Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa Nr.

16 la PG 13/02

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGUARNŢA ALIMENTELOR

SUBDIVIZIUNEA TERITORIALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR


____________________________________________________________________

FIȘA DE EVALUARE
A UNITĂȚILE DE PROCESARE A MIERII DE ALBINE ȘI A ALTOR
PRODUSE APICOLE

Subsemnatul/(ții), _________________________________________________________, activând în calitate de


medic/i veterinar/i oficial/i /inspector/i, posesor/i al/ai legitimației nr.__________________________________, în
urma evaluării/inspecției efectuate la data de ____________, la
unitatea______________________________________, IDNO _________________________ cu adresa de
activitate______________________________________, Autorizată sanitar-veterinar cu nr.__________________,
la data de _______________, reprezentată de (numele, prenumele,
funcția)___________________________________,telefon________________, în prezența D-lui/D-nei (nume,
prenume, funcția)_______________________________________________, am constatat următoarele:

1. INFORMAȚII GENERALE
CONTROL PLANIFICAT CONTROL INOPINAT
Scopul vizitei la întreprindere: AUTORIZARE

Vizita anterioară la întreprindere:

(Scop, Constatări)

Tipul întreprinderii:
Unitate de procesare miere Unitate de procesare
produse apicole
Extracția mierii de albine Colectarea mierii Procesarea mierii pentru
de albine consum uman
(omogenizarea)
Procesarea altor produse Ambalarea mierii Ambalarea mierii in
apicole pentru consum în containere mari vederea comercializării
(butoaie) directe către consumatorul
uman final (borcane)
Activitatea întreprinderii:

Fabricarea in spații separate a


produselor apicole necomestibile sau a
altor produse apicole (faguri, ceara,
Depozitare medicamente, suplimente nutritive,
cosmetice, echipamente apicole, hrana
pentru albine etc)
Centre proprii de
Stupine proprii
colectare si
Originea mierii si a produselor extracție miere
apicole comestibile:
Din import

Pagina 1 din 12
Alte centre
Alte stupine
colectare si
extracție miere

Anul construcției:

Anul și perioada ultimelor modernizări / reparații:

Unitatea este operațională: Pe toată perioada anului Activitate sezonieră

Unitatea este activă: Într-un singur schimb Schimb prelungit 2 schimburi.

Numărul personalului muncitor: În total muncitori Per schimb de lucru

Spații de producție si depozitare si asigurarea fluxului:

Nr. Spațiilor depozitare de materie prima 1 2 3 4 5

Nr. Spații sau zone spălare containere miere


materie primă 1 2 3 4 5

Nr. Spații de cristalizare 1 2 3 4 5

Nr. Spații dezambalare/filtrare/omogenizare 1 2 3 4 5

Nr. Spații ambalare 1 2 3 4 5

Nr. Spațiilor depozitare produse finite 1 2 3 4 5

Nr. Spații depozitare produse auxiliare (etichete,


detergenți, condimente, ambalaje, etc) 1 2 3 4 5

Nr. vestiare pentru lucrători 1 2 3 4 5

1.1. CAPACITAŢI DE PRODUCŢIE


Capacitatea totală anuală de Capacitatea totală de procesare la
Capacitatea totală de procesare la ambalaje
procesare (tone) miere ________ ambalaje mici (borcane) (tone)
mari (butoaie) (tone) miere _____________
miere _____________

Cantități produse ce intră la Alte produse: fructe,


Polen, păstura, lăptișor de
procesare: Miere de albine produse patiserie, etc
matcă, propolis, fagure
kg/zi____________ kg/zi -
kg/zi____________
_____________

1.2 PRODUCȚIA TOTALĂ ANUALĂ OBȚINUTĂ ÎN ANUL PRECEDENT


Miere pentru consum uman (ambalată
Miere pentru procesare (ambalată la butoi) Alte produse apicole (tone) miere
la borcan) (tone) miere
(tone) miere _____________ _____________
_____________

Pagina 2 din 12
1.3 PROIECTAREA CONSTRUCȚIA ȘI DOTAREA UNITĂȚII
Proiectul avizat/ aprobat sanitar-veterinar Proiectul de restructurare/modernizare avizat sanitar-veterinar

(Da) (Nu) (Da) (Nu)

Aprovizionarea cu apă potabilă: Canalizarea: Mirosuri străine: Gradul de


întreținere al zonei
-rețea publică ____________ -racordarea la canalizare din exterior ___________ exterioare a unității:
publică_______
Сăi de acces
-sistem propriu de _________________
-sursă proprie(debit) ________m3/h evacuare__________ din interior ____________
Parcări auto
-stație de ____________
-rezervoare(capacitate)______m3 epurare___________

- nr. rezervoare de stocare apă


____________

Calificative aplicate:
B- Bine; AR- Acceptabil cu re-control; N- Neacceptabil; NE- Neaplicabil.
2. CERINȚE PENTU EVALUAREA / INSPECTAREA UNITĂȚILOR DE PROCESARE MIERE ȘI
ALTE PRODUSE APICOLE
Referința
Nr. Cali
la
de Descrierea cerințelor aplicabile in domeniu ficat Comentarii
legislația
Ord. ive
națională

I II III IV V

2.1 SUPRAVEGHEREA SANITARĂ VETERINARĂ A UNITĂȚII


L.G Nr.221
din 19.10.20
1. Autorizarea sanitară veterinară a unității 07, Cap. II,
Art.18, Pct.1

L.G Nr.221
din
Efectuarea expertizei sanitar-veterinare a produselor
2. 19.10.2007,
și a materiei prime de origine animală. Cap. III,
Art.14, Pct.6.

L.G Nr. 221


din
3 Contractarea medicilor veterinari de liberă practică 19.10.2007,
împuterniciți. Cap. II,
Art.18, Pct.3.

2.2 CERINȚE GENERALE FAȚĂ DE INCINTE


I II III IV V
H.G. 412
din
1. Proiectarea, designul, construcția și mărimea 25.05.2010,
obiectivelor din domeniu alimentar. Cap. V, Secț.
1,
Pct.23 a), b),

Pagina 3 din 12
c), d).

H.G. 412
Menținerea în stare bună de igienă a oricăror din
2. instalații, echipamente, containere, boxe, vehicule de 25.05.2010,
Cap. IV,
transport, utilizate în legătură cu producția primară, și Pct.18,
igienizarea, dezinfectarea lor după utilizare. Al.1,a),b).

H.G. 412
din
3. Evitarea pe cît de posibil a contaminării produselor 25.05.2010,
Cap. IV,
primare determinată de animale și dăunători. Pct.18,
Al.1,d).

Condiții adecvate de manipulare și depozitare a H.G 412 din


25.05.2010,
alimentelor la o temperatură controlată, de o mărime
suficientă pentru menținerea produselor alimentare la Cap. V, Secț.
5.
temperaturi corespunzătoare, proiectate de o manieră 1, Pct. 23, d)
care să permită ca aceste temperaturi să fie
monitorizate și înregistrate
H.G. 412
Utilarea unității cu un număr adecvat de toalete, din
conectate la un sistem eficient de canalizare. Acestea 25.05.2010,
6. Cap. V, Secț.
nu trebuie să se deschidă direct în spațiile de 1,
producție. (lucru). Pct.24.

Număr corespunzător de lavoare, amplasate și H.G. 412


concepute în mod adecvat pentru spălarea mâinilor. din
7 Acestea, trebuie să fie acționate automat și racordate 25.05.2010,
Cap. V, Secț.
la apă curentă caldă și rece, echipate cu material și 1,
echipament pentru spălarea și uscarea igienică a Pct.25.
mâinilor.
Mijloace potrivite și suficiente pentru asigurarea
H.G. 412
ventilației naturale sau mecanice (artificiale). Fluxul
din
mecanic de aer dintr-o zonă murdară către o zonă 25.05.2010,
8 curata trebuie evitat. Conceperea și construcția Cap. V, Secț.
sistemului de ventilație trebuie efectuată astfel încât 1,
Pct.26.
să faciliteze accesul la filtre sau alte echipamente
pentru a fi igienizate sau schimbate după caz.
H.G. 412
Proiectarea adecvată a iluminării, astfel încît să din
9 asigure o iluminare naturală sau artificială în limitele 25.05.2010,
Cap. V, Secț.
parametrilor admisibili. Utilizarea corpurilor de 1,
iluminat cu sistem acoperit de protecție. Pct.28.

H.G. 412
din
Dotarea unității cu instalații pentru drenaj, 25.05.2010,
10 Conceperea și construcția lor astfel, întru evitarea Cap. V, Secț.
pericolului de contaminare. 1,
Pct.29.

H.G. 412
Existența unui număr corespunzător de vestiare, din
11 amenajate tip ”filtru sanitar” dotate astfel incat să se 25.05.2010,
Cap. V, Secț.
asigure prevenirea contaminării între pârțile spațiilor 1,
curate şi cele contaminate. Pct.30

Pagina 4 din 12
H.G. 412
din
25.05.2010,
12 Spatii separate securizate, pentru depozitarea Cap. V, Secț.
agenților de curățare și a substanțelor de dezinfectare. 1,
Pct.31.

3. CERINȚE SPECIALE PENTRU UNITATE


I II III IV V
H.G 412 din
Pavimente impermeabile, ușor de igienizat și 25.05.2010,
1 Cap. V, Secț.
dezinfectat
2, p.32, 1), a)

Existența în cadrul unității a instalațiilor adecvate H.G 412 din


25.05.2010,
2 pentru drenaj, concepute și construite astfel, încît să Cap. V, Secț.
se evite pericolul de contaminare 1,p.29

H.G 412 din


Pereți întreținuți în stare bună de întreținere, 25.05.2010,
Cap. V, Secț.
3 construiți din materiale ușor de igienizat,
2,
impermeabili, lavabili și netoxice.
Pct.32 1), b).

Plafoane sau suprafața interioară a acoperișului și H.G 412 din


25.05.2010,
accesoriile suspendate construite astfel încât să se
Cap. V, Secț.
4. evite acumularea de murdărie și să reducă condensul, 2 Pct.32, 1),
creșterea de mucegaiuri și împrăștierea de particule. c).
Acesta trebuie să fie ușor de întreținut și igienizat.

Ferestre construite astfel încât să se evite acumularea H.G 412 din


25.05.2010,
de murdărie. Cele care se pot deschide spre exterior
5. Cap. V, Secț.
trebuie să fie dotate cu plase împotriva insectelor, ce 2, Pct.32, 1).
pot fi ușor demontate pentru a fi igienizate. d).

H.G 412 din


Ușile trebuie să fie ușor de curățat și de dezinfectat. 25.05.2010,
6. Pentru aceasta este necesară utilizarea unor suprafețe Cap. V, Secț.
netede și non-absorbante. 2, Pct.32, 1).
e).

Suprafețele, incluzând suprafețele echipamentelor din H.G 412 din


25.05.2010,
spațiile în care se manipulează carnea proaspătă și în
Cap. V, Secț.
special cele care intră în contact cu carnea proaspătă 2, Pct.32, 1).
7. trebuie să fie în stare bună de întreținere, ușor de f).
curățat și dezinfectat. Acestea trebuie să fie fabricate
din materiale netede, lavabile, rezistente la coroziune
și netoxice.

Facilități adecvate pentru curățarea, dezinfecția și H.G 412 din


25.05.2010,
depozitarea ustensilelor şi echipamentelor de lucru.
Cap. V, Secț.
Aceste facilități trebuie să fie constituite din 2,
8.
materiale rezistente la coroziune, să fie ușor de Pct.33
curățat și să fie aprovizionate în mod adecvat cu apă
caldă, și rece.

3.1 CERINŢE PENTRU ECHIPAMENTE

Pagina 5 din 12
I II III IV V
H.G. 412
Echipamentele trebuie să fie igienizate eficient, iar din
1. atunci când este necesar, dezinfectate. Igienizarea și 25.05.2010,
Cap. V,
dezinfecția trebuie să aibă loc cu o frecvență Secț.5 ,
suficientă pentru a se evita orice risc de contaminare. Pct.43, a).

H.G. 412
din
2. Construcția și confecționarea instalațiilor, și 25.05.2010,
echipamentelor trebuie să fie astfel încât să reducă la Cap. V,
minim orice pericol de contaminare. Secț.5 ,
Pct.43, b).

Exceptând containerele nereturnabile și a H.G. 412


materialelor de împachetare, echipamentele și din
3. instalațiile trebuie să fie confecționate sau construite 25.05.2010,
Cap. V,
din astfel de materiale încît să se permită, să fie Secț.5 ,
păstrate curate, în bună ordine, și stare, și Pct.43, c).
dezinfectate la necesitate.
H.G. 412
din
Echipamentul trebuie să fie instalat sau montat, astfel 25.05.2010,
4. încît să se permită igienizarea adecvată a sa și a Cap. V,
spațiului adiacent. Secț.5 ,
Pct.43, d).

H.G. 412
din
5. Echipamentul trebuie să fie dotat cu orice dispozitiv 25.05.2010,
Cap. V,
corespunzător de control al parametrilor tehnologici. Secț.5 ,
Pct.44

H.G. 412
din
Utilizarea aditivilor chimici întru prevenirea 25.05.2010,
6. Cap. V,
coroziunii echipamentelor și a containerelor utilizate. Secț.5 ,
Pct.45.

3.2 DEŞEURILE DIN MIERE SI ALTE PRODUSE APICOLE


I II III IV V
H.G. 412
Deșeurile, subprodusele necomestibile şi alte resturi din
1. trebuie să fie depozitate în containere ce se închid, in 25.05.2010,
spații destinate acestui scop. Cap. V,
Secț.6, P.47.

Aceste containere trebuie să fie construite H.G. 412


din
corespunzător, ținute în condiții adecvate, să fie ușor
2. 25.05.2010,
de igienizat şi atunci când este necesar, de Cap. V,
dezinfectat. Secț.6,Pct.47

H.G. 412
Sunt luate măsurile corespunzătoare pentru din
3. depozitarea, colectarea şi distrugerea deșeurilor, a 25.05.2010,
subproduselor necomestibile şi a altor resturi. Cap. V,
Secț.6, P.48.

4. Spațiile de depozitare a deșeurilor trebuie să fie H.G. 412


din
concepute şi utilizate în aşa fel încât să se permită
25.05.2010,
Pagina 6 din 12
menținerea curată a acestora, si să fie libere de Cap. V,
Secț.6, P.48
animale şi dăunători.

Toate deșeurile trebuie să fie eliminate în mod H.G. 412


din
igienic şi protectiv pentru mediu şi nu trebuie să
5. 25.05.2010,
constituie o sursă directă sau indirectă de Cap. V,
contaminare. Secț.6, P.49.

3.3 SURSĂ DE APĂ


I II III IV V

Existența și utilizarea unei surse adecvate de apă H.G 412 din


1. potabilă, utilizată oricînd este necesar, să asigure 25.05.2010,
Cap. V, Secț.
condiții pentru evitarea contaminării produselor 7, Pct. 50.
alimentare.
Atunci cînd este utilizată apă nepotabilă, de exemplu
H.G 412 din
pentru controlul incendiilor, pentru producerea de 25.05.2010,
2. aburi, pentru refrigerare şi pentru alte scopuri Cap. V, Secț.
similare, aceasta trebuie circulată printr-un sistem 7, Pct. 52.
separat, bine identificat.
H.G 412 din
3.. Apa nepotabilă nu trebuie să aibă conexiuni cu sau să 25.05.2010,
Cap. V, Secț.
permită refluxul în sistemele de apă potabilă. 7, Pct. 52.

Apa reciclată utilizată pentru prelucrare sau ca


ingredient nu trebuie să prezinte nici un risc de
H.G 412 din
contaminare. Aceasta trebuie să fie de același 25.05.2010,
4. standard ca apa potabilă, cu excepția cazului în care Cap. V, Secț.
s-a demonstrat autorității competente că, în fapt, 7, Pct. 53.
calitatea apei nu poate afecta salubritatea produsului
alimentar în forma finită a acestuia.
Atunci când este aplicat mierii si altor produse
H.G 412 din
apicole un tratament termic în containere sigilate 25.05.2010,
5. ermetic, trebuie să se asigure ca apa utilizată pentru a Cap. V, Secț.
răci containerele după tratamentul termic, nu 7, Pct. 56.
constituie o sursă de contaminare pentru alimente.
3.4 IGIENA PERSONALULUI
I II III IV V

Fiecare persoană care lucrează în zona de manipulare H.G 412 din


a mierii si altor produse apicole trebuie să mențină un 25.05.2010,
1. grad ridicat de curățenie personală şi trebuie să Cap. V, Secț.
poarte îmbrăcăminte adecvată, curată, iar atunci când 8, Pct. 57.
este necesar, echipament de protecție.
Nici unei persoane care suferă de o boală sau este
putătoare a unei boli ce poate fi transmisă prin
alimente sau care suferă de o altă afecţiune, cum ar fi
răni infectate, infecţii ale pielii, abcese sau diaree, nu H.G 412 din
25.05.2010,
2. trebuie să i se permită să manipuleze mierea sau alte Cap. V, Secț.
produse apicole sau să intre în nici un spațiu de 8, Pct. 58.
manipulare a produselor, de orice capacitate, dacă
există posibilitatea de contaminare directă sau
indirectă.

Pagina 7 din 12
Orice persoană astfel afectată şi angajată într-o
activitate de procesare a mierii si altor produse H.G 412 din
apicole şi care este posibil să intre în contact cu 25.05.2010,
3. Cap. V, Secț.
acestea, trebuie să raporteze imediat către persoana
8, Pct. 59.
desemnată, boala sau simptomele, iar dacă este
posibil, cauzele acestora.

4. PREVEDERI APLICABILE MIERII SI ALTOR PRODUSE APICOLE DESTINATE


CONSUMULUI UMAN
I II III IV V

Nu sunt acceptate produse apicole sau alte materii


prime, dacă acestea sunt cunoscute a fi sau a putea să
fie, în mod rezonabil, contaminate cu paraziți, cu
microorganisme patogene sau cu substanțe toxice, de H.G 412 din
25.05.2010,
1. descompunere sau străine, în așa măsură încât, chiar Cap. V, Secț.
după ce operatorul cu activitate în domeniul 9, Pct. 60.
alimentar a aplicat în mod igienic proceduri normale
de sortare şi/sau de preparare sau de procesare,
produsul final ar fi impropriu pentru consum uman.

Mierea si produsele apicole care intra la procesare,


trebuie să fie depozitate in spații speciale si în H.G 412 din
25.05.2010,
2. condiții corespunzătoare, in containere care sunt Cap. V, Secț.
concepute să prevină deteriorarea acestora şi să le 9, Pct. 61.
protejeze de contaminare.

În toate etapele de producție, de procesare şi de


distribuție, mierea si celelalte produse apicole trebuie H.G 412 din
25.05.2010,
3. să fie protejate faţă de orice contaminare ce le poate Cap. V, Secț.
face improprii pentru consum uman, dăunător pentru 9, Pct. 62.
sănătate sau contaminat.

Trebuie să fie în aplicare proceduri adecvate pentru a


controla dăunătorii. Trebuie, de asemenea, să fie în H.G 412 din
aplicare proceduri adecvate, pentru a se preveni ca 25.05.2010,
4. Cap. V, Secț.
animale domestice să aibă acces în locuri unde sunt
9, Pct. 62.
pregătite, manipulate sau depozitate mierea si
celelalte produse apicole.

Materiile prime, ingredientele, produsele


intermediare şi produsele finite ce pot să faciliteze H.G 412 din
reproducerea unor micro-organisme patogene sau 25.05.2010,
5. Cap. V, Secț.
formarea de toxine, nu trebuie să fie ținute la
9, Pct. 64.
temperaturi ce ar putea avea ca rezultat un risc pentru
sănătate.

Manipularea şi ambalarea mierii si altor produse H.G 412 din


apicole, trebuie să aibă loc în încăperi adecvate, 25.05.2010,
6. Cap. V, Secț.
suficient de mari pentru depozitarea separată a
9, Pct. 64.
materiilor prime de materialul procesat.

Substanțele ce prezintă un risc şi/sau produsele H.G 412 din


necomestibile, incluzând hrana pentru albine sau 25.05.2010,
7. Cap. V, Secț.
pentru alte animale, trebuie să fie etichetate şi
9, Pct. 67.
depozitate adecvat, în containere separate şi sigure.

Pagina 8 din 12
4.1 PREVEDERI APLICABILE AMBALĂRII ŞI ÎMPACHETĂRII
I II III IV V
H.G 412 din
Materialul utilizat pentru ambalare şi împachetare nu 25.05.2010,
1. Cap. V, Secț.
trebuie să fie o sursă de contaminare.
10, Pct. 68.

Materialele de ambalare trebuie să fie depozitate de H.G 412 din


25.05.2010,
2. aşa manieră, încât acestea să nu fie expuse la un risc Cap. V, Secț.
de contaminare. 10, Pct. 69.

Operațiunile de ambalare şi împachetare trebuie să H.G 412 din


25.05.2010,
3. fie efectuate astfel încât să se evite contaminarea Cap. V, Secț.
produselor. 10, Pct. 70.

Materialul de ambalare şi de împachetare pentru H.G 412 din


25.05.2010,
4. produse alimentare, reutilizat, trebuie să fie uşor de
Cap. V, Secț.
igienizat, iar atunci cînd este necesar, de dezinfectat. 10, Pct. 71.

4.2 TRATAMENTUL TERMIC AL MIERII


I II III IV V

Orice proces de tratare termică, trebuie să asigure o H.G 412 din


temperatură dată, pentru toate părţile produsului 25.05.2010,
1. tratat, pentru o perioadă de timp dată şi să prevină Cap. V, Secț.
situaţia ca produsul să devină contaminat în timpul 11, Pct. 73,
a), b).
procesului.

Pentru a se asigura că prin procesul utilizat se


îndeplinesc obiectivele dorite, operatorii cu activitate
în domeniul alimentar trebuie să controleze cu H.G 412 din
25.05.2010,
2. regularitate parametrii principali relevanți (în mod Cap. V, Secț.
special temperatura, presiunea, ermeticitatea şi 11, Pct. 74.
parametrii microbiologici), inclusiv prin utilizarea de
dispozitive automate;

Încălzirea mierii sau a altor produse apicole trebuie H.G 412 din
25.05.2010,
3. să fie conform unui standard recunoscut pe plan
Cap. V, Secț.
internațional. 11, Pct. 74

5. IGIENA PERSONALULUI
I II III IV V

Persoanele care manipulează alimente sunt H.G 412 din


25.05.2010,
supervizate şi/sau instruite în probleme de igienă a
1.
alimentelor, proporțional cu activitatea desfășurată. Cap. V, Secț.
12, Pct. 76

Responsabili pentru elaborarea şi menţinerea H.G 412 din


25.05.2010,
procedurii de implementare a programelor HACCP
2. sau pentru punerea în aplicare a ghidurilor relevante, Cap. V, Secț.
au primit instruirea relevantă în aplicarea principiilor 12, Pct. 77.
HACCP.

Pagina 9 din 12
Programele de instruire pentru persoane care lucrează H.G 412 din
25.05.2010,
în anumite sectoare alimentare sunt in conformitate
3. cu toate cerințele legislației naționale referitoare la Cap. V, Secț.
igiena si procesarea mierii si altor produse apicole. 12, Pct. 78.

6. ETICHETAREA PRODUSELOR
I II III IV V

Etichetarea va oferi consumatorilor finali informaţiile LEGE Nr.


78 din
necesare, suficiente, veritabile şi uşor de comparat, 18.03.2004C
1.
care să le permită acestora să-şi aleagă produsul ap.I V, Art
alimentar dorit. 14 , Pct. 5

Eticheta trebuie să fie amplasată astfel încît să nu LEGE Nr.


78 din
2. poată fi separată de recipient şi informaţia de pe ea 18.03.2004C
să nu poată fi ștearsă sau modificată. ap.I V, Art
14 , Pct. 6

7. LABORATOR PROPRIU AL UNITĂȚII


I II V

1. Autorizarea sanitară veterinară Da) (Nu)

2. Asigurarea spațiului si compartimentarea acestora Da) (Nu)

3. Gama completă de analiză conform standardelor in vigoare Da) (Nu)

4. Aparatura si reactivi corespunzători Da) (Nu)

5. Personal instruit si atestat Da) (Nu)

6. Starea de întreținere a aparaturii Da) (Nu)

7. Evidente si monitorizare Da) (Nu)

Documente care să ateste calibrarea si verificarea periodică a


8. Da) (Nu)
aparaturii de masură si control

8. EVIDENȚA REGISTRELOR DEȚINUTE ÎN UNITATE


DOCUMENTE PREZENTATE DE UNITATE ÎN ZIUA INSPECŢIEI

I II V

1. Schema amplasării unității. Da) (Nu)

2. Diagrama fluxului tehnologic pentru fiecare produs Da) (Nu)

3. Manualul calității incl. HACCP cu identificarea și controlul PCC Da) (Nu)

4. Documente pt. monitorizarea si controlul PC Da) (Nu)

Pagina 10 din 12
5. Programe DDD, precum și rezultatele eficientei acțiunilor Da) (Nu)

Programe de igienizare și rezultatele de laborator la testele de


6. Da) (Nu)
sanitație

7. Programe pentru instruirea personalului Da) (Nu)

8. Sistem de păstrare si evidente pentru ștampile si etichete Da) (Nu)

9. Harta cu distribuția apei in unitate si punctele de recoltare Da) (Nu)

Program de recoltare probe pentru examene de laborator conform


10. Da) (Nu)
Programului strategic si Programului de autocontrol

11. Carnete de sănătate/fise de aptitudini pt. lucrători vizate periodic Da) (Nu)

12. Documentații pentru înregistrarea temperaturilor Da) (Nu)

Registrele de gestiune a materiilor prime si produselor


13. Da) (Nu)
(intrări/ieșiri/flux) și documentele care au însoțit produsele

Documente si evidente necesare transmise de ANSA care se vor ține


14. Da) (Nu)
sau viza de medicii veterinari oficiali

Documente care sa evidențieze trasabilitatea produselor si asigurarea


15. Da) (Nu)
trasabilității.

16. Registrele cu rezultatele examenelor înregistrate in laboratorul uzinal Da) (Nu)

17. Controlul și verificarea aparatelor de măsura si control (AMC) Da) (Nu)

I V
9. OBSERVAȚIILE ȘI COMENTARIILE INSPECTORULUI/INSPECTORILOR
1.

2.

3.

4.

5.

10. APRECIEREA FINALĂ A INSPECȚIEI/ECALUĂRII


Pagina 11 din 12
ACCEPTABIL CU RE-CONTROL
BINE NEACCEPTABIL
(stabilirea datei de reinspectare)

Termenii limită de înlăturare a


neconformităților:

NOTĂ: Prezenta fișă de evaluare/inspecție/(listă de verificare), va servi drept temei pentru înscrierea, neconformităților constatate și
comentariile aferente controlului/inspecției realizare, în Actului de control iar după caz în:, Prescripție, Procesului verbal, Ordonanța de
suspendare a Autorizației sanitar-veterinare de funcționare.
În cazul Autorizației sanitar-veterinare de funcționare a unității/ambarcațiunii, se va completa și Referatul tehnic pentru acordarea/neacordarea
autorizației sanitar-veterinare de funcționare, conform Anexei Nr.3 a Legii nr. 221-XVI din 19.10.2007 „privind activitatea sanitar-veterinară”.

Întocmit la :______________________________
(data, luna, anul)
De către:
Medic Veterinar Oficial/Inspector din cadrul (STSA) _________________________________________________
(nume, prenume, semnătura, ștampilă -după caz)

Medic Veterinar Oficial/Inspector din cadrul (STSA) _________________________________________________


(nume, prenume, semnătura, ștampilă -după caz)

Alți membri ai echipei de control/evaluare:


____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

În prezența:
Reprezentantul legal al Agentului Economic, ____________________________________________________
(nume, prenume, semnătura, stampila-după caz)

Prezenta Fisa de Evaluare este întocmită in număr de 2 exemplare, iar un exemplar va fi înmînat agentului economic.

Pagina 12 din 12