Sunteți pe pagina 1din 4

Metode de cercetare în ştiinţele comunicării

syllabus

Titulari disciplină
Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
valeriu.frunzaru@comunicare.ro
Conf. univ. dr. Loredana Ivan
loredana.ivan@comunicare.ro

Descrierea şi obiectivele cursului


Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele metode şi tehnici folosite în
cercetarea din diferite arii ale comunicării şi deprinderea studenţilor să folosească datele
cercetării ştiinţifice pentru elaborarea strategiilor de comunicare şi rezolvarea unor probleme
specifice. Relaţia interactivă, prezentarea unor exemple concrete, practice, evaluarea
cunoştinţelor dobândite necesare cercetării de teren fac din Metode de cercetare în știinţele
comunicării un curs aplicat, util tuturor celor care lucrează în domeniul comunicării. Structura
cursului urmăreşte, printre altele, realizarea unei cercetări de teren pe bază de chestionar,
având în vedere atât construirea instrumentului de cercetare, cât şi selectarea eşantionului. De
asemenea, vom aborda tehnica interviului, cu precădere a celui semnistructurat, respectiv a
celui de grup. Metoda observaţiei va fi prezentată atât în varianta calitativă cât şi cantitativă
pe baza unui ghid structurat de observaţie. Analiza de conţinut este una dintre metodele cele
mai folosite în domeniul comunicării. În acest curs vom insista cu precădere asupra analizei
cantitative, subliniind rigoarea, măsurarea sistematică şi obiectivă a conţinutului comunicării.
După parcurgerea acestui curs, studenţii vor avea cunoştinţele şi deprinderile necesare
pentru construirea unui instrument de cercetare, administrarea lui, analiza datelor şi
prezentarea lor într-un raport de cercetare sau studiu ştiinţific. Studenţii vor fi capabili să
distingă între metodele cantitative şi cele cantitative de cercetare şi să cunoască specificul
fiecărei tehnici predate. În planul gândirii ştiinţifice, acest curs urmăreşte depăşirea
abordărilor bazate pe cunoaşterea la nivelul simţului comun şi raportarea la realitatea socială
plecând de la exigenţele şi rigoarea metodelor de cercetare predate.

Structura cursului
1. Principii care stau la baza cercetării în ştiinţele sociale. Etica în cercetare. Ipoteze şi
cauzalitate – Conf. univ. dr. Loredana Ivan
2. Scale de măsurare. Niveluri de măsurare. Validitatea şi fidelitatea în măsurare – Conf.
univ. dr. Valeriu Frunzaru
3. Ancheta pe bază de chestionar – Conf. univ. dr. Loredana Ivan
4. SPSS. Construirea bazei de date – Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
5. SPSS. Elemente statistice introductive (I) – Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
6. SPSS. Elemente statistice introductive (II) – Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
7. Interviul în profunzime ca tehnică de cercetare – Conf. univ. dr. Loredana Ivan
8. Tehnici de grup pentru colectarea datelor de cercetare – Conf. univ. dr. Loredana Ivan
9. Analiza de conţinut – Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
10. Observaţia. Tehnici de observare în mediul online
– Conf. univ. dr. Loredana Ivan
11. Brainstorming în cercetarea de piaţă – Conf. univ. dr. Loredana Ivan
12. Netnografia: cercetare etnografică în mediul online – Conf. univ. dr. Loredana Ivan
13. Eşantionarea – Conf. univ. dr. Valeriu Frunzaru
14. Prezentarea rezultatelor cercetării – Conf. univ. dr. Loredana Ivan

1
Structura seminarului
1. Construirea de ipoteze şi întrebări de cercetare
2. Scale de măsurare. Validitatea şi fidelitatea
3. Ancheta pe bază de chestionar
4. Conducerea unei cercetări pe bază de interviu în profunzime
5. Analiza de conţinut
6. Conducerea unei cercetări pe bază de observaţie
7. Construirea unui eşantion reprezentativ

Modalităţi de evaluare
Nota finală va fi obţinută pe baza evaluării activităţii de seminar (30%) şi a unui test (70%)
care va cuprinde atât întrebări închise, de tip grilă, cât şi probleme care măsoară capacitatea
studentului de a realiza o cercetare.
Evaluarea seminarului se va realiza pe baza unui proiect de cercetare pe care studenţii trebuie
să-l predea la sfârşitul semestrului.
Studenţii care au avut cel puţin 6 prezenţe la seminar vor avea un punct bonus la nota finală.

Condiţii de participare
Pentru a putea întra în examen, studenţii trebuie să aibă minimum 4 prezenţe la seminar. De
asemenea, pot participa la examen studenţii care au predat proiectul de cercetare pentru
seminar iar nota obținută este minimum 5.00.

Condiţii de promovare
Pentru a promova, studentul trebuie să aibă cunoştinţe minime cu privire la construirea
ipotezelor şi a instrumentelor de cercetare.
Nota minimă obţinută la examen trebuie să fie 5.00. Studenții pot obține un punct bonus
pentru minimum 6 prezenţe la seminar dacă nota la examen este minimum 5.00.

Criterii de evaluare
Pentru obţinerea notei 10, studentul trebuie să dea dovadă de o foarte bună cunoaştere a
metodelor şi tehnicilor studiate.

Bibliografia cursului
AGABRIAN, Mircea. (2006). Analiza de conţinut. Iaşi: Editura Polirom.
BARBIE, Earl. (2010). Practica cercetării sociale. Iaşi: Editura Polirom
CHELCEA, Septimiu. (2004). Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi
calitative. Bucureşti: Editura Economică (pp. 97-107, 171-205, 291-333, 385-419,
541-569).
DENZIN, Norman K. şi LINCON, Yvona (Eds.). (2005). Handbook of Qualitative Research
(ediţia a 3-a). Londra: Sage Publications
DUŞA, Adrian şi FRUNZARU, Valeriu. (2011). Scala analog vizuală. O alternativă la scala
de răspuns tip Likert, International Review of Social Research, nr.1, pp. 91-103.
HENRY T. Gary. (1990). Practical Sampling. Londra: Sage Publications.
KERLINGER, Fred şi LEE, Howard B. (1999) Foundations of behavioral research (4th
edition). New York: Cengage Learning
KRUEGER, Richard A., CASEY, Mary Anne [2000](2005). Metoda focus grup. Ghid practic
pentru cercetarea aplicată. Iaşi: Editura Polirom.
KOZINETS, Robert (2010). Netnography. Doing Ethnographic Research Online. London:
Sage Publications.
2
LABĂR, Adrian Vicenţiu. (2008). SPSS pentru ştiinţele educaţiei. Iaşi: Editura Polirom, pp.
15-32, 84-89, 109-117)
MALHOTRA, Naresh K. [1996](2010). Marketing Research. An Applied Orientation. New
York: Pearson. (Chapter 9. Measurement and Scaling: Noncomparative Scaling
Techniques; Chapter 10. Questionnaire and Form Design, Chapter 15. Frequency
Distribution, Cross-Tabulation, and Hypothesis Testing, pp.481-490).
MUCCHIELLI, Alex (2002). Dicţionar al metodelor calitative în ştiinţele umane şi sociale.
Iaşi: Polirom

Bibliografia pentru seminar

Seminar 1. Construirea de ipoteze şi întrebări de cercetare


CRESWELL, John W. (2013). Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications. (Cap. 7. Research
Questions and Hypotheses)
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA – 1.2.1. Formularea ipotezelor de cercetare)

Seminar 2. Scale de măsurare. Validitatea şi fidelitatea


MARSHA, L. Richins, DAWNSON, Scott. (1992). A Consumer Values Orientation for
Materialism and its Measurement: Scale Development and Validation. Journal of
Consumer Research, 19 (3), 303-316.
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA – 1.2.2. Operaţionalizarea termenilor – un al
doilea pas în proiectarea cercetării)

Seminar 3. Construirea chestionarului


BUIJZEN Moniek & VALKENBURG, Patti M. (2003). The Unintended Effects of
Television Advertising: A Parent-Child Survey. Communication Research, 30(5),
483-503.
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA – secțiunile: 1.2.3.- 1.2.6. – despre chestionar)

Seminar 4. Conducerea unei cercetări pe bază de interviu în profunzime


BERKELAAR, Brenda L. și BUZZANELL, Patrice M. (2015). Online employment screening
and digital career capital: Exploring employers’ use of online information for
personnel selection. Management Communication Quarterly, 29(1), pp. 84-113.
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA –Focus grupul)

Seminar 5. Analiza de conţinut


SHEN, Bin și BISSELL, Kimberly. (2013). Social Media, Social Me: A Content Analysis of
Beauty Companies’ Use of Facebook in Marketing and Branding, Journal of
Promotion Management, 19(5), pp. 629-651
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA –Analiza de conținut)

Seminar 6. Construirea fişei de observaţie


GOSSELT, Jordy. F., VAN HOOF, Joris J., DE JONG, Menno. D. T., & PRINSEN, Sander.
(2007). Mystery shopping and alcohol sales: Do supermarkets and liquor stores sell
alcohol to underage customers? Journal of Adolescent Health, 41(3), pp. 302-308.
3
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA –Observația)
Seminar 7. Construirea unui eşantion reprezentativ
HENRY T. Gary. (1990). Practical Sampling. Londra: Sage Publications.
IVAN, Loredana și FRUNZARU, Valeriu (2014). Metode de cercetare în științele
comunicării. (Curs universitar SNSPA –Eşantionarea)