Sunteți pe pagina 1din 4

Școala Primară Odvoș

PROIECT DIDACTIC

Clasa Pregătitoare Clasa I Clasa a II-a


Data: 14.02.2019 Data: 14.02.2019 Data: 14.02.2019
Unitatea tematică: Din tainele planetei Unitatea tematică: Patria mea Unitatea tematică: Învățăm să ne comportăm
Pământ Subtema: Uimitoarea lume a plantelor Subtema: Să ne respectăm aproapele
Subtema: Planeta Albastră Forma de realizare: integrată Forma de realizare: integrată
Forma de realizare: integrată Tipul lecției: consolidare, sistematizare/ Tipul lecției: consolidare, sistematizare/
Tipul lecției: consolidare, sistematizare acumulare de noi cunoștințe acumulare de noi cunoștințe
Durata: 4 ore Durata: 4 ore Durata: 4 ore
Discipline implicate: Discipline implicate: Discipline implicate:
 Comunicare în limba română:  Comunicare în limba română:  Comunicare în limba română:
Recapitularea literelor învățate. Consolidarea sunetului și literei d/D. Comunicarea politicoasă. A cere și a
 Matematică și explorarea mediului:  Matematică și explorarea mediului: oferi informații.
Recapitularea numerelor și figurilor Adunarea nr. nat. De la 0 la 100, fără  Matematică și explorarea mediului:
geometrice învățate. trecere peste ordin. Înmulțirea când unul dintre factori e 5.
 Religie  Religie  Religie
 Muzică și mișcare: Recapitulare  Muzică și mișcare: Recapitulare  Muzică și mișcare: Recapitulare
cântecului”Fulgi de nea”/ Jocul cântecului”Fulgi de nea”/ Jocul cântecului”Fulgi de nea”/ Jocul
”Scaunele muzicale.” ”Scaunele muzicale”. ”Scaunele muzicale”.

Competențe specifice: Competențe specifice: Competențe specifice:


 CLR:  CLR:  CLR:
1.3.-Identificarea sunetelor inițiale și finale 1.1.-Identificerea unor sunete, silabe, cuvinte în 1.1.-Extragerea unor informaţii de detaliu
dintr-un cuvânt; enunțuri rostite cu claritate; dintr-un text informative sau literar accesibil;
2.1.-Pronunțare clarăa sunetelor și a 2.1.-Formularea unor enunțuri proprii în diverse 1.2.-Deducerea sensului unui cuvânt prin
cuvintelor; situații de comunicare; raportare la mesajul audiat în context de
2.4.-Recunoașterea unor cuvinte uzuale, din 2.3.-Perticiparecu interes la dialoguri simple, în comunicare familiare;
universul apropiat, scrise cu litere mari și contexte diferite de comunicare; 3.3.-Formularea unei păreri despre o
mici de tipar; 3.1.-Citirea unor cuvinte și propoziții scurte, povestire/personajele acesteia.
4.1.-Trasarea elementelor grafice și a scrise cu litere de tipar sau de mână;  MEM:
conturului literelor,folosind resurse variate. 3.2.-Identificere mesajului unui scurt mesaj care 1.4.-Să efectueze operaţii de înmulţire cu
 MEM: prezintă întâmplări, fenomene, evenimente numere naturale mai mici decât 100;
1.1.-Multimi de elemente, exerciții de familiale. 2.2.-Să descopere, să recunoască şi să utilizeze
numărări;  MEM: corespondenţe simple şi succesiuni de obiecte
2.1.-Discriminarea unor forme geometrice 1.1.-Scrierea, citirea și formarea numerelor până sau numere asociate după reguli date;
plane; la 100; 2.6.-Să rezolve şi să compună probleme de
2.2.-Orientarea în spațiu și în scris în 1.2.-Compararea numerelor în concentrul 0 - tipul „? x a= b” unde „a” poate fi egal sau mai
funcție de anumite repere; 100; mare decât „0” şi „b” este multiplu al lui „a”, în
3.2.-Manifestraea curiozității pentru 1.4.-Efectuarea de adunări mental și în scris, intervalul de numere naturale de la 0 la 100;
observarea unor fenomene/procese/structuri recurgând mereu la numărare; 2.7.-Să folosească simboluri pentru a pune în
repetitive simple din mediul apropiat, în 1.6.-Utilizarea unor denumiri și simboluri evidenţă numere necunoscute în rezolvarea de
scopul identificării unor regularități. matematice (termen, sumă, total, <, >, =, +. ) în probleme;
 MM: rezolvarea și/sau compunerea de probleme; 3.1.-Să exprime clar şi concis semnificaţia
2.1.-Cântarea în colectiv a cântecelor, 4.2 .-Identificarea unor consecinţe ale unor calculelor făcute în rezolvarea exerciţiilor şi a
asociind mişcarea sugerată de text; acţiuni, fenomene, procese simple problemelor cu una sau cu două operaţii.
2.3.-Respectarea regulior jocului; 5.2.-Rezolvarea de probleme simple în care  MM:
3.3.-Executarea unui dans cu mişcare intervin operaţii de adunare în concentrul 0-100, 2.1.-Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind
repetată, pe un cântec simplu, din folclorul cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări mişcarea sugerată de text;
copiilor. schematice. 2.3.-Respectarea regulior jocului;
 MM: 3.3.-Executarea unui dans cu mişcare repetată,
Strategii didactice: 2.1.-Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind pe un cântec simplu, din folclorul copiilor.
- Metode și procedee: dialogul, conversația, mişcarea sugerată de text;
explicația, observația.. 2.3.-Respectarea regulior jocului; Strategii didactice:
- Mijloace de învățământ: caiete, creioane 3.3.-Executarea unui dans cu mişcare repetată, - Metode și procedee: dialogul, conversația,
colorate, fișe de lucru. pe un cântec simplu, din folclorul copiilor. explicația, observația..
- Forme de organizare: frontală, idividuală. - Mijloace de învățământ: caiete, creioane
Strategii didactice: colorate, fișe de lucru, lipici, foarfece.
- Metode și procedee: dialogul, conversația, - Forme de organizare: frontală, idividuală
explicația, observația..
- Mijloace de învățământ: caiete, creioane
colorate, fișe de lucru.
- Forme de organizare: frontală, idividuală.

Desfășurarea activității Desfășurarea activității Desfășurarea activității

Se asigură un climat optim pentru Se asigură un climat optim pentru desfășurarea Se asigură un climat optim pentru desfășurarea
desfășurarea lecțiilor. lecțiilor. lecțiilor.
1.CLR: 1.CLR: 1.CLR:
- Calendarul naturii; -Se verifică tema și, dacă este cazul, se rezolvă -Se reactualizează cunoștințele cu privire la
- Numirea de către elevi a literelor învățate; exercițiile care nu au fost rezolvate acasă; lecția ”Ce băiat!” după Octav Pancu-Iași;
-Elevii dau exemple de cuvinte care să -Elevii dau exemple de cuvinte care începși care -Se discută despre comportamentul personajului
înceapă cu, apoi să conțină, litera care au conțin litera și sunetul d, apoi le despart în și despre modul de vorbire (politicos/
extras-o din cutie; silabe; nepoliticos);
-Se despart în silabe cuvintele care au fost -Elevii vor citi textul ”Două surori” din manual -Se citesc dialogurile din manual de la pag. 74 și
spuse de levi și se numără silabele; de la pag.67 și rezolvă ex. 10; se discută despre regulile de conduită din
-Se împarte fișele de lucru; -Se împart fișele de lucru; mijloacele de transport cât și despre modul de
-Elevii trasează după contur literele mari și -Se explică cerințele și se dau indicații, acolo vorbire care trebuie folosit în diverse situații;
mici de tipar învățate; unde este cazul; -Se rezolvă ex.2 ”Descoperim!” de la pag. 74 și
-Se corectează scrierea acolo unde este cazul. -Exercițiile nerezolvate în clasă rămân ca temă se copiază în caiete rubrica ”Reținem!”;
de casă. -Se împart coli albe, iar elevilor vor realiza un
2.MEM: dialog între persoane de diferite vârste în diferite
-Numărăm literele învățate, colegi din clasă, 2.MEM: situații.
băncile și ghiozdanele; -Se reactualizează cunoștințele despre alcătuirea
-Elevii vor forma mulțimi de elemente ținând unei plante și rolul fiecărei părți componente; 2.MEM:
cont de numărul dat; -Se anunță tema lecției; -Se reactualizează cunoștințele cu privire la tabla
-Elevii demnumesc figurile geomatrice -Elevii dau exemple de numere formate din zeci înmulțirii;
învățate și denumesc obiecte din clasăde și unități sau doar din unități; -Elevii primesc fișe cu tabla înmulțirii pe care o
diferite forme; -Se trece la rezolvarea exercițiilor din manual, coloreză, o decupează și o lipesc în caiete;
-Se împart fișele de lucru; de la pag. 70-71, pe tablă, apoi în caiete; -Se scrie pe tablă, apoi în caiete, tabla înmulțirii
-Se explică cerințele; -Se corecteză greșelile și se dau indicații, acolo cu 5, exemplificată cu ajutorul adunării repetate;
-Elevii trasează figurile ținând cont de unde este cazul; -Se trece la rezolvarea exercițiilor din manual de
imaginile date; -Exercițiile nerezolvate în clasă rămân ca temă la pagina 53;
-Se corectează scrierea acolo unde este cazul. pentru acasă.

3.RELIGIE 3.RELIGIE 3.RELIGIE

4.MM: 4.MM: 4.MM:


-Se reactualizează versurile cântecului ”Fulgi -Se reactualizează versurile cântecului ”Fulgi de -Se reactualizează versurile cântecului ”Fulgi de
de nea” și semnele corespunzătoare; nea” și semnele corespunzătoare; nea” și semnele corespunzătoare;
-Se audiază melodia; -Se audiază melodia; -Se audiază melodia;
-Se intonează cântecul cu ajutorul melodiei, -Se intonează cântecul cu ajutorul melodiei, atât -Se intonează cântecul cu ajutorul melodiei, atât
atât în grup cât și individual; în grup cât și individual; în grup cât și individual;
-Se explică regulile jocului ”Scaunele -Se explică regulile jocului ”Scaunele -Se explică regulile jocului ”Scaunele
muzicale”; muzicale”; muzicale”;
-Elevii se învârt în jurul scaunelor în timp ce -Elevii se învârt în jurul scaunelor în timp ce -Elevii se învârt în jurul scaunelor în timp ce
cântă cântecelul ținând cont de indicațiile cântă cântecelul ținând cont de indicațiile cântă cântecelul ținând cont de indicațiile
învățătoarei:mercul piticului, cu mâinile învățătoarei:mercul piticului, cu mâinile ridicate, învățătoarei:mercul piticului, cu mâinile ridicate,
ridicate, cu spatele, etc. cu spatele, etc. cu spatele, etc.

S-ar putea să vă placă și