Sunteți pe pagina 1din 2

4.2.4. Cererea de cercetare de marketing .................................................................112 Cap. 8. Ccrcctari calitativc de marketing ................................................................................

191
4.3. Faza de proiectare a cercetarii ......................................................................................114 • Iacob CATOIU
8.1. Consideratii • cercetari
generale privind ( coordonator)
le cal itative de marketing .................................191
4.3.1. Alegerea surselor de inforrnatii ............................................................................... 114 8.1. L Continutul ~i caracteristicile cercetarii calitative .........................................191
4.3.2. Selectarea rnodalitatii de culegere ~i sistematizare a informatiilor .................11 ~: Carmen8.1.2.
BA.LAN• Gheorghe
Rolulcercetiirilor ORZAN
calitative .....................' . '. .. _;,,,_.i\: ................................................
• Ioana-Cecilia POPESCU Calin 193
© Editura URANUS
4.3.3. Stabilirea bugetului ~i programarea 1n timp a cercetarii ....................................124· 8.1.3. Contextul utilizarii metodelor calitative de'cci'cetare .....................................197
Bucuresti
4.3.4. CP 7-62,
Propunerea de~cercetare
332 57 41; de0722 268 633;
marketing e-mail: dioncica@fx.ro 2002
................................. VEGHE~
8. l .4. Scopul •cercctarii
Tiberiu DANETIU
calitative • Diana
...........................,;,1,,, VRANCEANU
.. , ...................................19&
1'27,t-' 8.2. Aspecte mctodologicc privind cercetarea calitativi::::?:·:: :: ............................................I 99
4.4. Faza de realizare a cercetarii ............................................................................................134 8.2. L Organizarea cercetarii calitative ..............................................................: .....199
4.4. l. Recoltarea informatiilor ................................................................................. 134 8.2.2. Metcdele de studiere a motivatiilor ................................................................200
4.4.2. Prelucrarea, analiza ~i interpretarea informatiilor ..............................................137 ·1 8.2.2.1. Interviul in profunzime nedirijat .. .........................................................201
4.4.3. Raportul de cercetare .....................................: ....................: .......................141 8.2'.22. Interviul semidirijat ............................................................................207
8.2.2.3. Discutia focalizata de grup (FOCUS - GRUP) .................................208

.c ;Er ..
PARTEA A III-AAceasta
- MASURAREA IN sub
colectie apare CERCETAREA
coordonarea DE MARKETL~G
Catedrei .... 145
de Marketing
8.2.3. Metodele proiective ........................................................................................214
din cadrul Facultatii de Comer] a Academiei de Studii
\~.
8.2.3.1. Tehnicile.de asociere .........................................................................215

fEr·.iR· r (iA'-t'
Cap. 5. Masurarea fenomenelor in cercetarile 8.2J ,2; Tehnicile de constructie .....................................................................216
Economicede marketing ...................; ........................147
Bucuresti 8.2.3.3. Tehnicile de completare ....................................................................218
5.1:Tipuri de scale ..........................................................., .. ; .............................................148
1
C Ri- ,1r
5.2. Metode de scalare ................................................................................................, ......151 1y·-··
82.3.4 .. Tehnicile de exprimare .....................................................................219
5.2. l. Diferentiala semantics ........................................· ......................................152 8.2.4. Metodele de creativitate ..............;.; ...............................................................222
8.2.4.1. Metodele intuitive ......._. ...............................................................222
Lucrarea fost eJui
5.2.2.aScala Stapel..
laborata astfe...........'
I: ................................................................., . . .; ...154

D ;E,;
Scala lu.i Likert
5.2.3.Prof.univ.dr, ..........., ...........................................'
Jacob Catoiu -Cap. 5; 6; 11; 13; 14; .....:
15;.......................
19; 20; 21; 22. . .155
8.2.4.1. Metodele rationale .........................................................................224
Metoda cornparatiilor
5.2.4.Conf.univ.dr. Carmen Balan perechi .............................................'
- Cap. J; 2; 3;.4; 9; 10; 12; ......................'
17; 25 .. 157
Conf.univ.dr. Gheorghe - Cap. 16.1 - 16.5 Cap. 9. Obscrvarea .•..••••••. _ ................................................................................................227
Mctoda ordonarii rangurilor
Orzan ...............................................: ...........................161

.A.
5.2 .5.
... ., ... :.:.r
9.1. Particularitatile observarii ......................................................................................................
5.2.6.Conf.univ.dr,
Scala cu surna Joana-Cecilia
constantsPopescu - Cap. 8
..................................................: ........................163 227
5.2.7.Lector
; i l iu., (_R_i .. KE-···.-·· ..... I ,T-/.. ··)1-·N·,.---
;' ...............................................................
Q- sortuniv.drd. Calin Veghes - Cap. 18 9 .2. Tipuri de observare .........................................................................................................231
; !
.....................................................................' ..........: .....................165

M
5.2.8Asist.univ.drd. Tiberiu Danetiu
.. Modelul Fishbein - Cap. 7.3; 16.6; 16.7
- Rosenberg .................................................................167 9.3. Observarea persona I >' I : .,t 237
Asist.univ.drd, Diana Vranceanu -Cap. 7.1; 7.2; 23; 24 .........
9.4. Observarea bazata
, -··-···· -··--··
·-- •·. ~,:• -·······--··..
pe echipamente
......_., .. ........," ...................- .. - .. ,~ ~~---··--··
...................................................................................243
Cap. 6. Evaluarea acuratetei miisuriirilor In cercetarile de marketing ...................: ....169
6.1. Exactitatea ....................................................................; .................................,: ..........171
a .. ··,
9.5. Alte tipuri de observare ......................................................................._. .........................252
9 .6. Analiza comparativa a observarii ~i sondajului ..............................., ............................258
6.2. Validitatea .....................................................................................................................174
Cap.·-····10.
. __________... i.. , ______________
Sondajul-:::'...............................................................................................................
--: :: _________;_ -.-'. ....... ; __ ·_:·~- _______:, __ ! __ '.: t .... ..i__ ..261

L. ·
6.3. Generalizarea .............................................................................................................._178
6.4. Senzitivitatea ....................................................................'. .............: ......................, ....178 1 ( _______... .'.- sondajului ...........................................................................................261
I 0.1. Particularitatile
10.2. Tipuri de sondaje ............................................................., ...........................................264
10.2.1. Clasific_area sondajelor ............., ..........., .................................................264
P ARTEA A IV-A- M0DALff ATI DEOBTINEREADATEL0R IN 10 .2.2. Sondaj ele clasice personale .. ,.: ...............................................................266
Reproducerea acestei lucrari, chiar ~i partiala, prin orice procedeu - fotocopiere, microfilmare, banda 10.2.3. Sondajele clasice telefonice ........................................................................274
.CERCETARILE DE MARKETING .............: ...: ......:.: ......................................179
rnagnetica etc. este strict interzisa ~i intra sub incidenta Legii nr.8/ I 996 privind drepturile de autor ~i 10.2.4. Sondajele clasice prin po§tii ~i alte sondaje bazate pe chestionare
drepturile conexe. autoadministrate .................................·,: .....................................................279
Cap. 7. Investigarea datelor secundare ...........................................: ........................... 181
10.2.5. Sondaje!e asistate de calculator ............· .....................................................289
7.1. Natura informatiilor secundare .......................................................,, .............................181 0J
EDITURA URANUS
10.2.6. Analiza comparativa a tipurilor de sondaje clasice ~i asistate_ de
7.2. Avantaje ~i dezavantaje ale investigarii surselor6-X
ISBN 973-9021-7 secundare. ...................................... 182
7.3. Tipuri de surse secundare ...........................................: ..................................................186 calcul,ato.r ..............................................,
Bucurestl .................................... ·········· 295

; :;:~: ~:~:: :lri1tr:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i :~ 10.2.7. Sondajele online realizate pe Web .........., ...................................................303
I 0.3. Se!.ectia tipului de sondaj ............................................, ..............................: ...............309

·
7
6