Sunteți pe pagina 1din 11

REPUBLICA MOLDOVA

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

PRINCIPIILE ŞI METODOLOGIA REGLEMENTĂRII ÎN CONSTRUCŢII

SISTEMUL DE DOCUMENTE NORMATIVE ÎN


CONSTRUCŢII. DISPOZIŢII GENERALE

NCM A.01.02-96

EDIŢIE OFICIALĂ

Signature Not VerifiedDEPARTAMENTUL ARHITECTURII ŞI CONSTRUCŢIILOR


Digitally signed by Pantaz Gheorghe AL REPUBLICII MOLDOVA
Date: 2012.12.04 12:36:20 +02:00
Reason: validate document
Location: www.cts.md
CHIŞINĂU ‫ ٭‬1996
ICS 91.040

ELABORAT de Dr. ing. M. Potârcă, Dr. ing. A. Mariamis,


Dr. ing. V. Burovenco, ing. V. Rusnac, ing. T. Şocodei.

ACCEPTAT de Comitetul Tehnic CT-C A.01 "PRINCIPIILE ŞI


METODOLOGIA REGLEMENTĂRII ÎN CONSTRUCŢII":

Preşedinte:
Ing. V. Rusnac - Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor.
Secretar:
Ing. T. Şocodei - Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor.
Membri:
Dr. ing. M. Potârcă - Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor;
Dr. ing. A. Mariamis - Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor;
Arh. A. Burciu - Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor;
Ing. T. Ghieşu - Departamentul Moldovastandard;
Ing. V. Mursa - Institutul "Inmacomproiect";
Ing. A. Pavaloi - Asociaţia "Moldova-Construcţia";
Ing. V. Ştefârţă - Concernul "Inmacom".

APROBAT de Directorul general al Departamentului Arhitecturii şi


Construcţiilor al Republicii Moldova prin ordinul nr. 128 d in 26 decembrie 1995,
cu aplicare din 1 ianuarie 1996.

Odată cu intrarea în vigoare a prezentului normativ în construcţii se


abrogă "CH И П 1.01.01-82* "Система нормативных документов в строительстве.
Основные приложения".

© DAC 1996
Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentului normativ
în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere,
microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al DAC.
NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII MOLDOVEAN NCM A.01.02-96

Principiile şi metodologia reglementării în construcţii


Sistemul de documente normative în construcţii. Dispoziţii generale
Principles and methodology of regulation in construction
Sistem of normativ documents i n construction. Basic principles
Принципы и методология нормирования в строительстве
Система нормативных документов строительстве. Основные положения

Ediţie oficială
1 DOMENIU DE APLICARE

1.1 Documentele normative în construcţii constituie o componentă


a sistemului calităţii în construcţii.
Prezentul normativ stabileşte sarcinile şi principiile generale ale
sistemului de documente normative, obiectele supuse reglement ării şi cate-
goriile documentelor normative în construcţii.
1.2 Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii pentru to ţi
agenţii economici care activează în domeniul construcţiilor.
1.3 Sistemul de documente normative cuprinde întregul proces de
construcţii, respectiv conceperea, proiectarea, executarea, exploatarea,
întreţinerea, dezafectarea şi postutilizarea tuturor categoriilor de construcţii,
inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente acestora.
1.4 Sistemul de documente normative în construcţii funcţionează
paralel cu sistemul naţional de standardizare al Republicii Moldova, si alte
documente, care nu se referă nemijlocit la Sistem - documente normative
privind ecologia, igiena sanitară etc. Conexiunea între Sistem şi documen-
tele indicate este asigurată prin avizarea la fazele de elaborare a documen-
telor.
2 REFERINŢE
NCM A.01.0l-...*) Principiile şi metodologia reglementării în
construcţii. Terminologie.
NCM A.01.03-96 Principiile şi metodologia reglementării în
construcţii. Modul de elaborare a documen-
telor normative.
NCM A.01.04-...* } Principiile şi metodologia reglementării în
construcţii. Reguli de redactare a documen-
telor normative.
_______________
*) - în curs de elaborare.
NCM A,01,02-96 pag.2

NCM A.01.05-...*) Principiile şi metodologia reglementării în


construcţii. Modul de adoptare a documente-
lor normative internaţionale şi naţionale ale
altor ţări.
NCM A.01.06-... *) Principiile şi metodologia reglementării în
construcţii. Structura şi modul de lucru ale
Comitetelor Tehnice.
SM 1-0 Principiile şi metodologia standardizării.
Principii generale privind sistemul naţional
de standardizare.
SR 10000-1:1994 Principiile şi metodologia standardizării.
Termeni generali şi definiţiile lor privind
standardizarea şi activităţile conexe.

3 PRINCIPIILE GENERALE ALE SISTEMULUI DE DOCUMENTE


NORMATIVE

3.1 Drept bază legislativă pentru reglementarea în construcţii


serveşte legislaţia Republicii Moldova, care stabileşte relaţiile între
participanţii la procesul de investiţii, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile
lor privind calitatea produselor, proceselor şi serviciilor.
Documentele normative în construcţii constituie un mijloc de reg-
lementare interramurală la proiectarea şi executarea construcţiilor în scopul
satisfacerii cerinţelor impuse de legislaţie.
3.2 Sistemul de documente normative se bazeaz ă pe principiile
metodologice şi organizatorice ale sistemului naţional de standardizare al
Republicii Moldova, ale organizaţiilor de standardizare internaţionale şi
prevede armonizarea cu standardele internaţionale în domeniul construcţiilor.
3.3 Documentele normative trebuie sa dispună de o fundamentare
socială şi economică şi să ţină cont de interesele participanţilor la procesul
de investiţii în construcţii în atingerea unor acorduri bine determinate pri -
vind nomenclatura şi calitatea produselor, proceselor şi serviciilor.
3.4 Complexitatea sistemului de documente normative se reali -
zează prin stabilirea în normative şi standarde a exigenţelor reciproc coor-
donate:

- la toate fazele procesului de investiţii în construcţie;


___________________
*) - în curs de elaborare.
NCM A.01.02-96 pag.3

- la toate nivelele de divizare - de la materiale şi tehnologii


pînă la produse finite;
- la toate aspectele asigurării calităţii produselor (proceselor,
serviciilor), metodelor de control, încercare şi asigurării metro-
logice.
3.5. Sistemul de documente normative delimitează exigenţele cu
caracter obligatoriu şi cele de recomandare. Caracter obligatoriu au exigenţele
care reglementează:
- rezistenţa şi stabilitatea;
- siguranţa în exploatare;
- siguranţa la foc;
- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;
- izolaţia termică, hidrofugă şi economia de energie;
- protecţia împotriva zgomotului.

Caracter de recomandare au exigenţele care reglementează:


- indicatorii proprietăţilor de utilizare (parametrii cărora pot varia
în funcţie de cerinţele şi posibilităţile utilizatorului concret);
- mecanismul şi metodele de realizare a exigenţelor obligatorii
sau caracteristicilor impuse de acestea.
3.6. Nomenclatura exigenţelor obligatorii şi de recomandare se stabileşte
de complexul de indicatori ai calităţii produselor, care face parte
din sistemul de documente normative în construcţii.
3.7. Sistemul de documente normative se creează din oportuni-
tatea echilibrată a următoarelor principii:
- dinamismul modificării exigenţelor, funcţie a realizărilor pro-
gresului tehnico-ştiinţific;

- stabilitatea în timp a exigenţelor fundamentale.


3.8. Sistemul de documente normative se creează în formă de
capitole tematice acumulatoare ale documentelor, nelimitate pentru dez -
voltare.
NCM A.01.02-96 pag.4

4 OBIECTELE SISTEMULUI DE DOCUMENTE


NORMATIVE ÎN CONSTRUCŢII
4.1. Reglementării în construcţii se supun următoarele obiecte:
- documentele organizatorice şi metodologice generale;
- urbanismul, sistemele şi obiectele funcţionale;
- obiectele conform fazelor de investiţii în construcţii;
- obiectele conform grupelor de construcţii;
- echipamentele aferente construcţiilor;
- materialele în elementele de construcţii;
- mecanismele, inventarul şi uneltele de construcţii.

5 SARCINILE SISTEMULUI DE DOCUMENTE


NORMATIVE ÎN CONSTRUCŢII

5.1 Sistemul de documente normative asigură îndeplinirea


următoarelor sarcini:
- protecţia intereselor consumatorilor şi ale statului în domeni-
ul calităţii şi nomenclaturii produselor, serviciilor şi procese-
lor, asigurarea securităţii vieţii şi sănătăţii oamenilor, protecţia
mediului ambiant;
- creşterea calităţii produselor în concordanţă cu realizările
ştiinţei şi tehnicii, cerinţele populaţiei şi economiei naţionale;
- siguranţa şi durabilitatea produselor;
- compatibilitatea şi interschimbabilitatea produselor;
contribuirea la economisirea resurselor umane şi materiale,
îmbunătăţirea indicatorilor economici în producţie;
- crearea bazei tehnico-normative a programelor şi proiectelor
social-economice;
- eliminarea barierelor tehnice în producţie şi comerţ, creşterea competitivităţii
produselor pe piaţa mondială;
- securitatea obiectivelor economiei naţionale luînd în
consideraţie riscul de apariţie a calamităţilor naturale şi tehno-
gene sau a altor situaţii excepţionale;
- contribuirea la ridicarea capacităţii de apărare şi mobilizare a ţării.
NCM A.01.02-96 pag.5

6 STRUCTURA SISTEMULUI DE DOCUMENTE


NORMATIVE ÎN CONSTRUCŢII
6.1 Documentele normative ale sistemului sunt divizate în
următoarele categorii:
- acte legislative şi normative în construcţii - reglementări în
construcţii;
- normative în construcţii moldovene - NCM;
- standarde profesionale de construcţii - SP;
- prescripţii tehnice - PT;
- coduri practice în construcţii - CP.

În calitate de documente normative în construcţii se aplică şi


Normative în construcţii interstatale (MSN), standarde interstatale şi stan-
darde ale altor ţări aprobate pentru aplicare pe teritoriul Rep ublicii Moldova
conform dispoziţiilor legale în vigoare.
6.2 Normativele în construcţii (NCM) stabilesc cerinţele obliga-
torii, determină scopurile care trebuie realizate şi dispoziţiile care trebuie
respectate în procesul de organizare a producţiei în construcţii.
6.3 Documentele normative, după caz, se divizează în caiete:
- caiet A - proiectare;
- caiet B - executare;
- caiet C - recepţie;
- caiet D - exploatare şi intervenţii în timp.

6.4 Clasificatorul sistemului de documente normative (Anexa A)


se stabileşte conform obiectelor şi activităţilor de reglementare efectuate de
Comitete Tehnice.
NCM A.01.02-96 pag.6

ANEXA A

CLASIFICATORUL SISTEMULUI DE DOCUMENTE NORMATIVE


ÎN CONSTRUCŢII

Grupe generale ale sistemului de


Domenii de specializare
documente normative
1 2
A. Normative şi standarde A.01. Principiile şi metodologia reglementării în
metodico-organizatorice construcţii.
A.02. Sistemul calităţii în construcţii.
A.03. Sistemul de certificare în construcţii.
A.04. Metrologie, modulare şi toleranţe în
construcţii.
A.05. Managementul în construcţii.
A.06. Prospecţiuni pentru construcţii.
A.07. Proiectarea construcţiilor.
A.08. Executarea şi recepţia construcţiilor.
A.09. Exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
........ ........................................................................
B. Urbanism şi amenajarea B.01. Sistematizarea teritoriului şi a localităţilor.
teritoriului B.02. Infrastructura socială.
B.03. Infrastructura tehnică.
....... ......................................................................
C. Clădiri şi funcţionalitatea lor C.01. Construcţii civile.
C.02. Construcţii industriale.
C.03. Construcţii agrozootehnice.
C.04. Exigenţe funcţionale.
....... ......................................................................
D. Construcţii hidrotehnice, rutiere D.01. Construcţii hidrotehnice şi pentru
şi speciale îmbunătăţiri funciare.
D.02. Drumuri şi poduri.
D.03. Construcţii de căi ferate.
D.04. Construcţii speciale.
........ .....................................................................
NCM A.01.02-96 pag.7

1 2
E. Fiabilitate, siguranţă şi E.01. Acţiuni în construcţii.
protecţia construcţiilor E.02. Fiabilitatea construcţiilor.
E.03. Siguranţa la incendii.
E.04. Protecţia contra acţiunilor mediului ambiant.
....... ......................................................................
F. Elemente de construcţii F.01. Teren de fundare şi fundaţii.
F.02. Construcţii din beton şi beton armat.
F.03. Construcţii din zidărie.
F.04. Construcţii din metal.
F.05. Construcţii din lemn.
....... .......................................................................
G. Reţele şi echipamente aferente G.01. Instalaţii electrice.
construcţiilor G.02. Instalaţii electrice de automatizare,
semnalizare şi telecomunicaţii.
G.03. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi
canalizare.
G.04. Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare
a aerului.
G.05. Instalaţii de gaze.
........ .......................................................................
H. Materiale de construcţii H.01. Elemente, piese şi articole.
H.02. Materiale pentru zidărie.
H.03. Lianţi.
H.04. Betoane şi mortare.
H.05. Agregate.
H.06. Materiale izolatoare şi pentru finisare.
H.07. Materiale pentru drumuri.
H.08. Sticlă şi produse din sticlă pentru construcţii.
...... ........................................................................
K. Maşini, utilaje şi unelte pentru K.01. Maşini, utilaje şi unelte pentru construcţii.
vconstrucţii ....... .........................................................................
L. Economia construcţiilor L.01. Economia construcţiilor.
....... ........................................................................
NCM A.01.02-96 pag.8
ANEXA B

TERMENI ŞI DEFINIŢII

1. Document normativ - document care specifică reguli, linii


directoare sau caracteristici pentru activităţi sau rezultatele acestora.
Notă: Termenul "document normativ" în Sistemul de docu-
mente normative în construcţii se referă la documente pre-
cum normativele în construcţii, standardele, prescripţiile teh-
nice şi codurile de bună practică.
2. Normativ în construcţii – document normativ în domeniul
construcţiilor, care conţine reguli cu caracter obligatoriu, şi care este adoptat
de o autoritate.
Notă. Normativele în construcţii reprezintă un caz particular
al reglementărilor tehnice în construcţii.
3. Cod practic în construcţii - document normativ care reco-
mandă reguli sau proceduri privind prospecţiunile în construcţii, proiecta-
rea, executarea, exploatarea, întreţinerea, dezafectarea şi postutilizarea
construcţiilor, inclusiv a instalaţiilor şi echipamentelor aferente acestora.

4. Exigenţă - expresie a necesităţilor sub forma unui ansamblu


de specificaţii anumite, cuantificate sau descriptive, pentru a defini carac-
teristicile (de calitate) ale unei entităţi, destinate să permită realizarea şi
evaluarea acesteia.

NOTĂ – ANEXA B a fost înlocuită cu NCM A.01.01-98


NCM A.01.02-96 pag.9

CUPRINS
1. Domeniu de aplicare ................................................................... 1
2. Referinţe .................................................................................... 1
3. Principiile generale ale sistemului de documente normative ........2
4. Obiectele sistemului de documente normative în construcţii. ....... 4
5. Sarcinile sistemului de documente normative în construcţii ......... 4
6. Structura sistemului de documente normative în construcţii ........5
Anexa A. Clasificatorul sistemului de documente normative în
construcţii .....................................................................6
Anexa B. Termeni şi definiţii ......................................................... 8