Sunteți pe pagina 1din 73

ARHIVELE NAŢIONALE ALE ROMÂNIEI

SERVICIUL JUDEŢEAN IAŞI AL ARHIVELOR NAŢIONALE

i
Inventar nr. 2665

ie
Fond nr.

an
om
R
e
REGIONALA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN IAŞI,
al
DOCUMENTE SPECIALE DE DINAINTE DE 23 AUGUST 1944
e
al
on

INVENTAR
si ti
Ia Na

Anii extremi 1906-1959, 108 u.a.


e
AN el
SJ hiv
Ar

Nr. file: 77

Iaşi
|5

2012

PREFAŢĂ

i
ie
Partidul Comunist din România (PCdR) a luat fiinţă în 1921 prin separarea aripii

an
radicale a Partidului Social-Democrat Român (PSDR), primul secretar general fiind
Gheorghe Cristescu. Noua formaţiune politică a aderat la Internaţionala a III-a şi a fost
scoasă în afara legii de guvernul liberal, în 1924, în urma acţiunilor anti-româneşti de la

om
Tatar-Bunar, însă organizaţiile comuniste şi-au continuat activitatea în ilegalitate până în
1944. Reintrarea în legalitate a partidului şi ulterioara preluare a puterii au declanşat etapa

R
de instaurare a partidului stat. Dacă în august 1944, numărul membrilor PCR este estimat
că se încadra între 794 şi 1150 de persoane, cu o componenţă etnică variată (în 1930 26%

e
erau maghiari, 23%, români, 18% evrei, 10% ruşi şi ucraineni, 10 % bulgari), în 1965 PCR
întrunea 1.400.000 de membri (aproximativ 7% din populaţia României); în 1974 avea
al
2.500.000 de membri (11,5% din populaţie), iar în 1989, aproximativ 4.000.000 de
membri (18% din populaţie). PCR era partidul cu cel mai numeros efectiv dintre ţările
e

europene aflate în sfera de influenţă a URSS.


al

Organul suprem de decizie al organizaţiilor de partid era Conferinţa, convocată o


on

dată la 2 ani la nivelul regiunii şi raionului, o dată la 5 ani la nivelul judeţului şi o dată la 2
ani şi jumătate la nivelul municipiului, oraşului şi comunei. Printre atribuţiile acesteia
si ti

enumerăm: dezbaterea activităţii comitetului de partid şi a comisiei de revizie, analiza


Ia Na

activităţii de partid, problemele economice, social-culturale ale sfaturilor


populare/consiliilor populare, ale organizaţiilor de masă şi obşteşti, alegerea comitetului
de partid al organizaţiei de partid respective, Comisia de Revizie 1, delegaţii la Congresul
e

P.C.R. şi delegaţii pentru conferinţa organizaţiei de partid superioare, desemnarea


AN el

candidaţilor pentru organizaţiile de partid superioare.


În intervalul dintre conferinţe, Comitetul de Partid asigura îndeplinirea hotărârilor
SJ hiv

superioare de partid, alegea Biroul2, organiza activitatea Secretariatului3, a Colegiului de


Partid4, organiza munca de educaţie comunistă a membrilor săi, îndruma şi conducea
Ar

1
Comisia de Revizie a fost o structură specifică comitetelor regionale şi judeţene. Ea verifica modul de rezolvare a
cererilor, scrisorilor, sesizărilor adresate de cetăţeni organelor locale de partid, întocmea bugetul, răspundea de
gospodărirea mijloacelor băneşti şi a bunurilor materiale.
2
Biroul întocmea rezultatele activităţii depuse şi raporta despre aceasta.
3
Secretariatul analiza problemele curente şi controla modul în care erau executate hotărârile luate, el raportând
Biroului despre hotărârile adoptate.
4
Colegiul de Partid o altă structură specifică comitetelor regionale şi judeţene care se subordona faţă de Comisia
Controlului de Partid şi faţă de Comitetul Regional. Colegiul de Partid controla modul de aplicare a hotărârilor
partidului şi ale guvernului în toate ramurile de activitate, lua măsuri disciplinare, îi excluderea din partid pe cei cu un
trecut necorespunzător, ţinea evidenţa membrilor de partid ilegalişti, efectua anchete în urma sesizărilor şi reclamaţiilor

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
|6

activitatea organelor puterii de stat şi a organizaţiilor obşteşti, numea redacţiile ziarelor de


partid, confirma redacţiile ziarelor de întreprinderi şi instituţii, repartiza în cuprinsul
organizaţiei sale forţele şi mijloacele partidului, administra fondurile băneşti ale
organizaţiei de partid, informa organul de partid superior cu privire la activitatea
desfăşurată.
Aparatul propriu al Comitetului de partid era format din secţii, fiecare secţie

i
ie
cuprinzând mai multe sectoare, iar structura aparatului depindea de atribuţiile şi
competenţele comitetului respectiv, de exemplu, aparatul comitetului raional cuprindea

an
Secţia Organizaţii de Partid, Sindicate şi UTM, Secţia Propagandă şi Agitaţie, Secţia
Agrară, Sectorul de Verificare a Cadrelor şi Secretariatul Tehnic, iar aparatul comitetelor

om
orăşeneşti era format din Secţia Organizaţii de Partid, Sindicate şi UTM, Secţia
Propagandă şi Agitaţie şi Secretariat Tehnic.
În perioada 1944-1947, Comitetul Regional Moldova al PCR, cu sediul la Iaşi, avea

R
în subordinea sa următoarele comitete raionale: Iaşi, Suceava, Botoşani şi Valea
Trotuşului-Bistriţa, care la rândul său cuprindea organizaţiile judeţene Bacău, Neamţ şi

e
Roman. După plenara CC al PCR din 8 februarie 1946, când s-a hotărât înfiinţarea de zone
al
regionale mai mici, Comitetul Regional Moldova al PCR a fost desfiinţat şi înlocuit de un
organism cu întindere mai mică , Organizaţia Regională PMR Iaşi.
e

Din 1952 şi până în 1968, Comitetul Regional al PCR era format din următoarele
al

secţii şi sectoare: Secţia Organe Conducătoare de Partid, Sindicat şi U.T.M., care


on

era compusă din: sectorul Carnet de partid; sectorul Chestiuni Statutare; sectorul
Statistică de partid; sectorul Organe sindicale, U.T.M. şi Sfaturi Populare; sectorul
Organizaţii de masă; sectorul Documentare şi Perfecţionare a cadrelor; sectorul
si ti

Pregătirea şi Perfecţionarea Cadrelor; sectorul Evidenţa Cadrelor. Secţia


Ia Na

Propagandă şi Agitaţie. Aceasta cuprindea: sectorul Agitaţie; sectorul Învăţământ


Public; sectorul Muncă Cultură; sectorul Literatură şi Artă; sectorul Ştiinţă; sectorul de
Presă şi Difuzare; sectorul Sport; sectorul de Evidenţă a Cadrelor. Secţia
e

Administrativ-politică, care cuprindea: Sectorul Armată, Securitate, Miliţie şi


AN el

Sectorul Justiţie, Sănătate, Crucea Roşe, Culte. Secţia Industrie Grea. Aceasta
SJ hiv

cuprindea: Sectorul Industrie Grea (metalurgie, energie electrică, industrie extractivă);


Sectorul Transporturi şi Telecomunicaţii şi Sectorul Silvicultură şi Industria Lemnului.
Secţia Industrie Uşoară. Aceasta cuprindea: Sectorul Industrie Alimentară, Industrie
Ar

Uşoară, Industrie Locală. Secţia Panificaţie, Finanţe, Comerţ şi Cooperaţie.


Aceasta cuprindea: Oficiul de Plasare a Forţelor de Muncă, Şcolile profesionale, Oficiul de
pensii şi căminele de Orfani şi bătrâni. Secţia Agrară. Cuprindea patru sectoare:
Sectorul Cultura Plantelor şi Creşterea Animalelor, Sectorul S.M.T. şi G.A.S., Sectorul
Colectărilor de stat şi Sectorul G.A.C. Sectorul Verificarea Cadrelor. Secţia
Gospodărie de Partid. Din această secţie făceau parte sectoarele: Contabilitate,

primite la adresa unor membri de partid.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
|7

Intendenţă, Transport, Aprovizionare, Cabinet medical, Evidenţa cadrelor.


Secretariatul Tehnic, care cuprindea: Arhiva, Evidenţa scrisorilor, a audienţelor şi
dactilografierea materialelor.
În urma modificărilor administrativ-teritoriale aduse de Constituţia Republicii
Socialiste România din 1965 şi Legea Nr. 2 din 16 februarie 1968, a luat fiinţă Comitetul
Judeţean Iaşi al PCR, care a înlocuit Comitetul Regional PMR Iaşi. Structura acestui organ

i
ie
nou a fost mai puţin stufoasă, dar cu atribuţii sporite prin înfiinţarea Comisiei Economice,
Comisiei pentru Probleme de Agricultură şi Silvicultură, Comisiei pentru probleme

an
Organizatorice şi Viaţa de Partid, Comisiei pentru Propagandă, Învăţământ, Ştiinţă şi
Cultură şi Grupul de Lectori al Comitetului Judeţean.

om
For suprem la nivelul regiunii, Comitetul Regional al PCR îndruma, coordona şi
controla întreaga activitate administrativă şi de partid (politică, economică-socială,
culturală etc.) a tuturor organizaţiilor partidului din Regiunea Iaşi.

R
Documentele care alcătuiesc Fondul Regionala PCR Iaşi, Documente speciale de

e
dinainte de 23 august 1944, 1906-1959, 1,15 m.l., 108 u.a., conţin atât documentele
al
originale, cât şi copii, fotocopiile5 şi negativele unor documente propagandistice folosite în
perioada ilegalistă şi ulterioară a partidului sau legate de anumite evenimente precum
e

greva ceferiştilor. De asemenea, pot fi regăsite publicaţii („Lupta de clasă”; „Scânteia”;


al

„Veac nou”; „Frontul Muncii”; „Proletarul”; „Deşteptarea”; „Iaşul Socialist”; „Muncitorii


on

C.F.R.”); broşuri („Către toţi soldaţii şi marinarii, muncitori şi ţărani îmbrăcaţi în haine
militare”; „Ce trebuie să ştie orice revoluţionar”); volume ale unor autori (V.I. Lenin,
Proletariatul revoluţionar şi dreptul de autodeterminare a naţiunilor; K. Marx,
si ti

Manifestul Partidului Comunist sau Constantin Dobrogeanu-Gherea, Neoiobăgia );


Ia Na

manifeste şi afişe („Către întreg poporul muncitor de la oraşe şi sate. Către toate popoarele
asuprite din România, către întreaga generaţie tînără, asuprită şi exploatată”); discursuri
politice (Gheorghe Dimitroff, „Raportul la al VII-a Congres al Kominternului. Ofensiva
e

fascismului şi sarcinile Internaţionalei comuniste în lupta pentru unitatea clasei


AN el

muncitoare contra fascismului”; I. V. Stalin, „Raportul Tovarăşului Stalin la Congresul al


SJ hiv

XVII-lea al PC (Bolşevic) din Uniunea Sovietică”); Rezumatele lui Carlo Cafero la Capitalul
lui Karl Marx; fotocopiile unor articole precum: Constantin Dobrogeanu-Gherea, „Robia şi
socialismul”; Jules Guesde, „Problemă şi deslegare”; „Acte şi corespondenţă, relative la
Ar

renunţările la tron ale fostului principe moştenitor (1918-1919-1925)”; Copiile unor


documente legate de „Problema comunistă la atelierele C.F.R. Nicolina Iaşi; sentinţa
penală de condamnare a unui grup de comunişti de Tribunalul Judeţean Roman din 1934;
copiile materialelor de la „Conferinţa organizaţiilor comuniste ilegale din România, ţinută
la Iaşi în martie 1921; copiile actelor constitutive şi ale statutului societăţii cooperatiste

5
Operaţiunea de fotocopiere a fost realizată în anul 1960, originalele fiind trimise la arhiva centrală a
partidului din Bucureşti.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
|8

„Casa Poporului”, „Cooperaţia pentru Aprovizionarea Produselor şi Desfacere Agricolă”;


„Sindicatul profesional al muncitorilor de la CFR din Iaşi”; Statutul Partidului Naţional
Ţărănesc din februarie 1935; Manifestul program al Partidului Naţional Ţărănesc, din
octombrie 1944; dări de seamă şi situaţii gestionare, rapoarte de activitate şi procese-
verbale ale şedinţelor Comitetului Central al Societăţii Culturale, Sportive şi Muzicale a
Personalului Inspecţiei Atelierelor CFR Iaşi, SAI; Materiale întocmite de comisia care a

i
ie
lucrat pentru strângerea datelor cu privire la greva de la Atelierele CFR Nicolina Iaşi;
amintirile muncitorilor participanţi şi a celor care au sprijinit greva ceferiştilor de la

an
Atelierele Nicolina Iaşi şi CFR Paşcani în 1933 şi copiile „Istoriei şi activităţii mişcării
comuniste din Iaşi”, întocmită de Siguranţa Statului; ale „Istoricului şi activităţii comuniste

om
în Oraşul Iaşi”, ale „Desfăşurării mişcării comuniste în Iaşi, de la 1 aprilie 1942, la 1 aprilie
1943”, ale „Directivelor pe anul 1943-1944, privind mişcarea comunistă”; ale „Istoricului
Comunismului la Iaşi pe categorii sociale” şi ale „Istoriei Mişcării legionare”; diverse tabele

R
cu delegaţii şi instructorii CC al PCR; delegaţii de la Iaşi în Comitetul Central de Acţiune al
ceferiştilor; membrii comitetului de iniţiativă de la CFR Nicolina; membrii Comitetului

e
Sindical Unitar; cei 483 de muncitori care au participat la greva din Atelierele CFR
al
Paşcani/februarie 1933; comitetul de grevă de la CFR Nicolina Iaşi; delegaţii la conferinţa
regională Iaşi a ceferiştilor din 1932; martorii de la Iaşi în procesul ceferiştilor de la
e

Bucureşti şi Craiova şi în procesul lui Ilie Pintilie de la Iaşi; muncitorii care au participat la
al

luptele de la Griviţa Bucureşti; cei care au sprijinit greva ceferiştilor de la Iaşi; Paul
on

Mihailovici, „Album de Documente Moldoveneşti din veacul al XV-lea”.


Documentele fondului au fost constituite între anii 1906 şi 1959, în mare măsură
acestea fiind într-o bună stare de conservare, unele fiind restaurate. Totuşi, deşi restaurate,
si ti

unele dintre aceste documente nu pot fi citite, căci au fost deteriorate înainte ca ele să
Ia Na

ajungă în arhiva partidului.

Fondul Regionala PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944,


e

1906-1959, 1,15 m.l., 108 u.a. a fost preluat în anul 1990, dar nu a fost luat în evidenţă,
AN el

motiv pentru care am întocmit un astfel de proces-verbal de luare în evidenţă, în baza


căruia fondul a fost trecut în Registrul General de Arhivă, conform art. nr. 80 din Normele
SJ hiv

tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale. O primă ordonare a


fondului a fost realizată de domnul Adrian Amarandei, care a efectuat şi o primă
Ar

inventariere a acestuia, manuscrisul inventarului fiind tehnoredactat de doamna Mihaela


Popa. Ordonarea finală a fondului a fost realizată de subsemnatul, Flavius Cristian
Zaharia, şi este una cronologică, în conformitate cu art. nr. 10 din Normele tehnice privind
desfăşurarea activităţii în Arhivele Naţionale. Prezentul inventar, realizat de
subsemnatul, este rezultatul activităţii de îmbunătăţire şi, acolo unde a fost necesar,
corectare şi dezvoltare a inventarului întocmit de domnul Adrian Amarandei şi
tehnoredactat de doamna Mihaela Popa, în conformitate cu planul metodic de lucru,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
|9

aprobat de conducerea SJAN Iaşi. Prin urmare, în prelucrarea documentelor din acest fond
au fost implicaţi subsemnatul, Zaharia Flavius-Cristian, domnul Adrian Amarandei şi
doamna Mihaela Popa.
Pentru întocmirea prezentului inventar am consultat următoarele surse: Legea nr.
16/1996 a Arhivelor Naţionale din 2 aprilie 1996, publicată în „Monitorul Oficial”, anul
VIII, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996; modificată şi completată prin Legea nr. 358/2002

i
ie
din 6 iunie 2002 („Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 476 din 03.07.2002), Ordonanţa de
Urgenţă nr. 39/2006 din 31 mai 2006 („Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 486 din

an
05.06.2006) şi Legea nr. 474/2006 din 12 decembrie 2006 („Monitorul Oficial”, Partea I,
nr. 1016 din 21.12.2006); Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele

om
Naţionale aprobate de directorul general prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996,
Bucureşti, 1996 şi Metodologia privind prelucrarea arhivistică şi folosirea documentelor
create de organismele centrale şi locale ale PCR.

R
e
al
e

27 septembrie 2012
al

Zaharia Flavius Cristian


on

Consilier asistent
si ti
Ia Na
e
AN el
SJ hiv
Ar

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 10

I N V E N TAR

i
ie
REGIONALA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, IAŞI

an
DOCUMENTE SPECIALE DE DINAINTE DE 23 AUGUST 1944

om
Nr.

R
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.
e
al
Copia unui memoriu al lucrătorilor
e
brutari din oraşul Iaşi, adresat
al

Primăriei Comunei Iaşi.


1. 53 1906 4
on

Documentul provine din Arhivele


Statului Iaşi, Fondul Primăria Comunei
si ti

Iaşi, Dosar 408/1906.


Ia Na

Fotocopiile organului comunist-


libertan, „Vremuri Noi”, Anul I, Nr.1,
e

18 octombrie 1908. Din cuprins:


AN el

2. 62 „Cuvântul nostru”, „Sindicalismul”, 1908 8


SJ hiv

„Leo Tolstoi”.
Ar

U.a. conţine şi negativele a 8 fotocopii.

3. 40 Fragment din Neoiobăgia de 1910 50


Constantin Dobrogeanu-Gherea, pp.
17-116, partea I.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 11

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Original

i
ie
Fragment din Neoiobăgia de

an
Constantin Dobrogeanu-Gherea, pp.
3. 40 117-210, partea a II-a. 1910 47

om
Original

R
Fragment din Neoiobăgia de

e
Constantin Dobrogeanu-Gherea, pp.
al
3. 40 211-354, partea a III-a. 1910 72
e
Original.
al

Fragment din Neoiobăgia de


on

Constantin Dobrogeanu-Gherea, pp.


3. 40 1910 82
si ti

355-496, partea a IV-a.


Ia Na

Original.
e

Un număr din Revista „Facla”. Din


AN el

cuprins: „Crăciunul, Crăciunul în


4. 47 1912 8
cazarmă; Două credinţe”, „Spiru C.
SJ hiv

Haret”, „Războiul”, „Polemici”.


Ar

5. 9 „Manifest [Partidului, n.n.] 1913 - 34


Comunist” de K. Marx şi Fr. Engels, 1959
în româneşte de Ioan Sion, cu o
introducere de C. Racovscki, tipărit
la „Cercul de editură socialistă”, în
Colecţia Biblioteca „România

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 12

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Muncitoare”.

i
ie
Original şi restaurat.

an
„Puşcăriaşul (Monolog în proză)”.

om
Din cuprins: „Desrobirea muncei.
Prolog la tabloul vivant”,

R
„Internaţionala”, „Cântec de 1 mai”;

6. 43 „Sus Luptători”; „Marş de 1 mai”; - 18


Hora muncitorilor”; Noi vieţuim”;
e
al
„Imnul muncitorilor italieni; Marş”;
„Sub steagul roşu”.
e
al

Original.
on

Revista periodică Biblioteca Lumen,


si ti

Nr. 104-105. Paul Lafargue, „Dreptul


Ia Na

la Lene”, în româneşte de Ion


7. 44 Brănişteanu; Editura „Lumen”, 1919 31

Bucureşti.
e
AN el

Original.
SJ hiv

Jules Guesde, Problemă şi


deslegare.
Ar

8. 45 - 8

Original.

9. 48 Decupaje din diferite ziare ale unor 1919 - 14


articole: „Din crimele burgheziei”; 1935
Mihail Gh. Bujor, „Să smulgem din

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 13

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

temniţe pe închişii noştrii!”;

i
ie
Adevărul politic, nr. 11247, „1920 –
Doliul Democraţiei. Dobrogeanu-

an
Gherea”; „Greşeala Socialiştilor”;

om
„Creştinism şi Comunism”, Maxim
Gorki, „Vladimir Ilici Lenin”, Lenin,
„Menirea Tineretului Comunist”;

R
Ghempet, „Moartea tov-ului Const.
Ivănuş (1886-1928)”; „Învierea lor şi
e
al
învierea noastră”; Revista Manifest,
„Letea, fabrică de aur”; „Ilya
e
Ehrenburg şi noul suflet omenesc”;
al

„«Amicii» lui Panait Istrati”; „Între


on

capitularea naţional-ţărănistă şi
ofensiva dreptei”.
si ti
Ia Na

Biblioteca Socialistă, Raicu Ionescu-


Rion, Religia, Familia, Proprietatea
din epoca revoluţiei franceze, Ediţia
e

10. 41 a II-a, Bucureşti, Cercul de editură 1919 16


AN el

socialistă”, 1919.
SJ hiv

Broşură originală restaurat.


Ar

11. 1 Fotocopii ale publicaţiei bilunare, 1920 45


Lupta de clasă, anul I, nr. 3 din
august 1920, care apărea pe 1 şi 16
ale fiecărei luni sub îngrijirea
secţiunii Bucureşti a Partidului

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 14

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Socialist. Din cuprins: un articol

i
ie
legat de amânarea Congresului
general al partidelor socialiste din

an
Regat, Ardeal şi Bucovina; „Victoria

om
politică a Rusiei Sovietice” la finalul
primului război mondial; Franz
Mehring, „Friedrich Engels (28

R
noiembrie 1820 - 6 august 1895)”;
Charles Rapport, „Cum se va face
e
al
Revoluţia Socialistă?”; D. Fabian,
„De la Marx la Lenin (cum falsifică
e
un social-democrat marxismul)”;
al

„Tactica Internaţionalei a Treia


on

(Teze)”; „Jean Jaurès (3 septembrie


1859 – 31 iulie 1914)”; „Din întâiul
si ti

an de legi al Republicii Sovietice


Ia Na

Ruse” („Despre căsătorie”); „Rusia:


Trimişii socialişti francezi la
e

Comitetul Executiv al Sovietelor de


AN el

la Moscova” ş.a.
SJ hiv

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora. Originalul a fost
Ar

trimis la Bucureşti la 18 aprilie 1960.

12. 2 Fotocopii ale publicaţiei bilunare, 1920 46


Lupta de clasă, anul I, nr. 4, august
1920. Din cuprins: „Chenzina”;
Tybor Santel: „N. Buharin”; La

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 15

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

„Figuri revoluţionare” – Tybor

i
ie
Samuel; „Cum a triumfat şi căzut
Revoluţia Comunistă în Ungaria”; D.

an
Fabian, „De la Marx la Lenin (cum

om
falsifică un social-democrat
marxismul” (cap. III – Dizolvarea
Constituţiei); Bela Kun, „Cum

R
trebuie să fie organizat partidul
comunist?”; N. Buharin, „Dictatura
e
al
proletariatului în Rusia şi Revoluţia
Mondială”. Secţiunea „Literatură”:
e
G. Spina, „Sparta”; Secţiunea „Viaţa
al

Internaţională”: articole despre


on

Italia, Bulgaria, Elveţia şi Anglia.


si ti

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


Ia Na

negativele acestora. Originalele au fost


trimise la Bucureşti la 11 aprilie 1960.
e

13. 3 Fotocopii ale publicaţiei bilunare, 1920 40


AN el

Lupta de clasă, anul I, nr. 6,


SJ hiv

septembrie 1920. Din cuprins:


„Chenzina”; D. Blagoieff,
„Comunismul şi Statul”; Krassin
Ar

„Legiferarea căsătoriei în Rusia


Sovietistă”; N. Lenin, „Bolşevicii şi
clasa ţărănească”; A. Lunaciarski,
„Instrucţiunea publică în Rusia
Sovietelor”; „Viaţa internaţională”.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 16

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

i
ie
negativele acestora. Originalele au fost
trimise la Bucureşti la 11 aprilie 1960.

an
Calitatea fotocopiilor este foarte slabă.

om
Fotocopii ale publicaţiei bilunare,
Lupta de clasă, anul I, nr. 7,

R
octombrie 1920. Din cuprins:
„Bolşevicii comunişti şi clasa
ţărănească de mijloc”; „Învăţământul
e
al
popular în Rusia Sovietelor”,
e
14. 4 „Manifestul biroului internaţional”; 1920 43
al

„Socializarea”; „Figuri revoluţionare:


«N. Eugen Lèvinè»”.
on

În u.a. pot fi găsite fotocopiile şi


si ti

negativele acestora. Originalele au fost


Ia Na

trimise la Bucureşti la 11 aprilie 1960.


Calitatea fotocopiilor este foarte slabă.
e

Copii ale materialelor de la


AN el

„Conferinţa organizaţiilor comuniste


SJ hiv

ilegale din România, ţinută la Iaşi în


1921 -
15. 54 martie 1921; „Ordinii de zi a 16
1956
Ar

Congresului PCR din mai 1921” şi a


textului de propagandă „Către tot ce
este muncitor în această ţară”.

16. 63 Fotocopia foii organizaţiei socialiste 1922 4


din Moldova, Iaşul Socialist, Anul II,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 17

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Nr.135/12 februarie 1922. Din

i
ie
cuprins: „Viaţa din Rusia”,
„Funcţionarii publici şi Partidul

an
Socialist”.

om
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi
negativele fotocopiilor.

R
Copia actului constitutiv şi a
statutului Societăţii
e
Cooperatiste
al
„Casa Poporului”, Regionala Iaşi,
Vaslui, Huşi, Botoşani şi Dorohoi din
e

17. 60 25.08.1923 şi a actului de posesiune 1923 40


al

pentru capital depus de Virgil


on

Ionescu la 25.12.1923.
si ti

Două exemplare.
Ia Na

„Acte şi corespondenţă, relative la


renunţările la tron ale fostului
e

principe moştenitor (1918-1919-


AN el

18. 46 1925)”. 24
SJ hiv

Original. Deşi u.a. este restaurată, foarte


puţine pasaje sunt lizibile.
Ar

19. 69 Diferite documente legate de 1926- 10


Atelierele CFR Nicolina din Iaşi, 1942
printre care enumerăm: jurământul
şi declaraţia depuse de un lucrător la
primirea în Atelierele CFR Nicolina

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 18

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Iaşi (1926); ordine de serviciu şi

i
ie
mobilizare la lucru pe timp de război
în Atelierele CFR Iaşi (1936, 1940-

an
1942); borderouri de proprietate ale

om
unui lucrător de la Atelierele CFR
Iaşi, cu privire la sumele date pentru
înzestrarea armatei (1941); un carnet

R
de membru al Sindicatului CFR

e
Nicolina Iaşi (1936); legitimaţia unui
al
delegat al Sindicatului CFR Iaşi
pentru încasarea cotizaţiei şi
e
înscrierea de noi membri în sindicat
al

(1936); o legitimaţie de control


on

pentru personalul CFR din Atelierele


Nicolina Iaşi (1940).
si ti
Ia Na

Săptămânalul Deşteptarea, An. I,


Nr.2, 18 decembrie 1927. Din
cuprins: „Tâlcul vandalismelor”, „ …
e

Antisemiţii din Partidul Naţional-


AN el

Ţărănist se «întăreşte»”; „Rolul


SJ hiv

capitalului Particular în economia


20. 35 Rusiei Sovietice”; „Arta şi literatura”; 1927 2
Ar

„Împroprietărirea: Sabotare,
nedreptate, fraudă”; „17 ore de
muncă ___ atelierele CFR Griviţa”;
„De la fabrica Paul Budick”.

Original.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 19

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Copii ale unor manifeste ale Blocului

i
ie
Muncitoresc-Ţărănesc, tipărite în
21. 59 1928 2
preajma alegerilor parlamentare din

an
1928.

om
Fotocopiile publicaţiei Înainte,
organ al Blocului Muncitoresc

R
Ţărănesc, An III, Nr.2, 30
22. 31 1928 4
septembrie 1928.
e
al
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi
negativele acestora.
e
al

Fotocopiile publicaţiei Înainte,


on

organ al Blocului Muncitoresc


Ţărănesc, an III, nr.3, 7 octombrie
si ti

1928. Din cuprins: „La procesul din


Ia Na

Cluj, Un grup de acuzaţi şi avocaţi


23. 32 fotografiaţi la eşirea din sala de 1928 6
e

şedinţe”. În fotografie apare şi L.D.


AN el

Pătrăşcanu.
SJ hiv

În u.a. pot fi găsite fotocopiile şi


negativele a 7 file fotocopiate.
Ar

24. 33 Fotocopiile publicaţiei Înainte, 1928 4


organ al Blocului Muncitoresc
Ţărănesc, An III, Nr.4, 14 octombrie
1928. Din cuprins: „Arhanghelii …
păcii”, „Conferinţele naţional-

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 20

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

ţărăniste, în faţa foametei,

i
ie
declaraţiile lui Keresturi se
prăbuşesc”, „Agentul provocator;

an
demascarea lui Kerestury”;

om
„Radicalizarea neîntreruptă a
maselor”; „Marea manifestaţie a
muncitorilor de la Cernăuţi”; „În

R
mijlocul celor ce muncesc”.

În u.a. pot fi găsite


e
fotocopii şi
al
negativele acestora.
e

Fotocopiile publicaţiei Proletarul,


al

organul partidului Socialist al


on

Muncitorilor din România, Anul I,


Nr. 1, 1 august 1928. Din cuprins:
si ti

„Chemare”, „Socialismul şi
Ia Na

25. 27 cooperaţia”, „Pildă instructivă”, 1928 4

„Martirul: Pavel Axelrod”, „Printre


e

lucrătorii metalurgişti” etc.


AN el

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


SJ hiv

negativele acestora.
Ar

26. 28 Fotocopiile publicaţiei Proletarul, 1928 4


tipărit de Organizaţia Partidului
Socialist al Muncitorilor Români, An
I, Nr. 3, 2 septembrie 1928. Din
cuprins: „Capitularea”, „În ajunul
procesului de Cluj”, „Pentru o

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 21

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

singură Internaţională politică:

i
ie
pentru o singură Internaţională
sindicală”, „Lepădarea de

an
prejudecăţi”, „Cerşetorii”,

om
„Propaganda în mişcarea socială”,
„Fraudele petrolifere”, „Şomajul”,
„Ogorul muncii” etc.

R
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi
negativele acestora.
e
al
Fotocopiile publicaţiei Înainte,
e

organ al Blocului Muncitoresc


al

Ţărănesc, An III, Nr. 1, 23


on

septembrie 1928. Din cuprins: „Cade


guvernul?”, „Un proces monstruos”,
si ti

„Dezbaterile procesului masselor


Ia Na

27. 30 muncitoare – Acuzaţiunile; 1928 4

Dezbaterile procesului”, „Regimul


e

fascist”, „Jos procesele


AN el

antimuncitoreşti”.
SJ hiv

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.
Ar

28. 61 Copiile actului de constituire şi al 1929 16


statutului Sindicatului profesional al
muncitorilor de la CFR din Iaşi, din
21 ianuarie 1929.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 22

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Două exemplare.

i
ie
Fotocopiile publicaţiei Înainte,

an
organ al Blocului Muncitoresc
Ţărănesc, an III, nr.4, 20 ianuarie

om
1929. Din cuprins: „Vocea lui Lenin”,
29. 34 Karl Liebknecht şi Rosa Luxemburg” 1929 7

R
ş.a.

În u.a. pot fi găsite


e
fotocopii şi
al
negativele a 4 dintre acestea.
e

Publicaţia literară socială Prometeu,


al

Anul I, Nr.1 (seria a II-a). Din


on

cuprins: „Materialismul Istoric”,


Upton Sinclair; „Lenin în faţa
si ti

culturei”; „Bibamus!”; „Plaga 1929-


30. 37 15
Ia Na

gerontocraţiei”; „Ale tale dintr’ale 1959

tale, burghezie evree …”.


e

Original. Există o notă de conformitate


AN el

cu originalul din 1959.


SJ hiv

31. 38 Publicaţia literar socială, Prometeu, 1929 14


Ar

An I, Nr.3 (seria a II-a). Din cuprins:


„Morala socialistă”; „Imnul
Internaţionala”; „Duşmanul”;
„Revoluţia Rusă, Supărare”;
„«Sowyetland» Uber alles”; „Cărţi.
Înfrângerea (La Defaite) de al

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 23

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Fadeev”; „«Peste-dealul» Vasluiului

i
ie
…”.

an
Original.

om
Fotocopii ale publicaţiei Tânărul
Muncitor, organ central al secţiei de

R
tineret de pe lângă sindicatele
unitare, An I, Nr.1, octombrie 1929.
Din cuprins: „În faţa
e justiţiei
al
32. 22 burgheze”, „Situaţia ucenicilor dela 1929 6
fabrica Leonida”, „Ziua
e

internaţională a Tineretului”,
al

„Amnestia! Înşelătorie Publică”.


on

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


si ti

negativele acestora.
Ia Na

Rezumatul lui Carlo Cafero la


Capitalul lui Karl Marx. În
e

româneşte de D. Fabian, Editura


AN el

Librăriei „Casei Poporului”, Ediţia a


SJ hiv

33. 39 1930 42
II-a.

Exemplarul I
Ar

Original.

33. 39 Rezumatul lui Carlo Cafero, la 1930 46


Capitalul lui Karl Marx. În
româneşte de D. Fabian, Editura

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 24

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Librăriei „Casei Poporului”, Ediţia a

i
ie
II-a.

an
Exemplarul II

om
Original.

Constantin Dobrogeanu-Gherea,

R
34. 42 Robia şi socialismul. 16

Original.
e
al
Fotocopiile publicaţiei Proletarul,
e

organul Partidului Socialist al


al

Muncitorilor din România, An III,


on

Nr. 20, 1-17 mai 1930. Din cuprins:


„Clasa contra clasă”, „Viaţa
si ti

sindicală” – Lupta socialistă, -


Ia Na

35. 29 nudemagogism”, „Cultura maselor”, 1930 8

„Femeia şi religia”, „14 iulie de Emil


e

Ludwig”, „Sărbătoarea Muncii în


AN el

regiunea petroliferă”.
SJ hiv

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.
Ar

36. 71 Procesul-verbal şi adresa întocmite 1930 15


de Secţiunea de Jandarmi Murgeni-
Tutova şi înaintate către Legiunea de
Jandarmi Tutova, referitoare la un
cetăţean care distribuia fotografiile

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 25

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

lui Ioan Zelea Codreanu şi A.C. Cuza.

i
ie
În u.a. pot fi găsite opt fotografii ale

an
lui Ioan Zelea Codreanu, una a lui
A.C. Cuza şi un carnet de membru al

om
Ligii Apărării Creştine.

R
Copii ale unor manifeste şi
fragmente de manifeste din Arhiva

e
Institutului de Istorie a Partidului de
al
pe lângă CC al PMR din Bucureşti, 1930-
37. 56 17
editate şi tipărite de Comitetul 1933
e
al

Regional Moldova al PCR şi UTC,


Comitetul Local PCR şi UTC Iaşi,
on

între anii 1930-1933.


si ti

38. 55 Copiile unor documente din Arhiva 1931 34


Ia Na

bucureşteană a Institutului de Istorie


a Partidului de pe lângă CC al PMR.
e

Copia Instrucţiunilor Comitetului


AN el

Regional Moldova al PCR adoptate


SJ hiv

în Şedinţa lărgită a Regionalei


Moldova a PCR din 1931.
Documentul pune accentul pe
Ar

strategia şi tactica bolşevică a


luptelor împotriva regimului.

Copia lucrărilor din şedinţa lărgită a


localei PCR Iaşi cu activul de partid,
în care s-a prelucrat Rezoluţia

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 26

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Congresului al V-lea al PCR, din

i
ie
1931.

an
Patru plicuri folosite pentru
înmânarea salariului lui Zup Ioan, 1932-

om
39. 68 4
ceferist la Atelierele CFR Nicolina 1933
Iaşi.

R
Fotocopiile publicaţiei „politic-
muncitoresc-sociale”, Veac nou, An e
al
I, Nr. 1, 3 aprilie 1932. Din cuprins:
e
„Criza şi acordul partidelor”, „Social-
al

democraţia se demască”, „Kreuger –


40. 24 un simbol”, „Conversiunea datoriilor 1932 4
on

agricole”, „Cronica externă”,


si ti

„Cronica internă”.
Ia Na

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.
e
AN el

Fotocopiile publicaţiei „politic-


muncitoresc-sociale”, Veac nou, An
SJ hiv

I, Nr. 3, 17 aprilie 1932. Din cuprins:


„10-17 aprilie”, „După conferinţa de
Ar

41. 25 la Londra”, „Întoarcerea de la Marx”, 1932 4

„Note, însemnări – impresii”.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 27

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Fotocopii ale Buletinului

i
ie
Comitetului de acţiune împotriva
războiului, An. I, Nr. 2, 28 august

an
1932. Din cuprins: „Salut Congresul

om
Internaţional împotriva războiului”,
„Pactul de neagresiune polono-
sovietic şi România”, „În China

R
războiul pe două fronturi”, „Prigoana

e
împotriva activităţii antirăzboinice”,
al
42. 23 „Marşul subofiţerilor pensionari”, 1932 5
„Social-democraţii şi congresul
e
internaţional antirăzboi”, „Un apel al
al

lui Henri Barbusse – «Către


on

muncitorii din industriile de


armamente, industria chimică şi
si ti

transporturi»”, „Răsboiu dintre


Ia Na

Bolivia şi Paraguay”.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


e

negativele acestora.
AN el
SJ hiv

Copia unui manifest al Comitetului


Regional PCR Moldova Iaşi, prin
care masele populare erau chemate
Ar

43. 57 să realizeze Frontul Uniunii 1933 3


Împotriva Fascismului, în primele
zile ale lunii mai 1933. Documentul
provine din Arhivele Statului Iaşi.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 28

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Copiile unor fluturaşi/manifeste

i
ie
editaţi şi tipăriţi de UTC, prin care
44. 58 erau contestate guvernul Cuza-Goga, 1933 5

an
„exploatarea şi fascismul”, iar tinerii

om
erau invitaţi să adere la UTC.

45. 70 „Imnul ceferiştilor”. 1933 1

R
Documente privind revizuirea
Angajamentului Pădurii e Soleşti,
al
proprietatea lui Gh. Rosetti-Solescu,
e
Comuna Soleşti, Judeţul Vaslui la 10
al

martie 1933.
on

În u.a. pot fi găsite şi declaraţia lui


46. 77 Gh. Rosetti-Solescu privind costurile 1933 11
si ti

necesare pentru regenerarea pădurii;


Ia Na

statistica generală a pădurii:


elemente fizice, elemente economice,
e

descrierea parcelară, planul general


AN el

de exploatare, regenerarea arborilor


SJ hiv

etc.

47. 51 Sentinţa penală a Tribunalului 1934 20


Ar

Judeţean Roman, pronunţată în


şedinţa publică din 13 octombrie
1934, asupra unui grup de
comunişti.

Printre condamnaţi s-au numărat:

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 29

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Michel Solomon (zis Mihai Ilovici) şi

i
ie
David Leibovici (2 ani şi jumătate de
închisoare şi câte 5000 de lei

an
amendă pentru „infracţiuni la

om
liniştea publică”); Bety Mayer, Iţic
Solomon (zis Braunstein), Iosub
Lazarovici, Manase Segal, Mozes

R
Leon, Iancu Moscovici, Nuham

e
Mayer (zis Marcovici), Herşu Ioil (zis
al
Segal) ş.a. (la 6 luni de închisoare şi
plata în solidar a 70 de lei).
e
al

Două exemplare.
on

48. 6 Fotocopiile broşurii Ce trebuie să 1934 34


ştie orice revoluţionar. Scrisoarea
si ti

CC al Partidului Comunist din


Ia Na

România, adresată către toate


organizaţiile de partid, Editura CC al
e

PCR, Ediţia a IV-a, mai 1934. Din


AN el

cuprinsul menţionăm: „Regulile


SJ hiv

principale ale conspiraţiei”, „Cum


trebuie să ne purtăm la Siguranţă?”,
Ar

„În închisoare”.

Fotocopia Broşurii Modificarea


Constituţiei. Conferinţă susţinută de
D. Vaida Voevod la Fundaţia Carol în
15 mai 1935.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 30

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

i
ie
negativele acestora. Originalul a fost
trimis la Bucureşti la 11 aprilie 1960.

an
Procesele-verbale ale şedinţelor

om
Comitetului Societăţii Cercul de
1934-
49. 78 Gospodine, Filiala Vaslui, din 38
1944

R
perioada 15 decembrie 1934 – 27
ianuarie 1944.

e
al
Paul Mihailovici (diacon la Catedrala
din Chişinău), Album de Documente
e
al

Moldoveneşti din veacul al XV-lea,


50. 72 Iaşi, Institutul de arte grafice şi 1934 14
on

Editură Brawo, 1934. Albumul a fost


tipărit sub egida Fundaţiei „Regele
si ti
Ia Na

Ferdinand I”.

Procese verbale ale şedinţei


e

Comitetului Central al Societăţii


AN el

Culturale, Sportive şi Muzicale a 1934-


51. 80 100
SJ hiv

Personalului Inspecţiei Atelierelor 1944


CFR Iaşi, SAI CFR în perioada 18
Ar

mai 1934 – 7 martie 1944.

52. 5 Fotocopii ale broşurii Către toţi 1935 23


soldaţii şi marinarii, muncitori şi
ţărani îmbrăcaţi în haine militare,
Editura Comitetului Central al

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 31

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Partidului Comunist din România,

i
ie
Ediţia a II-a revizuită şi ale copertei
broşurii scrise de Căpitan T.

an
Popescu, Fapta eroică a soldatului

om
Stan Nicolae. Amintiri din războiul
de întregire a neamului, Editura
„Eminescu”, Ediţia a II-a revizuită.

R
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

e
negativele acestora. Originalele au fost
al
trimise la Bucureşti la 11 aplirilie 1960.
e

Negativul fotocopiilor manifestului


al

„1 august, zi de luptă internaţională,


on

contra războiului şi fascismului.


Către toţi muncitorii şi ţăranii din
si ti

România. Către întreg poporul


Ia Na

53. 7 muncitor de la sate şi oraşe. Editat 1935 2


de CC PCR”.
e

În u.a. pot fi găsite negativele, căci


AN el

documentele nu au fost tipărite.


SJ hiv

Documentele originale au fost trimise la


Bucureşti la 11 aprilie 1960.
Ar

54. 8 Fotocopiile manifestului „Către 1935 2


întreg poporul muncitor de la oraşe
şi sate. Către toate popoarele
asuprite din România, către întreaga
generaţie tînără, asuprită şi

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 32

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

exploatată”, Editura CC al PCR.

i
ie
Manifestul este îndreptat împotriva
schimbării constituţiei şi îndeamnă

an
la formarea unui „Front popular

om
antifascist”.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

R
negativele acestora. Originalele au fost
trimise la Bucureşti la 11 aprilie 1960.

e
al
55. 10 Gheorghe Dimitroff, Raportul la al 1935 52
VII-a Congres al Kominternului.
e

Ofensiva fascismului şi sarcinile


al

Internaţionalei comuniste în lupta


on

pentru unitatea clasei muncitoare


contra fascismului, Editura CC al
si ti

PCR, august 1935. Din cuprins


Ia Na

menţionăm: I. „Fascismul şi clasa


muncitoare”, „Caracterul de clasă a
e

fascismului”, „Ce aduce maselor


AN el

fascismul victorios”, „Este oare


SJ hiv

inevitabilă victoria fascismului?”,


„Fascismul este o putere feroce dar
nedurabilă”, II. Frontul unic al clasei
Ar

muncitoare contra fascismului”,


„Importanţa frontului unic”, „Despre
argumentele principale ale
adversarilor frontului unic”,
„Conţinutul şi formele frontului

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 33

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

unic”, „Despre frontul popular

i
ie
antifascist”, „Frontul unic şi
organizaţiile fasciste de massă”,

an
„Lupta pentru unitatea sindicală”,

om
„Frontul unic şi tineretul”, „Frontul
unic antiimperialist”, „Despre un
guvern de front unic”, „Despre lupta

R
ideologică contra fascismului”, „III.
Întărirea partidelor comuniste şi
e
al
lupta pentru unitatea politică a
proletariatului”, „Întărirea partidelor
e
comuniste”, „Unitatea politică a
al

clasei muncitoare”.
on

În u.a. pot fi găsite documente în


original (23 f.) şi fotocopii (29 f.).
si ti
Ia Na

Fotocopii ale textului lui Vladimir


Ilici Lenin, Proletariatul
e

revoluţionar şi dreptul de
AN el

autodeterminare a naţiunilor,
56. 11 1935 15
SJ hiv

Editura C.C. al P.C.R., Ediţia a II-a,


mai 1935.
Ar

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.

57. 12 Fotocopiile Discursului lui Molotov 1935 19


la Congresul al VII-lea al Sovietelor
din ianuarie 1935: „Desvoltarea

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 34

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

democraţiei în patria socialistă –

i
ie
Uniunea Republicii Sovietice
Socialiste”, Editura Comitetului

an
Central al Partidului Comunist

om
Român. Din cuprins menţionăm:
„Cine nu munceşte, nu mănâncă”,
„Schimbări foarte mari în economia

R
şi structura socială a ţării sovietice”,
„Proprietatea
e socialistă”,
al
„Democratizarea ulterioară a
sistemului electoral sovietic”,
e
„Negarea democraţiei în statele
al

burgheze”, „În plină reorganizare


on

fascistă”, „Participarea la alegeri în


URSS”, „Alegeri directe”, „Înlocuirea
si ti

votului necomplect egal prin


Ia Na

egalitatea complectă”, „Înlocuirea


votului public prin votul secret”,
e

„Drumul burgheziei: dela democraţie


AN el

şi parlamentarism la teroare”,
„Drumul Uniunei Sovietice”, „Statul
SJ hiv

de tip nou”.
Ar

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.

58. 13 Fotocopiile textului lui I. V. Stalin, 1935 28


Raportul Tovarăşului Stalin la
Congresul al XVII-lea al PC

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 35

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

(Bolşevic) din Uniunea Sovietică,

i
ie
tradus din rusă, Editura CC al PCR,
Ediţia a II-a, mai 1935. Din cuprins

an
menţionăm: „Criza continuă a

om
capitalismului mondial şi situaţia
externă a uniunii sovietice”, „1.
Mişcarea crizei economice în ţările

R
capitaliste”, „2. Ascuţirea situaţiei
politice în ţările
e
capitaliste”,
al
„Relaţiile dintre URSS şi statele
capitaliste”.
e
al

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.
on

Fotocopiile textului scris de E.


si ti

Varga, O nouă spărtură în sistemul


Ia Na

societăţii burgheze China sovietică,


59. 14 Editura CC al PCR, august 1935. 1935 10
e

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


AN el

negativele acestora.
SJ hiv

60. 15 Fotocopii ale Buletinului 1935 24


Ar

Comitetului Central al PCR, Anul V,


Nr.21, iunie 1935. Din cuprins
menţionăm: „Congresul al VII-lea al
Internaţionalei Comuniste şi
sarcinile partidului comunist din
România”, „Situaţia organizaţiei

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 36

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

partidului Comunist din Bucureşti şi

i
ie
sarcinile ei imediate”, „Sarcinile
imediate care stau în faţa

an
organizaţiilor din Bucureşti sunt:”,

om
„În contra dezertorilor”.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

R
negativele acestora.

Fotocopii ale ziarului


e
Scânteia,
al
organul central şi săptămânal al
PCR, anul V, nr.12, 22 aprilie 1935.
e

Din cuprins menţionăm:


al

„Modificarea Constituţiei” (Una din


on

platformele pregătirii dictaturii


fasciste deschise”, „Ţăranii din
si ti

Rozno-Braşov au arătat că prin luptă


Ia Na

unită poate fi împiedicată scumpirea

61. 16 vieţii”, „Pentru frontul unic de 1935 4


e

acţiune”, „Greva din Buhuşi”,


AN el

„Politica hotărâtă de pace a Uniunii


SJ hiv

Sovietice împiedică încă izbucnirea


războiului”, „Patronii fabricei de
textile Venus din Bucureşti îşi bat joc
Ar

de lucrătoare şi le zvârlă în braţele


prostituţiei”.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 37

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Fotocopiile ziarului Scânteia,

i
ie
organul central şi săptămânal al
PCR, Anul V, Nr. 13, 10 mai 1935.

an
Din cuprins menţionăm: „De 1 Mai,

om
muncitorimea din întreaga ţară a
manifestat pentru lupta în front unic
împotriva ofensivei capitaliste, a

R
fascismului şi războiului”, „Pentru
ajutorarea victimelor fascismului”,
e
al
„Porunca zilei pentru clasa
muncitoare. Este Frontul Unic
e
62. 17 împotriva burgheziei sau dezbinarea 1935 4
al

Frontului de luptă muncitoresc?”, „1


on

Mai în Patria Socialistă”, „Moartea


Tovului Filip”, „Greva de la Buhuşi
si ti

continuă eroic de mai mult de 2


Ia Na

luni”, „Pactul Franco-Sovietic”,


„Muncitorii români şi solidaritatea
e

internaţională”, Metropolitanul din


AN el

Moscova este pus în funcţiune”.


SJ hiv

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.
Ar

63. 18 Fotocopiile ziarului Scânteia, organ 1935 4


central şi săptămânal al PCR, Anul
V, Nr. 14, 17 mai 1935. Din cuprins
menţionăm: „Bestialitatea fascistă a
bătăuşului Mirescu contra

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 38

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

muncitorilor social-democraţi

i
ie
partizani ai Frontului Unic Proletar
trebue să întărească lupta pentru

an
realizarea Frontului Unic”,

om
„Muncitorii din Capitală primesc cu
pietre şi ouă clocite pe fascistul
Vaida Voevod”, „Organizaţii întregi

R
social-democrate se ridică pentru
frontul unic peste capul
e unor
al
conducători soc.-fascişti”, „Românii
din Franţa în ajutorul fraţilor de
e
clasă din România”, „Acţiunea
al

internaţională împotriva teroarei din


on

România”, „Salvaţi pe muncitorii


antifascişti închişi la Doftana”,
si ti

„Trăgând învăţămintele luptei lor


Ia Na

eroice de 10 săptămâni, muncitorii


din Buhuşi trebuie să organizeze
e

contraatacul victorios”, „Împiedicaţi


AN el

cu forţa de massă sigilările şi


sechestrările operate de agenţii
SJ hiv

fiscali populaţiei nevoiaşe”.


Ar

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.

64. 19 Fotocopiile ziarului Scânteia, organ 1935 6


central şi săptămânal al PCR, Anul
V, Nr. 21-22 (63), 27 iulie 1935. Din

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 39

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

cuprins menţionăm: „Respingeţi

i
ie
atacul fascist contra organizaţiilor
populare de masă”, „Despre

an
campania naţional-ţărănistă”, „Prin

om
lupta contra scumpetei în front
comun să împiedicăm înfometarea
masselor muncitoare”, C. Doncea,

R
„Februarie 1933 – februarie 1935”,

e
„Batalioanele ceferiste în marş spre
al
greva generală. Mecanicii de pe
locomotive deschid seria luptelor.
e
Personalul de întreţinere în delegaţie
al

de massă de mii de muncitori toate


on

categoriile de proletari ceferişti,


căliţi în luptele eroice din Februar
si ti

1933, în Front Unic, îi sprijină


Ia Na

solidari şi pregătesc intrarea lor în


luptă deschisă”, „În ţara dictaturii
e

proletariatului – în primele 6 luni


AN el

din 1935 Industria grea din U.S. şi-a


mărit cu 25,3% producţia”,
SJ hiv

„Contingentul Congresului al 7-lea al


Internaţionalei Comuniste”, „La
Ar

lupta pentru eliberarea Anei Pauker,


Iordan Koleff şi Şmil Markovici”,
„Acordul naval anglo-american, o
victorie a provocatorilor de război
fascişti”, „Scrisoarea lui Romain

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 40

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Rollan către tovarăşul Stalin”.

i
ie
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

an
negativele acestora.

om
Fotocopii ale Noi vrem pământ,
foaie lunară a PCR, Anul II, Nr. 3,

R
iunie 1935. Din cuprins menţionăm:
„Despre „statul ţărănesc”, „De ce a
serbat Regele cu atâta alai ziua de 8
e
al
iunie”, „Uniunea Sovietică în fruntea
luptei pentru păstrarea păcii”,
e

„Ţăranii lipsiţi de pământ din


al

65. 20 Albineţi-Bălţi ară imaşul comunal”, 1935 4


on

„Unde stăpânesc muncitorii şi


ţăranii. Distruge oare colectivizarea
si ti

din Uniune prosperitatea


Ia Na

ţărănească?”, „Ţăranii din Bădeşti-


Oltenia câştigă o nouă luptă”, „Lupta
e

ţărănimii muncitoare”.
AN el

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


SJ hiv

negativele acestora.
Ar

66. 21 Fotocopii ale Noi vrem pământ, 1935 4


foaie lunară a PCR, Anul II, Nr. 4,
iulie 1935. Din cuprins menţionăm:
„În ziua de 1 august, zi internaţională
de luptă contra războiului, cot la cot
cu muncitorii şi ceilalţi asupriţi, prin

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 41

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

greve şi demonstraţiuni de stradă, să

i
ie
demonstrăm voinţa noastră hotărâtă
de a împiedica războiul şi fascismul

an
aducător de foame, sărăcie şi

om
războiu”, „Despre campania
Naţional-Ţărănistă”, „Din Uniunea
Sovietică, Ţara unde stăpânesc

R
muncitorii şi ţăranii”, „Aşa zisă
Valorificare a grâului, un nou jaf şi
e
al
înşelare a ţărănimii şi a poporului
muncitor”, „Prin lupta lor hotărâtă,
e
ţăranii din Com. Bucşani, Jud.
al

Dâmboviţa îşi salvează islazul”,


on

„Luptaţi pentru eliberarea sătenilor


din Savadisla-Cluj, condamnaţii
si ti

pentru că au luat lemne din pădure”,


Ia Na

„Din luptele ţărănimii din Oltenia


pentru Izlaz”.
e

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


AN el

negativele acestora.
SJ hiv

67. 26 Fotocopiile publicaţiei „economic- 1935 4


social-culturale”, Frontul Muncii,
Ar

Anul I, Nr. 4, 8 septembrie 1935. Din


cuprins menţionăm: „Front popular
împotriva cenzurei şi stărei de
asediu”, „front unic, front popular şi
elemente noi în situaţia de azi”,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 42

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

„împotriva antisemitismului”,

i
ie
„Protestul deţinutelor politice de la
Mislea”.

an
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi

om
negativele acestora.

R
Manuscrisele a două articole
semnate Şt. Ghioc, pseudonimul lui
Ştefan Bucur, destinate publicării.
e 1935-
68. 36
al 15
Titlurile articolelor sunt 1959
următoarele: „Lipsa de lucru” şi
e

„Pentru ce scriem”.
al
on

Fotocopiile Buletinului Oficial al


Uniunii Generale a Sindicatelor CFR,
si ti

Muncitorii C.F.R., Anul III, Nr. 8,


Ia Na

octombrie 1935. Din cuprins


69. 64 menţionăm: „Cerem respectarea 1935 4
e

regulamentului, Activitatea
AN el

culturală, Metodele de activitate ale


unui sindicat modern, Activitatea
SJ hiv

sindicală”.
Ar

Statutul Partidului Naţional


Ţărănesc votat de Comitetul Central
70. 73 1935 24
Executiv în şedinţa de la 4 şi 5
februarie 1935.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 43

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Dări de seamă şi situaţii gestionare

i
ie
ale Societăţii Culturale, Sportive şi
Muzicale a personalului Atelierelor 1935-

an
71. 81 26
CFR Iaşi, SAI, pe anul 1935, 1936

om
aprobate în adunarea generală
ordinară din 20 şi 27 martie 1936.

R
Dări de seamă şi situaţii gestionare

e
ale Societăţii Culturale, Sportive şi
al
Muzicale a personalului Atelierelor 1935-
72. 84 21
CFR Iaşi, SAI, pe anul 1938, 1939
e
aprobată în adunarea generală
al

ordinară din 9 februarie 1939.


on

73. 65 Fotocopiile Buletinului Oficial al 1936 8


si ti

Uniunii Generale a Sindicatelor CFR,


Ia Na

Muncitorii C.F.R., Anul IV, Nr. 1-5,


ianuarie-mai 1936. Din cuprins
menţionăm: „1 mai 1936. Apel către
e

muncitorii din atelierele CFR”,


AN el

„Conferinţele Uniunii generale a


SJ hiv

sindicatelor de ceferişti”,
„Chestiunea reîncadrărilor şi
Ar

modificarea Regulamentului”,
„Tineretul ceferist se desmeticeşte”,
„Situaţia muncitorimei din ateliere şi
bugetul căilor ferate”, „Cooperativa
«Griviţa ceferiştilor»”; „Activitatea
sindicală”; „Manifestul Confederaţiei

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 44

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Generale a Muncii din România şi

i
ie
PSDR”.

an
În u.a. pot fi găsite fotocopii şi
negativele acestora.

om
Dări de seamă şi situaţii gestionare

R
ale Societăţii Culturale, Sportive şi
Muzicale a Personalului Atelierelor 1936-
74. 82 17
C.F.R. Iaşi, SAI, pe anul 1936,
e 1937
al
aprobate în adunarea generală din
29 aprilie 1937.
e
al

Fotocopiile Buletinului Oficial al


on

Uniunii Generale a Sindicatelor CFR,


Muncitorul Căilor Ferate, Anul V,
si ti

Nr. 7, ianuarie 1937. Din cuprins


Ia Na

menţionăm: „Noi mergem înainte”;


„Sindicatul CFR Griviţa şi Frontul
e

75. 66 Unic”; „O impunătoare şedinţă de 1937 10


AN el

breaslă a sindicatului CFR Griviţa-


Bucureşti”; „Activitatea
SJ hiv

muncitorimei ceferiste din Simeria”;


„Lupta noastră pentru unitate” etc.
Ar

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


negativele acestora.

76. 67 Fotocopiile organului oficial al 1937 10


Federaţiei Asociaţiilor şi Sindicatelor

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 45

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Profesionale CFR, Farul ceferiştilor,

i
ie
Anul V, Nr. 5 şi 10, din 15 martie şi
15 mai 1937. Din cuprins

an
menţionăm: „Hoţii de drepturi”;

om
„Mizeria în lumina cifrelor, Bugetul
CFR”, „Rostul sindicatelor”;
„Adunarea generală a asociaţiei

R
«Drum de fer»”; „Şedinţa Consiliului
Asociaţiei „Tracţiunea””.
e
al
Fotocopiile organului oficial al
e
Federaţiei Asociaţiilor şi Sindicatelor
al

Profesionale CFR, „Farul


ceferiştilor”, Anul V, Nr. 10, 15 mai
on

1937. Din cuprins: „Dezertorii”;


„Cauzele reale ale nemulţumirilor
si ti
Ia Na

muncitorimii ceferiştilor”.

În u.a. pot fi găsite fotocopii şi


e

negativele acestora.
AN el

Dări de seamă şi situaţii gestionare


SJ hiv

ale Societăţii Culturale, Sportive şi


Muzicale a Personalului Atelierelor 1937-
Ar

77. 83 30
CFR Iaşi, SAI, pe anul 1937, 1938
aprobate în adunarea generală
ordinară din 20, 8 aprilie 1938.

78. 85 Procese verbale de şedinţă ale 1939 6


Asociaţiei Generale a Meşterilor din

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 46

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Atelierul CFR Bucureşti, trimise

i
ie
Filialei Iaşi (18 decembrie 1939). Se
solicită un tablou cu membrii

an
asociaţiei, care să cuprindă situaţia

om
fiecăruia, strângerea cotizaţiilor şi
documentarea din statutele şi
lucrările asociaţiei.

R
Dare de seamă şi situaţia gestiunii
e
Societăţii Culturale,
al
Sportive şi
Muzicale a Personalului Atelierelor
e
79. 86 CFR Iaşi, SAI, pe anul 1939, 1940 33
al

aprobate în şedinţa generală din 2


on

aprilie 1940. Corespondenţă


referitoare la înfiinţarea fanfarei SAI.
si ti
Ia Na

80. 79 Copii ale unor acte legate de 1940- 90


constituirea S.A.R. „Metalurgie 1943
Moldova” Iaşi. În dosar pot fi găsite:
e

Copia actului de vânzare-cumpărare


AN el

a 3 imobile, întocmit între Sylvia


SJ hiv

Sterian şi Alexandra Wachtel, ca


vânzătoare, şi inginer Dan Sculy,
Ar

administrator delegat al Societăţii


Anonime în constituirea
„Metalurgica Moldovei”; Hotărârea
din 10 decembrie 1940 a
Tribunalului Ilfov, Secţia I
comercială, prin care Societatea

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 47

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

„Metalurgia Moldovei”, cu sediul în

i
ie
Bucureşti, este autorizată să
funcţioneze; Actul constitutiv şi

an
statutele de funcţionare din 4

om
septembrie 1940; adresa din 17
februarie 1941 a Societăţii Naţionale
de Credit Industrial către Succesorii

R
Nathan Wachtel, Iaşi privind
eşalonarea datoriilor şi precizarea că
e
al
instituţia nu are obiecţii privind
vânzarea către „Metalurgica
e
Moldovei” a fabricii „Progresul
al

Industriei Metalurgice” din Iaşi,


on

fostă Nathan Wachtel”; citaţia şi


declaraţia de chemare în judecată a
si ti

„Metalurgica Moldovei” de către


Ia Na

Alexandrina Wachtel pentru suma


de 200.999 de lei plus procentele
e

legale comerciale de la 5 septembrie


AN el

1941 şi cheltuieli de judecată; copiile


actelor de naştere ale lui Blanche-
SJ hiv

Antoinette Wachtel.
Ar

81. 87 Dare de seamă şi situaţia gestiunii 1941 64


Societăţii Culturale, Sportive şi
Muzicale a Personalului Atelierelor
CFR Iaşi, SAI, pe anul 1940,
aprobate în şedinţa generală din 5

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 48

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

iunie 1941.

i
ie
Corespondenţă referitoare la

an
primirea avizului pentru
reînfiinţarea corului bărbătesc SAI,

om
schimbarea dirijorului fanfarei şi
angajarea lui Darim Vasile, de la

R
Academia de Muzică şi Artă
Dramatică din Iaşi.

e
al
82. 88 Dare de seamă şi situaţia gestiunii 1941- 138
Societăţii Culturale, Sportive şi 1942
e
al

Muzicale a Personalului Atelierelor


CFR Iaşi, SAI, pe anul 1941, aprobate
on

în adunarea generală din 23 iulie


1942.
si ti
Ia Na

În dosar mai pot fi găsite: rapoarte


de activitate pentru anul 1941-1942;
e

balanţa de verificare încheiată la 31


AN el

martie 1942; apelul din 21 martie


1942 pentru înfiinţarea unei şcoli
SJ hiv

corale la Atelierele CFR Iaşi;


corespondenţă referitoare la
Ar

concertele fanfarei atelierelor CFR


Iaşi; corespondenţă referitoare la
mărirea onorariul lui Darim Vasile,
dirijorul Fanfarei CFR Iaşi; Tabel cu
repertoriul lui Darim Vasile,
conducătorul fanfarei SAI; un număr

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 49

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

din ziarul Prutul, Anul IV, Nr. 827,

i
ie
26 iulie 1942, pe a cărui primă
pagină apare un articol care

an
omagiază corul mixt al societăţii

om
Atelierelor CFR Nicolina Iaşi;
programul „Serbării Datinelor de
Crăciun”, duminică 20 decembrie

R
1942, în sala teatrului „Trianon”;
„Marele festival cultural Muzical”,
e
al
20 septembrie 1942, Teatrul
Trianon.
e
al

83. 89 Dare de seamă şi situaţia gestiunii 1942- 207


on

Societăţii Culturale, Sportive şi 1943


Muzicale a Personalului Atelierelor
si ti

CFR Iaşi, SAI, pentru anul 1942,


Ia Na

adoptate în adunarea generală din 10


iulie 1943.
e

În dosar mai pot fi găsite: copia


AN el

procesului-verbal nr. 22 a adunării


SJ hiv

generale din 14 iulie 1943; tabel cu


obiectele de inventar verificate la 1
Ar

iulie 1943; tabel cu repertoriul


muzical; încetarea colaborării lui
Darim Vasile cu fanfara SAI; demisia
lui Darim Vasile de la conducerea
fanfarei, înaintată inspectorului
Atelierelor CFR Nicolina; rapoarte

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 50

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

de activitate ale Societăţii Atelierelor

i
ie
CFR Iaşi pentru săptămânile lunilor:
iulie, august, septembrie, octombrie,

an
noiembrie 1943, privitor la activităţi

om
precum: Biblioteca, festival muzical,
fanfara, corul „mixt” SAI, teatrul,
jazz, football, popicăria, ping-pong,

R
tenis, orchestra, atletism şi lupte, şah
ş.a.; programele
e
„Festivalului
al
Cultural Muzical” organizat la 12
septembrie 1943 în sala CFR „Râpa
e
Galbenă” Iaşi; a „Marelui concert
al

coral şi instrumental” din Turneul


on

Corului Mixt al Societăţii Atelierelor


CFR Iaşi în oraşele Cernăuţi, Bacău
si ti

şi Paşcani în zilele de 21-22 şi 23


Ia Na

octombrie 1943.

Actul Constitutiv şi Statutul


e

84. 74 Cooperaţiei pentru Aprovizionarea 1942 18


AN el

Produselor şi Desfacere Agricolă.


SJ hiv

85. 90 Corespondenţa Societăţii pentru 1943- 51


Ar

Cultură, Sport şi Muzica a 1944


Personalului Atelierelor CFR Iaşi,
SAI, cuprinzând ordinea de zi a
Şedinţei de Comitet SAI din 28
ianuarie 1944; convocatoare pentru
şedinţa din 4 februarie 1944;

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 51

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

rapoarte de activitate pentru

i
ie
săptămânile din lunile: decembrie
1943, ianuarie, februarie şi martie

an
1944; programele „Serbării Datinelor

om
de Crăciun”, organizată duminică 19
decembrie 1943 la Teatrul
„Phoenix”; „Munca şi Unirea,

R
Serbarea Unirei”, organizată în 24
ianuarie 1944, în Sala Teatrului
e
al
„Trianon”; „Programul Serbării
Zilele Temperaţiei”, organizată la
e
Atelierele CFR Nicolina Iaşi.
al
on

Afişul „Lupta pentru libertate prin


viitoarea alianţă a păcii universale”,
si ti

publicat şi afişat cu „Autorizaţia


Ia Na

Guvernământului Provinciei-
Basarabiei, nr. 28986/943”. Pe afiş
apar chipurile: MS Regele Mihai I,
e

86. 75 Mareşalului I. Antonescu; Adolf 1943 1


AN el

Hitler, B. Musolini, Franco şi câte o


SJ hiv

grafică reprezentând Congresul


mondial al juriştilor, Congresul
Ar

mondial al sindicatelor ecumenice


creştine şi „Programul alianţei păcii
sub auspiciile axei”.

87. 49 Copii ale unor documente şi note 1943- 202


informative, precum: „Problema

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 52

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

comunistă la atelierele CFR Nicolina 1944

i
ie
Iaşi, întocmită de vechea poliţie
1943-1944”; note informative

an
despre: Vişu Mişa, Herţun Ion,

om
Leoba Anton, Harţ Mihai, Viscun
Anton, Anastasia Ulea; notă
privindu-i pe muncitorii de la CFR

R
Iaşi (şi Nicolina), bănuiţi a fi
comunişti; tabele
e
nominale
al
întocmite de Inspectoratul de
Jandarmi Iaşi, cu persoanele
e
suspecte din cadrul serviciului
al

Inspecţiei Mişcare CFR Iaşi:


on

Atelierele CFR Paşcani, Atelierele


CFR Nicolina; rapoarte ale Biroului
si ti

Siguranţei cu rezultatele urmăririlor


Ia Na

efectuate în ceea ce-i priveşte pe unii


comunişti de la Atelierele Nicolina
e

(nr. 24.767/11 octombrie 1943);


AN el

tabelul nominal cu muncitorii


Atelierului CFR Nicolina Iaşi,
SJ hiv

comunişti şi simpatizanţi comunişti,


foşti muncitori, mutaţi, decedaţi sau
Ar

dispăruţi, întocmit conform


ordinului 33015/1943, al
Inspectorului general de poliţie Iaşi;
fişa personală a lui Vasile Mititelu,
fost condamnat pentru încălcarea
reglementărilor conflictelor de

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 53

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

muncă (20 martie 1920) şi internat

i
ie
în lagărul Videle Vlaşca între 16 iunie
– 24 septembrie 1941.

an
Textul scris de Lt. Col. Mihăescu

om
Alexandru Constantin, „Cronica
88. 52 1943 10
războiului în perioada 3 ianuarie - 6

R
februarie 1943”.

Copiile unor fragmente din „Curs e


al
asupra muncii de partid în timp de
e
război”, din arhiva PCR descoperită
89. 50 1944 24
al

de poliţie în decembrie 1943 şi


trimisă chesturii şi poliţiei din Iaşi în
on

6 martie 1944.
si ti
Ia Na

Manifestul program al Partidului


90. 76 Naţional Ţărănesc, tipărit în 1944 24
octombrie 1944 la Bucureşti.
e
AN el

91. 92 Procese-verbale şi actul de <1944>- 22


SJ hiv

constituire ale „Sindicatului 1958


profesional al muncitorilor de la CFR
Ar

din Iaşi” şi modificările ulterioare;


procesul-verbal al comisiei
însărcinate cu strângerea datelor şi
materialelor în legătură cu
pregătirea şi desfăşurarea grevei din
februarie 1933 la CFR Nicolina Iaşi,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 54

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

prin care se înaintează o listă cu

i
ie
materialele, dosarele, fotografiile
găsite în arhivele Tribunalului Iaşi

an
din anii 1930-1936. Adrese şi note

om
informative ale Poliţiei şi Siguranţei
referitoare la Ilie Pintilie şi
activitatea comuniştilor la Casa

R
Poporului Iaşi. Nota inspectorului
Siguranţei Iaşi
e
referitor la
al
comportarea lui Ilie Pintilie).
e
Materiale întocmite de Comisia care
al

a lucrat pentru strângerea datelor cu


on

privire la greva Atelierului CFR 1957-


92. 100 31
Paşcani; concluziile generale 1958
si ti

privitoare la evenimentele care au


Ia Na

avut loc la Paşcani în anii 1932-1933.

93. 101 Materiale întocmite de Comisia care 1957 23


e

a lucrat pentru strângerea datelor cu


AN el

privire la mişcarea muncitorilor de


SJ hiv

la Atelierele CFR Paşcani; lista cu


documentele importante privind
Ar

mişcarea muncitorească a
ceferiştilor din Atelierele CFR
Paşcani, aflate în păstrarea
Atelierelor CFR Paşcani (inventarul
materialelor care provin din
rapoartele şi notele confidenţiale

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 55

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

trimise de vechea conducere a

i
ie
atelierelor către organele
superioare); copia unui document

an
referitor la protestul muncitorilor de

om
la Atelierul CFR Paşcani, din 10
februarie 1932; declaraţia Şefului
Atelierelor Paşcani, Emil Mitescu,

R
referitoare la mişcările muncitoreşti
din 3 şi 5 februarie 1933 de la
e
al
Atelierele CFR Paşcani; referatul
direcţiei Speciale A (A1) cu privire la
e
reclamaţia făcută de sindicatul
al

lucrătorilor CFR Paşcani.


on

94. 91 Documente referitoare la greva 1958 22


si ti

ceferiştilor de la Atelierele CFR


Ia Na

Nicolina în februarie 1933.

Materiale întocmite de comisia care


e

a lucrat pentru strângerea datelor cu


AN el

privire la greva de la Atelierele CFR


SJ hiv

Nicolina Iaşi.

Adresă a Comitetului Regional de


Ar

Partid Iaşi, din 1 aprilie 1958, către


Comitetul Central al PMR Secţia
Organizatorică, Bucureşti, prin care
sunt trimise 18 fotografii şi
descrierile caselor conspirative din
Iaşi în care s-ar fi pregătit

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 56

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

evenimentele din februarie 1933 şi

i
ie
fotografii de grup cu muncitori.

an
Lista cu documentele trimise de
Comitetul Regional de Partid Iaşi

om
către Comitetul Central al PMR,
Secţia Organizatorică, Bucureşti,

R
referitoare la greva ceferiştilor din
Iaşi.

e
al
Concluziile comisiei referitoare la
pregătirea şi desfăşurarea luptelor
e

greviste de la Atelierele CFR Nicolina


al

Iaşi; notă cu numărul de muncitori


on

pe secţie la Atelierele CFR Nicolina


Iaşi, în anii 1932-1933; proces-verbal
si ti

al comisiei, prin care propune


Ia Na

decorarea următorilor: Meţiu Ioan


(Andrei), Carol Wexler (bătrânu),
e

Chişinevschi Iosif, Mincu (Craiu),


AN el

Canăr (Moldoveanu), Nicolschi


Vanda (Averbuch), Marin Floarea
SJ hiv

Ionescu, Jeni (nume conspirativ),


Ştefan (nume conspirativ), Ofelia
Ar

Manolia, Chişinevschi Liuba.

95. 93 Tabele cu diverse situaţii legate de 1958 24


greva din februarie 1933 de la
Atelierele CFR Nicolina din Iaşi.
Tabele cu: delegaţii şi instructorii CC

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 57

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

al PCR prezentaţi a fi ajutat la

i
ie
organizarea luptelor ceferiştilor de la
Iaşi, celula PCR şi UTC de la

an
Atelierele CFR Nicolina; delegaţii de

om
la Iaşi în Comitetul Central de
Acţiune al ceferiştilor; membrii
comitetului de iniţiativă de la CFR

R
Nicolina; membrii Comitetului
Sindical Unitar;
emembrii
al
Comitetului de Fabrică de la
Atelierele CFR Nicolina Iaşi;
e
membrii Comitetului Sindical social-
al

democrat de la CFR Nicolina;


on

comitetul de grevă de la CFR


Nicolina Iaşi; delegaţii la conferinţa
si ti

regională Iaşi a ceferiştilor din 1932;


Ia Na

martorii de la Iaşi în procesul


ceferiştilor de la Bucureşti şi Craiova
e

şi în procesul lui Ilie Pintilie de la


AN el

Iaşi; muncitorii care au participat la


luptele de la Griviţa Bucureşti şi se
SJ hiv

găsesc în prezent la Iaşi; muncitorii


din afară care au sprijinit greva
Ar

ceferiştilor de la Iaşi.

Exemplarul I

95. 93 Exemplarul al doilea al tabelelor cu 1958 25


diverse situaţii legate de greva din

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 58

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

februarie 1933 de la Atelierele CFR

i
ie
Nicolina din Iaşi, care pot fi regăsite
în dosarul 95, Exemplarul I.

an
Exemplarul II

om
Tabele cu diverse situaţii legate de

R
greva din februarie 1933 de la
Atelierele CFR Nicolina din Iaşi.

e
Tabele cu: participanţii la greva
al
ceferiştilor de la Atelierele Nicolina
Iaşi în 2 şi 15-16 februarie 1933;
e

96. 94 1958 20
al

membrii comitetelor de acţiune a


grevelor muncitorilor ceferişti din
on

ianuarie-februarie 1933, sau


participanţi la grevă şi care se găsesc
si ti
Ia Na

în regiune.

Exemplarul I
e

Exemplarul al II-lea al tabelelor cu


AN el

diverse situaţii legate de greva din


SJ hiv

februarie 1933 de la Atelierele CFR


96. 94 Nicolina din Iaşi, care pot fi regăsite 1958 17
Ar

în dosarul 96, Exemplarul I.

Exemplarul II

97. 95 Ciorna tabelelor cu participanţii la 1958- 118


greva ceferiştilor de la Atelierele 1959

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 59

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Nicolina Iaşi în februarie 1933; tabel

i
ie
nominal cu participanţii la greva din
16 februarie 1933.

an
Amintiri scrise de muncitorii

om
participanţi la greva ceferiştilor de la
Atelierele Nicolina Iaşi. Printre cei

R
care au scris, enumerăm: Crivei
Mihai, Costea Constantin, Buliga
e
al
Petru, Peteanu Neculai, Isoveanu
Gheorghe, Gheorghiu N. Ioan,
e
Filipenco Ilie, Prodan Ioan, Cezar
al

Ioan, Brătoiu Dumitru, Chiriac


on

Dumitru, Pricop Gheorghe, Popescu


Nicolae, Ignea Vasile, Tudor P.
98. 96 1958 114
si ti

Tudor, Creţu Petru, Popa Ilie, Mitea


Ia Na

Gheorghe, Popa Vasile, Vîrlan,


Negru Costache, Zup Ioan,
Albăstrelu Ştefan, Vasiliu Dumitru,
e

Cracana Constantin, Haicu


AN el

Gheorghe, Ulianov Haralambie,


SJ hiv

Rădulescu Constantin, Bernescu


Ioan, Grecu I. Nicolaie, Alexa V.
Ar

Dumitru.

Exemplarul I

98. 96 Exemplarul al doilea al unora dintre 1958 47


amintirile scrise de muncitorii

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 60

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

participanţi la greva ceferiştilor de la

i
ie
Atelierele Nicolina Iaşi, care pot fi
regăsite în dosarul 98, exemplarul I.

an
Printre cei care au scris, enumerăm:

om
Peteanu Neculai, Gheorghiu N. Ion,
Filipenco Ilie, Cezar Ioan, Brătoiu
Dumitru, Chiriac Dumitru, Popescu

R
Nicolae, Ignea Vasile, Tudor P.

e
Tudor, Caras Ion, Popa Ilie, Vîrlan,
al
Negru Costache, Zup Ioan,
Albăstrelu Ştefan, Vasiliu Dumitru,
e
Cracana Constantin, Ulianov
al

Haralambie, Bernescu Ioan, Grecu I.


on

Nicolaie, Alexa V. Dumitru.

Exemplarul II
si ti
Ia Na

99. 97 Amintiri scrise de muncitorii 1958 70


participanţi la greva ceferiştilor de la
e

Atelierele Nicolina Iaşi din februarie


AN el

1933. Printre cei care au scris,


SJ hiv

enumerăm: Aanei Constantin,


Bartoş Eugen, Bîrsan, Butnaru
Ar

Ştefan, Bota Nicolaie, Caras Ion,


Ciobanu N. Neculai, Cojocaru
Manole, Costin Gheorghe, Candale
Petru, Chirilă Dumitru, Diaconu
Constantin, Dima Ioan, Grama
Vasile, Hodorovschi, Ionescu

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 61

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Constantin, Ionescu Eugen, Iacob

i
ie
Neculai, Lazăr Maxim, Leonte
Dumitru, Leonte Gheorghe, Mircea

an
Constantin, Munteanu T. Ioan,

om
Macovei Dumitru, Moloman
Gheorghe, Niţă Constantin, Nicolau
Vasile, Pancu Vasile, Pricop Ioan,

R
Pastică Iulian, Poponea Constantin,
Popa Ştefan, Popa
e
Constantin,
al
Petruşca Iulian, Racoviţă
Constantin, Robota, Ştefănescu
e
Mihai, Stănescu Spiru, Stîngaciu
al

Dumitru, Sîrbu Dumitru,


on

Teodorescu Alexandru, Ticu


Constantin, Tifoi Vasile, Ungureanu
si ti

Neculai, Vatavu Mihai, Vasiliu


Ia Na

Constantin, Zaharia Dumitru.

Volumul I
e
AN el

99. 97 Amintirile scrise de muncitorii 1958 82


SJ hiv

participanţi la greva ceferiştilor de la


Atelierele Nicolina Iaşi. Printre cei
Ar

care au scris, enumerăm: Aanei


Constantin, Bartoş Eugen, Bîrsan,
Butnaru Ştefan, Bota Nicolaie,
Ciobanu N. Neculai, Cojocaru
Manole, Costin Gheorghe, Candale
Petru, Chirilă Dumitru, Diaconu

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 62

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Constantin, Dima Ioan, Grama

i
ie
Vasile, Hodorovschi, Macovei
Dumitru, Niţă Constantin, Nicolau

an
Vasile, Pancu Vasile, Pricop Ioan,

om
Poponea Constantin, Popa Ştefan,
Popa Constantin, Petruşca Iulian,
Racoviţă Constantin, Robota,

R
Ştefănescu Mihai, Stănescu Spiru,
Stîngaciu Dumitru, Sîrbu Dumitru,
e
al
Teodorescu Alexandru, Ticu
Constantin, Ungureanu Neculai,
e
Vătavu Mihai, Vasiliu Constantin,
al

Zaharia Dumitru.
on

Volumul II
si ti
Ia Na

99. 97 Amintiri scrise de muncitorii 1958 101


participanţi la greva ceferiştilor de la
Atelierele Nicolina Iaşi. Printre cei
e

care au scris, enumerăm: Moloman


AN el

Gheorghe, Tifoi Vasile, Popescu


SJ hiv

Nicolaie, Creţu Petru, Popa Vasile,


Iacob Nicolaie, Pastică Iulian,
Ar

Rădulescu Constantin, Lazăr Maxim,


Pricop Ioan, Macovei Dumitru,
Petruşcă Iulian, Robota, Prodan
Ioan, Mitrea Gheorghe, Isoveanu
Dumitru, Sabo Iosif, Munteanu T.
Ioan, Stănescu Spiru, Avram River,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 63

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Chiriac Dumitru, Andoroi Elvira

i
ie
(Mihăiţă), Albăstrelu Ştefan, Vasiliu
Constantin, Ignea Vasile, Crivei

an
Maria, Holzman Tipa, Butnaru

om
Ştefan, Caras Ioan, Costea
Constantin, Niculi Ioan, Pricop
Gheorghe, Tilic Valentina, Crăcană

R
Constantin, Popa Ilie, Popa Ştefan,

e
Olga Pintilie, Crivei Mihai, Buliga
al
Petru, Surugiu Constantin, Nicolau
Vasile, Bercovici, Rusu Maria,
e
Ulianov Zaralambie.
al

Volumul III
on

99. 97 Amintiri scrise de muncitorii 1958 110


si ti
Ia Na

participanţi la greva ceferiştilor de la


Atelierele Nicolina Iaşi. Printre cei
care au scris, enumerăm: Moloman
e

Gheorghe, Buliga Petru, Pricop


AN el

Gheorghe, Tifoi Vasile, Creţu Petru,


SJ hiv

Popa Vasile, Iacob Nicolaie, Vătavu


Mihai, Săcăleanu Constantin,
Ar

Comaciuc, Hodorovschi, Pastică


Iulian, Rădulescu Constantin, Lazăr
Maxim, Pricop Ioan, Macovei
Dumitru, Petruşcă, Robotă, Rusu
Maria, Caras Ioan, Chiriac Dumitru,
Andoroi Elvira (Mihaiţă), Vasiliu

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 64

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Constantin, Ignea Vasile, Albăstrelu

i
ie
Ştefan, Crivei Mihai, Holzman Tipa,
Peteanu Nicolae, Chirilă Dumitru,

an
Brătoiu Dumitru, Filipenco Ilie,

om
Haimovici Haim, Vîrlan, Vasiliu
Dumitru, Popa Constantin, Dima
Ioan, Mitrea Gheorghe, Niţă

R
Constantin, Zup Ioan, Bota Nicolae,
Sîrbu Dumitru, Burah Elena, Costin
e
al
Grigore, Leonte Dumitru, Burahovici
Buium, Ştefănescu Mihai, Racoviţă
e
Constantin, Poponea Constantin,
al

Ionescu Eugen, Ticu Constantin,


on

Candale Petru, Aanei Constantin,


Stîngaciu Dumitru, Stanca Neagu
si ti

(Vasile), Leonte Gheorghe, „tovarăşa


Ia Na

Romila”, Niculi Ioan, Tilic Valentina,


Crăcană Constantin, Popa Ilie, Popa
e

Ştefan, Olga Pintilie, Surugiu


AN el

Constantin, Nicolau Vasile,


Bercovici.
SJ hiv

Volumul IV
Ar

99. 97 Amintiri scrise de muncitorii 1958 109


participanţi la greva ceferiştilor de la
Atelierele Nicolina Iaşi, 1933. Printre
cei care au scris, enumerăm: Cezar
Ioan, Haicu Gheorghe, Zaharia

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 65

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Dumitru, Negru Costache, Pancu

i
ie
Vasile, Teodorescu Alexandru,
Bîrsan, Sava Petcu, Cojocaru

an
Manole, Bartoş Eugen, Ionescu

om
Constantin, Diaconu Constantin,
Isoveanu Gheorghe, Gheorghiu N.
Ioan, Ungureanu, Avram River, Sabo

R
Iosif, Munteanu T.Ioan, Stănescu
Spiru, Albăstrelu Ştefan,
e Vasiliu
al
Constantin, Ignea Vasile, Andoroi
(Elvira Mihaiţa), Crivei Mihai,
e
Vătavu Mihai, Săcăleanu Constantin,
al

Comaciuc, Hodorovschi, Teodorescu


on

Alexabdru, Bîrsan, Sava Petcu,


Cojocaru Manole, Bartoş Eugen,
si ti

Ionescu Constantin, Diaconu


Ia Na

Constantin, Isoveanu Gheorghe,


Chirilă Dumitru, Peteanu Nicolae,
e

Brătoiu Dumitru, Filipenco Ilie,


AN el

Haimovici Haim, Tudor P. Tudor,


Vîrlan, Vasiliu Dumitru,Niţă
SJ hiv

Constantin, Neamţu Petre, Apetrei


Constantin, Gheorghiu N. Ioan,
Ar

Ungureanu Neculai, Zup Ioan, Bota


Nicolae, Sîrbu Dumitru, Murah
Elena, Costin Grigore, Leonte
Dumitru, Burahovici Buium,
Ştefănescu Mihai, Racoviţă
Constantin, Poponea Constantin,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 66

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Ionescu Eugen, Ticu Constantin,

i
ie
Candale Petru, Aanei Constantin,
Stîngaciu Dumitru, Stanca Neagu

an
(Vasile), Leonte Gheorghe, tovarăşa

om
Romilă.

Volumul V

R
Amintiri scrise de muncitorii care au

e
sprijinit greva ceferiştilor de la
al
Atelierele Nicolina Iaşi. Printre cei
care au scris, enumerăm: Săcăleanu
e
al

Constantin, Comaciuc, Isoveanu


Dumitru, Avram River, Andoroi
on

(Elvira Mihăiţa),Sabo Iosif,


Haimovici Haim, Crivei Maria,
si ti
Ia Na

Holzman Tipa, Niculi Ioan, Surugiu


100
98 Constantin, Tilic Valentina, Olga 1958 66
.
Pintilie, Bercovici Ştrul, Burah
e

Elena, Burahovici Buium, tovarăşa


AN el

Romila, Ecaterina Gh. B. Ioan,


SJ hiv

Autobiografia Georgetei I. Niculi,


Stănică Neagu (Vasile), Stănescu
Ar

Spiru, Pancu Vasile, Negru Costache,


Cezar Ioan.

Exemplarul I

100 98 Exemplarul al doilea amintirilor 1958 66


. scrise de muncitorii care au sprijinit

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 67

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

greva ceferiştilor de la Atelierele

i
ie
Nicolina Iaşi, care pot fi găsite în
dosarul 100, Exemplarul I.

an
Exemplarul II

om
Două caiete cu stenogramele

R
amintirilor muncitorilor de la
101 Atelierele CFR Nicolina Iaşi, despre
99 1958 94
. luptele din februarie 1933.
e
al
Volumul I
e
al

Două caiete cu stenogramele


on

amintirilor muncitorilor de la
101 Atelierele CFR Nicolina Iaşi, despre
99 1958 96
si ti

. luptele din februarie 1933.


Ia Na

Volumul II
e

Două caiete cu stenogramele


AN el

amintirilor muncitorilor de la
101
SJ hiv

Atelierele CFR Nicolina Iaşi, despre


99 1958 114
. luptele din februarie 1933.
Ar

Volumul III

102 102 Tabele cu: comitetul lărgit de acţiune 1958 13


. al comitetului Sindical (1932-1933);
delegaţii din Paşcani la conferinţe ale
ceferiştilor; martorii în procesul de

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 68

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

la Craiova; ceferiştii care au ajutat la

i
ie
greva din 1933; participanţii la grevă
al căror domiciliu nu era cunoscut în

an
1958; participanţii la grevă care în

om
1958 locuiau în alte state.

Exemplarul I

R
Exemplarul al doilea al tabelelor de
la dosarul 102,
e
exemplarul I,
al
conţinând date referitoare la:
comitetul lărgit de acţiune al
e
al

comitetului Sindical (1932-1933);


delegaţii din Paşcani la conferinţe ale
on

102 ceferiştilor; martorii în procesul de


102 1958 23
. la Craiova; ceferiştii care au ajutat la
si ti
Ia Na

greva din 1933; participanţii la grevă


al căror domiciliu nu era cunoscut în
1958; participanţii la grevă care în
e

1958 locuiau în alte state.


AN el

Exemplarul II
SJ hiv

Tabele cu cei 483 de muncitori care


Ar

au participat la greva de la Atelierele


103
103 CFR Paşcani din februarie 1933. 1958 24 2 ex.
.

Exemplarul I

103 103 Exemplarul al doilea al tabelelor care 1958 24

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 69

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

pot fi găsite în dosarul 103,

i
ie
exemplarul I, conţinând numele
celor 483 de muncitori care au

an
participat la greva de la Atelierele

om
CFR Paşcani din februarie 1933.

Exemplarul II

R
Ciorna tabelelor cu cei 483 de
104
e
muncitori care au participat la greva
al
104 1958 78
. de la Atelierele CFR Paşcani din
februarie 1933.
e
al

105 105 Amintirile scrise de muncitorii care 1958 229


on

. au sprijinit greva ceferiştilor de la


Atelierele CFR Paşcani în februarie
si ti

1933. Printre cei care au scris,


Ia Na

enumerăm: Sasu Alexandru,


Moldoveanu Maxim, Pasat C.
e

Teodor, Hărăţă Constantin, Bariş


AN el

Edmond, Filip Ştefan, Niculăeş


SJ hiv

Petru, Ghelbere Mihai, Toma C.


Constantin, Spiridonică Vasile,
Picalachi Eduard, Bariş E. Vladimir,
Ar

Dănilă Vasile, Todică Constantin,


Soomon I. Neculai, Faulhabert
Oscar, Burcă Gh. Mihai, Cucinschi
Gheorghe, Gegiuc Adolf, Chiriac
Gheorghe, Ştirbu Isidor, Biţă V.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 70

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Panaite, Scrinic Minhai, Fălticeanu

i
ie
Gheorghe, Vanghele Iacob, Ştirbu C.
Ioan, Zoringhibel Frantz, Lungu

an
Gheorghe, Dzerzic Carol, Buciuc Şt.

om
Aurel, Neamţu Petre, Tarcan I.
Gheorghe, Fălticeanu D. Vasile,
Apetrei Constantin, Scripcaru

R
Gheorghe, Caluschi Vasile, Perial
Grigore, Zgardan Pavel,
e Melinte
al
Dumitru, Copcea N. vasile, Acatrinei
Teodor, Gröll Ludovic, Arşinel
e
Traian, Penelea Nicolaie, Narcore
al

Constantin, Constantinescu Mihai,


on

Atudorei Vasile, Sofianu Constantin,


Fălticeanu Mihai, Agrigoroaie
si ti

Dumitru, Ghidal Ioan, Slătineanu


Ia Na

Gheorghe, Chiriac Vasile, Gafenco


Mihai, Ioinea Anton, Iablonschi
e

Rudolf, Bertnasiem Iosif, Gegiuc


AN el

Anton, Zaganinn Ioan, Nedelcu Ioan,


Noghin Valeriu, Marcovschi
SJ hiv

Dumitru, Siler Carol, Luca


Gheorghe, Nistor Gh. Gheorghe,
Ar

Onofrei S. Gheorghe, Lopotă


Eduard, Cotovschi Oto, Florescu
Gheorghe, Boiceanu Neculai, Cozma
Vasile, Matei Vasile, Venghel
Constantin, Pasat C. Gheorghe,
Iosub D. Gheorghe, Petreanu Z.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 71

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Vasile, Caminschi Anton, Mămăligă

i
ie
Alexandru, Grădinaru D. Nicolaie,
Drîmbă I. Mihai, Popescu C.

an
Constantin, Cîmpianu Vasile, Huţu

om
Constantin, Isachi Neculai, Zolneac
Constantin, Simionescu Neculaie,
Iacob Toma, Călin V. Ion, Petrone

R
Ghe. Teodor, Florea V. Dumitru,
Maximovici Iulius,
e
Nesvaldba I.
al
Iosif, Ungureanu V. Mihai,
Drăguşanu P. Vasile, Popovici V.
e
Gheorghe, Moroşanu Alexandru,
al

Bercă Ştefan, Străteanu Ioan, Iftime


on

Alexandru, Batardi Constantin,


Pasat Gh. Mihai, Ababei Teodor,
si ti

Ciubotaru C. Gheorghe, Ştefan


Ia Na

Constantin, Găină Gheorghe, Goşcu


Constantin, Chiriac Gh. Maria,
e

Fălticeanu Dumitru, Burcă Ioan,


AN el

Andrei Nicolaie, Trifan Ioan, Platoş


Mihai, Costescu Gh. Constantin,
SJ hiv

Gaman Vasile, Macovei N.


Gheorghe, Creţu L. Constantin,
Ar

Lester P. Iohan, Bebelea C.


Alexandru, Tilic Gheorghe,
Fălticeanu Ghe. Toader, Gendruc
Gh. Vasile, Caminschi V. Cazimir,
Olaru I. Dumitru, Vizitiu Gh. Ioan,
Valter P. Emanoil, Hanganu Gh.

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 72

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Dumitru, Arghir C. Vasile, Secrieru

i
ie
T. Constantin, Pedeanu C. Ioan,
Axinte A. Constantin, Ciosu Gh.

an
Petru, Gheghi F. Victor, Radu C.

om
Vasile, Niţă Constantin, Timofte N.
Constantin, Adavidoaia N.
Gheorghe, Găinaru Gheorghe, Biţă

R
V. Toader, Cazacenco C. Alexandru,
Ispas I. Florea, Gavril GH. Sava,
e
al
Apostol Constantin, Axler Fr.
Corneliu, Şuler N. Neculai,
e
Carpinschi A. Dumitru, Dorneanu I.
al

Sevastian, Andronache GH.


on

Dumitru, Sandu Ion, Neamţă


Gheorghe, Cucu Dumitru, Panaite
si ti

Gheorghe, Pintilie Ştefan, Gîştescu


Ia Na

V. Dumitru, Schmidt F. Rudolf,


Lascăr Ştefan, Bulancea Grigore,
e

Aciobăniţei F. Contantin, Roman


AN el

Vasile, Cojocaru Dumitru, Niţă Ion,


Gavril Vasile, Chicuş Iordache,
SJ hiv

Enache Gheorghe, Onu Ion,


Cojocaru Ion, Bulai I. Ion, Ciobanu
Ar

P. Gheorghe, Pînzaru V. Ioan,


Varganici I. Constantin, Rusu P.
Gheorghe, Aciobăniţei C. Gheorghe,
Abrahamfi P. Ştefan, Nezvadba Iosif
Carol, Prisăcaru T. Vasile, Săvescu
M. Victor, Grigoriu Neculai,

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 73

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Atanasiu T. Valeriu, Miron V.

i
ie
Constantin II, Vasiliu N. Dumitru,
Bran D. Dumitru, Crijanoschi F.

an
Constantin, Spătaru C. Ştefan,

om
Enache Petru, Goian Dumitru,
Moraru-Nechifor Petru, Aştefănoaie
Neculai, Păduraru Gheorghe,

R
Ungureanu Mihai, Puşcaşu
Gheorghe, Mandric Ioan, Radovici
e
al
Pavel, Raicu Constantin, Ştefănescu
Gheorghe, Tomagea Gheorghe,
e
Haras Ilia, Roman Vasile, Cozlovachi
al

Vladimir, Grecu Simion, Dănilă


on

Dumitru, Moldoveanu Constantin,


Asofronie Gheorghe, Gheghi
si ti

Benedicht, Ichim Mihai, Coman


Ia Na

Vasile, Dăscăliţa M. Alexandru,


Timofte V. Ilie, Ausprung
e

Constantin, Apopei C. Dumitru,


AN el

Tincu Vasile, Rusu Constantin,


Hîrţan S. Ioan, Baram Fr. Sevastian,
SJ hiv

Maftei I. Gheorghe, Tînase Neculai,


Prisăcaru Petru, Dimitriu D. Neculai,
Ar

Manolache Petru ş.a.

Adresă a Comitetului Regional Bacău


al Partidului Muncitoresc Român,
prin care se propune decorarea cu
„Medalia a 25 Aniversare de la

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 74

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

luptele CFR-iştilor şi petroliştilor” a

i
ie
13 participanţi la grevele ceferiştilor.

an
Fişe de apreciere pentru: Bîzga V.
Aurel, Turcinschi Nicolaie Pricop

om
Vasile, Andvais Petru, Guminschi
Severian, Gheghii A. Ioan, Dumitru

R
Constantin.

Informările/Amintirile
e
lui Ionel
al
Manole şi Huţanu Lefter,
participanţi la greva din februarie de
e

la CFR Paşcani.
al
on

Exemplarul I
si ti

Exemplarul al doilea al unor amintiri


Ia Na

scrise de muncitorii care au sprijinit


105 greva ceferiştilor de la Atelierele CFR
105 1958 208
. Paşcani, februarie 1933.
e
AN el

Exemplarul II
SJ hiv

Exemplarul al treilea al unora dintre


amintirile scrise de muncitorii care
Ar

au sprijinit greva ceferiştilor de la


105
105 Atelierele CFR Paşcani, din februarie 1958 210
.
1933.

Exemplarul III

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 75

Nr.
Conţinutul pe scurt al dosarului sau Anii Nr.
Nr. Crt. vechi al Observaţii
registrului extremi file
u.a.

Copiile textului „Istoria şi activitatea

i
ie
mişcării comuniste din Iaşi”,
întocmit de Siguranţa Statului.

an
Istoricul cuprinde perioada anilor

om
1882-1943.

106 Copiile textelor „Istoricul şi


106 1959 30

R
. activitatea comunistă în Oraşul Iaşi”;
„Desfăşurarea mişcării comuniste în

e
Iaşi, de la 1 aprilie 1942, la 1 aprilie
al
1943” şi „Directivele pe anul 1943-
e
1944, privind mişcarea comunistă”.
al

Două exemplare.
on

Copia textului „Istoricul


si ti

107 Comunismului la Iaşi pe categorii


Ia Na

107 sociale”. - 22
.

Două exemplare.
e
AN el

108 „Istoria Mişcării legionare”.


108 - 44
SJ hiv

.
Ar

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959
| 76

i
ie
an
om
R
e
al
e
al
on
si ti
Ia Na
e
AN el

Prezentul inventar conţine un număr de 77 (şaptezecişişapte) file.


SJ hiv

Data:
Ar

Consilier asistent:

Flavius Cristian Zaharia

Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale ale României


Regional PCR Iaşi, Documente speciale de dinainte de 23 august 1944, 1906-1959