Sunteți pe pagina 1din 39

Conducerea delegativă - seminar pentru pastori

de Lucian Cristescu

 Prefata
Pastoraţia nu este o profesie oarecare; nu este nici o
carieră; şi nici o vocaţie obişnuită izvorâtă dintr-o Noua paradigmă se înfăţişează în următoarea
nevoie de natură omenească. structură metodică:
Pastoraţia este  chemarea (vocaţia) lui Dumnezeu  la 1. Vizitare totală : cu scopul de a oferi sau asigura
slujire totală, motivată de dragoste de Dumnezeu şi
de dragoste de oameni,  realizată în spiritul şi cu a. identitate şi apartenenţă – pentru
membrii bisericii;
metodele Modelului Hristic,  cu scopul realizării
b. relaţie personală – ca principiu al
Planului de mântuire în generaţia de faţă.
păstoririi autentice;
Ca substitute pervertite ale acestei “cea mai înalte c. cunoaşterea nevoilor imediate şi a
chemări”, vrăjmaşul a opus o multitudine de “modele nevoilor profunde, spirituale; şi
pastorale”, mai asemănătoare sau mai distorsionate d. ajutor specific şi terapie, până la
faţă de Modelul de referinţă, ca să blocheze şi să reflectarea chipului lui Hristos în ei.
nimicească realizarea Planului de mântuire. De multe
ori, aceste false modele, devenite autoritare prin 2. Predicare parţială : cu scopul de a conduce la
obişnuinţă, prin “tradiţie”, au reuşit să şteargă din
mintea copiilor lui Dumnezeu Modelul pastoral al lui a. închinare – revelarea lui Hristos;
Hristos. b. motivarea comunităţii;
c. o instruire generală în crezul biblic; şi
Adevărul trebuie redescoperit în fiecare generaţie. d. ocazii de evanghelizare personală a
Seminarul de faţă are ca ţintă să ne descopere modelul pastorului.
păstoririi şi conducerii pentru generaţia prezentă.
Contemplarea Domnului Hristos în această ipostază 3. Organizare : cu scopul de a realiza
are putere să ne reorineteze slujirea, după chipul
slujirii Sale. Unica garanţie a succesului într-o lucrare, a. determinarea categoriilor personale şi
desfăşurată în furtuna de influenţe vrăjmaşe este doar profesionale;
reproducerea Marelui model. b. formarea grupelor mici;
c. planificarea activităţii misionare a
Odată modelul conturat, este necesar să investigăm în comunităţii; şi
două direcţii practice: d. delegare.
- Ce loc îşi găseşte “Noua paradigmă” a slujirii
pastorale în cadrul acestui Model? Şi 4. Animare şi Instruire : bazată pe
- Cum contribuie modelul de conducere învăţat la - programe specifice. Şi, ca finalizare,
programul de dezvoltare a bisericii Sale intitulat:
“Creşterea biotică”? 5. Coordonarea şi Evaluarea lucrării misionare
a comunităţii
-------
Cei chemaţi la slujire în ultimul ceas vor găsi, mai jos,
într-o prezentare schematică, chintesenţa celor două Creşterea biotică
perspective pastorale.
În contrast cu modelul creşterii anorganice, în care creşterea
este rezultatul unor acţiuni directe, cantitative, creşterea
biotică – proprie lumii vii – afirmă creşterea (cantitativă) ca
Noua Paradigmă a slujirii pastorale: o urmare a ridicării nivelului calitativ al vieţii. Aplicat
În contrast cu  care consta în: comunităţii, creşterea biotică se descoperă drept urmarea
acţiunii unite a 8 factori cheie:

 1. Conducere delegativă;
 2. Conlucrare bazată pe darurile spirituale;
 3. Spiritualitate pasionată;
 4. Structuri adaptate ţintelor;
5. Servicii divine inspiratoare;
6. Grupe mici integrale;
7. Evanghelizare contextualizată;
8. Relaţii pline de dragoste.

0
Seminar de Conducere delegativa
de Lucian Cristescu

Ceea ce-L preocupa pe Isus nu erau programele de


cucerire a mulţimilor, ci conducătorii pe care aceste
mulţimi ar fi fost în stare să le urmeze. Oamenii –
ucenici transformaţi cu timpul în conducători – urmau
 Introducere să fie metoda prin care avea El să câştige lumea pentru
Dumnezeu.
1. Biserica şi marea însărcinare.
Scopul real al planului Său de evanghelizare consta în
Matei 28,19-20 : “Duceţi-vă şi faceţi a forma oameni care să poată conduce mulţimea. Dacă
ucenici din toate neamurile, botezându-i în mulţimilor care-L urmau, Isus nu le-ar fi dat
Numele Tatălui, şi a Fiului, şi a Sfântului conducători competenţi, curând acestea ar fi ajuns la o
Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am
confuzie şi disperare mai rele ca cele dintâi.
poruncit…!”
Isus ştia că, înainte să poată ajuta lumea, El trebuia să
Lumea noastră e în criză. Motivul stării ei critice stă formeze conducători care să fie în stare să îndrume
în faptul că Biserica, de peste 100 de ani, se află ea mulţimea.
însăşi în criză (Matei 24,12). Decăderea spirituală,
urmată de pierderea sistemului specific de valori şi de Copleşită de explozia demografică şi în dorinţa ei de a
pierderea motivaţiei pentru a împlini marea schimba lumea, Biserica a lansat program după
însărcinare, au aruncat Biserica într-o letargie, care a program pentru a evangheliza pe cei mulţi. Iar
lipsit lumea de unica ei lumină: Biserica. lucrurile continuă să se deterioreze.

Ca o reacţie, reformatori răzleţi, consumaţi de Pentru că Biserica a pierdut din vedere că adevărata
amorţeala ei şi de nevoia lumii după Evanghelie, problemă nu o constituie masele, ci cei ce conduc
lansează programe de trezire şi de misiune. Grupuri de masele: conducătorii.
credincioşi se pun ici şi colo în mişcare, născând
valuri evanghelistice. 3. Totul depinde de conducere.

Iar rezultatul? În urma intrării noilor suflete în staulul 2 Cronici 33,9 :“Dar Manase a fost pricina că
Iuda s-a rătăcit şi a făcut mai mult rău decât
Bisericii, se vede accentuându-se o stare de confuzie neamurile…”
mai rea şi o mai mare risipire a oilor. De ce?
2 Cronici 33,17: “După aceea, Manase a poruncit
Paradoxal, cele mai multe încercări de evanghelizare lui Iuda să slujească Domnului… şi poporul
ale bisericii încep cu mulţimile. Se pune accentul pe jertfea numai Domnului Dumnezeului său.”
ceea ce este spectaculos: programe şi manifestări
publice. Se depun eforturi pentru atragerea unui număr Totul se ridică sau cade prin conducere. Eficienţa
mare de convertiţi. Se fac botezuri în masă şi totul se lucrării tale nu se va ridica deasupra abilităţii tale de a
încheie cu sărbători în comunitate. După care, viaţa conduce şi de a influenţa pe alţii.
Bisericii revine la monotonia şi cenuşiul ei…Iar noii  Ilustraţie: În timpul vieţii Domnului Hristos, întreaga
convertiţi? viaţă religioasă, socială, educativă şi politică a celor
Dezamăgiţi de schimbare şi înstrăinaţi, unii se cca. 2 milioane de oameni din Palestina era modelată
străduiesc să supravieţuiască pe cont propriu; iar alţii de influenţa fariseilor şi saducheilor, principalii
se pierd, neştiuţi. Vechiul corp de creştini, cu conducători ai lui Israel. După aprecierea lui Iosif
convenienţele perturbate de străinii venetici (de noii Flavius, numărul acestora nu depăşea 7.000 de
botezaţi), se simt neconfortabil. Cine să consolideze persoane. Când ne gândim că acest grup mic
noile suflete în dragostea lui Dumnezeu şi în puterea privilegiat, care conducea destinele poporului lui
trăirii unei vieţi noi? Cine să le poarte sistematic de Dumnezeu, nu reprezenta decât o treime dintr-un
grijă. Nici vorbă de formarea sufletelor pentru procent (numai 0,33%) din populaţia Israelului,
continuarea lucrării. atunci nu e greu să ne dăm seama de ce Isus vorbea
atât e mult despre necesitatea strategică a unei
conduceri bune…
2. Strategia lui Dumnezeu de a cuceri lumea. Iscusinţa de lider determină nivelul succesului tău şi al
Matei 9,9: “Vino după Mine!” celor ce lucrează cu tine.
În contrast cu practica pastorală şi evanghelistică  Ilustraţie: în Newsweek (24 Aug. 1987) se făcea
curentă, Isus a dezvăluit în activitatea Sa de trei ani şi constatarea că: “99% din toţi angajaţii vor să facă o
jumătate: strategia lui Dumnezeu de a cuceri lumea.

1
lucrare bună. Dacă o realizează sau nu, este pur şi 1. este un gânditor cu bătaie lungă;
simplu reflectarea calităţilor conducătorului pentru 2. îşi lărgeşte tot timpul aria specifică de influenţă;
care lucrează”. 3. pune mare accent pe viziune, valori şi motivaţie;
4. poate dezamorsa factorii de conflict;
 5. nu acceptă starea existentă de lucruri (“statu
quo”-ul).

 Pentru mulţi, un conducător se confundă cu un
manager. Iată mai jos diferenţa dintre cei doi:

 Managerul (~ad-tratorul) Liderul

Poartă de grijă ca Se ocupă de viziune şi de
 programul şi obiectivele motivarea oamenilor.
organizaţiei să fie
implementate.
4. “Conducerea” se învaţă

 Ilustraţie: Un turist a întrebat odată pe un localnic Oamenilor nu le place să fie administraţi. Ei vor să fie
bătrân: “Au existat oameni mari care s-au născut în conduşi.
localitatea asta?” “Nu , domnule,” a răspuns bătrânul
“ci numai prunci!” Administrează-te doar pe tine însuţi; iar pe ceilalţi,
Nimeni nu se naşte conducător. Ba mai mult, începe şi-i condu.
conducerea nici măcar nu e ceva care se descoperă A şti cum să realizezi o lucrare – este meritul
instantaneu, ci este ceva care se dezvoltă. producătorului (lucrătorului).
După circumstanţe, există 4 tipuri de conducători: A arăta altuia cum să realizezi o lucrare – este
meritul învăţătorului.
A. Conducătorul înnăscut (caracteristici):
A asigura realizarea lucrului de către alţii – este
- are calităţi de conducere înnăscute meritul managerului (administratorului).
- a urmărit toată viaţa cum se formează un lider*
- în plus, a mai şi învăţat ştiinţa conducerii* A inspira pe alţii să facă o lucrare mai bună este
- are disciplină de sine ca să devină un mare lider* meritul conducătorului.
(Calităţile marcate cu asterisc* sunt dobândite)

B. Conducătorul format:
- a urmărit de o bună bucată de vreme cum se
formează un lider*
- a învăţat ştiinţa conducerii prin ucenicie*
- are disciplină de sine, ca să devină un mare
lider*
C. Conducătorul latent:
- de curând a început să urmărească cum se
formează un lider*
- învaţă să devină lider, prin ucenicie*
- are disciplină de sine, ca să devină un lider bun*
D. Conducătorul limitat:
- a stat puţin în preajma liderilor, sau chiar deloc*
- încă n-a învăţat să devină lider, prin ucenicie*
- are dorinţa şi ar putea să devină lider*

Nimeni nu poate fi conducător doar datorită unor


calităţi înnăscute. Conducerea se învaţă şi oricine e
dispus să înveţe, se poate regăsi într-una din aceste 4
categorii de conducător – real sau potenţial.

5. Ce este un conducător?
Iată 5 trăsături care circumscriu profilul
conducătorului :

2
1. Esenta 

conducerii: 
Influenta. 

Proverbe 21,1: “Inima împăratului este ca
un râu de viaţă în mâna Domnului, pe care 
îl îndreaptă încotro vrea" 

1. A conduce = a influenţa.

A conduce – este abilitatea de a câştiga oameni care să
te urmeze. Cel care crede că conduce dar n-are pe nici
unul care să-l urmeze, acela doar se plimbă.
De aici, a conduce înseamnă în primul rând: a
influenţa.
Exemple de conducători: Adolf Hitler, Jim Jones,
Domnul Hristos, Martin Luther King, Winston
Churchill, John F. Kennedy… Indiferent de sistemul 
lor de valori sau de abilităţile lor manageriale, toţi au 
avut oameni care i-au urmat.


2. Influenţa atotprezentă. 
Cei mai mulţi consideră conducerea ca fiind dibăcia 
de a câştiga poziţii şi nu de a câştiga urmaşi. Aceştia
aleargă după poziţii, ranguri, titluri şi… când le-au 
dobândit, cred că au devenit conducători. 
Aceasta creează două probleme: (1) de regulă, cei care 
şi-au câştigat statutul de conducător experimentează 
frustrarea de a avea puţini urmaşi; (2) iar cei ce n-au 
dobândit formal un statut de conducător, aceia nu se
consideră conducători şi nici nu-şi dezvoltă 
îndemânările de conducere. 
Sociologii arată că chiar şi cel mai introvertit om tot 
influenţează cca. 10.000 oameni în timpul vieţii lui. 
Fiecare om influenţează şi, în acelaşi timp, este 
influenţat de alţii. Asta înseamnă că fiecare din noi

conducem în anumite domenii, în timp ce în altele,
suntem conduşi. Nici un om nu este scutit de a fi 
conducător şi de a fi urmaş. 
Dacă vrei să ştii cine este adevăratul conducător 
într-un grup oarecare, atunci cântăreşte influenţa.
Întreabă-te doar: “Cine este cel mai mult observat de
grup, atunci când se dezbate o problemă? A cui opinie 3. Cei 5 factori de influenţă / Cele 5 nivele de
pare cea mai grea? Cu cine sunt uşor de acord ceilalţi? conducere
Şi, mai ales, pe cine îl urmează oamenii?”.
Conducerea este efectul influenţei. Dacă cunoaştem Factorul / Nivelul 1: Rolul (Poziţia în organizaţie)
factorii care influenţează pe oameni şi dacă este factorul cel mai uzitat, de care toţi sunt conştienţi.
vom mări nivelul lor de influenţă, automat ne Unica sursă al acestei influenţe provine însă din titlu.
vom ridica nivelul de conducere. Cei ce au titlul, capătă autoritate teritorială, de
protocol şi autoritate organizatorică. Aceste rezultate
 nu sunt negative în sine, câtă vreme nu devin temeiul
 pentru autoritate şi influenţă. Căci tot ce decurge din
rol este un substitut slab pentru capacităţile de
conducere.

3
Poziţia aduce autoritate. Dar conducerea adevărată 
este mai mult decât să posezi autoritate şi să ai o 
instruire tehnică. Conducerea adevărată înseamnă să
fii persoana pe care ceilalţi o urmează cu bucurie şi cu 
încredere.
Şeful Conducătorul


… mână pe lucrători; … îi antrenează;

…se bazează pe autoritatea …se bazează pe bunăvoinţa
lui; celorlalţi;

…inspiră teamă; …inspiră entuziasm;

…zice: “Eu…”; …zice: “Noi…”; 
…stabileşte penalizările …stabileşte hotarul 
pentru abateri; abaterilor;

…cunoaşte cum trebuie …arată cum trebuie lucrat;
lucrat;
…zice: “Fă…”; …zice: “Să facem…”; Factorul / Nivelul 2: Relaţia personală
A conduce înseamnă să faci pe oameni să lucreze
atunci când nu sunt obligaţi s-o facă. Conducerea
Nivelul 1 de conducere este câştigat prin numire. începe cu inima, nu cu mintea. Ea înfloreşte prin
Toate celelalte nivele sunt dobândite prin capacitate. relaţii pline de sens, şi nu prin regulamente. În contrast
Oamenii nu urmează pe conducătorul autoritar dincolo cu principiul “ciugulirii” din nivelul 1, aici acţionează
de hotarul autorităţii lui. Ei “fac” doar atunci când e principiul inter-relaţiilor.
“musai”. Nivelul moralului colaboratorilor este Oamenii care nu sunt în stare să construiască relaţii
coborât. Când conducătorul nu le câştigă încrederea, solide şi durabile, vor descoperi curând că nu sunt în
cei ce-l urmează sunt lipsiţi de dedicare. stare să presteze o conducere eficientă şi de lungă
Membri organizaţiilor bazate pe voluntariat (vezi durată.
Biserica) se lasă prea puţin impresionaţi de “Poţi iubi pe oameni fără să-i conduci, dar nu-i poţi
argumentul autoritar. Puţini oameni ne vor urma conduce fără să-i iubeşti”.
datorită titlului nostru – anume doar oportuniştii, cei
ce te-ar trăda la prima ocazie.
Conducătorii bazaţi pe autoritatea rolului conduc prin Factorul / Nivelul 3: Rezultatele
intimidare. Psihologul norvegian Schjelderup-Ebbe La acest nivel, lucrurile încep să meargă bine.
atribuie sistemului autoritar principiul “ciugulirii” Rezultatele ridică moralul organizaţiei. Nevoile
 Ilustraţie: Biosociologii au urmărit comportamentul sunt satisfăcute. Obiectivele sunt atinse.
găinilor dintr-o crescătorie şi au descoperit “Piramida A conduce la acest nivel este o plăcere. Problemele
ciugulirii”. Anume, au observat că există o singură sunt rezolvate cu efort minim. Toţi sunt
găină care le ciuguleşte pe toate dar care nu e ciugulită orientaţi spre realizări iar organizaţia creşte
de nici una; apoi, există o a doua găină care le puternic.
ciuguleşte pe toate cu excepţia primeia, de care e
ciugulită; şi aşa mai departe, până la găina care este Aceasta e marea diferenţă dintre nivelul 3 şi primele 2
ciugulită de toate dar care nu ciuguleşte pe nici una. nivele. La nivelul 2, oamenii te urmează doar
de dragul de a fi împreună. Lipseşte însă
 Ilustraţie: Henry Ford ajunsese să producă în serie obiectivul. La nivelul 3, oamenii te urmează ca
vestitul automobil “Model T”, despre care hotărâse să să realizeze ceva.
aibă doar culoarea neagră, fără excepţie… Când
clienţii veneau şi-i cereau un automobil de altă culoare
decât negru, Ford răspundea: “Puteţi solicita orice Factorul / Nivelul 4: Reproducere
culoare atâta vreme cât e neagră”… Datirită
Un conducător nu este mare datorită puterii sale, ci
autoritarismului său închis, din momentul acela a
datorită capacităţii sale de a împuternici pe
început declinul concernului Ford în faţa lui General
alţii. Succes fără succesori înseamnă eşec.
Motors.
(Vezi Madison School – prof. Sutherland).
Responsabilitatea majoră a unui lucrător este să
 realizeze lucrarea el însuşi. Responsabilitatea majoră a
 unui conducători este să-i formeze pe alţii pentru a
 realiza lucrarea.

4
Loialitatea faţă de conducător ajunge la cea mai înaltă Pentru nivelul 3: Rezultatele
culme atunci când cei ce-l urmează au crescut în urma
relaţiei cu maestrul.  Iniţiază şi acceptă răspunderea pentru dezvoltare;
 formulează-ţi o declaraţie de misiune şi urmeaz-o;
Urmăreşte succesiunea: Factorul 1 realizează  fă din “Job-description” o parte integrală a
supunere. Factorul 2 – iubire. Factorul 3 – admiraţie şi declaraţiei tale de misiune;  dezvoltă-ţi răspunderea
entuziasm. Factorul 4 – loialitate, ataşament. pentru rezultate;  comunică celorlalţi strategia şi
De ce ataşament? Pentru că inima oamenilor este viziunea organizaţiei;  devino un agent al schimbării
câştigată atunci când îi ajuţi să-şi dezvolte şi unul care înţelege vremurile;  angajează-te în
personalitatea. decizii dificile care vor aduce o schimbare.
După cum se vede, factorii sunt ascendenţi şi
cumulativi, oferind motive în plus de a fi urmat. Pentru nivelul 4: Reproducerea
 Fixează-ţi gândul că oamenii sunt bunul cel mai
Factorul / Nivelul 5: Respect valoros;  pune prioritatea asupra dezvoltării
oamenilor;  fii un model de urmat pentru ceilalţi; 
Puţin e de zis privitor la nivelul 5, întrucât aici nu se
învesteşte-ţi activitatea ta de conducere în cei mai de
ajunge simplu. E nevoie de o viaţă întreagă de
conducere pozitivă pentru a câştiga respectabilitatea vârf 20% din oamenii tăi;  oferă colaboratorilor
care are cea mai puternică influenţă. Dar şi acest nivel “cheie” ocazii de creştere;  fii în stare să atragi alţi
este realizabil. producători performanţi de partea obiectivelor
comune;  adună în jurul tău un cerc de personalităţi
Cu cât urci nivelele de conducere, cu atât creşte gradul care să completeze conducerea ta.
de dedicare. Atunci când conducătorul nu este dispus
să facă sacrificiul pe care nivelul cel nou îl cere, de
îndată influenţa lui începe să scadă. Nivelul 5: Respectul
Pentru ca conducerea ta să rămână eficientă, este  în jurul tău sunt urmaşi loiali şi gata de sacrificii; 
esenţial să iei chiar lângă tine, sus, pe aceia dintre ai petrecut mult timp în îndrumarea şi modelarea
urmaşi care au mare capacitate de influenţă în cadrul liderilor;  ai devenit un reper, un consultant care
organizaţiei.
este căutat de alţii;  cea mai mare bucurie a ta este să
vezi cum alţii cresc şi se dezvoltă;  persoana ta
devine un simbol al organizaţiei.

4. Vrei să ai influenţă?
Ca să ai influenţă la fiecare nivel de conducere,
trebuie să atingi excelenţa în caracteristicile specifice:

Pentru nivelul 1: Rolul


 cunoaşte-ţi bine “Job description”-ul;  cunoaşte
atent “tradiţiile” organizaţiei;  acceptă
responsabilităţi;  realizează-ţi lucrările la un nivel
de excelenţă;  fă mai mult decât ţi se cere;  oferă
idei creative pentru schimbare şi îmbunătăţire.

Pentru nivelul 2: Relaţia.


 Umple-te de o iubire adevărată pentru oameni; 
ajută-i pe cei ce lucrează cu tine să atingă succesul; 
priveşte lucrurile prin ochii altora;  iubeşte oamenii
mai mult decât regulile şi procedurile;  acţionează
după principiul “win-win” sau nu acţiona deloc;  ia
cu tine, în călătoriile tale, pe alţii;  procedează cu
tact cu oamenii dificili.

5







2. Principiul lui Pareto (se mai numeşte şi


principiul “20 / 80”) ne ajută să descoperim nevoia de
priorităţi.
Exemple:
- 20% din priorităţi vor realiza 80% din
producţie, cu condiţia să învesteşti 80% din
fonduri, energie şi resurse umane în cele 20%
din priorităţi de vârf.
- 20% din timp produce 80% rezultate;
- 20% din oamenii pe care-i consiliezi îţi iau
80% din timpul tău;
- 20% din produse aduc 80% din profit
- 20% dintr-o carte conţine 80% din conţinut
- 20% din lucrul nostru ne aduce 80% din
satisfacţie;
- 20% dintr-o prelegere produce 80% din
impact
- 20% din donatori dau 80% din bani;
- 20% din oameni iau 80% din decizii;
- 20% din oamenii de la picnic vor mânca 80%
din hrană;
Orice conducător trebuie să devină conştient de
2. Cheia conducerii: principiul lui Pareto în privinţa supravegherii
oamenilor şi a conducerii. De ex: 20% din oamenii
Prioritatile unei organizaţii sunt răspunzători de 80% din succesul
organizaţiei.
Prov. 24,27: “Vezi-ţi întâi de treburi afară…”

1. A şti cum…

Cineva spunea: “Două lucruri sunt cel mai greu de


realizat cu privire la oameni: (a) să-i faci să gândească
şi (b) să-i faci să se ocupe de problemele lor în ordinea
Ca să fii un conducător bun, trebuie, deci:
importanţei”.
1. să determini care din oameni compun pe cei 20%
În aceasta constă diferenţa între amator şi profesionist.
producători de mare succes;
Oamenii practici ştiu cum să obţină ce doresc.
2. să petreci 80% din timpul tău cu aceşti 20% de
Filozofii ştiu ce trebuie să dorească.
producători de vârf;
Conducătorii ştiu cum să obţină ce trebuie să
dorească. 3. să aloci 80% din investiţii în aceştia;
Succesul poate fi definit ca realizarea progresivă a 4. să determini care 20% din activitate aduce 80%
ţintei predeterminate. Aceasta ne spune că, pentru de venit, pentru ca apoi să instruieşti un asistent
succes, sunt esenţiale două condiţii: să ai disciplina de să facă celelalte 80% de activităţi mai puţin
a aşeza priorităţi; şi să ai abilitatea de a lucra orientat productive. Aceasta îl eliberează pe conducător
spre ţinta stabilită. să facă bine ce este mai productiv;

6
5. să ceri celor 20% de colaboratori de vârf să le umple cu pietre mari din geantă. Când vasul s-a
instruiască la locul de muncă pe următorul eşalon umplut de tot, profesorul a întrebat: “Mai încape
de 20 %… ceva?” “Nu!” - au răspuns cursanţii. “Care este
morala pentru care v-am dat acest exemplu?”
Şi cum poţi identifica pe primii 20% din persoanele cu
“Simplu!” a răspuns unul dintre ei. “Morala este că
maximă influenţă din organizaţie?
într-un timp dat, nu poţi îngrămădi oricâte proiecte, ci
Fă întâi o listă cu toate numele din organizaţie. Apoi numai un număr limitat!”. “Nu!” a răspuns
întreabă în dreptul fiecăruia: “În cazul că această profesorul. Apoi s-a plecat peste geantă şi a început să
persoană ar iniţia o acţiune negativă contra mea sau şi- presare în vas pietricele de râu… “Mai încape ceva?”
ar retrage suportul de la mine, care ar fi impactul în “Păi… da!” au răspuns toţi în cor. Profesorul s-a
acest caz?” În cazul că ţi-ar bloca funcţionarea în aplecat din nou şi a început să cearnă cu mâna nisip,
cadrul organizaţiei, atunci pune un semn în dreptul lui. un pumn, doi pumni… până s-au umplut toate
În cazul că te-ar răni dar n-ar putea să-ţi blocheze golurile. “Mai încape ceva?” “Nu…” Dar profestorul
activitatea, nu pune nici un semn în dreptul lui. Iar la a luat o sticlă cu apă şi a turnat-o, până ce a dat apa
sfârşit, când îi vei aduna pe toţi, vei constata că ai peste margini… “Buun, şi acum, care-i morala?”
însemnat aprox.15%-20% din numele de pe listă. După câteva clipe, profesorul a continuat: “Iat-o: dacă
ştii să-ţi programezi mai întâi lucrurile foarte
importante, vei găsi suficient timp şi pentru
problemele mai mărunte. E clar?”
3. “A organiza” sau “a agoniza”
Alternativele de mai sus depind de capacitatea
În funcţie de importanţă şi de urgenţă, problemele se
conducătorului de a-şi planifica corect obiectivele.
situează în 4 categorii distincte: I + U (negru);
Timpul e darul cel mai trecător şi ireversibil. De I + Ne-u (roşu); Ne-i + U (albastru); Ne-i + Ne-u.
aceea, revelaţia îndeamnă, în Efeseni 5,16:
De ce au fost ilustrate prin negru şi roşu? Pentru că
“Folosiţi-vă timpul corect” (rom: “răscumpăraţi
(ca şi în cazul unei infecţii), dacă nu tratezi când e
vremea”).
roşu, rana va deveni neagră sub gangrenă…
Ecuaţia corectă a managementului timpului arată
*Importante + Urgente : Rezolvă rapid aceste
astfel:
probleme şi îngrijeşte-te să nu mai apară…
Managementul = Obiective + Rugăciune + Priorităţi *Importante + Ne-urgente: În rezolvarea lor se află
timpului (“Care-i voia Lui?”) cheia eficienţei. Pune-ţi termene limită pentru
realizarea lor şi include-le în programul tău zilnic!!
Pentru noi, fiinţe limitate, aşezarea priorităţilor este o *Ne-importante + Urgente: Găseşte căi rapide şi
problemă spirituală, care-şi găseşte rezolvarea în eficiente de a le soluţiona, pe cât se poate prin
iluminarea Aceluia care cunoaşte sfârşitul de la delegarea unui asistent – producător.
început.
*Ne-importante + Ne-urgente: Sunt corvezi, munci
Mântuitorul putea spune: “ …am sfârşit lucrarea pe repetitive, ca punerea în ordine a hârtiilor,
care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan 17,4), pentru că corespondenţă de rutină, etc… Pe acestea, aşează-le
“dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus… în grămezi şi rezolvă-le în asalturi săptămânale de ½
Se ruga acolo” (Marcu 1,35). oră; sau, câştigă colaborarea unor ajutoare de ispravă.
Sau (dacă nu-i necesar), nu le mai fă deloc.
“A organiza” sau “a agoniza” mai depinde şi de
hotărârea de a nu te investi în mai mult de trei, cel Nu uita că în această categorie (Ne-i + Ne-u) intră şi
mult patru proiecte prioritare de succes. Pentru “cronofagii” (mâncătorii de timp), ca de exemplu:
eliberarea de probleme inutile, trebuie să învăţăm:
TV (!) ziarul (se citeşte în 5 minute), cumpărături
- să eliminăm (a spune Nu!) – “de ce să fac, când pentru care poţi delega, distragerea de la program cu
nu-i folositor”? te miri ce…; apoi situaţii ca: lipsa unei liste de
obiective; lipsa unui plan de priorităţi; extinderi inutile
- să delegăm - “de ce eu, când poate să facă altul?” în cadrul anumitor activităţi; convorbiri telefonice
- să programăm – “de ce chiar acum?” fără o limitare prealabilă; amânarea lucrurilor…
- să analizăm şi să modificăm – “de ce aşa?” Cânt.cânt. 2,15: …Distrugeţi cronofagii!

Diferenţă. În funcţie de atitudinea faţă de


4. Principiul aşezării priorităţilor: administrarea timpului, un conducător se deosebeşte
de cel care-l urmează prin:
 Ilustraţie: La un curs de Time-management,
profesorul a luat un vas mare de sticlă, şi a început să Conducătorul Urmaşul

7
- ia el iniţiativa - doar reacţionează  Ilustraţie : In 1992, 300 de balene au murit într-o
- conduce, ia telefonul - ascultă; aşteaptă să singură zi, eşuând pe plajă. De ce? Pentru că au
şi creează contacte; sune telefonul; urmărit un banc de sardine (peştişori mărunţi), până la
apă mică …
- petrece timp - trăieşte de pe o zi pe
planificând şi alta, reacţionând la Când te simţi copleşit de prea multe solicitări, ia-ţi o
anticipând problemele; problemele ce-i apar foaie de hârtie şi (cu sau fără ajutorul unui prieten)
listează-le şi aşează-ţi priorităţi, cu termene. O uşurare
- învesteşte timp în - petrece timp cu stimulatoare te va cuprinde!
oameni oamenii
- îşi umple calendarul - îşi umple calendarul
cu priorităţi cu solicitări

Priorităţile niciodată nu stau locului ci se schimbă tot


timpul.

 H. Ross Perot spunea că tot ce e excelent sau


valoros se află clipă de clipă pe muchea instabilă a
culmii şi trebuie în mod constant să te lupţi să-l găseşti
şi să-l păstrezi în focar. Pentru aceasta, (1) verifică
lunar lista de priorităţi (evaluează); (2) reaşează
obiectivele (vechi şi noi) în ordinea nouă (elimină); şi
(3) stabileşte-ţi termene de realizare a lor cât acestea
se mai află pe muchea crestei (estimează).

 Ilustraţie: Un studiu sociologic, efectuat cu 50


oameni de peste 95 de ani, pentru întrebarea:“Dacă aţi
putea să vă mai trăiţi odată viaţa, ce-aţi face altfel de
cum aţi făcut dv.?” 3 răspunsuri se regăseau în
diversitatea părerilor: - aş cugeta mai mult la ce fac;
-aş risca mai mult; - m-aş ocupa mai mult de lucrurile
care ar dăinui şi după moartea mea.
95% din realizări constau în a şti ce vrei!








5. Năvala priorităţilor
Prea multe priorităţi – ne vor paraliza!

 Ilustraţie: Este ştiut că dresorii de fiare sălbatice,


când intră în cuşca leului, au asupra lor un bici, un
pistol şi… un scăunel pe care-l ţin de spătar, cu
picioarele înainte. Şi, ca să domine leul, nu fac altceva
decât să mişte tot timpul scăunelul în aşa fel încât să
atragă atenţia fiarei la toate cele patru picioare
deodată! În încercarea sa de a le urmări deodată, fiara
se intimidează, devine nesigură de sine şi este cuprinsă
de un fel de paralizie. Doar pentru că atenţia i-a fost
fragmentată!
Când mărunţişurile ne solicită prea mult, se nasc mari
probleme!

8
de valori faţă de care-şi raportează şi-şi judecă
întreaga viaţă.
Integritatea nu se referă atât de mult la ce facem, ci la
cine suntem. Iar cine suntem – determină la rândul său
ce vom face. Sistemul nostru de valori devine atât de
mult parte integrantă din noi, încât nu mai poate fi
separat de noi.
Cu toţii suntem confruntaţi cu dorinţe născătoare de
conflicte interioare. Nimeni, indiferent cât este de
spiritual, nu poate evita această luptă. Integritatea este
factorul care determină care din ele va câştiga.
Integritatea nu este doar arbitrul între două dorinţe, ci
e şi punctul care deosebeşte o persoană fericită de un
spirit divizat.









2. Puterea integrităţii
Efectul integrităţii conducătorului asupra celor ce-l
urmează:

Conducătorul Conducătorul Efectul asupra


zice: face: celor conduşi
- “fiţi -soseşte - vor fi
punctuali la punctual la punctuali la
adunare” adunare adunare
- urmăriţi - slujeşte pe - vor sluji pe
slujirea semeni semeni
oamenilor
- studiaţi - studiază zilnic - vor studia
zilnic lecţiunea zilnic lecţiunea
lecţiunea
---- ---- ----

-“Studiaţi - n-are timp să - nu vor studia


3. Coloana vertebrala a zilnic Biblia” studieze zilnic,
din pricina
zilnic Sriptura

conducerii: problemelor…
etc…
Integritatea
Matei 5,37: “…Da, da. Nu, nu…”
1. Definiţie.
Integritate = starea de a fi întreg: adică când cuvintele
şi faptele se potrivesc sau corespund.
O persoană integră nu-şi împarte loialitatea
Atenţie! 89% din ce învaţă oamenii vin prin stimulii
(acest viciu se cheamă duplicitate) şi nici nu pretinde a
vizuali; 10% prin stimulii auditivi; 1% prin celelalte
fi ce nu este (acest viciu se cheamă ipocrizie). O
simţuri. Ce aud oamenii - înţeleg. Ce văd - cred!
persoană este integră atunci când şi-a stabilit un sistem

9
Toţi oamenii caută să dobândească o imagine de sine 
cât mai bună. “Imaginea” este ceea ce cred oamenii că 
suntem. În schimb, integritatea este ceea ce suntem 
noi în realitate.
Totul se ridică sau cade pe temeiul conducătorului. Iar 
secretul ridicării şi nu a căderii este integritatea.

 Dwight Eisenhower: “Ca să fii un conducător, 3. Stăpânul slujitor


trebuie să ai oameni care să te urmeze. Iar ca să ai
Cu cât urci spre vârful piramidei conducerii, cu atât
urmaşi, trebuie să le fi câştigat încrederea. De unde:
drepturile scad iar îndatoririle cresc!
calitatea supremă a unui conducător este fără discuţie
integritatea…”.
Drepturi Îndatoriri
 Cavett Roberts: “Dacă oamenii mă înţeleg, le-am
Conducător
câştigat atenţia. Dacă oamenii au încredere în mine,
Lucrător
le-am câştigat acţiunea!”
Client
 William Rogers: “Mintea oamenilor este schimbată
prin observaţie, şi nu prin argument”.
Dintre toate calităţile, integritatea are cea mai înaltă  Ilustraţie: De îndată ce preşedintele SUA este ales,
putere de influenţare. el trebuie să depună permisul de conducere la poliţie,
pierzându-şi dreptul de a mai şofa. De ce? Pentru a-l
proteja şi nu numai… Ci, ca nu cumva să-şi permită,
 Ilustraţie: Karli era un băiat evreu din oraşul german din neglijenţă, să comită accidente şi să se prevaleze
Trier şi fusese crescut habotnic. Purta perciuni lungi,
apoi de poziţia sa superioară de “preşedinte al SUA”,
cârlionţaţi şi, în fiecare sâmbătă în zori, era la
eludând legea…
sinagogă, cu tata. Pe la 12 ani, Karli şi familia lui s-au
mutat într-un alt oraş unde nu era sinagogă. După
câteva zile de cugetare, tatăl şi-a anunţat hotărârea:
4. Imagine sau Integritate?
aveau să se transfere din credinţa mozaică în
confesiunea luterană, “pentru binele familiei şi al Din nefericire, mulţi au lucrat mai mult asupra
afacerilor”. În inimioara băiatului s-a produs o luptă imaginii lor decât asupra integrităţii lor, şi n-au înţeles
teribilă. La început a plâns şi s-a revoltat, apoi a …de ce au căzut?
cedat… Dar în sinea lui, Karli a ajuns la concluzia că
religia e un fel de politică şi că nu există nimic sfânt,
sau divin sub soare. Aşa s-a transformat Karli în  Ilustraţie: Marele zid chinezesc, construit în sec. III
militantul Karl Marx şi aşa s-a născut comunismul! î.Hr. din pricina pericolului năvălirilor barbare, trebuia
Liderii trebuie să trăiască la un standard mai înalt să fie atât de înalt, încât nimeni să nu-l poată escalada,
decât cei ce-l urmează, ca să poată influenţa. (Care şi atât de gros, ca nimeni să nu-l poată dărâma. În
este raportul dintre tine şi membrii tăi cei mai buni, în prima sută de ani de existenţă a zidului, China a fost
ce priveşte studiul Bibliei, studiul Spiritului Profetic, invadată de trei ori !! Nu că ar fi reuşit barbarii să-l
Rugăciunea, Sabatul la şcoală şi trăirea credinţei în dărâme sau să-l escaladeze, ci de fiecare dată, au
armată, Reforma sanitară, TV, etc). cumpărat pe paznici… Bieţii chinezi, erau atât de
preocupaţi să înşiruie cărămidă peste cărămidă, încât
au uitat de problema de fond a siguranţei unei naţiuni:
integritatea.
 Nu putem conduce pe cineva mai departe decât am
 ajuns noi înşine.
 Integritatea nu este o înzestrare naturală a cuiva. Ci
 este rezultatul disciplinării de sine, a încrederii
 lăuntrice, a deciziei de a fi statornic cinstit în toate
 situaţiile vieţii. Din nefericire, în lumea de azi, puterea
de caracter este rară şi, ca rezultat, avem puţine
 modele actuale de integritate.

Noi învăţăm pe alţii ce ştim şi reproducem ce suntem.
 Integritatea este o lucrare interioară.


  James Kouzes: “Cei ce urmează un lider cer patru
lucruri din partea conducătorului lor: (1)cinste,

10
(2)competenţă, (3)viziune şi (4) capacitatea de a
inspira pe ceilalţi”. 4. Conditia de a fi
conducator:
auto-disciplina.
Prov. 16,32: “…cine este stăpân pe sine…”

1. Definiţie.

În “Mind, Character, Personality”, Ellen G. White


înfăţişează structura psiho-spirituală a omului în felul
următor:


1. Raţiunea Puterile superioare
ale omului
2. Conştiinţa

3 VOINŢA

4. Sentimente Puterile inferioare


ale omului
5. Instincte

 

Raţiunea (cunoştinţa) şi conştiinţa reprezintă puterile


superioare ale fiinţei umane. Sentimentele şi
instinctele reprezintă puterile inferioare ale fiinţei.

Păcatul a stricat echilibrul de forţe şi a anulat rolul


iniţial al fiecăreia, pervertindu-le: raţiunea şi-a pierdut
discernământul, conştiinţa s-a tocit, sentimentele au
fost alterate de egoism iar instinctele s-au hipertrofiat.

Între cele două forţe se află voinţa, puterea regească a


omului de a alege. Ea acţionează la comanda puterii
celei mai mari. Omul, născut păcătos, acţionează
dominat de puterile inferioare care ajung la exacerbare
prin exerciţiul repetat al patimilor, neînstare să li se
împotrivească.

Prin Duhul Sfânt, omului născut din nou îi sunt


purificate şi regenerate puterile superioare. Ele sunt
abilitate să comande voinţei să acţioneze conform
criteriilor binelui, împotriva puterilor inferioare care
continuă să-şi ceară tributul.

Ori de câte ori comandă puterile superioare,


Dumnezeu stăpâneşte omul. Şi ori de câte ori sunt în
avantaj puterile inferioare şi acţionează voinţa, Satana
stăpâneşte fiinţa.

Miracolul naşterii din nou nu-l eliberează pe om de


pânda şi atacul puterilor inferioare pervertite şi nu-l
transportă instantaneu într-o stare angelică.
Dimpotrivă, naşterea din nou îi împuterniceşte

11
responsabilitatea omului de a alege şi de a realege  Ilustraţie: Dwight Moody a fost întrebat care om i-a
continuu binele - voia lui Dumnezeu - şi de a respinge pricinuit cele mai multe necazuri. “Am avut mai multe
necazuri din partea d-lui Moody decât din partea
oricărei alte persoane care a trăit vreodată.”
Cei mai mulţi potenţiali conducători se prăbuşesc
datorită problemelor dinlăuntru decât din cauza
problemelor din afară. “Când suntem fără minte, vrem
să cucerim lumea. Când ajungem înţelepţi, vrem să ne
tentaţiile firii lui păcătoase. Acest proces se numeşte cucerim pe noi înşine.”
sfinţire şi nu este altceva decât un exerciţiu continuu
de auto-disciplinare, desigur sub asistarea şi în puterea 
Duhului Sfânt. 

Permisivitatea sau îngăduinţa de sine este noţiunea
opusă auto-disciplinării şi desemnează 
auto-abandonarea omului în voia pornirilor oarbe care 
abuzează de voinţa scăpată de sub controlul puterilor 
superioare.


 Ilustraţie: Sir Arnold Joseph Toynbee, profesor de
istorie la Universitatea Oxford din Anglia analizează, 
în tratatul său de istorie de 10 volume, declinul a 21 de
civilizaţii marcante ale istoriei omenirii. El
demonstrează că nimicirea marilor imperii nu a fost 3. Cele 10 puncte pentru disciplină de sine:
determinată de evenimente din afară (cum ar fi
năvălirile străine…), ci de prăbuşirea interioară a 1. Aşează-ţi priorităţile. Marile evenimente mi le
sufletului naţiunilor, determinată de permisivitate, de programez cu 1-2 ani înainte. Dar în ultima
promiscuitate morală, de revolta împotriva legilor săptămână a fiecărei luni îmi iau 2 ore ca să-mi
morale. programez obiectivele pentru luna următoare.
2. Notează-ţi priorităţile în calendar.
 Ilustraţie: Dr. A. Gregg a condus un experiment
revelator: într-o eprubetă specială a aşezat o cultură 3. Lasă 30% - 40% din timp pentru evenimente
bacteriană, i-a asigurat hrănirea şi alimentarea neaşteptate.
continuă cu oxigen, ca apoi să vadă dacă colonia se va 4. Abordează şi efectuează proiectele unul câte unul.
dezvolta la nesfârşit. După un anumit prag de
înmulţire, colonia bacteriană s-a auto-distrus, în ciuda 5. Organizează-ţi spaţiul tău de lucru.
tuturor condiţiilor favorabile. Cum? Prin intoxicarea 6. Utilizează eficient timpii morţi (cartea de lectură
cu propriile sale produse de excreţie. în geantă, foaia cu texte de memorizat,
vocabularul de lb. engleză…)
La început, disciplina este alegerea de a realiza ce
doreşti făcând lucruri pe care nu le-ai dori. După 7. Lucrează conform cu temperamentul tău.
săvârşirea cu succes a unora dintre ele, disciplina 8. Stabileşte-ţi propriul tău sistem de lucru.
devine alegerea de a realiza lucrurile pe care le
doreşti, făcând lucruri pe care acum ai ajuns să le 9. Fixează-te asupra rezultatelor şi nu asupra
doreşti şi pe ele. activităţii. Asta înseamnă să te evaluezi în funcţie
de cât realizezi şi nu de câtă energie ai risipit. Cei
Cine nu se poate conduce pe sine, nu va putea conduce ce sunt orientaţi spre rezultat:
pe alţii.
- lucrează 80% din timp în domeniul în
care sunt cei mai tari;

- lucrează 15% din timp în domeniile în
 care învaţă (se dezvoltă);
 - lucrează 5% din timp în domeniile în
 care sunt cei mai slabi.
 10. Delimitează-te în mod constant de puterea pe care
 ţi-o atribuie funcţia şi poporul.

 Abraham Lincoln: “Aproape orice om poate rezista


2. Disciplina începe cu tine. împotrivirii, dar dacă vrei să-i testezi caracterul, dă-i
putere! Puterea este ca un râu: cât timp rămâne între
maluri este minunat şi folositor. Dar când se revarsă,

12
nimiceşte. Pericolul puterii stă în aceea că cei ce sunt 
învestiţi cu ea tind s-o folosească în interesul lor. ” 

 







4. Caracter sau impulsii ?


Oamenii se deosebesc în funcţie de ce-i mână:
caracterul sau emoţiile.


raţiune +
conştiinţă


5. Sensul
Oglindă: conducerii:
Cei mânaţi de caracter Cei mânaţi de simţăminte determinarea unei
- Fac binele ca să se simtă
bine;
- Se simt mai întâi bine ca să
poată face binele schimbari pozitive
- Sunt mânaţi de - sunt mânaţi de împrejurări;
angajamentul lor; 1 Cor. 10,12: “Cine stă… cade!”
- Iau decizii principiale; - Iau decizii pe placul
mulţimii; Schimbă liderul, schimbi organizaţia! Totul se ridică
- Cred, apoi văd; - Văd, apoi cred;
- Se interesează de - Se interesează de drepturile
sau cade prin conducere!
îndatoririle lor; lor;
- Continuă, atunci când se - Se dau bătuţi atunci când se 1. Conducători imobili
ivesc probleme; ivesc probleme;
- Sunt statornici; - Sunt capricioşi; În mod neaşteptat, conducătorii se împotrivesc
- Sunt lideri. - Sunt “remorcă” (urmaşi). schimbării tot atât de mult cum o fac şi cei ce-i
urmează.
Cele mai multe talente sunt daruri. În contrast, un
caracter bun nu este un dar, ci este o construcţie 12 motive care bagă un conducător în bucluc:
realizată piesă cu piesă – prin credinţă, gândire, 1. insuficientă înţelegere a oamenilor
alegere, curaj şi hotărâre. 2. lipsă de imaginaţie
3. are probleme personale
4. fuge de răspundere
 5. se simte satisfăcut şi în siguranţă
 6. nu este organizat
 7. izbucneşte în mânie
8. nu are curajul să rişte
 9. e nesigur şi defensiv
 10. e inflexibil
 11. n-are spirit de echipă
12. …se opune schimbării.

 Dacă vrei să continui să conduci, trebuie să te schimbi


 continuu.
  Ilustraţie: Henry Ford, ultra-îndrăgostit de modelul
 său T cel negru, nu accepta nici măcar schimbarea
unui şurub. Pe când Ford se afla într-o călătorie prin

13
Europa, William Knudsen, genialul său inventator şi Exerciţiu: fă o listă a avantajelor şi dezavantajelor
“mâna lui dreaptă” a proiectat şi a realizat un model logice; apoi fă o altă listă, indicând impactul
îmbunătăţit. Când Ford a aflat aceasta, s-a întors de psihologic… Realizarea acestor două liste poate fi
îndată… Când Ford a intrat în curte, muncitorii din suficientă, ca să constaţi tu însuţi un simţământ de
hale au ieşit să vadă reacţia… Mai întâi a înconjurat nesiguranţă în faţa schimbării.
încet maşina, cu mâinile în buzunar, cercetând orice
detaliu: era un model roşu, decapotabil! Tăcut, l-a mai
înconjurat o dată. Apoi, s-a apropiat de portieră, a 3. Rezistenţa la schimbare.
apucat-o de clanţă şi… a smuls-o dintr-o mişcare.
Dezlănţuit de furie, a smuls-o şi pe celalata. Apoi s-a Nimic nu este mai dificil decât să aduci o schimbare.
suit pe maşină şi i-a smuls parbrizul şi tot ce-a mai Ca duşmani ai conducătorului se descoperă toţi cei
putut. Cu ghetele, a rupt bancheta şi a sărit pe capotă, care, sub condiţiile anterioare, s-au simţit bine. Sunt
înfundând-o… Când n-a mai putut, s-a dat jos şi a puţini apărători, şi aceia timizi.
strigat: “L-am dat afară pe Knudsen…” Când acesta a Rezistenţa la schimbare este universală.
aflat la rândul lui ce i-a făcut Ford, a plecat la firma
rivală, General Motors, fapt prin care a pecetluit  Ilustraţie: De la Aristotel, se tot crede că un obiect
definitiv decăderea companiei Ford. mai greu ar cădea mai repede decât un obiect mai uşor.
În 1589, Galilei a convocat pe învăţaţi la piciorul
 William Hewitt: “Ca să fii lider, trebuie să păstrezi turnului din Pisa, ca să demonstreze că două sfere de
întreaga viaţă atitudinea de a fi receptiv la idei noi”. metal cu acelaşi volum dar cântărind diferit: 1 kg şi 10
kg, sosesc în acelaşi moment jos. Savanţii au privit
neîncrezători, au dat din cap (ca-n faţa unui număr de
 vrăjitorie) şi-au spus că Aristotel a avut totuşi dreptate.

  Ilustraţie: În antichitate, Hipocrate descrie
scorbutul… Timp de milenii, nici un remediu nu se
 dovedise suficient de eficace. În 1553, exploratorul
 francez Jean Cartier, (descoperitorul Canadei), în a
 doua sa călătorie spre Newfoundland, e martor cum
100 de marinari bolnavi de scorbut din totalul de 103
marinari ai săi se vindecă, primind de la indienii
Irochezi vârf de pin verde. În acelaşi an, amiralul Sir
Richard Hawkins notează cum sucul de lămâi şi
portocale este mijlocul cu totul eficient în vindecarea
bolii. Dar absolut nimeni nu ia seama. După exact
200 ani, în 1753, dr. James Lind, medicul şef al
Spitalului naval din Portsmouth, Anglia, publică
informaţia cu sucul de lămâie, documentând cu
2. Liderul – agent al schimbării. nenumărate cazuri, …doar ca să fie ridiculizat. 40 de
Într-o lume a schimbărilor rapide şi a ani s-a făcut haz de reţeta doctorului Lind, în ciuda
discontinuităţilor, liderul trebuie să antreneze faptului că, în 1775, un anumit căpitan James Cook
schimbarea şi creşterea şi să arate modul în care (cel ce-a făcut înconjurul pământului) şi-a încărcat
aceasta să se producă. magazia corăbiei cu fructe proaspete. Abia în 1794 –
anul morţii doctorului Lind – un escadron de vase
Orice schimbare e condiţionată de doi factori: britanice încearcă sugestia cu mult succes: nici un caz
- cunoaşterea cerinţelor tehnice pentru de scorbut! Dar… mai trebuie să treacă 10 ani până
schimbare când să apară un articol de regulament care să impună
- înţelegerea cerinţelor motivaţionale şi de tuturor mateloţilor raţii zilnice de suc proaspăt de
atitudine care să declanşeze schimbarea. lămâie. Din acel moment a dispărut scorbutul din
rapoartele amiralităţii britanice…
De cele mai multe ori, schimbarea e compromisă nu
datorită nestăpânirii aspectelor tehnice, cât datorită  Ilustraţie: Scrie pe o foaie de hârtie, cuvântul
motivaţiei inadecvate sau improprii. “Atitudine”, mai întâi cu mâna dreaptă, apoi cu mâna
stângă. Când vei examina cuvântul pe care l-ai scris cu
Aspectele tehnice ale schimbării aparţin de obicei
mâna nedeprinsă să scrie, descoperi felul de atitudine
managerului. Aspectele privind atitudinea şi motivaţia
pe care îl avem atunci când încercăm să facem ceva
sunt sarcina conducătorului.
nou.
Care din două survine mai întâi: - aspectele tehnice
sau aspectele psihologice?
4. Cauzele rezistenţei la schimbare
Declanşarea schimbării se datorează atitudinii şi
motivaţiei. Dar odată declanşată, este rândul 1. Lipsa simţământului de “proprietate” asupra ideii.
managerului să menţină schimbarea prin introducerea Oamenilor nu le place să fie manipulaţi, chiar
corespunzătoare a aspectelor tehnice.

14
când e spre binele lor. Conducătorii înţelepţi 9. Lipsă de respect din partea celor ce urmează, faţă
permit celor ce-i urmează să-şi dea contribuţia şi de liderul lor. Principiul de aur al conducerii este
să ia parte în procesul schimbării. acesta: trebuie să ajungi să-i iubeşti, mai înainte
de a-i putea conduce.
De cele mai multe ori, “cheia” atitudinii faţă de
schimbare este dacă EU o iniţiez (atunci sunt cu 10. Lezarea personală a conducătorilor. Atunci când
totul pentru ea) sau dacă altul mi-o impune planurile învechite au fost puse la punct de lideri
(atunci voi fi contra). în funcţie, atunci conducătorii se simt afectaţi în
amorul lor propriu.
2. Perturbarea rutinei. Obiceiurile se derulează fără
să te gândeşti prea mult. Mai întâi noi formăm 11. Reţinerea faţă de o nouă măsură de dedicare.
obiceiurile, apoi obiceiurile dobândite ne
formează pe noi! Schimbările ne ameninţă rutina  Sidney Howard spunea: “Jumătate din a şti ce
şi ne forţează să gândim, să reevaluăm şi să vrei este să cunoşti ce trebuie să pierzi pentru a
dezvăţăm unele obiceiuri – fapt foarte incomod. putea obţine lucrul dorit”.

3. Schimbarea naşte teama de necunoscut. 12. Mentalitatea limitată, îngustă.


Schimbarea este ca şi a naviga în ape
necunoscute. Referitor la “Oamenii susţin doar propriile lor idei”
(primul punct): cum să-i faci proprietarii ideilor tale?
 Ilustraţie: Într-o biserică foarte deteriorată, o bucată
de plafon cade în timpul slujbei chiar lângă predicator,
speriindu-l. Comitetul se convoacă de îndată, pentru a 
da în sfârşit curs deciziei tot mereu amânate, de a 
construi o capelă nouă, ocazie cu care se hotărăşte: a) 
Negreşit, vom construi o capelă nouă. b) O vom
construi pe acelaşi teren pe care stă biserica veche. 
c)Vom folosi materialele obţinute din demolarea 
vechii biserici. d) Vom continua să ne adunăm în 
biserica veche până când va fi construită biserica
nouă.
4. Neclaritate privind scopul.
5. Teama de a nu face greşeli. 5. Reţetă pentru câştigarea acceptării:
6. Avantajele schimbării nu se potrivesc efortului pe Permite, în mod intenţionat, scurgeri de informaţie cu
care aceasta o cere. Oamenii nu vor accepta privire la ideea nouă. Ideea trebuie întotdeauna
schimbarea până nu sunt convinşi că avantajele prezentată în conexiune cu obiectivele ei (“cu ce
prevalează dezavantajele. Adesea conducătorii scop”). Ideea trebuie prezentată în lumina beneficiilor
pierd din vedere că cei ce-i urmează cântăresc pe care le aduce celor ce te urmează. Fii cinstit să
avantajele / dezavantajele în lumina câştigului recunoşti şi pierderile pe care unii le vor avea; susţine-
personal şi nu al organizaţei ! Ei gândesc: cum i şi ajută-i să iasă din dificultăţile schimbării. Invită pe
mă afectează schimbarea? toţi cei ce vor avea de-a face cu schimbarea să
participe în toate fazele procesului schimbării. Creează
De regulă oamenii se împart în trei categorii: (1) cei
care vor pierde; (2) cei care n-au nimic de pierdut; ocazii de dezbateri deschise în plen, încurajând
(3) cei care vor avea de câştigat. întrebările şi feedback-ul. Fii flexibil şi adaptabil de-a
lungul întregii schimbări. Admite greşelile şi primeşte
7. O stare de mulţumire cu situaţia de fapt. sugestiile lor. Demonstrează-le constant încredere în
dispoziţia lor de schimbare. Radiază-le entuziasm, fă
 Ilustraţie: În 1940, ceasurile elveţiene erau cele mai aprecieri pozitive, oferă-le asistenţă, şi premiază pe cei
prestigioase şi calitative din lume. În consecinţă, 80%
ce aplică schimbarea!
din ceasurile vândute în lume erau de origine
elveţiană. În anii 1950, li se oferă patentul ceasurilor
digitale, dar companiile elveţiene au respins arogant 6. Chestionarul pro-schimbare:
ideea: doar nu erau ei cei mai buni ceasornicari din
lume? Atunci inventatorul a vândut patentul firmei Înainte de a lansa procesul schimbării, pune-ţi
Seiko. În 1940, fabricile de ceasuri elveţiene foloseau următoarele întrebări:
80.000 angajaţi. Azi nu mai au decât 18.000. În 1940,
80% din producţia de ceasuri proveneau din Elveţia. a. Aduce schimbarea un beneficiu pentru cei ce mă
Azi, 80% din ceasuri sunt digitale. Oamenii aleg să urmează?
moară decât să aleagă schimbarea!!
b. Este schimbarea compatibilă cu scopul
8. O mentalitate negativă. organizaţiei?

15
c. Este schimbarea aceasta suficient de specifică şi 2% 10% 60% 20% 8%
clară? Inovatorii Suporterii Masa Împotri- Radicalii
influenţabilă vitorii
d. Sunt primii 20% din oamenii de influenţă câştigaţi Sunt Sunt per- În general, Se mani- Nimic
pentru schimbare? iniţiatorii soane res- sunt oameni festă nu-i poa-
noilor pectate şi de bun simţ, vehement te îndu-
e. S-ar putea face mai întâi un experiment, înainte de idei; în cu influenţă dar tind să contra pleca. Ei
general, în organiza- păstreze înnoirii. rămân
a-l aplica în masă? ei nu fac ţie; ei tradiţia. Ei Când ma- gheriliştii
parte recunosc acceptă joritatea din mino-
f. Există resurse fizice, financiare şi umane pentru dintre noul şi opiniile altora o suportă, ritate,
conducă- caută să-i şi răspund la se resem- gata
efectuarea schimbării? tori (ad- convingă şi influenţa nează şi oricând
ministra- pe alţii celor se alinia- de
g. E schimbarea aceasta reversibilă? tori). pentru nou. respectaţi. ză de silă disidenţă.

h. Este schimbarea aceasta chiar pasul următor în


procesul creşterii organizaţiei? 8. Schimbarea cere timp.

i. Beneficiile acestei schimbări sunt atât pe termen Fiecare idee nouă parcurge trei faze: (1) – “Nu merge;
scurt cât şi pe termen lung? nu-i aplicabilă…”; (2) “Ar merge, dar costă prea
mult…!”; şi în cele din urmă (3) “a fost tot timpul o
j. Sunt conducătorii în stare să ducă schimbarea până idee bună!”
la capăt?
De la primele informaţii care nu sunt îmbrăţişate,
repetarea ideilor duce la confruntare cu apatia,
k. Este momentul oportun? (“Momentul oportun” prejudecăţile şi tradiţia. Tendinţa generală e să arăţi
este ultimul considerent pentru implementarea spre problemele care ar putea apare. Acum intervin
schimbării. Succesul în realizarea schimbării în “suporterii” care văd beneficiile schimbării şi o
alţii se poate produce numai dacă este timpul îmbrăţişează. Se nasc două tabere. Defensiva slăbeşte
oportun.) iar deschiderea se accentuează. În acest moment, în
organizaţie este înlocuită atitudinea anti-schimbarea
Decizie rea – la momentul inoportun = dezastru
cu pro-schimbare. Odată cu implementarea schimbării,
Decizie rea – la momentul oportun = greşeală
Decizia bună – la momentul inoportun = eşec succesele se împletesc cu eşecurile, dar procesul de
Decizia bună – la momentul oportun = succes învăţare este rapid. Stângăcia este înlocuită cu o
însuşire a schimbării. Al doilea val de succese aduce
simţământul împlinirii şi creează încredere şi
Aminteşte-ţi că oamenii realizează schimbarea numai disponibilitatea de a risca mai mult. Schimbarea
în trei cazuri: devine noua orientare a organizaţiei.

(a) când sunt cu cuţitul la os şi trebuie să facă


schimbarea;
9. Crearea climatului pentru schimbare.
(b) când învaţă destul şi vor ei înşişi să facă Oamenii nu se tem atât de schimbare, cât de a fi
schimbarea; schimbaţi. De aceea, până oamenii nu vor fi schimbaţi,
schimbarea nu va avea loc.
(c) când primesc suficient şi pot să facă
schimbarea. Este minunat când oamenii cred în conducător.

 Abraham Lincoln: “Dacă vrei să câştigi un om


Conducătorii de vârf creează o atmosferă care dă
pentru cauza ta, mai întâi convinge-l că îi eşti prieten
naştere la una din aceste trei stări.
cu adevărat. Apoi, descoperă ce doreşte să facă.” După
aceasta, caută conexiuni dintre dorinţa lui şi cauza ta,
căci ele există cu siguranţă.
7. Cele 5 categoriile de oameni în procesul Conducătorul trebuie mai întâi să experimenteze
schimbării: personal schimbarea, iar apoi s-o demonstreze altora.
Oamenii au nevoie mai întâi să vadă, ca să creadă.
Schimbările sunt fie revoluţionare (modificare radical
nouă), fie evoluţionare / evolutive (îmbunătăţirea stării A le prezenta schimbările dramatice şi cu succes din
de lucruri existente). trecutul organizaţiei, pregăteşte pe oameni pentru
schimbări prezente.
În faţa schimbării, oamenii se grupează în 5 categorii,
în funcţie de răspunsul lor faţă de schimbare: 10. Metodologia schimbării.

16
Identifică şi câştigă-i mai întâi pe primii 20% din cei 11. Schimbările rele.
cu influenţă. CUM?
Desigur, nu orice schimbare este necesarmente bună.
- Mai întâi, scrie numele celor mai influenţi din E inutil să teoretizăm sau să ilustrăm schimbări rele.
grup. În timp ce adevărul e unic, răul este fără limite. Istoria
lumii şi a fiecărei organizaţii abundă în ele.
- Apoi, deosebeşte-i în două categorii în funcţie de
cât de mult vor fi afectaţi în mod direct de această Dar trebuie să ştim că fără schimbare nu există
schimbare sau doar indirect. progres spre bine.
- Fă două liste noi cu cei afectaţi în mod direct şi,
separat, cu cei afectaţi indirect. Pune în dreptul lor 
un “plus” sau un “minus”, după atitudinea pozitivă 
sau negativă pe care bănuieşti că ar lua-o. 
- Fă suma celor cu plus şi a celor cu minus şi vezi: 
care grup este majoritar? 
- Apoi: care din cele două grupe are mai multă 
influenţă în comunitate? 
- Dacă grupul pozitiv este mai puternic, strânge-i 
laolaltă şi discută cu ei în grup. 
- Dacă grupul negativ e mai puternic, întâlneşte-te 
cu factorii pozitivi în mod individual, ocazie cu 
care caută cheiţa pentru mintea fiecărui om cu
influenţă. 

- Începe să învesteşti valuta relaţiei în oamenii de
influenţă pozitivi. Când vrei să produci o
schimbare, soliciţi suport emoţional din partea lor.
Aceştia vor avea sau nu fondul emoţional de care
ai nevoie, în funcţie de cât fond emoţional ai depus
tu în “banca” sufletului lor.
- Paralel, tratează factorii negativi cu relaţie
personală, pentru diminuarea reacţiei lor negative
şi neutralizarea influenţei lor.
- Încurajează pe cei influenţi să influenţeze la rândul
lor pe alţii. Aminteşte-ţi că, într-o organizaţie,
persoanele cheie de influenţă sunt fie cel mai mare
bun al conducătorului, fie paguba lui ruinătoare.
Schimbarea există cu sau fără voia noastră!

 Dr. Richard Caldwell înşiră schimbările majore


survenite în sistemul de valori al lumii anilor
1990 faţă de anii 1950:

Valorile anilor ‘50 Valorile anilor ‘90 7. Ascendentul


- a face economii
- certitudini
- a cheltui
- pluralism
conducatorului:
- ortodoxie
- investiţii
- scepticism
- consum
rezolvarea
- lumea bună
- export
- lumea de jos
- import
problemelor
- virtuţi publice - “să-mi fie mie bine”
- familia - individualism Gal. 6,2: “Purtaţi-vă poverile unii altora”
- realizări - faimă
- cunoaştere - titluri 1. Conducătorul – un agent de salvare
- datoria - libertăţi
- “noi”… etc. - “eu”… etc. Există 4 motive obişnuite pentru care oamenii nu
realizează ce ar trebui:
- nu ştiu CE trebuie să facă;
- nu ştiu CUM să facă;

17
- nu ştiu DE CE să facă;  Ilustraţie: Urmăriţi nesfârşita listă de “nenorociţi” ai
- piedici mai presus de voinţa lor. soartei: Pasteur – semiparalizat şi ameninţat continuu
Toate aceste motive se află în responsabilitatea de apoplexie. Istoricul american Francis Parkman –
conducătorului. Primele trei – au de-a face cu suferind continuu în aşa măsură, că nu putea lucra mai
abordarea acţiunii în mod corect: instruire mult de 5 minute.
corespunzătoare; “job description”; instrumente Franklin D. Roosvelt – paralizie infantilă, ca şi
corecte şi viziune, alături de o comunicare eficientă. scriitorul Walter Scott. Atletul Glenn Cunningham –
record mondial în 1934 pentru 1 milă viteză – ars de
Al patrulea motiv este în mod special obiectivul copil încât n-ar mai fi putut niciodată să umble, ca şi
capitolului acesta. Wilma Rudolf, fetiţa paralizată (de poliomielită) care
ajunge campioana mondială la 100 m în 1963.
A. Einstein – un înapoiat şi redus mintal; Thomas
2. Problemele – un lucru rău sau bun? Edison – un vânzător de ziare pe tren; Andrew
Carnegie – un băiat sărac care a început să lucreze cu
 Ilustraţie: Abraham Maslow: “Când singura ta sculă 4 $ pe săptămână, în timp ce Rockefeller – cu 6 $ pe
este un ciocan, atunci toate problemele ţi se par… săptămână.
cuie…” Abraham Lincoln s-a născut într-o baracă săracă;
 Ilustraţie: Vulturul ar dori să zboare mai repede, dar Iuliu Cezar a fost epileptic; Napoleon, băiat de origine
este împiedicat de rezistenţa aerului. “Oh”, ar putea el umilă, a terminat academia militară al 46-lea din 65 de
gândi “de n-ar mai fi aerul ăsta”… Dar tocmai aerul e elevi.
cel care-i susţine zborul… (în vid, el ar cădea). Beethoven era surd; Charles Dickens era şchiop, ca şi
Haendel; Homer a fost orb, ca şi John Milton;
 Ilustraţie: În teza sa “Ieşirea din abis” (Heraus aus Platon a fost cocoşat .ş.a.
der Tiefe ), psihologul vestit Alfred Adler demonstrează
că ceea ce împinge pe om la creştere, la depăşire de 3. Adevărata problemă.
sine şi la performanţă este tocmai necazul,
nenorocirile. Tocmai străduinţa omului de a ieşi din Există o diferenţă maximă între cei care au o mare
prăpastie îl face “om”, şi încă de vârf. Această problemă şi cei ce fac o problemă mare.
strădanie de a ieşi din adânc începe chiar din Pentru cei mai mulţi oameni, “problemele” pe care le
momentul naşterii, când pruncul se luptă să iasă la întâmpină nu sunt adevăratele lor probleme. Problema
viaţă. Statistica arată că majoritatea covârşitoare a lor este că reacţionează greşit la probleme şi, ca
bolnavilor psihici nu s-au născut normal ci prin… urmare, fac din probleme - o problemă serioasă.
cezariană. N-a fost nevoie să se zbată, de aceea n-au
învăţat să lupte şi… n-au mai ajuns oameni întregi… Ceea ce contează în fond nu e “ce mi se întâmplă mie”
– ci “ce se întâmplă în mine”.
Obstacolele sunt factorii care ne fortifică psihicul şi
fizicul. Obstacolele deci sunt condiţia succesului.
 Ilustraţie: Un studiu făcut asupra 300 somităţi ale
 Ilustraţie: Imunitatea este într-o mare măsură omenirii a confirmat, ca şi exemplele dinainte, faptul
determinată tocmai de experimentarea bolii! Acest că 25% din personalităţi au suferit de handicapuri ca
fapt explică puternica imunitate a populaţiei Africii orbire, surzenie, paralizii… 75% din toţi cei cercetaţi
faţă de temuta malarie, căreia toţi europenii îi cad uşor fie s-au născut în mare sărăcie, fie au provenit din
pradă. familii dezmembrate sau, cel puţin, au crescut în
condiţii extrem de tensionate şi perturbante.
 Ilustraţie: În 1910, pe când bumbacul era rege în
Sud, gărgăriţa de bumbac din Mexic a invadat Asta demonstrează că resortul lor de lansare a fost
Alabama…, distrugând plantaţia. În disperare, chiar resortul lor de cădere, însă transformat. Ei au
fermierii s-au văzut siliţi să cultive altceva: soia, alune înţeles că nu pot determina fiecare circumstanţă din
americane…, să crească vite, pui… Ca urmare, viaţă, pot în schimb să determine alegerea atitudinii
prosperitatea s-a instalat în regiune. Locuitorii din faţă de orice circumstanţă.
Problemele pot să-ţi cauzeze o oprire temporară. Tu
eşti singurul care poţi să-ţi cauzezi o oprirea
permanentă.
Proba unui lider: să descopere o problemă înainte de a
deveni un necaz.
Mărimea persoanei este mai importantă decât mărimea
problemei. Problemele par mai mari sau mărunte în
Enterprise au ridicat chiar un monument gărgăriţei, cu funcţie de persoana mai însemnată sau mai
inscripţia: “Cu profundă recunoştinţă pentru gărgăriţă neînsemnată.
şi pentru ce ne-a făcut ea în vederea prosperităţii
noastre”. Atenţie: soluţionarea problemelor n-ar trebui
niciodată să consume cea mai mare parte a timpului

18
tău. Altfel, te bagi slugă la probleme căci ele nu seacă 10. Când nu vezi soluţia, implică-te tu însuţi în
niciodată. situaţia care a produs problemele şi vei avea o
viziune nouă. În funcţie de noile date, caută
 Ilustraţie: Văcarul leneş: “Cea mai mare bătaie de cauzele problemelor.
cap a mea este că vacile, odată mulse, nu rămân
mulse…!” 11. Nu te limita niciodată la 1-2 soluţii. Fă o listă
întreagă cu toate soluţiile posibile. Din ele, lasă pe
cei în cauză să aleagă pe cea care li se pare mai
4. Reţetă pentru consiliere: bună.
1. Stabileşte-ţi un timp limită pentru persoana care-ţi 12. Supraveghează aplicarea soluţiei de către cel cu
solicită ajutorul. problema. Apoi, evaluează periodic şi ajusteaz-o
2. În momentele de consiliere, fixează-te asupra împreună cu cel în cauză.
oamenilor în cauză şi nu asupra problemelor. Cei
care nu-şi iau timp ca să dezvolte pe oameni, vor
fi constrânşi să-şi folosească timpul ca să rezolve 5. Reguli în soluţionarea problemelor:
chiar ei problemele altora.
3. Nu rezolva tu problema pentru o persoană. Ci  Nu le rezolva problemele, ci ajută-i pe ei să-şi
totdeauna ajut-o să şi-o rezolve chiar ea. rezolve problemele. Nu îngădui altora să creadă că tu
ai totdeauna cea mai bună soluţie. Altfel, doar îi vei
4. Trimite problema spre rezolvare la nivelul cel mai face dependenţi de tine…
de jos cu putinţă, la persoanele responsabile la
acel nivel. Cu cât urci pe scara conducerii, ţi se  Pune întrebări, ajutând pe oameni să gândească pe
cuvine să soluţionezi tot mai puţine probleme, dar tot parcursul procesului.
de calibru tot mai mare.
 Fii antrenor şi nu rege. Antrenorul scoate ce-i mai
5. Ocupă-te mai puţin de problemă şi mai mult de bun din oameni, în timp ce regele dă porunci.
atitudinii minţii. Cauza problemelor, cel mai
 Aşează soluţiile pe hârtie. Stimulează-i, ca să
adesea este lipsa resurselor pentru a face faţă
câştige simţul “proprietăţii” asupra soluţiilor.
problemelor, anume: atitudine mentală incorectă
(negativă). Gândirea pozitivă nu va schimba Pune-i pe ei să decidă între soluţii.
totdeauna situaţiile, dar totdeauna ne va schimba
pe noi. Fundamentul gândirii pozitive este  Stabileşte regulile jocului, în aplicarea soluţiei.
încrederea în Dumnezeu şi în providenţa Sa:  Pune-le vremi de dat socoteală cu privire la modul
“Toate lucrează spre bine…”. în care au aplicat soluţia aleasă de ei.
6. Nu te ocupa niciodată de simptome, ci de cauze.
7. Priorizează problemele. Nu încerca să rezolvi
toate problemele deodată. Ia-le pe rând, câte una.
8. Fă deosebire între impropriu numitele “probleme”
– cele ce se leagă de luarea unei decizii (“Nu ştiu
dacă e mai bine să merg la Iaşi sau la
Timişoara?”) şi realele probleme - situaţiile care
survin contrar intenţiilor sau aşteptărilor tale
(“Am plecat spre Iaşi şi… m-am trezit la
Timişoara?”).

9. Stimulează creativitatea – adică dispoziţia spre


schimbare şi înnoire.

 Ilustraţie: Problema celor 9 puncte, prin care să


tragi cel mult patru linii drepte fără să ridici 7. Aureola
creionul de pe foaie este fără ieşire, dacă nu
aplici creativitatea (dacă nu-ţi depăşeşti
conducaturului:
premizele de abordare). Ba există chiar 6 soluţii! atitudinea
   Prov. 19,22: “Ceea ce face farmecul unui om…”

  
1. Valuta forte
  
Ce admiră oamenii cel mai mult? Fă o listă de oameni
pe care-i admiri şi, alăturat, trece motivul pentru care-i

19
admiri. Vei descoperi, uimit, că ceea ce câştigă se datorează personalităţii, a cărei trăsătură primară
admiraţia ta este un aspect de atitudine. fiind stabilită drept “atitudinea”.

 Ilustraţie: Nicholas Schenk, milionarul blazat de la Atitudinea determină cum vedem lucrurile şi cum
Hollywood, a fost captivat şi readus la bucuria de a tratăm simţămintele. Aceşti doi factori determină în
trăi printr-un incident. Plimbându-se odată pe faleză, mod bazic succesul nostru.
trecu pe lângă silueta unei tinere care privea
gânditoare la apă. Fără vreun motiv anume şi dintr-o
pornire nebună, îi dădu un brânci puternic în apă.
 Ilustraţie: Maestrul Johannes nu-şi mai găsea
fierăstrăul “coadă de şoarece”. Nici Hans, ucenicul, nu
Când fata apăru la suprafaţă, în locul aşteptatei
ştia unde este… Bănuiala maestrului căzu asupra lui
explozii de furie şi ocări, zări doar chipul surâzător şi
Buţi, băietanul din vecini, care în ultima vreme tot
mirat al fetei. “Ah, iată singura fată pe care aş mai
venea pe la atelier, doritor să deprindă meseria. Într-
putea-o iubi! Ea trebuie să-mi fie nevastă!”
adevăr, gesturile stângace, privirile pe sub sprânceană
Atitudinea e mai importantă decât faptele. Nu putem şi cuvintele lui Buţi se potriveau de minune portretului
schimba trecutul nostru, nici evenimentele inevitabile. “hoţului”… Dar în ziua când s-a gândit să cheme pe
Tot ce putem schimba e atitudinea noastră. jandarm ca să-l ridice, maestrul şi-a găsit fierăstrăul
căzut înapoia dulapului de scule. Ce interesant!: din
Viaţa constă din 10% evenimente imprevizibile şi 90%
ziua aceea, maestrul n-a mai găsit nimic dubios în
din modul nostru de a răspunde la ele. Nu putem fi
privirea şi comportamentul băietanului!
traşi la răspundere pentru evenimentele care survin,
dar trebuie să răspundem de atitudinile noastre.
Conducerea are mai puţin de-a face atât de mult cu 2. Atitudinea - un catalizator
poziţia noastră, cât cu dispoziţia noastră.
 Ilustraţie: Un experiment “dublu-orb” efectuat în
Dispoziţia unui lider determină gândurile şi zona San Francisco, în 1987, relevă extraordinarul rol
simţămintele celor ce-l urmează. al atitudinii. Inspectorul teritorial chemă la cabinet 3
O atitudine bună va produce o atmosferă bună care din profesorii de colegiu din zonă, spunându-le că,
determină răspunsuri bune de la ceilalţi. datorită faptului că sunt cei mai buni şi cu cea mai
selectă experienţă, au fost aleşi să se ocupe, timp de
un an de zile, de 90 din studenţii supradotaţi din zonă,
 urmând ca peste un an să se facă evaluarea. Profesorii
 şi studenţii sunt încântaţi să facă experimentul.
 După un an, aşteptările se confirmă: studenţii
dovedesc o dezvoltare superioară cu 20 – 30% mai
 înaltă decât toţi ceilalţi studenţi. După premieri şi
recompense, veni şi dezvăluirea: studenţii au fost
culeşi la întâmplare din grămadă, din marea gloată!
 Ilustraţie: Sondajul efectuat în 1983 pe American După un moment de surpriză, cei 3 profesori se arată
Business arată că 94% din 500 executivi atribuie şi mai încântaţi: “Păi, nu-i nimic! Asta înseamnă doar
succesul lor atitudinii mai mult decât oricărui că suntem într-adevăr cei mai buni pedagogi din
component de bază. California!”. Atunci veni a doua dezvăluire: “Numele
dv., d-lor profesori, au fost primele 3 nume scoase la
 Ilustraţie: Un alt sondaj efectuat asupra 100 din sorţi din căciulă”. Şoc! Bine, şi atunci?! Ce a produs
cele mai mari companii americane, cu privire la cel deosebirea asta evidentă? Aici vine descoperirea:
mai grav motiv pentru darea afară a angajaţilor, relevă Nimic decât aşteptările fiecărei părţi. Iar aşteptările
că 62% din cauze sunt probleme de atitudine (ca: determină …atitudinea!!
incapacitatea de a colabora, necinste, atitudine
negativă, lipsa motivaţiei, refuzul de a da curs  Ilustraţie: Aşteptările determină atitudinea.
instrucţiunilor…); doar 30% au de-a face cu Adventist – aşteptător – o anumită atitudine!
incompetenţa, iar alte 8% - cu diverse alte cauze. E o mare deosebire între ce simţim şi cum procedăm
cu simţămintele noastre. Atitudinea noastră nu poate
 Ilustraţie: Institutul Carnegie a analizat recordurile bloca simţămintele noastre, dar poate împiedica
a 10.000 persoane şi a ajuns la concluzia că 15% din simţămintele noastre să ne blocheze pe noi.
succes se datorează instruirii tehnice, în timp ce 85%
Viaţa e plină de surprize, iar ajustarea atitudinilor
noastre este un proces de-o viaţă întreagă.
Pentru problemele lor, oamenii acuză pe oricine altul.
Dar cea mai mare zi din viaţa ta va fi atunci când îţi iei
toată responsabilitatea pentru atitudinile tale.

 Ilustraţie: Abraham Lincoln spunea, cu privire la un


candidat la un post în cabinetul său: “Nu-mi place faţa

20
acestui om”. “Dar, domnule preşedinte, nimeni nu este preluată de cei ce-l urmează mai rapid decât sunt
poate fi făcut responsabil pentru faţa lui”… “Orice om preluate acţiunile lui. Atitudinile sunt reflectate de alţii
peste 40 de ani este răspunzător de faţa lui” – a chiar şi atunci când ei nu urmează acţiunea. Atitudinea
replicat Lincoln. Avea dreptate, căci atitudinea ta se va poate fi exprimată fără cuvinte.
reflecta pe faţa ta, determinându-i expresia plăcuta sau
Psihologii apreciază 5 domenii de investigare
respingătoare.
deosebită în cazul celor ce urmează să fie promovaţi în
Nu contează ce mi se întâmplă mie, ci ce se întâmplă roluri executive:
în mine.
(1) ambiţia;
 Hugh Downs: “Omul fericit nu este cel cu un set de
circumstanţe, ci cel cu un set de atitudini.” (2) atitudinea faţă de rânduieli;
(3) atitudinea faţă de colegi;
 Ilustraţie: Viktor Frankl, maltratatul lagărului de
concentrare nazistă: “Singurul lucru pe care nu mi-l (4) îndemânarea de a supraveghea;
puteţi lua este modul în care aleg să răspund la tot
(5) atitudinea faţă de suprasolicitarea timpului şi
ce-mi faceţi. Ultima şi cea mai scumpă libertate a
energiei.
individiului este să-şi aleagă atitudinea în circumstanţe
date”. Pentru starea de încremenire negativă a atitudinii, mai
nou s-a pus în circulaţie un termen nou:
3. Atitudinea e contagioasă. “Psiho-scleroză” – împietrirea atitudinilor.
Oamenii se contaminează de atitudinea noastră, ca de Lucrul în care oamenii învestesc cel mai mult (până la
gripă. Este important să am o atitudine bună, nu doar risipă) este aparenţa, imaginea exterioară; în timp ce
pentru succesul meu, cât şi pentru beneficiul celorlalţi. atitudinile sunt neglijate până la paragină.
Contrar legii fizice (reacţia este egală cu acţia),
acţiunea liderului se multiplică prin reacţie, prin  Ilustraţie: Psiho-neuro-imunologie. 57 de cazuri de
fiecare din urmaşii mei. cancer de sân au fost supravegheate pe termen lung.
Pacientele se împărţeau în două categorii – unele
 Ilustraţie: Recordul de viteză de 4 minute pe milă.
aveau un spirit luptător, optimist; iar celelalte aveau
Din vremuri imemorabile, din zilele grecilor, atleţii au
un spirit înfrânt, pesimist. După 10 ani, acestea au fost
căutat atingerea recordului, bând lapte de tigru,
rezultatele:
punând lei să-i fugărească pe atleţi, etc… Iar
concluzia, trasă de savanţi, a fost că nici un om nu va - 7 din 10 persoane optimiste trăiau;
putea alerga o milă în patru minute, din pricina - 8 din 10 persoane pesimiste decedaseră.
structurii oaselor noastre; din pricina rezistenţei opuse
de vânt, din pricina capacităţii pulmonare… Timp de Sugestie: notează atitudinea pe care o admiri cel mai
peste 1.000 ani, toţi au crezut sentinţa aceasta, până mult la colegii tăi. Apoi contempl-o în persoana
când un singur om a demonstrat că tot ce afirmaseră Mântuitorului. Roagă-te pentru ea şi alege să acţionezi
toţi savanţii, medicii, specialiştii… era greşit. În 1954, ca atare. Reprezintă-ţi în rugăciune situaţia în care poţi
Roger Bannister a spart mitul, alergând o milă în mai fi şi reacţia ta dorită. Repetă reacţia până când ajunge
puţin de 4 minute. un obicei.
Şi acum vine surpriza: în mai puţin de 1 an, 37 de alţi
atleţi au învins şi ei mitul. Peste alt an, 300 de atleţi au  Ilustraţie: La jocurile olimpice de la Seul, printre
alergat în mai puţin de 4 minute… Iar astăzi, aproape atleţii lotului australian se afla tânăra alergătoare de
toţi aleargă o milă în mai puţin de 4 minute ! 1.500 m, Linda Watts. Nu spera la medalie, ci doar
să-şi îmbunătăţească timpul personal. Cu 5 zile înainte
Ce se întâmplase? Nimeni n-a adus vreo inovaţie în de competiţie, o veste a lovit-o pe Linda: sora ei
antrenament, nici în modul de a anula rezistenţa fusese ucisă într-un hotel prin intoxicare silită cu
vântului…nici sistemul osos sau pulmonar nu s-a heroină. Cunoscând efectul demobilizant al unei
ameliorat brusc, ci atitudinea oamenilor!! asemenea ştiri, conducătorii lotului s-au decis s-o
înlocuiască. Dar Linda a zis în lacrimi: “De-acum voi
 alerga pentru memoria sorei mele şi trebuie să urc
podiumul în cinstea ei!”… La start, favorita
 concursului, Svetlana Covaceva , a pornit ca din tun,
 imprimând ritmul teribil. În pluton se afla şi Linda.
Aproape de ultima turnantă, din pluton se desprinde o
necunoscută… Reporterilor le trebuie oarecare timp să
identifice această necunoscută. Şi necunoscuta se
4. Poţi dacă crezi. apropie tot mai mult de Svetlana, spre mirarea tuturor.
Pe ultima sută de metri, necunoscuta surprinde orice
Până la Bannister, toţi am crezut pe experţi. De ce? pronostic şi reuşeşte, la sosire, s-o depăşească pe
Pentru că experţii au influenţă. Atitudinea unui lider Svetlana cu un piept. Linda, în lacrimi, urcă

21
podiumul… Mai tare decât resursele şi geniul, mai
tare decât competenţa antrenamentelor şi dopingul
este determinarea pe care o produce…atitudinea!

5. Motivaţie sau acţiune?


Când trebuie să faci cumva şi simţi că n-ai motivaţia
corespunzătoare, nu te mai gândi la motivaţie. Pur şi
simplu, acţionează în conformitate şi-atât. Motivaţia –
ca şi fericirea, şi iubirea – este un produs secundar.
Când ne angajăm în realizarea unui lucru, motivaţia
izbucneşte când nici nu te aştepţi.

 Jerome Brunner: “mai degrabă te acţionezi pe tine


într-o motivaţie decât ca motivaţia să te mâne în
acţiune”.
Cea mai eficientă cale de a schimba atitudinea copiilor
noştri este de a lucra asupra obiceiurilor lor. În loc de
a le zice: “fiţi mulţumitori”, mai bine să le cerem de a
face câte un compliment fiecărui membru al familiei
zilnic. Pe când aceasta devine un obicei în viaţa lor,
atitudinea de mulţumire urmează…

 Paul Meier: “Atitudinile nu sunt nimic mai mult


decât obiceiuri de-ale gândurilor, iar obiceiurile pot fi
dobândite. O acţiune repetată devine o atitudine
realizată.

8. Forta conducerii:
Viziunea
22
Num. 27,17: “Îl văd, dar nu acum…”

1. Steaua conducătorului
Oamenii depind de stimularea vizuală pentru a creşte.
Viziunea este conducătorul conducătorului. Toţi Nimeni nu urmează un vis abstract. Doar un
conducătorii adevăraţi au o viziune a ceea ce trebuie ei conducător care are un vis şi are şi capacitatea de a-l
să împlinească. De aceea, viziunea devine energia comunica în mod eficient.
dinapoia oricărui efort şi forţa care mână înainte prin
toate problemele. 
 Hellen Keller a fost întrebată: “Ce rău mai mare 
poate fi decât a fi născut orb?” Şi ea a răspuns: “Să ai 
vedere dar să-ţi lipsească viziunea!”. 
Marii conducători au două lucruri: - ei ştiu încotro 
merg; şi sunt în stare să determine pe alţii să-i
urmeze.
3. Patru feluri de oameni, în funcţie de viziune:
2. Definiţie 1. Hoinarii – cei ce n-au niciodată viziunea.
Viziunea este percepţia imaginară a unor lucruri care 2. Remorcile – au prins viziunea dar nu o
nu există încă (sau modul de a concepe lucrurile). urmează din propria lor iniţiativă (aceştia
Finalitatea viziunii este ţelul. sunt cei mai mulţi din “urmaşi”).
 Ted Engstrom: “Ţelul (finalitatea unei viziuni) este 3. Înfăptuitorii – cei ce au viziunea şi o urmează
o întâmplare din viitor. Pentru creştini, un ţel este un pe cont propriu.
act al credinţei.”
4. Liderii – cei ce o au, o urmează şi mai ajută şi
Ţelurile trebuie să fie (a) supranaturale şi (b) realiste: pe alţii s-o vadă şi s-o ajungă.
(a) supranaturale: pentru ca să corespundă lui
Dumnezeu şi intervenţiei Lui şi, astfel, să
stimuleze credinţa. Iar 4. Omul vede ce e pregătit să vadă.

(b) realiste: pentru că întotdeauna ele trebuie să  Ilustraţie: Henry Ford şi modelul V8. Ford avea o
pornească din realitate; şi pentru că întotdeauna idee mare. A pus pe proiectanţi să i-o schiţeze, apoi a
trebuie să fie “măsurabile” şi “cu calendar” adus schiţa la ingineri. Cercetând schiţele, toţi
inginerii au ajuns la aceeaşi concluzie: că şeful lor
Un ţel, pentru a deveni realitate, are nevoie de un plan habar n-avea de principiile fundamentale ale
concret de acţiune. Planul trebuie detaliat pe: acţiuni ingineriei. I-au spus-o însă amabil: “visul dv. este
sau paşi, priorităţi, resurse, termene, responsabili, imposibil”. Ford le-a zis: “Bine. Acum produce-ţi-l
etc… oricum”. “Dar e imposibil!”. “Nu-i nimic”, a replicat
Ce vezi e ceea ce poţi fi. Aceasta are de-a face cu Ford, “daţi-i înainte şi ţineţi-vă de el, oricât ar fi
potenţialul tău. nevoie”. Pentru şase luni, inginerii au tras, dar fără
nici un rezultat. Apoi alte 6 luni. Nimic… La sfârşitul
Viziunea naşte o declaraţie de misiune. Prin anului, după ce i-a mai verificat odată, Ford le-a zis că
declaraţia de misiune, viziunea devine distinctivă vrea imposibilul de la ei, cerându-le să găsească
pentru organizaţie, reprezentând unica ei raţiune de a soluţia. Şi au găsit-o, într-adevăr. Aşa au descoperit
fi. cum să construiască motorul V-8.
Viziunea împreună cu declaraţia ei de misiune devin Noi vedem doar ce suntem pregătiţi să vedem, şi nu ce
noul instrument de control, înlocuind cele 10.000 de există. Orice conducător autentic îşi pune întrebarea:
pagini ale regulamentelor de control. Ce văd cei ce mă urmează? De ce văd aşa? Şi cum le
Viziunea este numitorul comun care-i păstrează pe pot schimba percepţia?
toţi, în unitate, focalizaţi spre aceeaşi ţintă. Diferenţa între unul care câştigă şi unul care pierde
Viziunea face pe conducător şi nu invers. Oamenii fac este de mentalitate. Câştigătorul se concentrează nu
ce văd. Acesta este cel mai mare principiu doar asupra câştigului, ci asupra mărimii lui. Cei ce
motivaţional din lume. pierd, nici ei nu se concentrează asupra pierderii,
fireşte; ci doar asupra şansei de a scăpa teferi (de a nu
 Stanford Research afirmă că: 89% din tot ce pierde).
învăţăm vine prin văz; 10% prin auz; iar 1% prin
celelalte simţuri.
5. De unde… viziune?
Întrebarea care-i preocupă pe conducători este: cum
să fac rost de o viziune pentru organizaţia mea?

23
Timpul de rugăciune şi meditaţie – este timp de contact cu cărţi mari, locuri şi evenimente mari,
viziune. Credinţa vede lucrurile care nu sunt. Şi când personalităţi mari.
le zăreşte alături de Cel ce cheamă, atunci ideea-visul
Noi vedem lucrurile nu cum sunt, ci cum suntem noi.
capătă credibilitate, omul capătă convingere, iar
Când o viziune este zădărnicită, în mod curent se
viziunea insuflată devine o fântână de energie şi
datorează unei probleme legate de om.
motivaţie.
7. Duşmanii viziunii
6. Transmiterea viziunii
Tipurile de oameni specialişti în blocarea viziunii:
Comunicarea viziunii altora este unul din domeniile
cele mai importante dar şi din cele mai frustrante în (1) – conducătorii limitaţi;
conducerea unei organizaţii. Conducătorii care
(2) – oamenii care gândesc cu bătaie scurtă;
comunică în mod eficient ţinte către urmaşii lor,
realizează cu mult mai mult decât cei ce n-o fac. (3) – vorbitorii dogmatici, de felul celor care zic: “tot
ce a putut fi inventat, a fost deja inventat”;
O viziune apare treptat, în trei ipostaze gradate:
(4) – cei din totdeauna înfrânţi;
Ipostaza I. – Percepţia. Omul vede ce există, cu
ochii realităţii. (5) – tronarii mulţumiţi;
Ipostaza II – Probabilitatea. Omul vede ce va fi, prin (6) – iubitorii de tradiţii;
ochii discernământului.
(7) – partizanii majorităţii. Adevăraţii lideri vor fi
Ipostaza III – Posibilitatea. Omul vede ce ar putea fi, totdeauna în minoritate, întrucât ei gândesc
cu ochii credinţei - ai viziunii. înaintea majorităţii prezente.
Un conducător trăieşte la nivelul Ipostazei III, (8) – cei obsedaţi de probleme. De obicei, obstacolele
conduce la nivelul Ipostazei II, şi evaluează la nivelul sunt lucruri pe care le vedem atunci când ne
Ipostazei I. îndepărtăm privirea de la ţintă. Unii cred că
abilitatea de a vedea probleme este o marcă de
Comunicarea viziunii, în mod surprinzător, nu începe
maturitate. Dar nu-i aşa. În schimb, e marca
la nivelul III, ci la nivelul I (tabloul în mic) – şi va fi
persoanei fără viziune. Aceşti oameni leapădă
eficientă doar dacă conducătorul va putea influenţa la
mari viziuni, prezentând probleme fără soluţie.
nivelul II (tabloul următor).
Pentru nivelul II, e esenţial ca liderul să-şi exercite  John Henry Newman: “Nimic nu s-ar fi făcut pe
influenţarea în dreptul a ceea ce oamenii văd. Cum? În pământ dacă s-ar fi aşteptat atâta cât s-ar fi ajuns să se
mod onest, bine înţeles: facă atât de bine încât nimeni să nu fi găsit nici o hibă.
a. cultivând încredere, transparenţă şi răbdare. (9) – Egoiştii;
Începe prin a privi prin ochii lor. Apoi identifică (10) – Prevestitorii de nenorociri. Toate cântecele lor
idealurile şi visurile lor. Şi apoi, construieşte punţi sunt minore. Presară peste tot note de pesimism…
între visurile lor şi obiectivele viziunii. Dar
aceasta nu se poate realiza decât prin relaţii  Ilustraţie: Pe când se lansa primul vas cu aburi pe
personale strânse. râul Hudson, în mijlocul miilor de oameni îngrămădiţi
b. Zugrăveşte-le viziunea pentru ochii lor. Fii-le un pe mal, un individ gesticula şi repeta într-una: “N-o
vizualizator. În tablou, foloseşte: orizontul să-l urnească! N-o să-l urnească…” După minute de
(lărgind lumea lor limitată după orizontul aşteptare, timp în care chibiţul repetase de sute de ori
viziunii); soarele – optimismul; piscuri – prezicerea, vasul dă un semnal, se ambalează şi… se
provocări (atunci când oamenii înţeleg că urneşte cu vioiciune. După câteva clipe de stupoare,
viziunea este foarte importantă dar greu de atins, tipul schimbă brusc placa: “N-o să-l mai oprească!
campionii sar din rânduri s-o apuce); cărarea ; şi N-o să-l mai oprească…”
mai ales… pe tine însuţi în acel tablou: adică ei să Viziunea este singurul lucru care împuterniceşte un
vadă dorinţa ta de a merge cu ei pe cărarea lider.
profilată. Dar nu uita încă ceva: aşează în pictură
şi acele lucruri pe care oamenii le iubesc mai  Ilustraţie: Studii efectuate pe supravieţuitorii
mult. lagărelor de exterminare au scos la iveală unicul
numitor comun al tuturor: toţi aveau un vis, o viziune.
Pentru nivelul III, conducătorul are rolul să facă pe Şi aceasta e singurul factor care trage linie între cei ce
oameni să se ridice până la viziunea pe care au mor şi cei ce rămân în viaţă!
prins-o. Un factor major pentru creşterea celor ce te
urmează este să incluzi în echipă pe “campionii”, pe 
cei deprinşi să câştige. Investeşte timp în relaţiile cu 
campionii, pentru a descoperi cheia la mintea lor (treci
din nou prin întregul proces de influenţare). Campionii 
trebuie crescuţi îndeaproape. Ei trebuie să fie aduşi în 

24
 2. Prima oglindă:
 a. Premize corecte. Lucrul care-i motivează
 puternic pe oameni şi le păstrează motivaţia este
aprecierea sau prezumţia interioară corectă cu privire
9. Bunul cel mai de la oameni. O prezumţie este o opinie că un anumit
lucru este adevărat. Ceea ce presupun e ceea ce caut la
pret al ei. Ce caut – e ceea ce voi şi găsi la ei. Ce găsesc la ei

conducatorului:
OAMENII
Luca 15,7: “mai multă bucurie… pentru un singur om”

 Ilustraţie: H. Ford: “Luaţi-mi fabricile,


incendiaţi-mi clădirile… dar daţi-mi oamenii şi veţi – influenţează răspunsul meu faţă de ei. În consecinţă,
vedea că-mi voi reface producţia chiar acum” presupuneri negative vor stimula o conducere negativă
a lor. Iar presupuneri pozitive despre alţii vor stimula
o conducere pozitivă. Iată câteva presupuneri extrem
1. Conducător de oameni de importante:

Nu poţi schimba lumea decât dacă schimbi oamenii, Premiza 1: orice om doreşte să se simtă demn de
iar oamenii nu pot fi schimbaţi decât dacă sunt preţuire.
modelaţi de mâinile Învăţătorului. Conducătorii mari intuiesc un lucru: că orice om din
Cel ce influenţează pe ceilalţi doar ca să-l urmeze, este lume este flămând după: recunoaştere, părtăşie,
un conducător dar cu anumite limitări. Cel ce înţelegere, iubire… Un lucru îl voi găsi cu siguranţă
influenţează pe alţii ca să conducă la rândul lor pe pe lista de nevoi al oricărui om: dorinţa de a fi demn
alţii, este un conducător fără limite! de preţuire. Conducătorul bun îşi dezvoltă
îndemânarea de a face pe alţii să se simtă importanţi.
 Guy Ferguson: “ A şti cum să faci un lucru este
Cu greu există un compliment mai înalt făcut cuiva
recomandarea unui producător. decât să ajuţi pe cineva să fie folositor şi să găsească
A fi în stare să spui altora cum să facă un lucru satisfacţie şi importanţă.
este recomandarea unui învăţător”
 Ilustraţie: Thomas Wattson, întemeietorul IBM-ului,
“ A dirija pe alţii să-şi facă mai bine munca era renumit pentru faptul că purta cu sine un carnet
este recomandarea managerului” CEC. Ori de câte ori vedea pe cineva făcând un lucru
“A fi în stare să le faci pe toate trei şi, pe deosebit, scotea carnetul şi-i scria un cec pe numele
deasupra, a fi în stare să-i inspiri continuu – lui, de 5, 10 sau 25 $. Nu era mult, dar gestul conta
iată recomandarea conducătorului”. enorm. De cele mai multe ori, indivizii nu scoteau
banii de pe cec, ci-l înrămau şi-l aninau deasupra
Cu cât dezvolţi mai mulţi oameni, cu atât dai mai mesei lor de lucru.
multă extindere visurilor tale.
 Ilustraţie: Se spune că Napoleon cunoştea pe toţi
Cel ce lucrează bine este unul care urmează pe ofiţerii (şi erau mii!) ai armatei sale pe nume. Îi făcea
lideri; plăcere să-i întrebe de cutare victorie sau manevră de
Cel care ajută oamenii să lucreze mai bine este succes pe care au făcut-o. Şi niciodată nu pierdea din
un manager; vedere ocazia de a întreba pe soldaţi despre oraşul său,
familia sa… Nu-i de mirare cât ataşament i-au putut
Cel care dezvoltă oameni mai buni pentru lucru demonstra soldaţii.
este un lider.
Cei ce dezvoltă pe oameni să devină mai buni în lucrul
lor (formatorii de oameni) se privesc adesea în

următoarele 3 “oglinzi”: 
a. Au premize corecte cu privire la (sau: 
apreciază corect pe) oameni. 
b. Îşi verifică modul în care-i tratează pe 
oameni. 
c. Oferă oamenilor asistenţa de care au nevoie. 

25
Premiza 2: Orice om are nevoie şi răspunde la autoritate din pricina relaţiei. Oamenii nu ţin cont de
încurajare. cât de mult ştii până nu află cât de mult îţi pasă de ei.
Dacă ei nu cred în conducător, nimic nu-i poate mâna.
 Ilustraţie: Isaac Newton şi Edmund Halley Dacă cred în conducătorul lor, nimic nu-i mai poate
(descoperitorul cometei Halley). Mulţi nu ştiu că opri.
Halley este principalul răspunzător pentru formularea
şi răspândirea teoriei gravitaţiei lui Newton. Halley l-a  Ilustraţie: Cristofor Columb. Înainte de a fi mare
determinat pe Newton să cugete la ideile sale. El i-a descoperitor, s-a dovedit un mare negustor, ca să
corectat erorile matematice; el i-a pregătit planşele vândă o idee fără nici o căutare, şi încă capetelor
geometrice care să-i susţină teoria; el l-a încurajat regale. La data aceea: concepţie ridicolă despre lume;
să-şi scrie “Principiile matematice ale filozofiei nici o “piaţă” pentru călătoria transatlantică; sute de
naturale”; el i-a editat lucrarea; el i-a supravegheat ani de tradiţie şi superstiţii. Adaugă acum că Columb a
tipărirea şi a finanţat publicarea, chiar dacă Newton fost uneori călător pe vas, niciodată marinar sau
era mai bogat decât Halley. Halley la încurajat pe căpitan. Apoi, în Portugalia şi Spania, el era străin –
Newton să-şi atingă visul, dar prin asta, a dat un sens un italian. Apoi n-avea bani pentru o asemenea
propriei sale vieţi. Unul se afirmă, altul scade – dar aventură. Singurii care ar fi putut-o finanţa erau doar
este fericit. capetele regale! La solicitarea unor asemenea
investiţii, Columb mai adăuga pretenţiile sale care nu
Încurajarea este oxigenul pentru suflet. Experienţa
erau deloc mici: 10% comision din tot comerţul ce va
dovedeşte că încurajarea scoate ce e mai bun din om şi
fi urmat după descoperire; titlul de Amiral al
realizează cu mult mai mult decât spiritul de critică.
Oceanului; poziţia permanentă de guvernator al
 Ilustraţie: Experiment: s-au dat 10 jocuri de teritoriilor noi… precum şi asigurarea că toate
inteligenţă la 10 oameni. Toţi au primit jocuri identice. onorurile şi drepturile sale vor fi transferabile
Au lucrat cât au putut şi apoi au discutat rezultatele. urmaşilor săi. Şi remarcabil, Columb găseşte
La toţi, rezultatele erau false. Dar la 5 din ei li s-a spus “cumpărător” la toate acestea!! Negustorii de azi ar
că au făcut bine, rezolvând 7 din 10 probleme, în timp putea învăţa tehnici de vânzare de la Columb. 7 ani a
ce celorlalţi 5 li s-a spus că n-au reuşit mare lucru, stat pe lângă regele Juan al Portugaliei ca să-l câştige
greşind 7 din 10 (măcar că nu făcuseră nici atât). Apoi pentru ideea lui – fără succes. Apoi alţi 7 ani a
li s-au dat alte 10 probleme. Cei ce fuseseră încurajaţi petrecut lângă Ferdinand şi Isabela ai Spaniei, până
au realizat un punctaj evident superior faţă de prima când, în cele din urmă, a câştigat! Cum a reuşit? El
serie de probleme. Cei descurajaţi au realizat şi mai vedea lucrurile înainte de a se fi urnit procesul. Şi a
puţin faţă de prima data. Critica, chiar dreaptă, i-a reuşit să încălzească imaginaţia şi inima ascultătorilor
ruinat. săi încât i-a câştigat mai întâi pentru persoana lui, apoi
pentru viziunea care-l consuma.
 Viktor Frankl: “Dacă-i supra-apreciezi pe oameni, Oamenii trebuie să creadă mai întâi în tine, înainte să
îi faci să devină ce-ar putea fi în stare să devină. Dacă- creadă visurile tale!
i iei aşa cum sunt, îi faci mai răi. Dacă-i luăm aşa cum
ar trebui să fie, îi ajuţi să devină ceea ce pot fi! Dacă
Premiza 4: Cei mai mulţi oameni nu ştiu cum să aibă
însă-mi spui: “Stai puţin: asta-i idealism!…” atunci
succes.
dă-mi voie să-ţi răspund: Idealismul este adevăratul
Cei mai mulţi oameni cred că succesul este noroc şi
realism, pentru că îi ajută pe oameni să devină ceea ce
toată viaţa încearcă să apuce lozul câştigător. Dar
sunt în stare să devină”.
succesul este în fond rezultatul planning-ului. El
Oamenii tind să devină ceea ce persoanele cele mai survine atunci când pregătirile şi ocaziile se întâlnesc.
apreciate de ei cred cu privire la aceia că pot să
Cei mai mulţi cred că succesul e instantaneu. Dar nu-i
devină.
aşa. Succesul e un proces, care implică creştere şi
Un mare secret în relaţiile interumane este ca, în dezvoltare, urcând treaptă cu treaptă spre împlinire.
primele 60 de secunde ale conversaţiei, să spui ceva
Cei mai mulţi cred că succesul e să înveţi cum să nu
care să ridice moralul interlocutorilor tăi.
greşeşti niciodată. Dar e invers: succesul înseamnă să
înveţi din greşeli. Greşeala este oportunitatea de a mai
 începe odată, mai înţelept. Greşeala devine eşec doar
 atunci când nu învăţăm ce trebuie din ea.
 De îndată ce oamenii vor înţelege că tu, conducător, îi
 poţi ajuta să devină oameni de succes, ei vor fi cu tine!

Premiza 5: Cei mai mulţi oameni sunt motivaţi în
Premiza 3: Oamenii cred mai întâi în conducător, mod natural.
înainte de a crede în conducerea lui. Toţi încep o acţiune cu dorinţa de a participa şi de a
Adesea aşteptăm ca oamenii să fie loiali poziţiei realiza, dar adesea sunt de-motivaţi (chiar de către
liderului în locul persoanei care ocupă acea poziţie. sistem sau de conducători!) şi trebuie re-motivaţi să
Dar primul lucru pe care un lider trebuie să-l declare e participe.
nu autoritatea din pricina drepturilor pe care le are, ci

26
 Ilustraţie: toţi copiii vor să meargă la şcoală. După motivarea – a-l determina să meargă împreună
câteva luni sau după primul an, nu mai vor!! De ce? pentru avantaje reciproce (win-win).
Şcoala îi de-motivează de entuziasmul lor natural. b. Am suficientă grijă atunci când confrunt pe
Unul din secretele motivării stă în crearea unui cadru oameni pentru a corecta lucrurile? Confruntarea
în care oamenii să fie protejaţi de surse de-motivante. este foarte dificilă pentru oameni. Prefer să
înlocuim “confruntarea” cu “clarificarea”. Orice
asemenea acţiune se face: în mod privat, nu în
3. Factorii care motivează oamenii: public; - cât mai repede cu putinţă, spre a nu se
a. punerea în lumină a importanţei efortului lor; învechi problema; - abordează doar o problemă
motivaţia vine nu doar din activitatea în sine, ci pe întâlnire (nu supraîmpovăra pe oameni); - dacă
din dorinţa de a atinge rezultatul final. ai clarificat o problemă, nu i-o mai repeta; -
b. Implicarea lor la aşezarea ţintei; oamenii susţin abordează doar acele aspecte pe care omul le
ceea ce vine de la ei; când sunt co-proprietarii poate schimba; - evită sarcasmul (asta
proiectului, devin suporterii lui. demonstrează că eşti mânios şi nu-l iubeşti); -
evită termenii: “totdeauna” şi “niciodată”; -
c. Nemulţumirea pozitivă; cineva punea o egalitate prezintă orice aspect critic ca pe o posibilitate sau
între nemulţumire şi motivaţie. Nemulţumirea are ca o întrebare de-a ta; - nu te scuza pentru
forţa să inspire dorinţa pentru schimbare - sau să întâlnirea confruntătoare (altfel, declari că
conducă spre criticism; să mobilizeze pentru întâlnirea n-ar fi dreaptă); - nu uita aprecierile:
acţiune – sau să conducă la apatie. Cheia regula A– B – A (aprecieri – critică - aprecieri).
orientării spre polul pozitiv stă, într-o mare
măsură, în mâna conducătorului. c. Ascult eu pe oameni doar cu urechile, sau şi cu
inima? Vezi dacă permiţi vorbitorului să termine
d. Recunoştinţa; Oamenii au nevoie să fie remarcaţi fără să-l întrerupi; - dacă asculţi între rânduri
şi să primească credit pentru realizările lor (subtextul); - dacă reformulezi unele din ideile
personale. sale, ca să văd dacă am înţeles bine; - dacă eviţi
e. Aşteptări precise; motivaţia se stârneşte atunci ambalarea mânioasă sau agitată atunci când nu
când ţintele, aşteptările şi răspunderile sunt bine eşti de acord cu ei; - dacă elimin hoinăreala
definite, atunci când delegarea răspunderii asigură gândurilor atunci când stau să-l ascult; - dacă fac
şi necesarul de autoritate pentru realizarea efort să-mi arăt interesul atunci când altul
sarcinii. vorbeşte. Numai când oamenii văd că sunt
înţeleşi, devin mai motivaţi să-ţi înţeleagă punctul
de vedere!
4. Factori care de-motivează pe oameni:
d. I-am dat eu răspunderi corespunzătoare cu
a. deprecierea, criticismul public – care distrug
aprecierea de sine şi încrederea de sine a cuiva. punctele lui tari?
Criticismul nu poate fi compensat de aprecieri în e. Apreciez corect responsabilităţile sale de serviciu,
cantitate echivalentă (una rece, una caldă), căci sau le desconsider, privindu-le de sus?
raportul se estimează ca fiind de 1 la 9!
b. Manipularea; onestitatea şi transparenţa evită 6. A treia “oglindă” : Oferă oamenilor asistenţa
acest rău. de care au nevoie

c. Lipsa de sensibilitate la problemele / nevoile - Mai întâi, trebuie să-i ajut să-şi definească punctele
oamenilor. Fă din oameni prioritatea ta. tari şi punctele slabe; - Apoi, trebuie să mă dăruiesc
Opreşte-te din vorbire şi începe să asculţi, nu doar pe mine însumi lor, prin timp şi relaţie; - să-i fac co-
cuvinte, ci simţămintele din ele. proprietari ai ţintelor şi ideilor de schimbare; - să le
asigur toate şansele de succes.
d. Descurajarea creşterii personale. Dă-le ocazii să
încerce lucruri noi şi să-şi dobândească 7. Principii pentru dezvoltarea oamenilor.
îndemânări noi. Conducătorul adevărat nu se
simte ameninţat de realizările altora ci e 1. Ia-ţi timp cu precădere să dezvolţi oameni. E mai
suporterul succesului lor. Şi permite bine să antrenezi 10 oameni să lucreze decât tu să faci
colaboratorilor să greşească – ca să mai înveţe. lucrarea a 10 oameni, chiar dacă aceasta e mai dificil.
Un conducător eficient posedă calitatea esenţială de a
5. A doua “oglindă”: Îşi verifică modul în care-i câştiga pe alţii să-l ajute.
tratează pe oameni prin 5 întrebări:
 John Rockefeller spunea că ar plăti mai mult pentru
a. Zidesc eu pe oameni sau îmi zidesc propriile-mi capacitatea de a lucra cu oamenii decât pentru oricare
vise? Evident, oamenii trebuie să vină mai întâi. altă capacitate de sub soare.
Întrebarea aceasta are de-a face cu motivele
liderului. Există o diferenţă semnificativă între a 2. Controlează-ţi şi dezvoltă-ţi capacităţile
manipula şi a motiva: manipularea este a-l face pe interpersonale.
om să meargă împreună pentru avantajul tău;

27
 Ilustraţie: Centrul pentru conducere creativă din
Greensboro, Carolina de Nord, a efectuat un studiu
asupra 105 din cei mai cu succes conducători şi a
descoperit următoarele:
- toţi aveau dispoziţia de a admite că au greşit şi de
a suporta consecinţele, în loc de a-i blama pe
alţii;
- erau în stare să se adapteze şi să colaboreze cu o
mare varietate de oameni;
- aveau puternice deprinderi interpersonale:
sensibilitate, tact;
- erau calmi şi încrezători în loc de-a fi capricioşi
şi suspicioşi.

4. Fii conştient că eşti model de urmat pentru ei.


Oamenii fac ce văd. Mintea lor este schimbată mai
mult prin observaţie decât prin argumente.
5.Condu-i pe alţii, încercând să vezi prin ochii lor.
6.Poartă-le de grijă, mai înainte de a putea să-i
dezvolţi.
7. Caută orice ocazie pentru dezvoltarea lor. Cei mai
mulţi din conducători fură zilnic hrana pentru sufletul
subalternilor: satisfacerea nevoii lor de preţuire. Cum?
Prin: - solicitarea şi primirea sugestiilor lor; - îndrep-
tarea situaţiilor producătoare de frustrare; - încurajare;
- protejarea imaginii lor publice, necriticându-i public;
- ţinerea lor la curent cu starea de lucruri şi cu
progresele lor; - evitarea favoritismului.
Studii actuale privind conducerea în lumea afacerilor
americane arată că media conducătorilor petrec ¾ din
timpul lor pentru relaţii cu oamenii. De ce? Pentru că
valoarea cea principală a oricărei organizaţii o
constituie oamenii. Nimic nu se mişcă până nu se pun
în mişcare oamenii. Ei realizează sau blochează orice
obiectiv sau vis al conducătorului.

 Ralph W. Emerson: “Ai încredere în oameni şi ei îţi


vor fi credincioşi. Tratează-i cu preţuire şi vor face tot
să se dovedească la înălţimea aşteptărilor tale”.






28
însărcinări (mergere, predicare, învăţare...) şi-ar fi atins
scopul.
Când Isus trimite pe ucenici, El le dă o recomandare
neînţeleasă de noi (Mat 10,11), spunându-le să
găsească în fiecare localitate câte o persoană
primitoare la care să locuiască tot timpul cât va dura
activitatea din acea zonă, de la care nicidecum să nu se
mute (Luca 10,7). De ce?
Conform strategiei Sale, Isus le cere ucenicilor să
dedice cel mai mult timp unui grup mic de oameni
promiţători din fiecare cetate care, astfel, să poată
continua lucrarea după plecarea lor. Iată care era
prioritatea! În cazul că nu ar fi găsit pe nimeni, nu
trebuia să rămână acolo! (Mat.10,14). Acesta este
principiul de a stabili un lider-cheie care să preia
lucrarea într-un teren nou.

 Ilustraţie: Un proverb chinez: “Dacă planifici


pentru un an, atunci cultivă orez. Dacă planifici
pentru douăzeci de ani, atunci cultivă pomi. Dacă
10. Rolul primordial planifici pentru secole, atunci cultivă oameni”.
al conducatorului: Creşterea şi dezvoltarea ucenicilor este cea mai înaltă
chemare a conducătorului. Pentru zecile de obiective
formarea
ucenicilor.

I. Geniala strategie
Mat. 28,19: “…Faceţi ucenici”
care se nasc din viziunea sa, el are timp foarte limitat.
Isus Şi-a dăruit cea mai mare parte a vieţii pe care o Creşterea randamentului său pe viitor depinde cu totul
mai avea de trăit pe pământ acestui număr restrâns de de abilitatea lui de lucra prin alţii.
ucenici, nu lumii şi nici celor ce-L urmau de departe.
Nivelul de succes al conducătorului este determinat de
El a trebuit să Se dedice în primul rând acestora,
succesorii care-l înconjoară cel mai de aproape.
pentru ca – în cele din urmă – cei mulţi să fie mântuiţi.
În aceasta consta geniul strategiei Sale.  Niccolo Machiavelli: “Prima metodă de a estima un
Călătoriile Sale în jurul Galileii (Marcu 7,24.31; conducător este de a evalua pe oamenii care-l
Marcu 8,10; Marcu 8,17) se datorau în principal înconjoară”.
nevoii Lui de a rămâne singur cu ucenicii Lui. Pe
măsură ce timpul trecea, Isus petrecea tot mai mult
 Andrew Carnegie: “Un prag important în
timp în compania grupului de apostoli. Faptul că Isus dezvoltarea ta e păşit atunci când realizezi că alţi
a investit în aceşti oameni incomparabil mai mult timp oameni te pot ajuta să faci o treabă mai bună decât eşti
decât în ceilalţi nu poate fi privit decât ca o strategie în stare să faci tu, de unul singur.”
deliberată. Atât eficienţa cât şi influenţa unui conducător cresc
Prima datorie a unui conducător este să-şi concentreze prin multiplicare (ucenici) şi nu prin adăugare (lucru
timpul şi talentul asupra câtorva oameni din biserică de unul singur).
pe care să-i modeleze în lideri. Aceşti câţiva oameni, Numai în măsura în care facem ucenici vom continua
după un timp, vor zgudui lumea pentru Dumnezeu. să ne multiplicăm.
Biruinţa nu se câştigă niciodată de mulţime.
Marea însărcinare (Matei 28,19-20) nu însemna doar
să meargă până la capătul pământului pentru a predica II. Contra-strategia
Evanghelia, nici pentru a boteza mulţi convertiţi în întunericului.
Numele Treimii, şi nici pentru a-i învăţa poruncile lui
Hristos, ci înseamnă “a face ucenici” – a forma Luca 7,30: “…au zădărnicit planul lui
oameni aşa cum au fost ei… Numai în măsura în care Dumnezeu cu privire la ei…”
s-au format noi ucenici, celelalte aspecte ale marii

29
Pastoraţia, asemenea marilor arte, se transmite prin Conducerea urmăreşte deci  formarea de ucenici şi
exemplu. Bun sau rău, acest exemplul este acceptat apoi  descătuşarea capacităţilor de producător ale
până la urmă de ucenici şi de credincioşi ca fiind fiecărui ucenic, pentru creşterea şi zidirea bisericii, a
“adevărul”. cauzei lui Hristos.
În pastoraţie, timpul a impus un model tradiţional, în Pentru realizarea rolului de conducător, pe lângă
care pastorul este dedicat predicării, învăţării şi dimensiunea spirituală, care este primordială, pastorul
supravegherii turmei. depinde mai puţin de însuşiri de personalitate, cât de
Ca să-l evaluăm, trebuie să ne referim la conţinutul aptitudini care se pot învăţa: integritate, disciplină de
lucrării pastorale, care include trei roluri: sine, aşezarea priorităţilor, atitudine pozitivă, viziune..

A. predicator În această ipostază, pastorul este “lider” şi “manager”.


B. pastor
C. conducător “Producător” sau “Conducător”?
A. Predicatorul – se ocupă de mase. Ca instrument Când pastorul este preponderent în rolul “producător”,
al lucrului său, el dispune de predică. creşterea bisericii este ca şi inexistentă! Iar în cazul că
Scopul predicării este de a transmite convingeri şi pastorul este slab, biserica descreşte chiar.
informaţii corecte în vederea motivării masei de Când însă pastorul îşi exercită rolul de “conducător” şi
credincioşi pentru cauza lui Dumnezeu. “manager”, atunci când ţinta lucrării sale pastorale
Pentru a realiza scopul, pe lângă o legătură vie cu este să facă conducători – atunci se dă pe faţă
Dumnezeu, el depinde de calităţile sale personale: principiul bulgărului de zăpadă: - multiplicare,
talent, experienţă. - divizare şi… iarăşi de la capăt!

În această ipostază, predicatorul este un “producător” Contrastul dintre modelul pastorului ca “conducător-
(pentru că el efectuează lucrarea). manager” şi modelul pastoral tradiţional reflectă
opoziţia dintre strategia ofensivă a Mântuitorului - de
B. Pastorul – se ocupă de indivizi. Ca instrument al înarmare a fiecărui credincios, prin procesul de
lucrului său, el are relaţia personală. ucenicie - şi strategia catolică - de subordonare,
stăpânire şi manipulare a masei.
Scopul păstoririi este de a scoate la lumină şi de a
conduce spre rezolvare problemele personale, de orice Mentalitatea pastorului trebuie să se schimbe, înainte
natură (spirituală, sufletească, socială, materială); de a putea avea loc o schimbare de atitudine a
precum şi de a scoate la lumină nevoile pozitive, membrilor pasivi, neangajaţi în ucenicie.
dispoziţiile credinciosului de a lucra pentru cauza lui
Dumnezeu. 
Pentru a-şi atinge scopul, pastorul depinde de calităţile

sale personale: dragoste pentru suflete, capacitatea de 
comunicare... 
Şi în această ipostază, pastorul este tot un 
“producător”. 

C. Conducătorul, prin chiar titlu, nu are de a face
cu masa sau cu indivizii, ci cu o structură, cu o 
organizaţie prin care masa şi individul trăiesc.
Conducătorul se ocupă doar de ucenici, de acea 
categorie de elită din totalul de credincioşi, care sunt 
receptivi la predicarea pastorului şi care răspund
constructiv la activitatea de păstorire. Ei sunt factori

activi, de aplicare şi multiplicare ai lucrării pastorale. 
Scopul conducerii este cel mai înalt. Ea continuă

celelalte două activităţi. Conducerea reprezintă ţinta 
în care atât activitatea de predicator cât şi cea de 
păstor îşi găsesc finalitatea şi fără de care ambele sunt 
în van.

 Ilustraţie: Michelangelo spunea, despre celebra sa 
sculptură “David”: “El exista în blocul de marmură 
dintotdeauna. Eu doar l-am eliberat de părţile de
prisos.” 

30

III. Scripturile confirma. 

Biblia afirmă şi conturează cu autoritate rolul
conducătorului ca formator de succesori sau ucenici:


Moise – Iosua (Exod 24,13); Samuel – şcolile
proorocilor (1 Sam.6,16.17); Ilie – Elisei (1 Regi

19,21); Elisei – cu Ghehazi (2 Regi 4,12) şi cu fiii 
proorocilor (2 Regi 4,38) ; Ieremia – Baruch 
(Ier. 45,1); Isus – ucencii (Luca 6,13); Pavel – 
Sila, Timotei, Marcu (Fapte 15,40; 16,3; 2
Tim. 4,11). 

Două pasaje sunt în mod special semnificative:

1. Exod 18,7-27 (”căpetenii peste 1.000, 100, 50, 10”), 
care ne învaţă aşa-numitul Principiul Ietro , în care se
regăsesc două legi importante:
- (a) legea delegării sarcinilor. Dar delegarea depinde
de formarea în prealabil a unor ucenici, în stare să
preia sarcini şi să le ducă la bun sfârşit. Şi IV. Conditiile pentru a fi
- (b) legea abordării problemelor la cel mai jos nivel ucenic.
cu putinţă, adică la nivelul ultimului delegat pe scara
Luca 14,33: “Cine nu s-a lepădat de tot
importanţei. Operarea la nivelul cel mai jos este cea ce are, nu poate fi ucenicul Meu”.
mai eficientă, pentru că:
- se lucrează pentru rezolvare, având rezerva
altor nivele de apel; Nimeni nu poate fi conducător fără să fi învăţat mai
- creşte numărul celor ce se implică în înainte cum să urmeze un lider.
intervenţie; ca urmare: Isus Şi-a format aceşti viitori lideri învăţându-i
- se activează şi se conştientizează comunitatea necesitatea disciplinei şi a respectului faţă de
(cazurile particulare devin evenimente autoritate.
colective); apoi:
- se vindecă comunitatea (imunitatea produsă de La început, ucenicii lui Isus nu păreau oameni-cheie.
cazurile tratate); ca,în final: Cu toate acestea, El a văzut în ei pe potenţialii
- să se formeze noi ucenici - maeştri; conducători pentru Împărăţie, pentru calităţile lor
- iar conducătorul - Moise – să fie disponibilizat spirituale: erau dispuşi să se lase învăţaţi; erau
pentru lucrări cuvenite unui mare şef: lucrări sinceri, gata să-şi recunoască greşelile; erau flămânzi
de conducere şi management. şi însetaţi după Dumnezeu.
E cert că fără delegarea din Exod 18, Moise n-ar fi
găsit timpul fizic pentru a se sui pe munte (cap. 19,3)  John Wesley enumera 3 criterii pentru alegerea
ca să primească revelaţia lui Dumnezeu! ucenicilor:

2. Fapte 6,2-4 (“nu este potrivit să lăsăm Cuvântul pentru 1) să fie într-o relaţie vie cu Dumnezeu şi să
slujirea la mese;… alegeţi pe alţii”), care ne descoperă
iubească pe Dumnezeu şi pe oameni din toată
principiile care stau la temelia delegării: inima (Mt.22,37.39);
2) să aibă plăcere de a sluji (Mat.,20,26); şi
- principiul priorităţilor, care cere delegarea
acelor sarcini care nu depind de nivelul de 3) să fie dispus să înveţe continuu (Filip. 3,12.14)
autoritate şi competenţă al conducătorului; şi
- principiul multiplicării, care transformă
delegarea într-un atelier de formare a ucenicilor
în viitori maeştri!

Dacă însă aplicăm toate funcţiile din Efeseni 4,11-12


la persoana pastorului (apostol, prooroc, evanghelist, păstor,
învăţător), atunci rezultatul va fi tragic: un pastor
surmenat şi o comunitate paralizată.
Acesta este chiar planul lui Satana dat pe faţă!

31
 de un ochi format ca să descoperi viitorii conducători,
 de mare succes.
  Ilustraţie: Abraham Lincoln, la începutul războiului
 de secesiune, a căutat pentru rolul de comandant şef
generali lipsiţi de defecte. Sub comanda lor, deşi bine

echipată, armata unionistă a fost bătută pe toate
 fronturile. Numai după trei ani de învăţăminte a
 realizat greşeala sa: el căuta oameni care să nu aibă
 cusururi, în loc să caute oameni cu calităţi
excepţionale, chiar dacă aveau defecte. Abia în
 primăvara lui 1864 l-a numit comandant şef al
armatelor unioniste pe generalul Ulysses Grant, mare
strateg dar şi mare beţiv… În numai 14 luni, Grant a şi
câştigat victoria asupra confederaţiei…
V. Alegerea ucenicilor.
 Ilustraţie: Dale Carnegie, maestrul identificării
Luca 6,13:“… a ales dintre liderilor potenţiali, zicea: “Oamenii iau formă în
ei” acelaţi fel în care aurul este scos din mină. Trebuie să
scoţi tone de noroi şi piatră pentru un pumn de aur.
Ori de câte ori răsare un lider, apar şi potenţialii Dar nimeni nu intră în mină căutând noroi, ci aurul!”
ucenicii. Dintre ei, doar unii sunt pregătiţi să urmeze
pe conducător. Pastorul tradiţional este dominat de urgenţe şi uită pe
cele importante. Pastorul-conducător este dominat de
Datorită faptului că un conducător îşi exercită programul pe termen lung, orientat spre dezvoltarea
influenţa într-o structură deja existentă (de ex: oamenilor capabili de slujire… Acest plan, chiar dacă
Biserica), prima lui preocupare trebuie să fie să câştige este mai anevoios, este eficient pe lungă durată şi duce
pentru ucenicie pe cei care ocupă deja funcţiile de la creşterea bisericii.
răspundere. Chiar dacă aceasta este o muncă
anevoioasă, este prioritară şi nu fără succes (vezi
Principiul lui Pareto, pag. 9; şi Metodologia
schimbării, pag. 17). VI. Asocierea =
În cazul în care factorii responsabili din organizaţie
principiul fundamental al
sunt în mod constant rezistenţi faţă de influenţa uceniciei
conducătorului, acesta trebuie să-şi aleagă câţiva
Marcu 3,14: “…ca să-i aibă cu Sine!”
oameni de jos care, cu timpul, să ajungă lideri.
După ce Şi-a ales oamenii, Isus Şi-a făcut un obicei
din a fi cu ei. Asocierea – aceasta este esenţa
Din punctul de vedere al uceniciei, există 4 categorii programului Său de formare şi este modalitatea cea
de oameni: mai simplă: nu şcoli, nici seminarii sau cursuri de
- Importanţi - aceştia sunt liderii existenţi; studiu sistematic... Isus a fost pentru ucenici şi şcoala
şi programa de învăţământ (Efeseni 4,20).
- Capabili - aceştia sunt viitorii lideri;
În contrast izbitor cu procedeele didactice moderne,
- Plăcuţi - sunt suporterii, factorii favorizanţi, metoda de formare a lui Isus era naturală şi lipsită de
dar care nu au dorinţa de a fi lideri; formalism. Cunoştinţele nu erau comunicate sub
- Dificili - sunt refractarii, factorii destructivi forma vreunor legi sau dogme, ci le primeau prin
Însăşi personalitatea Sa vie. (Ioan 18,19)
Păstorul tradiţional, de tipul “producător”, investeşte Cunoştinţele erau însuşite prin asocierea acestora cu
cel mai mult timp şi energie în categoriile P + D. El viaţa Lui, înainte de a fi fost înţelese prin explicaţii.
asistă cu precădere pe cei care nu-i ridică probleme
(P) şi pe cei ce ţipă mai tare (D).
Pastorul de tipul “conducător-manager” caută să  Isus a ales să Se dedice în special misiunii de a
descopere categoriile I + C şi să investească cel mai forma oameni care, la rândul lor, să fie în stare să
mult timp în acestea. acorde altora o astfel de atenţie (2 Tim. 2,2). Iar a
forma oameni cere o atenţie personală constantă, care
Categoria celor “Capabili” este adesea ascunsă la nu se poate face decât prin asocierea cu cei pe care
vedere, dincolo de pătura celor zgomotoşi (colerici şi dorim să-i conducem.
îndrăzneţi) şi a celor plăcuţi dar mediocri; şi apar fie
sub înfăţişarea omului de rând, fie umbriţi de defectele O predică ilustrată de viaţa ta valorează mai mult
unui caracter necizelat sau de slăbiciuni decât o sută de explicaţii: “Vino şi vezi” (Ioan 1,39) şi
comportamentale. Este nevoie de relaţie personală şi “Vino după Mine” (Mat. 9,9).

32
Pentru a-Şi realiza strategia, Isus n-avea decât o ucenicii n-au făcut altceva decât să-L asculte şi să-L
singură alternativă: să impregneze pe ucenici cu observe pe Isus care lucra. Iar activităţile din restul de
propria Sa viaţă, pentru ca, la rândul lor, ei să aproape 3 ani n-au avut un alt scop final decât să-I
impregneze pe alţii cu Isus; şi tot astfel lucrarea Sa să apropie tot mai mult de El, până la deplina
se dezvolte până la săvârşirea ei deplină (2 Tim. 2,2). dependenţă.
Chiar şi biserica e zidită pe acest principiu: al  Ilustraţie: La directorul unei şcoli veni un părinte cu
asocierii. Fiecare nou credincios se alătură părtăşiei marea rugăminte: “N-aţi putea scurta pentru fiul meu
celorlalţi. perioada de studii, aşa încât să termine mai repede?”
Din păcate, întrucât asocierea şi împrietenirea “Ba da”, răspunse directorul. “Totul însă depinde de
presupun renunţarea la confortul personal, ele suscită ce vrei să faci din băiat. Când Dumnezeu vrea să facă
prea puţin interes. un stejar, Îi trebuie 100 de ani. Când vrea să facă un
dovleac, Îi sunt de-ajuns doar 2 luni”

 Dacă asocierea lipseşte, noul convertit nu-şi mai Ucenicia lui Isus a exemplificat cele 5 faze ale
găseşte prieteni – suporteri. Fiecare din problemele cu uceniciei.
care se confruntă va trebuie s-o rezolve singur – ceea
ce de obicei înseamnă un dezastru!
Fazele uceniciei: Principiul:
Nimic nu poate înlocui prezenţa noastră în mijlocul
oamenilor! Trebuie să se găsească o modalitate prin 1. Eu fac – tu te uiţi - “modelul”
2. Eu fac – tu mă ajuţi - “iniţierea”
care fiecare nou convertit să aibă un prieten care să-l
3. Tu faci – eu te ajut - “suportul”
îndrume până când va putea şi el să conducă pe alţii. 4. Tu faci – eu mă uit - “supravegherea”
Statistica arată dureros de clar că, dacă în primul an de 5. Tu faci – eu am plecat
mai departe…
- “delegarea”
credinţă, noul convertit nu-şi găseşte cel puţin 3
prieteni apropiaţi, el nu va putea cunoaşte ce este
asocierea; nu va mai deveni niciodată ucenic şi, în cel Acest proces de ucenicie demonstrat de Mântuitorul
mai bun caz, va rămâne în biserică doar ca un “pom este atât de eficient încât determini pe oamenii cu
uscat”, neroditor şi bun doar pentru foc... capacităţi mediocre să atingă realizări deosebite.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Să analizăm fazele uceniciei pe rând:

VII. Procesul uceniciei.


Ioan 15,27:“…pentru că aţi 1. Modelul:
fost cu Mine de la început.”
Ioan 13,15:“…V-am dat o pildă”

Cât de mult se deosebeşte ucenicia lui Isus de Nici o idee nu poate servi ca model, până ce nu ia o
procedeele de instruire de azi! formă vizibilă. Ceea ce transformă ideea în model este
demonstrarea.
Când i-a chemat prima dată să-L urmeze, Isus n-a
pomenit nimic despre menirea lor de a merge şi Contemplarea şi asimilarea modelului întrupat este
evangheliza lumea, deşi acesta era planul încă de la prima şi cea mai fundamentală lecţie a uceniciei.
început. Metoda Lui a fost să-i conducă spre o
experienţă dătătoare de viaţă cu Dumnezeu şi să le  Ilustraţie: În şcoala lui Pitagora, elevii erau supuşi la
arate cum lucrează El, mai înainte de a le spune că şi rigorile uceniciei în felul acesta: - în primul an de
ei trebuie să facă la fel. Şi, timp de mai bine de-un an, ucenicie, n-aveau voie să rostească nici un cuvânt;

33
partea lor era doar să privească modelul; - în al susţinută şi supravegheată de conducător, după şcoala
doilea an de ucenicie, aveau voie doar să pună lui Isus.
întrebări; - abia în al treilea an le era îngăduit să-şi
Metoda Lui de învăţare combina instruirea şi
dea părerea.
aplicarea.
În tot ce făcea Isus, fie că Îşi desfăşura viaţa Sa
Cunoştinţele sunt apreciate mai mult după ce ai
devoţională, fie că lucra cu oamenii, El profita de
prilejul să aplici în practică ce ai învăţat.
situaţiile din jur ca să demonstreze ucenicilor
învăţătură. În cea mai mare parte, ucenicii Îi sorbeau Metoda modernă consacrată merge pe formula:
învăţătura fără să-şi dea seama că sunt învăţaţi. (a) - pregătire (teoretică), după o programă analitică
stas; (b) – participare (practică), ceea ce contravine
Evanghelizarea era demonstrată în faţa lor, în spirit şi
modelului “uceniciei”: (a) - participare practică; - (b)
tehnică: ucenicii Îl observau cum atrăgea oamenii la
pregătire (explicaţie) la concret, după nevoile diverse,
El, cum le câştiga încrederea şi cum le inspira
de moment, ale ucenicilor.
credinţă, cum le deschidea calea spre mântuire şi-i
chema să ia o hotărâre. Nu e de presupus că lucrarea va fi făcută dacă îi
arătăm unui lucrător binevoitor cum s-o facă şi…
E important să spunem oamenilor ce trebuie, dar mult
aşteptăm apoi să aducă rezultate frumoase.
mai important este să le arătăm cum să facă. Oamenii
caută un exemplu, nu explicaţii.
Aceia care vor să formeze oameni, trebuie să fie un 
exemplu pentru a putea fi urmaţi, la fel cum şi noi Îl 
urmăm pe Hristos, căci noi devenim pilda (1 Cor 
11,1: “Imitaţi-mă pe mine”; 1 Tes. 1,7.8: “Aţi ajuns un
model - tupos - pentru credincioşi”; 1 Tim. 4,12: “Fii 
o pildă…”; Tit 2,7: “Dă-te tu însuţi pildă” ) 
Mulţimile nu pot cunoaşte Evanghelia fără o mărturie 
vie. Ele au nevoie de o demonstraţie a ceea ce să 
creadă, de oameni care să stea în faţa lor şi să le
spună: ”Urmaţi-mă. 5. Delegare
Luca 9,2: “Apoi i-a trimis să propovăduiască…
2. Iniţierea. şi să tămăduiască, … dându-le putere !”
Filip, 4,9: ”Ce-aţi învăţat-, primit-, auzit- Abia în a treia călătorie prin Galileea (Mc 6,6), Isus a
văzut- în mine, faceţi!” hotărât că a sosit timpul pentru ucenicii Săi să
Metoda lui Isus a fost lecţia practică. El n-a cerut participe la lucrare în mod direct. Deci, Isus “a chemat
nimănui să facă sau să fie ceva, fără ca El s-o fi la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită”.
demonstrat în viaţa Lui, dovedind astfel nu numai că (Mc 6,7).
lucrul cerut era fezabil, ci şi relevanţa acelui lucru În toată perioada dinaintea trimiterii, Isus le-a oferit
pentru misiunea vieţii Lui. doar demonstraţia lucrării de evanghelizare. Acum,
Dar aceasta a putut s-o facă, pentru că a fost mereu înainte de a-i lăsa să plece, El le-a dat câteva indicaţii
alături de ucenicii Lui. Ucenicii asimilau învăţătura în esenţiale pentru misiunea lor (Mc 6,8-11). Isus
fiecare minut al zilei, în mod practic. formulează explicit ceea ce îi învăţase în mod implicit
tot timpul.
Isus nu le-a cerut niciodată ucenicilor să treacă la
acţiune înainte de vreme. N-a insistat niciodată înainte Odată cu delegarea, Isus i-a şi împuternicit.
de vreme asupra acţiunii.
 Ilustraţie: La începutul celui de-al doilea război
De îndată însă ce ucenicii au ajuns să cunoască destul mondial, pe când amiralul Winston Churchill a fost
pentru a începe, Isus i-a pus la lucru. desemnat prim-ministru, parlamentul englez îi cenzura
îndeaproape orice decizie, comentând-o în fel şi chip.
Ca răspuns, în faţa Camerei Comunelor, Winston
Churchill a adresat cuvintele celebre de mai jos:
3.-4. Suportul şi supravegherea.
“Domnilor, sunt doar slujitorul dv. Aveţi dreptul să mă
Filip. 3,17: ” Fiţi împreună imitatori cu concediaţi dacă vă place. Însă un lucru nu vă este
mine, fraţilor… (summimetai mou…)”; permis să faceţi: să-mi cereţi să port răspunderea, fără
Isus supraveghea procesul uceniciei celor 12 în felul ca să-mi daţi şi puterea de a acţiona !” După această
următor: - le “crea” situaţii dificile; - îi lăsa să intervenţie, Churchill şi-a câştigat autonomia cuvenită
acţioneze; - analiza acţiunea şi reacţia lor; - şi apoi îi unui prim-ministru.
corecta şi îndruma. Nimeni nu poate fi delegat, decât după ce a învăţat
Cea mai bună cale de a realiza această fază este să desăvârşit dependenţa de Maestru, decât după ce a
dăm teme practice de atelier, a căror împlinire să fie învăţat că promovarea lui înseamnă slujire.

34
Acesta este pragul dincolo de care ucenicul continuă manager, mai ales lucrările din categoria
să se dezvolte pe cont propriu, fiind propriul său “Urgente – Ne-importante” dar şi din celelalte
supraveghetor. Din acest moment, trăsăturile două categorii (“Urgente - Importante” şi
uceniciei, cu care el ajunge se identifice tot mai mult, “Ne-urgente - Importante”).
se transformă în semne distinctive ale unui maestru.
Păstrează evidenţa aceasta într-un dosar.
Adesea se întâmplă să fie mai puţine servicii
decât oameni disponibili.
VIII. Sfaturi practice pentru 5. Adoptarea proiectului.
delegare: Desfăşoară-i planul acţiunii şi discutaţi
împreună modul de adoptare: cu sau fără
1. Lista de probleme / servicii. modificări. Ucenicul trebuie să aibă libertatea
de a-i aduce orice modificare legată de
Alcătuieşte această listă, plecând totdeauna de personalitatea, disponibilitatea şi viziunea sa,
la nevoile existente ale lucrării şi ale fără însă ca acestea să afecteze eficienţa
comunităţii. La încheierea listei, verifică proiectului. Acum se completează “calendarul
fiecare problemă punând întrebarea: “Ce de termene” şi “responsabilităţile”, din “Job
avantaj va exista dacă realizăm această description” (la punctul 2).
lucrare?” În cazul că nu sunt avantajele reale,
problema este falsă. 6. Instruirea ucenicului.

2. Întocmeşte un “Job description” (caiet de sarcini) Parcurgi procesul de ucenicie, fazele 1. – 2.


precis pentru fiecare sarcină: (modelul şi inţierea). Instruirea se efectuează
gradat, de la mic - la mare, de la general – la
Delegarea fără înmânarea unui “Job description” particular.
este fără sens.
7. Delegarea.
Un “Job description” trebuie să cuprindă:
Deşi delegarea propriu-zisă constituie abia faza
- Denumirea activităţii; 5-a, ea este introdusă treptat, în cadrul
- Ţinta – rezultatul final ce trebuie atins; procesul uceniciei, în fazele 3. – 4. (suportul şi
- Paşii (activităţile subordonate) de parcurs; supravegherea).
- Capacităţi şi calificări necesare;
- Resurse; 8. Optimizarea potenţialului ucenicului.
- Calendar de termene (se vor stabili ulterior); Periodic, fie individual, fie în sesiuni de grup
- Faţă de cine răspunde (se va stabili ulterior); (pe specialităţi), iniţiază ocazii de evaluare a
3. Lista de nume de posibili ucenici: lucrării efectuate de fiecare ucenic. Evaluarea
se face în primul rând în funcţie de scopul
Identifică, cu rugăciune, pe oamenii potriviţi. proiectului, apoi în funcţie de parametrii
În lipsa celor reali, identifică pe cei potenţiali stabiliţi de comun acord (vezi punctul 5:
pentru serviciul şi rolul potrivit. Defineşte-ţi Adoptarea proiectului).
exact capacităţile omului, prin aflarea darurilor,
a gradului de instruire şi a disponibilităţile pe Fiecare ocazie de evaluare trebuie să fie şi o ocazie
care le are. remotivare şi, pe deasupra, de instruire superioară,
care să ofere ucenicului un mănunchi de cunoştinţe
Ca bază de pornire în identificare numelor, este noi, utile şi stimulatoare.
utilă investigarea grupelor sau a comunităţii
prin testul “Darurilor spirituale”. În aceste ocazii, proiectul poate fi revizuit şi - eventual
- reajustat după datele noi survenite pe parcurs.
4. Stabileşte relaţii personale eficiente şi
motivatoare. Tot acum, creează şi prilejuri de sărbătorire şi
recunoştinţă către Dumnezeu şi ucenici, pentru
Programează întâlniri personale cu fiecare succesele dăruite fiecăruia. Acestea vor încuraja pe
nume de pe lista ta, începând de la cei mai ucenici, dar vor stârni şi dispoziţia pentru misiune a
capabili şi disponibili – până la ultimul de pe celor neimplicaţi încă de a se angaja în lucrare
listă, cu scopul de a le câştiga adeziunea.
Printr-o consultare deschisă prezintă fiecăruia 
coloana cu problemele şi serviciile descoperite.
Apoi, pe coloana alăturată, pentru fiecare

nevoie, corelează câte un nume, conform cu 
opţiunea şi talentul fiecăruia. 
Din toate lucrările sarcinile de pe listă, trebuie 
delegate toate lucrările care nu solicită
competenţa şi autoritatea ta de conducător-

35
 X. Din ucenici – maestri.
 Galateni 2,20:“…S-a dat pe Sine Însuşi.”

A face din nişte ucenici maeştri, asta depinde de


transferul (sau împărtăşirea) avantajului pe care-l are
conducătorul asupra ucenicului.
Conducătorul se dă pe sine. După cum metoda lui Isus
IX. Cum sa-ti faci un a fost să-Şi dea (să-Şi transmită) viaţa, aceasta trebuie
grup de ucenici: să fie şi metoda celor ce-L urmează.
Ucenicul devine maestru, primind de la mentorul său:
Sunt doar două căi de a determina pe oameni să facă 1- Transferul de viziune, visuri;
ce vrei: - să-i constrângi; şi să-i convingi. 2- Transferul de influenţă;
Constrângerea este metoda sclaviei; convingerea - 3- Transferul organizării personale;
pentru oamenii liberi. 4- Transferul capacităţii de a aşeza ţinte;
5- Transferul îndemânării de a pune priorităţi;
Convingerea solicită cunoaşterea naturii umane: a 6- Transferul abilităţii de a rezolva probleme;
factorilor care-i pun pe oameni în mişcare şi care-i 7- Transferul curajului de a accepta riscuri;
motivează. Marii conducători posedă această 8- Transferul puterii de a lua decizii;
cunoştinţă. Dacă înţelegi ce-i motivează pe oameni, ai 9- Transferul de creativitate;
la îndemâna ta cea mai puternică unealtă de a lucra cu 10- Transferul evaluării.
ei.
Toate acestea sunt însăşi viaţa învăţătorului.
1. Creează un mediu propice pentru acţiune şi 
succes. Cel mai bun mod de a câştiga şi alimenta
dedicarea oamenilor este să le dovedeşti interes şi 
să le porţi de grijă, prin fapte şi cuvinte (vezi: ) 
2. Cunoaşte nevoile de bază ale fiinţei umane şi 
hrăneşte-le (vezi…) 
3. Evită cele 7 păcate de moarte: 
1/ a căuta să fii agreat de ei decât respectat;


2/ a ignora să le ceri părerea sau ajutorul;

3/ a impune regulamentul în loc de a folosi 
îndemânarea de a-i câştiga;

4/ a folosi criticismul destructiv; 
5/ a nu dezvolta simţul răspunderii în ucenici
– printr-o delegare corectă;

6/ a nu trata pe toţi în acelaşi fel, principial;

7/ a nu-i ţine pe ucenici informaţi – a fi 
accesibil pentru ei.

4. Pune la punct misiunea grupului de ucenici.

5. Creează o identitate de grup: prin afirmarea 
grupului în acţiuni comune, prin crearea de

memorii comune, prin obţinerea de succes
colectiv.
Întreaga strategie de evanghelizare a lui Isus depindea
de credincioşia faţă de această misiune. Nu conta cât
de mic era grupul, atât timp cât ei se multiplicau şi îi
învăţau şi pe ucenicii lor cum să se multiplice.
Metoda cea mai bună e să începi cu un număr mic de
oameni. Nu contează că începutul e slab. Ceea ce
contează e ca cei care au prioritate în viaţa noastră să
înveţe să procedeze la fel cu alţii.

36
 Încheiere.

Ţinta e multiplicarea.
Ioan 15,5: “Eu sunt viţa, voi …mlădiţele, …ca
să aduceţi multă roadă.”
Printr-una din cele mai simple şi profunde analogii,
Isus a săpat adânc în conştiinţa ucenicilor chemarea de
multiplicare a vieţii Sale.
Dacă rodirea este privită în contextul mai larg al
reproducerii chipului lui Hristos în oameni, întâi în noi
înşine şi apoi în alţii, atunci toată Evanghelia
subliniază acest principiu ca miez al planului de
mântuire.
Planul lui Isus este ca ucenicii să-I reproducă chipul în
şi prin Biserică… până ce mulţimile vor ajunge să-L
cunoască pe Învăţător la fel ca ucenicii.
Un ucenic fără rod este o contradicţie de termeni.
Orice pom se cunoaşte după roadele lui.
În lumina implacabilă al judecăţii (Ioan 15,2: “El taie
mlădiţa fără rod!”) Isus ne confruntă pe fiecare cu roadele
vieţii noastre de ucenic, pentru că numai roadele
dezvăluie cine suntem noi cu adevărat.
Roada, acest principiu al misiunii Sale va deosebi
pentru totdeauna pe cei ce au făcut voia Tatălui Său
din cer (Matei 7,16-22; Luca 6,43-45). Acesta va
deosebi plata ucenicilor pentru participarea la seceriş
(Ioan 4,36-38). Este plata de care nu vor avea parte cei
în a căror inimi, grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi

37
poftele altor lucruri înăbuşă cuvântul şi-l fac “fără Nu este îndeajuns să-i salvăm pe cei care sunt pierduţi;
rod” (Mc 4,19). nu e suficient să zidim noii convertiţi; nu este suficient
să se meargă şi să se câştige suflete… Ceea ce
Proba oricărei lucrări pastorale nu constă în ce se
contează cu adevărat pentru perpetuarea lucrării
poate vedea acum, nici în ceea ce spun statisticile, ci
noastre este credincioşia cu care cei aduşi de noi la
în eficienţa cu care lucrarea continuă în generaţia
Hristos sunt pregătiţi ca lideri şi care, la rândul lor,
următoare. Criteriul după care o biserică ar trebui să-şi
merg şi-i formează ca lideri pe cei câştigaţi de ei.
măsoare succesul nu este numărul noilor membri
înscrişi în registru, nici mărimea bugetului, ci numărul Împlineşti tu, oare, Marea Însărcinare pe care ne-a
celor care efectiv câştigă suflete şi-i învaţă pe cei încredinţat-o Hristos (Mat.28,18-20)?
întorşi să facă la fel.
Vezi în urma muncii tale un grup mereu crescând de
ucenici dedicaţi ce duc Evanghelia în lume?
 Ai de ales între cele două căi care-ţi stau înainte:
 1) o reputaţie de moment; sau 2) multiplicarea vieţii
 tale în câţiva oameni care vor continua lucrarea după
tine. Întrebarea, de fapt, este: pentru care generaţie

trăieşti?

Doar prin formarea de ucenici se poate biserica
 multiplica. În loc de un conducător, vor fi 2, 4, 8 sau
 16. Lucrarea va fi grăbită şi secerişul va putea fi
 încheiat.
 Un lucru e cert: că, făcând aşa, viitorul nu va mai
 semăna cu prezentul, fie că vom fi încă în lumea
 veche, fie că vom fi pe un Nou Pământ.


 
 
 
 
 
 


Bibliografie:
John Maxwell: Developing the Leader Within You; J.Maxwell:
Developing the Leaders Around You; Robert Coleman: The
misiune obligatorie Masterplan of Evangelism; E.G.White: Christian Leadership;

După înălţarea la cer, în cel puţin patru ocazii când


Isus S-a întâlnit cu ucenicii, El i-a trimis în lucrare:
(Luca 24,47-49; Ioan 20,21; Matei 28,16; Fapte 1,8). Aceasta e
singura însărcinare pe care Hristos a dat-o Bisericii.
Evanghelizarea nu constituie un accesoriu facultativ al
vieţii noastre (concepţie generalizată, din păcate), ci ea
este inima a tot ceea ce suntem chemaţi să fim ori să
facem. Evanghelizarea este însăşi misiunea Bisericii şi
dă semnificaţie la tot ceea ce facem în Numele lui
Hristos.
Vrăjmaşul a deformat modelul evanghelizării lui
Hristos, înlocuindu-l cu surogate deficiente.
Cele două principii – mai costisitoare – al (1) formării
liderilor şi (2) al multiplicării, au fost neglijate în
favoare unei false strategii, mai comode şi uşoare, de a
conduce biserica de sus şi de a aduna suflete prin
convertiri în masă.

38

S-ar putea să vă placă și