Sunteți pe pagina 1din 9

SYLLABUS- MASTER-BOLOGNA: Managementul structurilor şi activităţilor

sportive (inclusiv al sportului de performanţă)


SPECIALIZAREA: MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR
SPORTIVE

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
An I Sem 1: 28 ore Curs, 14 ore Sem.
Nr, credite: 6
Codul disciplinei: YMO0025

1.Informaţii generale despre curs şi seminarii.


Titlul disciplinei: Managementul structurilor sportive şi a sportului de performanţă
Nr. Credite: 6.
Locul de desfăşurare: Curs: Sala 92, Sem.: Sala 108
Programare în orar:Conform orarului afişat pe pag. Web a FEFS(orare)

2.Informaţii despre titularul de curs: Voicu Alexandru Virgil, prof.univ.dr.


Informaţii de contact:
- adresa e-mail: avoicu_ro@yahoo.com
- nr. telefon: 0264-420709
Ore de audienţă; luni12-14
3.Descrierea disciplinei:
Obiective:
Disciplina „Managementul structurilor sportive şi a sportului de performanţă” asigură
însuşirea şi aplicarea conceptelor, metodelor şi procedeelor de management şi formarea
unei culturi adecvate în organizaţiile sportive.
• Însuşirea conceptelor de bază a metodelor şi instrumentelor de management
• Formarea deprinderilor manageriale necesare conducerii structurilor sportive
• Formarea deprinderilor manageriale necesare conducerii activităţilor sportive
• Conştientizarea caracterului universal a ştiinţei managementului
• Conştientizarea asupra responsabilităţii sociale ale managerului sportiv .
Conţinut:

• Precizări terminologice în domeniul educaţie fizică si sport


• Structurilor administraţiei publice pentru sport – natura juridică, organizare,
funcţionare, atribuţii, finanţare.
• Structurile sportive din România – clasificare (în funcţie de natura juridică) obiect
de activitate, înfiinţare, înregistrare, organizare.
• Procesul managerial în unităţile sportive
• Funcţiile managementului firmei sportive
• Organizarea procesuală şi structurală a managementului firmei sportive
• Metode şi tehnici de management în sport
• Programarea activităţilor şi luarea deciziilor
• Conducătorul şi echipa manageriala. Comunicarea
• Managementul calităţii totale în activitatea sportivă
• Planul de afaceri şi studiul de fezabilitate
• Cultura organizaţională şi schimbarea
• Managementul structurilor internaţionale ale sportului.
• Consultanţa managerială
• Etica afacerilor sportive
Competenţe dobândite prin absolvirea cursului;
• Aplicarea în practică a abilităţilor dobândite;
• Capacitatea de a conduce structurile sportive
• Capacitatea de conducere şi dirijare a staff-ului tehnic într-o echipă sau
formaţiune sportivă.
• Dobândirea de carnet de antrenor categ. a III-a.
Metode utilizate în cadrul cursurilor şi seminariilor;
• Curs de tip „magistral”;
• Metoda „problem solving”
• Metode de „brainstorming”
• Metoda interactivă
• Studiul de caz

4.Bibliografie obligatorie;
4.1. Voicu, A. V., „Legislaţie, management şi marketing în EFS”, ANEFS,
Bucureşti, 2005.
4.2. Ilieş. L., „Managementul firmei”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003.
4.3. Ilieş, L., „Managementul Calităţii Totale”, Editura Dacia, 2003.
4.4. Domokoş, E., “Management ieri, azi, mâine”, Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 1999.
4.5.Voicu, A. V., “Managementul organizaţiilor şi activităţilor sportive”, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 1998.
4.6. Nicolescu, O., Verboncu, I., “Management”, Editura Economică, Bucureşti,
1999.
4.7. Jackson Roger, “Sport Administration Manual”, IOC, 2000, Lausanne.
4.8. David G. Wilkinson, “The Event Management and Marketing Institute”, The
Sport Marketing Institute, Ontario, 1988.
4.9. Gary Johns, „Comportamentul organizaţional” Editura Economică, Bucureşti,
2005.
4.9.1. Chelladurai, P. and Chang, K (2000) Targets and standards of qualitz in
sport servicies, Sport Management Review 3, 1-22.
.

5.Materiale folosite în cadrul procesului educaţional specific disciplinei;


Laptop, videoproiector asigurate de facultate
6. Planificarea. Calendarul întâlnirilor şi a examinărilor intermediare;
Săptămâna Tematica abordată Bibliografie Obligaţiile
studentului
1 Noţiunea şi evoluţia Indice 4.1., 4.5. Lectura capitol
conceptului de sport, de din curs.
educaţie fizică şi sportivă, de Pregatire
activitate fizică şi sportivă. referate şi
Accepţiunea şi evoluţia comentarii.
conceptului de activităţi
sportive în România.
Formele de activităţi sportive
instituţionalizate în România:
educaţia fizica, sportul şcolar
şi universitar, sportul pentru
toţi, sportul de performanta,
exerciţiile fizice practicate cu
scop de întreţinere,
profilactic sau terapeutic.
2. Ministerul Tineretului şi Indice 4.1, 4.5. Lectura capitol
Sportului. Alte structuri ale din curs.
administraţiei publice Pregatire
centrale de specialitate cu referate şi
atribuţii de coordonare a comentarii.
activităţii de educaţie şi sport
– Ministerul Educaţiei,
Cercetări şi inovării etc.
Apărării Naţionale.
Direcţiile pentru tineret şi
sport judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti –
servicii publice
deconcentrate ale MTS cu
personalitate juridică.
Unităţile de administrare a
bazelor sportive de interes
naţional de pe teritoriul
judeţelor, respectiv al
municipiul Bucureşti.
Complexurile sportive
naţionale. Centru Naţional de
Formare şi Perfecţionare a
Antrenorilor. Muzeul
Sportului.
Activitatea de administraţie
publică – activitate de
organizare a executării şi de
execuţie în concret a legii.
3. Firmele sportive din Indice 4.1., 4.2., 4.5, Lectura capitol
România. Structurile din curs.
sportului din România - Pregatire
asociaţiile sportive; b) referate şi
cluburile sportive, inclusiv comentarii.
cele organizate ca societăţi
comerciale, unităţile de
învăţământ cu program sau
profil sportiv, palatele şi
cluburile copiilor şi elevilor;
c) asociaţiile judeţene şi ale
municipiului Bucureşti, pe
ramuri de sport; d) ligile
profesioniste; e) federaţiile
sportive naţionale; f)
Automobil Clubul Roman,
pentru activitatea de
automobilism sportiv şi
karting sportiv; g) alte
organizaţii sportive
naţionale.

4. Esenţa şi conţinutul Indice 4.1, 4.6., 4.5. Lectura capitol


procesului managerial. din curs.
Dimensiunea calitativă a Pregatire
procesului managerial. referate şi
Procesul managerial şi comentarii.
influenţarea.
Funcţia de prevedere
(planificare). Funcţia de
organizare. Funcţia de
comandă. Funcţia de
coordonare. Funcţia de
antrenare. Funcţia de control-
evaluare. Interdependenţele
şi dinamica funcţiilor
managementului.
5. Organizaţia sportivă şi Indice 4.6., 4.1., 4.7. Lectura capitol
mediul ambiant. Conceptul din curs.
de organizare si natura sa. Pregatire
Funcţiunile firmei. referate şi
Organizarea structurală – comentarii.
elemente definitorii ale
structurii organizaţionale,
concepte organizaţionale.
6. Proiectarea şi elaborarea 4.9., 4.5. Lectura capitol
structurii organizaţionale – din curs.
principii de bază ale Pregatire
alcătuirii structurii referate şi
organizaţionale, etapele comentarii.
elaborării structurii
organizaţionale. Întocmirea
organigramei organizaţiei
sportive. Organigramele de
ansamblu – reprezentarea
verticală, orizontală,
circulară. Regulamentul de
organizare şi funcţionare.
Indicatorii de evaluare a
eficienţei structurii
organizatorice. Organizarea
informală.

7. Organizaţia sportivă privită 4.6., 4.1. Lectura capitol


ca sistem. Conceptele de din curs.
metodă şi sistem. Pregatire
Caracteristici ale metodelor referate şi
de management cu comentarii.
aplicabilitate în sport.
Metode de previziune în
sport. Alte metode şi tehnici
compatibile managementului
unităţilor sportive –
diagnosticarea, şedinţa,
delegarea, tabloul de bord.
Metode de stimulare a
creativităţii personalului –
concasarea, jocul de cuvinte,
analogia – Metoda
Brainstorming, Metoda
Delphi, Metoda Sinectica.
8 Definirea, cerinţele şi factorii Indice 4.4.,4.6., 4. 1. Lectura capitol
primari ai deciziei din curs.
manageriale. Formele Pregatire
deciziei manageriale şi referate şi
elementele constitutive ale comentarii.
situaţiei decizionale. Actul
decizional. Procesul
decizional. Procesul de luare
a deciziilor – implementarea
programului, evaluarea
programului, colectarea şi
prelucrarea informaţiilor.
Deciziile în grup – luarea
deciziilor în grup, eficienţa
deciziilor în grup.
Programarea activităţilor,
tipuri de programe –
programe strategice şi
funcţionale, programe pe
termen lung, mediu şi scurt,
programe flexibile şi
inflexibile. S. W. O. T. – o
metodă de apreciere a
stadiului în care se află
firma. Etapele de bază ale
programării timpului.

9. Profilul şi personalitatea Indice 4.2.,, 4. 4. 4.6., Lectura capitol


managerului. Rolurile 4.1., 4.9. din curs.
managerului. Stilurile de Pregatire
management. referate şi
Responsabilitatea comentarii.
managerială. Timpul –
resursă unică în
management. Formarea şi
selecţia managerilor de
succes. Calitatea şi eficienţa
în management.
Recrutarea şi angajarea
personalului. Procesele care
au loc după angajarea
personalului. Repartizarea
sarcinilor de muncă.
Managementul conflictului.
Conceptul de conflict.
Etapele conflictului. Cauzele
apariţiei şi dezvoltării
conflictului. Consecinţele
conflictului. Metode de
abordare a conflictului. Căi
de rezolvare a conflictului.
Conceptul de comunicare.
Procesul de comunicare.
Tipologia comunicaţiilor.
metode de comunicare.
Obstacole în comunicarea
eficientă. Canalele de
comunicare.

10. Conceptul de calitate. 4.3., 4.8., 4.9., 4.9.1. Lectura capitol


Calitatea serviciilor şi din curs.
calitatea produselor. Pregatire
Conceptul de management al referate şi
calităţii totale. Relaţia comentarii.
calitate – performanţă în
afaceri. Elemente specifice
managementului calităţii
totale – leadership-ul în
cadrul QTM, atitudine şi
implicare a structurilor
manageriale de vârf,
comunicarea, cultura, factorii
cheie de succes.

11. Rolul şi locul planului de Indice 4.4., 4.1. Lectura capitol


afaceri în managementul din curs.
unităţii sportive. Culegerea Pregatire
datelor, informaţiile referate şi
necesare. Sistematizarea şi comentarii.
prelucrarea informaţiilor,
elaborarea în formă scrisă a
planului de afaceri.
Importanţa studiului de
fezabilitate în economia de
piaţă. Metodologia de
elaborare a studiului de
fezabilitate – descrierea
unităţii sportive, starea
tehnică şi economico-
financiară, poziţia unităţii
faţă de piaţă, diagnostic,
strategia activităţii unităţii
sportive.
12. Conceptul de cultură – Indice 4.9. Lectura capitol
cultura naţională, cultura din curs.
profesională, cultura Pregatire
organizaţională. referate şi
Dimensiunile culturii comentarii.
organizaţionale.
Manifestarea culturii
organizaţionale. Importanţa
culturii organizaţionale
pentru manageri.
Managementul schimbării.
Metode folosite în
promovarea schimbării în
cadrul firmelor. Procesul de
schimbare. Modalităţi de a
obţine sprijinul oamenilor
pentru efectuarea schimbării
– instruirea şi perfecţionarea,
Tehnici de diagnostic
organizaţional şi de rezolvare
a problemelor.

13. Comitetul Internaţional Indice 4.7., 4.1., 4.6., Lectura capitol


Olimpic. Congresul Olimpic. din curs.
Solidaritatea Olimpică. Pregatire
Mişcarea Olimpică. referate şi
Structurile mişcării olimpice. comentarii.
Jocurile Olimpice.
Federaţiile internaţionale pe
ramuri de sport. Asociaţia
Generală a Federaţiilor
Sportive Internaţionale.
Consiliul Europei –
Conferinţa sportivă
europeană. Consiliul
Internaţional al Ştiinţei,
Educaţiei fizice şi Sportului.
14. Rolul, responsabilitatea 4. 1., 4. 9., 4.3. Lectura capitol
şi atribuţiile corpului de din curs.
voluntari în conducerea Pregatire
activităţile sportive (inclusiv referate şi
în România) comentarii.
Profesiunea de consultant în
managementul sportiv.
Selecţia metodelor de lucru
ale consultanţilor. Diviziunea
şi organizarea muncii în
grupa de consultanţă.
Pregătirea domeniului de
activitate şi colectarea
datelor. Analiza datelor şi
punerea problemelor.
Descoperirea cauzelor
problemelor. Evaluarea
problemelor asemănătoare şi
a deciziilor adoptate în cazuri
similare. Prezentarea
rezultatelor consultanţei.
Adoptarea rezultatelor
investigaţiilor şi decizia de
implementare a propunerilor
consultantului
Etica in afacerile sportive.
7.Modul de evaluare;
7.1 Prezenţa obligatorie la 10 seminarii:
7.2.Elaborarea a două referate tematice; 20 %
7.3.Intervenţii la discuţii în seminarii;20%
7.4.Lucrare scrisă; 50%
7.5.Se acordă 10% din oficiu
8.Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale;
8.1. Situaţiile de fraudă se pedepsesc conform regulamentului FEFS.
8.2.Se acordă sesiune prelungită şi 50% reducere de frecvenţă sportivilor de
performanţă.
8.3. Prezenţa la curs este facultativă, prezentarea la examen condiţionată de
prezenta la seminarii şi predarea referatelor. Se consideră plagiat folosirea unor
materiale preluate integral din cărţi, reviste sau Internet, fără a se indica autorii.
Bbliografie opţională;
9.1. Colecţia revistei European Sport Management Quaterly 2000-
9.2. Roman,Gh.,Batali,Cr.,2007 , Antrenamentul sportiv. Teorie şi metodică.
Ed.Napoca Star. Cluj.
9.3. Borza Anca şi colectiv, „Management”, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2005.

Prof.univ.dr. Alexandru Virgil VOICU