Sunteți pe pagina 1din 9
NOTA DE FUNDAMENTARE Secfiunea 1 - Tila profectulut de act normativ Ordonanta de urgenta pentru modificarea 51 completarea unor acte normative in domeniut (ustiie! | | Secffunea'a Za = Notival emitertactulur normativ “F Deserierea sitatel actuale Seatutul—judecstorlor — si — procurorr este reglementat la nivel constitutional, in ar. 125 pentru judecdtor! si fn art. 132 - pentru procure, care fac parte din tell I "Aitortgie cap. Vi" “Autoritatea judecétoreasci", Sectiunea 1 “Instanfele judecatorest!” (art. 124° 130), sectiunea a 2-2 "Minster Public” (et. 131 51 132) 91 sectiunes_a 3a “Consliul Siperior al Magistraturit (art. 133 s 134), a nivel infraconstitutional, statutul judecitortor si Drocurorilar este dezvoltat prin Legea nt. 3032/2004, are consttuie cadrul normativ in ceea ce prveste ‘eglementarea cariere judecstorilr si procarortr. De asemenea, principle si modul de organizare a sistemului judicar sunt” reglementate ta rivet | infraconstitutional prin Legea ne. 304/2006 privind organizarea judiciars | Prin Ordonanga de urgent. a Guvernului er. 7/2019 | Privind unele misuri temporare refertoare ta oncursul de admitere la institutul. National al | | Magistraturif, formarea profesional initials judecdtorilor i procurrior, examenul de absolvire & Institutuld National al Maglstraturi, stagil §1 | fexamenul de capacitate al judecStoiior $1 | | procurrir stag, precum s peiru modicarea si completarea Legit nr. 303/204. privind.statutut judecdtonlor $1 procurerlor, Legit nr. 304/2004 | privind organizarea judiclar’’s! Legit mr. 317/204 Privind Consul Superior al Magistratur au fost operate mai multe modificartasupra lel justtiel, ‘in materi precum sumirea procurorlor de rang inalt, delegarea procurorior In functlle de conducere ¢in cadrul parchetelor pentru care numirea se face de Prejedintele Romaniel, condifile de eliberare din funetie a magistratilor sav salarizarea specialigtiior IT din sistema justitiel. De asemenea, au fst efectuate Unele interventii legislative menite a corela ‘eglementérie in materia rSspunderi ciscipinare. ee |De la publicarea in Monitorul Oficial al Romnie, 1 care transpun leqislafie. comunitars sau Creeazi cadrul pentru aplicarea directa @ acestela, 32 vor specifica doar actele ‘comunitare in cauzi, insotite de elementele de identificare ale acestora [7 SchibBrT precontate [T= Tn canal proiectelor de acte normative | ‘de urgengh a Guvernulu ar. 7/2019; J Partea , of. 137 din 20 februarie 2019 a Ordanane Ge urgent a Guvernului 7/2019 si pind in prezent au texisato sere de react negative in ceea ce priveste fsnumite solu legisative ‘cuprinse in acest act ‘norma ‘Reeste react au venit. in principal din_partea Feprezentanilor insttuilor Sistemului_judiciar = Const Superior al Magistraturi, inalta Curte de Cacatie 9 Justitie, Minsterul Public -, precum si a asoclaiior profesionale ale judecatorlor "si procurorilor sau vizat unele modificiri aduse prin Grodonanta ce ‘urgent’ a Guvernului ne. 7/209, precum: Tntervenfia operat asupra prevederitor art. 54 ain (1). din Legea nr. 303/2004privind "statutul JudecStorlor st procurorilor, modificare legslativs Care a dat judecdtorlor posibiltatea de a candida si | {fh numit in cele mal inalte func de conducere din Cadrul parchetelor, in acest context reclaménduse 0 Sfectare a statutului sia independentel judecdtorlor, singuril care inféptuiese. justia, precum st" prinipiulul separaricarerelor Judecatorlor $1 procuronir, inclusi prin. mutarea ‘nei atrbutit'2 Sectiel pentru procurori la Plenul CConstulu Superior al Magistratur interventia operata in materia delegirtl procuroritor Jn functile de conducere din cadrul_ parchetelor pentru care numirea in functie se face de Presedintele Romani In prezent, aceste nemultumiri ale unor meme al Corpului magistratilor afecteazd functionarea optim 8 instanfelor judecdtoregt si a parchetelor de pe lang acestea si genereazA pericalul de dezbinare & socteti, In contextul general de neinglegere. | Protect fen Ta acest eect ‘Apreclindu-se tensile exstente pot nitrate prin. interventialeg[slativaimeciats asupra Prevederilor care au susctat reactile mensionate, project de ordonan de urgent propune Ptnodficerea art. 54 alin (1) dln Legea ne. 303/2004 prin reveniea la forma pe care a avut-o acest text format anterior modifiirtt operate prin Ordonana 2 | |= abrogarea prevederilor referitoare la interzicerea elegant procuroritor in functite de conducere din rul parchetelor pentru care numirea in functle se face. de Pregedintele Komanvet, creat acestet [interventit legislative, se impune i abrogarea spezitilor tranzitri ale art. 17 din Ordonanta de | urgenga a Guvernut nr. 7/20195, Imodificarea prevederior refertoare la cazul de celiberare din functie a magistratilor prevzut de art. | 65 alin. (1) it 1) din Legea re 303/2004, prin | revenicea a solutialegislativd anterioars. Totodats, Yinénd cont de importants procesului de informatizare a sistemulul judiciar pentru realizarea Uunul act de justfie de calitate, proces care nu se poate realiza farh asigurarea resursei umane inalt | falifiate in domeni, se impune luarea unor masuri | legislative in regim de urgenfS pentru salarizarea | corespunziteare a specialistilor IT din acest sistem. jin acest sens, proiectul de ordonants de urgent propune revenirea in materia Salarizari specialistlor {din sistemul juciciar la soltialgislativcuprinsa in Legea nr. 304/2004 privind organizarea judicira in forma acestela anteroari ntriri in vigoare Ordonantei de urgent a. Guvemului nr. 7/2019, soli cre asigur totodat $11 epim uniform dé) | satarzare a acestora. Astfel, proiectul de ordonanj de urgenti, prevede | completarea art. 120 din Legea nr. 304/2004 cu un rnumir de doud alineate refertoare la regimul de salarizare pentru aceasté categorie de personal. De asemenea, tindnd seama de feptul c, prin Lesea ie, 23472018, a fost modifiat art. 44 din Logea rv. 5317/2004 peivind Consist Superior al Magistraturi, neatul (3) al acestui artical prevazind faptul cl acjiunea disciptinard In cazul absterilor savasite de JudecSton, procurori si magstraf-asistenti se ‘xercitd de ‘Inspectia Judicia’, prin. inspectorul udielar’, lind. agadar_etiminata'solutia legisiatvs anterioaré care prevedea calitatea de titular ai | actun disciptinare a minstrului juste, reyedintelut Inaltel Curfi de Cesajle sl Justitie | procurorulul general al Parchetuli de pe Ling inalta | Gute de Casatie si Jstitie, in scopul corelarit reglementarit din materia rspuncert disciptinare, se limpune eliminarea dispozitilor care fac referire la cexercitarea de citre aceste perscane a prerogativelor | Sdecurgind din calitates de titular al actiunit dsciptinare {prin modificarea art. 45 alin. (5) din {Legea ar. 317/2004].