Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

Data: 13.12.2018
Şcoala Gimnazială „Panait Georgescu” Dobra
Clasa: a VI-a
Profesor: Alexandru Corina
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Unitatea a III-a – Mărturii din trecut
Titlul lecţiei: Verbul – Modul conjunctiv
Tipul lecţiei: predare – învățare - evaluare

Competenţe generale:
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competenţe specifice Conţinuturi asociate


4.1. Utilizarea structurilor sintactice şi
morfologice de bază ale limbii române − Verbul. Moduri verbale și timpurile lor:
standard pentru înţelegerea şi conjunctivul.
exprimarea corectă şi precisă a
intenţiilor comunicative;
4.2. Aplicarea conştientă a achiziţiilor
lexicale şi semantice de bază, din limba
română standard,
pentru exprimarea corectă a intenţiei
comunicative;
4.3. Valorificarea achiziţiilor fonetice
de bază, în realizarea propriei pronunţii
şi scrieri şi pentru evaluarea pronunţiei
şi scrierii celorlalţi, prin raportarea la
normă, cu scopul corectării erorilor în
comunicare;

Competenţe derivate/ Obiective operaționale:

C1: denumirea tipului de acţiune reprezentatǎ de modul conjunctiv (corelare cu C.S. 4.3).
C2: identificarea elementelor din componența conjunctivului (corelare cu C.S. 4.3);
C3: identificarea verbelor la modul conjunctiv în diferite texte (corelare cu C.S. 4.3).
C4: identificarea timpului, persoanei și numărului verbelor la modul conjunctiv (corelare cu C.S. 4.3);
C5: identificarea formelor corecte ale verbelor la modul conjunctiv (corelare cu C.S. 4.3);
C6: alcătuirea unor enunțuri cu verbe la modul conjunctiv (corelare cu C.S. 4.1. și cu C.S. 4.2).

Activități de învățare:
A1: activitate de denumire a tipului de acţiune reprezentatǎ de modul conjunctiv (corelare cu C.S. 4.3 și cu
C.1);
A2: activitate de identificare a elementelor din componența conjunctivului (corelare cu C.S. 4.3. şi cu C2);
A3: activitate de identificare a verbelor la modul conjunctiv în diferite texte. (corelare cu C.S. 4.3. și cu C3).
A4: activitate de identificare a timpului, persoanei și numărului verbelor la modul conjunctiv dintr-un text
ascultat. (corelare cu C.S. 4.3. și cu C.4);

1
A5: activitate de identificare a formelor corecte ale verbului la modul conjunctiv (corelare cu 4.3 și cu C.5);
A6: activitate de alcătuire a unor enunțuri cu verbe la modul conjunctiv (corelare cu C.S. 4.1, cu C.S. 4.2 și
cu C6).
Strategia didactică
Metode şi procedee didactice: conversaţia, conversația euristică, expunerea, exerciţiul, explicaţia, R.A.I.,
jocul didactic, turnirul.
Forme de organizare a activităţii didactice: activitate frontală, individuală, pe grupe;
Metode şi tehnici de evaluare: aprecierea verbală, chestionarea orală, interevaluare;
Resurse:
a. umane: 17 elevi ai clasei a VI-a;
b. capacitate de învăţare: grup omogen, ritmuri apropiate de învăţare.
c. materiale / mijloace de învăţământ: Limba şi literatura romană, Manual pentru clasa a VI-a.
Editura Didactică și Pedagogică S.A. (Mihaela Daniela Cîrstea, Viorica Avram, Ileana Sanda,
Alexandra Dragomirescu), fişe de activitate pe grupe, fişe de activitate individuală, caietele
elevilor;
d. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă


Bibliografie :
.
 N. Eftenie, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2001.
 Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Polirom, 2014.
 Sânmihăian, Florentina, Norel, Mariana, Didactica limbii şi literaturii române, E.U.B., 2011
 Curriculum naţional: http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01-
Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna.pdf

2
SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Strategii didactice
Momentele Forme de
C.D. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode / Mijloace de Evaluare
lecţiei organizare a
Procedee învăţământ
act.
* Salutul;
* Notarea absenţelor; * Elevii se pregătesc pentru
1. Moment
*Asigurarea climatului optim începerea orei de limba şi
organizatoric
pentru desfăşurarea activităţii; literatura română.
1’
* Profesorul verifică nivelul de Prin sondaj, câțiva elevi Conversația Caietele Activitate Aprecieri
aprofundare a cunoştinţelor citesc răspunsurile elevilor frontală verbale
asimilate ora anterioară și exercițiilor avute ca temă.
2. Actualizarea
integrează, în acest moment al
cunoștințelor
lecției, tema pentru acasă. Elevii răpund la întrebările R.A.I. Activitate Chestionare
anterior
Folosindu-se metoda R.A.I. se referitoare la verb. frontală orală
însușite prin
actualizează noțiunile despre
verificarea
verbul la modul indicativ și la
temei.
modul imperativ.
5’
Se fac aprecieri asupra modului de
realizare a temei.

Cadrul didactic propune elevilor


2. Captarea să-și imagineze că au o baghetă *Elevii sunt atenţi la Conversația Planșă Activitate Aprecieri
atenţiei şi magică ce le poate îndeplini explicațiile profesorului și euristică Caietele frontală verbale
asigurarea dorințele. Le solicită să noteze în notează lucrurile pe care și Jocul elevilor Activitate
climatului „Pomul dorințelor” un lucru pe le doresc și pe cele pe care didactic Tabla individuală
afectiv care și l-ar dori: „Aș vrea să…” și ar fi dorit să le fi făcut până
un lucru pe care ar fi dorit să-l fi în prezent.
3’

3
făcut până la această vârstă: Aș fi
vrut să fi….”
Cadrul didactic anunță titlul lecției
„Verbul – modul conjunctiv” și *Elevii ascultă şi notează Expunerea Caietele Activitate
prezintă, într-o formă accesibilă, titlul lecţiei în caiete. elevilor frontală
competenţele derivate.
Îi anunță pe elevi că se vor face
exerciţii de recunoaştere şi analiză
a acestei părţi de vorbire. Este o
3. Anunţarea
lecţie de predare – învățare –
titlului lecţiei
evaluare şi se vor face cât mai
şi a obiectivelor
multe aplicaţii pentru a se fixa
1’
cunoştinţele despre modul
conjunctiv, recunoașterea acestuia
în texte, stabilirea timpului, a
funcției sintactice, chiar și
alcătuirea unui text folosind
verbele la modul conjunctiv.

C1 A1. Cadrul didactic îi întreabă pe * Elevii răspund la întrebări Conversația Caietele Activitate Chestionare
elevi ce fel de acţiune exprimǎ și notează definiția în euristică elevilor frontală orală
verbele scrise de ei, care le caietele lor. Tabla
exprimă dorințele. Aprecierea
4. Prezentarea În urma rǎspunsurilor date de verbală
sarcinilor de cǎtre elevi se formuleazǎ definiţia
învățare şi modului conjunctiv:
dirijarea Modul la care verbul exprimǎ
procesului de o acţiune posibilǎ, realizabilǎ se
consolidare numeşte conjunctiv.
23’
C2 A2 Ce element din componenţa
conjunctivului ne ajută la

4
recunoaşterea modului
conjunctiv?
Modul conjunctiv se recunoaște
foarte ușor, deoarece are cuvântul
„să” în componența lui.
Se precizează cele două timpuri
verbale pe care le are conjunctivul:
timpul prezent și timpul perfect, cu
precizarea faptului că timpul
perfect se construiește cu ajutorul
lui „să” + verbul auxiliar „fi”
(infinitiv) + participiul verbului de
conjugat (-s/-t).

C3 A3, A4 Cadrul didactic solicită * Elevii primesc fișe de Exercițiul Fișe de Activitate pe Apreciere
C4 elevilor să rezolve, pe grupe, lucru, ascultă instrucțiunile lucru grupe verbal
exercițiile 1 și 2 din fişa de lucru și încep rezolvarea
(Anexa 1), după care se confruntă cerințelor.
răspunsurile fiecărei echipe. Fiecare grupă notează pe
fisă rezolvarea.
* După un timp de lucru de
7’, grupele prezintă
răspunsurile.

C5 A5 Colectivul, împărţit în echipe Elevii rezolvă sarcina de Turnirul Fișe de Activitate pe Apreciere
de câte 4 elevi, va primi ca sarcinǎ lucru în echipe și fac schimb lucru grupe verbală
să alcǎtuiascǎ 4 enunţuri: douǎ- cu de fișe cu o altă echipă.
verbul la timpul prezent şi douǎ -
cu verbul la timpul perfect, modul
conjunctiv, urmând să le aranjeze
aleatoriu. Echipele vor face

5
schimb de fişe şi vor identifica
timpurile verbelor la conjunctiv
din fiecare propoziție, persoana și
numărul.

C3 A4 Cadrul didactic propune Elevii ascultă cu atenție și Exercițiul Videoproiec Activitate Apreciere
C4 elevilor să asculte colindul „Vreau identifică verbele la modul conversaţia tor individuală verbală
5. Obţinerea
să te colind” și să identifice verbele conjunctiv și notează în euristică Laptop
performanţei
la modul conjunctiv, precizând caiete timpul, persoana și Caietele
7’
timpul, persoana și numărul. numărul. elevilor

Se dă elevilor spre rezolvare o fişă *Elevii rezolvă fișa de


de evaluare a evaluare. Exercițiul Fişe de Activitate
cunoştinţelor. (Anexa 2) lucru individuală
Profesorul se asigură că au înţeles
cerinţa.
6. Integrarea
* Prezintă soluţiile sarcinilor de
evaluării de tip
lucru şi punctajul oferit pentru
formativ
fiecare răspuns.
5’
După rezolvare se schimbă fişa cu
colegul şi se corectează unul pe Interevaluare
celălalt.

*Se comunică tema diferenţiată * Elevii notează tema pentru Conversaţia Activitate Apreciere
pentru acasă. (Anexa 3) acasă. Fișe frontală verbală
7. Asigurarea T.A. (comună): Explicaţia de lucru
retenţei și a
transferului 1. Te pregăteşti să pleci în tabără
2’ la munte. Fiecare dintre cei Activitate
apropiaţi ţie îţi dă câte un sfat, frontală
folosind verbe la modul

6
conjunctiv. Notează sfaturile pe
care le-ai primit:
Sfat de la
mama:............................................
Sfat de la
tata:................................................
Sfat de la fratele meu/ de la sora
mea:...............................................
Sfat de la
bunici:............................................
Sfat de la cel mai bun prieten/ cea
mai bună
prietenă:.........................................
2.Acum, notează ce ţi-ai dori tu să
faci în tabără la munte, folosind
verbe la modul conjunctiv.

T.A. (la alegere):


1. Imaginează-ţi că, asemenea lui
Ştietot, eşti pasionat de tot felul de
mecanisme şi invenţii. Alcătuieşte
o compunere de 80-100 de cuvinte
(8-10 rânduri), în care să prezinţi
cum ţi-ai dori să arate un oraş al
viitorului, utilizând 7 verbe la
modul conjunctiv. Subliniază-le,
folosind creioane colorate.
2. Alcătuieşte o listă de 5
interdicţii care s-ar aplica în oraşul
viitorului imaginat de tine. (De
exemplu: Este interzis să se poarte
culoarea roz!)

7
*Apreciază global şi individual * Fiecare elev „spune” cum Activitate Aprecierea
aportul elevilor la lecţie. se simte la sfârşitul orei, Conversaţia frontală verbală
8. Evaluarea
* Notează elevii cu participare selectând una dintre
activităţii
imaginile care reprezintă
3’
feţe vesele şi feţe triste,
argumentând. (Anexa 4)

8
Anexa 2
EVALUARE FORMATIVĂ

Identificaţi verbele la modul conjunctiv, precizați timpul, persoana și numărul:


Aşa se face că prichinduţele începură să-l respecte şi să spună despre el că nu e deloc un pitic
rău. Iar el să fi zis ceva... l-ar fi invidiat toată lumea.

Punctaj: Câte 3 puncte pentru fiecare verb analizat corect.

Anexa 2
EVALUARE FORMATIVĂ

Identificaţi verbele la modul conjunctiv, precizați timpul, persoana și numărul:


Aşa se face că prichinduţele începură să-l respecte şi să spună despre el că nu e deloc un pitic
rău. Iar el să fi zis ceva... l-ar fi invidiat toată lumea.

Punctaj: Câte 3 puncte pentru fiecare verb analizat corect.

Anexa 2
EVALUARE FORMATIVĂ

Identificaţi verbele la modul conjunctiv, precizați timpul, persoana și numărul:


Aşa se face că prichinduţele începură să-l respecte şi să spună despre el că nu e deloc un pitic
rău. Iar el să fi zis ceva... l-ar fi invidiat toată lumea.

Punctaj: Câte 3 puncte pentru fiecare verb analizat corect.

9
Anexa 3
T.A. (comună):
1. Te pregăteşti să pleci în tabără la munte. Fiecare dintre cei apropiaţi ţie îţi dă câte un sfat,
folosind verbe la modul conjunctiv. Notează sfaturile pe care le-ai primit:
Sfat de la mama:............................................
Sfat de la tata:................................................
Sfat de la fratele meu/ de la sora mea:...............................................
Sfat de la bunici:............................................
Sfat de la cel mai bun prieten/ cea mai bună prietenă:.........................................
2.Acum, notează ce ţi-ai dori tu să faci în tabără la munte, folosind verbe la modul conjunctiv.

T.A. (la alegere):


1. Imaginează-ţi că, asemenea lui Ştietot, eşti pasionat de tot felul de mecanisme şi invenţii.
Alcătuieşte o compunere de 80-100 de cuvinte (8-10 rânduri), în care să prezinţi cum ţi-ai dori să
arate un oraş al viitorului, utilizând 7 verbe la modul conjunctiv. Subliniază-le, folosind creioane
colorate.
2. Alcătuieşte o listă de 5 interdicţii care s-ar aplica în oraşul viitorului imaginat de tine. (De
exemplu: Este interzis să se poarte culoarea roz!)

Anexa 3
T.A. (comună):
1. Te pregăteşti să pleci în tabără la munte. Fiecare dintre cei apropiaţi ţie îţi dă câte un sfat,
folosind verbe la modul conjunctiv. Notează sfaturile pe care le-ai primit:
Sfat de la mama:............................................
Sfat de la tata:................................................
Sfat de la fratele meu/ de la sora mea:...............................................
Sfat de la bunici:............................................
Sfat de la cel mai bun prieten/ cea mai bună prietenă:.........................................
2.Acum, notează ce ţi-ai dori tu să faci în tabără la munte, folosind verbe la modul conjunctiv.

T.A. (la alegere):


1. Imaginează-ţi că, asemenea lui Ştietot, eşti pasionat de tot felul de mecanisme şi invenţii.
Alcătuieşte o compunere de 80-100 de cuvinte (8-10 rânduri), în care să prezinţi cum ţi-ai dori să
arate un oraş al viitorului, utilizând 7 verbe la modul conjunctiv. Subliniază-le, folosind creioane
colorate.
2. Alcătuieşte o listă de 5 interdicţii care s-ar aplica în oraşul viitorului imaginat de tine. (De
exemplu: Este interzis să se poarte culoarea roz!)

10
Anexa 1
Citiți cu atenție textul următor:
„Habarnam se împrieteni cu Ţintişoara şi, de atunci, ori de câte ori observa că cineva jigneşte
vreo prichinduţă, el se apropia şi-i spunea:
- De ce necăjeşti prichinduţa? Bagă de seamă, să nu te mai prind că faci aşa ceva! La noi,
n-are voie nimeni să le necăjească pe prichinduţe.
Acum nimeni nu le mai alunga pe prichinduţe când voiau să se joace cu prichindeii, ci,
dimpotrivă, le primeau întotdeauna în jocul lor. Să fi făcut Țințișoară ceva rău, că cine știe ce
pățea.
În scurtă vreme, Ştietot proiectă să se introducă în Oraşul Florilor conducte din tulpini de
stuf şi să se amenajeze câteva fântâni arteziene, pentru început măcar câte una pentru fiecare
stradă. În afară de asta, el propuse să se facă un pod peste Pârâul Castraveţilor pentru a se
înlesni trecerea în pădure.”
(Nikolai Nosov, Aventurile lui Habarnam)

1. Subliniați toate verbele la modul conjunctiv.


2. Identificați două verbe la modul conjunctiv, timpuri diferite și precizați persoana și
numărul.
3. Subliniază, în exemplele de mai jos, varianta scrisă corect:
Să fii atent/ Să fi atent, Habarnam!zise Ochi-albaştri.
Vrem să creem/ să creăm un balon de cauciuc.
Planificarea trebuie să preceadă/ să precedă construcţia balonului.
Să ştii/ Să şti că îmi plac poveştile cu Habarnam.
Piticului îi e greu să steie/ să stea liniştit.

11
ANEXA 4
CUM TE SIMŢI ASTĂZI?

confuz fericit plictisit

trist optimist surprins

ANEXA 4
CUM TE SIMŢI ASTĂZI?

confuz fericit plictisit

trist optimist surprins

12

S-ar putea să vă placă și