Sunteți pe pagina 1din 4

Rezoluţia

mesei rotunde cu genericul „Schimb de experienţă şi diseminarea bunelor practici în domeniul


formării profesionale continue şi atestării cadrelor didactice din perspectiva Codului
Educaţiei”
În conformitate cu prevederile Planului complex de activitate al Direcţiei generale educaţie,
tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău, la 20 octombrie 2015, în incinta IPLT „M. Viteazul”,
Centrul metodic municipal a organizat dezbateri profesionale cu privire la formarea profesională continuă
şi atestarea cadrelor didactice din perspectiva Codului Educaţiei.
Activitatea a fost realizată în parteneriat cu reprezentanţii Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei,
UPS „I. Creangă”, Institutului de Formare Continuă, Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei al municipiului
Chişinău, şefii DETS din sectoare, cadre didactice şi de conducere din instituţiile de învățământ preşcolar,
primar, secundar (gimnaziu, liceu), special şi extraşcolar.
Deschiderea mesei rotunde a fost realizată de Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şef Direcţie
generală. Activitatea a fost moderată de Vera Pşeneac, şef interimar al Centrului metodic municipal.
În scopul identificării problemelor şi găsirea unor soluţii eficiente de organizare şi desfăşurare a
procesului de atestare şi formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din instituţiile
de învăţământ preşcolar, primar, secundar (gimnaziu, liceu), special şi extraşcolar la activitate au fost
prezenţi: Lilia Pogolşa, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, rectorul Institutului de Formare
Continuă, Simion Caisîn şi, prorectorii: Ilie Vancea, Tatiana Tintiuc şi Ion Spinei, Dumitru Patrașcu,
profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, UPS „I. Creangă” şi, Maria Sîrbu, preşedintele
Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei al Consiliului municipal Chişinău.
Activitatea a avut ca scop valorificarea experienţei pozitive privind creşterea nivelului de
competenţă profesională a angajaţilor şi a competitivităţii unităţilor de învăţământ, respectarea
standardelor calităţii managementului formării profesionale continue la nivel de instituţie şcolară,
motivarea resurselor umane, promovarea accesului angajaţilor la programele de formare profesională
continuă, în vederea obţinerii unei calificări de calitate; asigurarea vizibilităţii reformelor în educaţie şi
oferirea oportunităţilor pentru participare şi dialog social axat pe proces, relaţii şi rezultate.

Obiectivele specifice organizării schimbului de experienţe şi diseminării bunelor practici în


domeniul atestării şi formării profesionale continue au vizat:
 analiza situaţiei actuale privind procesul de atestare şi formare profesională continuă a
cadrelor didactice în învăţământul preşcolar, primar, secundar (gimnaziu, liceu), special şi
extraşcolar;
 dezvoltarea competenţelor de organizare, monitorizare şi evaluare a procesului de
atestare şi formare / autoformare profesională continuă a cadrelor didactice la nivel de
instituţie;
 sprijinirea accesului şi participării la formarea profesională continuă prin organizarea
unor schimburi de experienţă şi diseminare de bune practici în domeniul formării
profesionale continue;
 dezvoltarea parteneriatelor interne şi externe, în sensul asigurării calităţii procesului de
formare profesională continuă a cadrelor didactice şi motivarea învăţării pe tot parcursul
vieţii;
 integrarea sistemului de formare profesională continuă a cadrelor didactice în raport cu
politicile educaţionale.
În cadrul mesei rotunde au fost prezentate 10 comunicări:
1. Respectarea actelor normative şi legislative ce reglementează desfăşurarea procesului de
formare profesională continuă şi atestare a cadrelor didactice şi de conducere (Raportor:
Vera Pşeneac, şef interimar al Centrului metodic municipal);
2. Practici şi perspective de modernizare a formării profesionale continue (Raportor: Lilia
Pogolşa, directorul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei);
3. Aspecte ale formării profesionale continue a cadrelor didactice și a managerilor școlari
(Raportor: Dumitru Patrașcu, profesor universitar, doctor habilitat în pedagogie, UPS
„I. Creangă”);
4. Dezvoltarea nevoii interioare de formare continuă a cadrelor didactice – factor important
al modernizării învățământului moldovenesc (Raportor: Simion Caisîn, rectorul
Institutului de Formare Continuă);
5. Cum contribuie formarea profesională continuă de calitate la creşterea
profesionalismului, competitivității şi profitabilităţii unităţilor şcolare (Raportor: Nelly
Berezovschi, directorul IPLT „M. Viteazul”);
6. Sindicatul de ramură în susţinerea formării profesionale de calitate şi a posibilităţii
creşterii în carieră a cadrului didactic (Raportor: Sîrbu Maria, Preşedintele Sindicatului
Educaţiei şi Ştiinţei al Consiliului municipal Chişinău);
7. Relevanţa, eficienţa şi calitatea cursurilor de formare profesională continuă (Raportor:
Viorica Negrei, şef interimar a DETS sectorul Buiucani);
8. Formarea profesională continuă la distanţă. Eficienţă şi accesibilitate (Raportor: Iurie
Donţu, directorul Gimnaziului-internat nr.2 „Decebal”);
9. Armonizarea nevoilor de dezvoltare profesională individuale cu cele organizaţionale
(Raportor: Nina Juc, directorul IPLT „Ginta Latină”);
10. Rolul administrației în organizarea eficientă a procesului de atestare şi formare continuă a
cadrelor didactice (Raportor: Taisia Anichieva, directorul IPLT „N. Gogol”).

La sesiunea de comunicări şi dezbateri au participat 56 de cadre didactice / de conducere din


instituţiile de învățământ preşcolar, primar, secundar (gimnaziu, liceu), special şi extraşcolar, şefi ai
DETS din sectoare, reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior care prestează servicii de FPC,
invitaţi. Participanţii la masa rotundă au apreciat înalt contribuţia întregii echipe manageriale a
instituţiei gazdă, condusă de Nelly Berezovschi, la organizarea şi desfăşurarea eficientă a activităţii.
Rezultatele mesei rotunde au demonstrat că organizarea acestei activităţi a avut o contribuţie
importantă la identificarea nevoilor de formare profesională continuă şi perfecţionare a cadrelor
didactice, au fost identificate priorităţile în ceea ce priveşte planificarea activităţilor de dezvoltare
profesională, s-a analizat situaţia curentă a cursurilor de formare profesională pentru a implementa
procese de schimbare, pe baza unei analize temeinice a nevoilor de formare profesională a cadrelor
didactice şi manageriale adaptate nevoilor locale, precum şi dezvoltarea unei oferte adecvate de
formare continuă orientată în funcţie de cerere.
Această activitate a accentuat că, un învăţământ modern solicită cadrului didactic o adaptare
rapidă la noile solicitări ale sistemului educaţional. Cadrul didactic trebuie să-şi îmbogăţească în mod
permanent cultura în disciplina pe care o predă şi în pedagogie şi să-şi dezvolte competenţele de
comunicare. Formarea continuă este o necesitate cu caracter permanent pentru toate cadrele didactice.
Procesul învăţării moderne se bazează pe valorificarea tuturor dimensiunilor şi laturilor personalităţii
umane. Din acest motiv învăţarea trebuie să fie inovatoare, participativă, permanentă, adică o
“învăţare pe tot parcursul vieţii”.
În cadrul activităţii au fost identificate următoarele aspecte pozitive:
 Perfectarea şi eliberarea certificate personalizate cadrelor didactice /manageriale atestate,
începând cu anul de studii 2012 - 2013, conform Hotărârii Guvernului nr. 373 din 12.04.2006,
cu modificările ulterioare (nr. 360 din 12.06.2013);
 Examinarea şi validarea demersurilor parvenite din instituţiile de învăţământ cu privire la
prelungirea termenului de valabilitate a gradelor didactice, conform art. 21 din Regulament, cu
acordarea sporului la salariu conform Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 şi
Dispoziţiei DGETS nr. 01-18/2572 din 12.09.2014;
 Atestarea directorilor instituţiilor de învăţământ preşcolar, ca cadru didactic, începând cu anul
şcolar 2014-2015, conform modificărilor Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006
(01.10.2014);
 Creşterea numărului de profesori care s-au înscris la cursuri de recalificare, modulul de
psihopedagogie, studii superioare;
 Elaborarea Planului strategic de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi
manageriale în toate instituţiile de învăţământ;
 Identificarea nevoilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice;
 Portofoliile de atestare a cadrelor didactice / manageriale sunt structurate conform cerinţelor
Regulamentului de atestare;
 Proiectarea traseului propriu de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi manageriale
pentru 5 ani în conformitate cu Harta creditară;
 Creşterea numărului de cadre didactice care participă activ la diverse tipuri de formare
profesională continuă (stagii, ateliere, conferinţe, mese rotunde etc.);
 Participarea cadrelor didactice la concursul municipal „Pedagogul anului”;
 Aplicarea în demersul didactic a informaţiilor şi a competenţelor dobândite prin cursurile de
formare;
 Promovarea experienţei avansate a cadrelor didactice şi manageriale şi valorizarea acesteia în
cadrul susţinerii publice a Raportului de autoevaluare, Lucrării metodice, Programului
managerial.

S-au identificat şi un şir de aspecte ce necesită îmbunătăţire:

 În majoritatea instituţiilor cadrele didactice nu sunt informate referitor la perioada desfăşurării


cursurilor şi instituţiile care prestează aceste cursuri;
 Nivelul scăzut al pregătirii cadrelor didactice, rezultat în urma evaluării activităţilor didactice şi
manageriale;
 Nivelul scăzut al pregătirii cadrelor didactice, rezultat în urma formării iniţiale;
 Insuficientă motivare şi implicare a responsabililor cu formarea continuă din instituţii pentru
determinarea nevoii de formare sau pentru mobilizarea participării cadrelor didactice la unele
cursuri de formare continuă;
 Volum mare de muncă, număr insuficient de angajaţi;
 Existenţa într-un număr mic a profesorilor pentru specializările noi apărute (cadru didactic de
sprijin);
 Management defectuos la nivel de instituţie, datorită lipsei de cunoaştere a prevederilor
Regulamentului de atestare;
 Instituţiile abilitate pentru formarea continuă nu satisfac nevoile de formare continuă la unele
discipline de studiu (învăţământ extraşcolar, sport, profil coregrafic, teatral, muzical-coral etc.);
 Formarea continuă pe bază de contract, cu achitarea taxei de către cadru didactic/managerial
(care este diferită) se realizează în detrimentul serviciilor de calitate;
 Disponibilitatea redusă faţă de inovaţie a multor membri ai personalului din învăţământ;
 Scăderea interesului unor categorii de cadre didactice pentru activitatea de formare (mai ales
după obţinerea gradului didactic Superior);
 Conducătorii instituţiilor de învăţământ n-au adus la cunoştinţa cadrelor didactice conţinutul
ordinului DGETS nr.16 – D din 20.01.2015 “Cu privire la delegarea cadrelor didactice la
cursurile de formare profesională continuă”;
 Dosarul responsabilului de formarea profesională continuă care cuprinde parţial baza de date a
cadrelor didactice.

În rezultatul dezbaterilor profesionale s-a propus următoarele:

 respectarea prevederilor art. 21 din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice de către toţi
conducătorii instituţiilor (actele necesare pentru validarea gradului didactic);
 respectarea prevederilor art. 131 (3) din Codul Educaţiei (Dosarul de atestare va conţine: cererea
cadrului didactic; copia Diplomei de studii; copia certificatului de grad didactic; extras din
procesul-verbal al Consiliului profesoral; copia legitimaţiei de pensionar sau un certificat ce
confirmă stagiul pedagogic, semnat şi aprobat prin ştampilă de către directorul instituţiei);
 s-a stabilit data limită de împlinire a vârstei sau vechimii stagiului pedagogic în anul de studii
2015 - 2016: 28.07.2015;
 respectarea tarifării cadrelor didactice la disciplinele şcolare conform Diplomei de studii;
 respectarea prevederilor art. 53 din Codul Educaţiei (Categoriile de personal) la solicitarea
gradelor didactice şi perfectarea certificatelor personalizate;
 promovarea modulului de Psihopedagogie conform Ordinului Ministrului Educaţiei nr.199 din
09.04.2011 de către cadrele didactice care deţin diplome de studii superioare de alt profil decât
cel pedagogic;
 informarea cadrelor didactice cu privire la obligativitatea respectării prevederilor art. 42, 54 din
Regulamentul de atestare a cadrelor didactice;
 necesitatea respectării prevederilor art. 134 (b) din Codul Educaţiei şi a Regulamentului de
atestare (P.1 şi P.2 din Harta creditară) privind stagiile de formare profesională continuă în
domeniul activităţii didactice;
 informarea cadrelor didactice, contra semnătură, cu privire la obligativitatea respectării
prevederilor art. 51 - 54 din Regulamentul de atestare a cadrelor didactice.

În concluzie:

Formarea continuă şi atestarea cadrelor didactice trebuie să devină o obişnuinţă, o parte


constantă a activităţii profesionale, dar să nu rămână un eveniment sporadic şi lipsit de consistenţă.
Dezvoltarea profesională continuă este condiţia performanţei şi, deci, a calităţii! Succesul unui
program de formare constă în succesul pe care un cadru didactic sau un manager îl are în practicile sale
profesionale cotidiene. Succesul unui profesor sau al unui manager este reflectat în succesul elevilor
din instituţia în care activează.
Vera Pşeneac
022 48 24 20

S-ar putea să vă placă și