Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Numele şi prenumele celui ce efectuează inspecţia...........................................................


Numele şi prenumele cadrului didactic asistat..................................................................
Data ............................. Unitatea de învăţământ................................................................
Disciplina de învăţământ ............................Clasa........Nr. elevi prezenţi ..... absenţi......
Tema lecţiei/ unităţii de învăţare .......................................................................................

I. ACTIVITATEA ● Organizarea colectivului şi a activităţii clasei ● Acţiuni strategice de dezvoltare.


CADRULUI ● Cunoaşterea conţinutului specialităţii ● Raportarea componentelor actului
DIDACTIC didactic la obiectivele operaţionale şi a acestora la competenţele vizate de programa
şcolară ● Capacitatea de selectare a conţinuturilor de bază şi a strategiilor didactice
optime ● Capacitatea de realizare a comunicării pedagogice în funcţie de specificul
clasei ● Pregătirea aperceptivă şi dirijarea învăţării ● Utilizarea strategiilor
didactice ● Integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie ● Asigurarea caracterului
practic – aplicativ ● Realizarea feedback-ului, obţinerea performanţei, asigurarea şi
intensificarea retenţiei şi transferului cunoştinţelor ● Evaluarea permanent-
formativă şi finală ● Precizarea activităţilor pe care elevii le vor desfăşura acasă.

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE

II.ACTIVITATEA ŞI Atitudinea elevilor în timpul: - verificării cunoştinţelor; - pregătirii


ATITUDINEA ELEVILOR aperceptive; - dirijării învăţării: atitudinea faţă de învăţare şi motivarea
FAŢĂ DE EDUCAŢIA învăţării; responsabilitate şi interes pentru studiu ● Comportamentul
PRIMITĂ elevilor: - relaţiile cu profesorul şi colegii; - relaţia profesor-elev; -
relaţia elev-elev ● Atitudinea faţă de profesor/învăţător.
ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE

III. CALITATEA, EFICIENŢA ŞI ● Progresul şcolar realizat în timpul lecţiei (diferenţa dintre
PROGRESUL ÎN EDUCAŢIE, rezultatele obţinute de elevi la începutul şi la finalul
MARCATE ÎN secvenţelor/situaţiilor de învăţare) ● Nivelul cunoaşterii,
COMPORTAMENTUL înţelegerii şi al deprinderilor; semnificaţia acestuia pentru
ELEVILOR: CE AU ÎNVĂŢAT ŞI formarea de competenţe, atitudini şi valori.
CE SUNT CAPABILI SĂ FACĂ
ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE

IV. DIMENSIUNI ALE ● Resursele normative, resursele umane şi resursele didactico-


MANAGEMENTULUI materiale. Nivelul dotării şi al resurselor materiale ● Spaţiul şcolar şi
CLASEI DE ELEVI. condiţiile psihoenergonomice pentru învăţare ● Nivelul de implicare a
UTILIZAREA RESURSELOR elevilor cu nevoi speciale prin strategii de diferenţiere şi
PEDAGOGICE individualizare.

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE

CALIFICATIV/NOTA.....................

Semnătura inspector/metodist Semnătura cadrului didactic inspectat

S-ar putea să vă placă și