Sunteți pe pagina 1din 9

Garda Financiara, este organizata ca institutie publica de control, cu

personalitate juridica, în subordinea Autoritatii Nationale de Administrare


Fiscala si functioneaza pe întreg teritoriul tarii.

În vederea realizarii atributiilor sale, pentru combaterea actelor si


faptelor de evaziune si frauda fiscala, Garda financiara efectueaza control
operativ si inopinat cu privire la:

 respectarea actelor normative în scopul prevenirii, descoperirii si


combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege;
 respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si
înlaturarea operatiunilor ilicite;
 modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, în
toate locurile si spatiile în care se desfasoara activitatea agentilor
economici;
 participarea, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si
institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor
ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.

Garda Financiara, în exercitarea atributiilor proprii, încheie acte de


control operativ si inopinat, constata prin proces-verbal contraventiile savârsite
si aplica amenzile legale.

Personalul Garzii Financiare executa:

 operatiuni de control curent, care se executa operativ si inopinat, pe baza


legitimatiilor de control, a
insignei de împuternicire si a ordinului de serviciu;
 operatiuni de control tematic, care se executa de catre comisarii Garzii
Financiare în baza ordinelor date de conducerea Autoritatii Nationale de
Control sau de comisarul general.
Pentru îndeplinirea atributiilor ce le revin, comisarii Garzii Financiare:
 efectueaza controale în spatiile în care se produc, se depoziteaza sau se
comercializeaza bunuri ori se desfasoara activitati ce cad sub incidenta
actelor normative în vigoare cu privire la prevenirea, descoperirea si
combaterea oricaror acte si fapte care sunt interzise de acestea;
 verifica respectarea reglementarilor legale privind circulatia marfurilor pe
drumurile publice, în porturi, cai ferate si fluviale, aeroporturi, în
vecinatatea punctelor vamale, antrepozite, zone libere, precum si în alte
locuri în care se desfasoara o asemenea activitate;
 verifica legalitatea activitatilor desfasurate, existenta si autenticitatea
documentelor justificative în activitatile de productie de servicii ori pe
timpul transportului, depozitarii si comercializarii bunurilor si aplica sigilii
pentru asigurarea integritatii bunurilor;
ispun masuri cu privire la confiscarea, în conditiile legii, a bunurilor a caror
fabricatie, depozitare, transport sau desfacere este ilicita, precum si a
veniturilor realizate din activitati comerciale sau prestari de servicii nelegale
si ridica documentele financiar-contabile si de alta natura care pot servi la
dovedirea contraventiilor sau, dupa caz, a infractiunilor;
 solicita în conditiile si potrivit Codului de procedura penala, efectuarea de
catre organele abilitate de lege a perchezitiilor în locurile publice sau
particulare - case, curti, dependinte si gradini - daca exista indicii ca în
aceste locuri sunt ascunse documente, marfuri sau se desfasoara activitati
care au ca efect evaziunea sau frauda fiscala;
 constata acte si fapte care au avut ca efect evaziunea si frauda fiscala,
solicita organelor fiscale stabilirea obligatiilor fiscale în întregime datorate,
cer organelor de executare competente, potrivit Ordonantei Guvernului
nr.61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, republicata, cu
modificarile ulterioare, luarea masurilor asiguratorii ori de câte ori exista
pericolul ca debitorul sa se sustraga de la urmarire sau sa îsi ascunda ori sa
îsi risipeasca averea si sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala;
 solicita administratorilor unitatilor controlate si persoanelor implicate
explicatii, lamuriri, precizari verbale si/sau în scris, dupa caz, cu privire la
faptele constatate;
 solicita, potrivit legii, copii certificate de pe documentele originale, sa
preleveze probe, esantioane, mostre, etc., necesare finalizarii actului de
control;
 constata contraventiile si aplica sanctiunile corespunzatoare, potrivit
competentelor prevazute de lege;
 întocmesc acte de control operativ si inopinat privind rezultatele
verificarilor, aplica masurile prevazute de normele legale si sesizeaza
organele competente în vederea valorificarii constatarilor;

Garda Financiară este instituţie publică de control, cu personalitate juridică, aflată in


subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care exercită controlul
operativ şi inopinat privind prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi
fapte ce au ca efect frauda şi evaziunea fiscală, precum şi alte fapte date prin lege in
competenţa sa.
Garda Financiară funcţionează ca un corp specializat de control, iar comisarii Gărzii
Financiare sunt funcţionari publici cu statut special, investiţi cu autoritatea publică a
statului pe timpul şi in legătură cu indeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor de serviciu.
Garda Financiară are următoarea structură organizatorică:
a) Comisariatul General;
b) secţiile judeţene şi Secţia Municipiului Bucureşti.
Garda Financiară este condusă de un comisar general, inalt funcţionar public,
numit in condiţiile legii.Comisarul general are calitatea de ordonator terţiar de credite
şi exercită atribuţiile legale in această calitate pentru Comisariatul General, secţiile
judeţene şi pentru Secţia Municipiului Bucureşti. Comisarul general poate delega
această calitate altor persoane imputernicite in acest scop. Prin actul de delegare se
precizează limitele şi condiţiile delegării. In exercitarea atribuţiilor sale, comisarul
general emite decizii.
Comisarul general numeşte, angajează, promovează, sancţionează şi eliberează din
funcţie, in condiţiile legii, personalul de execuţie din Garda Financiară, precum şi
personalul de conducere din Comisariatul General, secţiile judeţene şi Secţia
Municipiului Bucureşti.
Comisarul general asigură, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzătoare a
atribuţiilor ce revin Gărzii Financiare potrivit dispoziţiilor legale in vigoare şi răspunde
in faţa ministrului finanţelor publice şi a preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală de intreaga activitate desfăşurată de structura Gărzii Financiare.
Comisarul general este ajutat in activitatea de conducere a Gărzii Financiare de 2
comisari generali adjuncţi, aceştia avand calitatea de funcţionari publici de conducere.
In cazul in care, din motive intemeiate, comisarul general nu işi poate exercita
atribuţiile, delegarea competenţelor ca inlocuitor al acestuia se face prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
In exercitarea atribuţiilor sale Garda Financiară efectuează in mod permanent
control operativ şi inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, după caz, cu
privire la:
a) respectarea normelor de comerţ, urmărind prevenirea, depistarea şi inlăturarea
operaţiunilor ilicite;
b) modul de producere, depozitare, circulaţie şi valorificare a bunurilor in toate
locurile şi spaţiile in care se desfăşoară activitatea operatorilor economici;
c) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii
oricăror acte şi fapte interzise de lege, conform competenţei materiale;
d) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale
altor ministere şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi de combatere a
activităţilor ilicite care generează fenomene de evaziune şi fraudă fiscală.
In situaţia in care, ca urmare a controlului efectuat, comisarii Gărzii Financiare
constată săvarşirea unor contravenţii, in exercitarea atribuţiilor proprii, incheie
procese-verbale pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.
La constatarea imprejurărilor privind săvarşirea unor fapte prevăzute de legea
penală in domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare intocmesc procese-
verbale prin care stabilesc implicaţiile fiscale ale acestora, in baza cărora sesizează
organele de urmărire penală competente şi dispun, in condiţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, instituirea măsurilor asigurătorii ori de cate ori există
pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să işi ascundă ori să işi
risipească averea.
Garda Financiară poate, la solicitarea procurorului, să efectueze constatări cu privire
la faptele care constituie incălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o
controlează, intocmind procese-verbale, prin care poate evalua prejudiciul cauzat
aferent operaţiunilor verificate.

Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, aflata in


subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care exercita controlul
operativ inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si
fapte ce au ca efect frauda si evaziunea fiscala, precum si alte fapte date prin lege in
competenta sa.
(2) Garda Financiara functioneaza ca un corp specializat de control, iar comisarii
Garzii Financiare sunt functionari publici cu statut special, investiti cu autoritatea
publica a statului pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor si obligatiilor
de serviciu .
(3) Garda Financiara coopereaza cu institutiile cu atributii similare din alte state, pe
baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate,
precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, in
cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor incheiate in acest sens, dupa caz, in
colaborare cu structura de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare
Fiscala.
(4) Garda Financiara poate indeplini si alte atributii dispuse de presedintele Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile competentelor stabilite de lege, in
scopul realizarii fara intarziere a obiectivelor acesteia.
Art. 2. - (1) Functiile utilizate de Garda Financiara in realizarea atributiilor stabilite
de lege sunt functii publice specifice, functii publice generale si functii de natura
contractuala.
(2) In exercitarea atributiilor sale Garda Financiara efectueaza, in mod permanent,
controlul operativ inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu
privire la:
a) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea
operatiunilor ilicite;
b) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor in toate
locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
c) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii
oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale;
d) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale
altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a
activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala.
(3) Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu
privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror
respectare o controleaza, intocmind procese-verbale prin care poate evalua
prejudiciul cauzat aferent operatiunilor verificate, care sunt acte procedurale ce pot
constitui mijloace de proba, potrivit legii.
(4) Garda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, incheie, ca urmare a
controalelor executate, acte de control pentru stabilirea starii de fapt fiscale, pentru
constatarea si sanctionarea contraventiilor, precum si pentru stabilirea
imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala, sesizand,
dupa caz, organele de urmarire penala competente, potrivit competentelor prevazute
de lege.
(5) Garda Financiara efectueaza atat controale curente pe baza legitimatiilor de
control, a insignei de imputernicire si a ordinului de serviciu, cat si controale tematice
in baza ordinelor date de catre ministrul finantelor publice, presedintele Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala sau a deciziilor comisarului general.
(6) Persoana care dispune controlul tematic stabileste obiectivele de verificat,
entitatile supuse controlului, perioada asupra careia se efectueaza verificarea, durata
si momentul declansarii controlului.
(7) Pentru exercitarea controlului operativ inopinat, comisarii Garzii Financiare
prezinta legitimatia de control insotita de insigna de imputernicire, precum si ordinul
de serviciu, care este de regula general, cu caracter permanent, si care indica numele
comisarului si competenta teritoriala a acestuia.
(8) La orice actiune de control participa minimum 2 comisari.
(9) Constatarile rezultate ca urmare a controalelor efectuate se consemneaza in acte
de control, in care se descriu faptele, se mentioneaza prevederile legale incalcate, se
aplica sanctiuni si se dispun masurile prevazute de lege.
(10) La constatarea imprejurarilor privind savarsirea unor fapte prevazute de legea
penala in domeniul financiar-fiscal, organele Garzii Financiare intocmesc procese-
verbale prin care stabilesc implicatiile fiscale ale acestora, in baza carora
sesizeaza organele de urmarire penala competente si dispun, in conditiile Ordonantei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura
fiscala, luarea masurilor asiguratorii ori de cate ori exista pericolul ca debitorul sa se
sustraga de la urmarire sau sa isi ascunda ori sa isi risipeasca averea.
(11) Valorificarea constatarilor privind starea fiscala, inscrise in procesele-verbale, se
face in conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, un exemplar al procesului-verbal fiind comunicat organului
fiscal competent in gestionarea dosarului fiscal al contribuabilului.
(12) La actiunile de control cu grad sporit de periculozitate, echipele de comisari pot
fi insotite de membri ai structurilor specializate de interventie rapida ale Ministerului
Administratiei si Internelor.
(13) In exercitarea atributiilor de serviciu, comisarii sunt investiti cu exercitiul
autoritatii publice, beneficiind de protectie, potrivit legii.

Rolul Garzii Financiare in exercitarea controlului financiar in Romania

In exercitarea atributiilor, aparatul Garzii Financiare executa:

- serviciul curent;
- serviciul exceptional.

Serviciul curent se executa operativ si inopinat, potrivit dispozitiilor primite de catre


comisarii Garzii Financiare, pe baza legitimatiei de control si a insignei de imputernicire, fara a fi
nevoie de un inscris special.

Serviciul exceptional se executa de catre personalul Garzii Financiare numai in baza


ordinelor sau delegatiilor date de ministrul finantelor sau de comisarul general, dupa caz, prin
delegare de competenta.

Persoana care dispune serviciul exceptional stabileste obiectivele de verificat,


contribuabilii supusi controlului si perioada cuprinsa in verificare.

La orice actiune de control participa minimum doi comisari.

Controlul exercitat de Garda Financiara se caracterizeaza, in principal, prin aceea ca:

- declansarea actiunilor de control se face ca urmare a planurilor si a programelor


tematice, a sesizarilor, a rapoartelor, a informatiilor, a solicitarilor motivate din partea organelor
abilitate, a ordinului ministrului finantelor sau al conducerii Garzii Financiare;

- actiunile se pot desfasura in functie de locul unde se afla sursa impozabila, respectiv
la sediul agentului economic, la orice punct de lucru al acestuia, pe cai de comunicatie, in orice loc
in care se afla sau se identifica documente sau probe, inclusiv la sediul organului de control;

- controlul obiectivelor specifice pentru care s-a declansat actiunea, inclusiv al faptelor
ce decurg sau sunt direct corelate cu acesta, se va executa

prin verificari ale documentelor justificative si ale registrelor contabile, ale stocurilor faptice si
scriptice, incrucisate, supravegherea obiectivelor, perchezitii si prin oricare alte procedee permise
de lege;

- pentru corecta fundamentare a constatarilor inscrise in actele de control, in


desfasurarea verificarilor vor fi examinate documente primare, de gestiune, justificative, contabile,
deconturi fiscale, documente bancare sau vamale, jurnale si registre si orice alte documente utile
controlului ;

- in actiunile de control se va urmari respectarea caracterului operativ si inopinat;


aparatul Garzii Financiare nu poate fi antrenat in actiuni de control fiscal curent, de natura celui
executat periodic la contribuabili de catre alte organe fiscale, exceptand actiunile desfasurate in
acest sens din ordinul ministrului finantelor.

In indeplinirea atributiilor de serviciu, comisarii Garzii Financiare sunt in drept:

- sa efectueze controale in localurile si dependintele in care se produc, se depoziteaza,


se comercializeaza bunuri sau se desfasoara activitati care fac obiectul impozitarii;
- sa verifice existenta si autenticitatea documentelor justificative pe timpul
transportului, precum si in locurile de desfasurare a unor activitati de productie, prestari de servicii,
acte si fapte de comert, cand exista indicii de sustragere de la indeplinirea obligatiilor fiscale sau de
utilizare a unor procedee interzise de lege;

- sa verifice evidenta primara si contabila, registrele si orice alte documente sau


inscrisuri in care rezulta modul de indeplinire a obligatiilor fiscale, sa constate fapte de evaziune
fiscala si sa stabileasca, potrivit legii, obligatiile de plata catre bugetul de stat, bugetele locale sau
bugetele fondurilor speciale;

- sa efectueze, in conditiile si potrivit dispozitiilor Codului de procedura penala,


perchezitii in localuri publice sau particulare – case, curti, dependinte si gradini – daca exista indicii
ca in aceste locuri sunt ascunse marfuri sau instalatii cu care se fabrica produse fara indeplinirea
obligatiilor fiscale sau daca se comit alte fraude fiscale;

- sa confiste, in conditiile legii, obiectele sau produsele – corpuri delicte – sustrase de la


plata impozitelor si taxelor sau ale caror fabricatie si desfacere sunt interzise, precum si sa ridice
documentele care pot servi la dovedirea fraudelor sau a contraventiilor descoperite;

- sa constate contraventii si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit competentei


prevazute de lege; sa ia masura confiscarii marfurilor sau a produselor care au servit sau au fost
destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia din faptele pentru care, prin lege, se prevede luarea
unei astfel de masuri;

- sa sesizeze organele de urmarire penala in legatura cu infractiunile constatate


cu ocazia exercitarii atributiilor de serviciu;

- sa ceara informatii si explicatii verbale sau in scris, dupa caz, in legatura cu


problemele care formeaza obiectul controlului ;

- sa poarte uniforma, sa pastreze, sa foloseasca si sa faca uz de armamentul si


mijloacele din dotare, in conditiile legii.

Personalul Garzii Financiare are urmatoarele obligatii principale:

- sa respecte intocmai Constitutia,


legile in vigoare si juramantul solemn;

- sa fie permanent la dispozitia


serviciului ;

- sa incheie, cu obiectivitate si fara partinire, acte scrise asupra constatarilor facute si


asupra rezultatelor controlului ;

sa fie devotat serviciului, sa respecte ordinele date de sefii ierarhici, informand asupra
modului de indeplinire a acestora;

- sa pastreze cu strictete secretul de serviciu, al actiunilor de control, al informatiilor cu


caracter confidential, detinute ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu, si sa nu le faca
publice, in afara cazului cand indatoririle functiei sau necesitatile justitiei impun in mod absolut
contrariul;
- sa nu pretinda si sa nu primeasca nici un fel de bunuri in natura sau bani, nici sa-si
creeze avantaje in legatura cu serviciul sau prin exercitarea functiei;

- sa pastreze in buna stare bunurile din dotare si insemnele de legitimare;

- sa respecte cerintele statutului functionarului public;

- comisarilor Garzii Financiare le este interzisa calitatea de asociat sau de administrator


la societati comerciale ;

- sa efectueze, conform programarii, serviciul de permanenta la sediu ; in regim


militarizat (in uniforma, inarmat, cu durata de 24 ore ), cu drept de recuperare si odihna. Pe timpul
serviciului de permanenta poarta raspunderea asupra bunurilor, armamentului si munitiei din
dotarea Garzii Financiare. In acest scop, comisarul general emite reguli interne privitoare la
executarea serviciului de permanenta.

- in exercitarea atributiilor, personalul Garzii Financiare este obligat sa-si faca


cunoscuta, in prealabil, calitatea, sa prezinte legitimatia de serviciu cu insigna de imputernicire.
Este obligat sa aiba o conduita demna, politicoasa, civilizata fata de cetateni, ferma si intransigenta
fata de cei care incalca legile tarii.

Atributiile Garzii Financiare

In vederea realizarii atributiilor sale, pentru combaterea actelor si faptelor de evaziune


si frauda fiscala, Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinat cu privire la :

a) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror


acte si fapte interzise de lege;

b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea


operatiunilor ilicite;

c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile


si spatiile in care se defasoara activitatea agentilor economici;

d) participarea, in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii


specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de
evaziune si frauda fiscala.

Garda Financiara face propuneri Ministerului Finantelor Publice privind proiectele de


acte normative pentru imbunatatirea activitatii specifice si indeplineste orice alte atributii si
activitati stabilite de catre ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control sau care ii
revin din alte dispozitii legale.

Garda Financiara, in exercitarea atributiilor proprii, incheie acte de control operativ si


inopinat, constata prin proces verbal contraventiile savarsite si aplica amenzile legale.

Impotriva procesului – verbal de constatare si sanctionare a contraven-tiilor se poate


formula plangere potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al
contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180 / 2002, cu modificarile
ulterioare.
Bunurile intrate in proprietatea privata a statului ca urmare a activitatii Garzii
Financiare se valorifica potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/ 1998 pentru
reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii,
in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/ 1999, cu modificarile si
completarile ulterioare.

Garda Financiara va delega reprezentanti in comisiile constituite conform art. 1, alin.


(7) si art.11, alin.(1), lit.E) din Ordonanta Guvernului nr.128/ 1998, aprobata cu modificari prin
Legea nr.98/ 1999, cu modificarile si completa rile ulterioare, si participa la activitatea de
valorificare a bunurilor confiscate.

Din veniturile incasate din valorificarea bunurilor prevazute la alin. (3), dupa deducerea
cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii acestora, si din sumele obtinute ca urmare a
valorificarii actelor de control ale Garzii Financiare se retine o cota de 1 % care se vireaza
Ministerului Finantelor Publice pentru constituirea fondului de stimulente la dispozitia ministrului
delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.