Sunteți pe pagina 1din 8

FORMULAR DE APLICAŢIE

pentru proiectele ce vor fi cuprinse în Calendarul Activităţilor Educative 2018

Proiectul va conţine doar: formularul de aplicaţie (scris cu TNR 12, la un rând), raportul de la ediţia
anterioară (vizat de inspectorul educativ - 1 pagină + anexele), diagrama Gantt (1 pagină) şi
regulamentul aprobat de inspectorul şcolar general (în cazul concursurilor), în dosar de plastic cu
şină, fără folii protectoare.
Avizat,
Inspector educativ I.S.J. Prof. dr. Nicolae ȘERBAN

A. INFORMAŢII DESPRE APLICANT


Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: CENTRUL JUDEŢEAN DE
RESURSE ŞI ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ MEHEDINŢI
Adresa completă Str. Călugăreni, nr.1 bis, Drobeta Turnu
Severin, Mehedinţi
Nr. de telefon/fax 0252322088
Site şi adresă poştă electronică cjraemehedinti@yahoo.com
Coordonator/i (nume şi prenume, funcţie, date de contact) BORUGĂ BIANCA – profesor logoped
Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total 50
de cadre didactice din unitate
Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect -
Alte programe/proiecte organizate „Eu ştiu, eu pot, eu comunic!” – ediția I
CAERI 2017
„Comunicarea verbală şi dincolo de
ea!” – CAEI 2011
„Merg şi eu la şcoala!”–CAE 2009
B. INFORMAŢII DESPRE PROIECT
B.1. Titlul proiectului: Eu ştiu, eu pot, eu comunic!
B.2. Precizaţi tipul activităţii principale din cadrul proiectului:concurs
B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul cultural-artistic
B4: Ediţia nr. 2
B5. Locul şi perioada de desfăşurare a activităţii principale: Drobeta Turnu Severin, aprilie 2018
B6: Număr participanţi la proiect:450 participanţi
B7: Bugetul proiectului:
Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse
- 300 RON
Contribuţia minimă a aplicantului este de 30% din bugetul total al proiectului (condiţie eliminatorie)
B8: Proiectul este cu participare: directă, xx indirectă, online.
REZUMATUL PROIECTULUI
Prezentaţi următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră:
a) Număr de elevi implicaţi: - 300 preşcolari şi elevi
b)Beneficiarii direcţi: 300 preşcolari/şcolari, 50 cadre didactice, 100 părinţi
Beneficiari indirecţi: elevii şi cadrele didactice din grădiniţele şi şcolile participante,
partenerii, familiile copiilor implicaţi, comunitatea locală,
c)Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura;
1. Întâlnirea echipei de proiect
2. ”Cine suntem noi?
3. De ce logopedia? – lectorat cu părinţii
4. „Micii actori”- teatru forum pentru preşcolari şi şcolarii mici
5. Activitate interactivă
6. „Pe-un picior de plai….”-concurs de dramatizări/jocuri de rol
7. Evaluarea proiectului
c. Descrierea activităţii principale;
Proiectul ”Eu ştiu, eu pot, eu comunic” cuprinde activităţi cross-curriculare, intracurriculare şi
extraşcolare de dezvoltare a comunicării şi dezvoltării personale la preşcolarii şi şcolarii mici ce
frecventează cabinetele de consiliere şcolară şi terapia logopedică.
d. Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă.
Implementarea proiectului ”Eu ştiu, eu pot, eu comunic” va acea impact asupra:
- A 300 elevi ce vor participa efectiv la activităţile proiectului;
- 50 cadre didactice, care îşi vor dezvolta abilitatea de comunicare şi lucru în echipă;
- 100 părinţi care se vor implica în desfăşurarea proiectului;
- Organizaţiei care dobândeşte experienţă în derularea proiectelor;
- Patenerilor (I.S.J. Mehedinţi, C.J.R.A.E. Olt, C.J.R.A.E. Gorj, C.J.R.A.E. Caraș-Severin,
Grădiniţa cu Program Prelungit“ Petrache Poenaru” Craiova,) care vor promova şi populariza
acţiunile desfăşurate;
 Comunităţii locale;
 A celor 5 şcoli(grădiniţe) propuse pentru diseminare

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi);

ARGUMENT
Acest proiect vine in sprijinul preşcolarilor, şcolarilor mici si părinţilor pentru a dezvolta
competenţele de comunicare şi deyvoltare personală la copiii care frecventează cabinetul de
consiliere şcolară şi terapia corectiv-recuperatorie prin diferite activităţi educative.
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
● solicitările părinţilor legate de rse şi curiozitatea acestora faţă de nou
desfăşurarea unor programe care să sprijine ● lipsa proiectelor educaţionale care să
creşterea şanselor de dezvoltare armonioasă vizeze stimularea comunicării pentru copiii
a personalităţii copiilor în adaptarea optimă ce frecventează terapia corectiv-
la un mediu educaţional în transformare. recuperatorie;
● interesul crescut al cadrelor didactice ● absenţa unor informaţii în rândul părinţilor
pentru dezvoltarea globală a copilului referitoare la importanţa logopediei;
● disponibilitatea copiilor de a se integra in ● criza de timp datorata caracteristicii
activităţi div familiei actuale, în care in majoritate ambii
părinţi sunt salariaţi

OPORTUNITATI AMENINTARI
● existenta unor iniţiative legislative care ● posibilitatea apariţiei unor situaţii
modifica optica învăţământului, având in disfuncţionale si a întârzierilor în adaptarea
centrul preocupărilor copilul cu toate nevoile la cerinţele şcolare
acestuia ● modificările legislative frecvente care
● existenta unui personal calificat care poate derutează familiile în ceea ce priveşte
oferi suport de specialitate ţinând cont de cerinţele şcolare
particularităţile individuale şi de vârstă ale
copiilor

D.2. Scopul proiectului;

Dezvoltarea competenţelor de comunicare la preşcolarii şi şcolarii mici prin consiliere şcolară


şi terapie logopedică

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului;


Obiectivele specifice ale proiectului:
O1- să dezvoltăm la 300 preşcolari şi şcolari mici comunicarea prin consiliere şcolară şi
terapie logopedică;
O2- să creştem cu 40% activităţile educative pe o perioadă de 3 luni;
O3-să dezvoltăm la 100 preşcolari şi şcolari abilităţile de lucru în echipă;
O3-să îmbunătăţim abilităţile de comunicare socială la 300 elevi, 50 cadre didactice, 100
părinţi, 2 reprezentanţi ai instituţiilor din comunitate, timp de un an;
O4-să diseminăm 2 exemple de bună practică într-o perioadă de o lună.

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;


Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul
 300 preşcolari şi şcolari cu vârste cuprinse între 5-10 ani ce frecventează consilierea
şcolară şi terapia logopedică
 50 cadre didactice
 100 părinţi

D.5. Beneficiarii direcţi şi indirecţi;


Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului
Derularea activităţilor incluse în proiectul ”Eu ştiu, eu pot, eu comunic” va aduce
beneficii pentru:
Beneficiarii direcţi:
 300 preşcolari şi elevi care vor participa activităţile proiectului
 60 cadre didactice implicate în proiect
 200 părinţi
Beneficiarii indirecţi:
 Elevii şi cadrele didactice ale grădiniţelor şi şcolilor participante;
 Partenerii proiectului(I.S.J. Mehedinţi, C.J.R.A.E. Olt, C.J.R.A.E. Gorj, C.J.R.A.E.
Caraș-Severin , Grădiniţa cu Program Prelungit „Petrache Poenaru” Craiova)
 Familiile preşcolarilor/elevilor implicaţi în proiect;
 Comunitatea locală
 5 şcoli(grădiniţe) în care se vor disemina rezultatele proiectului
D.6. Durata proiectului;
Durata proiectului
6 luni (ianuarie 2018-iunie 2018)

D.7. Descrierea activităţilor


Descrierea activităţilor
Activitatea nr.:1
Titlul activităţii:Întâlnirea echipei de proiect
Tipul activităţii: şedinţă de lucru
Data/perioada de desfăşurare: luna 1
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii,etc): 15 cadre didactice, 1 reprezentant al comunităţii locale (I.S. J. Mehedinţi)
Descrieţi pe scurt activitatea:
În cadrul acestei activităţi se realizează o informare a participanţilor legată de
proiect. Se va face o informare în legătură cu obiectivul general şi obiectivele specifice ale
subproiectului instituţiei noastre.
Vor fi prezentate condiţiile de desfăşurare ale acestuia, formele de colaborare şi
comunicare permanentă între participanţii direcţi la proiect şi comunitatea locală.
Se vor organiza discuţii privind modalităţile de realizare a obiectivelor propuse. Se
stabilesc responsabilii şi termenele fiecărei activităţi.
Sugestiile date vor fi notate şi selectate pe domenii de interes, în scopul atingerii
obiectivului propus.
Activitatea nr.: 2
Titlul activităţii.”Cine suntem noi?
Tipul activităţii: promovarea proiectului şi selectarea celor 300 preşcolari/şcolari
Data/perioada de desfăşurare: luna 1
Locul desfăşurării: cabinetele de asistenţă psihopedagogica şi logopedice ale instituţiilor
implicate
Numărul de participanţi :300 preşcolari şi şcolari mici, 50 cadre didactice, 60 părinţi, 2
reprezentanţi ai comunităţii locale (I.S.J., C.J.R.A.E.)
Descrierea pe scurt a activităţii:
Prin această activitate vom promova proiectul la nivelul fiecărei instituţii, în vederea
înştiinţării preşcolarilor, şcolarilor mici şi părinţilor asupra activităţilor proiectului. Se vor
afişa atât în cancelarie, cât şi pe holurile grădiniţei şi şcolilor informaţiile esenţiale ale
acestui proiect concretizat pe o perioadă de 6 luni. Totodată se vor împărţii 80 fluturaşi cu
obiectivele şi activităţile proiectului. Lansarea proiectului se va mediatiza pe postul local.
La această activitate vor participa toţi părinţii şi preşcolarii grupelor pregătitoare şi
şcolarii mici.

Activitatea nr.:3
Titlul activităţii: De ce logopedia?
Tipul activităţi: lectorat cu părinţii
Data/perioada de desfăşurare: luna 2
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie ( preşcolari, elevi, cadre didactice,
părinţi, reprezentanţi ai comunităţii,etc): 100 părinţi ,30 cadre didactice, 2 reprezentanţi ai
comunităţii locale (I.S.J., reprezentant al televiziunii)
Descrierea pe scurt a activităţii:
Activitatea va beneficia de prezenţa profesorului consilier şcolar şi logoped al instituţiei
care va prezenta un material despre inteligenţa emoţională şi tulburările de limbaj. Acesta le
va explica părinţilor importanţa profesorului consilier şcolar şi logoped, modalităţile de
prevenire a dificultăţilor de limbaj şi anumite reguli de care trebuie să ţină cont părinţii în
creşterea şi educarea copiilor. Totodată va răspunde întrebărilor părinţilor.
La această activitate va participa şi un reprezentant al I.S.J. Mehedinţi care va lua
cunoştinţă de viitoarele activităţi ale proiectului.

Activitatea nr. 4:
Titlul activităţii: „Micii actori”
Tipul activităţi : teatru forum pentru preşcolari şi şcolarii mici
Data/perioada de desfăşurare : luna 2, 3,
Locul desfăşurării : C.J.R.A.E. Mehedinți
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (preşcolari, elevi, cadre didactice,
părinţi, reprezentanţi ai comunităţii,etc) 100 elevi, 10 cadre didactice, 50 părinţi, 2
reprezentanţi ai comunităţii locale ( I.S.J. televiziunea locală)
Descrierea pe scurt activităţii:
Această activitate va urmări realizarea unor jocuri de rol a copiilor ce frecventează
terapia logopedică sub directa îndrumare a profesorului logoped, educatorului (învăţătorului).
Activitatea se va desfăşura la una din clasele în care îşi desfăşoară activitatea copiii ce
urmează o terapie logopedică.

Activitatea nr. 5:
Titlul activităţii: Activitate interactivă
Tipul activităţi: activitate interactivă
Data/perioada de desfăşurare : luna 4
Locul desfăşurării : C.J.R.A.E. Mehedinţi Drobeta Turnu Severin
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii,etc) : 20 elevi, 4 cadre didactice, 5 părinţi, 1 reprezentant al
comunităţii locale
Descrierea pe scurt activităţii:
În cadrul acestei activităţi, cadrele didactice implicate în derularea proiectului se vor
întâlni la C.J.R.A.E. pentru a discuta şi a se pune de acord cu derularea activităţilor viitoare.
Cu acest prilej se vor evidenţia principalele cauze şi obstacole în vederea realizării unei
comunicări eficiente pentru a putea ajunge la cât mai multe puncte comune în acest sens.

Activitatea nr. 6:
Titlul activităţii: „Pe-un picior de plai…”
Tipul activităţi: concurs de recitări
Data/perioada de desfăşurare: luna 5
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii,etc) :100 preşcolari şi şcolari, 10 cadre didactice, 20 părinţi, 1
reprezentant al comunităţii locale (televiziunea )
Descrierea pe scurt activităţii:
Cu prilejul acestei activităţi se va realiza un concurs de poezii cu copiii ce
frecventează cabinetele de consiliere şcolară şi terapie logopedică. Concursul de poezii va fi
înregistrat audio-video şi se va desfăşura în fiecare judeţ, unde vor fi prezenţi colegii şi
părinţii acestora .Cele mai reuşite interpretări vor fi premiate. La activitate vor fi prezenţi
coordonatorul C.L.I. şi reprezentantul I.S.J.

Activitatea nr. 7:
Titlul activităţii: Evaluarea proiectului
Tipul activităţi: evaluare şi diseminare
Data/perioada de desfăşurare: luna 6
Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii,etc) ): 60 elevi, 10 cadre didactice, 10 părinţi, 2 reprezentanţi ai
comunităţii locale (I.S.J. / C.J.R.A.E.)
Descrierea pe scurt activităţii:
Activitatea de evaluare se va desfăşura la sfârşitul proiectului, dar vor fi realizate şi
întâlniri periodice de evaluare, întâlniri organizate la finalizarea fiecărei activităţi pentru a
se remedia din mers eventualele omisiuni şi a se evita repetarea acestora. Totodată se vor
disemina rezultatele proiectului şi în alte şcoli şi grădiniţe din fiecare judeţ participant.
Evaluarea finală va arăta gradul de atingere a obiectivelor stabilite, modalitatea de
desfăşurare a activităţilor, impactul în rândul tinerilor participanţi, dar şi la nivelul
comunităţii, implicarea copiilor şi părinţilorr în toate etapele proiectului, calitatea
materialelor rezultate din proiect, relaţia cu partenerii şi mass-media, promovarea
proiectului şi a programului acestuia.

D.8. Diagrama Gantt a activităţilor

D.9. – Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului


În urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului ” Eu ştiu, eu pot, eu comunic” , vor fi
obţinute următoarele rezultate:
-300 preşcolari/elevi, 50 cadre didactice îşi dezvoltă abilităţi de comunicare;
-o expoziţie cu desenele preşcolarilor participanţi;
-80 fluturaşi, 10 pliante
- 30 chestionare
- 45parteneriate cu instituţiile locale;
-3 apariţii în mass-media

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului–


Modalitatea de monitorizare şi de evaluare a rezultatelor proiectului
Evaluarea proiectului ” Eu ştiu, eu pot, eu comunic” ” se va realiza prin:
-Discuţii directe
-Expoziţie cu activităţile proiectului
-Pliante
-CD-uri, DVD-uri
Evaluarea va fi:
-secvenţială: se va derula pe toată durata de derulare a proiectului prin:
-rapoarte verbale sau scrise ale responsabililor
-sondaje de opinie organizate în rândul membrilor comunităţii locale şi al partenerilor de
subproiect;
Finală: va consta într-un raport final (narativ şi financiar) prezentat de conducătorul de
subproiect în şedinţa de analiză, în prezentarea celor care au participat la proiect

D.11. Modalităţi de asigurare a continuităţii /sustenabilităţii proiectului


Continuitatea/sustenabilitatea proiectului
Sustenabilitatea proiectului” va fi asigurată prin:
 Grupul de acţiune care s-a constituit în cadrul proiectului;
 Atragerea de noi proiecte de finanţare (CAEN) pentru lărgirea grupului de acţiune;
 Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor care s-au încheiat în cadrul proiectului;
 Continuarea activităţilor de consiliere şi terapie logopedică;;
 Atragerea de parteneri care să finanţeze în continuare activităţile educative
extraşcolare;
Includerea bunelor practici identificate în proiect în strategiile instituţiei

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul


implementării proiectului
Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare
În cadrul proiectului” Eu ştiu, eu pot, eu comunic” se vor realiza următoarele activităţi de
promovare şi diseminare:
 2 seminarii de diseminare organizate la nivelul grădiniţelor şi şcolilor;
 2 seminarii de diseminare la 5 şcoli(grădiniţe) din judeţele participante;
 2 apariţii în presa locală şi în emisiunile posturilor locale;
 Articol în revista de specialitate ”Confluențe psihopedagogice”
 Materialele (fluturaşi, pliante) distribuite în şcoală şi comunitate;
 Sondaje de opinie , interviuri adresate elevilor, membrilor comunităţii locale,
oficialităţilor

D.13. Parteneri implicaţi în proiect descrierea parteneriatului


Partenerii implicaţi în proiect
-Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi- va asigura consilierea şi va participa prin
reprezentanţii desemnaţi la activităţile proiectului;
-C.J.R.A.E. Gorj – va asigura personal calificat (profesori consilieri şcolari şi
logopezi) ai Centrelor Logopedice Interşcolare (C.L.I) în vederea derulării proiectului;
-C.J.R.A.E. Olt – va asigura personal calificat (profesori consilieri şcolari şi profesori
logopezi) ai Centrelor Logopedice Interşcolare (C.L.I) în vederea derulării proiectului;
-Grădiniţa cu Program Prelungit „Petrache Poenaru” Craiova, Dolj-va participa cu
preşcolarii care frecventează consilierea şcolară/ terapia corectiv-recuperatorie;
- C.J.R.A.E. Carș-Severin – va asigura personal calificat (profesori consilieri şcolari şi
logopezi) ai Centrelor Logopedice Interşcolare (C.L.I) în vederea derulării proiectului;

INFORMAŢII DESPRE POTENŢIALI PARTENERI


G.1. Alte instituţii
implicate în proiect INSPECTORATUL ŞCOLAR MEHEDINŢI
Adresa completă Str. Decebal Nr.23 Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi
Nr. de telefon/fax 0252315579
Adresă poştă isj@isj.mh.edu.ro
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Şerban Nicolaie– inspector de specialitate
Persoanei de contact

G.2. Alte instituţii CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ


implicate în proiect EDUCAŢIONALĂ OLT/ Centrul Logopedic Interşcolar
Adresa completă Str. Ecaterina Teodoroiu Nr.64B, Slatina, Olt
Nr. de telefon/fax 0349805855
Adresă poştă cjraeolt@yahoo.com
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Grigorescu Toli – coordonator Centru Logopedic Interşcolar
persoanei de toligrigorescu2007@yahoo.com
contact/date de contact

G.3. Alte instituţii CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ


implicate în proiect EDUCAŢIONALĂ GORJ/ Centru Logopedic Interşcolar
Adresa completă Str. Tismana Nr.1, Tg.Jiu, Gorj
Nr. de telefon/fax 0253222344
Adresă poştă office@cjraegorj.ro
electronică/Pagină de
Internet
Numele şi funcţia Mihai Natalia – profesor logoped
Persoanei de crisumirea@yahoo.com
contact/date de contact

G.4 Unităţi şcolare Grădiniţa cu Program Prelungit „Petrache Poenaru”


partenere
Adresa completă Str. Vasile Alecsandri 87, Craiova, Dolj
Nr. de telefon/fax 0351800484
Adresăpoştă electronică www.gradinitapetrachepoenaru
/ pagină Internet
Numele şi funcţia Glăvan Mihai - profesor logoped
Persoanei de
contact/date de contact

G.5 Unităţi şcolare CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ


partenere EDUCAŢIONALĂ CARAȘ-SEVERIN
Adresa completă Str. Bega, nr. 1, Reșița, Caraş-Severin
Nr. de telefon/fax 0355-423 123
Adresă poştă cjrae_cs@yahoo.com
electronică /pagină
Internet
Numele şi funcţia prof. Ungur Valeria – director
Persoanei de contact valiungur@yahoo.com
/date decontact

D. DEVIZ ESTIMATIV
Fonduri Finanţare
Nr. Total
Descrierea cheltuielilor* proprii solicitată
crt. sumă

1
2
etc.
TOTAL RON

E. Bugetul ultimelor 2 ediţii:


Anul de desfăşurare Ediţia Buget total Buget primit de la Contribuţie proprie/alte
Ministerul Educației surse
- - - - -
- - - -

În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în CAEN
2018:
a. DA

Coordonatori : prof. Borugă Bianca

Director C.J.R.A.E. Mehedinţi – prof. BORUGĂ BIANCA

Precizări:
Formularul de aplicație se completează în baza Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în
calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, aprobat prin OMECTS nr. 3035/2012.
Respectând indicațiile referitoare la numărul maxim de caractere, nici un proiect nu poate depăși 9
pagini. A nu se urmări atingerea numărului maxim de caractere pentru fiecare capitol, nu este un
criteriu de evaluare. Orice proiect care va depăși 9 pagini va fi verificat referitor la numărul de
caractere maxim admis. Dacă nu va îndeplini această condiție, va fi eliminat din concurs. Toate
cuvintele scrise cu caractere italice vor fi șterse din formularul final. Ele conțin doar indicații
referitoare la completarea formularului.

S-ar putea să vă placă și