Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE DREPT

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România


Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro

ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

PROGRAMA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ:

a) Disciplina : DREPT CONSTITUŢIONAL

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
I. Noțiunile de «Drept constituţional» şi «Instituţii politice»
I. 1. Noţiunea de «Drept constituţional»
1. Dreptul constituţional şi producţia normativă
2. Dreptul constituţional privit din punctul de vedere al finalităţii relaţiei stat-drept-individ
I. 2. Noţiunea de «Instituţii politice»
1. Noţiunea de instituţie politică
2. Importanţa studierii instituţiilor politice
II. Actorii vieţii politice
II. 1. Statul
1. Statul din punct de vedere sociologic
a. Teritoriul
b. Populaţia şi naţiunea
c. Puterea organizată, guvernământul
d. Ordinea socială
2. Statul din punct de vedere juridic
a. Personalitatea juridică a statului
b. Suveranitatea statului
c. Formele de stat
d. Bazele formale ale statului: constituţiile
3. Raporturile statului cu dreptul: statul de drept
a. Noţiunea de «stat de drept»
b. Caracterele statului de drept
c. Mecanismele statului de drept
II. 2. Elementele societăţii civile
1. Noţiunea de «societate civilă»
2. Cetăţenii, străinii şi apatrizii
3. Partidele politice
a. Noţiunea şi funcţiile partidelor politice
b. Relaţia stat-partide
4. Grupurile de presiune
5. Grupurile primare de identificare
III. Competiţia pentru putere
1. Organizarea alegerilor
2. Modalităţile de scrutin
3. Consecinţele tipului de scrutin
IV. Exerciţiul puterii
IV. 1. Funcţia constituantă
1. Putere constituantă şi autoritate constituantă

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, Tel./ fax (004)0351 177 100, http://drept.ucv.ro, secretariat.fdss@ucv.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România


Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro

2. Funcţiile puterii şi autorităţii constituante


IV. 2. Teoria şi practica separaţiei puterilor
1. Teoria clasică a separaţiei puterilor în stat
2. Cele trei puteri ale statului
3. Mijloacele de interacţiune a puterilor
4. Clasificarea regimurilor politice
V. Condiţia individului. Introducere în studiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale
1. Noţiunea de libertate
2. Noţiunea, finalitatea şi clasificarea libertăţilor publice şi drepturilor omului
3. Fundamentele filosofice şi evoluţia drepturilor omului şi libertăţilor publice
4. Protecţia drepturilor omului şi libertăţilor publice
5. Principiile fondatoare ale reglementării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
a. Universalitatea drepturilor omului
b. Valorile supreme
c. Libertatea individuală
d. Siguranţa persoanei
e. Egalitatea
VI. Justiţia constituţională
1. Noţiunea de justiţie constituţională
2. Legitimitatea justiţiei constituţionale
3. Modele de justiţie constituţională
4. Organizarea şi funcţionarea jurisdicţiilor constituţionale
5. Contenciosul constituţional

Bibliografie

1. Dan Claudiu Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I. Teoria generală, C. H. Beck, Bucureşti, 2007.
2. Dan Claudiu Dănişor, Constituţia României comentată. Titlul I. Principii generale, Universul Juridic, Bucureşti,
2009.
3. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, Vol. I şi II, C. H. Beck, Bucureşti,
2008, 2009.
4. Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia României. Comentariu pe articole, C. H. Beck, Bucureşti.
5. Ion Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale – în dreptul român şi în dreptul comparat, C. H. Beck, Bucureşti,
2006.

b) Disciplina : DREPT CIVIL


TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

A. TEORIA GENERALĂ
1. Raportul juridic civil. Definiţie. Caractere. Elemente (subiecte, conţinut, obiect).
2. Actul juridic civil. Noţiune şi clasificare. Capacitatea de a încheia actul juridic civil. Consimţământul. Obiectul
actului juridic civil. Cauza (scopul) actului juridic. Forma actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (termenul,
condiţia, sarcina). Efectele actului juridic civil. Nulitatea actului juridic civil.
3. Prescripţia extinctivă. Definiţie, reglementare, naturăjuridică şi delimitare faţăde alte instituţii. Efectul prescripţiei
extinctive. Domeniul prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei extinctive
(început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, Tel./ fax (004)0351 177 100, http://drept.ucv.ro, secretariat.fdss@ucv.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România


Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro

B. PERSOANELE
1. Identificarea persoanei fizice. Noţiune şi natura juridicăa atributelor de identificare. Numele. Domiciliul şi
reşedinţa. Starea civilă.
2. Capacitatea civilăa persoanei fizice. Noţiune. Capacitatea civilăde folosinţă. Capacitatea civilăde exerciţiu.
3. Persoana juridică. Noţiune, enumerare şi clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civilăa persoanei
juridice. Identificarea persoanei juridice. Înfiinţarea, reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice.
Bibliografie:
1. Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Partea generală; Drept civil. Persoanele, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007;
2.Gh. Beleiu, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007,
2008;
3.Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Persoanele, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007.
4. Noul Cod Civil. Comentarii pe articole, art. 1- 2664 – Flavius A. Baias, s.a., Ed. CH Beck, Bucuresti, 2012, 2014
C. TEORIA DREPTURILOR REALE
1. Teoria generalăa proprietăţii. Definiţia şi caracterele dreptului de proprietate; proprietatea publică şi proprietatea
privată. Exproprierea pentru cauzăde utilitate publică.
2. Regimul juridic al bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) proprietate privată.
3. Modalităţile juridice ale dreptului de proprietate.
4. Apărarea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
5. Posesia şi efectele sale.
6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate.
7. Accesiunea (incorporaţiunea) şi uzucapiunea (prescripţia achizitivă) – moduri de dobândire a dreptului de
proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
8. Publicitatea imobiliară.
Bibliografie:
1. Valeriu Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. C.H. Beck, 2009;
2. Corneliu Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, 2008;
3. Liviu Pop, Liviu – Marius Harosa, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2006.
4. Noul Cod Civil. Comentarii pe articole, art. 1- 2664 – Flavius A. Baias, s.a., Ed. CHBeck, Bucuresti, 2012, 2014

D. TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR

1. Noţiunea, elementele şi clasificarea obligaţiilor


2. Contractul – izvor al obligaţiilor. Noţiune şi clasificare. Încheiere. Efectele contractului. Efecte specifice (speciale)
ale contractelor sinalagmatice.
3. Gestiunea de afaceri (Gestiunea intereselor altei persoane). Plata lucrului nedatorat. Îmbogăţirea fărăjustăcauză.

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, Tel./ fax (004)0351 177 100, http://drept.ucv.ro, secretariat.fdss@ucv.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România


Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro

4. Fapta ilicităcauzatoare de prejudicii, izvor al obligaţiilor (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune, principii şi funcţii.
Delimitarea răspunderii civile delictuale de alte forme de răspundere juridică. Răspunderea pentru fapta proprie.
Răspunderea pentru fapta altei persoane. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale. Răspunderea pentru
ruina edificiului. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general.
5. Efectele obligaţiilor. Executarea directă(în natură) a obligaţiilor. Executarea indirectă a obligaţiilor (executarea prin
echivalent).
6. Acţiunea oblică(indirectăsau subrogatorie). Acţiunea revocatorie (pauliană).
7. Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Novaţia.
Delegaţia.
8. Stingerea obligaţiilor. Compensaţia. Remiterea de datorie.
9. Obligaţii plurale.
10. Garantarea obligaţiilor. Fidejusiunea. Dreptul de retenţie. Garanţiile reale mobiliare. Ipoteca. Privilegiile speciale
imobiliare.

Bibliografie:
1. Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generalăa obligaţiilor, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007;
2. C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generalăa obligaţiilor, Ed. CH Beck, Bucureşti, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008.
3. Noul Cod Civil. Comentarii pe articole, art. 1- 2664 – Flavius A. Baias, s.a., Ed. CHBeck, Bucuresti, 2012, 2014
E. CONTRACTE SPECIALE
1. Contractul de vânzare-cumpărare.
2. Contractul de donaţie.
3. Contractul de locaţiune.
4. Contractul de arendare.
5. Contractul de antrepriză.
6. Contractul de mandat.
7. Contractul de depozit.
8. Contractul de societate civilă.
9. Contractul de rentă viageră.
10. Contractul de întreţinere.
11. Contractul de tranzacţie.
12. Împrumutul de folosinţă şi împrumutul de consumaţie.
13. Contractul de asigurare.

Bibliografie:

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, Tel./ fax (004)0351 177 100, http://drept.ucv.ro, secretariat.fdss@ucv.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România


Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro

1. Fr. Deak, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul juridic, Bucureşti, 2007.
2. Florin Motiu, Drept civil. Contracte speciale, Universul Juridic, 2012
3. Noul Cod Civil. Comentarii pe articole, art. 1- 2664 – Flavius A. Baias, s.a., Ed. CHBeck, Bucuresti, 2012,
2014

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, Tel./ fax (004)0351 177 100, http://drept.ucv.ro, secretariat.fdss@ucv.ro
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE DREPT

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, România


Telefon: (004) 0351 177 100, Fax: (004) 0351 177 100, secretariat.fdss@ucv.ro, http://drept.ucv.ro

ADMITERE
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

TEME DE CERCETARE DOCTORALĂ

Nr. Conducător de doctorat Subdomeniul Arii de cercetare doctorală


Crt.
1. Prof. univ. dr. Dan Claudiu 1. Principiile generale de organizare a statului
DĂNIŞOR 2. Statul de drept şi mecanismele sale de realizare
3. Raporturile inter-instituţionale în cadrul statului
2. Prof. univ. dr. George Drept
GÎRLEŞTEANU constituţional

3 Prof. univ. dr. Cristian


IONESCU

4. Prof. univ. dr. Sevastian Drept civil 1. Actul juridic civil


CERCEL 2. Prescripţia extinctivă
3. Persoana juridică
4. Apărarea dreptului de proprietate și a celorlalte
drepturi reale
5. Prof. univ. dr. Sebastian Drepturile 1. Protecţia drepturilor fundamentale în
RĂDULEŢU omului jurisprudenţa instanţelor naţionale
2. Protecţia europeană a drepturilor fundamentale

6. Prof. univ.dr. Ruxandra Drept penal 1. Infracţiuni contra persoanei


Răducanu 2. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
3. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
7. Prof. univ.dr. Lucian Drept 1. Profesioniștii-comercianți persoană fizică și
Bernd Săuleanu comercial persoană juridică
2. Regulile formării și executării contractelor privind
activitatea comercială
3. Proceduri speciale

Calea Bucureşti, Nr. 107D, Craiova, Dolj, Tel./ fax (004)0351 177 100, http://drept.ucv.ro, secretariat.fdss@ucv.ro

S-ar putea să vă placă și