Sunteți pe pagina 1din 7

Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Tema 2. Organizarea activităţii de audit financiar în Republica Moldova


2.1. Baza legislativă şi normativă a activităţii de audit în Republica Moldova
Cadrul legislative și normative privind activitatea de audit în Republica Moldova se compune din:
- legea privind activitatea de audit;
- standardele internaționale de audit, control al calității și privind alte misiuni;
- declarațiile internaționale privind practica de audit;
- codul etic al profesioniștilor contabili;
- hotărîrile guvernului cu privire la activitatea de audit; - ordine ale ministerului de resort cu privire la audit.
În R. Moldova, activitatea de audit este reglementată de legea nr.61 din 16.03.2007.

Aspectele reglementate de legea privind


activitatea de audit

Organizarea activității de
audit Examinarea competenței Supravegherea și controlul
profesionale activității de audit

Garanțiile profesiei de Certificatul de calificare


auditor
Răspunderea părților
implicate în audit
Drepturile și obligațiile Reglementarea de stat a
părților implicate în audit activității de audit

Schema 2.1.1. Cuprinsul legii privind activitatea de audit

Principalele momente organizatorice ce țin de activitatea de audit reglementate de legea în cauză:


- dreptul de exercitare a activității de audit; -
serviciile oferite de firmele de audit;
- structura și conținutul raportului
auditorului;
- asigurarea riscului de audit; -
controlul calității lucrărilor de audit
Astfel, legea oferă răspunsuri la următoarele întrebări:
Tabelul 2.1.1
Aspectele organizatorice reglementate de legea privind activitatea de audit
Compartimentul legii Întrebări precăutate de lege Aspectul reglementat
Organizarea Cine are dreptul să exercite auditul ? Societatea de audit, auditorul întreprinzător individual
activității de audit
Ce servicii pot presta subiecții Lucrări contabile, asistență și expertiză contabilă, servicii ce țin de
auditului pe lingă activitatea de fiscalitate, consultanță și deservire informațională, asistență juridică
audit ? și de administrare, îndeplinirea funcției cenzorului
Care trebuie să fie conținutul Titlul, destinatarul, partea introductivă, responsabilitățile părților,
raportului auditorului ? opinia auditorului
Cum se asigură riscul de audit ? Contract de asigurare sau provizion în mărime de 15%

Care sunt condițiile controlului Implementarea politicilor și procedurilor de control al calității,


calității lucrărilor de audit ? prezentarea informației privind respectarea acestor cerințe

De asemenea, legea oferă anumite garanții profesiei de audit privind independența auditorului și confidențialitatea informației.
Legea nu permite auditorului să fie în careva relație cu clientul și să divulge informația oferită de client. Auditorul are și alte obligațiuni,
dar și drepturi stabilite de legea în cauză. La compartimentele respective ale legii se regăsesc răspunsurile la următoarele întrebări:
Tabelul 2.1.2
Garanțiile profesiei, drepturile și obligațiile părților implicate în audit
Întrebări precăutate de
Compartimentul legii Aspectul reglementat
lege
Garanțiile profesiei de Cum se asigură Auditorul este liber în alegerea metodei de efectuare a auditului, nu trebuie să
auditor independența auditorului fie implicat în entitatea audit și să nu existe careva relații de rudenie sau interes
? material ori financiar

At fr / T2 / p.1 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Privind respectarea Auditorul este obligat să respecte confidențialitatea informației referitoare la


confidențialității ? businessul entității auditate

Drepturile și obligațiile Care sunt drepturile Libertatea de a alege metodologia exercitării auditului, dreptul de a beneficia
părților implicate în auditorului ? de serviciile terților, să primească înștiințările și comunicările ședințelor
audit adunării generale a entității

Care sunt obligațiile Efectuarea auditului conform standardelor, respectarea contractului de audit,
auditorului ? comunicarea denaturărilor semnificative, renunțare la audit în cazul încălcării
independenței, confidențialitatea, 40 de ore, prezentarea raportului la
adunarea generală
Ce drepturi dispune Să primească explicații privind standardele, recomandări privind înlăturarea a
entitatea auditată ? încălcărilor, sesizarea Consiliului de supraveghere a încălcărilor comise de
auditori
Ce obligații are entitatea Crearea condițiilor pentru audit, neintervenirea în procesul de audit, să se
auditată ? adreseze terților pentru primirea informațiilor

Care sunt drepturile și Dreptul la asociere, stabilirea atribuțiilor în statutul asociației,


obligațiile asociației autoreglementarea, să reprezinte interesele profesionale, colaborarea cu alte
auditorilor și societăților asociații, implementarea regulilor profesionale proprii
de audit ? Este obligată să coordoneze activitatea cu membrii săi, supravegherea
membrilor, să medieze litigiile dintre membrii săi, să ofere MinFin informația
privind apartenența auditorilor și asociației

Standardele internaționale de audit, control al calității și privind alte misiuni, declarațiile internaționale privind practica de audit
se clasifică în funcție de tipul misiunii (vezi tabelul 2.1.3):
- pentru audituri se aplică standarde internaționale de audit (ISA 100 - 999) și declarațiile internaționale privind practica de
audit (IAPS 1000-1999);
- pentru revizuiri se aplică standardele internaționale pentru misiunile de revizuire (ISRE 2000-2699) și declarațiile
internaționale privind practica misiunilor de revizuire (IREPS 2700-2999);
- pentru alte misiuni de asigurări se aplică standardele internaționale pentru misiunile de asigurare (ISAE 3000-3699) și
declarațiile internaționale privind practica misiunilor de asigurare (IREPS 3700-3999);
- pentru serviciile conexe se aplică standardele internaționale pentru serviciile conexe (ISRS 4000-4699) și declarațiile
internaționale privind practica serviciilor conexe (IREPS 4700-4999).
Tabelul 2.1.3
Clasificarea standardelor internaționale în funcție de tipul misiunii
Misiuni Standarde Declarații
A. Audituri ISA 100-720
ISA 800
ISA 100 - 999 Declarațiile 1000-1999
ISA 805
ISA 810
B. Revizuiri ISRE 2400
ISRE 2000 - 2699 Declarațiile 2700 - 2999
ISRE 2410
C. Alte misiuni de asigurare ISAE 3000
ISAE 3000 - 3699 Declarațiile 3700 - 3999
ISAE 3400
ISRS 4400
D. Servicii conexe ISRS 4000-4699 Declarațiile 4700 - 4999
ISRS 4410

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.1.1. Clasificați cadrul legal al activității de audit în documente de proveniență autohtonă și străină .
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.1.2. Grupați aspectele reglementate de legea privind activitatea de audit în trei categorii convenționale.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

At fr / T2 / p.2 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

2.1.3. Dați exemple de drepturi și obligații ale părților implicate în audit.


____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.2. Certificarea activităţii profesionale de audit financiar


Certificarea profesională este reglementată de legea privind activitatea de audit, care abordează următoarele aspecte
organizaționale:
- examinarea competenței profesionale;
- eliberarea și valabilitatea certificatului de calificare al auditorului.
Tabelul 2.2.1
Reglementarea procesului de certificare profesională a activității de audit
Aspectul reglementat Restricții și situații Condițiile certificării
Examinarea Condițiile stagierii Studii superioare, respectarea eticii, angajat pe parcursul stagierii
competenței
profesionale Cerințele examenului de calificare Probele pentru obținerea calității de auditor pentru auditul general,
cerințe de admitere la examen
Organizarea examenului Comisia de certificare, Regulamentul cu privire la certificare
Certificatul de Eliberarea certificatului Conținutul și valabilitatea certificatului de calificare
calificare al auditorului Cazurile de retragere a La prezentarea documentelor false, instruirea profesională continuă,
certificatului sentința pentru infracțiune
Suspendarea activității Funcție publică incompatibilă, raportul auditorului este nul
Încetarea activității La cerere, retragere a certificatului, deces

În funcţie de genul de audit certificat, examenele de calificare sunt organizate de următoarele instituții:
- comisia de certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor, care oferă certificat de calificare al auditorului pentru auditul general;
- comisia de certificare în domeniul legislaţiei bancare şi actelor normative eliberate de Banca Naţională a Moldovei privind
reglementarea prudenţială, valutară, evidenţei contabile, operaţiunilor cu numerar, activităţii cu valori mobiliare, sistemului de
plăţi şi sistemului de procesare a datelor. În cazul eliberării certificatului de calificare al auditorului pentru auditul instituţiilor
financiare;
- comisia de certificare de pe lîngă Comisia Naţională a Pieţei Financiare, pentru auditorul participanţilor profesionişti la piaţa
financiară nebancară.
Pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor profesionişti la
piaţa financiară nebancară, pretendenţii susţin examene şi primesc certificatele de calificare corespunzătoare la organele abilitate
respective numai după susţinerea examenului şi primirea certificatului de calificare al auditorului pentru auditul general. Examenul
pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului instituţiilor financiare, al auditorului participanţilor profesionişti la piaţa
financiară nebancară se desfăşoară în baza programului de examinare şi cerinţelor, aprobate de către organele abilitate respective.

Genul activității de audit financiar


Tipurile de certificate

Auditul general
Certificatul de calificare pentru auditul general

Auditul bancar (instituțiilor


financiare)
Certificatul de calificare pentru auditul bancar

Auditul nebancar

Certificatul de calificare pentru auditul nebancar

At fr / T2 / p.3 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Figura 2.2.1. Clasificarea certificatelor de calificare în funcție de genul activității

Examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii străini şi de apatrizii care întrunesc
următoarele cerinţe:
a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină, studii superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, confirmate prin
diplomă de studii superioare complete, eliberată de o instituţie de învăţămînt superior din Republica Moldova sau dintr-un alt stat,
cu condiţia recunoaşterii calificării şi echivalării acestei diplome de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova;
b) să aibă vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care:
- cel puţin 6 luni ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru persoanele care au activat cel
puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar
şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau
normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
- cel puţin 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru alte persoane decît cele
menţionate la prima liniuţă;
c) să nu aibă antecedente penale nestinse;
d) să posede limba de stat.
Examenul constă din probe la următoarele discipline:
a) auditul, care se referă la următoarele aspect: activitatea de audit, cerinţele legislative şi standardele de audit, conduita profesională
şi independenţa;
b) contabilitatea financiară: principiile şi teoria generală a contabilităţii, cerinţele legislative privind pregătirea rapoartelor anuale
(consolidate) şi privind standardele de contabilitate;
c) contabilitatea de gestiune: gestionarea riscurilor şi controlul intern, principiile de bază ale gestionării financiare a întreprinderilor;
d) managementul financiar: analiza financiară, economia afacerilor, economia generală şi financiară, matematica şi statistica;
e) dreptul: legislaţia muncii, a asigurărilor sociale și medicale; legislaţia fiscală, civilă şi comercială, legislaţia privind societăţile
comerciale, legislaţia privind insolvabilitatea şi procedurile similare;
f) gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate (la nivel de utilizator).
Examinarea pretendenţilor pentru obţinerea certificatului de calificare al auditorului se desfăşoară în ultima decadă a lunilor:
martie, aprilie, mai - sesiunea de primăvară; septembrie, octombrie, noiembrie - sesiunea de toamnă. Pretendenţii susţin într-o zi un
examen la o singură disciplină, cu durata de 3 ore astronomice. Pentru susţinerea examenului la fiecare disciplină se percepe o plată în
mărimea stabilită de Legea nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, în prezent 350 lei.
Probele scrise se elaborează în baza programului de examinare în limbile de stat şi rusă şi se aprobă de către preşedintele Comisiei.
Conţinutul programului de examinare şi a probelor periodic se reexaminează, ţinîndu-se cont de modificările şi completările operate în
actele legislative şi normative. Probele pentru susţinerea examenului la fiecare disciplină, conţin pînă la 50 de întrebări, inclusiv pînă
la 10 probleme practice, cu indicarea grilei de evaluare pentru fiecare întrebare a probei, precum şi semne de protecţie.
Întrebările sub formă de test vor avea nu mai puţin de trei răspunsuri din care pretendentul alege un singur răspuns corect prin
bifarea acestuia. După ce a bifat o variantă a răspunsului pretendentul nu are dreptul să-şi modifice opţiunea. În cazul în care a fost
bifată mai mult decît o variantă, se consideră că candidatul a răspuns greşit la întrebare. Examenul se consideră susţinut dacă
pretendentul a acumulat cel puţin pentru:
audit - 80 puncte;
contabilitatea financiară - 80 puncte;
contabilitatea de gestiune - 80 puncte;
managementul financiar - 75 puncte;
dreptul - 75 puncte; gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor
computerizate - 70 puncte.
Pretendenţii care nu au susţinut examenul la unele discipline pot fi admişi să repete examenul prima dată - peste 6 luni şi a doua
oară - peste un an, pentru disciplina nesusţinută, după încercarea anterioară, cu respectarea termenului limită de pînă la 3 ani, care
începe să curgă din ziua în care candidatul a susţinut examenul la una din discipline.

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.2.1. Numiți cerințele actuale ale procesului de certificare profesională a activității de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.2.2. Precizați instituţiile de stat implicate în certificarea profesională a activităţii de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.2.3. Explicați condițiile de obținere a certificatelor de calificare pentru auditul bancar şi nebancar.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

At fr / T2 / p.4 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

2.3. Licenţierea activităţii de audit financiar


Licențierea activității de audit, ca și certificarea este partea componentă a procesului de reglementare de stat. Conform prevederilor
legislației în vigoare licențierea activității de audit se realizează în următoarele condiții:
Tabelul 2.3.1
Reglementarea procesului de licențiere a activității de audit
Elementele procesului de
Autoritățile implicate și condițiile licențierii
licențiere
Autoritățile împuternicite Ministerul Finanțelor și Camera de licențiere
Condițiile de obținere a licenței Constituirea firmei, certificatul de calificare, taxa conform legii
Retragerea licenței Alte activități, încălcări în procesul auditului, suspendarea activității
Evidența auditorilor și firmelor de audit Registrul auditorilor, registrul societăților de audit și întreprinzătorilor individuali

Indiferent de tipul licenţei de audit, documentul se eliberează în baza declaraţiei prezentate de conducătorul societăţii de audit sau
de către auditorul întreprinzător individual. La declaraţie se anexează: copia certificatului de înregistrare de stat, iar în cazul auditorului
întreprinzător individual cu statut de persoană fizică – copia buletinului de identitate. De asemenea, Camerei de Licenţiere se mai
prezintă: copia statutului şi contractului de constituire, copiile certificatelor de auditor, documentele confirmative de achitare a taxei
pentru licenţă în sumă de 2500 lei. Conform informaţiei din statut şi a contractului de constituire, Camera de Licenţiere verifică dacă
cea mai mare parte a valorii aporturilor la capitalul social al societăţii de audit aparţin auditorilor şi/ sau societăţilor de audit rezidente
sau nerezidente. Se mai verifică dacă organul executiv al societăţii de audit şi al auditorului întreprinzător individual este condus de
auditor.
Declaraţia prezentate de conducătorul societăţii de audit sau de către auditorul întreprinzător individual pentru obţinerea licenţei
trebuie să conţină:
- denumirea societăţii de audit sau a auditorului întreprinzător individual;
- forma juridică de organizare, în cazul societăţii de audit: SRL sau SA de tip închis, iar în cazul auditorului
întreprinzător individual cu statut de persoană juridică – Întreprindere Individuală;
- sediul societăţii de audit sau al auditorului întreprinzător individual;
- IDNO al societăţii de audit sau al auditorului întreprinzător individual cu statut de persoană juridică;
- numele, prenumele, adresa şi IDNP al auditorului întreprinzător individual cu statut de persoană fizică.
- genul de audit a cărei desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să o exercite (audit general, auditul instituţiilor
financiare şi auditul participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară).

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.3.1. Numiți tipurile de licențe ale activității de audit.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.3.2. Precizați pașii de bază efectuați pentru obținerea licenței pentru activitatea de audit bancar.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.3.3. Ce costuri suportă firma de audit pentru a obține toate licențele de audit ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

2.4. Supravegherea activităţii de audit financiar


Supravegherea activității de audit urmărește calitatea misiunilor și asigură răspunderea părților implicate în
activitatea de audit
Tabelul 2.4.1
Obiectivele supravegherii activității de audit financiar
Obiective Părți implicate Precizări
Controlul activității de Autoritatea de supraveghere Consiliul de supraveghere a activității de audit și atribuțiile acestuia
audit Atribuțiile autorității de Avizarea proiectelor actelor normative, recomandări privind sistemul de
supraveghere instruire, monitorizarea procesului de certificare, cerințe pentru stagiere,
propune camerei retragerea sau suspendarea licențelor
Componența consiliului 7 membri: 2 MinFin, 2 Comisiei Pieț Fin, 1 BNM, 2 învățăm superior

Asigurarea răspunderii Răspunderea auditorului De formarea și exprimarea opiniei în raportul său


părților implicate în
audit Răspunderea firmei de audit Conform legislației civile, penale și administrative

At fr / T2 / p.5 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

Răspunderea entității auditate De pregătirea și prezentarea rapoartelor financiare

Soluționarea litigiilor Pe cale amiabilă sau judiciară

Potrivit legii nominalizate Consiliul de supraveghere a activităţii de audit din cadrul Ministerului Finanţelor are următoarele atribuţii
de bază:
- avizează proiectele actelor normative aferente activităţii de audit, elaborate de Ministerul Finanţelor;
- elaborează recomandări pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională şi de perfecţionare a auditorilor; -
monitorizează procesul de certificare a auditorilor;
- stabileşte cerinţe minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în activitatea de audit;
- examinează solicitările referitoare la calitatea efectuării lucrărilor de audit;
- prezintă Camerei de Licenţiere propuneri privind retragerea sau suspendarea licenţelor pentru desfăşurarea activităţii de audit;
- examinează problemele privind suspendarea sau retragerea certificatelor de calificare ale auditorilor;
- supraveghează şi controlează activitatea auditorilor, auditorilor întreprinzători individuali şi a societăţilor de audit;
- monitorizează procesul de instruire profesională continuă a auditorilor;
- selectează şi aprobă specialişti în componenţa Serviciului de control şi verificare;
- examinează respectarea principiului de independenţă a auditorului şi adoptă deciziile respective.
Şedinţele Consiliului se convoacă nu mai rar de o dată în trimestru. Şedinţele se consemnează în procese-verbale. La şedinţele
Consiliului, cu excepţia celor confidenţiale, pot fi invitaţi specialişti din domeniul economico-financiar şi juridic care nu sînt membri
ai lui. Pentru exercitarea atribuţiilor Consiliul elaborează şi prezintă anual spre aprobare Ministrului Finanţelor planul de activitate
internă şi devizul de cheltuieli. Iar rezultatele obţinute la realizarea acestui plan de activitate sunt publicate anual în formă de raport pe
pagina web a Ministerului Finanţelor.
Consiliul are următoarele drepturi:
a) să adopte decizii şi să emită, în limitele competenţei, dispoziţii pentru auditori, auditorii întreprinzători individuali, societăţile
de audit care se vor plasa pe pagina web a Ministerului Finanţelor;
b) să prezinte propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare ce ţine de activitatea de audit;
c) să emită decizii în vederea: sancţionării sub formă de avertisment; prezentării Ministerului Finanţelor a propunerilor privind
retragerea sau suspendarea certificatului de calificare al auditorului; prezentării Camerei de Licenţiere a propunerilor privind
retragerea sau suspendarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit;
d) să examineze litigiile apărute între auditorul întreprinzător individual, societatea de audit şi entitatea auditată;
e) să solicite de la ministere, servicii, alte instituţii şi organizaţii, inclusiv de la asociaţiile auditorilor şi societăţilor de audit auditorii
întreprinzători individuali şi societăţile de audit documentele şi informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale;
f) să atragă specialişti cu un înalt nivel de calificare din domeniul economico-financiar sau juridic în vederea soluţionării
problemelor aferente desfăşurării activităţii de audit.
Serviciul de control și verificare este un aparat permanent de lucru, constituit în cadrul Consiliului, din patru specialişti cu studii
superioare în domeniul economico-financiar sau juridic, cu statut de funcţionar public. Activitatea Serviciului se desfăşoară în baza
planului anual şi trimestrial de activitate internă, aprobat de preşedintele Consiliului şi se bazează pe următoarele principii:
confidenţialitate; independenţă şi obiectivitate; legalitate şi integritate; competenţă şi responsabilitate; lipsa de afiliere din partea
specialiştilor Serviciului la persoanele care activează în domeniul auditului.
Specialiştii Serviciului sînt în drept să exercite controlul şi să solicite de la auditorii întreprinzători individuali, societăţile de audit:
documentaţia necesară pentru efectuarea controlului; explicaţii verbale şi scrise referitoare la aspectele apărute pe parcursul controlului.
În caz de neprezentare a documentaţiei sau explicaţiilor necesare sau de intervenţie în procesul desfăşurării controlului, specialiştii
Serviciului notifică Consiliul. Specialiştii Serviciului sînt obligaţi: să respecte şi să se conducă de prevederile legislaţiei în vigoare în
domeniu; să semneze declaraţia de confidenţialitate cu societatea de audit, auditorul întreprinzător individual supuşi controlului şi să
păstreze confidenţialitatea informaţiei aferente controlului efectuat conform prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire
la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Întrebări pentru activitatea individuală:


2.4.1. Ce obiective urmărește supravegherea activității de audit și care este modalitatea de realizare a lor ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.4.2. Descrieți modul de constituire a Consiliului și regimul de lucru al acestuia.
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2.4.3. Care este rolul Serviciului de control şi verificare în asigurarea răspunderilor părţilor implicate în audit ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

At fr / T2 / p.6 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________


Exersează şi vei însuşi mai uşor materialul !!!

SITUAŢII PENTRU DISCUŢII


Situaţie 2.1. Pentru fiecare cerinţă (vezi col.A) de enumerat documentele confirmative (vezi col.B):
A B
a) studii superioare; 1) cererea pentru admiterea la examenul de calificare;
b) stagiere; 2) copia diplomei de licenţă (studii superioare) legalizată de notar;
c) lipsa 3) confirmarea de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova a diplomei eliberate de
antecedentelor instituţia de învăţămînt din alt stat (după caz);
penale. 4) copia certificatului internaţional al contabilului profesionist cu prezentarea listei disciplinelor susţinute
(după caz);
5) copia carnetului de muncă ce confirmă experienţa corespunzătoare de muncă legalizată de notar; 6)
recomandarea în formă scrisă a organului executiv al societăţii de audit, auditorului întreprinzător
individual, unde a fost angajat pe parcursul perioadei de stagiere;
7) copia buletinului de identitate;
8) curriculum vitae;
9) două fotografii cu dimensiunea 3×4cm; 10) cazierul judiciar.
R: a) 2, 3; b) 5, 6; c) 10

Situaţie 2.2. Unei firme de audit i-a fost anulată licenţa cu privire la auditul instituţiilor financiare. Firma s-a adresat la instanţele
judecătoreşti pentru a anula decizia şi pentru a i se compensa prejudiciile suportate. Se cere: 1. De enumerat posibilele motive de
anulare a licenţei
2. De explicat natura prejudiciilor suportate

Situaţie 2.3. Persoana “Y” fiind absolventă a unei facultăţi de economie şi-a propus să activeze în domeniul auditului instituţiilor
financiare . De aceea, ea a hotărît mai întîi de toate să frecventeze cursurile de pregătire către examenul de calificare şi în acelaşi
timp să găsească cîţiva parteneri pentru iniţierea afacerii respective Se cere :
1. de explicat dacă scopul persoanei respective poate fi realizat
2. de enumerat condiţiile de participare la examenul de calificare şi de obţinere a dreptului pentru a putea activa în acest domeniu.

Bibliografie selectivă:
1. Legea privind activitatea de audit nr.61 din 16.03.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr. 117-126.
2. Hotărîrea Guvernului R.Moldova . 1450 din 24.12.2007 cu privire la supravegherea şi certificarea auditului. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. 2007, nr.203-206/1493.
3. Manual de Standarde Internaţionale de Audit și Control de Calitate. Codul Etic al Profesioniștilor Contabili [online].
Disponibil: http // www.minfin.md.
4. Manual de Reglementări Internaționale de Audit, Asigurare și Etică [online]. Disponibil: http // www.minfin.md.

At fr / T2 / p.7 din 7 / gr._______ numele___________________ prenumele___________________

S-ar putea să vă placă și