Sunteți pe pagina 1din 48

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

CEREREA DE FINANŢARE

(Instrucțiuni de completare în MySMIS)

Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat (Cod nr. POR/416/4/1) aferent Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf

De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-

După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (ex. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat (Cod nr. POR/416/4/1), aferent Priorității de investiții 4e, Obiectivul specific 4.1 din Programul Operațional Regional 2014-2020.

Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.

Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă.

Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

Conform prevederilor din Ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor relevante/aplicabile, enumerate la capitolul 5 ”Completarea cererii de finanțare” din Ghidul specific, secţiunea 5.3. Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (spre exemplu, la secțiunea Solicitant) sau la secțiunea considerată mai relevantă pentru fiecare document de către solicitant.

Pentru modele standard din Ghidul specific (ex. declarația de eligibilitate, declarația de angajament), după completare, acestea vor fi salvate în format pdf., semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (ex. HCL, studii etc.) vor fi, de asemenea, scanate, salvate în format pdf, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare.

La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fişierul reprezintă”.

ATENȚIE! Pentru o evitare a pierderii de date, după fiecare completare a câmpurilor se va apăsa butonului ”Salvare”.

NOTĂ

Regiuni mai puțin dezvoltate - regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

CUPRINS

0. Informații privind apelul de proiecte

3

1. SOLICITANT

 

3

2. Atribute proiect

9

3. Complementaritatea finanțării anterioare

10

4. Responsabil de proiect

10

5. Persoana de contact

11

6. Capacitate solicitant

11

7. Localizare proiect

14

8. Obiective proiect

 

14

9. Rezultate așteptate

15

10.

Context

17

11.

Justificare

17

12.

Grup țintă

18

13.

Sustenabilitate

18

14.

Relevanță

20

15.

Riscuri

22

16.

Principii orizontale

22

17.

Metodologie

27

18.

Descrierea investiției

27

19.

Indicatori prestabiliți

28

20.

Plan de achiziții

29

21.

Resurse umane implicate

30

22.

Resurse

materiale implicate

34

23.

Activități previzionate

35

24.

Buget – Activități și cheltuieli

39

25.

Buget Plan anual de cheltuieli

42

26.

Buget - Amplasament

42

27.

Buget – Câmp de intervenție

43

28.

Buget – Formă de finanțare

44

29.

Buget Tip teritoriu

44

30.

Buget – Activitate economică

45

31.

Buget Obiectiv tematic

45

32.

Buget – Mecanisme de aplicare teritorială

45

34.

Vizualizare proiect

46

35.

Finalizare

46

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

0. Informații privind apelul de proiecte

Numărul apelului de proiecte*

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat (Cod nr. POR/416/4/1)

Tipul asistenței financiare nerambursabile solicitate

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Programul operațional

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

Axa prioritară 2014-2020

4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

Prioritatea de investiții

4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare

Obiectiv Specific

4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

1. SOLICITANT

Toate datele referitoare la identificare, reprezentant legal, sediu social, date financiare, finanțări, descrierea structurii grupului se vor completa accesând meniul din dreapta sus a ecranului, funcția Modificare persoană juridică.

Informațiile din profilul solicitantului se preiau în secțiunea Solicitant a fiecărei cereri de finanțare create în MySMIS.

Dat fiind acest considerent, este important ca solicitantul să actualizeze datele din profilului său, pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, în cazul în care intervin modificări asupra documentelor statutare/ informațiilor financiare/ asistenței financiare solicitate/acordate. Totodată, solicitantul trebuie să informeze AM/OI cu privire la modificările respective.

Toate anexele obligatorii la depunerea cererii de finanțare (conform cap. 5 ”Completarea cererii de finanțare” din Ghidul specific) pot fi încărcate în cadrul acestei secțiuni. Documentele vor fi încărcate în MySMIS, în format pdf., după ce au fost semnate digital.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 4

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 5

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 6

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

1.1 Datele de identificare, reprezentant legal și sediu social

Funcția Solicitant este completată automat din datele introduse anterior în rubricile aferente, respectiv Profil Persoană Juridică – Modificare Persoană Juridică – Date Generale/ Date Financiare / Finanțări / Structura Grupului.

Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare ale solicitantului.

Entitate de drept public - Se va selecta “Da”.

Tipul organizației - Selectați tipul organizației în care vă încadrați. În cadrul acestui apel de proiecte sunt eligibili doar solicitanții definiți în cadrul secțiunilor 2.6 și 4.1 din Ghidul specific.

Solicitanții care se încadrează în categoria Parteneriatelor între entitățile menționate în Ghidul specific vor selecta asociații eligibili din nomenclatorul Asociaților eligibili:

- Autoritate a administraţiei publice centrale finanțată integral de la bugetul de stat sau BAS;

- Unitate administrativ teritorială nivel județean;

şi/sau

- Unitate administrativ teritorială nivel local;

Nr. Înregistrare introduceți Codul de Identificare Fiscală

Registru – nu se aplică

Cod CAEN principal nu se aplică

Înregistrat în scopuri de TVA – selectați DA sau NU

Reprezentantul legal al solicitantului - este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.

În ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare al acestuia.

ATENŢIE: În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile privind

ATENŢIE: În cazul proiectelor implementate în parteneriat, se vor completa informațiile privind

Solicitantul, de mai sus, pentru lider şi pentru fiecare membru al parteneriatului.

completa informațiile privind Solicitantul, de mai sus, pentru lider şi pentru fiecare membru al parteneriatului .

Funcția se completează de către lider și de fiecare membru al parteneriatului (de către reprezentanți sau împuterniciți NU de către persoanele înrolate).

Sistemul preia automat datele aferente profilului fiecărui membru al parteneriatului.

Procedura de asociere se realizează utilizând funcția din dreapta sus Asociere în proiect, cu ajutorul unui cod asociere proiect, furnizat de sistem (conform manualului MySMIS2014 - Identificarea electronică, crearea contului entității juridice și asocierea la o entitate, secțiunea asocierea la o entitate juridică).

NOTĂ:

Partenerul nu poate introduce informații aferente cererii de finanțare create de liderul parteneriatului.

Dacă se dorește ca și alți utilizatori având calitate de persoană fizică să introducă date

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

aferente cererii de finanțare, se folosește funcția Drepturi acces utilizatori, utilizând codul de înrolare al liderului.

1.2 Date financiare

Se vor completa doar datele de identificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului.

Pentru Conturi Bancare - Informația se completează în profilul entității juridice, dreapta sus, funcția Modificare persoană juridică.

Secțiunea Exerciții financiare Nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

1.3

Finanțări

1.3.1 Asistență acordată anterior

Completați datele pentru maximum 5 proiecte finanțate din fonduri publice ale partenerilor din proiect, în special cele care sunt complementare/au un caracter integrat cu investiţiile din Cererea de finanţare analizată (a se vedea criteriul 4.2.11 din ghid). Astfel, se vor avea în vedere mai ales proiectele cu activităţi complementare/integrate cu investițiile propuse. Proiectele vor fi enumerate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat ordinul de finanţare.

Eligibil Proiect = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar

Eligibil Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat + contribuție eligibilă beneficiar (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat in parteneriat)

Sprijin Beneficiar = contribuție finanțator + buget de stat (aferentă membrului dacă proiectul a fost implementat în parteneriat sau aferentă beneficiarului, dacă a fost un singur beneficiar)

Notă: în cazul în care proiectul a avut un singur beneficiar, se va introduce aceeași sumă în coloanele Eligibil Proiect și Eligibil Beneficiar

Se poate modifica doar de către reprezentantul legal/împuternicit.

1.3.2 Asistență solicitată

Dacă este cazul, completați cu informaţii despre finanțările solicitate, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanţarea, cu accent pe prezentarea proiectelor partenerilor cu activităţi complementare cu cele din prezenta Cerere de finanţare (a se vedea criteriul 4.2.11 din ghid).

Se vor menționa proiectele partenerilor pentru care a fost solicitată finanțare, iar proiectele se află în procesul de evaluare, selecție, contractare (nefiind emisă o decizie privind finanțarea). Se va preciza inclusiv stadiul acestora. Proiectele vor fi enumerate în ordinea descrescătoare în care acestea au fost depuse spre finanțare.

Pentru fiecare proiect introdus în tabelul de mai sus, se va realiza o scurtă descriere a acestuia, a obiectivelor și a rezultatelor acestuia.

1.3.3 Structura grupului

Structura grupului Această secţiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

1.3.4 Anexe la prezenta secțiune (documente în format pdf)

Recomandăm încărcarea documentelor relevante/aplicabile enumerate la capitolul 5 Completarea cererii de finanțare” din ghidul specific, în totalitate la această secțiune din cererea de finanțare. Aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format pdf., după ce au fost semnate digital, conform prevederilor din ghidul specific.

2. Atribute proiect

prevederilor din ghidul specific. 2. Atribute proiect Se completează câmpurile cu datele proiectului și se

Se completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Codul de asociere în proiect este generat automat de sistem pentru proiectele în care solicitantul eligibil este un parteneriat între diferite entități.

Tip proiect - selectați tipul proiectului din nomenclatorul existent: Proiecte de dotări.

Cod Comun de Identificare – nu este aplicabil acestui apel. Bifați “NU.

Proiect major / Proiectul figurează în lista PM- bifați ”Nu” la ambele întrebări. În acest apel de proiecte nu sunt finanțabile proiectele majore. Codul comun de identificare se aplică proiectelor majore.

Proiect fazat - bifați ”Nu”. Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel.

Rețea transeuropeană, plan de acțiune comun - bifați ”Nu” la ambele întrebări.

Proiectul include finanțare ILMT - bifați ”Nu”.

Ajutor de stat - bifați ”Nu”. Finanțarea în cadrul acestui apel nu face obiectul unei scheme de ajutor de stat.

Proiect în cadrul unei structuri PPP (Parteneriat Public Privat) - bifați ”Nu”.

Proiect generator de venit - bifați ”Da” sau ”Nu”, după caz. Dacă se bifează DA, se va utiliza/anexa Modelul - Metodă de calcul pentru proiectele generatoare de venit.

Natura 2000 - bifați ”Da” sau ”Nu”, după caz.

ITI Delta Dunării - bifați ”Nu”. În cadrul acestui apel nu sunt finanțabile investițiile localizate pe teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

3. Complementaritatea finanțării anterioare

Dunării. 3. Complementaritatea finanțării anterioare Datele sunt completate automat de s istem, informațiile

Datele sunt completate automat de sistem, informațiile fiind preluate din secțiunea ”Solicitant”, Finanțări.

Se apasă butonul

.
.

4. Responsabil de proiect

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date precum telefon, fax

. Pentru

adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul

. Pentru editarea saude date precum telefon, fax și email se apasă butonul ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele

ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele

pentru editare șisau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru ștergere . Completați cu datele persoanei respon

pentru ștergere. .

se apasă butoanele pentru editare și pentru ștergere . Completați cu datele persoanei respon sabile din

Completați cu datele persoanei responsabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).

5. Persoana de contact

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date precum telefon, fax

. Pentru

adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul

. Pentru editarea saude date precum telefon, fax și email se apasă butonul ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele

ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele ștergere.

pentru editare și butonul editare și butonul

se apasă butoanele ș tergere. pentru editare și butonul pentru Persoana de contact este persoana desemnată

pentru

butoanele ș tergere. pentru editare și butonul pentru Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant

Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Autoritatea de Management/OI în procesul de evaluare și selecție a Cererii de finanțare.

Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.

6. Capacitate solicitant

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.
a cererii de finanţare în My SMIS Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Se completează atât pentru lider, cât și

Se completează atât pentru lider, cât și pentru fiecare membru al parteneriatului.

Pentru Sursa de cofinanțare - se selectează din nomenclatorul aferent sursa de cofinanțare aplicabilă.

Calitatea entității în proiect -

sunt aplicabile acestui apel de proiecte).

nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile nu

Cod CAEN relevant -acest punct nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

Capacitatea administrativă

Se va descrie capacitatea operaţională a solicitantului în ceea ce priveşte resursele umane care vor asigura implementarea proiectului, experiența relevantă a solicitantului în gestionarea fondurilor etc.

Se va menționa, după caz, existența unor mecanisme instituționale precum unitatea de implementare a proiectului (UIP) capabilă să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, se va include organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului.

În cazul în care nu se intenţionează contractarea managementului proiectului, se va preciza numărul persoanelor implicate/avute în vedere pentru managementul proiectului, poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru din echipa de proiect, experienţa relevantă necesară pentru rolul propus în echipa de proiect (a se vedea secţiunile 5.2 şi 5.3, pct. 13 din ghid).

Capacitatea financiară

nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

Capacitatea tehnică

nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

Capacitatea juridică

nu este obligatoriu de completat în cadrul prezentului apel de proiecte.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

7. Localizare proiect

a cererii de finanţare în My SMIS 7. Localizare proiect Se completează câmpurile funcției cu datele

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru

adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul

. Pentrujudeț, localitate și informații proiect se apasă butonul editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă

editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru ștergere.

amintite se apasă butoanele pentru ștergere. pentru editare și butonul Toate informațiile vor fi

pentru editare și butonul

butoanele pentru ștergere. pentru editare și butonul Toate informațiile vor fi incluse într- o singură C
butoanele pentru ștergere. pentru editare și butonul Toate informațiile vor fi incluse într- o singură C

Toate informațiile vor fi incluse într-o singură Componentă (Componenta 1).

Regiune - Se selectează mai întâi județul/judeţele partenerilor, apoi localitatea/localitățile partenerilor, iar sistemul va atribui automat regiunea/regiunile de dezvoltare unde va fi implementat proiectul.

Județ - Se va selecta județul/judeţele partenerilor.

Localitate - Se va/vor selecta localitatea/localitățile partenerilor.

Informații proiect se vor introduce alte date relevante despre localizarea proiectului.

8. Obiective proiect

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date precum descriere obiective

. Pentru

adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul

.
.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele

butonul

informațiilor amintite se apasă butoanele butonul pentru ștergere. pentru editare și Obiectivul general al

pentru ștergere.

amintite se apasă butoanele butonul pentru ștergere. pentru editare și Obiectivul general al proiectului/Scopul

pentru editare și

butoanele butonul pentru ștergere. pentru editare și Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Se
butoanele butonul pentru ștergere. pentru editare și Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Se
butoanele butonul pentru ștergere. pentru editare și Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Se
butoanele butonul pentru ștergere. pentru editare și Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Se

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului - Se va prezenta și descrie obiectivul general al proiectului. De asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea Obiectivului specific 4.1 al Priorității de Investiții 4e din POR 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului - Se va/vor prezenta și descrie obiectivul/obiectivele specifice ale proiectului. Atingerea tuturor obiectivelor specifice ar trebui să asigure realizarea obiectivului general al proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificabile și în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele prevăzute a se realiza.

De regulă, obiectivele specifice sunt atinse ca urmare a realizării unei activităţi / set de activităţi din cadrul proiectului, în timp ce atingerea obiectivului general este o consecinţă a îndeplinirii obiectivelor specifice.

9. Rezultate așteptate

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul

. Pentru

adăugarea de date se apasă butonul

apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite

se apasă butoanele

sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. I nformațiile

pentru editare și butonul

amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. I nformațiile se vor include în

pentru ștergere.

butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere. I nformațiile se vor include în MySMIS într -

Informațiile se vor include în MySMIS într-o singură Componentă (Componenta 1).

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

1.6.1 Rezultatele aşteptate generale

În toate cererile de finanțare se vor menționa rezultatele așteptate generale. Rezultatele aşteptate generale se vor specifica la nivelul fiecărei rute de transport public a fiecărui partener în parte din cererea de finanţare (sau parteneri, în cazul existenţei mai multor parteneri ale căror investiţii prin proiect vizează teritoriul unui municipiu reşedinţă de judeţ şi al Z.F.U, după caz 1 ).

Unul dintre aceste rezultate aşteptate, ce va fi menţionat în mod obligatoriu în fiecare Cerere de finanțare, este:

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO 2 /an) 2 ;

Cuantificarea valorilor acestui rezultat la nivelul fiecărei rute de transport public din proiect, se va realiza astfel:

Ruta de transport public

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO 2 /an) pentru primul an de după finalizarea implementării ordinului de finanțare

Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO 2 /an) pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare

De asemenea, se vor menţiona rezultatele așteptate cu referire la creșterea estimată a numărului de pasageri 3 pe traseele de transport public incluse în proiect, astfel:

Creșterea estimată a numărului de pasageri transportați cu transportul public de călători (nr.

pasageri);

Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate la nivelul fiecărei rute de transport public din proiect, se va realiza astfel:

Ruta de transport public

Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportaţi pentru primul an de după finalizarea implementării ordinului de finanțare

Creșterea anuală estimată a numărului de pasageri transportaţi pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a ordinului de finanțare

1.6.2 Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului

Ȋn cadrul fiecărei cereri de finanțare se vor menţiona rezultatele aşteptate în corelare cu activităţile propuse prin proiect. Rezultatele aşteptate în funcţie de activităţile proiectului vor fi specificate la nivelul fiecărui partener în parte (sau parteneri, în cazul existenţei mai multor parteneri ale căror investiţii prin proiect vizează teritoriul unui municipiu reşedinţă de judeţ şi al Z.F.U, după caz ), pe rute de transport public.

Rezultate aşteptate în funcţie de activităţile proiectului pot fi reprezentate de:

Tramvaie/troleibuze/autobuze electrice achiziționate (nr.), după caz;

Puncte/stații de reîncărcare a autobuzelor electrice achiziţionate şi instalate (nr.);

1 De exemplu, partenerii reprezentaţi de UAT municipiul reşedinţa de judeţ și UAT județul în care municipiul este situat;

2 Valorile vor fi obţinute din Studiile privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO 2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborate de JASPERS;

3 Valorile se vor prelua din Studiile privind analiza nevoii de mijloace de transport, reducerea emisiilor de echivalent CO 2 şi creşterea numărului de pasageri, elaborate de JASPERS;

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Componente/sisteme de e-ticketing achiziţionate şi instalate (nr.), după caz;

Componente/sisteme de managementul traficului, precum și alte sisteme de transport inteligente achiziţionate şi instalate (nr.), după caz;

Cuantificarea valorilor acestor rezultate așteptate se va realiza astfel:

Rezultat așteptat

Valoare

la

începutul

Valoare

estimată

la

finalul

implementării proiectului

implementării proiectului

10. Context

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Se va descrie pe scurt contextul economic, social,

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Se va descrie pe scurt contextul economic,

Se va descrie pe scurt contextul economic, social, demografic privind transportul de la nivelul partenerilor în proiect (transportul privat/public/nemotorizat) care a condus la promovarea proiectului și în care acesta se va implementa. Se va descrie problematica relevantă pentru investiţia propusă prin proiect, făcându-se referire, pe scurt, la Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) şi la Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) ale partenerilor.

De asemenea, în această secţiune se poate justifica/prezenta modalitatea prin care se asigură şi/sau se realizează activităţile minime necesare pentru punerea în funcţiunea a mijloacelor de transport public achiziţionate, modalitatea prin care se realizează alte activităţi complementare privind componentele sistemului de transport public şi cum se asigurarea caracterul integrat al activităţilor propuse de parteneri în cererea de finanţare cu alte proiecte (secţiunea 4.2.11 din ghid).

11. Justificare

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.4.2.11 din ghid) . 11. Justificare Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Se vor prezenta principalele probleme, nevoi care

Se vor prezenta principalele probleme, nevoi care justifică intervențiile din proiect de la nivelul fiecărui partener, precum și estimarea modului în care măsurile/activităţile proiectului se adresează acestora.

Se va descrie pe scurt modalitatea în care activitățile/măsurile proiectului propus vor contribui la scăderea anuală a deplasărilor cu transportul privat, la scăderea anuală a emisiilor de echivalent CO 2 generate de transport, precum și la creşterea pasagerilor transportaţi pe traseele din proiect, cu referire la datele colectate și la analizele/estimările/prognozele efectuate.

12. Grup țintă

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.
funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Indicaţi și cuantificați grup urile/ entităţile c

Indicaţi și cuantificați grupurile/entităţile care vor beneficia de rezultatele proiectului, direct sau indirect, precum şi modul în care acestea au fost/ vor fi consultate şi/sau implicate în procesul de dezvoltare şi/sau implementare a proiectului, pentru fiecare partener.

Se vor face precizări privind populația estimată care locuieşte în aria de studiu a proiectului.

Se vor prezenta prognozele cu privire la creşterea modală a transportului public, în detrimentul utilizării transportului privat cu autoturismele, prin raportare la populaţia ariei de studiu.

13. Sustenabilitate

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Completați doar câmpul Descriere/ Valorificarea

Completați doar câmpul Descriere/ Valorificarea rezultatelor, precizând, modul în care proiectul se va susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp), pentru fiecare partener.

Se poate preciza modalitatea (gestiunea) prin care se va asigura prestarea serviciului de transport public local de călători pe toată perioada de durabilitate a ordinului de finanțare aferent proiectului (de ex. durata contractului, modalitatea de atribuire, tipul operatorului), aspecte privind finanţarea serviciului pe toată perioada de durabilitate a ordinului de finanţare, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 etc.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

De asemenea, se pot menţiona eventualele măsuri de conştientizare a populaţiei cu privire la utilizarea transportului public local, în vederea menţinerii rezultatelor proiectului pe toată perioada de durabilitate a ordinului de finanţare aferent proiectului (corelat cu subcategoria 18 de cheltuieli).

Se pot menţiona măsurile privind reglementarea parcărilor din municipiu/ZFU, dar mai ales din arealul de studiu al proiectului de la nivelul partenerilor.

14. Relevanță

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

nivelul partenerilor. 14 . Relevanță Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 21

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Secțiunea Referitoare la proiect - Se poate completa cu informații despre relevanța proiectului pentru îmbunătățirea mobilității prin utilizarea transportului public, precum și pentru reducerea emisiilor de echivalent CO 2 din transport de la nivelul arealul de studiu al proiectului.

Secțiunea Referitoare la alte strategii Se va completa cu informații relevante pentru proiect din Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al solicitantului.

Se va menţiona modalitatea în care măsurile/activităţile proiectului sunt justificate în cadrul Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al solicitantului.

Se va menţiona modalitatea prin care Cererea de finanţare răspunde/contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U) aferentă municipiului.

Secțiunea Strategii relevante – se selectează din nomenclator una sau mai multe strategii pentru care proiectul este relevant, dacă este cazul.

15. Riscuri

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.
funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

de date se apasă butonul amintite se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul Se vor detalia

pentru ștergere.

pentru editare și butonul

informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul Se vor detalia constrângerile și ri scurile legate de

Se vor detalia constrângerile și riscurile legate de implementarea proiectului şi operarea investiţiei, precum și măsurile de contracarare a acestora.

Risc identificat - Se va completa fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului.

Măsuri de atenuare a riscului - Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere (cu precizarea impactului pentru fiecare risc identificat semnificativ/mediu/mic).

16. Principii orizontale

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

EGALITATE DE ȘANSE

datele proiectului și se apasă butonul EGALITATE DE ȘANSE . A se vedea în acest sens
.
.

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiţii 2014-2020, disponibil la adresa: http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17937.

Egalitatea de gen

 Egalitatea de gen  Resp ectarea principiului egalităț ii de gen

Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private.

Se vor prezenta, după caz, acele măsuri specifice prin care se asigură respectarea prevederilor legale în domeniul egalității de gen.

Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de șanse şi de tratament între angajați, femei şi bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.

Nediscriminare

relațiilor de muncă de orice fel.  Nediscriminare  Pentru a asigura respectarea principiului

Pentru a asigura respectarea principiului nediscriminării, proiectul trebuie să ofere o descriere a modului în care activitățile desfășurate se supun reglementărilor care interzic discriminarea.

Se completează cu o prezentare a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

Accesibilitate persoane cu dizabilități

Art. 2.1).  Accesi bilitate persoane cu dizabilități  Conceptul de accesibilitate este definit în

Conceptul de accesibilitate este definit în „Strategia europeană a dizabilității 2010 - 2020 - Reînnoirea angajamentului către o Europă fără bariere” ca “posibilitatea asigurată persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni, la mediul fizic, transport, tehnologii și sisteme de informații și comunicare, precum și la alte facilități și servicii”.

Se completează cu o prezentare a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat (adaptarea echipamentelor/mijloacelor de transport în vederea asigurării accesibilității pentru persoanele cu dizabilități), îndeplinind astfel prevederile legislației în vigoare cu privire la accesul în structurile de utilitate publică. Se recomandă consultarea capitolului IV - Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, precum și prevederile Ordinului nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000".

Se specifică în clar dacă proiectul prevede măsuri de adaptare a echipamentelor și mijloacelor de transport în comun pentru accesul și operarea de către persoane cu dizabilități, inclusiv măsuri de conformare cu obligațiile legale în acest domeniu.

Schimbări demografice (dacă este cazul)

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare

Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare nu este obligatorie.

DEZVOLTARE DURABILĂ

de finanțare nu este obligatorie. DEZVOLTARE DURABILĂ A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul

A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020.

Poluatorul plătește

ș i de Investi ț ii 2014-2020 .  Poluatorul plătește Completarea acestei secțiuni din cererea

Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare nu este obligatorie.

Protecția biodiversității

nu este obligatorie.  Protecția biodiversității Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare nu

Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare nu este obligatorie.

Utilizarea eficientă a resurselor

25

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS  Se va completa cu măsuri care

Se va completa cu măsuri care conduc la utilizarea eficientă a oricăror resurse (energie electrică, apă, combustibil, aer, timp etc).

Se va completa cu descrierea efectivă a activităților din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, implementarea unor soluții prietenoase cu mediul înconjurător.

Se descriu măsurile de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, referitoare la echipamentele/mijloacele de transport în comun achiziționate prin proiect, cu specificarea clară dacă proiectul prevede măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

.  Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice Se va detalia modalitatea prin care proiectul contribuie

Se va detalia modalitatea prin care proiectul contribuie direct sau indirect, prin măsurile propuse, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi la adaptarea la schimbările climatice.

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe Glob, datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO 2 , metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.

Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.

Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Schimbările climatice pot influenţa operarea infrastructurii de transport din zonele urbane, în ceea ce priveşte: adaptarea la temperaturile mai ridicate din timpul verii, protejarea infrastructurii împotriva inundaţiilor şi asigurarea furnizării de energie în timpul perioadelor cu vârfuri de consum (de ex. răcirea mijloacelor de transport în verile mai calde, încălzirea mijloacelor de transport în iernile mai reci).

Adaptarea la schimbările climatice ale sistemelor de transport urban poate fi avută în vedere atât când se construieşte o nouă infrastructură (alegerea localizării acesteia, proiectarea şi modalitatea de operare trebuie să ţină seama de caracteristicile climatului actual, dar şi de schimbările climatice viitoare, în funcţie de prognozele existente), dar şi când se modernizează/reabilitează, prin

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

includerea unor elemente care să asigure adaptarea la schimbările climatice pe durata de viaţă a activelor. În acelaşi timp, trebuie avute în vedere interdependenţele sistemelor de transport cu alte sectoare vulnerabile la schimbările climatice (energie electrică, comunicaţii, iluminat etc).

În afară de emisiile de echivalent de CO 2, zgomotul este un alt element care trebuie avut în vedere în contextul mobilităţii urbane durabile.

Reziliența la dezastre

urbane durabile.  Rezi liența la dezastre Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare nu

Completarea acestei secțiuni din cererea de finanțare nu este obligatorie.

17. Metodologie

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Va fi detaliat man agementul proiectului: organizaț iile

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Va fi detaliat man agementul proiectului: organizaț

Va fi detaliat managementul proiectului: organizațiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc. În cazul în care se preconizează utilizarea unor servicii de management de proiect se va menționa acest aspect.

18. Descrierea investiției

Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.aspect. 18. Descrierea investiției Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonul 27

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Se va descrie investiția, specificând ce se

Se va descrie investiția, specificând ce se dorește a se realiza prin proiect, în cazul de faţă achiziţia de echipamente și mijloace de transport public de călători.

În situația în care prin proiect se achiziționează puncte/staţii de reîncărcare, se va specifică locul estimat pentru amplasarea acestora și demersurile necesare a fi realizate pentru instalarea efectivă a acestor echipamente în termenele stabilite în ordinul de finanțare (obţinerea aprobărilor, autorizaţiilor, avizelor prevăzute de legislaţia în vigoare).

Dacă e cazul, se vor menționa inclusiv intervențiile/activităţile cărora le corespund cheltuielile încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.

De asemenea, în cazul proiectelor în parteneriat se va specifica pe scurt și care este rolul fiecărui partener în implementarea investiţiei.

19. Indicatori prestabiliți

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.
funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

de date se apasă butonul amintite se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul 28

pentru ștergere.

pentru editare și butonul

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Indicatorii prestabiliți de rezultat : Selectați din

Indicatorii prestabiliți de rezultat:

Selectați din Nomenclator Denumire Indicator:

1S9 - Pasageri transportați în transportul public urban în România (nr. pasageri)

1S10 - Emisii GES provenite din transportul rutier (mii tone echivalent CO 2 /an)

Informiile solicitate în tabelul privind Indicatori prestabiliți de rezultat nu se raportează de către beneficiar.

Indicatorii prestabiliți de realizare:

Se va selecta din Nomenclator indicatorul prestabilit de realizare (de output) relevant:

1S11 - Operațiuni (proiecte) implementate destinate transportului public și nemotorizat (nr. operațiuni);

Anul de referință (se va interpreta ca An) - se va completa cu anul în care se propune a fi atinsă valoarea țintă (anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului).

Total se va completa cu valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (valoarea țintă).

Femei, Bărbați nu se vor completa aceste câmpuri.

Regiuni mai dezvoltate - se va completa cu 0.

20. Plan de achiziții

Se completează câmpuri funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

informațiilor amintite se apasă butoanele

apasă butonul informațiilor amintite se apasă butoanele .Pentru editare a sau ștergerea pentru editare și butonul

.Pentru editarea sau ștergerea

se apasă butoanele .Pentru editare a sau ștergerea pentru editare și butonul pentru ștergere. Se completează

pentru editare și butonul

pentru ștergere.

Se completează pentru fiecare membru al parteneriatului, după caz. Pentru Tip contract, Tip procedură și Monedă se selectează din nomenclator. Pentru procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii CF se vor completa doar valoarea și datele estimate de derulare.

21. Resurse umane implicate

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.
funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

de date se apasă butonul amintite se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul 30

pentru ștergere.

pentru editare și butonul

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 31

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 32
POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 32

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Dacă managementul proiectului va fi realizat cu

Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul instituţiei/instituţiilor publice ce reprezintă solicitantul. Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului):

Rol (e.g. expert achiziții, jurist)

Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)

Tip formular – completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:

o

Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) – introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă straină solicitate.

o

Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) – introduceți datele de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.

În cazul în care se intenţionează contractarea (externalizarea) managementului proiectului, achiziția respectivă va fi inclusă la secțiunea corespunzătoare din cererea de finanțare. Se va avea în vedere și secțiunea 17 - Metodologie.

Se vor atașa CV-urile, respectiv fișele de post, în format pdf.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

22. Resurse materiale implicate

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.
funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

de date se apasă butonul amintite se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru șterg ere. pentru editare și butonul Se vor

pentru ștergere.

pentru editare și butonul

informațiilor pentru șterg ere. pentru editare și butonul Se vor completa în mod similar pentru fiecare

Se vor completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului

Adresa

Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei, fie cu adresa exactă unde este localizată

Extra info

Se

va

completa

cu

informații

suplimentare

relevante

referitoare

la

resursa

materială

 

Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.

 

-

dotările,

echipamente

IT

deţinute

şi

utilizate

pentru

implementarea

 

proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;

Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare

ȚARĂ

Se selectează din nomenclator

 

LOCALITATE

 

COD POSTAL

 

PUS LA DISPOZIȚIE DE

Se va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială, selectând din nomenclator

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Resursa

Cantitate

UM

Partener

Se va preciza tipul de resursă materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect

Se va completa cu cantitatea resursei pusă la dispoziție prin proiect

Se

va

completa

cu

Se va completa cu numele entității ce va asigura resursa

unitatea de măsură

23. Activități previzionate

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.
.

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

butonul .  Pentru adăugarea de date se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

. Pentru editarea sau ștergerea

informațiilor amintite se apasă butoanele ștergere.

informațiilor amintite se apasă butoanele ș tergere. pentru editare și butonul pentru  Pentru adăugarea de

pentru editare și butonul

se apasă butoanele ș tergere. pentru editare și butonul pentru  Pentru adăugarea de subactivități se

pentru

butoanele ș tergere. pentru editare și butonul pentru  Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul

Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul si se completează datele solicitate. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ” Buget - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. După completarea datelor subactivității in pop-up-ul apărut, datele introduse se pot consulta apăsând pe săgețica din dreptul fiecărei subactivități;

În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.

În momentul introducerii si salvării primei subactivități se va afișa automat Diagrama Gantt. Diagrama nu este inclusă automat în cererea de finanțare in format .pdf. Această diagramă

în cererea de finanțare in format .pdf. Această diagramă se poate descărca apăsând butonul ; dacă

se poate descărca apăsând butonul ; dacă se dorește atașarea diagramei la dosarul cererii de finanțare se descarcă diagrama ca pdf, se semnează digital și se încarcă la rubrica ”Atașare documente”.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 36

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Completaţi detalii cu privire la activităţile și

Completaţi detalii cu privire la activităţile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.

Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul „Componentei 1”. Proiectul va conține doar această componentă. Împărțirea pe componente distincte a activităților unui proiect este aplicabilă doar proiectelor de tip integrat, finanţate din mai multe programe/fonduri; acestea nu fac obiectul acestui apel. La nivel de activitate, nu pot fi introduse detalii suplimentare, în afara titlului activității.

La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile aferente. Fiecare activitate introdusă în aplicație va fi corespunzătoare unui rezultat definit anterior în apel. În funcție de apel, activitățile vor putea avea una sau mai multe subactivități.

Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este

37

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:

Titlul (concis, sugestiv)

Data începerii/data finalizării

o

Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea ordinului de finanțare – se vor introduce cel puţin anul și luna;

o

Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea ordinului de finanțare – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea ordinului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).

Rezultate previzionate – selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități

Partenerii implicaţi ai subactivităţii se va selecta denumirea partenerului

Amplasamentele din cadrul subactivităţii – nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie)

Se vor enumera activitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii rezultatelor previzionate, cu precizarea termenelor estimate.

Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului pentru activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare și respectiv prima lună după semnarea ordinului de finanțare pentru activitățile ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare

Exemple de (sub)activități:

I. (Sub)activități realizate înainte de depunerea cererii de finanțare:

I.1 Elaborarea Cererii de finanțare I.2 Elaborarea documentației tehnice/ tehnico-economice

II. (Sub)activități ce se vor realiza după depunerea cererii de finanțare:

II.1 Activitatea de pregătire a PT, dacă este cazul II.2 Pregătirea documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie, precum şi încheierea contractelor cu operatorii economici II.3 Activitatea de monitorizare a contractelor de achiziție încheiate și management de proiect II.4. Realizarea investiției de bază II.5 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier II.6 Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor ordinului de finanțare II.7 Activitatea de informare și publicitate în cadrul proiectului II.8 Auditul financiar al proiectului, dacă este cazul

ATENŢIE:

(Sub)Activitățile de mai sus sunt enumerate cu titlu de exemplu şi vor fi detaliate în funcție de tipul de proiect. În cadrul acestei subsecțiuni nu se va menționa durata acestor activități, această informație făcând obiectul secțiunii următoare.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

În estimarea perioadei de implementare se va lua în considerare inclusiv perioada de depunere a cererii de rambursare finale.

Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.

24. Buget – Activități și cheltuieli

Introducerea datelor in această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția ”Activități previzionate”. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ” Buget - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente.

Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul

 Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul si se completează datele solicitate.  Se selectează

si se completează datele solicitate.

Se selectează regiuni ”mai mult” sau ”mai puțin ” dezvoltate în situația în care AM-ul nu a definit acest lucru în apel. În sens contrar după apăsarea butonului de adăugare a detaliilor va apărea direct ecranul de completare a cheltuielilor.

va apărea direct ecranul de completare a cheltuiel ilor. NOTĂ Regiuni mai puțin dezvoltate - regiuni

NOTĂ

Regiuni mai puțin dezvoltate - regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27

Regiuni mai dezvoltate - regiuni al căror PIB pe cap de locuitor este mai mare de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27. În cazul României, regiunea București – Ilfov se încadrează în categoria regiunilor mai dezvoltate, restul regiunilor fiind încadrate în categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, dar regiunea București – Ilfov nu are alocate fonduri în cadrul Obiectivului specific 4.1 al POR 2014-2020.

Dacă proiectul beneficiază de ajutor de stat se va apăsa butonul ”Da” moment în care se vor afișa alte câmpuri care vor trebui completate (în cazul de faţă nu beneficiază de ajutor de stat)

_Daca se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi…) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției ”Buget – Activități și cheltuieli”.

Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare

informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere .  Sistemul permite

și butonul pentru ștergere .

butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere .  Sistemul permite atașarea de documente, cu condiția

Sistemul permite atașarea de documente, cu condiția ca, pentru acel pas, sa fi fost permisă atașarea de documente la definirea apelului de către AM/OI. Pentru a atașa un document se

apasă butonul

salvează.

Pentru a atașa un document se apasă butonul salvează. , se completează datele din fereastra ce

, se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

Se completează de Lider şi fiecare partener, după caz.

Observații:

.
.

Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0;

Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge sub-activitățile, iar apoi activitatea principală).

Pentru a extinde informațiile detaliate pe fiecare activitate în parte se va da click pe sageţica din stânga activitații şi tot aşa pâna la cel mai mic detaliu;

Introducerea cheltuielilor se realizează la nivel de subactivitate. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care să fie asociată direct unei activități fără a fi asociată și unei subactivități.

Toate valorile se introduc în lei.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS La adăugarea unei cheltuieli, completați următoarele: 

La adăugarea unei cheltuieli, completați următoarele:

Se bifează opțiunea ”Regiuni mai puțin dezvoltate”

Descrierea cheltuielii – introduceți o descriere succintă, sugestivă a cheltuielii

Categorie/Subcategorie (obligatorii) – selectați din nomenclatoarele aferente categoria/subcategoria în care se încadrează cheltuiala respectivă. Lista cheltuielilor eligibile în cadrul acestui apel de proiecte, pe categorii și subcategorii, este prezentată În cadrul ghidului specific.

Tip - directă/indirectă

Achiziție (opțional) – selectați procedura de achiziție aferentă cheltuielii, din cele definite în Planul de achiziții

U.M. (unitatea de măsură, opțional)

Cantitate (obligatoriu)

Preț unitar fără TVA (obligatoriu)

Procent TVA aplicabil

41

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

Câmpurile Valoare totală fără TVA [LEI], Valoare TVA [LEI] se calculează în mod automat

Cheltuieli eligibile fără TVA [LEI] – este preluată automat valoarea totală a cheltuielii. Această valoare se poate modifica (ex. reduce), în mod corespunzător, dacă cheltuiala nu este în întregime eligibilă

TVA eligibil – se va bifa, după caz, DA sau NU

TVA eligibil corespondent [LEI] – se calculează în mod automat

Total cheltuieli eligibile [LEI] – se calculează în mod automat

Cheltuieli neeligibile fără TVA [LEI] – se calculează în mod automat

TVA neeligibil [LEI] – se calculează în mod automat

Nerambursabil [LEI] – După caz, se calculează în mod automat sau se introduce de solicitant, în funcție de sursa de cofinanțare selectată.

Justificare (obligatoriu) – scurtă descriere a necesității efectuării cheltuielii

Public [LEI] - se completează automat

Contribuţia proprie eligibilă [LEI] - se completează automat

Sursă contribuţie proprie se completează automat

Ajutor de stat bifați opțiunea ”Nu” (nu este aplicabil acestui apel de proiecte)

Categoriile și sub-categoriile de cheltuieli aplicabile în cadrul acestui apel de proiecte sunt menţionate în ghidul specific şi în Anexa 4.1.4 Detalierea și plafoanele maxime ale categoriilor și sub-categoriilor de cheltuieli eligibile.

25. Buget Plan anual de cheltuieli

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.funcției cu datele proiectului și se apasă butonul Se completează sumele estimate a fi solicitate la

funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Se completează sumele estimate a fi solicitate

Se completează sumele estimate a fi solicitate la rambursare/plată în anii de referință, în conformitate cu perioada de implementare a proiectului.

26. Buget - Amplasament

Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

.a proiectului. 26. Buget - Amplasament Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilorde completare a cererii de finanţare în My SMIS pentru ștergere. Pentru adăugarea de date se

pentru ștergere.în My SMIS . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor Pentru adăugarea de date se apasă butonul

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

pentru editare și butonulde date se apasă butonul amintite se apasă butoanele Se vor men ționa regiunea/regiunile şi

amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul Se vor men ționa regiunea/regiunile şi

Se vor menționa regiunea/regiunile şi judeţul/judeţele în care se va implementa proiectul.

Completați Buget eligibil cu valoarea eligibilă a proiectului.

27. Buget – Câmp de intervenție

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilora proiectului. 27. Buget – Câmp de intervenție pentru ștergere. Pentru adăugarea de date se apasă

pentru ștergere.intervenție . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor Pentru adăugarea de date se apasă butonul amintite se

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

pentru editare și butonulde date se apasă butonul amintite se apasă butoanele Se selectează din nomenclator codurile aferente

amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul Se selectează din nomenclator codurile aferente

Se selectează din nomenclator codurile aferente activităţilor proiectului:

Codul 043 - Infrastructuri de transport urban curat și promovare (inclusiv echipamentele și materialul rulant);

Codul 044 - Sisteme de transport inteligente (inclusiv introducerea gestionării cererii, sistemele de taxare rutieră, sistemele informatice de monitorizare, de control și de informare);

Se corelează cu informaţiile din secţiunea 1.4. Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.1 din Ghidul specific, unde aceste coduri sunt prezentate în corespondență cu activităţile eligibile sprijinite prin O.S. 4.1.

Introduceți valoarea eligibilă a proiectului pe fiecare cod în parte. Se corelează informațiile cu bugetul eligibil al proiectului.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

28. Buget – Formă de finanțare

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilorfinanţare în My SMIS 28. Buget – Formă de finanțare pentru șterger e. Pentru adăugarea de

pentru ștergere. e.

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

pentru editare și butonulde date se apasă butonul amintite se apasă butoanele Se selectează din nomenclator opțiunea 01 –

amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul Se selectează din nomenclator opțiunea 01 – Grant

Se selectează din nomenclator opțiunea 01 Grant nerambursabil pentru proiectele depuse în cadrul prezentului apel şi se introduce valoarea eligibilă a proiectului.

29. Buget Tip teritoriu

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor area sau ștergerea informațiilor

pentru ștergere.teritoriu . Pentru edit area sau ștergerea informațiilor Pentru adăugarea de date se apasă butonul amintite

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

pentru editare și butonulde date se apasă butonul amintite se apasă butoanele Se va menționa codul aplicabil de mai

amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul Se va menționa codul aplicabil de mai jos

Se va menționa codul aplicabil de mai jos luându-se în considerare densitatea populaţiei localităţii în care se implementează proiectul:

01 Mari zone urbane (densitate mare a populației > 50 000 de locuitori);

02 – Mici zone urbane (densitate medie a populației > 5 000 de locuitori);

03 Zone rurale (slab populate);

Observaţii: Pentru stabilirea încadrării se va utiliza harta interactivă de la adresa de mai jos:

Introduceți valoarea eligibilă a proiectului pe fiecare cod în parte.

44

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

30. Buget Activitate economică

în My SMIS 30. Buget – Activitat e economică Pentru adăugarea de date se apasă butonul

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

de date se apasă butonul amintite se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul Se selectează

pentru ștergere.

pentru editare și butonul

informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul Se selectează activitatea economică : Activități legate

Se selectează activitatea economică: Activități legate de mediu și schimbări climatice - Cod 22 şi se va introduce valoarea eligibilă a proiectului.

31. Buget Obiectiv tematic

. Pentru editarea sau ștergerea informațiiloreligibilă a proiectului. 31. Buget – Obiectiv tematic pentru ștergere. Pentru adăugarea de date se apasă

pentru ștergere. ștergere.

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

pentru editare și butonulde date se apasă butonul amintite se apasă butoanele Se selectează din nomencl ator OT 4

amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul Se selectează din nomencl ator OT 4 –

Se selectează din nomenclator OT 4 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele.

Introduceți valoarea eligibilă a proiectului.

32. Buget – Mecanisme de aplicare teritorială

32. Buget – Mecanisme de aplicare teritorială Pentru adăugarea de date se apasă butonul amintite se

Pentru adăugarea de date se apasă butonul

amintite se apasă butoanele

de date se apasă butonul amintite se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru

. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor

se apasă butoanele . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor pentru ștergere. pentru editare și butonul 45

pentru ștergere.

pentru editare și butonul

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

de completare a cererii de finanţare în My SMIS Se selectează din nom enclator codul sustenabilă

Se selectează din nomenclator codul sustenabilă.

Introduceți valoarea eligibilă a proiectului.

02 - Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană

33. Grafic de rambursare

Se completează şi salvează informaţiile în cele 3 câmpuri de date şi se completează tabelul Graficul de rambursare. Prin apăsarea butonului Adaugă se introduce un rând nou în tabel, în care se completează informaţiile în câmpurile aferente (Nr. cerere, Tip cerere – alegere din nomenclator, dată estimată şi valoarea estimată) după care se salvează. Apăsarea simbolului de editare permite introducerea informaţiilor pe rândul creat.

34. Vizualizare proiect

Aplicația va genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în secțiunile anterioare.

35. Finalizare

Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:

pas 1 - se selectează funcția ”Transmitere proiect”;

pas 2 - se apasă butonul ”Blocare editare proiect”;

pas 3 - se confirmă continuarea procesului;

pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf și se va semna digital;

pas 5 – se apasă butonul indicat;

pas 6 – se alege cererea de finanțare semnata digital;

pas 7 – se încarcă în sistem;

pas 8 – se completează parola de confirmare (este aceeași parolă cu cea de autentificare în sistem);

pas 9 - se apasă butonul indicat pentru a trimite cererea de finanțare către autoritatea responsabilă.

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 47
POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 47

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în MySMIS

POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat Anexa 4.1.1. Instrucțiuni de completare a cererii de finanţare în My SMIS 48