Sunteți pe pagina 1din 27

CABINETUL DE AUDIT FINANCIAR

ŞTEFAN DIACONESCU

RAPO RT

DE AUDIT FINANCIAR
A SITUAŢIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE

LA 31.12.2010

DE

S.C. SIBAREX S.A.

Com. Câmpineanca
Str. Prundului nr. 1
Judeţul VRANCEA

Diaconescu Ştefan

Tel.: 0722/203148 Carnet 816/2000

MARTIE 2011
RAPORT
DE AUDIT FINANCIAR AL

BILANŢULUI CONTABIL

1. TITLU. Raport de audit financiar a situaţiilor financiare încheiate la


31.12.2010 de S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca, jud. Vrancea.

2. DESTINATAR. Prezentul raport este destinat informării Comisiei Naţionale a


Valorilor Mobiliare, a Pieţei de capital - BVB unde societatea este înregis-trată, a
Adunării Generale a Acţionarilor acestei societăţi, a altor instituţii şi organisme
abilitate prin lege să cunoască rezultatele financiare ale societăţii.

3. PARAGRAF INTRODUCTIV. Auditarea este efectuată conform Normelor şi


practicilor naţionale armonizate cu Directivele Europene, în conformitate cu
prevederile Legii 31/1990 republicată - legea societăţilor comerciale, a Legii
Contabilităţii nr. 82/1991 republicată şi a Regulamentului de aplicare a acesteia.
Prezentul audit are în vedere şi ultimele reglementări în materie de audit stabilite
prin legea 278/07.11.2008 de aprobare a O.U. 90/2008 cu privire la auditul statutar al
situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate.
Auditul s-a efectuat de asemenea potrivit Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 de
aprobare a Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, pe baza
criteriilor de mărime, precum şi a Ord. M.F.P nr. 2870/2010 de aprobare a Normelor
Metodologice de întocmire a situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2010.
La 31.12.2010, societatea nu mai îndeplineşte criteriul de mărime cifră de afaceri
deoarece în acest exerciţiu, cifra de afaceri este de 12.772.321 lei respectiv 3000.000
euro, deci sub minimum 7.300.000 euro prevăzut de Ordinul menţionat, în schimb
îndeplineşte celelalte două criterii, respectiv numărul de salariaţi, care la aceeaşi dată, a
fost de 119 faţă de minimum 50 prevăzut prin Ordin şi activele totale care sunt în sumă
de 16.538.254 lei, respectiv 3900.000 euro. In această situaţie, S.C. SIBAREX S.
Câmpineanca se circumscrie în categoria societăţilor comerciale care aplică
reglementările contabile conforme cu Directivele Europene şi urmează ca aceasta să
întocmească situaţii financiare anuale detaliate, aşa cum precizează art.6 din Ord.
3055/2009, respectiv:
- bilanţ anual detaliat;
- cont de profit şi pierdere;
- situaţia modificării capitalului propriu;
- situaţia fluxului de trezorerie;
- note explicative la situaţiile anuale detaliate;
Menţionăm faptul că, în conformitate cu prevederile Ordinului prezentat mai sus,
societatea întocmeşte acest tip de situaţii financiare, chiar dacă nu îndeplineşte
îndeplineşte nici unul din cele trei criterii de mărime, deoarece acţiunile sale sunt
tranzacţionate pe o piaţă reglementată de capital, respectiv BVB.

4. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT. Societatea Comercială SIBAREX


S.A.
cu sediul în Câmpineanca, str. Prundului nr. 1, jud. Vrancea, a solicitat subsemnatului să
îi prestez auditul financiar asupra bilanţului contabil şi a celorlalte documente afe-rente
încheierii exerciţiului financiar de către această societate, la 31 decembrie 2010.
Pentru efectuarea acestei misiuni, am procedat la o documentare proprie privind
evoluţia activităţii acestei societăţi comerciale, a modului său de organizare, a rezul-
tatelor anterioare, a structurilor de conducere.

5. RESPONSABILITATEA CONDUCERII SOCIETĂŢII. Aceasta este responsabilă


de faptul că situaţiile financiare încheiate la 31.12.2010, oferă (sau nu) o imagine fidelă a
poziţiei financiare a societăţii şi a celorlalte informaţii referi-toare la întreaga activitatea
desfăşurată în societate. Răspunde de asemenea de faptul că politicile contabile utilizate
la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile
aplicabile, cât şi de faptul că societatea îşi desfăşoară activitatea în condiţii de
continuitate.
Conducerea societăţii este de asemenea răspunzătoare de modul de organizare şi
funcţionare a controlului intern, de stabilire a procedurilor pentru eficientizarea activi-
tăţilor, de prevenirea producerii fraudelor.
In sensul de mai sus, conducerea societăţii a dat declaraţia de conformitate ane-xată
la fila 1.

6. RESPONSABILITATEA AUDITORULUI FINANCIAR. Responsabilitatea


audito-rului financiar este ca în urma verificării documentelor prezentate de societate,
precum şi a propriilor sondaje, să-şi formuleze şi să exprime o opinie în legătură
conturile anuale încheiate la 31.12.2010.
Verificarea documentelor menţionate, s-a efectuat într-o manieră care să asigure că
aceste conturi anuale cuprind operaţiile economice efectuate de societate şi s-a mate-
rializat de către auditorul financiar prin:
a) Examinarea prin sondaj a înregistrărilor înscrise în conturile sintetice
şi anali-tice din cursul anului 2010;
b) Analiza conţinutului soldurilor conturilor analitice şi sintetice din
exerciţiul financiar 2010;
c) Aprecierea metodelor şi principiilor contabile folosite pentru
înregistrările în evidenţa contabilă.
Orice anomalie semnificativă, se va comunica societăţii care va avea obligaţia să
facă modificările respective şi să prezinte informaţii corecte organului fiscal şi celorlalte
autorităţi abilitate.
Facem precizarea că auditorul financiar nu a participat la efectuarea inven-tarierii
patrimoniale de către societate pe anul 2010, motiv care ne impune ca cel puţin pentru
acest motiv, să exprimăm o "opinie cu rezervă" nefiind martori la identificarea
stocurilor din activul bilanţului încheiat la această dată, reglemen-tare stabilită prin
standardul internaţional de audit - ISA 502. Acest aspect va fi reluat la punctul
"inventarierea patrimonială" şi se va reflecta în "opinia auditorului"
DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE

S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca este înfiinţată în anul 1991, fiind inre-gistrată la
Registrul Comerţului Vrancea sub nr. J39/280/1991, având codul fiscal C.U.I. 1446908.
Sediul social este în Comuna Câmpineanca Str. Prundului nr. l, judetul Vran-cea.
Societatea se încadrează în forma de proprietate cu capital privat autohton, în ra-mura
construcţii hidrotehnice.

CAPITALUL SOCIAL

Pentru înţelegerea evoluţiei Capitalului social, este necesar să reluăm unele cons-
tatări prezentate în Raportul de Audit încheiat pentru bilanţul de la 31.12.2009, astfel:
Prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 2/20.07.2009 s-a dispus majorarea capitalului social prin
subscrierea în exclusivitate de către acţionari, a unui număr de 800.000 acţiuni ordinare
în valoare totală de 2.000.000 lei.
Această măsură luată de A.G.E.A. a făcut obiectul Cererii de menţiuni cu nr.
31.085/22.07/2009 depusă la ORC dec pe lângă Tribunalul Vrancea, a fost înscrisă în
Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare nr.940 din 18.01.2010. Majorarea capi-
talului social a fost înregistrată şi de Depozitarul Central şi comunicată societăţii cu
adresa 2395/27.01.2010. Nemulţumit de această operaţiune, AVAS, acţionar al acestei
societăţi, cu o pondere procentuală de 3,2077% din capitalul social subscris şi vărsat, a
acţionat în instanţă S.C. Sibarex S.A. solicitând anularea Hotărârii A.E.G.A. nr.
2/20.07.2009 de majorare a capitalului social. Prin Sentinţa nr. 400 /05. 11. 20009,
Tribunalul Vrancea a respins acţiunile formulate de reclamantă. Reclamanta A.V.A.S. a
făcut apel la Curtea de Apel Galaţi secţia Comercială, Maritimă şi Comercială, care de
asemenea a respins acţiunea reclamantei. La 26.01.2011, înalta Curte de Casaţie şi Jus-
tiţie a respins ultimul recurs al reclamantei ca fiind ne fondat obligând-o la plata chel-
tuielilor de judecată în sumă de 2.000 lei. In baza documentaţiilor prezentate mai sus,
modificarea capitalului social a fost înregistrată ca atare în contabilitatea societăţii.
Menţionăm că societatea a transmis către CNVM şi BVB rapoarte periodice de
informare cu privire la derularea evenimentelor legate de această mărire de capital.
Aşadar, capitalul social subscris şi vărsat este de 5.750.395 lei reprezentând
2.300.158 acţiuni cu valoare nominală de 2,5 lei, în următoarea structură a acţiona-
riatului:
- număr acţiuni autorizate =2.300.158;
- număr de acţiuni alocate =2.300.158;
- S.I.F. Transilvania = 1.215.711 acţiuni =
52,8534% VEGA 93 SRL Galaţi= 915.413 acţiuni = 39,7986%
AVAS = 73.783 acţiuni = 3,2077%
Alţi acţionari persoane fizice= 93.884 acţiuni =4,0816%
Acţionari persoane juridice = 1.350 acţiuni =0.0587%

TOTAL= 2.300.158 acţiuni = 100%


STRUCTURI INTERNE

Centrala societăţii cuprinde compartimentele de conducere şi de sinteze; Atelierul


de reparaţii şi întreţinere pentru utilaje proprii şi pentru terţi; Puncte de lucru
construcţii - montaj, cu zone de activitate în jud. Vrancea, jud. Galaţi, jud. Bacău.

CONDUCEREA SOCIETĂŢII
Se menţine structura CA stabilită de AGA în luna septembrie 2007, respectiv :
Dr. Ec. Manea Ion - preşedinte din partea SIF Transilvania;
Ec. Satala Clement - membru din partea SIF Transilvania;
Ing. Istrate Corneliu - membru din partea S.C. Vega 93 S.R.L.

Conducerea executivă este asigurată de ing. Fodoreanu Dumitru în calitate de


Director mandatat, căruia i s-a stabilit statutul său, salarizarea şi alte bonusuri, de ase-
menea sarcinile sale de serviciu, respectiv criteriile de performanţă care se stabilesc
pentru fiecare exerciţiul financiar în parte, iar pe funcţia de Contabil Sef, este numită d-
na. Ec. Brumaru Luminiţa.

Facem menţiunea că în scopul reducerii cheltuielilor cu salariile şi dimensiona-rea


personalului la nivelul finanţărilor limitate, la propunerea Directorului executiv, C.A. a
hotărât desfiinţarea funcţiilor de director economic, director tehnic şi director cu
mecanizarea şi înfiinţarea funcţiilor de contabil şef şi inginer şef mecanic, măsuri apli-
cabile începând cu 01.02.2010, aşa cum rezultă din P.V CA din 28.01.2010 anexat la fila
2. Fostul Director cu mecanizarea, numit Ing. Sef, a fost în incapacitate de muncă pe toată
perioada anului 2010.

Pentru anul 2010 este menţinut în calitate de auditor financiar dl Ştefan Diaconescu,
iar auditor intern d-na Sanda Ticu, reprezentanta S.C.Kids S.R.L.

ACTIVITĂŢI DERULATE IN 2010.

1- Lucrări de construcţii montaj cu specific de lucrări hidrotehnice; Această


categorie de lucrări s-a desfăşurat în 17 puncte de lucru cu tipuri diferite de lucrări astfel:
Canal Siret-Bărăgan, reabilitare lucrări de CES, asfaltări, balastări,
modernizări DC, drumuri forestiere, corectare torenţi, extindere şi epurare ape
menajere, sediul Metex Focşani.
2- Producere agregate sortate pentru lucrări proprii şi terţi.
3- Prestaţii auto şi utilaje pentru necesarul propriu.
4- Confecţionat plasă sudată din oţel beton sau plasă din sârmă.
5- Confecţii metalice şi montaje, tâmplărie lemn şi PVC.
6- Comerţ cu mărfuri alimentare, electrotehnice, diverse.
CONTEXTUL SOCIAL ECONOMIC
In afara influenţelor negative semnificative ale crizei economice care au marcat şi
anul 2010, rezultatele modeste obţinute de societate în exerciţiul expirat s-au datorat
unor factori interni, dar şi externi de conjunctură astfel:
Din lipsa comenzilor şi a finanţărilor, o serie de activităţi prevăzute în obiectul de
activitate al societăţii desfăşurate din plin în anii anteriori (până în 2009), şi-au limitat
activitatea până aproape de stagnare în acest an, ca de exemplu Confecţii metalice şi
montaje, tâmplărie lemn şi PVC, închirieri de utilaje şi agregate pentru terţi, ş a.
In scopul identificării totuşi a unor surse de venituri fie şi de valori mai puţin
semnificative, comparativ cu posibilităţile tehnice şi umane ale societăţii, în şedinţa CA.
din 5 iunie 2009, s-a hotărât completarea art. 5 din Actul Constitutiv al societăţii cu
unele activităţi secundare ca: fabricarea mortarului, comerţ cu ridicata al combus-
tibililor solizi, lichizi şi gazoşi de toate tipurile precum şi a produselor derivate ale
acestora, comerţ cu amănuntul al carburanţilor, diverse depozitări, dar situaţia financiară
a societăţii din anul 2010, nu a favorizat valorificarea acestor oportunităţi. Diminuările
unilaterale ale unor Programe de lucrări pentru care s-au încheiat contracte şi pentru care
se luaseră deja măsuri pregătitoare de începere a lucrărilor respective, ca revizii la utilaje
şi mijloace auto, plata asigurărilor şi a diferitelor taxe, transportul materialelor şi a
utilajelor la punctele de lucru şi paza acestora, alte cheltuieli de organizare, sau re-
ducerea unilaterală şi bruscă de către finanţatori a Programului iniţial, precum şi decon-
tarea cu mare întârziere a unor prestaţii, au fost de natură să altereze semnificativ
capacitatea de plată a societăţii.
Reiterăm faptul că în anul 2008 Sibarex S.A. a realizat cea mai mare valoare de
investiţii de la înfiinţarea sa, reprezentând mijloace fixe achiziţionate în valoare de peste
7.500.000 lei, în sistem leasing, respectiv staţia de asfalt, repartizatorul pentru asfalt, dar
şi mijloacele de transport aferente, respectiv autoutilitare bascule de 28 tone. In Raportul
de audit al situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2008 , s-a atras atenţia asupra faptului
că valoarea acestor investiţii a depăşit valoarea surselor aferente inves-tiţiilor la acea
dată, cu consecinţe negative semnificative, în sensul că au fost utilizate în completare şi
fondurile pentru producţia curentă.
Această situaţie a influenţat rezultatele financiare ale societăţii şi în 2010, în sen-sul
că plata ratelor de leasing şi a împrumuturilor pentru acestea, au constituit piatra de moa-
ră pentru societate. Restanţele la plată cu sumele cele mai semnificative şi care au atras şi
penalităţi, s-au înregistrat la plata acestor rate, dar şi la plata obligaţiilor către stat.
Acestea din urmă au condus de mai multe ori la blocarea conturilor societăţii.
Cheltuielile cu majorările şi penalităţile achitate în 2010 pentru ne plata la termen a
ratelor şi a obligaţiilor către stat, s-a ridicat la suma de 315.427 lei, respectiv 54,44% faţă
de profitul net, care a fost de 579.331 lei.
Facem precizarea că majorarea capitalului social cu 2.000.000 lei în 2009. a făcut
posibilă achitarea tuturor ratelor restante - câte două rate în fiecare lună în perioada iu-
nie-decembrie 2009, astfel că la 01.01.2010. societatea era la zi cu plata ratelor şi a
obligaţiilor către bugetele de stat, inclusiv a majorărilor şi penalităţilor menţionate mai
sus.
Fără această majorare de capital, probabil că societatea ar fi intrat în insolvenţă.
Sunt şi alţi factori externi defavorabili societăţii, dintre care mediul concurenţial
este printre cele mai importante. Deşi Sibarex S.A. dispune de o bază tehnică bună mai
ales din 2008, personal calificat atestat la nivel naţional, recunoscută pentru calitatea bu-
nă a lucrărilor efectuate şi punctualitate în finalizarea şi predarea acestora, nu poate con-
cura totuşi de la egal la egal cu firme colos de acelaşi profil, ca de ex. "Vega 93" S.R.L.
Galaţi ( care deţine şi 39,79% din acţiunile S.C. Sibarex) şi Hidroconstrucţia S.A. Bacău,
ambele profilate în lucrări şi construcţii hidrotehnice speciale; în domeniul construcţiilor
în sistemul silvic, există de asemenea un concurent solid - Concifor S.A. Buzău, iar în
domeniul construcţiilor civile şi industriale, sunt mai mulţi concurenţi locali. Cu toate do-
tările în tehnică şi specialişti prezentate mai sus, Sibarex S.A. nu a dis-pus de capacita-
tea financiară de a participa la licitaţii pentru lucrări mari si bine plătite, astfel că este
nevoită să se mulţumească şi cu lucrări mai mici, împrăştiate în zona de activitate, care
impun cheltuieli suplimentare de organizare, de transport muncitori, aprovizionare cu
materiale în cantităţi mici şi de la depărtare. In asemenea condiţiuni, aceste lucrări sunt
puţin rentabile; şi totuşi trebuie să fie acceptate şi acestea.
Activitatea de producţie se reia chiar la data întocmirii prezentului Raport, pe do-
uă puncte de lucru, este adevărat, principale, respectiv Canal Şiret Bărăgan şi Regulari-
zare Şiret în zona Homocea - Galaţi, ambele în beneficiul "Apelor Române" Bacău, lu-
crări pentru care este deschisă finanţarea.
Pentru celelalte lucrări prevăzute în Programul de lucru, contractele nu sunt încă
perfectate, iar ca urmare nici finanţările respective nu sunt deschise. Conducerea socie-
tăţii elaborează în acest timp strategia de lucru, documentaţiile tehnice, astfel că odată cu
finanţarea lucrărilor şi acestea să demareze.
BILANT

Situaţia financiară a societăţii în anul 2010, este concretizată în bilanţul contabil şi


contul de profit şi pierdere la 31.12.2010, care, condensat, se prezintă astfel:

Sold la începutul Sold Ia finele


ELEMEMNTE DE BILANŢ
anului 2010 (lei) anului 2010 lei
TOTAL ACTIV din care 18.457.759 16.538.254
Active imobilizate total 13.811.646 12.344.021
Active circulante din care 4.646.113 4.192.233
Stocuri 1.324.498 1.261.838
Creanţe
9
1.987.908 993.234
Casa + banca 1.295.707 1.937.161
Cheltuieli în avans 0 2.000
TOTAL PASIV din care 18.457.759 16.538.254
Datorii sub un an 1.465.420 991.181
Datorii peste un an 7.843.930 5.459.334
Provizioane 0 0
Capital social 5.750.395 5.750.395
Rezerve totale 4.304.310 4.304.310
Profit brut -537.137 687.260
Impozit pe profit 9.159 107.534
Profit net - 546.296 579.726
OPINIA AUDITORULUI FINANCIAR CU PRIVIRE LA
SITUAŢIILE FINANCIARE AUDITATE

In executarea misiunii încredinţate de către "S.C. SIBAREX S.A." Câmpineanca,


am procedat la auditarea bilanţului societăţii încheiat la 31 decembrie 2010 a contului
de profit şi pierdere, a modificării capitalului propriu, a fluxului de trezorerie şi notelor
explicative pentru exerciţiul la această dată.
Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societăţii,
responsabilitatea noastră este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie asupra
acestor conturi anuale.
Noi am efectuat investigaţiile şi diligentele pe care le-am considerat necesare, con-
form Standardelor Internaţionale de Audit Financiar şi a Normelor Minimale de Audit
Financiar elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România, aliniate la standar-
dele internaţionale (ISA),, care ne cer ca auditul să fie planificat şi executat, astfel încât
să obţinem o asigurare rezonabilă, că nu sunt anomalii semnificative în conturile anuale.
Un audit constă în a examina, pe bază de sondaje, elementele probante care să
justifice sumele şi informaţiile conţinute în conturile anuale. El constă, de asemenea, atât
în evaluarea principiilor şi metodelor contabile folosite cât şi a estimărilor semnifi-
cative de către conducerea societăţii prin închiderea conturilor.
Noi nu am participat la operaţiunea de inventariere patrimonială, motiv pentru care
nu ne putem asuma în totalitate acurateţea efectuării acesteia, astfel că păstrăm o
oarecare rezervă din acest motiv, deşi pe parcursul auditului efectuat, nu am identificat
anomalii legate de operaţiunea de inventariere.
Nu am identificat anomalii nici în politicile contabile de înregistrare a unor chel-
tuieli materiale, cu influenţă asupra rezultatului financiar la 31.12.2010.
Noi estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării unei
Opinii în legătură cu situaţiile financiare încheiate.
Opinia noastră este deci o "opinie modificată de natura opiniei cu rezervă"
motivat de ne participarea noastră la operaţiunea de inventariere şi considerăm că,
conturile anuale dau o imagine fidelă poziţiei financiare a societăţii la 31.12.2010, a
rezultatelor din exploatare şi a fluxului de numerar la această dată şi sunt în
concordanţă cu prevederile legale şi statutare.
Se prezintă în anexă modul de organizare a misiunii de audit, testele
observaţiile în legătura cu aspectele semnificative

Auditor financiar Diaconescu Ştefan


.
PROBLEME DE ORGANIZARE, ANALIZA, TESTE.

In conformitate cu prevederile Normelor Minimale de audit emise de Camera Audi-


torilor Financiari din România, am procedat la întocmirea şi interpretarea unor
documente obligatorii, după cum urmează: .
a. Acceptarea mandatului - secţiunea El, anexată la fila nr. 3 din care rezultă ca la
toate cele 16 întrebări stabilite de Norme, răspunsurile sunt negative, acest lucru dovedeş-
te că auditorul financiar - subsemnatul - nu se află în nici o situaţie de incompatibilitate
faţă de societate, astfel că poate accepta mandatul de auditor financiar, calitate de care a
luat cunoştinţă prin semnătură proprie şi conducerea societăţii.
b. Angajament pentru efectuarea auditului financiar, anexat la filele nr. 4 - 5
constituie o scrisoare către conducerea societăţii, prin care auditorul se angajează să
efec-tueze misiunea de audit financiar, precizând care va fi obiectivul acestuia, respectiv
emi-terea unei opinii, după examinarea pe bază de teste a dovezilor pe baza cărora s-au
întoc-mit situaţiile financiare.
Prin acest angajament, se aduce de asemenea la cunoştinţa conducerii societăţii, că
acesteia îi revine în întregime responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare,
inclusiv înregistrările contabile adecvate, selectarea şi aplicarea politicilor contabile şi a
celor de siguranţă a activelor.
Prin acelaşi angajament, auditorul solicită conducerii societăţii, o colaborare fruc-
tuoasă, amiabilă, de asemenea, se precizează că onorariul şi alte cheltuieli se vor cuan-
tifica corespunzător timpului ce urmează a se stabili pe baza unei planificări întocmite şi
contrasemnate de conducerea societăţii.
Acest angajament a fost prezentat şi contrasemnat de conducerea societăţii.
c. Planificarea misiunii de audit, anexată la filele nr. 6 – 8 s-a întocmit in confor-
mitate cu prevederile Normelor Minimale de audit emise de C.A.F.R. cu luare în consi-
derare a condiţiilor specifice acestei societăţi, a riscului inerent general şi a riscului ine-
rent specific.
Realizarea misiunii se va efectua de subsemnatul într-un interval de timp de 250 ore
aşa cum rezultă din planificarea anexată şi se va exercita pe bază de analize şi teste prin
sondaj, asupra întregii activităţi a societăţii desfăşurată în exerciţiul financiar 2010.
Planificarea a fost prezentată conducerii societăţii, care a contrasemnat de luare la
cunoştinţa şi de acceptare.

d. Pragul de semnificaţie anexat la fila nr. 9 s-a întocmit în conformitate cu pre-


vederile Normelor Minimale de Audit, pe baza evoluţiei în ultimii trei ani a celor trei in-
dicatori de bază: active totale înainte de scăderea datoriilor, cifra de afaceri şi profitul
înainte de impozitare.
Pragul de semnificaţie global stabilit de auditor, dar încadrat între limitele minime şi
cele maxime ale indicatorului cu evoluţia cea mai constantă dintre cei trei indicatori, res-
pectiv "activele totale"este de 219.976 lei şi se constituie în limita maximă până la care
auditorul consideră că rezultatele financiare nu sunt distorsionate semnificativ, cu preci-
zarea, că orice anomalie se va comunica în scris conducerii societăţii.
e. Pentru abordarea auditului operaţiunile prevăzute în Normele Metodologice
secţiunea F testele l(a-n)-4 au fost abordate de auditor integral şi sunt detaliate la filele nr.
10 – 11. Menţionăm că problemele apărute, respectiv constatările pentru fiecare din mă-
surile înscrise în anexa menţionată, au fost nominalizate în timpul misiunii, pe măsura
identificării lor.
ANEXE

LA RAPORTUL DE AUDIT FINANCIAR A CONTURILOR


ANUALE ANUL 2010 LA S.C. SIBAREX S.A. Câmpineanca

REGULI, POLITICI ŞI METODE CONTABILE.

ASPECTE GENERALE.

Activitatea economico - financiară a S.C. SIBAREX S.A. este organizată astfel, în-
cât să respecte metodele şi principiile cerute de normele de reglementare, din domeniul
contabilităţii.
Reglementările contabile aplicate la întocmirea situaţiilor financiare încheiate la
31.12.2010, sunt cele stabilite prin OMFP 3055/2009, care instatuează Reglementările
contabile conforme cu Directivele Comunităţilor Economice Europene.
Conducerea consideră că societatea îşi va continua şi în viitor activitatea, astfel că
situaţiile financiare sunt întocmite pe principiul continuităţii activităţii.
Imobilizările corporale sunt recunoscute la valoarea ultimei reevaluări efectuată în
baza HG 403/2000.
Amortizarea este calculată prin metoda liniară cf. Prevederilor HG 2139/2004 pri-
vind codul nou de clasificare şi durata de funcţionare a MF.
Imobilizările corporale vândute sau casate, se elimină din bilanţ împreună cu amor-
tizarea cumulată, iar profitul sau pierderea rezultată din operaţiune, se înregistrează în
contul de profit şi pierdere.
Stocurile sunt înregistrate în contabilitate, cantitativ şi valoric, la preţ de achiziţie
plus alte costuri incluse precum cheltuieli de transport, manipulare.
Documentele justificative ale "intrărilor" şi "ieşirilor" de valori materiale şi servicii
(facturi), este obligatoriu să se înregistreze în evidenţele contabile, în momentul efec-
tuării lor, producând efecte inclusiv fiscale la datele respective.
In acest context constatăm că în gestiunea societăţii, respectiv în debitul contului 332
"lucrări şi servicii în curs de execuţie" este înregistrată şi se perpetuează incă din 2008,
suma de 611.986 lei, reprezentând o deviere râu Putna la Boţârlău. La data respectivă,
această sumă a fost înregistrată la venituri pentru care s-a achitat impozitul legal, dar nu
a fost înregistrată nici odată ca cifră de afaceri, deoarece nu a fost încasată.
Noi considerăm că societatea trebuie să reglementeze această situaţie în exerciţiul
2011, poate chiar în semestru I, fie prin diligente insistente în vederea încasării sumei
respective, fie prin stornarea acesteia din veniturile realizate dacă acestea vor putea
suporta această operaţiune.
Eliberarea din gestiune a bunurilor materiale este obligatoriu să se facă numai în
baza documentului justificativ (bon de consum), cu înregistrarea acestuia în contabilitate
şi trecerea în contul de cheltuieli la data efectuării operaţiunii.
Activităţile pe care le-a derulat societatea în anul 2010 au fost consemnate în
documente care au stat la baza înregistrării în evidenţa contabilă.

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR.

Evidenţa imobilizărilor este realizată pe structura, prevăzută de normele contabile,


asigurându-se înregistrarea în contabilitate a tuturor mişcărilor de natură patrimonială,
existând premizele stabilirii corecte a valorii patrimoniale a fiecărui activ imobilizat.
1) Activele imobilizate necorporale
La data de 31.12.2010, societatea nu înregistrează imobilizări necorporale.
2) Active imobilizate corporale nete, la 31.12.2010 prezintă un sold de 12.344.021
lei faţă de 13.816.646 în 2009 şi sunt reprezentate de terenuri şi mijloace fixe care se
evidenţiază in contabilitatea sintetică pe categoriile prevăzute de lege, iar în contabi-
litatea analitică pe fiecare obiect de evidenţă în următoarea structură în lei la valoarea
netă:
Co Categorii 2009 2010
nt21 Terenuri 262.98 270.98
21 Construcţii 1.109.9 1.041.
21 Instalaţii tehnice maşini si miji. de 12.425. 11.099
3 21 transport
Alte instalaţii utilaje şi mobilier 916 12.776 .620
8.888
23 Imobilizări corporale în curs 0 0
1 Total active corporale imobilizate 13.811. 12.344
646 .021
La categoria terenuri creşterea este de 8.000 lei şi reprezintă un teren fâneaţă achizi-
ţionat, în suprafaţă de 16,266 ha. pentru a fi donat Asociaţiei Naţionale a îmbunătăţirilor
Funciare, măsură aprobată de CA în şedinţa din 15.10.2010. La celelalte categorii de
imobilizări, reducerile sunt pe seama amortizării lor.
La intrarea în patrimoniu imobilizările corporale se înregistrează la cost de achiziţie,
sau cost de producţie pentru cele produse în regie proprie. Potrivit normelor legale, în
valoarea de achiziţie nu au fost incluse şi sume reprezentând dobânzi şi comisioane
bancare aferente creditelor pentru investiţii.
Ieşirile de imobilizări corporale sunt eliminate din bilanţ cu amortizarea acumulată
corespunzătoare duratei de funcţionare.
Câştigurile sau pierderile din astfel de operaţiuni sunt incluse în contul de profit şi
pierdere corespunzător perioadei. Renovările şi reparaţiile semnificative sunt imobilizări
în măsura în care se prelungeşte viaţa activului sau capacitatea de a genera profit.
Întreţinerea şi reparaţiile curente şi renovările minore au fost înregistrate pe chel-
tuielile perioadei respective.
Amortizarea aferentă mijloacelor fixe se înregistrează distinct în contabilitate, pe
categorii şi obiecte de evidenţă, pe baza unui program de amortizare care are în vedere
valorile de amortizat, duratele de funcţionare normate precum şi regimul de amortizare
pe fiecare element în parte.
Pentru mijloacele fixe existente în patrimoniu se utilizează regimul de amortizare
liniar, aplicându-i-se în mod corespunzător cotele de amortizare prevăzute de reglemen-
tările în vigoare.
La filele nr. 12 – 13 anexăm tabulograma privind lista mijloacelor fixe (prima şi
ultima filă), amortizarea lunară şi cumulată şi valorile rămase. Din tabulograma menţio-
nată rezultă că la 31.12.2010, în evidenţa societăţii sunt 825 poziţii de mijloace fixe cu o
valoare de inventar de 20.080.221 lei, din care, până la data de referinţă, s-au înregistrat
amortizări cumulate, în sumă de 8.007.187 lei, valoarea rămasă fiind de 12.073.034 lei;
amortizarea lunară, calculată liniar, este de 94,28 lei. Amortizarea a fost încorporată pe
costuri integral în anul 2010.
CONTABILITATEA STOCURILOR

Potrivit normelor de reglementare contabilă societatea evidenţiază în contabilitate


valorile materiale de natura stocurilor cantitativ şi valoric folosind metoda inventarului
permanent.
Contabilitatea stocurilor se desfăşoară pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe categorii
de bunuri, efectuându-se punctaje periodice între evidenţa din fişele de depozit cu cele
din fişele de cont analitice.
Potrivit specificului activităţii, societatea gestionează o gamă diversificată de bu-
nuri materiale de natura stocurilor achiziţionate din afară şi din producţie proprie, repre-
zentate de materii prime, materiale, obiecte de inventar, mărfuri şi ambalaje care se eva-
luează şi se înregistrează în contabilitate la cost de achiziţie potrivit art.61 din Regula-
mentul de aplicare a Legii Contabilităţii nr. 82/1991 cu actualizările ulterioare.
La ieşirea din patrimoniu stocurile materiale au fost evaluate şi s-au înregistrat pe
cheltuieli în ordinea vechimii pentru bunuri de aceiaşi natură şi calitate.
Evaluarea semifabricatelor şi a produselor finite se face la cost de producţie.
Contabilitatea obiectelor de inventar se ţine pe fiecare obiect în parte, valoarea
acestora incluzându-se în cheltuieli la darea lor în folosinţă.
Valoarea stocurilor conform balanţei şi a bilanţului contabil întocmit la 31.12.2010
este la nivel de 1.261.838 lei, înregistrând o descreştere cu 100.660 lei faţă de anul
precedent când au fost de 1.362.498 lei. Având în vedere rezultatul financiar de la
sfârşitul anului, care de fapt este destul de modest mai ales dacă se are în vedere şi
acoperirea pierderii de 546.296 lei din anul anterior, atunci noi considerăm că stocul
existent este destul de mare şi reprezintă o imobilizare de resurse financiare, care abia în
timp se transformă în bani.
Stocurile au fost înregistrate corect în conturile sintetice de gradul I şi II din clasa 3
a planului general de conturi.
PROVIZIOANE.
In anul 2010, societatea nu a stabilit şi nu a înregistrat provizioane pentru depreci-
eri, deşi avea obligaţia să-şi creeze ceste resurse pentru protecţia mediului.

CREANŢE.
La 31.12.2010 acestea sunt în sumă de 993.234 lei faţă de 1.987.908 lei în 2009,
deci în descreştere semnificativă. Aceste creanţe se compun din:
- un numar de 12 clienţi neîncasaţi în sumă de 884.192 lei, iar componenţa acestora
este următoarea:
- alte creanţe (rate şi clienţi PVC) în sumă de 38.392 lei. Centralizatorul clienţilor
neîncasaţi este ataşat secţiunii "J" filele nr. 14 din dosar.
In opinia societăţii nu există certitudinea că acestea vor fi totuşi recuperate integral
în tr. 1/2010, unele poate nici în tot anul 2011.

DATORII.

Totalul datoriilor a fost la sfârşitul exerciţiului în suma de 6.450.515 lei din care cu
termen de plată sub un an 991.181 lei şi cu termen de plată mai mare de un an 5.459.334
lei. Datoriile curente sau pe termen scurt de 991.181 lei, se compun din salarii şi contri-
buţii aferente lunii decembrie 2009 în sumă de 218.102 lei care au fost lichidate în luna
ianuarie 2011, diferenţa reprezentând obligaţii de plată către un nr. de 20 furnizori.
Datoriile cu termen de plată mai mare de un an în sumă de 5.459.334, se referă în
principal la împrumuturi pe termen mediu - ct.162.12 care la finele anului prezintă un
sold creditor de 2.090.030 lei, contracte leasing - ct. 167 care la sfârşitul anului prezintă
de asemenea un sold creditor, respectiv tot de rambursat în sumă de 2.121.029 lei.
In şedinţa din 19.02.2010 CA a aprobat prelungirea liniei de credit de la banca
Transilvania - ct. 519 cu suma de 2.000.000 lei care la 31.12.2010 prezintă un sold credi-
tor respectiv tot de rambursat de 1.150.083 lei, La filele nr. 15 - 17 anexăm situaţia dato-
riilor şi a leasingului.

Obligaţiile la bugetul de stat, la bugetele locale şi la alte fonduri au fost verificate de


organismele abilitate. Din constatările acestor controale nu rezultă aspecte semnificative
din punct de vedere al respectării normelor şi legislaţiei în vigoare, în schimb s-au calcu-
late şi achitat majorări de 110.000 lei, aşa cum s-a arătat mai sus.
LICHIDITĂŢILE.

Lichidităţile sub formă de numerar din conturile de trezorerie sunt de 1.937.161 lei
faţă de 1.295.707 lei cât a fost anul anterior, deci o creştere semnificativă datorată unor
încasări scadente ale prestaţiilor efectuate.
Menţionăm că din soldul de 1.1.937.161 lei al conturilor de trezorerie, suma de
peste 1.800.000 lei nu a putut şi nu poate fi utilizată în activitatea curentă, ea repre-
zentând garanţia de bună execuţie pentru lucrările efectuate.

Structura capitalurilor proprii în anul 2010 prezintă următoarele schimbări faţă


de anul precedent:
Elemente 2010 2009
CAPITAL SOCIAL 3.750.3 5.750.
REZERVE LEGALE 486.038 486.03
REZULTATUL REPORTAT - -
ALTE FONDURI. 3.818.2 3.818.
PROFIT NET 579.331 -
REP. PROFITULUI (se scade nu 0 0
TOTAL CAPIT. PROPRII 10.087.7 9.508.
Diferenţa dintre cele două exerciţii financiare, este dată de profitul net realizat în
2010, celelalte elemente ale capitalului propriu rămânând la acelaşi nivel.

SITUAŢIA PERSONALULUI- CHELTUIELI CU SALARIILE.

Numărul mediu de personal pe anul 2010 a fost de 115 faţă de 109 în 2009. Dacă
în 2009 una din cauzele rezultatelor negative realizate de societate a fost menţinerea în
activitate a personalului în condiţiile lipsei cu desăvârşire a activităţii productive în
primele 4 luni ale anului şi activităţi sporadice în următoarele 3-4 luni, situaţia s-a reme-
diat semnificativ în acest an. Astfel, deşi numărul mediu scriptic anual de salariaţi este
aproape acelaşi, totuşi, pentru fiecare lună în parte a acestui an, numărul mediu scriptic
lunar a fost ţinut sub control, în sensul că personalul activ a variat funcţie de cifra de
afaceri prognozată pentru luna respectivă.
In situaţia anexată la fila nr. 18 detaliem structura personalului, cheltuielile cu acesta
şi productivitatea muncii raportată la cifra de afaceri. Prezentăm mai jos structura perso-
nalului, cheltuielile cu acesta şi productivitatea realizată:
Productivitatea
Numar Cifra de muncii
Luna
salariati afaceri
Lunar Cumulat
Ianuarie 10 5.000 250 250
Februarie 20 7.094 355 605
Martie 32 15.711 491 1159
Aprilie 108 1.356.459 12.560 30761
Mai 158 1.270.281 8.040 39268
Iunie 174 2.075.392 11.928 55429
Iulie 183 2.097.419 11.461 68765
August 178 2.000.658 11.240 80898
Septembri 1.919.696 10.606
181
e 91774
Octombrie 157 920.041 5.860 96348
Noiembrie 139 1.084.019 7.799 103903
Decembrie 31 21.543 695 110992
TOTAL 115 12.772.32
110.992
1

Raportat la cifra de afaceri, rezultă că productivitatea muncii este de 110.992


lei/an/salariat, respectiv 9.249 lei/lună/salariat.
Rezultă deci o redresare a situaţiei care s-a petrecut în 2009, dar, aşa cum afirmă
conducerea executivă a societăţii, dimensionarea personalului poate fi şi mai mult efici-
entizată.
In acest context se înscrie printre altele, măsura luată de CA în şedinţa din
28.01.2010, de modificare a organigramei societăţii, în sensul desfiinţării funcţiilor de
Director economic, Director tehnic şi Director cu mecanizarea şi înfiinţarea funcţiilor
de Contabil şef şi Inginer şef mecanic. La filele nr. 19 – 30 anexăm Procesele Verbale
prin care CA a analizat permanent situaţia economică financiară a societăţii în cursul
anului şi măsurile pe care le-a dispus.

Cu privire la analiza riscurilor în activitatea generală a societăţii.

1. Riscul inerent general. Această categorie de analiză se referă la evaluarea ris-


curilor pe 4 segmente, respectiv: managementul general al societăţii; riscurile în activi-
tatea contabilităţii; riscurile în activitatea generală a societăţii şi riscurile care pot afec-
ta activitatea de audit financiar.
Practic, pentru fiecare din cele 4 segmente sunt formulate o serie de întrebări (sta-
bilite prin Normele Minimalele de Audit Financiar emise de Camera Auditorilor Finan-
ciari din România), la care auditorul îşi formulează răspunsuri în baza constatărilor
proprii; funcţie de aceste răspunsuri, auditorul evaluează gradul sau probabilitatea a
apariţiei a unor riscuri, mai mici sau mai mari.
Cuantificarea acestor riscuri se face pe patru nivele, respectiv, risc foarte scăzut,
risc scăzut, risc mediu şi risc ridicat.
In conformitate cu prevederile Normelor Minimale de audit emise de Camera
Auditorilor Financiari din România, am procedat la cuantificarea potenţialelor riscuri în
activitatea societăţii, în care sens am întocmit situaţia anexată la filele nr. 31 – 32 din
care rezultă că:

Managementul societăţii: constatăm că deşi directorul mandatat are o experienţa de


20 ani în acest post şi de peste 40 ani în specialitate, totuşi, pe tot parcursul anului 2010
dânsul a suplinit si sarcinile de serviciu ale celor trei posturi de directori suspen-date,
respectiv director tehnic, director cu mecanizarea şi director economic (acesta din urmă
nu coordona doar aparatul financiar contabil). Din acest motiv, noi considerăm că, dată
fiind dispersarea şantierelor sau punctelor de lucru pe raza a două, uneori chiar trei
judeţe, este dificil, dacă nu chiar imposibil să fie omniprezent pentru a asigura condu-
cerea tehnică a lucrărilor, a aprovizionării tehnico-materiale, a intervenţiei operative
pentru întreţinerea şi reparaţiile utilajelor, a tehnicii de lucru precum şi înregistrările zil-
nice în sistemul informatic, pregătirea eventualelor licitaţii, rezolvarea corespondenţei
zilnice ş.a. Noi apreciem că în această situaţie, în activitatea managerială la vârf, există
un risc mediu de producere a unor eventuale disfuncţionalităţi.

In ceeace priveşte contabilitatea facem precizarea că actualul conducător al aces-


tui compartiment, dna. contabil şef ec. Brumaru Luminiţa a fost promovată în această
funcţie la sfârşitul anului 2009, provenită din personalul existent în societate, ca o recu-
noaştere a calităţilor profesionale. Această situaţie se reflectă în răspunsurile la între-
bările formulate în anexa menţionată mai sus, în plus, având în vedere modul cum s-a
prezentat comp. financiar-contabil la actualul audit financiar, noi apreciem că riscul de
apariţie a unor disfuncţionalităţi este un risc scăzut; aceasta în condiţiile în care audi-
torul intern al societăţii nu a sprijinit activitatea societăţii în cursul anului 2010 (a exe-
cutat doar o misiune de audit).

Privind activitatea generală a societăţii, riscul de producere a unor efecte


nedorite, este un risc ridicat, după opinia noastră, principala cauză ar fi pericolul de a
intra în incapacitate de plată date fiind datoriile la bănci, ratele deosebit de mar ce
trebuie achitata lunar pentru încă 4-5 ani, de asemenea, lipsa personalului de conducere
aferente posturilor suspendate.

Privind auditul societăţii, apreciem că neidentificarea unor aspecte deficitare în


activităţile supuse auditului financiar, se constituie în categoria riscului mediu şi este,
după opinia noastră, o consecinţă directă a celor trei tipuri de risc analizat mai sus.

2. Riscul inerent specific este prezentat detaliat în tabelul anexat la filele nr. 33 - 34
In anexă sunt 6 întrebări stabilite prin Normele Minimale de audit, care de fapt se
adresează auditorului financiar şi care se referă la evaluarea de către acesta a riscurilor
identificate în urma auditului efectuat, zona de cuprindere sau de referinţă cuprinzând
aproape toate sferele de activitate ale societăţii.
Evaluarea riscurilor de către auditorul financiar s-a bazat pe eşantionarea unui nu-
măr variat de populaţii existente la fiecare obiectiv analizat, aşa cum reiese din
situaţia anexată.
Cuantificarea riscurilor se face în procente astfel: 23% = risc foarte scăzut; 50%
= risc scăzut; 75% = risc mediu; 100% = risc ridicat. Apreciem că gradul de
siguranţă în examinarea efectuată este moderat (cea. 60%).
Din situaţia anexată, rezultă că la majoritatea sectoarelor de activitate, riscurile de
produ-cere a erorilor, a neconformităţilor sau chiar al erorilor, se încadrează între
"foarte scă-zut" şi "scăzut".

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ.

Bilanţ contabil grupat


mii lei
ACTIV Elemente CAPITALURI PROPRII
Valori Elemente Valori
2010 2009 2010
Active 12.34 13.81 Capital social 5.75 5.750
Stocuri 1.26 1.36 Rezerve totale 4.30 4.304
Creanţe 99 1.98 Rezultatul reportat - -
Lichidităţi 1.93 1.29 Profit/Pierdere 57 -
Cheltuieli în 2 0 Repart profit (se 0 0

TOTAL ACTIV 16.53 16.99 TOTAL CAP. 10.087 9.508

INDICATORI DE EFICIENTA ECONOMICA.

Societatea se analizează din mai multe puncte de vedere, din care prezentăm:
echilibrul financiar, lichiditatea şi solvabilitatea ei.
Pentru realizarea egalităţii financiare între activele imobilizate şi capitalul per-
manent, respectiv între activele circulante şi datoriile din exploatare, apare necesitatea
unei rezerve care să poată face faţă neregularităţilor fluxului de trezorerie, denumită
fond de rulment (FR).

Fondul de rulment, este deci considerat o marje de siguranţă financiară impusă de


decalajul dintre lichiditatea elementelor de activ şi exigibilitatea elementelor de pasiv;
este numit şi fond de rulment patrimonial:
FR = active circulante (total) - datorii curente:
= 4.192.233 - 991.181 = 3.201.052 adică total active minus datorii curente (minus
provizioane).
Fondul de rulment are valori pozitive şi exprimă un excedent de lichidităţi pe termen
scurt, faţă de obligaţiile potenţiale pe termen scurt. Nu sunt necesare alte surse pentru ne-
voile fondului de rulment.
Dacă resursele circulante sunt mai mari decât datoriile pe termen scurt, rezultă un
echilibru financiar, respectiv aceste resurse finanţează datoriile menţionate; dacă resur-
sele sunt mai mici decât datoriile pe termen scurt, atunci situaţia generează dezechilibre
financiare şi apar astfel dificultăţi sub aspectul solvabilităţii.
Trebuie să menţionăm însă, că acest fond de rulment calculat pe baza datelor înre-
gistrate în bilanţ şi balanţa de verificare, este doar pe hârtie, deoarece în activ este înre-
gistrată şi suma de 611.986 lei (ct.332 lucrări şi servicii în curs de execuţie), care, aşa
cum s-a detaliat la cap. "Reguli, metode şi politici contabile" pag. 12 a prezentului raport,
urmează fie a fi stornată din activ, fie compensată din veniturile viitoare. In afară de
aceasta, în activul prezentat, este inclusă si suma de peste 1.800.000 lei, reprezentând
garanţii de bună execuţie, de care societatea nu poate dispune decât după o perioadă de
cel puţin doi ani de la data predării lucrării către beneficiari.

Nevoia de fond de rulment reprezintă partea din activele circulante formată din
stocuri şi creanţe, care nu este acoperită pe seama datoriilor din exploatare:

NFR = active circulante - datorii curente:


Elemente de activ:
-stocuri = 1.261.838 lei;
- creanţe şi asimilate = 993.234 lei;
Total 1 = 2.255.072 lei
Elemente de pasiv
- salarii de achitat = 105.112 lei;
- furnizori şi asimilate = 714.154 lei;
- clienţi creditori = 0
- alte datorii fiscale şi asimilate = 62.771 lei;
Total 2 = 882.037 lei;

NFR = Total 1 - total 2 = 2.255.072 - 882.037 = 1.373.035 lei.


Ca normă minim acceptată, este de dorit ca fondul de rulment FR (3.201.052), să fie
mai mare decât jumătate din nevoia de fond de rulment NFR (1.373.035), ceea ce în cazul
de faţă se confirmă sub rezerva menţiunilor de la FR de mai sus.

Trezoreria netă reprezintă diferenţa dintre fondul de rulment şi nevoia de fond de


rulment.
FR - NFR = 3.201.052 - 1.373.707 lei = 1.827.345 lei.
Echilibrul financiar.

NECESAR RESURSE
NFR 1.373.707
FR 3.201.052
Trezorerie 1.827.345
Total 3201052 Total 3.201.052

Este deci un echilibru perfect între necesar şi resurse Indicatori de lichiditate şi

solvabilitate

Indicele de finanţare permanentă (Ifp)


Ifp = Cap. perm. : Active imobil 10.087.739 : 12.344.021 = 81,72% . Indicatorul, în
mod normal, trebuie să fie supraunitar.

Rata de lichiditatea generala (Rlg) exprimă gradul de acoperire a datoriilor totale


de către activele curente:

active curente:
- creanţe şi asimilate = 993.234 lei
- stocuri = 1.261.838 lei
- disponibilităţi = 1.937.161 lei
- conturi de regularizare activ = 2.000 lei
- Alte valori = 0 lei
Total 4.192.233 lei
Obligaţii de plată:
- datorii cu termen de plată mai mari de un an = 5.459.334 lei
- datorii pe termen scurt = 991.181 lei
Total = 6.450.515 lei

Rlg = active curente: total datorii = 4.192.233 : 6.450.515 = 65%.

Semnificaţii: Indicatorul trebuie să fie supraunitar aspect infirmat în situaţia de mai


sus.

Rata lichidităţii parţiale (rapidă), arată în ce măsură datoriile totale pot fi acope-
rite, fără a lua în calcul stocurile existente (au durate variatbile de consum).
RLP = (total active circulante - stocuri) : datorii pe termen scurt =
(4.192.233 - 1.261.838) : 991.181 = 295,65% .
Minimul necesar considerat de unii analişti de marcă, poate fi chiar subunitar de
până la 0,2%, de exemplu pentru supermarketuri (Revista de audit financiar nr 9/2009
editată de Camera Auditorilor Financiari din România).
SOLVABILITATEA reprezintă capacitatea economico-financiară a societăţii de a
face faţă obligaţiilor care rezultă din angajamentele anterioare scadente, sau din prele-
vări obligatorii de asemenea scadente.
Rata solvabilităţii generale (Sg) arată măsura în care datoriile totale sunt acope-
rite de către activele totale, reflectând totodată securitatea de care beneficiază creditorii,
precum şi marja de credit a societăţii.
Sg = active totale : pasive totale = 4.192.233 : 6.450.515 = 65%.
Indicatorul prezintă valoare subunitară ceea ce arată insuficienţa activelor totale
existente la sfârşitul anului pentru plata obligaţiilor angajate atât pe termen scurt, cât şi
pe termen lung. Limita minim acceptată de specialişti este de 150%, sub care există ris-
cul de insolvabilitate.

Rata solvabilităţii imediate reflectă în ce măsură datoriile pe termen scurt pot fi


acoperite imediat, fără luarea în calcul a stocurilor (deoarece transformarea lor în
lichiditate nu se realizează imediat).
(active circul. - stocuri): dat.t.s. = (4.192.233 - 1.261.838) : 991.181 = 295.65%.
Indicatorul este supra unitar deci pozitiv şi este identic cu lichiditatea rapidă.

Indicele de solvabilitate patrimonială (Isp) reprezintă gradul de acoperire a capi-


talului împrumutat, din capitalul propriu.
Isp = cap propriu : total pasiv = 10.087.739 : 16.538.254 = 61%.
Sub indicatorul de 0,30% sau 30%, se consideră că riscul de insolvabilitate este
maxim, dacă nu chiar iminent, atrăgând consecinţe nefavorabile semnificative. In acest
caz nu se pune o astfel de problemă.

Rata solvabilităţii parţiale (Rsp)


Rsp = active circ. : D t. s. = 4.192.233 : 991.181 = 4,23%.
Indicatorul prezintă valoare supraunitară ceea ce arată disponibilităţile băneşti exis-
tente la finele anului de referinţă şi posibilităţi de plata a obligaţiilor doar pe termen
scurt.
NOTA Referitor la indicatorii prezentaţi mai sus, facem precizarea că în
activul societăţii, luat ca bază de calcul, sunt incluse fondurile băneşti care cuprind
depozitele bancare. Aceste depozite nu pot însă fi folosite decât în anumite condiţii,
ele reprezentând garanţii de bună execuţie şi au termen de utilizare la expirarea
perioadei de garanţie. Dacă aceste depozite s-ar deduce din activul net (ceea ce ar fi
incorect), atunci toate valorile indicatorilor ar fi mult reduse, chiar sub limitele
admisibile.
INVENTARIEREA PATRIMONIALA.
Inventarierea patrimonială a avut loc la finele anului 2010, în baza Deciziei in-
terne 3710/31.08.2010 anexată la filele nr. 37 – 40 iar operaţiunea s-a finalizat fără dife-
renţe, aşa cum rezultă din Raportul Comisiei Centrale de inventariere, aprobat de con-
ducerea societăţii, anexat la fila 35 – 36. Comisia a identificat şi a propus pentru casare,
ca fiind depreciate, inutilizabile, un număr de 9 poziţii de mijloace fixe cu o valoare de
inventar de 4.586 lei, 20 poziţii obiecte de inventar în valoare de 1.805 lei şi diverse
materiale în valoare de 584 lei. Conducerea societăţii apreciază că acestea vor fi casate
în tr. II/2011. Auditorul financiar nu a participat la efectuarea inventarierii patrimoniale,
aşa cum s-a mai arătat, operaţiune efectuată sub responsabilitatea Comisiei de inventa-
riere şi a conducerii societăţii care a aprobat rezultatele acesteia aşa cum rezultă din
procesul verbal întocmit de Comisia Centrală.
Neparticiparea auditorului financiar la inventariere, ne determină, ca în conformi-
tate cu standardul de audit (ISA 501), să emitem o opinie "cu rezervă'

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE.

Contul de profit şi pierdere condensat.


Activitatea comercială a societăţii a generat în anul 2010 următoarea structură a
veniturilor şi cheltuielilor,care se prezintă astfel:

Venituri SUMA Cheltuieli SUMA


Total venituri din 17.326. Total cheltuieli de exploatare 16.088.1
activitatea de bază 354 48
Rezultatul din exploatare 1.238.20
Total vent. financiare 393.414 Total chelt. Financiare 944.360
Rezultatul (pierdere) -55.946
Total venit, 0 Total chelt. Excceptionale 0
Rezultaul (pierdere)exccept. 0
TOTAL VENITURI 17.719. TOTAL CHELTUIELI 17.032.5

Reiterăm comparaţia cu exerciţiul 2009 la principalii indicatorii de rezultate:


2009 2010 %
Venituri din exploatare 11.078.051 17.326.354 156,40%
Cheltuieli din exploatare 11.008.108 16.088.148 146,48%
Rezultat din exploatare 69.943 1.238.206 1.770%
V 550.946
enituri Venituri excepţionale 0 0 -
financ Rezultat excepţional 0 0 -
iare
Venituri totale 11.250.394 17.719.768 157,50%
172.34
Cheltuieli totale 11.787.531 17.032.508 144,50%
3
Profitul brut -537.137 687.260
393.4 Impozitul pe profit 9.159(forfet) 107.534
14 Profitul net -546.296 579.726
Calculul profitului brut s-a efectuat astfel: venituri totale - cheltuieli totale:
228,2 17.719.768 - 17.032.508 = 687.260 lei.
7% Calculul impozitului pe profit s-a efectuat astfel:
C (Profitul brut + total penalizări achitate - pierderea fiscală de la 31.03.2010
heltui identificată de de controlul fiscal - impozitul forfetar din 2009) x 16% = (687.260
eli + 315.494 - 321.506 - 9.159) x 16% = 672.086 x 16% - 107.534 lei.
financ Calculul profitului net este astfel: profit brut - impozit pe profit =
iare 687.260 - 107.534 =579.726 lei. şi nu 579.331 cât este înscris în bilanţ.
779.4 Mai facem menţiunea că veniturile financiare de 393.414 lei, reprezintă dobânzile
23 încasate pentru depozitele de garanţii de bună execuţie.

944.3 NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAŢIILE FINANCIARE.


60
In dosarul prezentat de societate cu privire la situaţiile financiare încheiate la 31.12.2010,
121,1
sunt ataşate un număr de 17 Note Explicative, aproape dublu faţă de cele obligatorii. Acestea se
6%
referă la:
R
1. Situaţia activelor imobilizate care cuprinde soldurile iniţiale, creşterile, descreş-terile şi
ezulta
soldurile finale, atât valorile brute, cât şi amortizarea acestora.
tul
2. Situaţia provizioanelor – soldul este 0. Am menţionat în Raport că aceste pro-vizioane
financ
erau obligatoriu să se constituie cel puţin pentru protecţia mediului.
iar
3. Repartizarea profitului – este mai mult decât succint concepută. Pentru viitor solicităm
-
să se înscrie mai ales calculul detaliat al profitului net, nu numai repartizarea sa.
607.0
4. Analiza rezultatelor din exploatare - este corect şi detaliat întocmită.
80
5. Situaţia creanţelor - 995.957 lei iar în bilanţ 993.234 lei, iar a datoriilor
-
= 5.093.096 lei, în bilanţ 6.450.515; nu se dau explicaţii ce anume s-a adăugat.
6. Principii, politici şi metode contabile; este detaliată şi cuprinde un sistem infor-
maţional cuprinzător.
7. Participaţii, şi surse de finanţare; nu a necesitat explicaţii.
8. Informaţii privind salariaţii,organele de conducere şi supraveghere;
9. Analiza principalilor indicatori economici; este o situaţie detaliată a acestora
şi care cuprinde grafice complecte ale evoluţiei acestor indicatori.
10. Alte informaţii; nu prezintă de fapt nici o informaţie ci doar datele de identi-
ficare ale societăţii – CUI, ORC, Cap. Social, impozit pe profit rămas = 0.??
11. Stocuri; se precizează soldul de 321.985, iar în bilanţ, acestea sunt de 1.261.838
lei. Categoriile înscrise în această Notă, nu corespund cu cele înscrise în bilanţ, chiar
dacă ar fi să considerăm că Nota se referă doar la materii prime, materiale sau mărfuri;
dea semenea, stocurile înscrise în Notă, nu cuprind ob. de inventar, produsele finite,
semifabricatele; era necesar să se facă aceste precizări.
12. Disponibilităţi băneşti 1.933.834 lei, iar în bilanţ sunt 1.937.161; erau
necesare explicaţii, respectiv ce anume nu este cuprins în notă faţă de bilanţ,
13. Investiţii pe termen scurt; Nu este cazul.
14. Părţi afiliate; Nu este cazul.
15. Mediu înconjurător; Se încearcă o justificare a măsurii de necreere a provizi-
oanelor pentru mediu.
16. Evenimente ulterioare; Se menţionează că nu s-a luat cunoştinţă de acestea.
17. Manajementul riscului; Se tratează atitudinea societăţii pentru diminuarea
efectelor potenţiale ale riscului de piaţă prin investiţii şi modernizări interne.
Se abordează şi problematica riscului fiscal, în sensul ralierii la politicile UE, dar şi
luarea tuturor măsurilor de prezentare corespunzătoare în faţa organelor fiscale. Din
analizarea structurii şi conţinutului acestor Note Explicative, apreciem că acestea sunt
întocmite cu mai multă răspundere decât anul trecut, totuşi constatăm la unele din
acestea, neconcordanţe între cifrele înscrise în bilanţ şi cele înscrise în acele Note, fără
să se explice cauzele, dacă acestea există.

CONCLUZII:
Dacă anul anterior societatea s-a înregistrat pierderi în sumă de 546.296 lei, în acest
exerciţiu financiar, S.C. Sibarex S.A. a realizat un profit net de 579.726 lei, iar dacă CA
va hotăra ca din acesta, să se recupereze integral pierderea de anul trecut de 546.296 lei,
ceea ce şi noi considerăm că ar fi oportun, ar rămâne un "profit curat" pe anul 2010, de
33.430 lei; puţin, puţin, totuşi profit şi nu pierdere ! Exceptând pierderea de anul trecut,
rezultatul din acest an, se înscrie cu unele din cele mai slabe rezultate din istoria acestei
societăţi.
Este adevărat că întregul sistem economic este afectat de această criză deja pre-
lungită, societatea este afectată şi de unii factori conjuncturali, cu influenţa negativă
semnificativă şi de ce nu, obiectivă asupra sa, astfel: Mediul concurenţial reprezentat de
societăţi deosebit de puternice care acţionează inclusiv în aceasta zonă, adevăraţi coloşi
cu care Sibarex S.A. nu poate concura de la egal la egal, deşi dispune de o bază tehnică
bună, mai ales după 2008. Deşi dispune de această bază, societatea nu a putut să o pună
în valoare la potenţialul său, pentru că nu a dispus de capacitatea financiară de a parti-
cipa la licitaţii cu astfel de concurenţi ca de ex. "Vega 93"S.R.L.. Galaţi, "Hidrocons-
trucţia" S.A. Bacău ambele profilate inclusiv pe lucrări şi construcţii hidrotehnice spe-
ciale, de asemenea altele precum "Concifor" S.A. Buzău, concurent notabil pentru lu-
crări în domeniul silvic şi nu numai, ca şi mulţi alţi concurenţi pe plan local. Astfel,
societatea este nevoită să acceadă la lucrări mai mici, împrăştiate la distanţe mari una de
alta, dar şi faţă de sediul său central, ceea ce presupune costuri mari cu transportul
muncitorilor, cu aprovizionarea tehnico-materială, cu paza bunurilor, cu transportul,
montarea, demontarea şi service-ul utilajelor. Printre alţi factori obiectivi, enumerăm şi
diminuările unilaterale ale unor Programe de lucrări pentru care s-au încheiat contracte şi
pentru care se luaseră deja măsuri pregătitoare de începere a lucrărilor respective, de
asemenea, reducerea de către unii finanţatori a valorii iniţiale a Programului, sau plata cu
întârziere a prestaţiei, ori pur şi simplu, ne plata acesteia.

Dar sunt şi cauze din interiorul societăţii, astfel noi considerăm că investiţiile foarte
mari din anul 2008, pentru care se achită lunar rate care de multe ori au depăşit
capacitatea lunară de plată a societăţii, mai mult, au atras penalităţi împovărătoare,
constituie piatra de moară a societăţii. Pentru plata acestora s-a apelat la diferite
împrumuturi, care, la rândul lor, sunt purtătoare de penalităţi în caz de nerestituire a lor în
termen. Tocmai pentru a salva societatea de la intrarea în incapacitate de plată, AGA a
majorat capitalul social prin subscriere cu 2.000.000 lei în cursul anului 2009.
Situaţia ar fi fost sau ar fi alta, dacă societatea ar fi putut, sau ar putea contracta
lucrări de mai mare anvergură, care să pună în valoare la capacitate maximă , sau cel
puţin mai mare decât până acum, utilajele achiziţionate, care în anul 2010, ca şi anul
anterior, nu au avut front de lucru corespunzător. Noi considerăm că nu este lipsit de
importanţă să prezentăm un alt p.d.v. astfel:
In anul 2010 s-au redus posturile de director tehnic, director economic şi director cu
mecanizarea şi s-au creat posturile de ing. şef şi contabil şef, posturi în care au fost
încadraţi fostul director cu mecanizarea, respectiv o economistă din cadrul fostei direcţii
economice.
In anul 2010, inginerul şef a fost în incapacitate totală de muncă, nefiind nici măcar
o zi prezent la programul de lucru, astfel că directorul mandatat a fost nevoit să preia
inclusiv atribuţiunile acestuia, respectiv coordonarea tehnică şi pe linie de mecanizare a
societăţii. Am prezentat mai sus dispersarea şantierelor şi punctelor de lucru; dată fiind
această dispersare, uneori chiar pe raza a trei judeţe, depărtate între ele, este dificil, dacă
nu chiar imposibil să fie omniprezent pentru a asigura conducerea tehnică operativă a
lucrărilor, a aprovizionării operative cu materiale, a intervenţiei urgente pentru reparaţiile
utilajelor,ş.a. In acelaşi timp, directorul mandatat are lucrări zilnice de birou, rezolvarea
corespondenţei, înregistrări zilnice în sistemul informatic pe care personal îl ţine "la
zi",coordonarea compartimentelor funcţionale, pregătirea şi participarea personală la
licitaţii, controlul permanent al tuturor activităţilor ce se desfăşoară în societate, etc.
Este adevărat că măsura reducerii celor trei posturi în 2009, ca şi a disponibilizărilor
semnificative de salariaţi, a fost luată în scopul reducerii cheltuielilor cu salariile într-o
perioadă deosebit de dificilă, poate cea mai dificilă din istoria societăţii; Dar nu este mai
puţin adevărat că, această situaţie nu mai poate continua. Se impune clarificarea situaţiei
inginerului şef, funcţie de care, directorul mandatat va trebui să propună sau să ia măsuri
în limita competenţei, pentru întărirea coordonării tehnice a lucrărilor de executat.
In această perioadă, societatea a început pregătirea a două lucrări cuprinse în Pro-
gramul de activitate pe anul 2011, pentru care deja este deschisă finanţarea, iar pentru alte
lucrări cuprinse în Program, se prefigurează perfectarea lor.
Perspectivă: Având în vedere programul de lucrări comunicat pentru societate,
dotarea tehnică a acesteia, fluxul de trezorerie care se preconizează, capacitatea
managerială la vârf, noi considerăm că există posibilitatea ca la sfârşitul anului 2011, să
se înregistreze un reviriment substanţial al rezultatelor, condiţia de bază fiind o bună
organizare a activităţilor în toată complexitatea lor.

Auditor financiar Ştefan Diaconescu

S-ar putea să vă placă și