Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE PRESTĂRI DE SERVICII

NR. ___/ 201_

Încheiat astăzi, _____________ între:

• ____________ cu sediul în _________, înmatriculată la ________ sub numărul __________,


cod unic de identificare ____________, cont bancar ______________, deschis la ____________,
reprezentată prin _______, în calitate de _____, denumită în continuare BENEFICIAR.

şi

• ____________ cu sediul în _________, înmatriculată la ________ sub numărul __________,


cod unic de identificare ____________, cont bancar ______________, deschis la ____________,
reprezentată prin _______, în calitate de _____, denumită în continuare PRESTATOR.

Părţile au convenit asupra următoarelor clauze:

Art. 1. Obiectul Contractului;

• Obiectul contractului îl constituie participarea BENEFICIARULUI în cadrul


evenimentelor______________________, pe care le desfăşoară în perioada
_________________________ .

Art. 2. DURATĂ;

2.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil
___________________ .

Art. 3. OBLIGAȚII;

3.1. PRESTATORUL DE SERVICII se obligă să ofere BENEFICIARULUI pachetul de servicii care cuprinde
următoarele:

3.2. BENEFICIARUL se obligă la următoarele:


Art. 4. ÎNCETAREA CONTRACTULUI;

4.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral
sau a unei instanţe judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

• nu îşi execută una din obligaţiile esenţiale arătate în cadrul Art. 3.


• una dintre părţi este în incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura falimentului.
• părţile cesionează prezentul contract.
• îşi încalcă una din obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către
cealaltă parte, notificare ce va fi remisă cu 15 zile înainte de data la care se reziliază
contractul.
• Una dintre părţi o notifică pe cealaltă în scris sau pe mail cu 30 de zile înainte de intrarea în
vigoare a rezilierii.

4.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între
părţile contractante, neînlăturând răspunderea părţii din a cărei culpă a avut loc desfiinţarea
contractului.

Art. 5. FORȚĂ MAJORĂ;

5.1. Forţa majoră, aşa cum este definită de lege, apară de răspundere partea care o invocă în termen
de 3 zile de la momentul încetării cauzei de forţă majoră ce a avut drept consecinţă punerea în
imposibilitate a acesteia de a-şi îndeplini obligaţiile asumate.

Art. 6. NOTIFICĂRI;

5.1. Adresele, notificările, precum şi orice alte acte de comunicare realizate între cele doua părţi, cu
privire la acest contract, se vor efectua - sub sancţiunea nulităţii absolute - în scris, prin mail sau

scrisoare recomandată şi va fi confirmatã în scris la adresa menţionată ca sediu social de fiecare parte
contractantă, cu confirmare de primire.

Art. 7 CLAUZE FINALE:

7.1. Conflictele apărute între părţi, cu ocazia executării acestui contract, se vor rezolva prin conciliere
directă la sediul PRESTATORULUI DE SERVICII, de către o comisie formată din câte doi reprezentanţi ai
fiecărei părţi, respectându-se dispoziţiile cap. XIV, cartea a VI-a din Codul de procedură civilă, precum
şi cele prevăzute în legile speciale.

7.2. În cazul în care nu se ajunge la o soluţie pe cale amiabilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare
instanţelor judecătoreşti competente de la sediul PRESTATORULUI DE SERVICII.
6.3. Modificările, completările sau adăugirile prezentului contract, sub sancţiunea nulităţii absolute se
vor face doar prin intermediul unui act adiţional.

6.4. Prezentul contract înlatură orice înţelegere anterioara, precum şi orice înţelegere ulterioară ce ar
interveni între părţi, şi care nu este consemnată în cadrul unui act adiţional la prezentul contract.

Prezentul contract a fost încheiat la data prevăzută mai sus, în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte, cu respectarea prevederilor Legii 32/1994 şi a Codului Fiscal.

BENEFICIAR PRESTATOR
_________________

S-ar putea să vă placă și