Sunteți pe pagina 1din 14

Aspirator BKS 1430 C

Manual de utilizare
Vă rugăm să citiţi mai întâi acest manual!
Stimaţi clienţi!
Vă mulţumim pentru selectarea unui produs Beko. Produsul dumneavoastră a fost fabricat utilizându-
se standarde înalte de calitate şi o tehnologie de vârf şi vă va furniza cea mai bună eficienţă. Pentru
aceasta, citiţi în întregime acest manual şi documentaţia furnizată înainte de utilizarea produsului şi
păstraţi manualul pentru o viitoare utilizare. Dacă produsul va fi încredinţat unei terţe părţi, asiguraţi-vă
că şi manualul de instrucţiuni este inclus. Urmaţi instrucţiunile prin considerarea tuturor detaliilor şi
avertizărilor specificate în manualul de utilizare.
Nu uitaţi că acest manual de utilizare poate fi aplicat şi altor modele. Diferenţele dintre modele sunt
descrise în manual în mod clar.
Semnificaţia simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse părţi ale acestui manual de utilizare:

C Informaţii importante şi recomandări folositoare


despre utilizarea produsului

A Avertismente pentru situaţii periculoase


privitoare la siguranţa vieţii şi a proprietăţii

B Avertisment pentru şoc electric

Avertisment pentru risc de incendiu

Avertisment pentru suprafeţe fierbinţi

Acest produs a fost fabricat în condiţii moderne care sunt prietenoase cu mediul înconjurător.

Made in P.R.C.
CONŢINUT
1 Instrucţiuni importante
cu privire la siguranţă şi
mediu înconjurător 4-6
1.1 Siguranţă generală . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.1 Siguranţă electrică . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1.2 Siguranţa produsului . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Scopul propus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Siguranţa copilului . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.4 Conform cu Directiva WEEE şi de
eliminare a produselor reziduale . . . . . . . 6
1.5 Detalii despre ambalaj . . . . . . . . . . . . . 6
2 Aspirator 7
2.1 Imagine de ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1.1. Comenzi şi componente . . . . . . . . . . 7
2.1.2. Specificaţii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . 7
3 Funcţionare 8-10
3.1 Furtun flexibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2 Tub telescopic metalic . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.1 Peria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.2 Perie de dimensiuni mici . . . . . . . . . . . 8
3.2.3 Accesoriu pentru spaţii inguste . . . . . . 8
3.2.4 Accesoriu pentru mobila tapiţată . . . . . 8
3.3 Pregătirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4 Comutarea pornit şi oprit . . . . . . . . . . . . 9
3.5 Control de aspirare. . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5.1 Afişaj nivel praf . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.5.2 Retragerea/infăşurarea
cablului de alimentare . . . . . . . . . . . . . 10
4 Curăţarea şi depozitarea 11-12
4.1 Înlocuirea sacului de praf . . . . . . . . . . . 11
4.2 Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul. . . . . . . . . . 11
4.2.1 Curăţaţi filtrul containerului de praf
(filtrul de protecţie a motorului) . . . . . . . 11
4.2.2.Curăţaţi filtrul ventilatorului de
evacuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.3 Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4.4 Depozitarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Aspirator / Manual De Utilizare 3 / 12 RO


Instrucţiuni importante cu privire la siguranţă şi
1 mediu înconjurător
Vă rugăm să citiţi acest manual de lor de ţigară, scrumului din şemineu
instrucţiune în întregime înainte de sau a chibriturilor. Acest lucru poate
a utiliza acest produs! Urmaţi toate cauza un incendiu.
instrucţiunile de siguranţă pentru a •• Nu introduceţi obiecte străine în
evita pericolele ce pot apărea din ca- orificiul de aspirare. Întotdeauna
uza unei utilizări necorespunzătoare! menţineţi priza de aspirare liberă de
Păstraţi manualul de instrucţiuni pentru toate obiectele.
o viitoare utilizare. Dacă produsul va fi •• În timpul curăţeniei nu menţineţi
dat către o parte terţă, atunci şi manu- produsul în poziţie verticală.
alul de instrucţiuni trebuie predat.
•• Nu treceţi produsul peste cablul de
1.1 Siguranţă generală alimentare.
•• Produsul este proiectat doar pentru •• Nu închideţi uşile peste cablul de
utilizare casnică. Garanţia va deveni alimentare.
nulă dacă produsul este utilizat pen- •• Nu trageţi cablul de alimentare
tru scopuri industriale sau comerci- peste muchi ascuţite şi nu-l aplati-
ale. zaţi.
•• Citiţi aceste instrucţiuni pentru a •• Dacă mutaţi produsul în altă ca-
preveni eventuale defecţiuni ale meră, deconectaţi întotdeauna
produsului sau pericolele care pot cablul de alimentare şi transportaţi-l
apărea din cauza unei utilizari neco- utilizând mânerul.
respunzătoare. •• Nu mutaţi produsul prin tragerea
•• Nu utilizaţi pe suprafeţe ude şi nu în- acestuia de cablul de alimentare.
cercaţi să utilizaţi pe obiecte umede. •• Nu utilizaţi niciodată produsul fără
•• Nu utilizaţi produsul în medii umede. camera de praf sau filtru.
•• Nu utilizaţi produsul cu mâinile •• Înlocuiţi filtrul atunci când este ne-
umede. cesar.
•• Acest produs este proiectat pentru •• Înlocuiţi sacul de praf, dacă indica-
aspirarea impurităţilor şi a particu- torul îşi modifică culoarea în roşu.
lelor de praf. Nu încercaţi să utilizaţi •• Întotdeauna scoateţi cablul de ali-
acest produs peste obiecte mari care mentare înainte de curăţenie sau
pot bloca produsul şi deteriora. efectuarea operaţiunilor de întreţi-
•• Nu utilizaţi pentru curăţarea resturi- nere pe produs.

4 / 12 RO Aspirator / Manual De Utilizare


Instrucţiuni importante cu privire la siguranţă şi
1 mediu înconjurător
1.1.1 Siguranţă electrică 1.2 Scopul propus
•• Atunci când este posibil, introduceţi •• Acest produs nu este destinat pen-
cablul de alimentare direct în priză. tru curăţarea oamenilor sau anima-
Evitaţi utilizarea prelungitoarelor sau lelor.
conectorilor multipli.
•• Scoateţi cablul de alimentare după 1.3 Siguranţa copilului
utilizare. Nu deconectaţi de la priză •• Menţineţi produsul departe de copii.
prin tragerea de cablu. •• Produsul nu poate fi utilizat de ur-
•• Nu utilizaţi niciodată produsul dacă mătorii oameni, inclusiv copii: acel
cablul de alimentare este vizibil grup de persoane cu capacităţi
deteriorat. Acesta se aplică de ase- fizice, senzoriale sau mintale limi-
menea dacă produsul a devenit în tate, şi cei cu lipsă de cunoştinţe şi
mod accidental umed. În acest caz, experienţă. Acest lucru nu se aplică
vă rugăm să contactaţi un centru de dacă aceştia au primit instrucţiuni
service. în utilizarea produsului sau dacă îl
•• Dacă cablul de alimentare este ava- utilizează sub supravegherea unei
riat, acesta trebuie să fie înlocuit de persoane responsabile cu siguranţa
către producător, centrul de service lor. Copii trebuie să fie întotdeauna
sau o persoană calificată similar supravegheaţi pentru a se asigura
pentru prevenirea apariţiei perico- că aceştia nu se joacă cu produsul.
lului.

1.1.2 Siguranţa produsului


•• Nu deschideţi produsul sub nicio
circumstanţă. Nu se acordă garanţia
pentru o defecţiune rezultată dintr-o
utilizare necorespunzătoare.

Aspirator / Manual De Utilizare 5 / 12 RO


Instrucţiuni importante cu privire la siguranţă şi
1 mediu înconjurător
1.4 Conform cu Directiva 1.5 Detalii despre ambalaj
WEEE şi de eliminare a Ambalajul produsului este
produselor reziduale fabricat din materiale reci-
Acest produs nu conţine clabile conform Legislaţiei
materiale periculoase sau Naţionale. Nu eliminaţi
interzise specificate în ”Regula- ambalajul împreună cu deşeul mena-
mentul pentru Supervizare a jer sau alte tipuri de deşeuri; aduceţi-l
Produselor Electrice şi Electronice la centre de colectare a ambalajelor
Reziduale” eliberat de către Ministerul specificate de către autorităţile locale.
Mediului şi Planificării Urbane. Conform
cu Directiva WEEE. Acest produs a fost
fabricat în condiţii moderne care sunt
prietenoase cu mediul înconjurător.
Aşadar, la sfârşitul vieţii de serviciu a
produsului nu-l eliminaţi împreună cu
deşeul menajer sau alte tipuri de de-
şeuri. Duceţi produsul la un centru de
colectare pentru reciclarea produselor
electrice şi electronice. Puteţi întreba
la administraţia locală despre aceste
centre de colectare. Ajutaţi în proteja-
rea mediului şi a resurselor naturale
prin reciclarea produselor utilizate.

6 / 12 RO Aspirator / Manual De Utilizare


2 Aspirator
2.1 Imagine de ansamblu
6 19

20
10

3 21

4
7
2

18 16 15 14 13
17

8
1
9

2.1.1. Comenzi şi componente 5


11
1. Perie pardoseală 12
2. Setaţi lungimea tubului telescopic
3. Tub telescopic metalic 2.1.2. Specificaţii tehnice
4. Suport pentru accesorii
Alimentare cu energie: 220-240 V~ 50/60 Hz
5. Mâner pentru transportarea produsului
6. Control de aspirare Putere:
7. Furtun flexibil de aspirare Putere maximă : 1200 W
8. Contact flexibil pentru ataşarea furtunului flexibil. Putere nominală : 1000 W
9. Buton de eliberare container de praf Putere de aspirare : 250 W
10. Mâner Clasă de energie : C nivel
11. Protecţie container de praf Acest produs, 2004/108/CE,
12. Roţi 2006/95/CE, 2009/125/CE,
13. Suport pentru peria de pardoseală 2010/30/EU și 2011/65/EU
14. Filtru evacuare aer directivele europene corespun-
15. Buton pentru pornire şi oprire zătoare.
16. Buton pentru reglare putere aspirare
17. Indicator sac de praf plin
18. Buton pentru extinderea cabului de alimentare Drepturile tehnice şi de modificare a design-ului sunt
19. Perie mobile rezervate.
20. Accesoriu pentru spatii inguste
21. Perie pentru tapiterie
Simbolurile de pe produs sau valorile prezentate în alte documente furnizate cu produsul reprezintă valorile obţinute sub condiţii de laborator conform
standardelor relevante. Aceste valori pot varia fiind bazate pe utilizarea produsului şi a condiţiilor ambientale. Valorile de putere sunt testate la o tensiune
de 240V.

Aspirator / Manual De Utilizare 7 / 12 RO


3 Funcţionare
3.1 Furtun flexibil 3.2.2 Perie de dimensiuni mici/ pentru
Furtunul flexibil (7) reprezintă conexiunea dintre praf
produs şi tubul telescopic metalic. Utilizaţi peria de dimensiuni mici (18) pentru
1. Conectaţi furtunul flexibil la orificiul de aspirare curăţarea mobilei sau ramelor tablourilor. Aceasta
al produsului până când acesta se fixează. poate fi înclinată până la un unghi de 90°.
2. Introduceţi celălalt capăt (mânerul) al furtunului
flexibil în tubul telescopic metalic. 1. Fixaţi peria direct în mânerul pentru transport
(5).
3.2 Tub telescopic metalic 2. Fixaţi în tubul telescopic metalic (3) pentru a
avea un acces mai larg.
1. Tub telescopic metalic (3). Efectuaţi acest lucru
prin împingerea glisorului şi extinderea tubului
la lungimea dorită.
2. Pentru blocare, eliberaţi glisorul.

3.2.3 Accesoriu spaţii înguste


Utilizaţi accesoriul (19) pentru curăţarea locurilor
3.2.1 Peria cu acces dificil.
Peria pentru pardoseală de înaltă calitate fabri- 1. Fixaţi accesoriul în mânerul pentru transport
cată de compania WESSEL-WERK se deosebeşte (5).
printr-o putere de aspirare excelentă. 2. Fixaţi accesoriul în tubul telescopic metalic (3)
pentru a avea un acces mai larg.
Design-ul elegant, compact şi uşor permite pro-
prietarului o manevrare uşoară şi confortabilă.
Pedala mare facilitează schimbarea uşoară
pentru adaptarea la tipul de pardoseală. Potrivită
pentru toate tipurile de covoare şi suprafeţe dure.
1. Fixaţi peria pardoseală (7) în tubul telescopic 3.2.4 Accesoriu de aspirare pentru
metalic (3). mobila tapiţată
2. Apoi fixaţi peria in funcţie de tipul de
pardoseală. Utilizaţi accesoriul de aspirare (20) pentru curăţa-
rea mobilei tapiţate.
1. Fixaţi accesoriul (20) direct în mânerul pentru
transport (5).
2. Fixaţi accesoriul în tubul telescopic metalic (3)
pentru a avea un acces mai larg.

8 / 12 RO Aspirator / Manual De Utilizare


3 Funcţionare
Verificaţi dacă tensiunea principală scrisă pe plă- 3.4 Comutarea pornit şi oprit.
cuţa de tensiune (în partea inferioară a produsu- 1. Desfăşuraţi lungimea necesară a cablului de
lui) se potriveşte cu tensiunea principală locală. alimentare.

3.3 Pregătirea
Produsul este furnizat cu sacul de praf deja mon-
tat. Odată ce aţi asamblat componentele indivi-
duale, produsul este pregătit pentru utilizare.
1. Fixaţi furtunul flexibil în orificiul de contact al
containerului de praf.
Pentru eliminarea furtunului elastic

C (7), apăsaţi butoanele de deblocare


de pe partea laterală a contactul
plug-in şi apoi trageţi de furtun. ATENŢIE: Lungimea maximă a

A
2. Introduceţi celălalt capăt al furtunului flexibil în cablului de alimentare este indicată
tubul telescopic metalic (3). de către semnul roşu. Nu încercaţi
să trageţi cablul de alimentare după
semnul de culoare roşie.
2. Introduceţi cablul de alimentare în priza de
perete.
3. Porniţi aspiratorul prin apăsarea butonului(15).
4. Setaţi puterea de aspirare necesară (16).

3. Introduceţi peria necesară sau accesoriile în


capătul inferior al tubului telescopic metalic
(3).
Ajustaţi toate conexiunile con-

C
tactului plug-in cu ajutorul unei
împingeri şi o mişcare de rotire şi
desfaceţi-le utilizând o mişcare de
tragere şi de răsucire.
5. După utilizare, apăsaţi butonul (15) pentru
oprirea produsului şi scoateţi cablul de
alimentare din priza de perete.

Aspirator / Manual De Utilizare 9 / 12 RO


3 Funcţionare
3.5.2 Cablul de alimentare

A
ATENŢIE: Dacă produsul nu este
utilizat, deconectaţi ştecherul de la 1. Scoateţi cablul de alimentare din priza de
priza de perete. perete.
2. Menţineţi cablul de alimentare cu ajutorul
3.5 Control de aspirare unei singure mâini şi apăsaţi butonul (18),
Controlul de aspirare (6) este amplasat pe mâ- menţineţi-l apăsat.
nerul pe care îl puteţi manevra cu ajutorul dege- 3. Dirijaţi cu atenţie cablul de alimentare înapoi.
tului. Dacă controlul este închis complet, puterea ATENŢIE: Întotdeauna retrageţi
maximă de aspirare este atinsă. cablul de alimentare cu grijă
Totuşi, în unele cazuri este recomandat să aveţi
o putere de aspirare mai mică, în momentul
când curăţaţi un material, tapiţerie sau covoare
A întrucât apăsarea pe o singură par-
te a butonului (18) şi o viteză mare
de înfăşurare pot cauza mişcări ale
cablului nespecificate.
cu franjuri. Deschideţi clapeta dacă şi când aveţi
nevoie.

3.5.1 Afişaj nivel praf


Acest afişaj (17) prezintă cantitatea de praf din
sacul de praf. Dacă afişajul semnalizează mai
mult de 50% sacul de praf trebuie să fie înlocuit.

10 / 12 RO Aspirator / Manual De Utilizare


4 Curăţarea şi depozitarea
4.1 Înlocuirea sacului de praf Testaţi produsul după înlocuirea sa-

C
Dacă indicatorul (17) de pe containerul de praf cului de praf. Dacă indicatorul (17)
îşi modifică culoarea în roşu, trebuie să înlocuiţi prezintă încă culoarea roşie, furtu-
nurile şi filtrul sunt blocate (vedeţi
sacul.
secţiunea următoare).
1. Scoateţi cablul de alimentare din priza de
Trebuie să utilizaţi saci de praf pro-

C
perete.
2. Deschideţi containerul de praf prin apăsarea duşi de compania Swirl®*, de ti-
butonului (9) de pe containerul de praf şi pul Y 05®* pentru aspiratorul BKS
ridicaţi protecţia. 1430 T.
3. Împingeţi suportul filtrului către interior. ATENŢIE: Nu porniţi produsul fără

A
un sac de praf. Protecţia contai-
nerului de praf nu poate fi închisă
decât dacă un sac de praf a fost
introdus.

4.2 Curăţaţi sau înlocuiţi filtrul.


ATENŢIE: Sacul de praf şi filtrul

A trebuie să fie introduse înainte de


pornirea produsului sau în caz con-
trar motorul va fi avariat.
4. Sigilaţi sacul de praf prin apăsarea.
5. Eliminaţi sacul de praf sigilat. 4.2.1 Curăţaţi filtrul de pe
containerul de praf (filtrul de

A ATENŢIE: Nu încercaţi să goliţi şi


să reutilizaţi sacul de praf.
6. Introduceţi un nou sac de praf în suport.
protecţie a motorului)
1. Deschideţi containerul de praf prin apăsarea
butonului (9) de pe containerul de praf şi
7. Închideţi protecţia containerului de praf. ridicaţi protecţia.
2. Trageţi de sacul de praf din compartiment,
eliminaţi-l si sigilaţi-l.
3. Trageţi de suportul filtrului.

Aspirator / Manual De Utilizare 11 / 12 RO


4 Curăţarea şi depozitarea

C
4. Scuturaţi filtrul, apoi spălaţi-l utilizând apă Filtrul de evacuare ar trebui să fie
caldă cu săpun, clătiţi-l bine şi lăsaţi-l în aer să înlocuit la fiecare şase la nouă luni
se usuce. sau mai rapid dacă este necesar.

C Spălarea frecventă rezultă în uzură


şi rupere a filtrelor.

4.3 Depanare
Produsul este echipat cu separator cu siguranţă,
care închide automat motorul dacă acesta se
supraîncălzeşte. În acest caz, efectuaţi paşii
următori:

A
ATENŢIE: Nu introduceţi filtrul în 1. Opriţi produsul şi deconectaţi ştecherul de la
maşina de spălat şi nu îl uscaţi cu priza de perete.
un uscător de păr. 2. Căutaţi cauza pentru supraîncălzire (furtunuri/
tuburi blocate, filtru prăfuit etc.).

A
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că filtrul este
uscat complet înainte de a-l intro- 3. Eliminaţi toate blocajele, dacă este necesar
duce înapoi în aspirator. înlocuiţi sacul de praf sau curăţaţi filtrul
4. Lăsaţi motorul să se răcească pentru o
5. Dacă este necesar plasaţi noul filtru în suport perioadă de aproximativ 30 - 40 minute.
şi introduceţi suportul înapoi în aspirator.
6. Înlocuiţi sau schimbaţi sacul de praf. 5. Apoi reconectaţi produsul şi porniţi-l. Ar trebui
să funcţioneze.
4.2.2.Curăţaţi filtrul ventilatorului de 6. Dacă produsul nu poate fi pornit, aşteptaţi timp
de 20 de minute şi apoi încercaţi din nou.
evacuare 7. Dacă produsul nu doreşte să pornească, vă
1. Eliminaţi suportul filtrului prin apăsarea rugăm să consultaţi dealer-ul sau centrul de
butonului de eliberare (din partea inferioară a service al companiei ARCTIC.
produsului).
2. Scoateţi filtrul din suportul acestuia. 4.4 Depozitarea
3. Scuturaţi filtrul, apoi spălaţi-l utilizând apă
caldă cu săpun, clătiţi-l bine şi lăsaţi-l în aer să Produsul trebuie depozitat în poziţia prezentată
se usuce. mai jos.

A
ATENŢIE: Nu introduceţi filtrul în
maşina de spălat şi nu îl uscaţi cu
un uscător de păr.

A
ATENŢIE: Asiguraţi-vă că filtrul este
uscat complet înainte de a-l intro-
duce înapoi în aspirator.
Filtrul din containerul de praf ar tre-

C bui să fie înlocuit la fiecare şase


luni sau mai devreme dacă este ne-
cesar.

12 / 12 RO Aspirator / Manual De Utilizare


www.beko.ro
www.dealers.arctic.ro