Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic Petru Poni Iasi MATEMATICĂ

CLASA A IX-A Profesor Damian Loredana Mihaela

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


Progresii aritmetice

Competenţe specifice Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


1. Recunoaşterea unor Modalităţi de a 1.1. utilizarea formulelor standardizate în înţelegerea ipotezei; Timp: Observaţia
corespondenţe care sunt şiruri, descrie un şir 1.2. exprimarea prin simboluri specifice a relaţiilor 1 sistematică
progresii aritmetice sau geometrice matematice dintr-o problemă; Conversaţia
2. Calcularea valorilor unor şiruri 2.1. observarea unor asemănări şi deosebiri, compararea, Mijloace: euristică
clasificarea noţiunilor matematice studiate după unul sau mai
care modelează situaţii practice în Manual Evaluare
multe criterii explicite sau implicite, luate simultan sau
scopul caracterizării acestora Culegeri orală
separat;
3. Alegerea şi utilizarea unor 3.1. folosirea particularizării pentru alcătuirea sau Fişe de lucru Itemi de
modalităţi adecvate de calculare a rezolvarea de probleme noi, pornind de la o proprietate sau individuale verificare cu
elementelor unui şir problemă dată răspuns
4. Interpretarea grafică a unor relaţii 4.1. intuirea algoritmului după care este construită o Spaţiu închis, cu
provenite din probleme practice succesiune dată, exprimată verbal sau simbolic şi verificarea Sala de clasă alegere
5. Analizarea datelor în vederea pe cazuri particulare a regulilor descoperite; duală
aplicării unor formule de recurenţă 5.1. analizarea şi interpretarea rezultatelor unei probleme; Forma de Itemi
sau a raţionamentului de tip inductiv 5.2. identificarea şi formularea a cât mai multor consecinţe organizare verificare cu
în rezolvarea problemelor posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze; Frontală răspuns
6.1 analizarea rezolvării unei probleme din punct de vedere al
6. Analizarea şi adaptarea scrierii deschis
corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei
termenilor unui şir în funcţie de rezultatelor;
context
Competenţe specifice Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
1. Recunoaşterea unor Şiruri particulare: 1.2. exprimarea prin simboluri specifice a relaţiilor Timp: Observaţia
corespondenţe care sunt şiruri, progresii aritmetice, matematice dintr-o problemă; 2 sistematică
progresii aritmetice sau geometrice determinarea 1.3. recunoaşterea şi identificarea datelor unei probleme prin Conversaţia
2. Calcularea valorilor unor şiruri termenului raportare la sisteme de comparare standard Mijloace: euristică
2.1. observarea unor asemănări şi deosebiri, compararea,
care modelează situaţii practice în general al unei Manual Evaluare
clasificarea noţiunilor matematice studiate după unul sau mai
scopul caracterizării acestora progresii; suma multe criterii explicite sau implicite, luate simultan sau
Culegeri orală
3. Alegerea şi utilizarea unor primilor n termeni separat; Fişe de lucru Itemi de
modalităţi adecvate de calculare a ai unei progresii 2.3. folosirea unor criterii de comparare şi clasificare pentru individuale verificare cu
elementelor unui şir descoperirea unor proprietăţi, reguli răspuns
4. Interpretarea grafică a unor relaţii 3.1. folosirea particularizării, a generalizării, a inducţiei sau Spaţiu închis, cu
provenite din probleme practice analogiei pentru alcătuirea sau Sala de clasă alegere
5. Analizarea datelor în vederea rezolvarea de probleme noi, pornind de la o proprietate sau duală
aplicării unor formule de recurenţă problemă dată; Forma de Itemi
sau a raţionamentului de tip inductiv 4.1. intuirea algoritmului după care este construită o organizare verificare cu
în rezolvarea problemelor succesiune dată, exprimată verbal sau simbolic şi verificarea Frontală răspuns
pe cazuri particulare a regulilor descoperite;
6. Analizarea şi adaptarea scrierii deschis
5.1. analizarea şi interpretarea rezultatelor unei probleme;
termenilor unui şir în funcţie de 5.2. identificarea şi formularea a cât mai multor consecinţe
context posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze;
6.1 analizarea rezolvării unei probleme din punct de vedere al
corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor;
6.2. reformularea unei probleme echivalente sau înrudite;
rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă;
6.3. transferul şi extrapolarea soluţiilor unor probleme pentru
rezolvarea altora;
6.4. folosirea unor idei, reguli sau metode matematice în
abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor
situaţii diverse;
Competenţe specifice Conţinuturi Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
1. Recunoaşterea unor Condiţia ca n 1.1. utilizarea formulelor standardizate în înţelegerea ipotezei; Timp: Observaţia
corespondenţe care sunt şiruri, numere să fie în 1.3. recunoaşterea şi identificarea datelor unei probleme prin 1 sistematică
progresii aritmetice sau geometrice progresie aritmetică raportare la sisteme de comparare standard Conversaţia
2. Calcularea valorilor unor şiruri pentru n ≥ 3 2.1. observarea unor asemănări şi deosebiri, compararea, Mijloace: euristică
clasificarea noţiunilor matematice studiate după unul sau mai
care modelează situaţii practice în Manual Evaluare
multe criterii explicite sau implicite, luate simultan sau
scopul caracterizării acestora separat;
Culegeri orală
3. Alegerea şi utilizarea unor 2.2. formarea obişnuinţei de a verifica dacă o problemă este Fişe de lucru Test de
modalităţi adecvate de calculare a sau nu determinată; individuale verificare cu
elementelor unui şir 2.3. folosirea unor criterii de comparare şi clasificare pentru răspuns
4. Interpretarea grafică a unor relaţii descoperirea unor proprietăţi, reguli Spaţiu deschis
provenite din probleme practice 3.1. folosirea particularizării, a generalizării, a inducţiei sau Sala de clasă
5. Analizarea datelor în vederea analogiei pentru alcătuirea sau
aplicării unor formule de recurenţă rezolvarea de probleme noi, pornind de la o proprietate sau Forma de
sau a raţionamentului de tip inductiv problemă dată. organizare
în rezolvarea problemelor 4.1. intuirea algoritmului după care este construită o Frontală
succesiune dată, exprimată verbal sau simbolic şi verificarea
6. Analizarea şi adaptarea scrierii
pe cazuri particulare a regulilor descoperite;
termenilor unui şir în funcţie de 4.2. redactarea unor demonstraţii utilizând terminologia
context adecvată şi făcând apel la propoziţii matematice studiate.
5.1. analizarea şi interpretarea rezultatelor unei probleme;
5.2. identificarea şi formularea a cât mai multor consecinţe
posibile ce decurg dintr-un set de ipoteze;
6.1 analizarea rezolvării unei probleme din punct de vedere al
corectitudinii, al simplităţii, al clarităţii şi al semnificaţiei
rezultatelor;
6.2. reformularea unei probleme echivalente sau înrudite;
rezolvarea de probleme şi situaţii-problemă;
6.4. folosirea unor idei, reguli sau metode matematice în
abordarea unor probleme practice sau pentru structurarea unor
situaţii diverse;