilor la 4 concursuri, un festival, activităţi de protejare a mediului,
turistice, distractive, imortalizate printr-un film, un album foto al proiectului, un jurnal,
un CD multiplicat în 330 de exemplare şi difuzat către toate grădiniţele din judeţul
Dâmboviţa etc;
 Participarea copiilor împreună cu familia la cel puţin o activitate de tip outdoor;
 Creşterea interesului copiilor pentru a desfăşura activitaţi de voluntariat şi caritate;
 Cunoaşterea a cel puţin 6 evenimente importante, planificate la nivel naţional şi
internaţional conform calendarului;
 Manifestarea şi exprimarea verbală a sentimentelor sufleteşti pozitive în cadrul
activităţilor desfăşurate şi în alte situaţii de viaţă în relaţia cu colegii şi cu adulţii.

Rezultate aşteptate conform obiectivelor specifice privind cadrele didactice:


 Elaborarea unui suport de curs cu o durată de 24 de ore, a unui ghid de bune practici în
domeniul educaţiei pentru schimbare, cu accent pe jocuri de cunoaştere/ autocunoaştere,
de cooperare, de strategie;
 Pregătirea a 200 cadre didactice din învăţământul preşcolar din judeţul Dâmboviţa
pentru o educaţie corespunzătoare adevăratelor valori promovate de comunitate prin
cursuri de formare;
 Creşterea interesului pentru participarea activă, la activităţile propuse;

6
 Participarea la 2 conferinţe de presă (una pentru lansarea proiectului şi alta pentru
încheierea proiectului), la mese rotunde, dezbateri, chestionare, expunerea produselor
activităţii copiilor pentru măsurarea evoluţiei copiilor.
 Întalniri pe centre metodice cu cadre didactice din judeţul Dâmboviţa pentru
promovarea/ diseminarea proiectului în cadrul acţiunilor metodice planificate la nivel de
judeţ.

Rezultate aşteptate conform obiectivelor specifice privind părinţii şi alţi factori educaţionali
din comunitate:
 Identificarea a câte 10 parteneri anual din comunitate pentru asigurarea resurselor
materiale necesare derulării activităţilor cuprinse în programul proiectului;
 Participarea a 100 părinţi şi 50 factori educationali în organizarea de expoziţii, tombole,
spectacole cuprinse în calendarul acţiunilor;
 Amenajarea şi menţinerea unui spaţiu de desfăşurare a acţiunilor în fiecare dintre cele 35
grădiniţe, curat, securizat prin responsabilizarea factorilor educaţionali implicaţi.

7
III. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Nr Activităţi Modatităţi de Responsabili Perioada Locul Resurse Resurse Indicatori de Mijloace de


crt realizare de desfaşurării umane materiale evaluare verificare
desfăşurare
1. Curcubeul Cele 20 de Octombrie ISJ 194 cadre Video- Procentul de Tabel de
schimbării - cadre didactice 2013 Dâmboviţa didactice proiector, participare –cel prezență,
lansarea Conferinţă de care alcătuiesc implicate în laptop, pliante, puţin 85 % din proces-verbal
proiectului presa comisia de proiect, 31 banner, numărul de
implementare părinţi, 20 ecusoane, invitaţi.
reprezentanşi mape de Mediatizarea
ai prezentare proiectului în
comunităţii, pentru mass-media
20 inspectori participanţi locală
şcolari,
reprezentant
CJRAE,
Salvaţi copiii,
ONG ARED
2. O sută de idei - Ateliere de Cele 20 de Noiembrie Grădiniţele - cadre - hârtie xerox, Participarea a - postere,
pentru a lucru pentru cadre didactice 2013 implicate, didactice markere, coli cel puţin 80 % pliante şi
schimba lumea realizarea de care alcătuiesc Platoul - preşcolari colorate, din numărul bannere
materiale omisia de Prefecturii - Părinţi autocolant, cadrelor pentru
promoţionale implementare şi acuarele, didactice, promovarea
toate cadrele pensule, preşcolari, proiectului
didactice creioane părinţi
implicate în colorate, implicaţi în
proiect panză, proiect
materiale din
natură, deșeuri
textile.
3. Lanţul - activitate Popescu Decembrie Grădiniţele Cadre - acuarele, - Participarea a Expoziţii cu
prieteniei – artistico-plastică Florina, 2013 implicate în didactice pensule, cel puţin 80 % lucrările
Ziua Mondială cu privire la Ionescu Aurelia proiect, Preşcolari creioane din numărul realizate
a Drepturilor drepturile Tocan Monica Biblioteci Părinţi colorate, preşcolarilor,
8
Omului omului locale, Membri ai panză, panouri, concordanţa
Consilii comunităţii şevalete, role lucrărilor cu
locale locale de la: de hârtie, folie tema propusă.
bibliotecă, plastic,
Palatul markere etc
copiilor,
Primărie

4. Dar din suflet - acţiuni de Husar Sorina Ianuarie Azilul, Cadre - articole de - implicarea a - fotografii,
pentru semeni caritate pentru Grigore Maria 2014 Catedrala didactice îmbrăcăminte, cel puţin 60 % filme,
bătrâni şi copii Poamă Daniela Eroilor, Preşcolari încalţăminte, din numărul de protocol de
însoţite de Cuculea Centrul Părinţi jucării, produse copii, părinţi şi colaborare,
programe Cătălina social Sf. Membri ai alimentare. a cel puţin parteneriate
artistice Elena, comunităţii, 80% din
Centrul O.N.G.-uri numărul
maternal cadrelor
Casa didactice.
Soarelui,
Centrul
Danuț,
Grădinițe

5. Diferiţi, dar la - spectacol Oprea Liliana Februarie Centre Cadre Costume şi - implicarea a Fotografii,
fel multicultural Dăscălescu 2014 culturale din didactice decor în cel puţin 65% filme,
Tinica localităţile Preşcolari concordanţă cu din numărul de
Puică Georgeta implicate în Părinţi tema propusă, copii, părinţi,
Leafu Mariana proiect, Membri ai CD, DVD etc. 100% cadre
Dorobanțu grădinițe comunităţii. didactice.
Gheorghița
6. Educaţia - curs de Tomescu Februarie CCD Cadre Suport de curs, Participarea la - portofoliile
pentru formare susţinut Victoria, 2014 Dâmboviţa didactice din program de cursul de cursanţilor şi
schimbare – de formatori Ionescu Centre de învăţământul formare, formare a 95% documentele
sesiune de Aurelia, resurse preşcolar videoproiector, din numărul de formatorilor

9
formare Dăscălescu implicate în flip-chart, coli, cadre didactice
Tinica, Grigore proiect makere, etc.
Maria,
Dorobanțu
Gheorghița,
Tocan Monica,
Poamă Daniela,
Puică Georgeta,
Popescu
Florina, Husar
Sorina,
Petrescu Olia
7. Eroii - spectacol Ene Ana-Maria, Martie Teatrul Cadre Costume, Participarea la Fotografii,
basmelor de Moldovan 2014 pentru copii didactice decoruri, spectacol a cel film, diplome,
azi, eroii zilelor Liliana, Mihai Preşcolari sistem de puţin80% din
de mâine – Asandei Elena, Popescu, Părinţi sonorizare numărul de
piesa de teatru Ilina Ionelia, Clubul Actori copii, părinţi şi
Constantinescu Flacara, 95% cadre
Steluța Centrul didactice
cultural
Pucioasa,
Centre
culturale din
Titu, Băleni
Voinești
8. Magia cărţii – - confecţionare Tomescu Aprilie Grădiniţele Cadre Coli, hârtie Participarea a Expoziția cu
Concurs de cărţi de către Victoria 2014 implicate, didactice glace, cel puţin 80% lucrări,
naţional, ediţia copii; Asandei Elena, Biblioteca Preşcolari, autocolant, din numărul de premii,
aIV-a - expunerea Husar Sorina, Judeţeană I. profesori de lipici, pensule, grupe de portofoliul
(organizat de acestora în Grigore Maria, H. Rădulescu specialitate perforatoare, preşcolari concursului
Grădiniţa nr 7, cadrul Ionescu şnur, panouri implicate în naţional.
Târgovişte, Bibliotecii Aurelia, pentru afişaj, proiect, a 95%
Dâmboviţa) Judeţeană Constantinescu diplome din numărul
I.H.Rădulescu Steluța educatoarelor
Târgovişte;

10
9. Mami, tati, - flash-mob Leafu Mariana, Mai 2014 Grădiniţele Cadre Coli de desen, Participarea a Bannere cu
ma auziti? Cuculea implicate în didactice flipchart, cel puţin 80% mesajele
Cătălina, Ene proiect Părinţi, culori, din numărul copiilor
Ana-Maria, consilieri, acuarele, copiilor şi adresate
Oprea Liliana, psihologi, markere, părinţilor şi a părinţilor,
Moldovan logopezi, aracet, 95% din fotografii,
Liliana Reprezentanşi chestionare numărul film.
Salvaţi copiii pentru părinți, educatoarelor

Educaţia - schimb de Tomescu Iunie 2014 Grădiniţe din Inspectori Mape de Participarea a Tabele de
pentru experienţă cu Victoria, Dâmboviţa, şcolari prezentare, cel puţin 50% prezenţă,
10. schimbare – grădiniţe din Ionescu Argeş, Cadre agenda zilei, din numărul de acorduri de
masă rotundă judeţele Buzău, Aurelia, Prahova şi didactice videoproiector, cadre didactice parteneriat,
Argeş, Prahova. Puică Georgeta, Buzău Părinţi laptop. la schimburi de fotografii,
Petrescu Olia, Membri ai experienţă procesul-
Dăscălescu comunităţii verbal,
Tinica,Tocan adeverinţe de
Monica participare.
Bănescu
Rodica
Grădiniţa de - acţiuni Tomescu Iulie 2014, Grădiniţele Cadre Materiale Participarea a Tabel cu
vară
1 – Zilele specifice Victoria August implicate didactice didactice cel puţin 10% prezenţă
faptelor
1 bune conform Dorobanţu 2014 Logopezi, din numărul de copiilor,
11. calendarului Gheorghiţa, consilieri copii din portofoliul
stabilit. Ilina Ionelia, școlari, comunităţile programului
Leafu Mariana, Preşcolari intrate în grădiniţei de
Moldovan Părinţi proiect care nu vară.
Liliana, Membri ai au frecventat
Constantinescu comunităţii regulat
Steluța Voluntari grădiniţa sau
prezintă
dificultăţi de
învăţare şi a
cel puţin 50%
din numărul de

11
educatoare
Let’s do it, - acţiune de Bănescu Septembrie Parcuri, Cadre Echipament de Participarea a Tabele de
Romania! - ecologizare a Rodica 2014 locuri de didactice protectie, saci cel puţin 60% prezenţă,
12. Ziua curăţeniei mediului în Popescu joacă, Preşcolari menajeri, din numărul diplomă de
comunitate Florina, Poamă spațiile din Părinţi, instrumente de copiilor participare,
Daniela, Puică curtea Reprezentanşi lucru. cuprinşi în fotografii.
Georgeta, grădiniței. ai comunităţii proiect şi a cel
Grigore Maria, şi ai Europe puţin 85% din
Asandei Elena, Direct, numărul
Cuculea reprezentanţi educatoarelor.
Cătălina ai agenţiei
mediului.
Traseul - plimbări cu Leafu Mariana, Octombrie Parcuri, curţi Cadre Biciclete, Participarea a Fotografii,
prieteniei - bicicleta, cu Petrescu Olia 2014 de joc, spaţii didactice triciclete, cel puţin 70% tabele de
13. sănătate prin trotineta, Popescu amenajate. Preşcolari trotinete, role, din numărul prezenţă,
miscare. alergare, mers Florina, Părinţi, echipament copiilor, a cel filmuleţe,
pe jos; Constantinescu Poliţia rutiera sportiv, puţin 80% din harta
- aerobic Steluţa, Ene banner, numărul traseului,
Ana-Maria steguleţe, cadrelor parteneriatul
baloane, didactice, 50% cu poliţia
şepcuţe, din numărul
diplome părinţilor.
Un gând bun - realizarea Grigore Maria, Noiembrie Grădiniţe Cadre Baloane, Participarea a Tabel de
pentru fiecare mesajelor şi Dăscălescu 2014 implicate didactice desene cel puţin 70% prezenţă,
14. – Ziua transmiterea lor Tinica, Petrescu Preşcolari din numărul fotografii,
Internaţională către comunitate Olia, Tocan Părinţi copiilor, cel filmuleţ.
pentru toleranţă prin desene Monica, puţin 80% din
purtate de Cuculea numărul
baloane sau Cătălina cadrelor
distribuirea didactice şi a
directă a cel puţin 50%
acestora. din numărul
părinţilor
- spectacol de Tomescu Decembrie Căminul Cadre Costume Participarea a Portofoliul
Mugurii obiceiuri şi Victoria, Husar 2014 cultural didactice tradiționale și cel puţin 20% concursului

12
15. colindelor – tradiţii de Sorina, Puică Aninoasa şi Preşcolari recuzită din numarul (fişe de
Concurs Crăciun Georgeta, centrele Părinţi specifică copiilor, cel înscriere, de
judeţean, editia Leafu Mariana, culturale din Membri ai obiceiurilor puţin 30% din jurizare,
a III-a Ene Ana-Maria centrele comunităţii prezentate, numărul diplome,
metodice locale din decor, cadrelor agenda zilei
zonale. Aninoasa, aparatură de didactice şi a etc.)
instrumentişti sonorizare, cel puţin 20% fotografii,
, membrii instrumente din numărul filme, articole
juriului. muzicale părinţilor în presa
locală.
Să învăţăm de -vizite la Asandei Elena, Ianuarie Muzee, case Cadre Cărţi, broşuri, Participarea a Fotografii,
la străbuni complexul Oprea Liliana, 2015 memoriale, didactice pliante, cel puţin 70% acord de
16. muzeal Curtea Moldovam grădiniţe. Preşcolari exponate, filme din numărul parteneriat cu
Domnească din Liliana, Părinţi documentare, copiilor, cel muzeele,
Târgovişte, Ene Ana-Maria Membri ai planşe, tablouri puţin 80% din tabele de
muzeul de Husar Sorina comunităţii numărul prezenţă
istorie, muzeul Bănescu locale, cadrelor
tiparului şi al Rodica istorici, didactice şi a
cărţii vechi, veterani, cel puţin 20%
invitaţi istorici muzeografi din numărul
în grădiniţe părinţilor
Cele 100 de - ateliere de Dăscălescu Februarie Locaţii din Cadre Lut, materiale Participarea a Tabele de
limbaje ale creaţie (pictură, Tinica, 2015 comunitate didactice din natură, cel puţin 75% prezenţă,
17. copilului lut, confecţii, Tomescu pentru Preşcolari materiale din numărul Produsele
desen, colaje, Victoria, Leafu expunerea Părinţi reciclabile, role copiilor, cel activităţii
materiale din Mariana, Ene produselor Membri ai din hârtie, puţin 85% din copiilor,
natură, deşeuri, Ana Maria, activității comunităţii acuarele, numărul fotografii
etc) Moldovan copiilor locale. carioca, cadrelor
Liliana, pensule, lipici, didactice şi a
Constantinescu autocolant etc cel puţin 30%
Steluţa din numărul
părinţilor
Mărţişorul Confecţionare Tomescu Martie Grădiniţa Cadre Materiale din Participarea a Diplome,
fermecat de mărţişoare Victoria, 2015 Inocenţa didactice natură şi cel puţin 85% expoziţie cu
18. Constantinescu Găeşti, Preşcolari textile, deşeuri, din numărul vânzare

13
Steluţa, alte locaţii Părinţi hârtie, aracet, copiilor, cel pentru copiii
Oprea Liliana, din centrele Membri ai diplome puţin 90% din din grădiniţe
Grigore Maria, metodice din comunităţii numărul cu situaţie
Cuculea judeţ cadrelor materială
Cătălina didactice şi a precară,
cel puţin 30% fotografii,
din numărul album.
părinţilor
Ziua -activitate de Moldovan Aprilie Comunitate Cadre Materiale Participarea a Costume,
Pământului confecţionare de Lilana, Poamă 2015 didactice reciclabile, cel puţin 70% fotografii
19. costume din Daniela, Preşcolari lipici, hârtie, din numărul
materiale Asandei Elena Părinţi ziare, plastic, copiilor, cel
reciclabile; Grigore Maria Membri ai rafie, sârme, puţin 80% din
- parada Ilina Ionelia comunităţii pânză etc. numărul
costumelor cadrelor
didactice şi a
cel puţin 30%
din numărul
părinţilor
Picnic cu - activităţi Tocan Monica, Mai 2015 In aer liber, Cadre Coardă, mingi, Participarea a Fotografii,
familia – Ziua outdoor Ionescu spaţii special didactice pături, scaune cel puţin 60% tabele de
20. Internaţională a împreună cu Aurelia, amenajate Preşcolari şi mese pliante, din numărul prezenţă,
familiei familia; Popescu Părinţi jocuri de masă, copiilor, cel procese
Florina, Membri ai produse puţin 70% din verbale de
Bănescu comunităţii alimentare numărul instruire a
Rodica cadrelor părinţilor
didactice şi a
cel puţin 60%
din numărul
părinţilor
Cântec, joc şi - prezentarea Tomescu Iunie 2015 În fiecare Cadre Diplome, Participarea a Diplome,
voie bună – unor programe Victoria, Husar centru didactice ecusoane, cel puţin 30% portofoliul
21. Concurs artistice în Sorina, Oprea metodic din Preşcolari sistem de din numărul concursului,
judeţean de cadrul Liliana, Puică judeţ Părinţi sonorizare, copiilor, cel articole din
programe concursului; Georgeta Membri ai recuzită, decor, puţin 75% din presă, filme,

14
artistice, editia Asandei Elena comunităţii, banner numărul fotografii
a IV-a Ionescu Aurelia membrii cadrelor
juriului didactice şi a
cel puţin 30%
din numărul
părinţilor
- elaborarea şi Tomescu August ISJ Inspector de Fişe de Comisia de Jurnalul de
Jurnal de bord editarea unor Victoria, 2015 Dâmboviţa specialitate, monitorizare, implementare bord
22. materiale cu Dorobanţu comisia de fotografii,
privire la Gheorghiţa, implementare portofoliile
activităţile Ilina Ionelia, fiecărei acţiuni
derulate Ionescu realizate,
Aurelia, rapoartele
Dăscălescu fiecărui
Tinica membru al
comisiei
- dans Puică Georgeta, Septembrie Spaţiul Cadre Echipament Participarea a Filme
Hora păcii Ionescu 2015 grădiniţelor didactice audio cel puţin 85%
23. Aurelia, Preşcolari din numărul
Popescu copiilor, cel
Florina, puţin 85% din
Asandei Elena, numărul
Poamă Daniela cadrelor
didactice
Ziua - prezentarea Tomescu Octombrie ISJ Cadre Echipament Participarea a CD cu filmul
educatorului unui film Victoria, cele 2015 Dâmboviţa didactice, audio-video cel puţin 85% proiectului
24. didactic în 20 de Părinţi, din numărul
conferinţa finală educatoare care Inspectori cadrelor
privind compun şcolari, didactice, 20
activităţile comisia de Reprezentanţi de părinţi şi 20
derulate în implementare ai comunităţii reprezentanţi ai
proiect locale, mass- autorităţii
media locale

15
IV. MEDIATIZARE:
a) la nivel local :Sediul ISJ Dambovita-afise si pliante
CCD Dambovita,CJRAE- afise si pliante
Gradinite: Paginile web ale gradinitelor,Panoul informatival gradinitelor,pliante pentru
parinti
mass-media locală,
banere prin care comunitatea să primească informaţii despre scopul/acţiunile
proiectului educaţional

b) la nivel national:popularizarea proiectului si actiunilor acestuia pe www.didactic.ro


V. IMPACTUL PROIECTULUI:
 creşterea interesului copiilor şi părinţilor privind educaţia pentru schimbare şi adaptare;
 îmbunătăţirea gradului de participare a părinţilor şi a comunităţii locale în educaţia de tip
preşcolar;
 dezvoltarea sentimentelor de respect şi apreciere a valorilor locale şi individuale.

VI. MONITORIZAREA, RAPORTAREA EVALUAREA PROIECTULUI:


Comisia de implementare a Proiectului Curcubeul schimbării:
 se va ocupa de lansarea, derularea şi finalizarea proiectului;
 va monitoriza lunar desfăşurarea activităţilor, fiecare membru răspunzând de câte una sau
două grădiniţe;
 formatorii din cadrul comisiei de implementare vor susţine cursul de formare Educaţia pentru
schimbare;
 Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 Stabilirea impactului asupra comunităţii.
Mijloacele prin care se vor realiza monitorizarea şi raportarea evaluării sunt: ghid de
monitorizare, raport iniţial, rapoarte intermediare, focus-grupuri cu copii, părinţi, cadre didactice şi
persoanele implicate, chestionare, rapoarte finale, conferinţă judeţeană şi conferinţa naţională. (Anexa
2)

VII. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Se va realiza prin:

 Înfiinţarea unui site al proiectului propus;


 Implementarea proiectului în alte 30 unități preşcolare în anul şcolar 2015 – 2016;
 Elaborarea unui ghid electronic care va fi transmis în unităţile implicate în proiect;
 Includerea în planificările cadrelor didactice, în calendarul activităţilor extracurriculare a
activităţilor propuse în proiect;
 Difuzarea pe site-ul IŞJ Dâmbovița a unui link al proiectului;
 Cursuri de formare pentru cadrele didactice (suport de curs);
 Distribuirea de fly-ere în comunitate;
 Creşterea încrederii părinţilor în rolul educaţiei timpurii în viaţa copiilor proprii, conştientizarea
beneficiilor de frecventarea permanentă a grădiniţei de către copii, pentru o educație de calitate;
 Schimburi de experienţă ;
 Parteneriate cu Consiliile locale.

16
ANEXA 1:

Cadre didactice implicate în Programul educaţional de promovare a educaţiei pentru schimbare


la preşcolari Curcubeul schimbării

1. Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 4 Moreni: 119 copii


1. Tudose Margareta
2. Scărlătescu Elena
3. Ghiculescu Gabriela
4. Motişan Adriana
5. Chiranu Andreea
6. Modolea Gheorghița
7. Motoc Monica
8. Dumitru Gabriela
9. Duică Aniţa
10. Ogrezeanu Cristina

2.Grădiniţa Prichindel + Micul Prinţ Pucioasa: 235 copii


1. Vlăsceanu Veronica
2. Banu Mădălina
3. Ioniţă Buligă Andreea
4. Dinu Florentina
5. Brezeanu Georgiana
6. Soare Izabela
7. Căplescu Alexandra
8. Ştefănescu Mariana
9. Ruxanda Lavinia
10. Miculescu Cornelia
11. Drăghici Liliana
12. Brânzică Mihaela
13. Mihăilă Florentina

3.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.14 Târgovişte: 140 copii


1. Torcică Gheorghiţa
2. Vasile Iuliana
3. Marin Marinela
4. Boroş Oana Vasilica
5. Voica Livia
6. Tacu Mirela
7. Ştefan Alina
8. Dan Florentina
9. Voloc Jeni
10. Ene Tanţa
11. Diaconeasa Simona
12. Mihăloiu Maria Magdalena
13. Dobre Tatiana Marilena
17
14. Rusu Elena Ecaterina
15. Bănulescu Elena

4.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.16 Târgovişte: 187


1. Gherghe Gheorghiţa
2. Tiubeică Constanţa
3. Călin Gabriela
4. Dumitru Marijan
5. Eremia Alina
6. Kurtuhuz Rodica
7. Ciocănel Emanuela
8. Preda Iulia
9. Nicolae Delia
10. Cernea Mariana

5.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1 Târgovişte: 240 copii


1. Furcoi Veronica
2. Gîmbă Valentina
3. Gavrilă Mihaela
4. Popescu Florica
5. Gălie Maria
6. Burlacu Niculina
7. Neagu Maria
8. Vasile Mihaela
9. Ţopa Ruxandra
10. Împărăţel Mădălina
11. Ciobanu Monica
12. Nistor Alice
13. Stănciulică Steluţa

6.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.2 Târgovişte: 160 copii


1. Leon Stana – Grădiniţa Nr. 4 Târgovişte
2. Andrei Mirabela – Grădiniţa Nr. 5 Târgovişte
3. Mircea Lacrămioara
4. Muscaloiu Loredana
5. Stancu Valeria
6. Roşu Alexandra
7. Bratu Cati

7.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.3 Târgovişte: 160 copii


1. Savu Georgeta
2. Cristache Dorina
3. Nicolae Floarea
4. Muscariu Mariana
5. Andreescu Mariana
6. Pîrvulescu Andreea

18
7. Ştefani Sidonia
8. Cristea Elena Petruţa
9. Cuţa Ioana
10. Dobre Eugenia
11. Lozin Georgiana
12. Gheorghe Mioara

8.Grădiniţa cu Program Normal Nr.7 Tărgovişte: 60 copii


1. Oţelea Georgeta
2. Gheorghe Gherghina

9.Grădiniţa Rază de Soare Târgovişte: 250 copii


1. Cristea Liliana
2. Donescu Milica
3. Dumitrescu Izabela
4. Stroe Violeta
5. Măruntu Carmen
6. Vişan Ioana
7. Olteanu Ancuţa
8. Dincă Maria
9. Croitoru Mariana
10. Joiţa Carmen
11. Anghel Carmen
12. Moldoveanu Elisabeta
13. Dumitru Carmen
14. Bărăscu Florentina
15. Dragne Raluca
16. Viţionescu Ionela
17. Ceauşu Oana
18. Dorobanţu Nicoleta
19. Ene Raluca
20. Gheorghe Angelica

10.Grădiniţa Alexandrina Simionescu Ghica Târgoviste: 125 copii


1. Morlovea Angela
2. Ciuşnel Alexandra
3. Ciobanu Dorina
4. Irimoiu Mihaela
5. Mihalcea Ramona
6. Stoica Gabriela
7. Moga Otilia
8. Vochiţa Corina
9. Butcă Daniela
10. Radu Oana

11.Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.13 Târgovişte: 250 copii

19
1. Hau Adriana
2. Ştefănescu Alina
3. Cîrlan Angelica
4. Sonea Geanina
5. Ungureanu Alina Elena
6. Cristescu Corina Florentina
7. Podgoreanu Simona Maria
8. Vlădilă Viorica
9. Dobrici Mariana Iulia
10. Barbu Carmen Georgeta
11. Banu Bianca Laura
12. Lupu Gabriela Ianina
13. Dragomir Andreea Marina
14. Pîrvan Micu Ioana
15. Milea Ramona Elena
16. Stoiculescu Simona Raluca
17. Stoica Marinica Angelica
18. Dumitru Gabriela Cristina
19. Ciolac Simona
20. Iordănescu Elena

12.Grădiniţa PP Nr.15, Târgovişte: 60 copii


1. Pătru Tatiana
2. Enache Mădălina
3. Enache Laura
4. Antohe Monica
5. Băltoi Cristina
6. Anghel Săndica

13.Grădiniţa Inocenţa, Găeşti: 150 copii


1. Marin Gheorghiţa
2. Dumitraşcu Sorina
3. Dinu Violeta
4. Militaru Gheorghiţa
5. Savu Adriana Lavinia
6. Niţă Marinela Valerica
7. Zincă Mădălina
8. Florea Monica
9. Ciobanu Elena
10. Radu Elena
11. Ene Filofteia
12. Niţă Daniela
13. Dumitrescu Mariana
14. Mărculescu Mirela

14.Grădiniţa PP Nr. 2, Pucioasa: 80 copii

20
1. Duşă Denisa
2. Moiceanu Medeea
3. Ionescu Luminiţa
4. Popescu Valentina
5. Stan Florentina
6. Rizescu Daniela
7. Stanciu Otilia
8. Savu Elena
9. Dumitru Carmen Andreea

15.Grădiniţa PN Nr.8, Moreni: 40 copii


1. Vlăscenu Georgeta
2. Aldea Gabriela

16.Grădiniţa PN Nr. 1, Moreni: 40 copii


1. Bobocea Elena

17.Grădiniţa PN Poiana: 20 copii


1. Răducă Elena

18.Grădiniţa PN Ghergheşti Petreşti: 20 copii


1. Pănescu Iuliana

19.Grădiniţa PN Bucşani: 80 copii


1. Banu Daniela
2. Andrei Corina
3. Timofte Maria Mirabela
4. Gaciu Mădălina

20.Grădiniţa PN Racoviţa: 40 copii


1. Chişcăveanu Aneta
2. Dragomirescu Cristina

21.Grădiniţa PN Cojasca: 20 copii


1. Gheorghe Petronela

22.Grădiniţa PN Dobra: 17 copii


1. Dumitrescu Raluca

23.Grădiniţa PN Băleni: 100 copii


1. Manole Gheorghiţa
2. Binciu Teodora
3. Zamfir Cristina
4. Vlăsceanu Daniela
5. Chiriţă Carmen

21
24.Grădiniţa PN Crevedia: 40 copii
1. Dovleac Florina
2. Teodoroiu Constantin Victoria

25.Grădiniţa PN Iazu: 40 copii


1. Barbu Nicoleta

26.Grădiniţa PN Cândeşti Vale: 38 copii


1. Andrei Ramona
2. Sanda Emanuela

27.Grădiniţa PN Drăgăieşti: 50 copii


1. Gheorghe Marilena
2. Iliuţă Aurelia

28.Grădiniţa PN Pietrari: 34 copii


1. Mihai Rodica
2. Oprea Sorina

29.Grădiniţa PN Mesteacăn: 10 copii


1. Sugeac Laura

30.Grădiniţa PN Văleni: 36 copii


1. Dobrinoiu Mariana
2. Ungureanu Alina

31.Grădiniţa PN Malu cu Flori: 43 copii


1. Nica Mirabela

32.Grădiniţa PN Nr.11 Târgovişte : 20 copii


1. Durlă Loredana

33.Grădiniţa PP Nr.12 Târgovişte: 20 copii


1. Gherghe Steliana
2. Ionciu Florica

34. Grădinița PP Nr.2, Titu : 20 copii


1. Canciu Ana Maria

35. Grădinița PN Potlogi : 60 copii


1. Diaconu Cristina
36. Gradinita PN Nr. 17 Targoviste
1. Grigore Georgeta

22
ANEXA 2:

ATRIBUȚIILE MEMBRILOR COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

 Încheierea unor contracte de colaborare cu instituţiile participante;


 Confecţionarea de invitaţii, diplome pentru copii, scrisori de informare/ de mulţumire;
 Elaborarea suportului de curs pentru cadre didactice;
 Aplicarea de chestionare, înregistrarea rezultatelor, centralizarea lor;
 Monitorizarea organizării activităţilor (asigurarea materialului didactic în cantităţi suficiente, baza
logistică);
 Deplasarea la grădiniţele pe care le coordonează la data stabilită;
 Elaborarea de rapoarte, colectarea produselor activităţilor şi arhivarea lor în vederea constituirii
portofoliului final al proiectului;
 Raportarea promptă către inspectorul de specialitate a eventualelor probleme ce pot apărea și
informarea permanentă a modului de derulare a proiectului;
 Asigurarea fluxului informaţional eficient între partenerii proiectului;
 Invitarea persoanelor participante în timp util;
 Asigurarea spaţiului educaţional motivant pentru fiecare acțiune a proiectului;

 Monitorizarea gradului de participare al copiilor, cadrelor didactice și a celorlalţi parteneri;


 Sprijinirea cadrelor didactice în elaborarea fotografiilor, filmelor, pentru imortalizarea momentelor
esențiale din acțiunile derulate.
 Corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat;
 Realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndepliniţii unor indicatori
de calitate.

23
TABEL CU MEMBRII COMISIEI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI, PRIVIND
RESPONSABILITĂŢILE

Nr Nume ;i prenume Grădinițele monitorizate Responsabil activităţi


crt membrii comisiei
de implementare
1. TOMESCU 37 grădiniţe implicate în Coordonarea întregii activităţi
VICTORIA – proiect
inspector ;colar
2. IONESCU  Grădiniţa  Lansarea proiectului
AURELIA “Prichindel”  sută de idei pentru a schimba lumea
Pucioasa,  Ziua educatorului
 Grădiniţa “Micul  Hora păcii
Prinţ” Pucioasa  Jurnal de bord
 Picnic cu familia
 Educa’ia pentru schimbare
 Lan’ul prieteniei
3. CONSTANTINESU  Grădinița „Inocena”,  Lansarea proiectului
STELUȚA Găeşti  sută de idei pentru a schimba lumea
 Grădiniţa Ghergheşti -  Eroii basmelor de azi, eroii zilelor de
Petreşti mâine-piesa de teatru
 Grădiniţa de vară – Zilele faptelor
bune
 Magia cărţii – Concurs naţional,
editia a V-a
 Traseul prieteniei - sanatate prin
miscare.
 Cele 100 de limbaje ale copilului
 Ziua educatorului
4. TOCAN MONICA  Grădiniţa Nr.4,  Lansarea proiectului
Moreni  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Nr.8, lumea
Moreni  Picnic cu familia – Ziua
Internaţională a familiei
 Un gând bun pentru fiecare – Ziua
Internaţională pentru toleranţă
 Educaţia pentru schimbare
 Lanţul prieteniei – Ziua Mondială a
Drepturilor Omului
 Ziua educatorului
5. DĂSCĂLESCU  Grădiniţa Nr.1  Lansarea proiectului
TINICA Târgovişte  O sută de idei pentru a schimba
lumea
 Diferiţi, dar la fel
 Educaţia pentru schimbare
 Educaţia pentru schimbare – masă
rotundă
 Un gând bun pentru fiecare – Ziua
24
Internaţională pentru toleranţă
 Cele 100 de limbaje ale copilului
 Ziua educatorului
 Jurnal de bord
6. HUSAR SORINA  Grădiniţa Nr.3,  Lansarea proiectului
Târgovişte,  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Carmen lumea
Sylva,Târgovişte  Dar din suflet pentru semeni
 sesiune de formare
 Magia cărţii – Concurs
 Mugurii colindelor – Concurs
judeţean
 Ziua educatorului
7. CUCULEA  Grădiniţa Rază de  Lansarea proiectului
CĂTĂLINA Soare, Târgovişte,  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Bucşani lumea
 Dar din suflet pentru semeni
 Mami, tati, ma auziti?
 Un gând bun pentru fiecare – Ziua
Internaţională pentru toleranţă
 Mărţişorul fermecat
 Ziua educatorului
8. GRIGORE MARIA  Grădiniţa Nr.11  Lansarea proiectului
Târgovişte,  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Nr.13 lumea
Târgovişte  Magia cărţii – Concurs
 Let’s do it, Romania! - Ziua
curăţeniei
 Ziua Pământului
 Mărţişorul fermecat
 Ziua educatorului
9. PUICĂ  Grădiniţa Nr.14  Lansarea proiectului
GEORGETA Târgovişte  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Racovița lumea
 Diferiţi, dar la fel
 Curs de formare
 Educaţia pentru schimbare – masă
rotundă
 Let’s do it, Romania! - Ziua
curăţeniei
 Cântec, joc şi voie bună
 Hora păcii
 Ziua educatorului
10. POAMĂ DANIELA  Grădiniţa Nr.16  Lansarea proiectului
Târgovişte  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Cojasca lumea
 Dar din suflet pentru semeni

25
 Curs de formare
 Ziua Pământului
 Hora păcii
 Ziua educatorului
11. ENE ANA-MARIA  Grădiniţa Băleni  Lansarea proiectului
 Grădiniţa Dobra  O sută de idei pentru a schimba
lumea
 Eroii basmelor de azi, eroii zilelor
de mâine
 Mami, tati, ma auziti?
 Traseul prieteniei - sanatate prin
miscare
 Mugurii colindelor – Concurs
judeţean
 Să învăţăm de la străbuni
 Cele 100 de limbaje ale copilului
 Ziua educatorului
12. LEAFU MARIANA  Grădiniţa Alexandrina  Lansarea proiectului
Simionescu Ghica,  O sută de idei pentru a schimba
Târgovişte lumea
 Grădiniţa Iazu  Diferiţi, dar la fel
 Mami, tati, ma auziti?
 Mugurii colindelor – Concurs
judeţean
 Cele 100 de limbaje ale copilului
 Traseul prieteniei - sanatate prin
miscare
 Grădiniţa de vară – Zilele faptelor
bune
 Ziua educatorului
13. POPESCU  Grădiniţa Crevedia  Lansarea proiectului
FLORINA  Grădiniţa Cândeşti-  O sută de idei pentru a schimba
Vale lumea
 Lanţul prieteniei
 Let’s do it, Romania! - Ziua
curăţeniei
 Traseul prieteniei - sanatate prin
miscare.
 Picnic cu familia
 Hora păcii
 sesiune de formare
 Ziua educatorului
14. PETRESCU OLIA  Grădiniţa Nr.1,  Lansarea proiectului
Moreni  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Nr.12, lumea
Târgovişte  sesiune de formare
 Educaţia pentru schimbare – masă
rotundă
 Traseul prieteniei - sanatate prin
26
miscare
 Un gând bun pentru fiecare
 Ziua educatorului
15. MOLDOVAN  Grădiniţa Văleni  Lansarea proiectului
LILIANA  Grădiniţa Mesteacăn  sută de idei pentru a schimba lumea
 Grădiniţa Malu cu  Eroii basmelor de azi, eroii zilelor
de mâine-
Flori
 Mami, tati, ma auziti?
 Grădiniţa de vară
 Să învăţăm de la străbuni
 Cele 100 de limbaje ale copilului
 Ziua Pământului
 Ziua educatorului
16. OPREA LILIANA  Grădiniţa Drăgăeşti  Lansarea proiectului
 Grădiniţa Mesteacăn  O sută de idei pentru a schimba
 Grădiniţa Nr.2, lumea
 Diferiţi, dar la fel
Târgovişte
 Sesiune de formare
 Mami, tati, ma auziti?
 Să învăţăm de la străbuni
 Mărţişorul fermecat
 Cântec, joc şi voie bună
 Ziua educatorului
17. DOROBANȚU  Grădiniţa Nr.2, Titu  Lansarea proiectului
GHEORGHIȚA  Grădiniţa Potlogi  sută de idei pentru a schimba lumea
 Diferiţi, dar la fel
 Grădiniţa de vară
 Sesiune de formare
 Jurnal de bord
 Ziua educatorului
18.  Lansarea proiectului
ILINA IONELIA Grădiniţa Poiana  sută de idei pentru a schimba lumea
 Eroii basmelor de azi, eroii zilelor
de mâine
 Grădiniţa de vară
 Jurnal de bord
 Ziua Pământului
 Ziua educatorului
19. ASANDEI ELENA Grădiniţa Nr.7, Târgovişte  Lansarea proiectului
Grădiniţa Nr. 15,  sută de idei pentru a schimba lumea
Târgoviște  Eroii basmelor de azi, eroii zilelor
de mâine-
 Magia cărţii
 Let’s do it, Romania! - Ziua
curăţeniei
 Să învăţăm de la străbuni
 Ziua Pământului
 Cântec, joc şi voie bună
 Hora păcii
 Ziua educatorului
27
20. BĂNESCU 12 grădinițe din  Lansarea proiectului
RODICA Municipiul Târgovişte  O sută de idei pentru a schimba
implicate în proiect lumea
 Let’s do it, Romania! - Ziua
curăţeniei
 Să învăţăm de la străbuni
 Educaţia pentru schimbare – masă
rotundă
 Ziua educatorului

28

S-ar putea să vă placă și