Sunteți pe pagina 1din 12

Şcoala Gimnaziala Scoreiu

PROFESOR: ALBEAN TEODORA


CLASA: a VII-a
ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ SI COMUNICARE
DISCIPLINA : LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL LECŢIEI : Predicatul
TIPUL LECŢIEI : Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor
TIMP: 50 minute
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5 - să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de constructie ale comunicării;
4.4 -să realizeze acordurile gramaticale în enunţurile redactate ;
2.3- alcătuirea unor propozitii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical;
OBIECTIVE DE INVATARE :
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili :
O.1- sã definească predicatul verbal si predicatul nominal;
O.2-să deosebească predicatul verbal de predicatul nominal;
O.3-să recunoască valorile morfologice ale verbului „a fi”;
O.4-să identifice numele predicativ;
O.5- să analizeze sintactic şi morfologic predicatele din diverse propozitii;

STRATEGII DIDACTICE :
a. resurse procedurale : exerciţiul ,ciorchinele , analiza gramaticalã ,explicaţia, conversaţia, biletelele.
b. Resurse materiale : fişe de lucru , flipchart, manualul, tabla, caietul special.
c. Forme de organizare : frontal, individual , pe grupe.

Bibliografie:
 Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română , manual pentru clasa a V IIa, Editura
Humanitas, Bucureşti, 2000.
 Coman, Ana,Columban, Monica, Cârstocea, Elena, Gal, Victoria, Caietul inteligent, Literatură. Limba română.
Comunicare, pentru clasa a V a, Editura Art, Bucureşti, 2012.
 Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
 Craciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române in gimnaziu si liceu, Editura Emia, Hunedoara, 2004.

Scenariu didactic

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea Metode folosite Forme de Forme


elevului organizare de
evaluare
Moment Pregǎtirea clasei pentru Elevii îsi Conversaţia individual
organizatoric începerea lecţiei; notarea pregǎtesc cele
1min.
absenţelor. necesare
pentru buna
desfăşurare a
lecţiei
Verificarea Se verifică tema, cantitativ şi În timp ce un Conversatia, frontal Aprecier
temei 2min. calitativ, prin sondaj. elev citeşte din explicatia. i verbale
caiet tema, individual
ceilalţi verifică
dacă au scris
corect.
Captarea Se realizează un ciorchine pornind -răspund braistorming frontal Aprecier
atenţiei 5min. de la cuvântul PREDICAT (Anxa 1) solicitărilor i verbale

Anunţarea Se anunţă titlul lecţiei şi se enumeră ascultǎ cu Conversaţia


titlului lecţiei obiectivele de învăţare. atenţie
şi a Se scrie titlul lecţiei la tablă. -scriu titlul
obiectivelor lecţiei în caiete
1min.
Desfăşurarea 1. Elevii sunt împărţiţi în trei echipe. Subliniază Conversaţia Pe grupe. Aprecier
lecţiei 23min. Fiecare echipă va primi un text pe predicatele si i verbale
care se va sublinia predicatul verbal explică felul
cu rosu şi predicatul nominal cu acestora.
negru.(Anexa 2)
Un elev din fiecare grupă , va veni în
fata clasei şi va justifica alegerea
făcută.
Elevii identifică Conversaţia Aprecier
In continuare elevii vor rezolva
predicatele si i verbale
exerciţiul de pe fisa de lucru nr.3; explică alegerea Comunicarea
făcută.
elevii trebuie să aleagă cu ajutorul
săgeţilor propoziţiile care conţin
predicate verbale, respectiv predicate
nominale. (Anexa 3)
Se va justifica alegerea făcută.
2.Fiecare echipă va primi o fişă de
Elevii rezolvă
lucru prin care li se solicită să indice
exerciţiul.
prin ce este exprimat numele
Elevii vor Exerciţiu,
predicativ al predicatului nominal
conversaţia.
explica alegerea
din coloana A, scriind în casetă litera Explicatia
făcută.
corespunzătoare coloanei B. .(Anexa
4)
Se va justifica alegerea făcută.
Individual
.Pe tablă vor fi scrise câteva
Elevii scriu Analiza gramaticală Aprecier
propoziţii.Se sugerează elevilor să i verbale
propozitiile în Conversaţia
copieze propoziţiile în caiete şi să
caiete şi apoi Comnicarea
sublinieze individual predicatele. Se
analizează
vor analiza în scris la tablă predicatele la
predicatele. tablă.
Eu merg cu mama în grădină.
Cabana este de lemn.
Alin a visat un iepuraş.
Crengile copacilor sunt frumoase şi
verzi.

Asigurarea Pe catedra va exista un bol cu Elevii vin în faţa Metoda bileţelelor. Individual Aprecier
i verbale
retenţiei şi a biletele. Elevii vor trebui să vina pe clasei şi răspund
transferului rând în fata clasei pentru a extrage la intrebarile ce
7min. un biletel, care contine o intrebare sunt scrise pe
din lectia de zi. biletele.
Tema pentru O compunere cu titlul Erou pentru o Elevii îşi Comunicare
Explicaţia
acasă 1min. zi, în care sa folosiţi trei predicate notează tema in
nominale , şi trei predicate verbale. caiete.
Fac aprecieri în ceea ce priveşte
activitatea elevilor, îi evidenţiez pe
cei care s-au descurcat bine şi îi
nominalizez şi pe cei care au avut
dificultăţi, încurajându-i să fie mai
atenţi şi mai activi.
ANEXA 1
ANEXA 2

Subliniaţi predicatul verbal cu rosu şi predicatul nominal cu negru, din


textul următor.

ECHIPA 1
Trăia odată un împărat care era bogat şi puternic.Acest împărat avea un fecior şi
o fată .Feciorul a murit şi fata a cerut să-l petreacă la groapă.

ECHIPA 2

Ea a îmbrăcat o rochie neagră şi părul ei curgea despletit pe spate. Lumea a


văzut că era gingaşă şi plăpândă. O priveau toţi cu admiraţie cum era puţintică şi
drăgălaşă.

ECHIPA 3

Tot pe atunci trăia în cetate o femeie care era săracă. Femeia avea un fiu. El era
cumsecade, smerit şi fricos ca o fată mare.
A venit colegul meu. Zilele sunt lungi.

Copacii sunt înfloriţi. Soarele a răsărit.

Ghioceii au scos
căpşorul la lumină.

Vor sosi păsările călătoare.


Anexa nr.3 Subliniati predicatele şi duceti sageţile
corespunzator
Indicaţi prin ce este exprimat numele predicativ al predicatului
nominal din coloana A, scriind în casetă litera corespunzătoare
coloanei B.

Copacii din grădină sunt înmuguriţi.


Sora mea este elevă.
Vremea este rece sau caldă?
Fluturii zglobii sunt graţioşi.
Cuiburile păsărilor sunt din crenguţe. A substantiv
B Adjectiv
Băncile noastre sunt de stejar. C Pronume
Unchiul meu este el. D personal
Datorită florilor şi a păsărilor, primăvara este frumoasă. Numeral
Era al doilea la învăţătură.
Completaţi schema:

Valorile morfologice
ale verbului
A FI

Exemplu: Exemplu: Exemplu:

Numele predicativ format din mai multe părţi de vorbire se numeşte nume predicativ………………………

Exemplu :