Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:12.02.2019
EDUCATOARE –
GRUPA: Mare 1
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Domeniul limba si comunicare
TEMA ACTIVITĂŢII: „ POVESTEA URSULUI CAFENIU” de Vladimir Colin
MIJLOC DE REALIZARE: repovestire
TIPUL DE ACTIVITATE : Sistematizarea şi consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor
SCOPUL ACTIVITĂŢII :
Consolidarea deprinderii de exprimare orală corectă din punct de vedere gramatical.
Dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii limbajului oral.
Formarea unor trăsături de caracter: curajul, toleranta, marinimie , perseverenta ;

OBIECTIVELE OPERAŢIONALE :
A) Cognitive :
 să recunoască povestea pornind de la o imagine pretext ;
 Să redea conţinutul poveştii pe baza imaginilor prezentate, respectând ordinea cronologică a
întâmplărilor ;
 Să răspundă la întrebări referitoare la conţinutul poveştii ;
 Să alcătuiască propoziţii despre personaje, precizând trăsături ale acestora desprinse din
faptele lor ;
B) Psiho-motorii :
 să execute mişcările sugestive necesare pentru dramatizarea unui fragment din poveste ;
C) Afective :
 să precizeze atitudinea personajelor, indicând situaţii de toleranta şi
acuzare, de curaj şi teama, de marinimie şi egoism ;
 sa exprime cel putin 2 exemple de fapte care scot in evidenta relatia de
marinimie si toleranta.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
A) METODE ŞI PROCEDEE : povestirea, conversaţia, surpriza, problematizarea, brainstorming-ul,
jocul de rol, ciorchinele;

B) MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT : planşe reprezentând momentele principale ale povestirii,


măşti , ecusoane;

C) FORME DE ORGANIZARE: individual, pe grupuri mici, frontal;

D)FORME DE EVALUARE: -orală frontală şi în echipă ;


- observarea sistematică a copiilor în
…………………………………...timpul activităţii;
DURATA: 30 – 35 minute

MATERIAL BIBLIOGRAFIC : “Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţele de


copii”, Bucureşti, 2009;
„Literatură pentru cei mici”-Antologie de texte comentate- Humanitas - 2005
Momentele Activitatea didactica Activitatea copiilor Strategii
activitatii didactice
1. Moment Asigurarea condiţiilor
organizatoric psihopedagogice necesare
desfăşurării în bune condiţii a
activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
- aranjarea scăunelelor în
semicerc;
- pregătirea materialului didactic
;
- intrarea ordonată a copiilor în
sala de grupă;
2. Captarea În vederea captării atenţiei şi a - Copiii vor răspunde la Surpriza
atenţiei interesului copiilor voi prezenta un întrebările referitoare la mediul
urs polar – jucărie. de viaţă al ursului polar.
3. Anunţarea Voi iniţia o discuţie referitoare la Conversaţi
temei şi a animalele care trăiesc la pol. Copiii vor fi solicitaţi să repete a
obiectivelor. - Recunoaşteţi acest personaj? numele poveştii. Explicaţia
Reactualiza- - Ce alte animale mai trăiesc la pol? Voi iniţia un scurt dialog având
rea - În ce poveste am aflat lucruri drept scop reamintirea
cunoştinţelor. interesante despre viaţa la pol? personajelor din poveste.
- Pentru că v-a plăcut „Povestea
ursului cafeniu” , astăzi voi veţi fi cei Voi insista ca pe parcursul
care veţi povesti această poveste. povestirii copii să utilizeze Instructajul
vorbirea dialogată , cuvinte şi verbal
expresii din textul povestirii.
4. 1. Prima imagine reprezintă ursul cel După anunţarea temei voi Povestirea
Desfăşurarea cafeniu în decorul specific polului descoperi pe rând câte un tablou Planse
activităţii .Un copil va fi solicitat să solicitând copiii să povestească
povestească această secvenţă. sprijinindu-se de imagini.
2. Voi descoperi cea de-a doua Pentru a sprijini copiii în
imagine care prezintă ursul cafeniu vederea redării conţinutului
alături de foci. poveştii voi folosi imagini
3. Imaginea următoare prezintă scena sugestive care să redea
în care ursul cel cafeniu se întâlneşte momentele subiectului.
cu urşii polari.
4. Un alt copil va relata scena în care În vederea redării întregului
Martin se întâlneşte cu pinguinul. conţinut al poveştii vor fi
5. Scena în care muntele de gheaţă se solicitaţi 3-4 copii,în funcţie de
rupe iar Martin sare în ajutorul modul în care decurge
puiului de urs polar va fi prezentată povestirea.
în altă imagine. Copiii vor fi sprijiniţi cu
6. Ultima scenă va prezenta întrebări doar în cazul în care nu
momentul când Martin iese din apă mai reuşesc să continue şirul
cu puiul de urs polar în braţe, povestirii.
producând uluire printre ursii albi Voi evita fragmentarea poveştii
care abia acum l-au recunoscut. prin intervenţii care ar opri
Povestirea integrală a conţinutului nejustificat cursul povestirii.
poveştii va fi făcută, în final, de 1-2
copii.
5.Fixarea - Cum se numeşte povestea pe care Copiii vor fi antrenaţi să Conversaţia
cunoştinţelor am povestit-o astăzi? participe activ la caracterizarea ;
- Care sunt personajele care v-au ursului cafeniu. Explicaţia;
plăcut?De ce? - curajos (nu se sperie la căderea Dezbaterea;
- Ce fel de personaj era Martinel ? muntelui de gheaţă); ”Ciorchinel
- După ce-l judecau focile şi urşii albi - marinimos ( sare în ajutorul e
pe Martin? puiului de urs);
Asigurarea - Ce au înţeles urşii polari după ce - prietenos(încearcă să se Evaluare
feed-back- Martin l-a salvat pe ursuleţ? împrietenească cu celelalte orală cu
ului( transferul - Ce cântec cântă Martinel ? animale); întreaga
de cunoştinţe - Ce am învăţat noi că este important - perseverent(nu se descurajează grupă
şi capacităţi) în relaţiile cu ceilalţi?Ce este lipsit de şi insistă sa salveze puiul de urs Problematiz
importanţă ? si să-şi găsească noi prieteni); area;
- Unde trăiesc urşii albi ? Copiii vor repeta versurile Brainstormi
Dar cei cafenii? ritmate pe care le cântă Martinel ng-ul
- Cum credeţi voi că a ajuns un urs în finalul poveştii:
cafeniu la pol ? ” Crezi că-mi pasă că te ştiu
- Ce credeţi că s-ar fi putut întâmpla Negru, alb sau cafeniu?
dacă pinguinul nu ar fi venit în Inima să-ţi fie dreaptă.
ajutorul lui Matinel? Eu te judec după faptă”

6.Evaluare Câţiva copii vor fi solicitaţi să redea Grupa va fi împărţită în patru Jocul de rol;
o scenă din poveste folosind echipe. (echipa lui Martinel, Masti
măscuţele . echipa focilor, echipa urşilor Evaluarea
polari, echipa pinguinului;). orală pe
Obţinerea Fiecare echipă trebuie să-şi grupe
performanţei desemneze un reprezentant care
va interpreta un fragment din Evaluare
poveste, la alegere, utilizând acţional-
vorbirea dialogată. orală
Fiecare echipă trebuie să
Fiecare din cele patru echipe va aranjeze imaginile în ordinea
primi un set de imagini aranjate cronologică a derulării
aleatoriu. evenimentelor.
7. Încheierea Copiii vor primi ecusoane cu Voi face aprecieri referitoare la
activităţii personajele din poveste . modul de participare al copiilor
Activitatea se va încheia cu repetarea la activitate, la modul de
de către copii a versurilor pe care le exprimare şi la modul în care au
fredonează şi astăzi Martinel: fost dramatizate fragmentele de
„Crezi că-mi pasă că te ştiu către reprezentanţii celor patru
Negru, alb sau cafeniu? echipe.
Inima să-ţi fie dreaptă.
Eu te judec după faptă”

Copiii părăsesc grupa pe acordurile


cântecului „Ursuleţul Martinel”.