Sunteți pe pagina 1din 16

CONTRACT nr.

__________
cu privire la finanțarea și executarea proiectului de cercetări științifice

_____________ 2018 mun. Chișinău

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării cu sediul în mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări
Naţionale nr. 1, denumit în continuare „Autoritate contractantă finanţatoare” în persoana Ministrului
Monica BABUC, care activează în baza Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie
2014 şi Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004, Agenţia
Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare denumită în continuare „Autoritate contractantă
coordonatoare”, în persoana Directorului General dr. Viorica Boaghi, care activează în baza Codului
cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004 şi a Regulamentului cu privire la organizarea
şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
196 din 28.02.2018, pe de o parte şi Institutul de Filologie cu sediul bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1,
denumit în continuare „Contractor”, în persoana dr. hab. Vasile BAHNARU, pe de altă parte, au
încheiat prezentul Contract de finanţare şi executare a proiectului, denumit în continuare „Contract”, în
vederea realizării Proiectului Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context
european şi universal, din cadrul direcției strategice ,,Patrimoniul național și dezvoltarea societății’’
16.06, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 15.817.06.07F.
Proiectul a fost aprobat pentru finanțare pentru anul 2018 prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018,
nr. 289 din 15.12.2017.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Constituie finanțarea și executarea cercetărilor științifice în vederea elaborării și implementării
lucrărilor, tehnologiilor, schemelor, mostrelor experimentale, serviciilor etc., conform obiectivelor
specificate în proiect și în anexa 1 și 2 parte integrantă a Contractului.

II. TERMENUL DE EXECUTARE


2.1 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la 31.12.2018.
2.2 Contractorul va realiza volumul integral al lucrărilor specificate în anexa 1, conform planului
calendaristic prezentat în anexa 2, părți integrante ale Contractului.
2.3. Termenul de realizare a Proiectului este31.12.2018.

III. COSTUL LUCRĂRILOR ŞI ORDINEA EFECTUĂRII DECONTĂRILOR


3.1 Costul total al contractului constituie: 3365.5 (trei milioane trei sute șaizeci și cinci mii cinci
sute lei), dintre care:
a) de la bugetul de stat în anul 2018 pentru efectuarea lucrărilor specificate în anexa 2 Autoritatea
contractantă finanțatoare va transfera Contractorului suma de 3365.5 mii lei (trei milioane trei sute
șaizeci și cinci mii cinci sute lei)
b) din venituri colectate ―
c) În cazul modificării Legii bugetului de stat pentru anul 2018 volumul anual al alocațiilor
pentru executarea cercetărilor științifice ce reprezintă obiectul prezentului contract cu finanțare din
bugetul de stat poate fi majorat sau micșorat conform legislației în vigoare.
d) Mijloacele financiare de la bugetul de stat pentru finanțarea și executarea proiectului
neutilizate către finele anului de Contractor sunt restituite în bugetul de stat.

1
3.2 Mijloacele financiare pentru realizarea proiectului vor fi decontate eșalonat conform actului de
prestare a serviciului, graficului și volumului lunar de finanțare specificate în anexa nr.3, parte integrantă
a Contractului.
3.3 Contractorul este obligat să țină o evidentă riguroasă și detaliată a mijloacelor financiare
destinate activităților derulate în cadrul Contractului conform devizului de cheltuieli, prezentat în anexa 3,
parte integrantă a contractului, și utilizează aceste mijloace în exclusivitate pentru operațiile legate de
realizarea activităților incluse în Contract.

IV. RESPONSABILITATEA PĂRŢILOR


4.1 În caz de neexecutare sau executare incompletă a obligațiilor contractuale, părțile poartă răspundere, în
conformitate cu legislația în vigoare și prezentul contract.
4.2 Contractorulși directorul de proiect poartă răspundere pentru componența echipei și anume:
a) pentru componența echipei și corespunderea listei executorilor din prezentul contract cu lista executorilor
din proiectul aprobat;
b) asigurarea cotei părți de minimum 30% a personalului angajat cu grad științific din numărul total
al executorilor încadrați în procesul de cercetare;
c) calitatea rapoartelor științifice semestriale, a raportului științific anual cu anexarea tuturor
documentelor justificative;
d) calitatea produselor/rezultatelor finale prevăzute în condițiile contractului.
4.3 Cota parte a modificărilor personalului încadrat în procesul de cercetare, pe parcursul
implementării proiectului, nu va depăși 25% din lista integrală pe an. Toate modificările de personal vor
fi avizate de consiliul științific/senatul instituției contractante și aprobate în prealabil de către Autoritatea
contractantă coordonatoare.
4.4 Prevederile p.4.3 nu se aplică în cazul plecării membrului echipei în concediu de maternitate
și/sau concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani, sau în cazul de deces a membrului de
echipă.
4.5 Toate modificările la nivel de articole în devizul de cheltuieli vor fi avizate în prealabil de
consiliul științific/senatul instituției contractanteși coordonate cu Autoritatea contractantă finanțatoare.
4.6 Cheltuielile supuse modificărilor pot fi efectuate doar după respectarea procedurii indicate în
punctul 4.5.
4.7 Autoritatea contractantăfinanțatoare poartă răspundere pentru finanțarea integrală a lucrărilor
realizate, în conformitate cu anexele 2 și 3 ale prezentului contact.
4.8 Autoritatea contractantă coordonatoare este în drept să solicite de la Autoritatea contractantă
finanțatoare sistarea finanțăriiși aceasta se obligă să sisteze finanțarea proiectului în termen de până la 30
zile calendaristice de la recepționarea demersului, dacă în procesul realizării Contractului se constată:
a) neprezentarea raportului științific intermediar/anual în modul prevăzut în pct.5.1 lit.a).
b) în cazul neaprobăriirezultatelor științifice în cadrul proiectului.
4.9 Autoritatea contractantă finanțatoare de comun acord cu autoritatea contractantă
coordonatoare decide asupra sistării finanțării.
4.10 Contractorul se obligă să restituie în termen de 10 zile lucrătoare, sumele primite care nu sunt
justificate prin documentele de raportare, prezentate Autorității contractante finanțatoare.

V. MODUL DE PREDARE-RECEPŢIE A LUCRĂRILOR


5.1 Contractorul prezintă dările de seamă, după cum urmează:
a) Autorității contractante coordonatoare în termen de până la 15 zile calendaristice de la încheierea
semestrului, raportul științific semestrial, aprobat de consiliul științific/senatul instituției contractorului.
b) Autorității contractantefinanțatoare în termen de până la data de 15 februarie a anului următor
raportul financiar anual, cu anexarea tuturor documentelor justificative și raportului științific anual
aprobat de Autoritatea contractantă coordonatoare.
5.2 La finalizarea proiectului Contractorul prezintă Autorității contractante coordonatoare și
Autorității contractantefinanțatoare raportul științific final, aprobat de consiliul științific/senatul

2
instituției contractorului, cu anexarea setului de documente și a produselor/rezultatelor finale prevăzute în
condițiile contractului.
5.3 Contractorul are obligația să informeze Autoritatea contractantă finanțatoare și Autoritatea
contractantă coordonatoare, în termen de 5 zile calendaristice, despre orice circumstanță apărută pe
parcursul realizării proiectului/programei, care pune în pericol finalizarea acestora în termenul stabilit sau
în limita sumelor alocate. În acest caz părțile, în termen de 10 zile calendaristice, stabilesc prin acord
adițional la contractul de finanțare a lucrărilor științifice măsurile care se impun, inclusiv rezilierea
contractului.
5.4 Rapoartele semestriale și finale vor fi întocmite conform GOST-ului 7.32-2001 (aprobat prin
Hotărârea Departamentului Standardizare și Metrologie nr. 1170-ST din 10 septembrie 2002 și pus în
aplicare pe teritoriul Republicii Moldova ca Standard național de la 15 decembrie 2002).

VI. CONFIDENŢIALITATEA ȘI DREPTURILE PATRIMONIALE


6.1 Pe parcursul executării Contractului, Autoritatea contractantă finanțatoare și Autoritatea
contractantă coordonatoare își asumă răspunderea să nu divulge, fără consimțământul în scris al
Contractorului, informațiileconfidențiale ce țin de lucrările efectuate în cadrul Contractului.
6.2 Toate drepturile patrimoniale asupra obiectelor de proprietate intelectuală create în cadrul
lucrărilor specificate în Contract aparțin Contractorului. Drepturile nepatrimoniale (de autor) asupra
elaborărilor și rezultatelor obținute în cadrul lucrărilor specificate în Contract vor
aparține autorilor elaborărilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
6.3 Contractorul va publica rezultatele obținute cu includerea referinței la contractul în cadrul căruia
au fost obținute.

VII. MODIFICAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI


7.1 În cazul modificării esențiale a condițiilor de administrare, conform actelor normative în vigoare,
fiecare dintre părți are dreptul să inițieze modificarea sau completarea prezentului contract. Modificările
și completările vor fi perfectate printr-un acord adițional semnat de părți. Dacă una din părți refuză să
încheie acordul respectiv, ea este obligată să argumenteze în scris refuzul său.
7.2 Acțiunea prezentului contract încetează:
a) la data expirării termenului;
b) prin acordul scris al părților;
c) din inițiativa Autorității contractante finanțatoare de comun acord cu Autoritatea de contractantă
coordonatoare, până la expirarea termenului prezentului contract, dacă în procesul verificării executării
lucrărilor se depistează anumite încălcări și abateri de la programul de realizare, ce influențează negativ
realizarea cu succes a proiectului;
d) din inițiativa Contractorului, cu avizarea prealabilă a Autorității contractante finanțatoare și
Autorității contractantă coordonatoare. În cazul încetării neargumentate a Contractului sumele achitate
vor fi returnate de contractor.
e) în alte temeiuri prevăzute de legislația în vigoare.
7.3 Directorul de proiect poate fi eliberat din funcție, cu avizarea lui prealabilă în scris, cu o lună
înainte, din inițiativa Autorității contractante finanțatoare de comun acord cu Autoritatea contractantă
coordonatoare, până la expirarea termenului de valabilitate a contractului, în cazul:
a) încălcării repetate, pe parcursul unui an, de către directorul de proiect, a obligațiilor sale
contractuale, inclusiv financiare;
b) neexecutării sau executării necorespunzătoare a programul de activitate (anexa 1 a prezentului
contract) și a planului de implementare pentru fiecare an;
c) în baza temeiurilor prevăzute de legislația în vigoare.
7.4 Directorul de proiect are dreptul la demisie, înainte de expirarea termenului de valabilitate a
prezentului contract, cu informarea în scris cu o lună înainte a Autorității contractante finanțatoare și
Autorității contractante coordonatoare.

3
7.5 Contractorul nu poate să transmită dreptul de executare a Contractului unor părți terțe, fără
consimțământul în scris al Autorității contractante finanțatoare și Autorității contractantă
coordonatoare.
VIII. LITIGII
8.1 Nici o parte nu este considerată că își încalcă obligațiile în cadrul contractului de finanțare, dacă
realizarea unor astfel de obligații este împiedicată de împrejurări de forță majoră.
8.2 Litigiile apărute pe parcursul executării Contractului se soluționează amiabil prin acordul
părților, în caz contrar vor fi examinate conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

IX. DISPOZIŢII FINALE


9.1 Prezentul Contract este realizat în 4 exemplare în original, în limba de stat a R. Moldova, care se
remit: Contractorului (un exemplar), Autorității contractante finanțatoare (două exemplare), Autorității
contractante coordonatoare (un exemplar), fiecare dintre aceste exemplare având putere juridică similară.
9.2 Contractul se păstrează timp de 5 ani din momentul încheieriiacestuia.
9. 3 Anexele sunt parte integrantă la contract (se anexează):
a) anexa nr. 1: Programul de realizare pe întreaga perioadă a proiectului;
b) anexa nr. 2: Planul calendaristic pe anul curent;
c) anexa nr. 3: Devizul de cheltuieli pe anul curent pe articole de cheltuieli cu descifrările
corespunzătoare.

X. RECHIZITELE PĂRŢILOR
AUTORITATEA CONTRACTANTĂ CONTRACTOR:
FINANȚATOARE:

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării XXXXXXXXXXXXXXXXX


Adresa: Piața Marii Adunări Naționale nr. 1 Adresa: Ştefan cel Mare şi Sfânt 1
Tel.: (22) 23 33 20 / 233076 Tel.: (22)27 27 19
Cod fiscal: 1006601000107 Cod fiscal: 1006600025255
IBAN: MD21TRPBAA222930I15326AC IBAN:
Codul băncii: TREZMD2X Codul băncii: TREZMD2X

Ministru Directorul
_________________ Monica BABUC __________________ Vasile Bahnaru
(semnătura) (semnătura)

Secţia financiar-administrativă Directorul proiectului


___________________ Mihai Cimpoi
_____________________ Olga SOGA
(semnătura) (semnătura)

Contabil/economist
___________________ Viorica Haritonov
(semnătura)
L.Ş. L.Ş.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ COORDONATOARE:


Agenția Naţionalăpentru Cercetare și Dezvoltare
Director General

_____________________
(semnătura)
L.Ş.
4
Anexa nr. 1
la Contractul de finanțare nr. ____
din „___” ___________ 2018

PROGRAMUL DE REALIZARE
a activităților din cadrul proiectului Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii
în context european şi universal
pe anii 2015– 2018

Denumirea Conținutul Executorii Termenul de Rezultatele Modul şi locul


etapelor de etapei realizare preconizate implementării
realizare a (până la 200
cuvinte/etapă)
proiectului
I. Acad. Mihai 01.01. 15 1.Relevarea 1.Participare
1.Investigarea 1.Elaborarea Cimpoi, 31.12. 15 forţei estetice la conferinţe
cadrului tematic: instrumentarul dr. h. Andrei a tradiţiei ca naţionale şi
spiritus loci legat ui critico- Ţurcanu, factor internaţionale;
de tradiţie, peisaj, teoretic de dr. h. predominant participare la
pastel, natură în cercetare a Alexandru al luptei cu emisiuni tv şi
literatura şaizecistă problemelor Burlacu, dogma radio;
2.Documentarea legate de dr. h. Ion totalitară. elaborare de
prealabilă şi spiritus loci în Ciocanu, 2.Elaborarea note de curs
identificarea literatura m. cor. bazei de date care să
cadrelor şaizecistă Nicolae la fiecare ilustreze
metodologice ale 2.Alcătuirea Bileţchi, subcompartim rezultatele
cercetării. ariilor de dr. Nina ent, ştiinţifice în
3. Identificarea şi referinţe Corcinschi, elaborarea şi cadrul
consemnarea bibliografice dr. Ludmila finalizatrea proiectului de
materialelor şi Şimanschi, monografiei cercetare.
etnofolclorice din documentare dr. Felicia Dialogistica Locurile
Arhivele de în bibliotecile Cenuşă, textului literar de
Folclor ale din ţară şi de Vitalie şi a unei implimentare:
Republicii peste hotare la Răileanu, variante de Institutul de
Moldova şi temele Maria lucru a unui Filologie al
constituirea subcompartim Pilchin,, studiu sintetic AŞM (Sala
fondului principal entelor: Silvia Berdan, despre Mică şi Sala
de informaţie dialogistică, dr. hab. cronotop şi Azurie);
4. Stabilirea naratologie, Anatol relevanţa sa Universitatea
cadrului tematic. psihanaliză, Gavrilov, hermeneutico- Pedagogică de
Selectarea imagologie, dr. hab. Ion literară. Stat „Ion
materialului poststructurali Plămădeală, 3. Creangă”,
istorico-literar. sm, dr. Dumitru Investigarea Universitatea
Documentare delimitarea şi Apetri, fondurilor de Stat din
sistematizarea dr. Galina disponibile de Moldova etc.
aparatului Aniţoi, materiale 2.Elaborarea
conceptual şi dr. hab. etnofolclorice unor articole
metodologic Aliona Grati, (manuscrise, ştiinţifice în
al dr. Sergiu înregistrări revistele
principalelor Cogut, sonore, video naţionale şi
teorii dr. Olesea şi foto) în internaţionale,
contemporane Gîrlea, vederea participarea
5
ale textului drd. Oxana stabilirii cu rapoarte la
3 Depistarea Diacon, volumului conferinţe şi
materialelor dr. Iulian Filip, principal de simpozioane
etnofolclorice; dr. hab. informaţie, ştiinţifice de
documentarea Nicolae documentarea nivel
fiecărui Băieşu, fiecărui republican sau
segment dr. Grigore segment internaţional
folcloric Botezatu, folcloric 3.
înscris în dr. Ion înscris în Valorificarea
manuscrisele Buruiană, manuscrisele materialelor
de folclor ale dr. Victor de folclor ale depozitate în
Sectorului de Cirimpei, Sectorului de Arhiva de
Folcloristică Mariana Folcloristică Folclor a
(anii Cocieru, (anii Sectorului de
înregistrării Pavel Popa, înregistrării Folcloristică
1945-1947), Ştefan 1945-1947), al IF, AŞM
continuarea Sofronovici, suplinirea etc.
suplinirii dr. hab., acad., Arhivei de 4. Elaborarea
Arhivei de Haralambie Folclor a unor articole
Folclor a Corbu, Institutului de ştiinţifice
Institutului de dr. Vlad Filologie cu pentru
Filologie cu Caraman, documente revistele
documente Svetlana noi în format naţionale şi
noi în format Korolevski, electronic internaţionale.
electronic Miroslava 3. Pregătirea Participarea
(prin activităţi Luchancicova seriei de cu rapoarte la
permanente drd. Dan articole la conferinţe şi
de digitizare, Verejanu, tema simpozioane
tezaurizare şi Galina Literatura ştiinţifice
cercetări de Handrabura, română republicane /
teren) Veronica premodernă şi internaţionale.
4. Precizarea Muntean. modernă în
instrumentarul dialog
ui critic de european şi
cercetare şi universal prin
stabilirea valori,
reperelor personalităţi,
istorico- interrelaţii
documentare
şi estetico-
artistice ale
procesului
literar din
perioada
premodernă şi
modernă.
II Acad. Mihai 01.01. 16
1.Investigarea 1.Elucidarea Cimpoi, 31.12. 16 1.Reconstrucţi 1.Participare
imaginii umanului: cadrului dr. h. Andrei a sistemului la conferinţe
personajul, eul estetic al Ţurcanu, de relaţii ale naţionale şi
liric şi relaţia lui reprezentării dr. h. omului cu internaţionale;
cu lumea (semenii, umanului în Alexandru mediul social, participare la
6
sinele etc.), din literatura Burlacu, geografic şi emisiuni tv şi
perspectiva şaizecistă dr. h.. Ion cultural în radio;
fiecărui gen literar 2. Elucidarea Ciocanu, perspectiva elaborare de
investigat. teoretică şi m. cor. detaşării de note de curs
2.Analiza, sistematizarea Nicolae imaginea sa care să
procesarea şi unor Bileţchi, univocă din ilustreze
interpretarea concepte- dr. Nina literatura rezultatele
teoretică a datelor cheie din Corcinschi, totalitaristă ştiinţifice în
disponibile teoriile dr. Ludmila 2.Analize ale cadrul
3. Definitivarea contemporane Şimanschi, stadiului proiectului de
fişierului ale textului: dr. Felicia actual al cercetare.
(paşapoarte, metalingvistic Cenuşă, cercetărilor Locurile de
registre, cataloage) a, dialogistica, Vitalie din ştiinţa implimentare:
pentru fiecare psihanaliza, Răileanu, contemporană Institutul de
unitate arhivistică naratologia, Silvia Berdan, a textului, Filologie al
(specie şi gen poststructurali Nadejda identificate AŞM (Sala
folcloric) smul, Ivanov, conceptele Mică şi Sala
4. Redactarea unor imagologia, dr. hab. psihanalitice Azurie);
compartimente sociocritica Anatol în cercetarea Universitatea
tematice. (cuvinte- Gavrilov, literară şi Pedagogică de
cheie: dr. hab. Ion proiectul Stat „Ion
text/intertext, Plămădeală, heideggerian Creangă”,
sens, arhetip, dr. Dumitru al Universitatea
hermeneutică Apetri, hermeneuticii de Stat din
ontologică, dr. Galina ontologice Moldova etc
câmp Aniţoi, 3. Elaborarea 2. Scrierea şi
discursiv, dr. hab. fişierelor publicarea
dialogitate vs. Aliona Grati, sistematice unor articole
dialogism, dr. Sergiu 4. Pregătirea ştiinţifice la
cititor model, Cogut, unei serii de temele
ideologem, dr. Olesea articole la proiectate în
imaginar, Gîrlea, tema revistele de
sociogramă, drd. Oxana Literatura profil.
imago ş.a.) Diacon/Popa, română Participări cu
3. Elaborarea dr. Iulian Filip, premodernă şi rapoarte la
fişierelor dr. Grigore modernă în conferinţe
specifice Botezatu, dialog ştiinţifice
pentru fiecare dr. Ion european şi 3.
unitate Buruiană, universal prin Valorificarea
arhivistică dr. Victor valori, materialelor
identificată, Cirimpei, personalităţi, depozitate în
continuarea dr. Mariana interrelaţii Fondul de
suplinirii Cocieru, Folclor al
Arhivei de Pavel Popa, CNCPPCI, al
Folclor a Ştefan Institutului
Institutului de Sofronovici, Patrimoniului
Filologie cu Elena Cultural etc.
documente Șestacov, 4. Elaborarea
noi în format Haralambie unor articole
electronic Corbu, ştiinţifice
(prin activităţi dr. Vlad pentru
permanente Caraman, revistele
7
de digitizare, Svetlana naţionale şi
tezaurizare şi Korolevski, internaţionale.
cercetări de Miroslava Participarea
teren) Luchancicova cu rapoarte la
4. Elucidarea Dan Verejanu, conferinţe şi
teoretică, Galina simpozioane
definirea Handrabura. ştiinţifice
cadrului republicane /
estetic al internaţionale
reprezentării
umanităţii în
literatura
română
premodernă şi
modernă
(Miron
Costin. Ion
Neculce.
Dimitrie
Cantemir. Ion
Creangă.
Mihai
Eminescu.
Mihail
Sadoveanu.
Ioan Slavici.
Constantin
Stere. Lucian
Blaga.
Constantin
Noica ş.a.).
III 1.Investigarea Dr. hab., 01.01. 17 1.Refacerea 1.Participare
1. Reflectarea rezultatelor acad., Mihai 31.12. 17 traseului la conferinţe
fracturilor artistice a Cimpoi, literar al naţionale şi
ontologice produse fracturilor dr. h. Andrei dezontologiză internaţionale;
în urma ontologice din Ţurcanu, rii umane în participare la
totalitarismului în totalitarism dr. h. comunism emisiuni tv şi
literatura perioadei reflectate de Alexandru (perioada radio;
1955-1975 literatura Burlacu, anilor elaborare de
2. Realizarea şaizecistă dr. h.. Ion şaizeci). note de curs
studiilor 2. Analiza şi Ciocanu, 2. care să
preconizate interpretarea m. cor. Sistematizarea ilustreze
(aspectul teoretic) istoric- Nicolae celor mai rezultatele
3. Inventarierea comparată a Bileţchi, importante ştiinţifice în
bibliografică a contribuţiilor dr. Nina concepte din cadrul
materialelor lui H.-G. Corcinschi, hermeneutica proiectului de
etnofolclorice Gadamer şi P. dr. Ludmila ontologică şi cercetare.
publicate şi inedite Ricoeur la Şimanschi, cea Locurile de
(de arhivă) (1945- dezvoltarea dr. Felicia dialogistică implimentare:
1955) hermeneuticii Cenuşă, conform Institutul de
4.Continuarea dialogistice; a Vitalie principiului Filologie al
redactării şcolii Răileanu, nou de AŞM (Sala
8
compartimentelor freudiene de Silvia Berdan, sistematizare Mică şi Sala
tematice. la Paris; Dr. Nadejda în ansambluri Azurie);
elucidarea Ivanov, triadice de Universitatea
raporturilor dr. hab. termeni/noţiu Pedagogică de
dintre Anatol ni Stat „Ion
sociologie şi Gavrilov, generale/conc Creangă”,
sociocritică; dr. hab. Ion epte Universitatea
evidenţierea Plămădeală, individuale de Stat din
relevanţei dr. Dumitru elaborat în Moldova etc
metodice şi Apetri, lucrările sale 2. Elaborarea
metodologice dr. Galina de dr. hab. şi publicarea
a conceptelor Aniţoi, An. Gavrilov. unor studii
examinate în dr. hab. Vor fi puse în ştiinţifice în
abordarea/ana Aliona Grati, evidenţă revistele de
liza textelor dr. Sergiu validitatea profil
literare Cogut, istorico- acreditate
3. dr. Olesea literară şi domeniu.
Inventarierea Gîrlea, relevanţa 3.Participări
bibliografică a drd. Oxana critic- la conferinţe
materialelor Diacon/Popa, interpretativă şi
etnofolclorice dr. Iulian Filip, ale simpozioane
publicate şi dr. hab. conceptelor şi ştiinţifice
inedite (de Nicolae metodelor naţionale şi
arhivă) (1945- Băieşu, teoretice pe internaţionale,
1955), dr. Grigore texte din Valorificarea
continuarea Botezatu, literatura materialelor
suplinirii dr. Ion naţională şi depozitate în
Arhivei de Buruiană, mondială. Arhiva de
Folclor a dr. Victor 3.Întocmirea Folclor a
Institutului de Cirimpei, unui inventar AMTAP;
Filologie cu dr. Mariana bibliografic Muzeul
documente Cocieru, cu referire la literaturii
noi în format Pavel Popa, compartiment române „M.
electronic Ştefan ul şi perioada Kogălniceanu
(prin activităţi Sofronovici, investigată ” etc
permanente Elena 4. Vor fi 4. Elaborarea
de digitizare, Șestacov, pregătite o unor articole
tezaurizare şi Haralambie serie de ştiinţifice
cercetări de Corbu, articole la pentru
teren) dr. Vlad tema revistele
4.Cercetarea Caraman, Literatura naţionale şi
dimensiunii Svetlana română internaţionale.
europeane şi Korolevski, premodernă şi Participarea
semnificaţiei Miroslava modernă în cu rapoarte la
multivalorice Luchancicova dialog conferinţe şi
a cuvântului Dan european şi simpozioane
în operele Verejanu, universal prin ştiinţifice
scriitorilor Cristina valori, republicane /
premoderni şi Dicusară personalităţi, internaţionale
moderni. interrelaţii
IV 1.Sintetizarea Dr. hab., 01.01. 18 1.Sintetizarea 1.Participare
1.Paradigma 60- cadrului acad. Mihai 31.12. 18 rezultatelor la conferinţe
9
istă. Generalizări. teoretic al Cimpoi, ştiinţifice în naţionale şi
Pregătirea paradigmei dr. h. Andrei studiul internaţionale;
studiului şaizeciste. Ţurcanu, monografic participare la
monografic 2. dr. h. istorico-literar emisiuni tv şi
„Fenomenul Definitivarea Alexandru despre radio;
șaizecismul în unei ample Burlacu, fenomenul elaborare de
literatura lucrări pe dr. h. Ion şaizecist: note de curs
basarabeană. marginea Ciocanu, „Şaizecismul care să
(Fenomenologia contribuţiilor m. cor. în literatura ilustreze
unei paradigme lui M. Bahtin Nicolae basarabeană. rezultatele
artistice) la Bileţchi, (Fenomenolog ştiinţifice în
2. Redactarea fundamentare dr. Nina ia unei cadrul
studiilor proiectate a Corcinschi, paradigme proiectului de
şi discutarea hermeneuticii dr. Ludmila artistice). cercetare.
acestora dialogistice; Şimanschi, 2. Va fi Locurile de
3. Continuarea încheierea dr. Felicia definitivată o implimentare:
elaborării unor studiilor Cenuşă, monografie Institutul de
prezentări despre Şcoala Vitalie dedicată Filologie al
specializate, a freudiană din Răileanu, dr. contribuţiilor AŞM (Sala
producţiilor CD-R, Paris şi Ivanov lui M. Bahtin Mică şi Sala
DVD-R care psihanaliza Nadejda, la Azurie);
includ repertoriul lacaniană; dr. hab. fundamentare Universitatea
folcloric avatarurile Anatol a Pedagogică de
tradiţional şi arhetipului Gavrilov, hermeneuticii Stat „Ion
contemporan demonologic dr. hab. Ion dialogistice; Creangă”,
românesc. în romanul Plămădeală, vor fi Universitatea
4.Pregătirea pentru modern; dr. Dumitru finalizate de Stat din
tipar a volumului carnavalescul Apetri, studii pe Moldova etc
colectiv de studii în naratologia dr. Galina marginea 2. Publicarea
Literatura română modernă; Aniţoi, psihanalizei de articole şi
premodernă şi sociocritica dr. hab. arhetipale şi a lucrări
modernă în dialog franceză şi Aliona Grati, celei ştiinţifice la
european şi poststructurali dr. Sergiu structurale temele
universal. smul Cogut, lacaniene; a compartiment
3. Elaborarea dr. Olesea naratologiei ului, validarea
unor Gîrlea, pragmatice şi rezultatelor
prezentări drd. Oxana poststructurali inclusiv prin
specializate, a Popa, smului participări la
producţiilor dr. Iulian Filip, francez şi conferinţe şi
CD-R, DVD- dr. Grigore american. simpozioane
R care includ Botezatu, Rezultatele ştiinţifice
repertoriul dr. Ion obţinute vor fi naţionale şi
folcloric Buruiană, discutate, internaţionale
tradiţional şi dr. Victor aprobate şi 3.
contemporan Cirimpei, evaluate în Valorificarea
românesc dr. Mariana procesul materialelor
4. Viaţa şi Cocieru, discuţiilor în depozitate în
opera Pavel Popa, cadrul fondul de
scriitorilor Ştefan colectivului folclor al
perioadei în Sofronovici, 3. Elaborarea Uniunii
documente de Șestacov de studii Muzicienilor,
arhivă şi Elena, specializate a Secţiei
10
cercetări acad. privind Audiovideote
literare. Haralambie compartiment ca, BNRM
Modelul Corbu, ele investigate etc.
cultural dr. Vlad şi realizarea 4. Elaborarea
european. Caraman, unor CD-uri şi unor articole
Svetlana DVD-uri cu ştiinţifice
Korolevski, materiale pentru
Miroslava sistematizate revistele
Luchancicova necesare naţionale şi
drd. Dan procesului de internaţionale.
Verejanu, cercetare Participarea
Bordan 4. Elaborarea cu rapoarte la
Ecaterina unor articole conferinţe şi
ştiinţifice simpozioane
pentru ştiinţifice
revistele republicane /
naţionale şi internaţionale.
internaţionale.
Participarea
cu rapoarte la
conferinţe şi
simpozioane
ştiinţifice
republicane /
internaţionale

Directorul proiectului
_____________________________ Mihai Cimpoi
(nume, prenume, semnătura)

11
Anexa nr. 2
la Contractul de finanțare nr. _______
din „___” ______________ 2018

PLANUL CALENDARISTIC LA PROIECTUL


Evoluţia literaturii române, folclorului şi a teoriei literaturii în context european şi universal
pe anul 2018

Denumirea Rezultatele Executorii Termenul Volumul finanțării, mii lei


etapelor de preconizate de buget cofinanț
(până la 200
TOTAL
realizare a cuvinte/etapă)
realizare are
proiectului în
anul curent
Prezentarea Va fi redactată şi Dr. hab., acad.
studiilor publicată Mihai Cimpoi,
monografice, monografia dr. h. Andrei
culegerilor şi Teoria dialogică Ţurcanu,
pregătirea lor a textului literar dr. h.
pentru editare. (360 p.). Vor fi Alexandru
publicate 19 Burlacu,
studii în dr. h. Ion
culegerea-sinteză Ciocanu,
ştiinţifică m. cor. Nicolae
colectivă vizând Bileţchi,
analiza anumitor dr. Nina
teorii şi concepte Corcinschi,
actuale şi dr. Ludmila
relevante din Şimanschi,
ştiinţa textului. dr. Felicia
Va fi redactată Cenuşă,
02.01.201
culegerea Vitalie
8-
colectivă Răileanu, 1682.7 1682.7
30.06.201
”Fenomenul dr. Ivanov
8
șaizecist din Nadejda,
Basarabia”, ce dr. hab. Anatol
reprezintă Gavrilov,
rezultatul dr. hab. Ion
preconizat a unei Plămădeală,
ample cercetări a dr. Dumitru
cadrului estetic și Apetri,
cultural general al dr. Galina
fenomenului în Aniţoi,
sintezele de bază dr. hab. Aliona
ale genurilor. Grati,
Va fi continuată dr. Sergiu
suplinirea Arhivei Cogut,
de Folclor a dr. Olesea
Institutului de Gîrlea,
Filologie cu drd. Oxana
documente noi în Popa,
12
format electronic dr. Iulian Filip,
(prin activităţi dr. Grigore
permanente de Botezatu,
digitizare, dr. Ion
tezaurizare şi Buruiană,
cercetări de dr. Victor
teren). Cirimpei,
Vor fi dr. Mariana
publicate 2 Cocieru,
monografii: Pavel Popa,
„Satul din Ştefan
suflet”: Sofronovici,
Monografia Șestacov Elena,
etnofolclorică a acad.
satului Costiceni; Haralambie
Constituente Corbu,
etnofolclorice în dr. Vlad
proza scriitorilor Caraman,
români din Svetlana
Basarabia (1960- Korolevski,
1980); 1 dicționar Miroslava
de ghicitori din Luchancicova
seria „Cartea drd. Dan
elevului deștept”; Verejanu,
3 culegeri de texte Bordan
etnofolclorice: Ecaterina
Mai primiți
„Căluțul”?;
Lirica populară;
Cântecele
populare de dor.
Expresia
națională a unui
sentiment general
uman; 1 culegere
de studii: volumul
omagial Iulian
Filip – scene
interferente,
coord. dr.
Mariana Cocieru.
Sinteza Comunicări
rezultatelor sintetice ce
cercetării reflectă
rezultatele
01.072018
cercetării în
-
proiect și lansarea 1956.8 1956.8
31.12.201
studiilor
8
monografice şi a
culegerilor în
cadrul conferinței
Filologia
13
modernă,
organizată de
Institutul de
Filologie în luna
noiembrie.
Elaborarea unor
prezentări
specializate, a
producţiilor CD-
R, DVD-R care
includ repertoriul
folcloric
tradiţional şi
contemporan
românesc.
Întocmire şi
trimiterea
rapoartelor finale
de activitate în
cadrul proiectului.

Directorul proiectului Economist (contabil)


________________ Mihai Cimpoi ____________ Viorica Haritonov
(nume, prenume, semnătura) (nume, prenume, semnătura)

14
Anexa nr. 3
la Contractul nr. _______
din 2018

DEVIZUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018

Directorul proiectului: dr. hab. Mihai CIMPOI (mii lei)


Total Inclusiv:
Denumirea conturilor Codul
buget cofinanţare
economic
Cheltuieli 2 3365.5 3365.5
Cheltuieli de personal 21 3140.3 3140.3
Remunerarea muncii 211 2494.1 2494.1
Remunerarea muncii angaj.conf.statelor 2111 2494.1 2494.1
Salariul de bază 211110 1017.1 1017.1
Sporuri şi suplimente la salariul de bază 211120 1128.1 1128.1
Ajutor material 211130 179.4 179.4
Premieri 211140 169.6 169.6
Contribuţii şi prime de asigurări 646.1 646.1
212
obligatorii
Contribuţii de asigurări sociale de stat 540.1 540.1
212100
oblig.
Prime de asigurare obligatorie de 106.0 106.0
212200
asistenţă medicală
Bunuri si servicii 22 220.2 220.2
Servicii 222 220.2 220.2
Servicii informaţionale 222210 20.0 20.0
Servicii de telecomunicatii 222220 17.0 17.0
Servicii de locaţiune 222300 114.0 114.0
Servicii editoriale 222910 69.2 69.2
Indemn.pentru incapacitatea temporata 5.0 5.0
de munca achitate din mijl.financiare ale 273
angaj.
Indemnizatii pentru incapacitatea temporata 5.0 5.0
273500
de munca achitate din mij.financiare ale angaj
Total 3365.5 3365.5

Director al proiectului: dr. hab. Mihai CIMPOI _________


Economist (contabil): Viorica HARITONOV___________

15
Cod economic 222210 servicii informaționale
Denumirea Numărul de Costul unei Argumentarea Total,
unităţi unităţi, lei necesităţii mii lei
2 3 4 5 6
Deservirea bazei de date conform 12luni 1680 20.0
contractului cu IDSI 24 buc x 70
Total 20.0

Cod economic 222220 servicii de telecomunicați

Denumirea Numărul de Costul unei Argumentarea Total, mii


unităţi unităţi, lei necesităţii lei
2 3 4 5 6
Abonament p/u telefoane 12 716.66 8.6
16x44.45leix12=8534.4
Convorbiri telefonice locale 16 525 8.4
10055min*1.79/1000
Total 17.0

Cod economic 222300 servicii de locațiune


Total,
Unitate de Costul unei unităţi cu Argumentarea
Denumirea Cantitatea mii
măsură TVA, lei necesităţii
lei
2 3 4 5 6 7
Energie
kW 14656.61 2.388 35.0
electrică
Energie termică Gcal 38.62 1346.4 52.0
Apă şi
metri cubi 589.4 29.352 17.3
canalizare
Salubritate metri cubi 2694.4 3.6 9.7
114.0

Conducătorul subdiviziunii ______________________________Vasile Bahnaru


(nume, prenume, semnătura)

Directorul proiectului ______________________________Mihai Cimpoi


(nume, prenume, semnătura)

Economist (contabil) ______________________________ Viorica Haritonov


(nume, prenume, semnătura)

16