Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

d/o Principii fundamentale Categorii de Măsuri de protecţie


etice ameninţări

1. Integritate – să fie drept Ameninţare de interes Dspoziții privind


şi onest în toate relaţiile personal – ameninţarea educaţia, instruirea şi
profesionale şi de ca un interes financiar experienţa în vederea
afaceri. sau de altă natură să accesului în profesie;
influenţeze în mod
2. Obiectivitate – să nu necorespunzător Dispoziţii privind
permită ca prejudecăţile, judecata sau conduita formarea profesională
conflictul de interese sau auditorului intern; continuă;
influenţa nedorită a altor
persoane să intervină în Ameninţare de Reglementări privind
raţionamentele autoexaminare guvernarea corporativă;
profesionale sau de (autorevizuire) –
afaceri. ameninţarea ca un Standarde profesionale;
auditor intern să nu
3. Competenţă reevalueze Monitorizare profesională
profesională şi prudenţă corespunzător sau de reglementare şi
– să îşi menţină rezultatele unui proceduri disciplinare;
cunoştinţele şi raţionament anterior sau
aptitudinile profesionale ale unui serviciu prestat Examinarea externă, de
la nivelul solicitat pentru de auditorul intern sau către o terţă parte
a se asigura că un client de o altă persoană din autorizată legal, a
sau un angajator va cadrul firmei rapoartelor, a
primi servicii auditorului intern sau rentabilităţii, a comunică-
profesionale competente din cadrul organizaţiei rilor sau a informaţiilor
bazate pe ultimele angajatoare, pe care se care au fost realizate de
progrese în practică, va baza auditorul intern auditorul intern.
legislaţie şi tehnici şi să la elaborarea unui
acţioneze cu grijă şi în raţionament ca parte a
concordanţă cu furnizării serviciului
standardele tehnice şi actual;
profesionale în vigoare.
Ameninţare de
4. Confidențialitate – să favorizare –
respecte caracterul ameninţarea ca un
confidenţial al auditor intern să
informaţiilor dobândite promoveze poziţia unui
în urma legăturilor client sau a unui
profesionale şi de afaceri angajator până în
şi, prin urmare, să nu punctul în care
divulge aceste informaţii obiectivitatea
unor terţe părţi fără a auditorului intern este
avea autorizarea compromisă;
corespunzătoare şi
specifică, excepţie Ameninţare de
făcând cazul în care are familiaritate –
dreptul legal sau ameninţarea ca, din
profesional sau datoria cauza unei relaţii prea
de a le face publice, şi lungi sau prea strânse
nici să nu le folosească cu un client sau cu un
în interesul personal al angajator, un auditor
auditorului intern sau al internsă fie prea
unor terţe părţi. îngăduitor cu interesele
acestora sau cu accep-
5. Conduită profesională tarea activităţii lor; şi
(profesionalismul) – să
respecte principalele legi
şi reglementări şi să Ameninţare de
evite orice acţiune care intimidare –
discreditează profesia. ameninţarea ca un
auditor intern să fie
6. Respect faţă de normele împiedicat să acţioneze
tehnice şi profesionale – obiectiv din cauza
auditorul intern trebuie presiunilor reale sau
să îşi îndeplinească presupuse, inclusiv de
sarcinile profesionale în încercările de a exercita
conformitate cu normele o influenţă excesivă
tehnice şi profesionale asupra auditorului.
relevante. Auditorii
interni au datoria de a
executa cu grijă şi cu
abilitate instrucţiunile
clientului sau ale
patronului în măsura în
care sunt compatibile cu
cerinţele de integritate,
obiectivitate şi. În plus,
ei trebuie să se
conformeze legislaţiei
relevante şi normelor
profesionale şi tehnice.