Sunteți pe pagina 1din 21

PRIMĂRIA COMUNEI BOD

str. Școlii, nr.139, Bod, Brașov, 507015

tel: +40 268283099, +40 268283046; fax: +40 268283190

e-mail: contact@primariabod.ro www.primariabod.ro

Proiect de NOMENCLATOR ARHIVISTIC

DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL


SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

I A. CONSILIER 5. Dosare finanțări proiecte și obținere fonduri P


PRIMAR PRIMAR 6. Contracte de management P
7. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
8. Proceduri operaționale 10 ani
I PRIMAR B. VICEPRIMAR 1. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

2. Proceduri operaționale 10 ani


3. Corespondența cu instituții publice, persoane fizice și 3 ani
juridice
C. 1. Cărți tehnice ale construcțiilor P
ADMINISTRATOR
2. Referate, propuneri privind stabilirea necesarului de 10 ani
PUBLIC
materiale și fonduri bănești pentru reparații curente și
capitale
3. Rapoarte, fișe și alte acte privind bunurile de inventar ale 10 ani
Consiliului Local
4. Fișe mijloace fixe 10 ani
5. Proceduri operaționale 10 ani
6. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
7. Fișe, procese-verbale, situații privind primirea-eliberarea, 10 ani
recepția, evidența și consumul materialelor din gestiune
8. Documente referitoare la probleme de intreținere și 5 ani
reparații mobilier, aparatură de birou (note de constatare)
9. Corespondență administrativă cu instituții publice, 5 ani
persoane fizice și juridice
10. Documente privind parcul auto (situații privind 5 ani în format electronic
consumul de carburanți, lubrifianți, foi de parcurs)
I PRIMAR 11. Referate de necesitate 3 ani
D. AUDIT INTERN 1. Raport de audit, referate, note de constatare, plan anual 10 ani
de audit
2. Dosarul misiunii de audit 10 ani

Pagină 2 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

3. Programe anuale de audit 10 ani


4. Corespondența pe linie de audit 10 ani
5. Instrucțiuni privind activitatea de audit 10 ani
6. Proceduri operaționale 10 ani
7. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
E. POLIȚIA LOCALĂ 1. Instrucțiuni, decizii, circulare privind paza și ordinea 10 ani
publică
2. Proceduri operaționale 10 ani
3. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
4. Planuri de pază, liniște și ordine publică 5 ani
5. Procese-verbale contravenții 5 ani
6. Corespondență Poliția Locală 5 ani
7. Documente privind primirea-predarea serviciului 2 ani
F. SECRETAR 1. Dispoziții emise de Primarul comunei Bod cu întreaga P
documentație care a stat la baza emiterii lor
2. Registrul de evidență al Dispozițiilor emise de Primarul P
comunei Bod
I PRIMAR 3. Documente privind constituirea Consiliului local P
F. SECRETAR 4. Dosarele speciale de ședințe ordinare, extraordinare și de P
îndată ale Consiliului Local (procesele-verbale, referate,
informări, hotărâri cu întreaga documentație)

Pagină 3 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

5. Registru de evidență al hotărârilor adoptate de Consiliul P


Local
6. Colecția de Hotărâri ale Consiliului Local P
7. Registru de evidență sigilii și ștampile P
8. Documente privind reconstituirea dreptului de proprietate P
conform legilor fondului funciar
9. Dosar cu lucrări privind atribuirea de teren tinerilor P
conform Legii 15/ 2003
10. Documente privind atribuiri de terenuri, locuințe însoțite P
de Ordinul Prefectului
11. Hotărâri și referate ale comisiei județene de fond funciar P
12. Lucrări privind evidența imobilelor, conform Legii 112/ P
2001, Legii 10/2001
13. Regulamentul de funcționare al Consiliului Local. Statutul 10 ani
comunei
14. Registru prezență consilieri locali 10 ani
15. Dosare personale consilieri 10 ani
16. Documentație privind activitatea consilierilor locali, 10 ani
inclusiv a Comisiilor de specialitate
17. Procese verbale încheiate cu ocazia activității de 10 ani
îndrumare și control privind aducerea la îndeplinire a
prevederilor legale, inclusiv din partea Prefecturii și a
I PRIMAR F. SECRETAR
Consiliului Județean, rapoarte și informări ale Consiliului
local și Primarului

Pagină 4 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

18. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani


verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
19. Proceduri operaționale 10 ani
20. Lucrări privind activitatea notarială 5 ani
21. Autorizații de funcționare 1 an de la înlocuire
G. ȘEF BIROU 1. Rapoarte privind starea economică și socială a comunei P
ECONOMIC 2. Instrucțiuni, circulare, dispoziții, hotărâri privind activitatea 10 ani de la înlocuire
economică
3. Proceduri operaționale 10 ani
4. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
II SECRETAR A. EVIDENȚA 1. Registrul unic de evidență a persoanelor P
PERSOANELOR și
STARE CIVILĂ
2. Registru opis alfabetic P
3. Liste coduri numerice personale P
4. Registru evidență livrete de familie P
5. Registru de stare civilă nașteri P
6. Registru de stare civilă căsătorii P
7. Registru de stare civilă decese P
8. Registru înregistrare cereri divorț P
II SECRETAR 9. Registru evidență certificate divorț P
10. Lucrări privind alegerile generale și locale, procesele- P
verbale de constatare a rezultatelor

Pagină 5 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

A. EVIDENȚA 11. Lucrări privind recensămantul populației P


PERSOANELOR și 12. Declarații naștere 50 ani
STARE CIVILĂ 13. Adopții, inregistrări tardive 50 ani
14. Declarații căsătorie 50 ani
15. Declarații deces 50 ani
16. Certificate constatatoare deces 50 ani
17. Cereri de divorț 50 ani
18. Sentințe divorț 50 ani
19. Cereri pentru schimbare nume 50 ani
20. Mențiuni de stare civilă cu privire la dobândirea sau 50 ani
renunțarea la cetățenie
21. Transcrieri certificate de stare civilă 50 ani
22. Acte privind rectificarea, completarea, modificarea, 50 ani
anularea actelor de stare civilă
23. Registrul privind gestionarea certificatelor de stare civilă 50 ani
24. Documente privind evidența ȘTAMPILELOR și 10 ani
ȘTANȚELOR la SPCLEP-uri, documente cu regim special
INSERIATE
25. Registrul ORDINE, INSTRUCȚIUNI, REGULAMENTE și 10 ani
documente aferente
26. Registrul de intrare-ieșire a corespondeței ordinare 10 ani CS
27. Registrul de intrare-ieșire, conform legii nr. 677/ 2001 10 ani
28. Registrul informații de interes public, conform legii nr. 10 ani
544/2001
II SECRETAR
29. Registrul de intrare-ieșire corepondență secretă 10 ani CS

Pagină 6 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

30. Registrul de evidență a informațiilor clasificate-pentru 10 ani CS


A. EVIDENȚA documente secret de serviciu
PERSOANELOR și 31. Registrul de evidență a informațiilor clasificate pentru 10 ani CS
STARE CIVILĂ documente secrete și strict secrete
32. Registru evidență loturi cărți de identitate și cărți de 10 ani
alegător la BJABDEP
33. Rapoarte de activitate anuale pe linie de evidența 10 ani
persoanelor
34. Dispoziții INEP pe linie de evidența persoanelor 10 ani
35. Corespondeță și documente privind SUBSTITUIRILE DE 10 ani
PERSOANĂ
36. Cereri de eliberare acte de identitate 10 ani
37. Registru intrare-ieșire a corespondenței de stare civilă 10 ani CS
38. Registru evidență cereri ajutor financiar la constituirea 10 ani
familiei
39. Dosar ajutor financiar la constituirea familiei 10 ani
40. Instrucțiuni, circulare, corespondență pe linie de stare 10 ani
civilă
41. Registre eliberare cărți de identitate și aplicare vize de 10 ani CS
reședință
42. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
43. Proceduri operaționale 10 ani
44. Registrul petiții 10 ani

Pagină 7 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

II SECRETAR 45. Registrul certificatelor dispărute în alb 5 ani de la închieierea


registrului
A. EVIDENȚA 46. Extrase pentru uzul organelor de stat 5 ani
PERSOANELOR și 47. Cereri pentru eliberarea duplicatelor 5 ani
STARE CIVILĂ 48. Corespondență INEP 5 ani
49. Corespondență secretă privind evidența peroanelor 5 ani
50. Cereri aplicare vize de reședință 5 ani
51. Borderouri și condici de corespondență militară și civilă 5 ani
52. Situații statistice privind starea civilă 5 ani CS
53. Corespondeță pe linie de stare civilă 5 ani
54. Corespondență, situații și rapoarte referitoare la alegeri 5 ani
55. Condica reclamații 5 ani
56. Comunicări, furnizări de date conform Legii 677/2001 5 ani
57. Comunicări, furnizări de date referitoare la identificarea 5 ani
(altele decât Legea 677/2001)
58. Răspunsuri privind informații de interes public, conform 5 ani
Legii nr. 544/2001
59. Certificate privind deschiderea procedurii succesorale 5 ani
60. Registru de evidentă privind eliberarea sesizărilor pentru 5 ani
deschiderea procedurii succesorale
61. Lucrări pentru deschiderea procedurii succesorale – 5 ani
anexa 1
61. Caiet note telefonice 3 ani
62. Protocoale privind furnizarea de date 3 ani
63. Situații lunare pe linie de evidența persoanelor 3 ani
64. Situații trimestriale pe linie de evidența persoanelor 3 ani

Pagină 8 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

II SECRETAR 65. Situații semestriale pe linie de evidența persoanelor 3 ani


66. Situații și rapoarte privind Carțile de alegător 3 ani
A. EVIDENȚA 67. Comunicări la SPCLEP (acte de identitate pierdute, 3 ani
PERSOANELOR și mențiuni)
STARE CIVILĂ 68. Comunicări de date de la diferite instituții pe linie de 3 ani
evidența persoanelor
69. Dispoziții INEP de informare 3 ani
70. Răspunsuri privind petițiile pe linie de evidența 3 ani
persoanelor
71. Comunicări furnizări de date din RNEP, la cerere 3 ani
72. Evidență cotoare Carți de Identitate provizorii 3 ani
73. Planificare ghișeu 3 ani
B. RESURSE UMANE 1. REVISAL P în format electronic
2. Registrul de evidență a salariaților P
3. Registrul de evidență a accidentelor de muncă P
4. Organigrama, state de funcții P
5. Regulament de organizare și funcționare P
6. Regulament de ordine internă P
7. Dosare personale 80 ani
8. Declarații de avere și de interese 10 ani
9. Registrul declarații de avere 10 ani
10. Registrul declarații de interese 10 ani
11. Situații statistice personal 10 ani
12. Foi colective de prezență, cereri concediu legal, concedii 10 ani
medicale
13. Corespondență cu A.N.F.P. 10 ani

Pagină 9 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

II SECRETAR B. RESURSE UMANE 14. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic, extras Nomenclator Arhivistic
15. Proceduri operaționale 10 ani
16. Dosarul Comisiei de disciplină 10 ani CS
17. Dosarul accidentului 10 ani
18. Registru unic de evidență ce are ca scop urmărirea 10 ani
incapacității de muncă
19. Registru de evidență a funcționarilor publici 10 ani
20. Registru evaluări profesionale 10 ani
21. Dosare concurs angajări 5 ani
22. Cereri și adeverințe eliberate angajaților 5 ani
23. Rapoarte anuale de evaluare profesională 5 ani
C. SERVICII SOCIALE 1. Registru de evidență minori și persoane majore lipsite de 20 ani
ocrotire
2. Lucrări privind instituirea tutelelor, curatelelor 20 ani
3. Hotărîri ale Comisiei pentru protecția copilului privind 20 ani
plasamentele familiale
4. Instrucțiuni, ordine, circulare privind activitatea de 10 ani
autoritate tutelară și asistență socială
5. Anchete sociale 10 ani
6. Dosar cu lucrări privind aplicarea Legii448/ 2006 10 ani
7. Dosare beneficiari conform Legii 448/ 2006 10 ani
8. Dosare alocații pentru copii 10 ani
9. Dosare indemnizații pentru creșterea copilului conform 10 ani
O.U.G. 148/ 2005

Pagină 10 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

II SECRETAR C. SERVICII SOCIALE 10. Dosare ajutor social 10 ani de la incetarea


acordării ajutorului
11. Dosare ajutor încălzire 10 ani
12. Dosare alocații complementare și de susținere pentru 10 ani
familii monoparentale
13. State plată ajutoare sociale, ajutoare incălzire, alocații, 10 ani
etc.
14. Registru evidență cereri ajutor încălzire 10 ani
15. Registru evidență cereri alocații pentru copii 10 ani
16. Registru evidență cereri pentru venit minim garantat 10 ani
17. Registru evidență cereri indemnizații creștere copil pâna 10 ani
la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani
18. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
19. Proceduri operaționale 10 ani
20. Registru evidență dosare de ajutor social 10 ani
20. Corespondența pe linie de asistență socială 5 ani
21. Dosare privind mame minore și prevenirea părăsirii 5 ani
copilului în spital
22. Dosare evidență stimulente educaționale gradiniță 5 ani
23. Dosare evidență copii cu părinți plecați în afara țării 5 ani
24. Dosare privind protecția copilului în situații de risc 5 ani
25. Dosare evidență POAD - Programul operaţional 3 ani
Ajutorarea persoanelor defavorizate

Pagină 11 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

II SECRETAR D. REGISTRATURA, 1. Registrul numerelor de inventar P


ARHIVA și RELAȚII 2. Registrul de evidență curentă arhivă P
PUBLICE 3. Dosare arhivă(nomenclatorul arhivistic, procese-verbale de P
control, inventare arhivistice însoțite de procese-verbale de
predare-primire, lucrări de selecîionare, corespondență cu
Arhivele Naționale)
4. Colecția de sentințe judecătorești P
5. Decizii, instrucțiuni, circulare ale organelor județene și P
centrale privind administrația publică
6. Registrul Unic de Control P
7. Registrul de depozit 10 ani
8. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
9. Proceduri operaționale 10 ani
10. Registrul de evidență a solicitărilor în baza Legii 544/ 10 ani
2001
11. Registrul de evidență a solicitărilor în baza Legii 677/ 10 ani
2001
12. Registru de evidență a petițiilor 10 ani CS
13. Registru de intrare-ieșire 10 ani și în format electronic
14. Registru termene judecată 10 ani CS
15. Registrul de evidență a cauzelor 10 ani CS
16. Dosare de cauză 10 ani CS
17. Liste electorale permanente pentru alegeri prezidențiale 10 ani
18. Liste electorale permanente pentru alegeri UE 10 ani

Pagină 12 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

II SECRETAR D. REGISTRATURA, 19. Liste electorale permanente pentru alegeri parlamentare 10 ani
ARHIVA și RELAȚII 20. Liste electorale permanente pentru alegeri locale 10 ani
PUBLICE 21. Corespondență cu instituții publice, persoane fizice și 10 ani
juridice
22. Registrul registrelor 10 ani
23. Registrul fișelor de executare a pedepselor în folosul 10 ani
comunității
24. Registrul viza de Control Financiar 10 ani
25. Registrul contractelor de concesiune 10 ani
26. Solicitări și răspunsuri în baza Legii 544/ 2001 5 ani
27. Solicitări și răspunsuri în baza Legii 677/ 2001 5 ani
28. Corespondență cu organe judecătorești 5 ani
29. Reclamații, sesizări și răspunsurile la acestea 3 ani
30. Condica de prezență 3 ani
31. Autorizații de funcționare 1 an de la înlocuire
III BIROU A. URBANISM 1. Studii, schițe, avize, privind lucrările de urbanism și P
TEHNIC amenajarea teritoriului, privind amplasarea cladirilor și
respectarea disciplinei în construcții
2. Autorizații de construire, demolare P
3. Registru evidență autorizații de funcționare P
4. Certificate urbanism și autorizații de construire eliberate P și în format electronic
de Consiliul Județean
5. Documente de urbanism privind avizarea temelor de P
proiectare pentru P.U.D./P.U.Z., aprobarea documentațiilor
pentru P.U.D., P.U.Z., P.U.G.
6. Procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor P

Pagină 13 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

III BIROU A. URBANISM 7. Evidența monumentelor istorice și lucrările referitoare la P


TEHNIC restaurarea și conservarea acestora
8. Sesizări, reclamații, referate, procese-verbale referitoare la 20 ani
disciplina în construcții
9. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras NA
10. Proceduri operaționale 10 ani
11. Situații statistice, rapoarte, anchete pe linie de urbanism 10 ani
12. Registru evidență certificate urbanism 10 ani
13. Registru eliberare autorizații de construcție 10 ani
14. Certificate de urbanism și documentația aferentă 5 ani
15. Corespondență urbanism, solicitări eliberare copii 5 ani
documente din anii anteriori
B. AGRICOL 1. Registrul agricol P și în format electronic
2. Registru evidență contracte de arendă P
3. Programe, prognoze, proiecte și propuneri referitoare la P
probleme agricole(accesare fonduri europene)
4. Procese verbale de punere în posesie, parcelări(copii), P
hărți
5. Documentații privind limita intravilanelor și hotarelor P
administrative
6. Dări de seamă statistice privind registrul agricol P
7. Recensământul general agricol. Recensământul animalelor P
8. Documente ce stau la baza înscrierii datelor în registrul 10 ani
agricol(cereri, defalcări, modificări)
9. Contracte de arendă 10 ani

Pagină 14 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

III BIROU B. AGRICOL 10. Situații și informări privind lucrările agricole 10 ani
TEHNIC 11. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
12. Proceduri operaționale 10 ani
13. Registru de evidență carnete de comercializare produse 10 ani
agricole
14. Registru de evidență a atestatelor de producători 10 ani
15. Adeverințe eliberate pe baza registrului agricol pentru 5 ani
APIA, notariat, etc.
16. Dosar cu Certificate de producător agricol 5 ani
17. Dosar cu organizarea de târguri, piețe, oboare 5 ani
18. Dosar cu bilete de adeverințe a proprietății animalelor 5 ani
19. Contracte de inchiriere anuală a terenurilor 5 ani
20. Corespondență privind registrul agricol 5 ani
21. Corespondență cu alte instituții 5 ani
22. Cereri ale cetățenilor cu acte anexe pentru afișarea 5 ani
intenției de vânzare a terenurilor agricole
23. Adeverințe cu suprafața agricolă deținută 5 ani
C. SITUAȚII de 1. Legislție specifică S.S.U., ordine, instrucțiuni, decizii, P
URGENȚĂ circulare și alte acte cu caracter normativ
2. Planuri S.U. P
3. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras NA
4. Proceduri operaționale 10 ani
5. Planuri și tematici de instruire 5 ani

Pagină 15 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

III BIROU C. SITUAȚII de 6. Procese-verbale control S.U. 5 ani


TEHNIC URGENȚĂ 7. Procese-verbale contravenții 5 ani
8. Corespondență privind S.V.S.U. 5 ani
9. Corespondență pe linie de S.S.M. 5 ani
10. Fișe de instructaj periodic pe linie de S.S.M. 5 ani de la încetarea CM
11. Fișe instructaj periodic pe linie de S.U. 5 ani de la încetarea CM
C. BIBLIOTECĂ 1. Program anual de activitate P
2. Registru de mișcare a fondurilor, pentru evidență globală 10 ani CS
3. Registrul de inventar, pentru evidența individuală 10 ani CS
4. Registrul de înscriere a utilizatorilor 10 ani CS
5. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
6. Proceduri operaționale 10 ani
7. Fișa de înscriere la bibliotecă 5 ani
8. Fișa contract de împrumut 5 ani
9. Fișa de lichidare a împrumuturilor de publicații 5 ani
10. Fișa cărții 5 ani
11. Fișa de termene de restituire 5 ani
12. Declarație de pierdere a publicațiilor 5 ani
13. Buletin de cerere (pentru sala de lectură) 5 ani
14. Rapoarte statistice 5 ani în format electronic
IV A. GOSPODĂRIRE 1. Lucrări privind protecția mediului înconjurător 10 ani
DOMENIUL COMUNALĂ 2. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
PUBLIC verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic

Pagină 16 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

IV A. GOSPODĂRIRE 3. Proceduri operaționale 10 ani


DOMENIUL COMUNALĂ 4. Programe, situații privind buna gospodărire a comunei, 5 ani
PUBLIC întreținere drumuri, înfumusețarea și întreținerea comunei
5. Procese-verbale de constatare a contravențiilor în 5 ani
domeniu
6. Corespondența privind protecția consumatorului, igiena și 5 ani
salubritatea locurilor publice, produse alimentare, epizotii
B. 1. Program anual de activitate P
CULTURA și SPORT 2. Documente de înființare, constituire asociații cultural P
sportive
2. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
3. Proceduri operaționale 10 ani
4. Corespondența cu instituții publice, persoane fizice și 3 ani
juridice referitoare la organizarea manifestărilor culturale

V BIROU A. ACHIZIȚII și 1. Documentații privind întreținerea și reparațiile curente la 10 ani


ECONOMIC INVESTIȚII construcții și instalații
2. Acte justificative care stau la baza înregistrărilor în 10 ani
contabilitate (facturi, situații lucrări, contracte, procese-
verbale recepție, comenzi, evidență ordine de deplasare,
garanții materiale)
3. Contracte lucrări de investiții 10 ani CS
4. Dosarul licitației publice (criterii de atribuire, cerere de 10 ani
publicare a anunțului în SEAP, adrese privind solicitările de
clarificări și răspunsurile la acestea, lista de ofertanți, fișa de

Pagină 17 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

V BIROU A. ACHIZIȚII și date, oferte depuse, procese-verbale în cadrul ședinței de


ECONOMIC INVESTIȚII licitație, hotărâri de adjudecare, contractul semnat în
original, extras din M. Of., SEAP, cu anunțul publicat), studii
de fezabilitate
5. Contracte achiziții, prestări servicii, achiziții directe 10 ani
6. Corespondență achiziții publice și licitații 10 ani
7. Rapoarte, note, repartiții și contracte referitoare la 10 ani
aprovizionarea cu materiale
7. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
8. Proceduri operaționale 10 ani
9. Dosar SEAP – corespondență oferte de preț 5 ani
10. Rapoarte, situații privind consumurile de energie 5 ani
electrică, termică, apă, combustibil
11. Rapoarte și documentații care au parcurs procedura de 5 ani
licitație dar nu au fost adjudecate
B. CONTABILITATE 1. Buget local, de stat, autofinanțate, fonduri atrase P
2. Proiect buget multianual P
3. Dare de seamă contabilă anuală, conturi de execuție P
bugetară, situații financiare anuale, Bilanț contabil
4. Documente privind evidența, inventarierea și P
administrarea patrimoniului
5. State de plată 50 ani
6. Dări de seamă contabile lunare, trimestriale 10 ani
7. Cereri deschidere credite bugetare 5 ani

Pagină 18 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

V BIROU B. CONTABILITATE 8. Documente referitoare la specimene de semnături (fise, 10 ani


ECONOMIC delegatii, corespondenta cu Trezoreria, etc)
9. Procese-verbale control financiar și execuție bugetară 10 ani
10. Acte justificative care stau la baza înregistrărilor în 10 ani
contabilitate (note contabile, extrase cont, foi vărsământ)
11. Acte justificative cheltuieli autofinanțate 10 ani
12. Registru jurnal 10 ani de la încheierea
exercițiului financiar;
în format electronic
13. Registrul inventar 10 ani de la încheierea
exercițiului financiar;
în format electronic
14. Registrul Cartea Mare 10 ani de la încheierea
exercițiului financiar;
în format electronic
14. Fișe analitice de evidență mijloace fixe și obiecte de 10 ani
inventar
15. Fișe cont sintetic 10 ani
16. Procese-verbale privind casarea mijloacelor fixe și 10 ani
obiectelor de inventar, precum și transferarea unor bunuri,
liste mijloace fixe, documente de reevaluare
17. Angajamente și propuneri de plată 10 ani
18. Balanțe de verificare 10 ani
19. Rapoarte și dări de seamă statistice în activitatea 10 ani
financiară, registre partizi venituri și cheltuieli

Pagină 19 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

V BIROU B. CONTABILITATE 20. Instrucțiuni, decizii, circulare ale organelor centrale și 10 ani
ECONOMIC județene
21. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras Nomenclator
Arhivistic
22. Proceduri operaționale 10 ani
23. Corespondență financiar-contabilă 5 ani
24. NIR – Note de Intrare Recepție 5 ani
25. Fișe de magazie 5 ani
26. Liste de inventariere 5 ani
27. Ordin de deplasare 5 ani
C. TAXE și IMPOZITE 1. Dosare fiscale cu procese-verbalede impunere și actele P
care au stat la baza impunerii – clădiri, terenuri
2. Matricole de impunere clădiri, terenuri P
3. Documentații privind concesionarea, închirierea, vînzarea P
spațiilor comerciale și a spațiilor destinate
4. Registrul de evidență a contractelor de concesiune P
5. Licitații, concesionări, inchirieri și vânzări terenuri, hotărâri P
adjudecate
5. Fișe fiscale 50 ani
6. Declarații impozit, șomaj, sănătate, pensii 50 ani
7. Registrul C.F.P. 10 ani
8. Dosare fiscale cu procese-verbale de impunere și actele 10 ani de la radierea
care au stat la baza impunerii – mijloace de transport mijlocului de
transport
9. Matricole de impunere autovehicule 10 ani CS

Pagină 20 din 21
DENUMIREA DOSARULUI TERMENUL
SERVICIUL / COMPARTIMENTUL (CONȚINUTUL PE SCURT AL PROBLEMELOR LA CARE SE DE OBSERVAȚII
BIROUL REFERĂ) PĂSTRARE

V BIROU C. TAXE și IMPOZITE 10. Registru roluri contribuabili 10 ani


ECONOMIC 11. Extrase rol 10 ani
12. Debite amenzi, procese-verbale amenzi, despăgubiri, 10 ani
imputații
13. Contracte chirii 10 ani CS
13. Borderouri debite-scăderi 10 ani
14. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras NA
15. Proceduri operaționale 10 ani
16. Registru de evidența certificatelor de înregistrare auto 10 ani
fără obligație de înmatriculare
17. Documente impozite și taxe, planuri încasări, înștiințări 5 ani
de plată, somații
18. Certificate fiscale PF/PJ 5 ani
D. CASIERIE 1. Registru de casă 10 ani
2. Execuția de casă a bugetului local 10 ani
3. Registrul sold de casă - casierie 10 ani
3. Inventarele dosarelor predate la arhivă și procesele 10 ani
verbale de predare-primire aferente, extras NA
4. Proceduri operaționale 10 ani
5. Chitanțiere 5 ani

Pagină 21 din 21