Sunteți pe pagina 1din 26
Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. LP100/2017 din 2017-12-22 cu privire la actele normative Publicat :

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. LP100/2017 din 2017-12-22

cu privire la actele normative

Publicat : 2018-01-12 in Monitorul Oficial Nr. 7-17 art Nr 34 Data intr rii în vigoare

Parlamentul adopt prezenta lege organic .

Capitolul I DISPOZI II GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare (1) Prezenta lege stabile te categoriile i ierarhia actelor normative, principiile i etapele legifer rii, etapele i regulile elabor rii proiectelor actelor normative, cerin ele de baz fa de structura i con inutul actului normativ, reguli privind intrarea în vigoare i abrogarea actului normativ, privind eviden a i sistematizarea actelor normative, procedeele tehnice aplicabile actelor normative, precum i reguli privind interpretarea, monitorizarea implement rii prevederilor i reexaminarea actului normativ. (2) Prezenta lege nu se aplic actelor juridice cu caracter individual i celor cu caracter exclusiv politic i nici actelor care nu con in norme de drept. Articolul 2. No iuni principale În sensul prezentei legi, urm toarele no iuni principale semnific :

act normativ act juridic adoptat, aprobat sau emis de o autoritate public , care are caracter public, obligatoriu, general i impersonal i care stabile te, modific ori abrog norme juridice care reglementeaz na terea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice i care sînt aplicabile unui num r nedeterminat de situa ii identice; autor al proiectului actului normativ subiect cu drept de ini iativ legislativ conform art. 73 din Constitu ia Republicii Moldova; activitate de legiferare principala modalitate de implementare a politicilor publice, asigurînd instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a solu iilor de dezvoltare economic i social , precum i pentru exercitarea atribu iilor autorit ii publice; analiz ex ante proces de identificare a problemei, stabilire a obiectivului, determinare a op iunilor de solu ionare a problemei ori de atingere a obiectivului i analiza impactului, efectelor sau consecin elor op iunilor respective, cu scopul de a fundamenta necesitatea unei reglement ri a rela iilor sociale; analiza impactului de reglementare analiz ex ante efectuat pentru proiectele actelor normative care au impact asupra activit ii de întreprinz tor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de baz de reglementare a activit ii de întreprinz tor i cu metodologia aprobat de Guvern; monitorizarea implement rii prevederilor actului normativ procedur care presupune stabilirea, analiza i evaluarea efectelor juridice ale actelor normative, precum i, dup caz, identificarea

m surilor de remediere a circumstan elor care genereaz inaplicabilitatea actului normativ;

Registrul de stat al actelor juridice sistem informa ional automatizat în care se înregistreaz actele normative i alte acte juridice, în care se efectueaz colectarea, prelucrarea, sistematizarea,

p strarea i prezentarea acestora, precum i sînt efectuate alte ac iuni stabilite de legisla ie în

scopul oper rii cu datele registrului; sigla UE sigl cu care se marcheaz proiectele de acte normative elaborate în scopul armoniz rii legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene i care este aplicat de autorul proiectului; tehnic legislativ totalitatea normelor, metodelor i procedeelor care definesc p r ile constitutive ale actului normativ, structura, forma i modul de sistematizare a con inutului acestuia, procedeelor tehnice privind modificarea, publicarea i republicarea, rectificarea actului normativ, normelor care reglementeaz intrarea în vigoare, încetarea ac iunii actului normativ, precum i normelor privind limbajul i stilul actului normativ. Normele de tehnic legislativ sînt menite s asigure forma sistemic i coordonat a con inutului reglement rilor juridice i sînt obligatorii la elaborarea proiectelor de acte normative; textul electronic consolidat al actului normativ text electronic al actului normativ, publicat în Registrul de stat al actelor juridice, întocmit în baza textului oficial ini ial al actului normativ i, dup caz, în baza textelor oficiale ale actelor normative de modificare a acestuia, text care include toate modific rile operate în actul normativ respectiv.

Articolul 3. Principiile activit ii de legiferare

(1) La elaborarea unui act normativ se respect urm toarele principii:

a) constitu ionalitatea;

b) respectarea drepturilor i libert ilor fundamentale;

c) legalitatea i echilibrul între reglement rile concurente;

d) oportunitatea, coeren a, consecutivitatea, stabilitatea i predictibilitatea normelor juridice;

e) asigurarea transparen ei, publicit ii i accesibilit ii;

f) respectarea ierarhiei actelor normative. (2) La elaborarea unui act normativ care reglementeaz activitatea de întreprinz tor se respect principiile stabilite de Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de baz de reglementare a activit ii de întreprinz tor. (3) Actul normativ trebuie s corespund prevederilor Constitu iei Republicii Moldova, tratatelor

interna ionale la care Republica Moldova este parte, principiilor i normelor unanim recunoscute ale dreptului interna ional, precum i legisla iei Uniunii Europene. (4) Actul normativ trebuie s se integreze organic în cadrul normativ în vigoare, scop în care:

a) proiectul actului normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau

de acela i nivel cu care se afl în conexiune;

b) proiectul actului normativ întocmit în temeiul unui act normativ de nivel superior nu poate dep i

limitele competen ei instituite prin actul de nivel superior i nici nu poate contraveni scopului, principiilor i dispozi iilor acestuia. Articolul 4. Caracterul actului normativ Actul normativ are caracter public, obligatoriu, general i impersonal. Prevederile actului normativ sînt executorii, opozabile tuturor subiec ilor de drept i, în caz de necesitate, sînt impuse prin for a de constrîngere a statului. Articolul 5. Clasificarea normelor juridice (1) În func ie de caracterul lor, normele juridice se împart în generale, speciale i derogatorii. (2) Normele juridice generale sînt aplicabile fie tuturor raporturilor sociale sau subiec ilor de drept, fie unor categorii de raporturi sau de subiec i, f r a- i pierde caracterul de generalitate. (3) Normele juridice speciale sînt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiec i strict determina i. În caz de divergen între o norm general i o norm special , care se con in în acte normative de acela i nivel, se aplic norma special . (4) Normele juridice derogatorii sînt diferite în raport cu reglementarea-cadru în materie i sînt aplicabile unei situa ii determinate. În caz de divergen între o norm general sau special i o norm derogatorie, care se con in în acte normative de acela i nivel, se aplic norma derogatorie.

Capitolul II CATEGORIILE ACTELOR NORMATIVE

Articolul 6. Categoriile actelor normative

Legisla ia Republicii Moldova este constituit din urm toarele acte normative:

a) Constitu ia Republicii Moldova;

b) legile i hot rîrile Parlamentului;

c) decretele Pre edintelui Republicii Moldova;

d) hot rîrile i ordonan ele Guvernului;

e) actele normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate;

f) actele normative ale autorit ilor publice autonome;

g) actele normative ale autorit ilor unit ilor teritoriale autonome cu statut juridic special;

h) actele normative ale autorit ilor administra iei publice locale.

Articolul 7. Corela ia actelor normative (1) For a juridic a actelor normative se stabile te în func ie de competen a i statutul autorit ii publice emitente, precum i de categoria actului. Limitele de competen privind adoptarea, aprobarea sau emiterea actelor normative sînt stabilite de Constitu ia Republicii Moldova, de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern i de alte acte normative. (2) Actul normativ cu for juridic superioar poate modifica sau abroga un act normativ cu for juridic inferioar al aceluia i emitent. În cazul modific rii exprese a actului inferior, modificarea are aceea i for juridic ca i actul modificat. (3) În cazul în care între dou acte normative cu aceea i for juridic apare un conflict de norme, se aplic prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis, cu excep ia situa iilor prev zute la art. 5 alin. (3) i (4). Articolul 8. Legea (1) Legea este un act normativ adoptat de Parlament în temeiul normelor constitu ionale, conform procedurii stabilite de Constitu ia Republicii Moldova, de Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797/1996, precum i de prezenta lege. (2) Legile sînt de trei categorii constitu ionale, organice i ordinare. În clauza de adoptare a legii se men ioneaz categoria acesteia. Articolul 9. Constitu ia Republicii Moldova i legea constitu ional (1) Constitu ia Republicii Moldova este Legea Suprem a statului i a societ ii. Niciun act normativ care contravine prevederilor acesteia nu are for juridic . (2) Constitu ia poate fi modificat prin lege constitu ional . Articolul 10. Legea organic (1) Legea organic este actul normativ care reprezint o dezvoltare a normelor constitu ionale i poate interveni în domeniile expres prev zute de Constitu ie. (2) Domeniile reglementate prin lege organic sînt stabilite la art. 72 alin. (3) lit. a) o) din Constitu ie. (3) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (3) lit. p) din Constitu ie, prin lege organic :

a) este reglementat stabilirea frontierei de stat a Republicii Moldova;

b) este stabilit Imnul de Stat;

c) sînt reglementate condi iile dobîndirii, p str rii i pierderii cet eniei;

d) este reglementat statutul capitalei Republicii Moldova, ora ul Chi in u;

e) sînt reglementate formele i condi iile speciale de autonomie ale unor localit i din stînga

Nistrului i ale unit ii teritoriale autonome G g uzia;

f) este prelungit mandatul Parlamentului, în caz de r zboi sau de catastrof ;

g) sînt stabilite incompatibilit ile calit ii de deputat în Parlament, altele decît cele prev zute

expres de Constitu ie;

h) este reglementat procedura de alegere a Pre edintelui Republicii Moldova;

j) este stabilit structura Guvernului;

k) sînt stabilite incompatibilit ile func iei de membru al Guvernului, altele decît cele prev zute

expres de Constitu ie;

l) sînt stabilite func iile publice ai c ror titulari nu pot face parte din partide politice;

m) este stabilit structura sistemului na ional de ap rare;

n) sînt reglementate structura sistemului na ional de ocrotire a s n t ii i mijloacele de protec ie a

s n t ii fizice i mintale a persoanei;

o) sînt stabilite limitele împuternicirilor Guvernului i/sau ale autorit ilor administra iei publice

privind reglementarea activit ii de întreprinz tor;

p) este reglementat modul de organizare i func ionare a Consiliului Superior al Magistraturii;

q) sînt reglementate organizarea instan elor judec tore ti, competen a acestora, procedura de

judecat , precum i statutul judec torilor;

r) sînt reglementate procedura penal , organizarea, competen a i modul de desf urarea a

activit ii Procuraturii, precum i statutul procurorilor;

s) sînt reglementate atribu iile, modul de organizare i func ionare a Cur ii de Conturi;

t) este reglementat contractarea împrumuturilor de stat externe;

u) este stabilit modul de func ionare a limbilor;

v) sînt reglementate alte domenii pentru care Parlamentul consider necesar adoptarea de legi

organice, conform art. 72 alin. (3) lit. r) din Constitu ie.

Articolul 11. Legea ordinar Legea ordinar este un act normativ adoptat de c tre Parlament, care intervine în orice domeniu al rela iilor sociale, cu excep ia domeniilor supuse reglement rii prin Constitu ie i lege organic . Articolul 12. Hot rîrea Parlamentului Hot rîrea Parlamentului cu caracter normativ este un act adoptat de c tre Parlament pentru:

a) organizarea activit ii interne a Parlamentului i a structurilor ce intr în componen a acestuia;

b) aprobarea sau modificarea structurii organelor i institu iilor create de c tre Parlament, precum

i pentru organizarea activit ii acestora;

c) reglementarea altor domenii care nu necesit adoptare de legi.

Articolul 13. Decretul Pre edintelui Republicii Moldova În temeiul art. 94 din Constitu ie, pentru exercitarea atribu iilor sale, Pre edintele Republicii Moldova emite decrete cu caracter normativ, care reglementeaz rela iile sociale în domeniile de competen stabilite de lege, cu excep ia decretelor emise întru exercitarea atribu iilor sale constitu ionale. Articolul 14. Hot rîrea Guvernului (1) Hot rîrea Guvernului este un act care se adopt de c tre Guvern pentru:

a) exercitarea atribu iilor Guvernului i pentru organizarea execut rii legilor;

b) aprobarea proiectelor de lege, proiectelor de hot rîre a Parlamentului i proiectelor de decret al

Pre edintelui Republicii Moldova, ini iate de c tre Guvern;

c) ini ierea negocierilor asupra tratatelor interna ionale;

d) alte scopuri pentru care este necesar adoptarea unei hot rîri de Guvern.

(2) Rela iile sociale care necesit o reglementare detaliat se stabilesc prin regulamente, instruc iuni, statute, reguli, metodologii, aprobate prin hot rîre de Guvern.

Articolul 15. Ordonan a Guvernului

(1) Ordonan a este un act normativ adoptat de c tre Guvern în temeiul i în limitele legii speciale de abilitare, în ordinea deleg rii legislative conform art. 1062 din Constitu ie. Ordonan a poate fi adoptat doar pentru domeniile care nu fac obiectul legilor organice. (2) Ordonan a se modific , se suspend i se abrog de c tre Guvern prin adoptarea unei noi ordonan e în limita termenului de abilitare. Dup expirarea termenului de abilitare, ordonan a poate fi abrogat , suspendat i modificat doar prin lege. (3) Procedura privind elaborarea, examinarea i adoptarea ordonan elor este stabilit de Constitu ie

i de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern.

Articolul 16. Actele normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome (1) Autorit ile administra iei publice centrale de specialitate i autorit ile publice autonome emit sau aprob , în condi iile legii, acte normative. (2) Actele normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome sînt emise sau aprobate numai în temeiul i pentru executarea legilor i a hot rîrilor Parlamentului, a decretelor Pre edintelui Republicii Moldova, a hot rîrilor i ordonan elor Guvernului. Actele normative respective se limiteaz strict la cadrul stabilit de actele normative de nivel superior pentru executarea c rora se emit sau se aprob i nu pot contraveni prevederilor actelor respective. În clauza de adoptare a actelor normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome se indic expres actul normativ superior în temeiul c ruia acestea sînt emise sau aprobate. (3) Actele normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome se elaboreaz în termenele prev zute de actele normative superioare sau într-un termen rezonabil pentru elaborarea acestora i pentru realizarea prevederilor lor. (4) Regulamentele, instruc iunile, regulile i alte acte normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome se aprob prin hot rîre sau ordin care se semneaz de c tre conduc torii autorit ilor emitente. Articolul 17. Actele normative ale autorit ilor unit ilor teritoriale autonome cu statut juridic special (1) Autorit ile unit ilor teritoriale autonome cu statut juridic special, în limitele competen ei stabilite de Constitu ia Republicii Moldova, de Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, de Legea nr. 344/1994 privind statutul juridic special al G g uziei (Gagauz-Yeri), de Legea nr. 173/2005 cu privire la prevederile de baz ale statutului juridic special al localit ilor din stînga Nistrului (Transnistria), precum i de alte acte normative, adopt legi locale i alte acte normative care se aplic doar în raza teritoriului administrat de c tre acestea. (2) La adoptarea, aprobarea, emiterea i aplicarea actelor normative ale autorit ilor unit ilor teritoriale autonome cu statut juridic special se ine cont de principiul corespunderii acestora legisla iei Republicii Moldova. Articolul 18. Actele normative ale autorit ilor administra iei publice locale Actele normative ale autorit ilor administra iei publice locale se emit pentru realizarea atribu iilor func ionale i în limitele competen elor stabilite de Constitu ie, de Carta European a Autonomiei Locale i de alte acte normative, fiind aplicate doar în raza teritoriului administrat de c tre acestea. Articolul 19. Succesiunea competen ei de adoptare, aprobare sau emitere a actelor normative (1) În cazul reorganiz rii autorit ii publice care a adoptat, a aprobat sau a emis anumite acte normative, împuternicirile de modificare i abrogare a actelor respective trec c tre succesorul autorit ii publice ce se reorganizeaz , iar în cazul în care nu exist succesori c tre autoritatea public care are competen în domeniul respectiv. (2) În cazul modific rii sau, dup caz, al abrog rii actului normativ adoptat, aprobat sau emis de o autoritate public care a fost reorganizat , în clauza de adoptare a actului de modificare sau, dup caz, de abrogare se indic succesorul de drept ori autoritatea competent , precum i temeiul juridic pentru operarea modific rilor ori, dup caz, pentru abrogare.

Capitolul III ACTIVITATEA DE LEGIFERARE Sec iunea 1 Etapele legifer rii

Articolul 20. Etapele principale ale legifer rii (1) Principale etape ale legifer rii sînt:

a) publicarea anun ului privind ini iativa de elaborare a actului normativ i publicarea studiului de

cercetare;

b) elaborarea proiectului actului normativ;

c) emiterea, aprobarea sau adoptarea actului normativ;

d) promulgarea, în cazul în care actul normativ este o lege;

e) publicarea actului normativ.

(2) Etapele legifer rii, prev zute la alin. (1), lit. a), c) e), pe lîng prezenta lege, pot fi reglementate

i de alte acte normative. Articolul 21. Etapele elabor rii proiectului actului normativ

(1) Proiectul unui act normativ se elaboreaz în cîteva etape consecutive, dup cum urmeaz :

a) desemnarea persoanei responsabile sau, dup caz, formarea grupului de lucru care va elabora

proiectul, precum i asigurarea suportului tehnic, organizatoric i financiar al procesului de

elaborare;

b) determinarea categoriei, conceptului i stabilirea structurii actului normativ;

c) elaborarea versiunii ini iale a proiectului i întocmirea notei informative;

d) întocmirea tabelului de concordan , în cazul în care prin proiectul actului normativ se urm re te

armonizarea legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene;

e) consultarea public , avizarea proiectului actului normativ de c tre autorit ile a c ror competen

are tangen direct sau indirect cu obiectul de reglementare a proiectului actului normativ,

efectuarea expertizelor, inclusiv expertiza anticorup ie, expertiza juridic i, dup caz, expertiza de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene i expertiza grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activit ii de întreprinz tor;

f) întocmirea sintezei obiec iilor i propunerilor autorit ilor publice i, dup caz, a sintezei

recomand rilor reprezentan ilor societ ii civile;

g) elaborarea versiunii finale a proiectului de act normativ.

(2) Procedura i termenele privind elaborarea, avizarea, efectuarea expertizelor i definitivarea proiectelor actelor normative, care sînt prezentate spre examinare Guvernului, sînt stabilite de c tre Guvern. Articolul 22. Sistemul informa ional e-Legisla ie (1) Pentru asigurarea transparen ei activit ii de legiferare este utilizat Sistemul informa ional e- Legisla ie (în continuare Sistem informa ional), ale c rui func ionare i mod de utilizare sînt stabilite de c tre Guvern. (2) Autoritatea public sau subiectul cu drept de ini iativ legislativ care elaboreaz proiectul actului normativ, cu excep ia Pre edintelui Republicii Moldova i a deputa ilor în Parlament, public

în Sistemul informa ional toate versiunile proiectului la diferite etape ale elabor rii acestuia, precum i materialele suplimentare corespunz toare etapei respective de elaborare. (3) Prin intermediul Sistemului informa ional se fac publice:

a) ini iativa legislativ ;

b) numele, prenumele i datele de contact ale persoanei responsabile de elaborarea proiectului de

act normativ sau, dup caz, informa ia despre grupurile de lucru create i componen a acestora;

c) studiul de cercetare, dup caz;

d) conceptul proiectului, dup caz;

e) proiectul actului normativ;

f) dosarul de înso ire al proiectului, conform art. 40;

g) informa ia referitoare la consultarea public a proiectului;

h) alte documente care au tangen cu procesul de elaborare a proiectului.

(4) Proiectele actelor normative se avizeaz , se supun expertizei i se transmit autorit ii publice cu competen de adoptare, aprobare sau emitere prin intermediul Sistemului informa ional. (5) Persoana sau, dup caz, grupul de lucru responsabil de elaborarea proiectului actului normativ introduce în Sistemul informa ional avizele, recomand rile i rapoartele de expertiz recep ionate pe suport de hîrtie. (6) Persoanele fizice ce particip la avizarea proiectului actului normativ consemneaz în Sistemul

informa ional numele i prenumele lor, precum i datele de contact, iar autorit ile publice i alte persoane juridice ce avizeaz sau supun expertizei proiectul actului normativ denumirea autorit ii publice sau a persoanei juridice, precum i numele i prenumele reprezentantului acesteia desemnat în acest scop.

Sec iunea a 2-a Ini ierea elabor rii proiectelor actelor normative

Articolul 23. Ini ierea elabor rii proiectelor actelor normative

(1) Proiectele actelor normative sînt elaborate de c tre autorit ile publice abilitate s le ini ieze, conform programelor i planurilor aprobate în modul stabilit de lege, precum i la solicitarea Parlamentului, a Pre edintelui Republicii Moldova, a Guvernului sau din ini iativ proprie, în modul stabilit de lege. (2) Subiec ii care pot ini ia elaborarea proiectelor de acte normative, în limitele competen ei i în conformitate cu atribu iile i domeniul de activitate ale acestora, sînt:

a) deputa ii în Parlament;

b) Pre edintele Republicii Moldova;

c) Guvernul, inclusiv prin intermediul ministerelor i altor autorit i administrative centrale;

d) autorit ile administrative din subordinea ministerelor, prin intermediul acestora;

e) autorit ile publice autonome;

f) autorit ile unit ilor teritoriale autonome cu statut juridic special;

g) autorit ile administra iei publice locale de nivelul întîi i al doilea;

h) al i subiec i, în cazurile prev zute de legisla ie.

Articolul 24. Documentele de politici (1) Documentele de politici, f r a fi acte normative, sînt instrumente de decizie care abordeaz problemele existente într-un anumit domeniu, care definesc c ile de solu ionare a problemelor respective i descriu impactul a teptat asupra statului i societ ii. Documentele de politici pot prevedea elaborarea proiectelor de acte normative. (2) La fundamentarea, elaborarea, avizarea, consultarea i aprobarea documentelor de politici se aplic regulile i cerin ele înaintate fa de actele normative. (3) Tipurile i structura documentelor de politici, precum i modul de elaborare, aprobare, monitorizare a implement rii i de evaluare a acestora se stabilesc de c tre Guvern. (4) Prin derogare de la alin. (3), în cazul documentelor de politici ale B ncii Na ionale a Moldovei i ale Comisiei Na ionale a Pie ei Financiare, tipul i structura, precum i modul de elaborare, aprobare, monitorizare a implement rii i de evaluare a acestora se aprob de institu iile respective. (5) Documentele de politici se aprob prin hot rîre de Guvern. În cazul în care implementarea acestor politici presupune implicarea unor autorit i administrative care nu se afl în subordinea Guvernului, documentele de politici sînt aprobate de c tre Parlament. Documentele de politici ale autorit ilor publice autonome sînt aprobate de c tre acestea dac nu presupun implicarea altor autorit i administrative aflate în subordinea Guvernului. Documentele de politici de nivel local se aprob prin decizia autorit ii reprezentative a unit ii administrativ-teritoriale.

Sec iunea a 3-a Procedura de fundamentare a proiectelor actelor normative

Articolul 25. Studiul de cercetare (1) Elaborarea proiectelor actelor normative este precedat , în func ie de importan a i complexitatea proiectelor respective, de efectuarea studiilor de cercetare în scopul fundament rii necesit ii sau lipsei acesteia privind ini ierea elabor rii unui act normativ. Studiile de cercetare se efectueaz pentru cunoa terea temeinic a realit ilor social-economice ce urmeaz a fi reglementate, a cadrului normativ relevant, a reglement rilor similare în legisla ia altor state,

inclusiv a rilor Uniunii Europene. (2) În cazul unui proiect care prevede reglement ri cu impact asupra bugetului i/sau care prevede reorganiz ri i reforme structurale ori institu ionale, în calitate de studiu de cercetare se realizeaz analiza ini iativei de elaborare a actului normativ, conform metodologiei de analiz ex ante aprobate de c tre Guvern. Dac proiectul prevede reglement ri cu impact asupra activit ii de întreprinz tor, în calitate de studiu de cercetare se realizeaz doar analiza impactului de reglementare, efectuat în modul stabilit de legisla ie. (3) Studiul de cercetare este efectuat de c tre subiec ii din partea c rora vine propunerea ini ierii elabor rii actului normativ. Pentru efectuarea acestuia, subiec ii respectivi solicit asisten a altor autorit i ale administra iei publice. Autorit ile publice acord asisten la efectuarea studiilor de cercetare conform prezentului alineat, în limitele competen elor legale ale acestora. (4) În cazul unor studii de cercetare complexe, acestea pot fi realizate, în baza unui contract de prest ri servicii, de c tre institu ii tiin ifice, universit i, societ i comerciale, asocia ii ob te ti sau alte entit i în conformitate cu prevederile legale referitoare la achizi iile publice. (5) Informa iile i recomand rile ob inute în urma efectu rii studiilor de cercetare se includ în nota informativ , întocmit conform art. 30. Articolul 26. Etapele principale ale analizei ex ante (1) Analiza ex ante cuprinde urm toarele etape principale:

a) definirea problemei, pornind de la analiza rela iilor sociale existente i a celor preconizate,

precum i de la inexisten a sau ineficien a cadrului normativ relevant;

b) stabilirea obiectivului i a domeniului interven iei juridice;

c) identificarea op iunilor i mijloacelor necesare pentru solu ionarea problemei i/sau atingerea

obiectivului i analiza acestora prin intermediul impactului financiar, administrativ, economic, social, asupra mediului etc.;

d) compararea op iunilor existente i selectarea celor mai bune op iuni pentru atingerea

obiectivului. (2) Op iunile recomandate se vor întemeia pe dispozi iile constitu ionale, pe prevederile legisla iei na ionale i pe cele ale tratatelor interna ionale la care Republica Moldova este parte, pe jurispruden a Cur ii Constitu ionale i a instan elor judec tore ti, dup caz, pe legisla ia Uniunii Europene, precum i pe doctrina juridic în domeniu. (3) Analiza ex ante se finalizeaz cu întocmirea unui raport sau a unui document de politici, conform art. 24, care va servi drept suport informativ la elaborarea proiectului actului normativ i a notei informative.

Sec iunea a 4-a Întocmirea proiectului de act normativ

Articolul 27. Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului actului normativ (1) La elaborarea unui proiect de act normativ, autorul proiectului sau autoritatea responsabil de elaborarea proiectului poate s formeze un grup de lucru, alc tuit din speciali ti în domeniu, precum i din reprezentan i ai societ ii civile. În grupul de lucru este inclus cel pu in o persoan care de ine diplom de studii superioare în drept. (2) Dac elaborarea proiectului actului normativ este pus în sarcina mai multor autorit i ale administra iei publice centrale de specialitate, elaborarea proiectului va fi organizat de autoritatea abilitat de c tre Guvern sau care figureaz prima în lista autorit ilor responsabile în adresa Guvernului din care deriv obliga ia de a elabora proiectul actului normativ. Autoritatea public responsabil asigur asisten a tehnic , organizatoric i financiar la elaborarea proiectului actului normativ. (3) Dac la elaborarea proiectului sînt angaja i speciali ti în baz de contract, al ii decît cei din cadrul autorit ilor publice, se întocmesc documentele necesare i se stabilesc sumele, mijloacele bugetare i speciale care trebuie alocate în scopul angaj rii acestora.

Articolul 28. Determinarea conceptului, categoriei i stabilirea structurii actului normativ (1) Elaborarea versiunii ini iale a proiectului actului normativ poate fi precedat de elaborarea conceptului viitorului act normativ, ce va cuprinde analiza prevederilor existente în legisla ie, problemele ce trebuie solu ionate, aspectele de baz ce trebuie incluse în viitorul act normativ i alt informa ie care explic conceptul. Conceptul actului normativ se aprob de c tre autoritatea care a decis asupra necesit ii elabor rii proiectului actului normativ. (2) În temeiul prevederilor documentelor de politici, al propunerilor ini iale, al studiilor de cercetare, precum i în baza analizei ex ante, persoana responsabil de elaborarea proiectului actului normativ sau, dup caz, grupul de lucru determin conceptul i stabile te categoria i structura actului normativ. Conceptul i no iunile determinate trebuie s fie compatibile sau similare celor utilizate în legisla ia Uniunii Europene. Articolul 29. Întocmirea versiunii ini iale a proiectului actului normativ (1) În baza propunerilor ini iale, a studiului de cercetare i a altor materiale, precum i dup consultarea p r ilor interesate, se întocme te versiunea ini ial a proiectului actului normativ. (2) Pentru a se evita lacunele legislative, solu iile propuse în proiectul actului normativ trebuie s acopere întreaga problematic a rela iilor sociale ce constituie obiectul de reglementare al proiectului. (3) Autoritatea public cu competen de adoptare, aprobare sau emitere a actului normativ poate solicita uneia ori mai multor autorit i, organiza ii sau exper i s elaboreze proiectul actului normativ necesar ori proiecte de alternativ , în baz de contract de prest ri servicii, în conformitate cu prevederile legale referitoare la achizi iile publice. (4) Versiunea proiectului actului normativ elaborat în baz de contract este remis autorit ii responsabile de elaborarea proiectului pentru a fi supus tuturor etapelor de elaborare i pentru întocmirea versiunii finale a proiectului. Articolul 30. Nota informativ la proiectul actului normativ (1) Concomitent cu elaborarea proiectului actului normativ se întocme te nota informativ la proiect, conform modelului indicat în anexa nr. 1, care va cuprinde cel pu in urm toarele compartimente:

a) denumirea sau numele autorului i, dup caz, a participan ilor la elaborarea proiectului actului

normativ;

b) condi iile ce au impus elaborarea proiectului actului normativ i finalit ile urm rite;

c) descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop armonizarea legisla iei

na ionale cu legisla ia Uniunii Europene;

d) principalele prevederi ale proiectului i eviden ierea elementelor noi;

e) fundamentarea economico-financiar ;

f) modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare;

g) avizarea i consultarea public a proiectului;

h) constat rile expertizei anticorup ie;

i) constat rile expertizei de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene;

j) constat rile expertizei juridice;

k) constat rile altor expertize.

(2) Compartimentele prev zute la alin. (1) lit. g) k) se includ în nota informativ doar dac , la elaborarea proiectului actului normativ, au fost realizate etapele corespunz toare. (3) Dac , în urma aviz rii i supunerii expertizei, proiectul a suferit modific ri, nota informativ trebuie modificat în modul corespunz tor. (4) Nota informativ se semneaz , în modul prev zut de legisla ie, de conduc torul autorit ii responsabile de elaborarea proiectului de act normativ sau adjunctul acestuia. Articolul 31. Proiectele actelor normative care vizeaz armonizarea legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene (1) Armonizarea legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene se realizeaz în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în baza acordurilor interna ionale încheiate cu

Uniunea European , cu programele legislative ale Parlamentului i planurile de ac iuni ale Guvernului. (2) Proiectele actelor normative care au ca scop armonizarea legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene sînt marcate pe prima pagin în col ul drept de sus cu sigla UE i con in clauza de armonizare conform modelului aprobat de Guvern. (3) Pentru proiectele actelor normative care au ca scop armonizarea legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene, autorul proiectului întocme te tabelul de concordan în care se analizeaz comparativ gradul de transpunere a legisla iei Uniunii Europene în legisla ia na ional . Modelul tabelului de concordan este aprobat de Guvern. (4) Proiectele actelor normative care vizeaz armonizarea legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene sînt supuse expertizei de compatibilitate, care se efectueaz în conformitate cu prevederile art. 36.

Sec iunea a 5-a Avizarea, consultarea public i efectuarea expertizei

Articolul 32. Avizarea i consultarea public a proiectului actului normativ (1) Proiectul actului normativ, înso it de nota informativ , se transmite spre avizare autorit ilor publice responsabile de implementarea prevederilor con inute în proiect, institu iilor interesate, precum i reprezentan ilor societ ii civile, care întocmesc i prezint autorului proiectului avizele la proiect. (2) Proiectele actelor normative care in de domeniile de competen ale Procuraturii Generale, B ncii Na ionale a Moldovei, Centrului Na ional pentru Protec ia Datelor cu Caracter Personal, precum i ale altor autorit i publice autonome, se transmit acestora spre avizare. Proiectele actelor normative care reglementeaz activitatea economic se transmit spre avizare Consiliului Concuren ei. (3) Concomitent sau înainte de transmiterea spre avizare, proiectul actului normativ este supus consult rii publice în modul stabilit de Legea nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional. (4) Proiectele actelor normative înaintate de Pre edintele Republicii Moldova, de deputa ii în Parlament i de Adunarea Popular a unit ii teritoriale autonome G g uzia se remit spre avizare Guvernului. Proiectele actelor normative elaborate de c tre deputa ii în Parlament se transmit spre avizare Guvernului în modul prev zut de Regulamentul Parlamentului. (5) Proiectele actelor normative elaborate de autorit ile administra iei publice centrale de specialitate, autorit ile publice autonome sau autorit ile administra iei publice locale sînt avizate i consultate public în condi iile alin. (1) (3), cu excep iile stabilite de Legea nr. 239/2008 privind transparen a în procesul decizional. (6) În urma aviz rii i consult rii publice, autorul proiectului întocme te sinteza obiec iilor i propunerilor autorit ilor publice, precum i sinteza recomand rilor reprezentan ilor societ ii civile, conform unuia dintre modelele indicate în anexele nr. 2 i nr. 3. Sinteza obiec iilor i propunerilor i sinteza recomand rilor pot fi incluse într-un singur document (denumit în continuare sintez ). (7) Dac , în urma aviz rii i consult rii publice, proiectul actului normativ a fost completat cu aspecte i concepte noi sau dac mai mult de 30% din textul proiectului actului normativ a fost modificat, acesta trebuie remis repetat spre avizare i consultare public . Articolul 33. Termenele de avizare (1) Autorit ile publice, institu iile interesate i reprezentan ii societ ii civile, c rora li s-a prezentat proiectul actului normativ spre avizare sau consultare public , expediaz autorului proiectului avize cu obiec ii i propuneri motivate, anexînd, dac este necesar, versiunea redactat a proiectului sau doar a unor prevederi, ori comunic lipsa de obiec ii i propuneri.

(2) Proiectul actului normativ elaborat de deputa ii în Parlament se avizeaz în termenele stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului. (3) Pentru proiectele actelor normative, altele decît cele indicate la alin. (2), termenul pentru avizare este de 10 zile lucr toare. În cazul în care proiectul actului normativ este voluminos sau complex ori dac se cere studierea unor materiale suplimentare, termenul pentru avizare poate fi prelungit pîn la 30 de zile lucr toare, cu excep ia cazurilor în care conduc torii autorit ilor publice i institu iilor implicate în avizarea proiectului au stabilit altfel de comun acord. Avizele cu privire la proiectul actului normativ se remit autorului proiectului sau autorit ii responsabile cel tîrziu în ultima zi a termenului stabilit pentru avizare. (4) Curgerea termenului începe în ziua intr rii i înregistr rii proiectului la autoritatea sau institu ia care efectueaz avizarea ori, în cazul circula iei documentelor doar în form electronic , în ziua public rii proiectului în Sistemul informa ional pentru avizare. (5) În cazul în care necesitatea elabor rii proiectului unui act normativ deriv dintr-un document de politici, avînd un termen de executare restrîns, sau dac proiectul este transmis spre avizare repetat , autoritatea public care a elaborat proiectul actului normativ poate solicita avizarea acestuia în termen restrîns. (6) Proiectul actului normativ cu sigla UE se avizeaz de c tre toate autorit ile i institu iile interesate. Articolul 34. Expertiza proiectului actului normativ (1) Expertiza proiectului de act normativ este efectuat concomitent cu avizarea i consultarea public . Autorul proiectului asigur efectuarea expertizelor economice, financiare, tiin ifice, ecologice, anticorup ie, juridice, de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene sau a altei expertize prev zute de legisla ie, în func ie de tipul raporturilor sociale reglementate de actul normativ. (2) Autorit ile publice responsabile de efectuarea expertizelor pot antrena în calitate de exper i

p r i interesate, care nu au participat la elaborarea proiectului actului normativ, inclusiv speciali ti din str in tate i din cadrul organiza iilor interna ionale. (3) Expertiza economic este efectuat de c tre Ministerul Economiei i Infrastructurii, este obligatorie pentru proiectele actelor normative care au impact economic i are menirea de:

a) a asigura concordan a prevederilor proiectului cu principiile economiei de pia ;

b) a asigura concordan a prevederilor proiectului cu legisla ia din domeniul economiei;

c) a eviden ia aspectele pozitive i negative ale proiectului în partea ce ine de asigurarea

reformelor, relevarea avantajelor economice i de alt natur ;

d) a semnala deficien ele economice i a prognoza consecin ele economice negative.

(4) Proiectele actelor normative ce reglementeaz activitatea de întreprinz tor se remit spre expertiz grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activit ii de întreprinz tor,

împreun cu analiza impactului de reglementare. (5) Expertiza financiar este efectuat de c tre Ministerul Finan elor, este obligatorie pentru proiectele care au impact asupra bugetului public i are menirea de:

a) a asigura concordan a prevederilor proiectului cu legisla ia din domeniul financiar;

b) a evalua cheltuielile pentru realizarea noilor reglement ri;

c) a semnala deficien ele cu caracter financiar i a prognoza consecin ele în domeniul financiar.

(6) Expertiza tiin ific se efectueaz , dup caz, de c tre institu iile tiin ifice i de înv mînt

superior de profil, de c tre exper i, avînd menirea de a contribui la:

a) examinarea tuturor aspectelor reglement rilor proiectului i, dup caz, propunerea unor

reglement ri de alternativ ;

b) examinarea solu iilor propuse prin reglement rile proiectului în raport cu posibilit ile

economico-financiare ale statului, cu situa ia social-politic i consecutivitatea reglement rii proceselor, precum i în contextul asigur rii compatibilit ii actelor normative cu legisla ia Uniunii Europene. (7) Expertiza ecologic se efectueaz , dup caz, de c tre Ministerul Agriculturii, Dezvolt rii

Regionale i Mediului i are menirea de:

a) a asigura concordan a prevederilor proiectului cu legisla ia din domeniul protec iei mediului;

b) a asigura un mediu s n tos i a proteja mediul înconjur tor;

c) a prognoza impactul reglement rilor proiectului asupra mediului.

(8) Concluziile expertizelor sînt expuse în nota informativ la proiectul de act normativ.

Articolul 35. Expertiza anticorup ie

(1) Expertiza anticorup ie este obligatorie pentru toate proiectele actelor normative, inclusiv pentru proiectele actelor normative elaborate de deputa ii în Parlament, i are menirea de a:

a) asigura corespunderea prevederilor proiectului standardelor anticorup ie na ionale i

interna ionale;

b) preveni apari ia unor reglement ri care ar favoriza corup ia, prin elaborarea anumitor

recomand ri în vederea revizuirii reglement rilor respective sau în scopul diminu rii efectelor negative ale acestora. (2) Expertiza anticorup ie este efectuat conform metodologiei aprobate de c tre Centrul Na ional Anticorup ie. (3) Centrul Na ional Anticorup ie poate antrena în efectuarea expertizei anticorup ie speciali ti din afara institu iei, iar autorit ile publice pot acorda asisten la efectuarea expertizei de c tre Centrul Na ional Anticorup ie, în limita competen elor acestora. (4) Proiectele actelor normative, cu excep ia celor prev zute la art. 6 lit. e) h), sînt expediate Centrului Na ional Anticorup ie pentru a fi supuse expertizei anticorup ie. (5) Expertiza anticorup ie a proiectelor actelor normative prev zute la art. 6 lit. e) h) este efectuat de c tre autorii proiectelor respective, în conformitate cu metodologia de efectuare a expertizei anticorup ie. În cazul proiectelor ce con in reglement ri care vizeaz domeniile vulnerabile la corup ie, Centrul Na ional Anticorup ie acord asisten la efectuarea expertizei anticorup ie. (6) Dup recep ionarea raportului de expertiz anticorup ie, autorul proiectului completeaz nota informativ la proiect cu informa ia privind constat rile acestei expertize i, dup caz, include în sintez obiec iile i propunerile Centrului Na ional Anticorup ie.

Articolul 36. Expertiza de compatibilitate a proiectului actului normativ cu legisla ia Uniunii Europene

(1) Proiectul de act normativ cu sigla UE se expediaz Centrului de Armonizare a Legisla iei pentru efectuarea expertizei de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene. (2) Expertiza de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene este obligatorie pentru toate proiectele actelor normative, inclusiv pentru cele ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome, care au fost elaborate în scopul armoniz rii legisla iei na ionale cu legisla ia Uniunii Europene. (3) Expertiza de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene se efectueaz în modul stabilit de Guvern i conform metodologiei aprobate de Centrul de Armonizare a Legisla iei. În baza rezultatelor expertizei de compatibilitate, Centrul de Armonizare a Legisla iei întocme te declara ia de compatibilitate. (4) Expertiza de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene are menirea de:

a) a constata gradul de compatibilitate a proiectului actului normativ cu legisla ia Uniunii Europene;

b) a identifica prevederile omise ale legisla iei Uniunii Europene i a preveni transpunerea deficient

a acestora;

c) a asigura corespunderea proiectului standardelor i legisla iei Uniunii Europene.

(5) Proiectele actelor normative elaborate de c tre Pre edintele Republicii Moldova, deputa ii în Parlament i Adunarea Popular a unit ii teritoriale autonome G g uzia, care au scopul de a armoniza legisla ia na ional cu legisla ia Uniunii Europene, se transmit spre avizare Guvernului, fiind înso ite de tabelul de concordan . (6) Dup recep ionarea declara iei de compatibilitate, autorul proiectului completeaz nota informativ cu informa ia privind constat rile expertizei de compatibilitate i, dup caz, include în sintez obiec iile i propunerile Centrului de Armonizare a Legisla iei.

Articolul 37. Expertiza juridic (1) Expertiza juridic este efectuat de c tre Ministerul Justi iei i este obligatorie pentru toate

proiectele actelor normative elaborate de c tre autorit ile administra iei publice centrale de specialitate i autorit ile publice autonome. În baza rezultatelor expertizei juridice se întocme te raportul de expertiz juridic . (2) Expertiza juridic a proiectelor actelor normative stabilite la art. 6 lit. a) d) se efectueaz conform metodologiei aprobate de Ministerul Justi iei. (3) Expertiza juridic are menirea de a asigura:

a) concordan a între proiectul actului normativ i prevederile Constitu iei, ale tratatelor

interna ionale la care Republica Moldova este parte, ale legisla iei na ionale i ale legisla iei Uniunii Europene, concordan a între proiectul actului normativ, precum i jurispruden a Cur ii

Constitu ionale i cea a Cur ii Europene a Drepturilor Omului;

b) respectarea standardelor interna ionale în domeniul drepturilor omului;

c) reglementarea integral a raporturilor sociale abordate în proiect;

d) încadrarea dispozi iilor proiectului în cadrul normativ în vigoare;

e) corespunderea proiectului actului normativ normelor tehnicii legislative.

(4) Actele normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate i ale autorit ilor publice autonome care vizeaz drepturile i interesele legitime ale omului sînt supuse

expertizei juridice obligatorii i se înregistreaz de c tre Ministerul Justi iei, în modul stabilit de

c tre Guvern.

(5) Prin derogare de la alin. (4), actele normative emise de Banca Na ional a Moldovei i de Comisia Na ional a Pie ei Financiare nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justi iei. Acestea se transmit, dup adoptare, Ministerului Justi iei pentru a fi înregistrate în Registrul de stat al actelor juridice. Termenul de înregistrare nu va dep i 3 zile lucr toare. (6) Proiectele actelor normative ale autorit ilor administra iei publice locale se supun expertizei juridice în cadrul subdiviziunilor specializate ale acestora. (7) Obiec iile i propunerile Ministerului Justi iei privind respectarea standardelor în domeniul drepturilor omului, precum i a normelor de tehnic legislativ , se reflect în versiunea final a proiectului actului normativ. Respingerea obiec iilor i propunerilor Ministerului Justi iei trebuie motivat în sintez . Articolul 38. Termenele de efectuare a expertizelor (1) Proiectele actelor normative sînt supuse expertizei în termen de 10 zile lucr toare. Curgerea termenului începe din ziua înregistr rii proiectului la autoritatea sau institu ia care efectueaz expertiza sau, în cazul circula iei documentelor doar în form electronic , din ziua public rii proiectului actului normativ în Sistemul informa ional pentru efectuarea expertizei. (2) În cazul în care proiectul este voluminos sau complex ori dac se cere studierea unor materiale suplimentare, termenele pentru efectuarea expertizelor pot fi prelungite pîn la 30 de zile lucr toare, cu informarea autorului proiectului actului normativ. Termenele respective nu pot fi prelungite dac necesitatea elabor rii actului normativ deriv dintr-un document de politici avînd un termen de executare restrîns.

Sec iunea a 6-a Definitivarea proiectului actului normativ

Articolul 39. Definitivarea proiectului (1) Autorul proiectului studiaz obiec iile i propunerile prezentate în cadrul aviz rii i al expertizelor, recomand rile recep ionate în urma consult rii publice i, dup caz, obiec iile i propunerile expertizei de compatibilitate cu legisla ia Uniunii Europene i decide asupra accept rii sau respingerii motivate a acestora. (2) Propunerile i recomand rile acceptate sînt luate în considerare în procesul de definitivare a proiectului actului normativ i de întocmire a versiunii finale a acestuia. Definitivarea proiectului se

efectueaz f r a afecta compatibilitatea proiectului cu legisla ia Uniunii Europene. (3) În cazul atest rii unor divergen e conceptuale, autorul proiectului actului normativ organizeaz o dezbatere cu participarea reprezentan ilor autorit ilor publice i ai institu iilor interesate, ai societ ii civile pentru identificarea solu iilor privind remedierea divergen elor. Dac asemenea solu ii nu sînt identificate, în versiunea final a proiectului este reflectat punctul de vedere al autorit ii publice responsabile de elaborarea proiectului, iar decizia final va fi luat de c tre autoritatea public cu competen de adoptare, aprobare sau emitere a actului normativ. Articolul 40. Dosarul de înso ire a proiectului actului normativ Proiectul actului normativ este prezentat autorit ii publice cu competen de adoptare, aprobare sau emitere împreun cu dosarul de înso ire, care con ine:

a) nota informativ ;

b) dup caz, raportul de analiz ex ante sau analiza impactului de reglementare;

c) avizele i recomand rile, în original, recep ionate în cadrul aviz rii i consult rilor publice;

d) rapoartele de expertiz , în original;

e) sinteza obiec iilor i propunerilor autorit ilor publice i sinteza recomand rilor reprezentan ilor

societ ii civile, dac exist , indicîndu-se acceptarea sau argumentarea respingerii propunerilor, obiec iilor i recomand rilor;

f) declara ia de compatibilitate a Centrului de Armonizare a Legisla iei, precum i tabelul de

concordan actualizat, pentru proiectele marcate cu sigla UE ;

g) tabelul comparativ, în care s fie reflectate reglement rile în vigoare i modific rile propuse,

pentru proiectele care con in modific ri la actele normative în vigoare;

h) alte materiale, dup caz, în baza c rora a fost elaborat proiectul de act normativ.

Capitolul IV STRUCTURA I CON INUTUL ACTULUI NORMATIV Sec iunea 1 Structura actului normativ

Articolul 41. Elementele constitutive ale actului normativ

(1) Actul normativ este format din urm toarele elemente constitutive:

a) denumire;

b) preambul;

c) clauza de adoptare, iar pentru proiectele cu sigla UE i clauza de armonizare;

d) dispozi ii generale;

e) dispozi ii de con inut;

f) dispozi ii finale;

g) dispozi ii tranzitorii;

h) anexe;

i) formula de atestare a autenticit ii actului.

(2) Dac prezenta lege nu prevede altfel, structura proiectului actului normativ poate s nu con in

unul sau mai multe dintre elementele constitutive prev zute la alin. (1) lit. b), f) h). (3) Elementele constitutive ale actului normativ trebuie s asigure expunerea consecutiv , ordonat i sistematizat a obiectului reglement rii, precum i interpretarea i aplicarea corect a actului normativ. Articolul 42. Denumirea actului normativ (1) Denumirea actului normativ reprezint numirea generic a actului în func ie de categoria acestuia, de autoritatea emitent i de obiectul reglement rii exprimat sintetic. (2) Denumirea actului normativ trebuie s fie laconic i s exprime cu claritate obiectul reglement rii. (3) Denumirea actului normativ nu poate s fie identic cu cea a altui act normativ în vigoare, cu excep ia cazului în care proiectul noului act normativ prevede abrogarea actului normativ precedent

cu aceea i denumire. (4) Dac noul act normativ modific sau abrog mai mult de dou acte normative ori p r i ale acestora, denumirea acestuia trebuie s con in o formul general referitoare la modificarea sau abrogarea unor acte normative. Dup caz, denumirea poate con ine o parantez în care se indic laconic obiectul reglement rii proiectului. Dac se modific sau se abrog un singur act normativ, în denumirea noului act se indic num rul, anul i denumirea integral a actului normativ modificat sau abrogat. (5) Dup adoptarea, aprobarea sau emiterea actului normativ, denumirea se completeaz cu un num r de ordine, ca element de identificare, la care se adaug anul în care a fost adoptat, aprobat sau emis acesta. Articolul 43. Preambulul actului normativ (1) În preambulul actului normativ sînt prev zute scopul i ra iunea adopt rii, aprob rii sau emiterii actului normativ, motiva ia social-politic , economic sau de alt natur , precum i direc iile principale care sînt reflectate în actul normativ. (2) Preambulul preced clauza de adoptare i nu con ine norme juridice i reguli de interpretare. De regul , acesta înso e te un act normativ de importan major pentru societate. Articolul 44. Clauza de adoptare a actului normativ i clauza de armonizare (1) Clauza de adoptare a actului normativ const într-o propozi ie care cuprinde denumirea autorit ii publice emitente i decizia de adoptare, aprobare sau emitere a actului normativ, iar pentru proiectele de legi cuprinde i categoria acestora. Clauza de adoptare a actului normativ poate con ine, dup caz, i temeiul legal de adoptare a actului normativ respectiv. (2) Clauza de adoptare a actului normativ este obligatorie pentru toate actele normative. (3) Clauza de armonizare indic tipul, num rul i denumirea oficial a actelor Uniunii Europene care se transpun în actul normativ, seria, num rul i data Jurnalului Oficial al Uniunii Europene în care au fost publicate actele respective, precum i m sura în care acestea sînt transpuse. (4) Clauza de armonizare este obligatorie pentru toate proiectele actelor normative cu sigla UE . Articolul 45. Dispozi iile generale (1) Dispozi iile generale ale actului normativ sînt prevederile care:

a) determin obiectul, scopul i domeniul de aplicare;

b) orienteaz întreaga reglementare;

c) explic termeni (no iuni) i definesc concepte.

(2) În cazul actelor normative de importan major i al celor cu un con inut specific, dispozi iile generale se expun, de regul , sub form de principii. Articolul 46. Dispozi iile de con inut (1) Dispozi iile de con inut sînt reglement rile în fond ale raporturilor sociale care formeaz obiectul actului normativ. (2) Dispozi iile de con inut stabilesc:

a) reguli;

b) drepturi i obliga ii, precum i modul de realizare a acestora;

c) consecin ele juridice ale nerespect rii regulilor, drepturilor i obliga iilor.

(3) Expunerea dispozi iilor de con inut este sistematizat într-o succesiune logic , dispozi iile de drept material precedîndu-le pe cele de ordin procedural. Succesiunea logic se bazeaz pe o analiz juridic temeinic , pe stabilirea naturii institu iilor i a rela iilor dintre acestea. Articolul 47. Dispozi iile finale (1) Dispozi iile finale cuprind momentul intr rii în vigoare i m surile necesare punerii în aplicare a actului normativ. (2) În dispozi iile finale se includ reglement rile privind obliga ia autorit ilor responsabile de a executa actul normativ, de a întreprinde m surile i de a realiza procedurile necesare execut rii. În cazul în care pentru punerea în aplicare a actului normativ este necesar adoptarea sau aprobarea unor norme de aplicare (metodologii, regulamente etc.) ori constituirea unor organe sau institu ii, proiectele actelor normative respective se prezint spre adoptare, aprobare sau emitere nu mai

tîrziu de intrarea în vigoare a actului normativ de baz , dac în actul normativ de baz nu este prev zut altfel. (3) Pentru actele normative cu caracter temporar, în dispozi iile finale se indic i perioada de aplicare sau data de încetare a aplic rii actului. Articolul 48. Dispozi iile tranzitorii (1) Dispozi iile tranzitorii ale actului normativ cuprind m surile ce se instituie cu privire la continuarea raporturilor juridice n scute în temeiul vechilor reglement ri care urmeaz a fi abrogate sau înlocuite de noul act normativ. (2) Dispozi iile tranzitorii trebuie s asigure, pe o perioad determinat , corelarea noilor reglement ri cu cele ale actelor normative preexistente, men inerea temporar a unor situa ii juridice n scute în temeiul vechilor reglement ri i, dup caz, s asigure modificarea altor acte normative. (3) În dispozi iile tranzitorii se indic , dup caz, perioada de tranzi ie necesar implement rii dispozi iilor actului normativ i perioada necesar pentru aducerea legisla iei în conformitate cu noile norme juridice. Articolul 49. Anexele (1) Actul normativ poate cuprinde anexe, care sînt elemente constitutive ale acestuia i care includ desene, exprim ri cifrice, tabele, planuri sau altele asemenea. Anexele pot include de asemenea reglement ri care trebuie aprobate de autoritatea public competent , precum statutele, regulamentele, instruc iunile, regulile, metodologiile sau alte norme cu caracter predominant tehnic. (2) Anexele sînt parte integrant a actului normativ, au natura i for a juridic ale acestuia. (3) Anexa trebuie s aib un temei-cadru în textul actului normativ i s se refere exclusiv la obiectul determinat prin norma de trimitere. (4) Dac un act normativ are mai multe anexe, acestea sînt însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, în ordinea în care au fost enun ate în textul actului. (5) Exprim rile cifrice, tabelele, planurile i altele asemenea, care sînt incluse în anexe, pot fi urmate de explica ii suplimentare, care se noteaz cu indici numerici, în ordinea în care au fost enun ate în textul anexei. Articolul 50. Atestarea autenticit ii actului normativ (1) Actul normativ adoptat, aprobat sau emis se semneaz , în modul stabilit de legisla ie, de c tre persoana împuternicit din cadrul organului emitent, se dateaz i se numeroteaz , precum i se indic locul adopt rii acestuia. (2) Actele normative, cu excep ia legilor, ordonan elor i hot rîrilor Guvernului, pot fi semnate electronic de c tre persoana desemnat conform legisla iei. (3) Data actelor normative ale Parlamentului este data adopt rii acestora. Numerele oficiale ale actelor normative se atribuie separat pentru fiecare categorie de acte, începînd cu num rul 1 în

fiecare an calendaristic. În cazul în care actul normativ cu num r oficial nu a intrat în vigoare, actul

p streaz num rul respectiv, care nu poate fi atribuit în acela i an calendaristic unui alt act

normativ. (4) Data actelor normative ale Guvernului este data adopt rii acestora în cadrul edin ei Guvernului. În conformitate cu prevederile art. 102 alin. (4) din Constitu ia Republicii Moldova i Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, hot rîrile i ordonan ele adoptate de Guvern se contrasemneaz de

mini trii care au obliga ia punerii acestora în aplicare. (5) Data celorlalte acte normative este data la care acestea au fost semnate de c tre persoanele împuternicite din cadrul autorit ilor publice i au fost înregistrate conform eviden ei interne a autorit ilor publice respective.

Sec iunea a 2-a Con inutul actului normativ

Articolul 51. Articolul

(1) Elementul structural de baz al legilor i al hot rîrilor Parlamentului, al decretelor Pre edintelui Republicii Moldova, al ordonan elor Guvernului i al legilor locale ale autorit ii unit ii teritoriale autonome cu statutul juridic special este articolul. Acesta are caracter unitar i con ine una sau mai multe norme cu raport direct între ele i subordonate uneia i aceleia i idei. (2) Denumirea articolului cuprinde cuvîntul articolul i num rul de ordine al acestuia, precum i exprim succint obiectul de reglementare, f r a avea o semnifica ie proprie în con inutul articolului. (3) Articolele se ordoneaz consecutiv, dup numere, exprimate, de regul , prin cifre arabe, începînd cu primul i terminînd cu ultimul. Dac actul normativ con ine un singur articol, în loc de num r se utilizeaz sintagma Articol unic . (4) În legea de modificare i/sau abrogare a mai multor acte normative, fiec rui act normativ i se consacr un articol însemnat cu un num r ordinar exprimat prin cifre romane i urmat de punct. Diviziunile acestor articole se însemneaz cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de punct. (5) Articolul poate fi divizat în alineate, constituite, de regul , dintr-o singur propozi ie sau fraz , prin care se reglementeaz o dispozi ie specific ansamblului normelor articolului. Dac dispozi ia alineatului nu poate fi exprimat într-o singur propozi ie sau fraz , pot fi utilizate mai multe propozi ii sau fraze. (6) Alineatele sînt însemnate succesiv cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, luate între paranteze rotunde. Alineatul poate fi divizat în litere, care sînt însemnate succesiv cu litere latine mici, urmate de o parantez . În cazul unei structuri complexe a actului normativ, alineatul poate fi divizat mai întîi în puncte însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o parantez . La rîndul lor, punctele pot fi divizate în litere, însemnate succesiv cu litere latine mici, urmate de o parantez . (7) În caz de necesitate, literele pot avea diviziuni care fie sînt însemnate succesiv cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de punct, sau exprimate prin cifre romane mici, luate între paranteze, fie sînt precedate de liniu i încep din rînd nou. Articol 52. Punctul (1) Punctul este elementul structural de baz al hot rîrilor Guvernului, al actelor normative ale autorit ilor administra iei publice centrale de specialitate, ale autorit ilor publice autonome, ale autorit ilor unit ii teritoriale autonome cu statut juridic special i ale autorit ii administra iei publice locale. (2) Punctele, de regul , nu au denumire, sînt expuse f r utilizarea cuvîntului punct i se însemneaz consecutiv cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de punct, începînd cu primul i terminînd cu ultimul, de la începutul i pîn la sfîr itul actului normativ. (3) Pentru interpretare corect i aplicare comod , punctele pot fi divizate în subpuncte sau alineate. Subpunctele sînt însemnate cu numere ordinare, exprimate prin cifre arabe, urmate de o parantez , i se eviden iaz printr-o u oar retragere spre dreapta de la alinierea textului pe vertical . Subpunctul poate con ine diviziuni însemnate succesiv, de regul , cu litere latine mici urmate de o parantez . Dac diviziunile punctului nu sînt însemnate cu litere sau numere, alineatele se eviden iaz printr-o u oar retragere spre dreapta de la alinierea textului pe vertical . Articolul 53. Gruparea elementelor structurale ale actului normativ (1) În func ie de complexitatea actului normativ, elementele structurale ale actului normativ pot fi grupate dup cum urmeaz :

a) articolele i punctele în sec iuni, însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre

arabe. În cazul unor acte normative complexe, articolele i punctele pot fi grupate mai întîi în paragrafe i/sau subsec iuni;

b) sec iunile în capitole, însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre romane;

c) capitolele în titluri, însemnate succesiv cu numere ordinare exprimate prin cifre romane;

d) în cazul actelor normative complexe, titlurile pot fi grupate în p r i sau c r i, însemnate succesiv

cu numere ordinare scrise cu litere.

(2) Paragrafele, subsec iunile, sec iunile, capitolele, titlurile, p r ile i c r ile se denumesc prin exprimarea sintetic a reglement rilor pe care le cuprind. (3) Gradul de divizare mai mare se aplic dup folosirea gradului de divizare mai mic. (4) Articolele, punctele, capitolele, titlurile, p r ile i c r ile se numeroteaz consecutiv de la începutul i pîn la sfîr itul actului normativ. Numerotarea paragrafelor, subsec iunilor i sec iunilor se efectueaz în succesiune, în limita structurii din care fac parte. Articolul 54. Limbajul, ortografia i punctua ia actului normativ (1) Textul proiectului actului normativ se elaboreaz în limba român , cu respectarea urm toarelor reguli:

a) con inutul proiectului se expune într-un limbaj simplu, clar i concis, pentru a se exclude orice

echivoc, cu respectarea strict a regulilor gramaticale, de ortografie i de punctua ie;

b) într-o fraz este exprimat o singur idee;

c) terminologia utilizat este constant , uniform i corespunde celei utilizate în alte acte normative,

în legisla ia Uniunii Europene i în alte instrumente interna ionale la care Republica Moldova este parte, cu respectarea prevederilor prezentei legi;

d) no iunea se red prin termenul respectiv, evitîndu-se defini ia acesteia sau utilizarea frazeologic ,

acelea i no iuni se exprim prin aceia i termeni;

e) se interzice folosirea neologismelor dac exist sinonime de larg r spîndire. În cazul în care se

impune folosirea unor termeni i expresii din alte limbi, se indic , dup caz, corespondentul acestora în limba român ;

f) se evit folosirea regionalismelor, a cuvintelor i expresiilor nefunc ionale, idiomatice, care nu sînt

utilizate sau cu sens ambiguu;

g) se evit tautologiile juridice;

h) se utilizeaz , pe cît este posibil, no iuni monosemantice, în conformitate cu terminologia juridic .

Dac un termen este polisemantic, sensul în care este folosit trebuie s decurg cu claritate din text;

i) exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai dup explicarea

acestora în text, la prima folosire;

j) verbele se utilizeaz , de regul , la timpul prezent.

(2) Autorul proiectului actului normativ prezint textul proiectului autorit ii publice cu competen de adoptare, aprobare sau emitere în limba român , cu traducerea acestuia, dup caz, în limba rus . Proiectele actelor normative ale unit ii administrative teritoriale cu statut juridic special se elaboreaz în limba român i în una din limbile oficiale de pe teritoriul acesteia. Traducerea proiectului actului normativ într-o limb de circula ie interna ional este asigurat , în caz de necesitate, de c tre autoritatea public cu competen de adoptare, aprobare sau emitere. (3) În cazul în care apar discrepan e între textul în limba român i traducerea acestuia în alt limb , prevaleaz prevederile stabilite de textul în limba de stat. (4) În cazul în care se impune utilizarea unor no iuni sau termeni consacra i din tratatele interna ionale la care Republica Moldova este parte ori din legisla ia Uniunii Europene, în proiect se asigur corespunderea acestora termenilor sau, respectiv, no iunilor consacrate din legisla ia na ional . Dac este necesar preluarea unor termeni i sintagme noi din alte limbi, se indic i corespondentul acestora în limba român . (5) Dac o no iune sau un termen poate avea în elesuri diferite, în proiect se stabile te semnifica ia acestuia în context pentru a asigura în elegerea corect a no iunii sau a termenului respectiv i pentru a evita interpret rile neuniforme. Articolul 55. Trimiterea la alte acte normative (1) Reglement rile de acela i nivel i avînd acela i obiect de reglementare se cuprind, de regul , într-un singur act normativ. În cazul în care proiectul actului normativ cuprinde prevederi ce se reg sesc în alte acte normative în vigoare, se face trimitere expres la actul normativ care le con ine. (2) Trimiterea la normele altui act normativ se poate face la întregul s u con inut sau doar la o reglementare distinct .

(3) Nu se admite trimiterea la o alt norm de trimitere. (4) În cazul în care se face trimitere la o norm juridic care este stabilit în acela i act normativ, pentru evitarea reproducerii acesteia, se face trimitere la elementul structural sau constitutiv respectiv, f r a se indica c elementul respectiv face parte din acela i act normativ. (5) În cazul în care se face trimitere la o norm juridic care este stabilit în alt act normativ, pentru evitarea reproducerii normelor complementare, se face trimitere la elementul structural sau constitutiv respectiv, indicîndu-se denumirea, num rul i anul adopt rii, aprob rii sau emiterii actului citat.

Capitolul V INTRAREA ÎN VIGOARE, ÎNREGISTRAREA, EVIDEN A I SISTEMATIZAREA ACTELOR NORMATIVE Sec iunea 1 Intrarea în vigoare i înregistrarea actelor normative

Articolul 56. Intrarea în vigoare a actelor normative (1) Actele normative intr în vigoare peste o lun de la data public rii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau la data indicat în textul actului normativ, care nu poate fi anterioar datei public rii. (2) Pentru legile care modific Codul fiscal, Codul vamal i Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal, precum i pentru legile de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal i a legilor ce in de politica fiscal , data intr rii în vigoare trebuie s survin nu mai devreme de 6 luni de la data public rii legilor respective. (3) Intrarea în vigoare a actelor normative poate fi stabilit pentru o alt dat doar în cazul în care se urm re te protec ia drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului, realizarea angajamentelor interna ionale ale Republicii Moldova, conformarea cadrului normativ hot rîrilor Cur ii Constitu ionale, eliminarea unor lacune din legisla ie sau contradic ii între actele normative ori dac exist alte circumstan e obiective. (4) Actele normative se public , în condi iile legii, în Registrul de stat al actelor juridice, precum i în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau, dup caz, în monitoarele oficiale ale raioanelor, municipiilor i ale unit ilor teritoriale autonome cu statut juridic special ori în Registrul actelor locale. (5) Actele normative pot fi aduse la cuno tin persoanelor i prin publicarea acestora pe paginile web oficiale ale autorit ilor publice sau prin afi area lor în locuri autorizate. (6) În actul normativ adoptat, aprobat sau emis nu pot fi efectuate redact ri, cu excep ia redact rii gre elilor gramaticale i de punctua ie, depistate ulterior, care nu modific con inutul sau sensul prevederilor actului normativ. (7) Actele normative se traduc în limba rus la etapa de publicare a acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Articolul 57. Înregistrarea, eviden a i p strarea actelor normative (1) Autorit ile publice î i înregistreaz actele normative în registre interne de eviden . Înregistrarea i eviden a intern se efectueaz de c tre subdiviziunea desemnat în acest sens. (2) Originalul actelor normative ale Parlamentului i ale Guvernului se p streaz în arhivele interne ale acestora cu men iunea Se p streaz permanent . (3) Eviden a oficial a actelor normative este inut conform legisla iei, în una sau în mai multe forme concomitent:

a) pe suport de hîrtie, cusute;

b) în registre de eviden ;

c) pe suporturi electronice.

Articolul 58. Registrul de stat al actelor juridice