Sunteți pe pagina 1din 4

eCTOR^

OPERATORI DE
CALCULATOR
în secţia de votare

w w w .r o a e p .r o
A DRESA
ÎNSCRIE-TE Strada Stavropoleos nr. 6, sectorul 3,
Bucureşti, 0300S4

Descarcă cererea
de pe site-ul Virww.roaep.ro. CO N T A C T
Completează, datează şi sem nează 021 310 07 69
operator@ roaep.ro
olograf cererea.

T ransm ite-o p rin e-m ail la adresa


operator@ roaep.ro, trim ite-o prin poştă
sau depune-o personal la sediul AEP
(inclusiv la sediul stru ctu rii teritoriale
a AEP din zona ta) sau la sediul Prim ăriei
ori al Instituţiei Prefectului.

Odată admis, participi autom at la tragerea


la sorţi com puterizată în vederea desem nării
operatorilor de calculator in secţiile de votare.

Consultă cu regularitate site-ul www.roaep.ro


şi pagina oficială de Facebook
a A utorităţii Electorale P erm anente
p entru a fi la curent cu noutăţile
pe tem a alegerilor.
ATRIBUTIILE TALE

ÎN PREZIUA VOTĂRII -a sig u ri îndeplinirea dispoziţiilor preşedintelui


Te prezinţi la ora 18.00 la sediul biroului biroului electoral al secţiei de votare;
electoral al secţiei de votare la care ai fost - inscrii InSIM PV codurile num erice
repartizat, prezin ţi preşedintelui biroului personale ale alegatorilor care se prezintă
electoral al secţiei de votare decizia prin la vot, prin preluarea autom ata a acestora
care ai fost desem nat şi actul de identitate. de către m ecanism ul integrat in term inalul
inform atic sau prin tastarea cifrelor
Verifici starea term inalului inform atic corespunzătoare in secţiunea destinată
şi a echipam entelor conexe. acestui scop in interfaţa SIMPV;
Verifici starea conexiunilor la internet. - asiguri introducerea şi transm iterea
electronică a datelor din procesele-verbale
Testezi funcţionalitatea SIMPV,
privind consem narea şi centralizarea
prin accesarea interfeţei acestuia
rezultatelor votării;
şi autentificarea in SIMPV. - preiei şi predai, pe bază de proces-verbal,
term inalele inform atice din secţiile de votare
şi echipam entele conexe, de la rep rezentanţii
In ztua v o t â iu i
Serviciului de T elecom unicaţii Speciale;
Te prezinţi la ora 6.00 la sediul biroului - eşti prezent in secţia de votare de la ora 6.00
electoral al secţiei de votare la care a zilei v otării pană la m om entul încheierii
ai fost repartizat şi efectuezi aceleaşi procesului-verbal de consem nare
proceduri ca in preziua votării. a rezultatelor votării.

Exerciţi atribuţiile care iţi revin


conform legii;
- controlezi corectitudinea preluării codurilor
num erice personale ale alegătorilor;
- validezi preluarea codurilor num erice
personale ale alegătorilor In SIMPV;
- com unici, de îndată, preşedintelui
biroului electoral al secţiei de votare mesajele
şi sem nalările returnate de SIMPV;