Sunteți pe pagina 1din 35

Nr. 2054/14.11.

2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

COLEGIUL ECONOMIC „PINTEA VITEAZUL”


CAVNIC

AN ȘCOLAR 2018-2019
Ediție revizuită și validată în ședința CA din data de 07.11.2018

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE

ART. 1. Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabilește normele de organizare a


muncii și disciplina muncii în cadrul Colegiului Economic „Pintea Viteazul”, în conformitate
cu Constituția României, cu Legea învățământului, cu Statutul personalului didactic și cu
actele normative elaborate de Ministerul Educației Naționale și de alte ministere.

ART. 2. Regulamentul întocmit de Comisia ROF a instituției se supune spre aprobare


Consiliului de Administrație al Colegiului Economic „Pintea Viteazul” Cavnic.

ART. 3. După aprobare, regulile de disciplină stabilite prin acest regulament se aplică tuturor
persoanelor încadrate în muncă la Colegiul Economic „Pintea Viteazul”, indiferent de natura
contractului de muncă, de locul de muncă și de atribuțiile pe care le îndeplinesc. De
asemenea, se aplică tuturor elevilor colegiului, părinților acestora și tuturor persoanelor care
vin în contact cu unitatea de învățământ.

ART. 4. Toate persoanele încadrate în muncă la această unitate, precum și elevii sunt obligați
să cunoască, să respecte și să aplice specific dispozițiile regulamentului de față.

ART. 5. Unitatea de învățământ se organizează și funcționează independent de orice


ingerințe politice sau religioase, în perimetrul Colegiului fiind interzise crearea și
funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură
politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de
conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și integritatea fizică și
psihică a beneficiarilor primari ai educației (elevii) și a personalului din unitate.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR

ART. 6. Întreaga activitate instructiv – educativă din școală se organizează și se desfășoară


conform obiectivelor prioritare, concretizate în planul anual de coordonare a activității și în
programele semestriale.

1
ART. 7. Planul anual și programele semestriale se întocmesc de către Comisia pentru
Curriculum, cu avizul Consiliului de administrație, pe baza evaluării activității instructiv-
educative a școlii în etapa școlară anterioară și a sarcinilor ce decurg din precizările M.E.N. și
ale Inspectoratului Școlar; ele sunt supuse aprobării Consiliului Profesoral.

ART. 8. În ședința pentru discutarea planului anual se prezintă structura și funcționarea


catedrelor metodice, ale comisiilor pe probleme, componența Consiliului de Administratie,
responsabilitățile fiecărui membru al său, programul activităților de perfecționare, tematica
ședințelor Consiliului Profesoral și ale Consiliului de Administrație.

ART. 9. La sfârșitul semestrului I și după încheierea anului școlar, Consiliul profesoral


analizează modul în care s-a desfășurat activitatea în perioada precedentă și stabilește
măsurile practice menite să determine îmbunătățirea muncii în etapa următoare, pe baza
propunerilor CEAC. Analiza activității pe întregul an școlar se face între 15 septembrie – 15
octombrie, odată cu prezentarea planului managerial pentru noul an școlar.

ART. 10. (1). În cadrul Colegiului Economic „Pintea Viteazul”, clasele se constituie la
începutul primului an de studiu-nivel liceal și prfesional (pe profil și specializări) în funcție
de rezultatele repartizării computerizate efectuate de M.E.N.

(2). Studiul limbilor moderne se face în conformitate cu reglementările din Legea


Învățământului.

ART. 11. Structura anului școlar se stabilește anual prin ordin al Ministrului Educației
Naționale.

ART. 12. (1). Deschiderea cursurilor în noul an de învățământ se face în mod festiv, pe baza
unui program special elaborat. Terminarea cursurilor se marchează prin festivitatea de
premiere a elevilor merituoși, prilej cu care se atribuie diplome, premii și mențiuni elevilor
clasați pe primele locuri la clasele respective, precum și a celor care s-au distins în diverse
ocazii.

(2). În cazuri de epidemii, intemperii, calamități naturale etc., cursurile școlare ale unității
pot fi suspendate pe o perioadă determinată la cererea directorului, după consultarea
Primarului, reprezentanților organizației sindicale și ai părinților, cu aprobarea inspectorului
școlar general. În asemenea situații, în Consiliul profesoral al colegiului se vor stabili măsuri
menite sa asigure parcurgerea întregii materii până la sfârșitul anului școlar aprobate în C.A.

ART. 13. a) Programul școlar. Orarul școlii. Activitatea școlară începe în fiecare zi la ora 8.00
și se termină la ora 14.00 sau ora 15.00.

b) Ședințele cu părinții fac parte din activitatea școlară a tuturor cadrelor didactice. Acestea se
stabilesc de președintele consiliului clasei (profesorul diriginte) sau la solicitarea Conducerii liceului.
Prezența la acestea este necesară, pe cale de consecință, a tuturor factorilor educaționali implicați
(aprox. 2 h/ ședință, 7-10 minute/elev-părinte).

c) Ședințele de catedră/arie curriculară fac parte din activitatea școlară a tuturor cadrelor didactice.
Frecvența optimă a acestora este lunară, iar prezența la acestea este necesară, pe cale de consecință.

2
d) Întrunirile consiliului clasei (colectiv profesoral aferent fiecărei clasei) fac parte din activitatea
școlară a tuturor cadrelor didactice. Acestea au loc lunar, iar prezența la acestea este necesară, pe cale
de consecință.

ART. 14. Orarul colegiului se întocmește de o comisie numită de director, se discută în


Consiliul de administrație și se aprobă de director până la data începerii cursurilor;
definitivarea lui se face până la finalul lunii septembrie.

ART. 15. Durata orei de curs la învățământul primar, gimnazial și liceal este 50 de minute, iar
pauza obișnuită durează 10 minute, respectiv o pauză mare de 20 de minute. La
învățământul primar, pauza mare este după a doua oră de curs, iar la gimnaziu și liceu după
a treia oră de curs.

ART. 16. Activitățile de învățământ organizate în afara clasei și a colegiului (pregătirea


suplimentară a elevilor, cercurile, activitățile cultural-artistice și sportive etc.) se desfășoară
în afara orarului școlii, cu excepția celor incluse în planul de învățământ și în norma
didactică de predare.

ART. 17 a) Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice altfel de activități, cu
excepția elevilor participanți la olimpiadele școlare, faza județeană și națională,
cantonamente, o săptămână, respectiv două săptămâni; b) Alte situații speciale vor fi
discutate și aprobate doar de către conducerea școlii.

ART. 18. Asigurarea ordinii și pazei în exteriorul unității se realizează cu sprijinul Politiei
locale și a Jandarmeriei Cavnic. Accesul persoanelor străine în școală va fi permis exclusiv pe
baza legitimării de către personalul de serviciu. Asigurarea ordinii și pazei în interiorul
spațiului de învățământ primar, gimnazial și liceal se realizează prin sistemul video de
supraveghere, în colaborare cu profesorii de serviciu și personalul de serviciu.

ART. 19. Serviciul pe școală se îndeplinește de către fiecare profesor ce-și desfășoară
activitatea în Colegiul Economic „Pintea Viteazul” în conformitate cu un program bine
stabilit.

ART. 20. Serviciul se execută conform unei planificări semestriale aprobate de directorul
colegiului. Fiecare profesor are de efectuat 50 de minute de serviciu (pauze mari și mici),
asigurând supravegherea curții și a parterului, a etajului I sau a etajului II, conform planificării
semestriale aprobate de Conducerea Colegiului.

ART. 21. Profesorul de serviciu este obligat: a. să asigure desfășurarea normală a procesului
instructiv-educativ; b. să urmărească păstrarea în siguranță a documentelor școlare
(cataloage, condica de prezență etc.) c. să transmită operativ tuturor elevilor orice modificare
intervenită în orarul școlii; d. să prezinte părinților care se interesează de situația copiilor lor,
în lipsa dirigintelui, situația școlară a acestora; e. să ia măsuri, în lipsa ambilor directori, de
acoperire a orelor rămase fără profesor, în caz excepțional, cu cadre didactice aflate „în
fereastră”; f. în timpul recreațiilor asigură păstrarea ordinii și a disciplinei pe coridoare în
sălile de clasă și în curtea școlii; g. interzice intrarea elevilor pe ușa de acces a profesorilor; h.
informează prompt unul dintre directorii școlii, administratorul sau comisia de disciplină
asupra evenimentelor deosebite care s-au petrecut în sectorul de care răspunde (distrugeri,
deteriorări de mobilier, furturi etc.) și consemnează evenimentul într-un registru special;

3
ART. 22. La terminarea programului de curs din ziua respectivă, profesorii de serviciu
consemnează într-un registru special: - dacă au fost profesori lipsă de la ore și, în caz
afirmativ, ce măsuri au luat, cazuri de indisciplină ale elevilor etc.

ART. 23. Profesorul de serviciu este sprijinit în activitatea sa de profesorul responsabil cu


serviciul pe școală, respectiv, în cazuri excepționale, de conducerea unității de învățământ.

ART. 24. Nerespectarea acestor atribuții atrage după sine consemnarea în fișa postului și
sancționarea celui în cauză conform Regulamentului de Organizare și Funcționare și
Statutului personalului didactic (mustrare verbală, mustrare scrisă, diminuarea
calificativului anual, excluderea de la premieri etc.)

CAPITOLUL III . MANAGEMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Partea 1

Dispoziții generale

ART. 25. — (1) Managementul unităților de învățământ cu personalitate juridică este asigurat
în conformitate cu prevederile legale.

(2) Unitatea de învățământ cu personalitate juridică este condusă de consiliul de


administrație, de director și, după caz, de directorul adjunct.

(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă,


după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor
sindicale afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învățământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinților
și/sau asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației publice
locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea
învățământului profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.

ART. 26. — Consultanța și asistența juridică pentru unitățile de învățământ se asigură, la


cererea directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic.

Partea 2

Consiliul de administrație

ART. 27. — (1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ.

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei-cadru de


organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată
prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Directorul unității de învățământ de stat este președintele consiliului de administrație.

ART. 28. — (1) La ședințele consiliului de administrație participă, de drept, cu statut de


observatori, reprezentanții organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate învățământ preuniversitar din unitatea de învățământ.

4
(2) La ședințele consiliului de administrație în care se dezbat aspecte privind elevii,
președintele consiliului de administrație are obligația de a convoca reprezentantul
consiliului școlar al elevilor, care are statut de observator.

Partea 3

Directorul

ART. 29. — (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în


conformitate cu legislația privind învățământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de
administrație al unității de învățământ, precum și cu prevederile prezentului regulament.

(2) Funcția de director în unitățile de învățământ de stat se ocupă, conform legii, prin
concurs public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului național de
experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se
organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului de resort.

(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării


suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management
administrativ-financiar cu primarul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială
se află unitatea de învățământ, respectiv cu președintele consiliului județean, pentru unitățile
de învățământ special.

(4) Directorul încheie contract de management educațional cu inspectorul școlar general.

(5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcția de
președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, județean sau
național.

(6) În unitățile de învățământ cu predare și în limbile minorităților naționale, unul dintre


directori este un cadru didactic din rândul minorității respective. Respectarea criteriilor de
competență profesională este obligatorie.

(7) În unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, în care există și


clase cu predare în limba română, unul dintre directori este un cadru didactic care nu
aparține minorităților și care predă în limba română.

(8) Directorul unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la propunerea
motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a 2/3 dintre
membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situație este obligatorie realizarea
unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului școlar.
Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. În
funcție de hotărârea consiliului de administrație al inspectoratului școlar, inspectorul școlar
general emite decizia de eliberare din funcție a directorului unității de învățământ.

(9) În cazul vacantării funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ,
conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de
sfârșitul anului școlar, de un cadru didactic titular, numit prin detașare în interesul
învățământului, prin decizia inspectorului școlar general, în baza avizului consiliului de

5
administrație al inspectoratului școlar, cu posibilitatea consultării Consiliului profesoral și cu
acordul scris al persoanelor solicitate.

ART. 30. — (1) În exercitarea funcției de conducere executivă, directorul are următoarele
atribuții:

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a


acesteia;

b) organizează întreaga activitate educațională;

c) răspunde de aplicarea legislației în vigoare, la nivelul unității de învățământ;

d) asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel


național și local;

e) coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării


unității de învățământ;

f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă;

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;

h) prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul este
prezentat în fața consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și/sau
conducerii asociației de părinți; raportul este adus la cunoștința autorităților administrației
publice locale și a inspectoratului școlar.

(2) În exercitarea funcției de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuții:

a) propune consiliului de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de


execuție bugetară;

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unității de învățământ;

c) face demersuri de atragere de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unității de învățământ.

(3) În exercitarea funcției de angajator, directorul are următoarele atribuții:

a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;

b) întocmește, conform legii, fișele posturilor pentru personalul din subordine;

c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;

d) propune consiliului de administrație vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe


post și angajarea personalului;

e) îndeplinește atribuțiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului


didactic din învățământul preuniversitar, precum și atribuțiile prevăzute de alte acte
normative, elaborate de minister.

6
(4) Alte atribuții ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului școlar, spre aprobare, proiectul planului de școlarizare, avizat de


consiliul de administrație;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaționale a unității de învățământ și o


propune spre aprobare consiliului de administrație;

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul național de


indicatori pentru educație, pe care le transmite inspectoratului școlar și răspunde de
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR);

d) propune consiliului de administrație, spre aprobare, regulamentul intern și regulamentul


de organizare și funcționare a unității de învățământ;

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripția școlară, în


cazul unităților de învățământ preșcolar, primar și gimnazial;

f) stabilește componența nominală a formațiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de


administrație;

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum și statul de


personal didactic auxiliar și nedidactic și le supune, spre aprobare, consiliului de
administrație;

h) numește, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de


administrație, profesorii diriginți la clase, precum și coordonatorul pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare;

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de numire a cadrului didactic,


membru al consiliului clasei, care preia atribuțiile profesorului diriginte, în condițiile în care
acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

j) numește, în baza hotărârii consiliului de administrație, coordonatorii structurilor arondate,


din rândul cadrelor didactice — de regulă, titulare — care își desfășoară activitatea în
structurile respective;

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administrația, decizia de constituire a catedrelor și


comisiilor din cadrul unității de învățământ;

l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unității de învățământ și îl propune


spre aprobare consiliului de administrație;

m) aprobă graficul serviciului pe școală al personalului didactic; atribuțiile acestuia sunt


precizate în regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ;

n) propune consiliului de administrație, spre aprobare, calendarul activităților educative al


unității de învățământ;

o) aprobă graficul desfășurării lucrărilor scrise semestriale;

7
p) emite, în baza hotărârii consiliului de administrație, decizia de aprobare a regulamentelor
de funcționare ale cercurilor, asociațiilor științifice, tehnice, sportive și cultural-artistice ale
elevilor din unitatea de învățământ;

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și


evaluare a tuturor activităților, care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre
aprobare consiliului de administrație;

r) asigură, prin șefii catedrelor și responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de


învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

s) controlează, cu sprijinul șefilor de catedră și responsabililor comisiilor metodice, calitatea


procesului instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistențe la ore și prin
participări la diverse activități educative extracurriculare și extrașcolare;

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;

u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante și sprijină integrarea acestora în


colectivul unității de învățământ;

v) aprobă asistența la orele de curs sau la activități educative școlare și extrașcolare, a


responsabililor de catedră și responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor
legale în vigoare;

w) consemnează zilnic în condica de prezență absențele și întârzierile personalului didactic


și a salariaților de la programul de lucru;

x) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele


unității de învățământ;

y) numește și controlează personalul care răspunde de ștampila unității de învățământ;

z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale și școlare;

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea și gestionarea


actelor de studii, precum și de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea și gestionarea documentelor de evidență școlară;

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învățământ a persoanelor din afara acesteia,
inclusiv de către reprezentanții mass-media, în condițiile stabilite prin regulamentul de
organizare și funcționare al unității de învățământ. Reprezentanții instituțiilor cu drept de
îndrumare și control asupra unităților de învățământ, precum și persoanele care participă la
procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ au acces neîngrădit
în unitatea de învățământ.

(5) Directorul îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, potrivit
legii, și orice alte atribuții rezultând din prevederile legale în vigoare și contractele colective
de muncă aplicabile.

(6) Pentru realizarea atribuțiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanții organizațiilor


sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar care au

8
membri în unitatea de învățământ și/sau, după caz, cu reprezentanții salariaților din
unitateade învățământ, în conformitate cu prevederile legale.

(7) Directorul are obligația de a delega atribuțiile către directorul adjunct sau către un alt
cadru didactic, membru al consiliului de administrație, în situația imposibilității exercitării
acestora. Neîndeplinirea acestei obligații constituie abatere disciplinară și se sancționează
conform legii.

ART. 31. — În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite, directorul emite decizii


și note de serviciu.

ART. 32. — (1) Drepturile și obligațiile directorului unității de învățământ sunt cele
prevăzute de legislația în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare și
funcționare a unității de învățământ, de regulamentul intern și de contractele colective de
muncă aplicabile.

(2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul școlar
general.

Partea 4

Directorul adjunct

ART. 33. — (1) În activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul, doi sau trei directori
adjuncți aflați în subordinea sa directă.

(2) Numărul directorilor adjuncți se stabilește în conformitate cu normele metodologice


elaborate de minister și cu alin. (1) al prezentului articol.

(3) Se poate numi un director adjunct, pentru:

a) unitățile de învățământ de nivel primar și/sau gimnazial care au peste 30 de formațiuni de


studiu;

b) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și


îndeplinesc una dintre condițiile: au cel puțin 10 clase inclusiv din învățământul primar
și/sau grupe din învățământul preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-
o unitate școlară cu predare în limba română sau au secții cu predare în limba română într-o
unitate școlară cu predare într-o limbă a minorităților;

c) unitățile de învățământ primar și/sau gimnazial care au între 20 și 30 de clase și au


internat și cantină;

d) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au peste 25 de clase;

e) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 20 și 25 de clase și îndeplinesc una


din condițiile: au cel puțin 10 clase din învățământul primar și/sau grupe din învățământul
preșcolar sau au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate școlară cu predare în

limba română sau au secții cu predare în limba română într-o unitate școlară cu predare într-
o limbă a minorităților;

9
f) unitățile de învățământ liceal/postliceal care au între 20 și 25 de clase și au internat și
cantină.

(4) Se pot numi doi directori adjuncți pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial,
liceal sau postliceal care funcționează cu peste 50 de formațiuni de studiu.

(5) Se pot numi trei directori adjuncți pentru unitățile de învățământ de nivel gimnazial,
liceal sau postliceal care funcționează cu peste 70 de formațiuni de studiu sau cu peste 70 de
formațiuni de studiu din învățământul antepreșcolar și preșcolar.

ART. 34. — (1) Funcția de director adjunct al unității de învățământ de stat se ocupă,
conform legii, prin concurs public, susținut de către cadre didactice titulare, membre ale
corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției
de director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
educației naționale și cercetării științifice.

(2) Directorul adjunct al unității de învățământ de stat poate fi eliberat din funcție la
propunerea motivată a consiliului de administrație al inspectoratului școlar, la propunerea a
2/3 dintre membrii consiliului de administrație al unității de învățământ sau la propunerea
consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. Propunerea se analizează de către
consiliul de administrație al inspectoratului școlar și, în baza hotărârii acestuia, inspectorul
școlar general emite decizia de eliberare din funcție a directorului adjunct al unității de
învățământ.

(3) În situația în care propunerea de eliberare din funcție este făcută de către consiliul
profesoral, este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului cu
acordul inspectoratului școlar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de
administrație al inspectoratului școlar.

ART. 35. — (1) Directorul adjunct își desfășoară activitatea în baza unui contract de
management educațional și îndeplinește atribuțiile stabilite prin fișa postului, anexă la
contractul de management educațional, precum și atribuțiile delegate de director pe
perioade determinate.

(2) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuțiile directorului, în lipsa acestuia.

Art. 36. — (1) Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de
către directorul unității de învățământ.

(2) Pe perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unității de învățământ nu poate


deține, conform legii, funcția de președinte și vicepreședinte în cadrul unui partid politic la
nivel local, județean sau național.

ART. 37. Competențele Consiliului de Administrație:

a) asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale referitoare la organizarea și funcționarea


învățământului de stat.

b) elaborează oferta educațională a școlii.

c) validează Regulamentul de Organizare și Funcționare.

10
d) elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale.

f) validează proiectul managerial al școlii, fișele posturilor pentru angajații scolii.

g) reglementeaza planul financiar al unității scolare.

h) aprobă măsurile de îmbunătățire a calității propuse de CEAC

ART. 38. Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

a) dezbate și adoptă variante de proiecte curriculare pe arii curriculare sau transdisciplinare,


propuse de Consiliul pentru Curriculum.

b) stabilește modalități de parcurgere a curriculum-ului pe diferite discipline și arii


curriculare, pentru curriculum-ul nucleu, extins etc., lucrul pe echipe didactice.

c) validează situația școlară la sfârșit de semestru și de an școlar.

d) decide asupra aplicării sancțiunilor.

e) alege reprezentanții săi în Consiliul de Administrație, conform prezentului regulament.

ART. 39. Consiliul profesoral se întrunește o dată pe semestru. În cazuri excepționale,


Consiliul profesoral poate fi convocat de director în ședință extraordinară. Consiliul poate fi
convocat și la cererea cadrelor didactice, dacă o treime din numărul membrilor săi consideră
necesară aceasta.

ART. 40. Problemele dezbătute sunt consemnate într-un registru de procese verbale.

1) Hotărârile se iau prin vot deschis cu majoritate de cel puțin jumătate plus unul din
numărul cadrelor didactice ale colegiului. În privința votării unor persoane nominalizate,
votul este secret.

2) Hotărârile Consiliului profesoral sunt obligatorii pentru tot personalul didactic al


colegiului, pentru personalul didactic auxiliar și pentru elevii colegiului.

3) Deciziile luate în privința elevilor (note scăzute la purtare, exmatriculări etc) vor fi aduse
la cunoștința elevilor, a părinților sau tutorelui legal în termen de 7 zile lucrătoare de la data
Consiliului Profesoral.

4) Contestațiile la deciziile Consiliului Profesoral se pot depune în termenul legal prevăzut


de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar la Consiliul
de Administrație a colegiului.

ART. 41. 1. Consiliul profesorilor clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clase,
contribuind la orientarea și consilierea elevilor și părinților, la elaborarea fișelor de observare
a fiecărui elev. El se întrunește ori de câte ori dirigintele socotește necesar, pentru
armonizarea cerințelor educaționale ale cadrelor didactice, evaluarea progresului școlar și a
comportamentului fiecărui elev, analiza volumului temelor pentru acasă, pentru stabilirea de
măsuri educaționale comune și propunerea de recompense și sancțiuni.

2. Președintele Consiliului profesorilor clasei este dirigintele (consilierul).

11
3. După perioada de evaluare semestrială sau anuală, Consiliul profesorilor clasei va analiza,
după caz, în fața părinților, global sau individual, rezultatele obținute și va stabili activități
recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară a elevilor.

ART. 42. Când este necesar, directorul poate convoca Consiliul profesorilor unei clase, pe
care îl prezidează.

ART. 43. Consiliul profesorilor clasei stabilește:

a) notele la purtare pentru toți elevii clasei ( ≥ 7).

b) recompensele pentru elevii cu rezultate deosebite.

c) sancțiunile.

d) măsurile recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai lent de învățare, precum și activități
suplimentare pentru elevii cu performanțe sporite.

ART. 44. Consiliul profesorilor clasei colaborează cu Comitetul de părinți al clasei în vederea
realizării unei influențe educative unitare.

ART. 45. Consiliul pentru curriculum este alcătuit din șefii comisiilor pe arii curriculare,
reprezentanți ai ariilor curriculare și directorul școlii. Consiliul pentru curriculum
elaborează:

a) Proiectul managerial și curricular al școlii (incluzând norme de respectare a metodologiei


de aplicare a planurilor de învățământ, precum și măsuri de aplicare a legilor și a actelor
normative).

b) Oferta educatională a școlii și strategia curriculară.

c) Criteriile de clasificare a opțiunilor elevilor și de întocmire corectă a schemelor orare.

d) Schemele orare.

e) Metodologia de aplicare a activității de consiliere si orientare.

CAPITOLUL IV – PERSONALUL ANGAJAT AL COLEGIULUI

Personalul didactic de predare. Drepturile și obligațiile personalului didactic.

ART. 46. Personalul didactic de la toate nivelurile învățământului are drepturi și obligații
care decurg din legislatia în vigoare, din prezentul regulament, din Statutul personalului
didactic, precum și din prevederile contractului colectiv de muncă.

ART. 47. Personalul didactic are obligații și răspunderi publice de natură profesională,
materială și morală care garantează realizarea procesului instructiv – educativ.

ART. 48. Personalul didactic din unitatea de învățământ răspunde în fața conducerii
colegiului și a forurilor superioare de calitatea și rezultatele obținute în activitatea pe care o
desfășoară.

12
ART. 49. 1) În norma didactică sunt incluse: activitatea de predare la clase; activitatea de
pregătire a lecțiilor, de perfecționare, de diriginte, activitatea desfășurată cu elevii în afara
clasei și a colegiului, activitatea de consiliere profesională a elevilor, de profesor de serviciu,
cea din catedra metodică și din comisiile pe probleme din care fac parte.

2) Norma didactică de predare – învățare și de evaluare curentă a elevilor în clasă este de 18


ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul preuniversitar. Excepțiile sunt
reglementate prin actele normative în vigoare.

ART. 50. În unitatea de învățământ, personalul didactic are următoarele obligații:

- realizarea orelor de predare la clasă; - pregătirea materialului didactic, a mijloacelor audio-


vizuale, a aparatelor și a instrumentelor de lucru;

- pregătirea lucrărilor practice (experimente, demonstrații, lucrări de laborator);

- evaluarea nivelului de pregătire a elevilor în raport cu numărul de ore prevăzut în planul


de învățământ, încheierea situației școlare a elevilor, susținerea examenelor de corigență, de
diferență și pentru amânați;

- obligativitatea întocmirii unor planuri remediale, la toate ciclurile de învățămînt, în special


învățămîntul primar, pentru reducerea analfabetismului funcțional;

- participă la activitățile catedrei metodice, ale Consiliului profesorilor clasei și ale


Consiliului profesoral al colegiului;

- organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor;

- participarea la ședințele și activitățile Consiliului de Administratie, când este solicitat;

- efectuarea tuturor atribuțiilor și a sarcinilor ce-i revin când este de serviciu;

- participarea la activitățile comisiilor și ale colectivelor pe domenii și probleme din care face
parte prin atribuțiile prevăzute în fișa postului sau la care este convocat de directorul
colegiului;

- consemnează obligatoriu absențele elevilor în catalog.

ART. 51. În afara programului curent, personalul didactic trebuie să realizeze : - studiul
planurilor, al programelor analitice, al manualelor școlare și al literaturii de specialitate; -
întocmirea planificărilor calendaristice pentru fiecare clasă, inclusiv pentru opționale și
curricule adaptate, unde este cazul; - pregătirea individuală a lecțiilor ce urmează a fi
predate, prin proiecte didactice sau schițe de proiect; - confecționarea de material didactic,
unde este cazul, elaborarea de teste, chestionare; - verificarea și aprecierea temelor, a tezelor
și a altor lucrări efectuate de elevi;

ART. 52. Profesorii care nu au definitivarea în învățământ, precum și cei care nu predau în
specialitate sunt obligați să întocmească zilnic proiecte didactice.

ART. 53. Personalul didactic desfășoară următoarele activități în școală și în afara școlii: -
organizarea și desfășurarea orelor de dirigenție și a altor activități specifice, în funcție de
problemele educative pe care le ridică viața, de cele cu care se confruntă colectivul de elevi și

13
de sarcinile educative ale școlii; - organizarea și îndrumarea tuturor activităților desfășurate
cu elevii în afara clasei și a școlii (cercuri, concursuri, olimpiade, acțiuni cultural-sportive și
recreativ-turistice, serbări și aniversări, activități specifice săptămânii „Școala altfel” etc); -
îndrumarea colectivului redacțional al revistei școlare; - acțiuni de colaborare cu familia
elevilor, întâlniri de dialog educațional, lectorate, vizite la domiciliu; - organizarea
consultațiilor;

ART. 54. Personalul didactic are datoria să-și îmbogățească în permanență pregătirea în
domeniul specialității, al psihopedagogiei și în metodica predării disciplinei. Pentru aceasta,
el are obligația de a participa la activitățile de perfecționare organizate în școală prin
Consiliul Profesoral, colectivul de catedră metodică, schimburi de experiență, consultații,
conferințe, simpozioane, cercuri de informare științifică, cursuri de perfecționare prin CCD.

ART. 55. Drepturile personalului didactic sunt prevăzute în Statutul Personalului Didactic și
în alte acte normative.

ART. 56. (1) Personalul didactic de predare și personalul didactic auxiliar din învățământ
răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual
de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului
învățământului și prestigiului instituției, nerespectarea programului de lucru.

(2) Toți angajații Colegiului trebuie să aibă o ținută decentă în timpul programului de lucru.

(3) Conducerea colegiului are obligația de a aduce la cunoștința tuturor angajaților – în scris
– forma de abatere de care se face vinovat în termen de maximum 7 zile lucrătoare.

ART. 57. Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevăzut la art. 57, în raport
cu gravitatea abaterilor, sunt: a) observație scrisă; b) avertisment; c) diminuarea salariului de
bază cu până la 15 %, pe o perioadă de 1 – 6 luni; d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3
ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare
sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de
control; e) desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

ART. 58. În unitățile de învățământ preuniversitar, propunerea de sancționare se face de


către director sau de cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor Consiliului de
Administrație ori ai Consiliului Profesoral. Același drept de propunere îl au și organele
ierarhic superioare.

ART. 59. 1) Activitatea instructiv-educativă a fiecărei clase este coordonată de profesorul


diriginte numit de directorul școlii dintre cadrele didactice de prestigiu și cu experiență care
predau la clasa respectivă, după consultarea CP și avizul CA.

2) Sarcina de diriginte devine obligatorie odată cu numirea acestuia de către directorul


colegiului.

ART. 60. 1) Dirigintele își desfășoară activitatea potrivit sarcinilor defalcate din planul de
coordonare a activităților din colegiu, a programelor semestriale, a obiectivelor care decurg
din Programa activității educative elaborată de Ministerul Educației Naționale și a
problemelor ridicate de specificul muncii cu clasa sa. 2) Pe această bază, dirigintele, după
consultarea elevilor, alcătuiește planificarea semestrială care cuprinde toată gama

14
activităților de dirigenție, tematica orelor respective, precum și obiectivele urmărite prin
temele planificate.

ART. 61. Dirigintele îndeplinește următoarele sarcini: - prezidează Consiliul profesorilor


clasei; - numește șeful de clasă (elev) după consultarea democratică a elevilor, repartizează
sarcini și organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei, urmărește frecvența
elevilor, cercetează cauzele absențelor unor elevi și ia măsuri corespunzătoare pentru
îmbunătățirea prezenței la ore a acestora; - motivează absențele elevilor pe baza certificatelor
medicale, precum și în baza cererilor personale, motivate, ale părinților elevilor; - analizează
periodic situația la învățătură a elevilor, ia masuri pentru îndeplinirea îndatoririlor școlare,
de către toți elevii, inițiază programe de meditații și consultații; - se preocupă de educația
igienico-sanitară, în colaborare cu personalul medical al colegiului; - sprijină organizarea și
desfășurarea activităților elevilor în afara clasei și a școlii; - informează în scris familia sau
tutorele elevilor amânați, corigenți, repetenți sau sancționați; - calculează media generală
anuală a fiecărui elev, stabilește clasificarea acestora; - stabilește nota la purtare a fiecărui
elev, pe baza consultării celorlalți profesori care predau la clasa respectivă, prezintă în scris
Consiliului Profesoral cazurile de notare sub 7 pentru elevii care au abateri grave; - felicită în
scris părinții sau tutorele elevilor cu rezultate de excepție la învățătură sau la activitățile
extraclasă, înmânează diplome la festivitatea de sfârșit de an; - organizează cu părinții
întâlniri de dialog educațional colective (semestrial) și individuale (săptămânal) - informează
periodic Consiliul Profesoral și directorul colegiului despre activitatea pe care o desfășoară
în clasa pe care o conduce; - propune Consiliului de Administrație burse ale elevilor săi, în
conformitate cu legislația în vigoare; - împreună cu profesorii aferenti clasei, răspunde de
baza materială a cabinetului/sălii de clasă pusă la dispoziție la începutul fiecărui an; - aplică,
pe baza consultării cu directorul, sancțiunile prevăzute în Regulamentul de Organizare și
Funcționare și propune spre aprobare Consiliului Profesoral celelalte sancțiuni; - recomandă
spre aprobare directorului participarea elevilor în cluburi și asociații sportive în afara școlii,
precum și participarea elevilor merituoși la concursurile naționale și internaționale pentru
acordarea unor burse de studii recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Personalul didactic auxiliar și nedidactic

ART. 62. Personalul didactic auxiliar și nedidactic se subordonează direct directorului școlii.

Art. 63. (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-șef, secretar
și programator-analist.

(2) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii
legali sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii
Consiliului de Administrație.

(3) atribuțiile compartimentului secretariat sunt următoarele:

a) transmiterea inormațiilor la nivelul unității de învățământ

b)întocmirea, actualizarea și gestionarea bazelor de date

c) întocmirea și transmiterea situațiilor statistice și a celorlalte categorii de documente


solicitate de către autorități, precum și a corespondenței unității

15
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea și
actualizarea permanentă a evidenței acestora și rezolvarea problemelor privind mișcarea
preșcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor Consiliului de Administrație

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfășurării examenelor și evaluărilor


naționale, ale examenelor de admitere și de ocupare a posturilor vacante, conform
atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare/fișa postului

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiții de securitate și arhivarea documentelor


referitoare la situația școlară a elevilor și a statelor de funcții

g) procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii și a documentelor școlare,


în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și
al documentelor de evidență școlară în învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin al
ministrului educației naționale

h) selecția, evidența și depunerea documentelor la arhivele naționale, după expirarea


termenelor de păstrare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale

i) păstrarea și aplicarea ștampilei unității pe documentele avizate și semnate de persoanele


competente, în situația existenței deciziei directorului în acest sens

j) întocmirea și/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentațiilor, potrivit


legislației în vigoare/ fișei postului

k) întocmirea statelor de personal

l)întocmirea, actualizarea și gestionarea dosarelor de personal ale angajaților unității

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate

n) gestionarea corespondenței unității de învățământ

o) întocmirea și actualizarea procedurilor activităților desfășurate la nivelul


compartimentului, în conformitate cu legislația în vigoare

p) ) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,


contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului,
stabilite în sarcina sa.

Art. 64. (1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului


condicile de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora.

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul


orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor, încheind
un proces-verbal în acest sens.

(3) în perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în
perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă.

16
(4) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare
de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de
învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat.

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a


oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale.

ART. 65. Bibliotecarul școlar are următoarele obligații :

- organizează activitatea bibliotecii și asigură funcționarea acesteia în cadrul programului


stabilit de directorul colegiului;

- se îngrijește de completarea raționala a fondului de publicații, respectând normele


elaborate de M.E.N.;

- organizează colecțiile de publicații ale bibliotecii potrivit normelor biblioteconomice;

- pune la îndemâna cititorilor instrumente de informare (cataloage, fișiere, mape


bibliografice, liste bibliografice) care să înlesnească orientarea rapidă în colecțiile bibliotecii;

- organizează activitatea de popularizare a cărții în rândul elevilor prin prezentări de cărți,


recenzii, seri literare, simpozioane, concursuri, vitrine și expoziții de cărți, standuri etc;

- îndrumă lectura elevilor și îi ajută în folosirea dicționarelor, a enciclopediilor, a


îndrumătoarelor și în alegerea materialului necesar pentru lucrări scrise, pentru activitatea în
cercurile de elevi și pentru studiul individual;

- sprijină informarea și documentarea cadrelor didactice;

- organizează activitatea de recondiționare a cărților;

- ține la zi registrul de mișcare a fondului de carte, inventarul, cataloagele și caietul de


evidență a activității zilnice;

- întocmește programul de activitate semestrială a bibliotecii;

- participă la Consiliul Profesoral, atunci când este invitat; - participă la cursurile de calificare
profesională, seminarii, instructaje;

- se ocupă de distribuirea manualelor școlare.

ART. 66. Informaticianul îndeplinește următoarele sarcini :

- Întreţinerea în stare de funcţionare a rețelei de calculatoare;

- Introduce datelor necesare utilizării platformei ASM, BDNE, SIIR

- Reactualizează bazele de date aferente platformelor educaționale utilizate la clasă, ori de câte
ori este nevoie;

- Asigură sprijin pentru elaborarea documentelor la solicitarea conducerii colegiului;

- Prezintă cu ajutorul videoproiectorului materialele de analiză, planuri manageriale etc.

17
- Rezolvă sarcinile atribuite de conducerea școlii - redactează în Word și Excel documentele
școlare

- Participă la activități specifice examenelor naționale

- Acordă asistență în munca de secretariat.

Serviciul financiar

Organizare şi responsabilităţi

ART. 67. — (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de
învăţământ în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă,
întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la
finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele
colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de
regulamentul intern.

(2) Serviciul financiar cuprinde, după caz, administratorul financiar, precum şi ceilalţi
angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic „contabil”.

(3) Serviciul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

ART. 68. — Serviciul financiar are următoarele atribuţii:

a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de


învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de
administraţie;

c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei în


vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară;

e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;

f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul


unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor;

g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat;

h) valorifică rezultatele procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de


lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar;

i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar;

18
j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat,
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;

k) implementarea procedurilor de contabilitate;

l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de


administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii;

m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;

n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea,


lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de
normele legale în materie;

o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Management financiar

ART. 69. — (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se


desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu.

(3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat.

ART. 70. — Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează


programul anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru
asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate.

ART. 71. — (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de
finanţare.

(2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii
consiliului de administraţie.

Compartimentul administrativ

Organizare şi responsabilităţi

ART. 72. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de


patrimoniu şi cuprinde personalul nedidactic al unităţii de învăţământ.

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ.

ART. 73. — Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii:

a) gestionarea bazei materiale;

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare,


curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ;

19
c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de


învăţământ;

e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul


compartimentului;

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor


din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar;

g) evidenţa consumului de materiale;

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ


privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.;

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor;

j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

Management administrativ

ART. 74. — Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea


situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a
unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ART. 75. — (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia
de inventariere, numită prin decizia directorului.

(2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii
de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la
propunerea administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor
funcţionale.

ART. 76. – Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de
către consiliul de administraţie.

ART. 77. – Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau
administrarea unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de
administraţie.

CAPITOLUL V – CURRICULUM

ART. 78. Colegiul își va construi schema orară proprie pe baza planurilor-cadru de
învățământ elaborate de M.E.N., conform proiectului managerial și curricular aprobat.

ART. 79. Consiliul de Administrație stabilește curriculumul la decizia școlii (disciplinele


opționale ofertate național/regional/local/la nivelul unității de învățământ) în funcție de:

a) interesele elevilor și părinților;

20
b) utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale disponibile;

c) pregătirea personalului didactic;

d) interesele și legăturile cu comunitatea locală;

ART. 80. Numărul total de ore din schema stabilită pe școală nu trebuie să depășească
numărul maxim de ore pe săptămână indicat în planul-cadru.

ART. 81. Consiliul pentru Curriculum elaborează un proiect curricular (ce va fi aprobat de
către Consiliul Profesoral) prin care se stabilește oferta curriculară a școlii adică:

a) trunchiul comun;

b) obiectele opționale;

c) finalitățile și obiectivele școlii;

d) metodologia de evaluare;

e) criteriile de selecție;

ART. 82. Oferta școlii pentru anul școlar următor va fi făcută publică și prezentată elevilor
până la data de 01.03. a fiecărui an școlar.

CAPITOLUL VI – EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR

ART. 83. Evaluarea rezultatelor elevilor la învățătură se realizează în mod ritmic pe


parcursul semestrelor în conformitate cu metodologia Serviciului Național de Evaluare și
Examinare și cu reglementarile M.E.N.

ART. 84. La sfârșitul fiecărui semestru există 3 săptămâni de evaluare finală dedicată
evaluării formative, care are următoarele obiective:

a) realizarea recapitulării și a sistematizării materiei parcurse;

b) ameliorarea rezultatelor învățării;

c) consolidarea pregătirii elevilor cu rezultate foarte bune;

d) sprijinirea elevilor cu rezultate nesatisfăcătoare;

ART. 85. Se pot utiliza ca instrumente de evaluare, în funcție de vârsta elevilor și de


specificul fiecărei discipline:

a) lucrări scrise începând cu a doua jumătate a semestrului;

b) activități practice;

c) pregătirea de către elevi a unor referate și proiecte;

d) interviuri;

21
e) portofolii;

f) alte instrumente;

ART. 86. 1) În învățământul secundar (gimnazial, liceal-inferior și superior) evaluarea se face


prin note de la 10 la 1.

2) Notele acordate se comunică elevilor și se trec în documentele de înregistrare


corespunzătoare (catalog, carnet de note, fișa de observație și apreciere etc), conform
metodologiei elaborate de Serviciul Național de Evaluare și Examinare.

CAPITOLUL VII – ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE

ART. 87. La sfârșitul fiecărui semestru și la încheierea anului școlar, profesorii au obligația să
încheie situația școlară a elevilor, excepție făcând elevii amânați, exmatriculați sau care au
abandonat școala.

ART. 88. La sfârșitul fiecarui semestru, dirigintele convoacă Consiliul Profesorilor clasei,
pentru stabilirea notei la purtare a elevilor în funcție de comportarea generală în școală și în
afara acesteia; notele la purtare mai mici de 7 se discută și se aprobă în Consiliul Profesoral în
baza unui raport scris de către diriginte.

ART. 89. Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5 la unul sau două
obiecte de studiu.

ART. 90. Elevilor scutiți temporar de activitate la educație fizică li se stabilește media anuală
la acest obiect daca au avut situația școlară încheiată cel puțin pe un semestru, caz în care
media anuală este media de pe semestrul respectiv; în alte cazuri, dirigintele face mențiunea
„Scutit conform aprobării nr….” în rubrica „Educație fizică” din catalog.

ART. 91. 1) Mediile semestriale și anuale pe obiecte se calculează și se trec în catalog de către
profesorul care a predat obiectul respectiv, iar mediile la purtare, de către diriginte.

2) Dirigintele are obligația să treacă toate mediile semestriale și anuale în carnetul elevului.

ART. 92. Sunt declarați promovați elevii care, la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare obiect
din planul de învățământ cel puțin media anuală 5, iar la purtare media anuală 6.

ART. 93. Se consideră amânați semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitiva
situația școlară din următoarele motive:

a) absentează motivat sau sunt scutiți de frecvență de către directorul colegiului pe perioada
participării la festivaluri și concursuri profesionale, cultural – artistice si sportive (interne sau
internaționale) ori beneficiază de burse de studii în străinătate, recunoscute de Ministerul
Educației Naționale.

b) Absentează nemotivat, sub numărul de absențe prevazut pentru exmatriculare.

ART. 94. 1) Elevii amânați medical sau cu situație neîncheiată pe semestrul I își vor încheia
situația școlară în primele două săptămâni de la reluarea activității.

22
2) Încheierea situației școlare a elevilor amânați semestrial sau anual se va face conform
metodologiei examenului de corigență, într-o perioadă stabilită de conducerea colegiului,
înaintea sesiunii de corigențe.

ART. 95. Sunt declarați repetenți:

a) elevii care au obținut medii anuale sub 5 la mai mult de două obiecte de învățământ;

b) elevii care au obținut la purtare media anuală sub 6, indiferent de mediile obținute la
obiectele de studiu;

c) elevii corigenți sau amânați care nu se prezintă sau nu promovează examenele de


corigență;

d) elevii care absentează motivat peste 120 zile calendaristice; elevii din clasa a IX-a, se pot
reînscrie la aceeași unitate școlară în următorul an de învățământ;

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere;

ART. 96. Situația școlară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris de
către diriginte părinților (susținătorilor legali), în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor
fiecărui semestru; pentru elevii corigenți sau amânați, în comunicare se precizează
programul de desfășurare a examenelor.

ART. 97. 1) Elevii care au urmat școala în alte țări pot urma cursurile în clasa la care au
dreptul, numai după echivalarea studiilor de către Ministerul Educației Naționale.

2) Pentru disciplinele de învățământ care nu au fost echivalate, încheierea situației școlare se


face în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în țară (separat pentru fiecare an pentru care
este necesară încheierea situației școlare), dar nu peste data începerii sesiunii de corigențe.

ART. 98. Consiliul profesoral, în ședința de încheiere a cursurilor, validează și consemnează


în procesul-verbal lista elevilor pe clase, menționându-se pentru fiecare situația școlară
(promovat, corigent, repetent, amânat, transferat, exmatriculat).

ART. 99. Situația școlară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale pentru cei
promovați, se comunică elevilor și, după caz, părinților.

CAPITOLUL VIII – EXAMENUL DE CORIGENȚĂ

ART. 100. Examenul de corigență constă dintr-o probă scrisă și una orală.

ART. 101. 1) Examinarea elevilor corigenți se face de către profesorul care a predat elevului
obiectul de învățământ în timpul anului școlar; în absența temeinic motivată a acestuia,
examinarea se face de către un alt profesor de specialitate din școală, numit de conducerea
colegiului, sau de la alt liceu, numit de Inspectoratul Școlar, la solicitarea directorului
colegiului.

2) În toate cazurile, profesorul examinator este asistat de un profesor de aceeași specialitate


sau de specialitate înrudită, fiecare examinator acordând nota sa. 3) Elevii care nu se prezintă
la aceste examene sunt declarați repetenți.

23
ART. 102. Examinarea se face din întreaga materie a semestrului în care a rămas corigent.

ART. 103. Examenele de corigență se susțin la școala la care elevul a urmat cursurile sau, în
cazuri bine motivate (schimbarea domiciliului stabil al părinților sau al ocrotitorilor legali în
altă localitate, internarea pe termen lung în spital sau sanatoriu, încorporarea pentru
satisfacerea serviciului militar etc) la altă școală, cu aprobarea Inspectoratului Școlar pe
teritoriul căruia se află școala la care urmează să se susțină examenele.

ART. 104. 1) Media la examenul de corigență se calculează aritmetic, fără rotunjire.

2) La examenul de corigență sunt declarați promovați elevii care obțin, la fiecare obiect, cel
puțin media 5.

3) Media obținută la examenul de corigență constituie media anuală a obiectului respectiv și


intră în calculul mediei generale anuale.

4) Elevii care la examenele de corigență obțin media sub 5 chiar și la un singur obiect,
precum și cei care au absentat nemotivat de la examene sunt declarați repetenți.

ART. 105. 1) Rezultatul examenului de corigență se consemnează în catalogul de examen și


se trece în catalogul clasei de către diriginte, în termen de cel mult 5 zile de la susținerea
examenului.

2) Procesul verbal, împreună cu lucrarea scrisă și foaia cu însemnările elevului la examenul


oral se păstrează în arhiva școlii timp de un an.

3) Rezultatul examenelor de corigență și situația școlară anuală a elevilor se afișează a doua


zi după încheierea sesiunii și se consemnează în procesul-verbal al Consiliului Profesoral de
la începutul anului școlar.

ART. 106. După încheierea examenelor de corigență, elevii care nu au promovat la un singur
obiect de învățământ pot solicita Inspectoratului Școlar reexaminarea, care se va face până la
începerea noului an de învățământ. Comisia de reexaminare va fi numită de Inspectoratul
Școlar, președintele ei fiind directorul colegiului.

ART. 107. Elevii corigenți sau amânați care nu se pot prezenta la examene din motive
temeinice, dovedite cu acte cel târziu în ziua examenului și aprobate de Consiliul de
Administrație al școlii, pot fi examinați la o altă dată ulterioară, stabilită de Consiliul de
Administrație.

CAPITOLUL IX – BENEFICIARII PRIMARI. ELEVII.

DREPTURI, ÎNDATORIRI, SANCȚIUNI, RECOMPENSE

ART. 108. Calitatea de elev al Colegiului Economic „Pintea Viteazul” o dobândeste orice
persoană, indiferent de sex, rasă, naționalitate, apartenență politică sau religioasă, prin
înscrierea în învățământul preșcolar, primar, gimnazial sau liceal, implicit la activitățile
școlare și extrașcolare din cadrul colegiului.

ART.109. 1) Înscrierea elevilor la liceu, în primul an se face la cerere, pe baza repartiției


computerizate efectuate de Ministerul Educației Naționale.

24
2) Elevii promovați vor fi înscriși automat în anul școlar următor cu excepția celor care fac
cerere de retragere.

3) Elevii retrași, exmatriculați cu drept de reînscriere, cu abandon școlar vor fi


reînmatriculați conform legislației. La învățământul preșcolar și primar înscrierile se fac
conform Metodologiilor și calendarelor elaborate de M.E.N.

ART. 110. Calitatea de elev al Colegiului Economic „Pintea Viteazul” se exercită prin
frecventarea cursurilor și participarea la toate activitățile curriculare și extracurriculare
existente în programul unității școlare

ART. 111. (1) Programul de desfășurare a cursurilor și al instruirii practice este cel stabilit
prin prezentul regulament.

a) Colegiul funcționează zilnic între orele 8.00 – 15.00, cu excepția zilelor de sâmbătă și
duminică, zile în care accesul profesorilor și elevilor în școală este permis doar pentru acțiuni
extracurriculare anunțate din timp și aprobate de director.
b) Accesul elevilor la secretariat este permis zilnic în pauze.
c) Accesul elevilor la bibliotecile școlii este permis pe tot parcursul programului școlar.
d) Accesul elevilor la cabinetul medical al unității este permis în funcție de necesități.
e)Accesul elevilor/părinților la biroul administratorului de patrimoniu în vederea depunerii
dosarelor pentru burse, este permis în perioadele stabilite de administrator.
ART. 112. Îndatoririle elevilor Colegiului Economic „Pintea Viteazul” Cavnic sunt
următoarele:
a) să cunoască, să respecte și să aplice Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Unităților din Învățământul Preuniversitar elaborat de Ministerul de resort, precum și
prevederile prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, care va fi adus la
cunoștința lor și asimilat prin intermediul dirigintelui la proxima oră de dirigenție după
aprobarea acestuia în Consiliul de Administrație al instituției, sub semnătura lor. De
asemenea, prezentul ROF poate fi consultat și pe site-ul colegiului la adresa http://colegiul-
pintea.weebly.com. De asemenea, elevii trebuie să cunoască regulile de circulație și cele cu
privire la apărarea sănătății, normele de tehnica securității muncii, de prevenire și stingere a
incediilor, cele de protecție civilă și protecția mediului
b) să frecventeze cursurile și orele de instruire practică conform orarului clasei și să se
pregătească ritmic pentru fiecare disciplină de studiu.
c) să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor, pentru consemnarea
notelor și părinților pentru informarea acestora în legătură cu situația școlară.
d) să aibă un comportament civilizat și un limbaj adecvat, evitându-se obligatoriu caracterul
licențios, trivial sau scabros al acestora, atât în unitate, cât și în afara ei. De asemenea,
comportarea civilizată în școală presupune: a) să salute persoanele din școală (profesori,
părinți, personal didactic și auxiliar, personal nedidactic, vizitatori, colegi etc); b) atitudine
respectuoasă față de întreg personalul școlii, față de colegi și vizitatori.
e) să păstreze bunurile din patrimoniul clasei și al școlii, suportând înlocuirea celor
deteriorate din bugetul personal.
f) să predea închise telefoanele mobile la intrarea în cabinet/sala de clasă, preluându-le la
ieșirea în pauză.
g) să păstreze în bune condiții manualele primite gratuit și să le restituie în stare bună la
sfârșitul anului școlar.

25
h) să nu afecteze imaginea școlii prin activități desfășurate inclusiv în afara orelor de curs.
i) să efectueze serviciul pe clasă conform programelor stabilite și în conformitate cu
atribuțiile ce le revin, la punctele stabilite de către conducerea unității. Efectuarea serviciului
pe clasă este obligatorie. Orice abatere de la grafic fără motive întemeiate (și fără informarea
dirigintelui) sau neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor și îndatoririlor se sancționează
disciplinar.
j) să aibă aspect îngrijit, decent, civilizat: fetele – fără fustă mini, fără colanți, fără
pantaloni/blugi rupți, sfâșiați, franjurați, fără bluze ce lasă la vedere umerii/ buricul, fără
decolteu; fără unghii mari, fără lac de unghii strident (se acceptă doar culorile pastelate);
părul fără să fie vopsit în culori stridente; fără machiaj strident; fără tocuri înalte; băieții –
fără pantaloni/blugi rupți, sfâșiați, franjurați, cu pletele (dacă e cazul) și barba (dacă e cazul)
îngrijite; fără tricouri mulate; fără bermude. Atât peentru fete, cât și pentru băieți sunt interzise
mesajele triviale/injurioase, indiferent de limba în care sunt scrise, inscripționate pe haine. Pantalonii
scurți (nu mai sus de genunchi) sunt permiși doar în lunile foarte călduroase de vară;
k) să își aducă la ore manualele, caietele și tot instrumentarul necesar aferent fiecărei discipline.
ART. 113. Orice încălcare a prevederilor alineatului precedent constituie abatere disciplinară
şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, art.118, alin. 1) si 2).
ART. 114. Evidența elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori, care consemnează
în catalog absențele.
ART. 115. a) Sunt motivabile absențele datorate întârzierii mijlocului de transport local, la
prima oră.

b) Sunt motivabile absențele despre a căror iminență părintele anunță dirigintele fie
telefonic, fie prin întâlnire face-to-face la școală cu acesta (doar 20 absențe de ore de curs pe
semestru fac acest obiect).

c) Sunt motivabile absențele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau
altor cazuri de forță majoră, dovedite cu acte legale;

d) Motivarea acestor absențe se efectuează pe baza următoarelor acte: - adeverință eliberată


de medicul cabinetului școlar, al circumscripției sanitare sau de medicul de familie; -
adeverință/ certificat medical eliberate de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost
internat în spital;

e) Motivarea absențelor se face de către diriginte; în situațiile speciale profesorul diriginte va


consulta părinții sau tutorii legali.

f) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maxim
10 zile de la reluarea activității și vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului
școlar.

g) Sunt motivabile absențele create prin participări la evenimente organizate de școală sau
alte organisme școlare: olimpiade, concursuri, cantonamente etc.

ART. 116. Elevii cu handicap fizic, cu boli cronice grave pot fi scutiți parțial sau total de
frecvență, beneficiind de îndrumarea școlii. Scutirea se acordă, la cerere, de către Consiliul de
Administrație, pe baza actelor medicale doveditoare.

26
ART. 117. Elevii care dovedesc că studiază peste hotare sunt scutiți de frecvență pe perioada
respectivă. Situația școlară a acestora se încheie în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în
țară, separat pentru fiecare an de studii cât au fost plecati.

ART. 118. Calitatea de elev încetează în următoarele situații:

a) la absolvirea studiilor învățământului liceal;

b) în cazul exmatriculării;

c) în cazul abandonului școlar;

d) la cererea scrisă a elevului / părintelui / tutorelui legal, caz în care elevii se consideră
retrași;

e) în cazul în care elevul înscris / admis în învățământul liceal nu se prezintă la cursuri în


termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absențele.

ART. 119. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învățământ la alta, de la o filieră


la alta, de la un profil la altul sau de la o formă de învățământ la alta, în conformitate cu
prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat.

ART. 120. 1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media
lor de înscriere la liceu este cel puțin egală cu media ultimului intrat la specializarea la care
solicită transferul. Transferurile pentru cazuri medicale se aprobă pe baza avizului comisiei
medicale județene.

2) Elevii din clasele a X-a , XI-a, XII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor
din ultimul an este cel puțin egală cu media ultimului promovat din clasa la care solicită
transferul. Excepțiile de la această prevedere se aprobă de către Consiliul Profesoral.

ART. 121. Elevii din învățământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învățământ,
astfel:

a) în aceeași unitate de învățământ, de la o clasă la alta cu aceeași specializare, în limita


efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) în aceeași unitate de învățământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o


specializare la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor
de diferențe;

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul și specializarea, în limita efectivelor de 30


de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferențe, în baza criteriilor prevăzute în
prezentul regulament;

d) de la un liceu la altul, schimbând specializarea și/sau profilul și/sau filiera, în limita


efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferențe, în baza
criteriilor prevăzute în prezentul regulament;

27
e) de la liceu la școala profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după
promovarea examenelor de diferențe și recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de
regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ la care solicită transferul;

f) de la școala profesională la liceu, după încheierea primului an de școală profesională, în


limita efectivelor de 30 elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferențe și cu
respectarea condițiilor de medie prevăzute de R.O.F.

Elevii din învățământul liceal se pot transfera de la o formă de învățământ la alta astfel:

a) elevii de la învățământul rural, cu frecvență redusă sau la distanță se pot transfera la


forma de învățământ de zi, cu susținerea și promovarea examenelor de diferențe, dacă au
media anuală cel puțin 7 la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la
clasă, și potrivit criteriile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare.

ART. 122. 1) Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea
acestora. 2) Nepromovarea unuia dintre examenele de diferență anulează dreptul la transfer.
3) Transferurile în care se păstrează forma de învățământ se pot efectua numai în perioada
intersemestrială sau a vacanței de vară. În cazuri foarte bine motivate sau cazuri speciale
(sociale), transferul se poate efectua și în timpul anului școlar.

ART. 123. Drepturile elevilor

(1) Elevii se bucură de toate drepturile legale și nicio activitate din școală nu le poate leza
demnitatea, personalitatea sau propria imagine.

a) Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care o
vor urma, au dreptul să-și aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și
competențelor lor, făcând din timp opțiunea din oferta cuprinsă în curriculum la dispoziția
școlii, fiind consiliați pentru aceasta de către părinți, educatori, personalul din instituțiile
abilitate.

b) Părinții sau tutorii legali au dreptul de a alege forma de învățământ și felul educației
pentru copiii minori.

c) Asupra dreptului copiilor minori de a urma școala în limba română sau în limba unei
minorități naționale hotărăște părintele sau tutorele legal.

ART. 124. a) Elevii beneficiază de învățământ public gratuit;

b) Elevii pot beneficia de burse, de credite pentru studii acordate de bănci. Statul îi sprijină
material, cu precădere pe cei care obțin rezultate foarte bune la sau învățătură, la activități
artistice și sportive, precum și pe cei cu situație materială precară.

c) Elevii pot beneficia de suport financiar din surse extrabugetare ale școlii.

ART. 125. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor,
baza materială și didactică de care dispune colegiul.

ART. 126. Elevii au dreptul să participe la activitățile extracurriculare organizate de școală,


precum și la cele care se desfășoară în palatele și cluburile elevilor, în bazele sportive, de

28
agrement, în taberele și unitățile conexe inspectoratului școlar, cu respectarea prevederilor
regulamentelor de funcționare a acestora.

ART. 127. În timpul școlarizării, elevii beneficiază de asistență medicală gratuită.

ART. 128. Elevii au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense pentru
rezultatele deosebite la activitățile curriculare și extracurriculare, precum și pentru atitudine
civică exemplară.

ART. 129. a) Elevii primesc gratuit manuale școlare.

ART. 130. a) Elevii din învățământul preuniversitar beneficiază de libertatea de informare și


exprimare. b) Exercițiul acestor libertăți nu poate aduce atingerea procesului de învățământ.

ART. 131. În cadrul Colegiului Economic „Pintea Viteazul” se constituie Consiliul elevilor,
format din reprezentanți ai elevilor de la fiecare clasă.

ART. 132. Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu (parte a
„Regulamentului de organizare și funcționare” )

ART. 133. a) Elevilor din învățământul liceal le este garantată, conform legii, libertatea de
asociere în cercuri științifice, culturale, artistice, sportive sau civice în școală și în afara ei.

b) Dreptul de reuniune se exercită în afara activităților curriculare, iar activitățile pot fi


susținute în școală, numai cu aprobarea directorului, la cererea motivată a grupului de
inițiativă. Aprobarea de desfășurare a acțiunii va fi condiționată de acordarea de garanții
privind asigurarea securității persoanelor și bunurilor de către organizatori.

c) Exercitarea dreptului la reuniune, conform Convenției cu privire la drepturile copilului,


art.15 (2), este supusă acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o
societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja
sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.

d) Cercurile de elevi funcționează după un statut propriu.

e) În cazul în care prevederile statutului sau activitățile cercului care funcționează în școală
contravin principiilor sus-menționate, directorul școlii poate suspenda sau interzice
activitatea cercului respectiv.

ART. 134. a) În cadrul Colegiului Economic „Pintea Viteazul” este garantată, conform legii,
libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste școlare proprii.

b) În cazul în care conținutul și forma acestor publicații conțin elemente contrare legislației
în vigoare, directorul poate suspenda editarea și difuzarea acestora.

ART. 135. a) Elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură sau celor cu probleme sociale
dificile li se pot acorda burse de merit sau burse în conformitate cu reglementările în vigoare.
b) Solicitările elevilor pentru atribuirea acestor burse se adresează unei comisii numite prin
decizie a directorului școlii.

c) Instrucțiunile pentru acordarea burselor se afișează anual pentru a fi cunoscute de către


elevi și diriginți.

29
ART. 136. Interdicții și sancțiuni pentru elevi

(1) Elevii din învățământul preuniversitar au obligația să frecventeze în mod regulat cursurile și
să participe la activitățile conexe procesului de învățământ organizate în afara clasei și a
colegiului.

(2) Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesori și se
consemnează în catalog la rubrica obiectului de studiu. Modul în care se trec absențele în
catalog este prevăzut în instrucțiunile de pe contracoperta acestuia.

(3) Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic, cu excepția primei ore în cazul
elevilor care vin la școală cu transportul public, fără a avea motive bine întemeiate, sunt
considerați absenți la ora respectivă. Profesorul va aduce la cunoștința dirigintelui lista elevilor
întârziați, după fiecare oră de curs, aceste absențe nefiind motivabile.

(4) În cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să
participe la oră, acesta consemnând situația respectivă în catalog, în rubrica de absențe prin
încercuire.

(5) Se interzice cadrelor didactice scoaterea afară a elevilor de la orele de curs.

(6) Părăsirea spațiilor de învățământ (sală de clasă, laborator, incinta școlii) în timpul orelor
se face doar în cazuri de forță majoră, cu aprobarea cadrului didactic respectiv, a profesorului
de serviciu sau a directorului.

ART. 137. Este strict interzis elevilor:

a) să distrugă documentele școlare (cataloage, foi matricole, carnete de note etc.);

b) să deterioreze bunurile din baza materială a școlii;

c) să aducă și să difuzeze în școli materiale care, prin conținutul lor, atentează la


independența, suveranitatea și integritatea națională a țării;

d) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

e) să fumeze, să consume băuturi alcoolice/droguri, să joace jocuri de noroc în clădire și în


perimetrul școlii (săli de clasă, toalete, curte, scări de acces, precum și în fața școlii) și în
imediata vecinătate a acesteia (pe o rază de 100 m);

f) să poarte ținută indecentă;

g) să posteze pe internet filmulețe, poze, teste, teze, alte activități din școală fără acordul
conducerii școlii;

h) să posede și să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să folosească telefoane mobile în timpul activităților didactice, cu excepția situației în care


profesoul solicită acest lucru;

î) să refuze predarea acestora la solicitarea profesorului responsabil de oră;

j) să facă activități comerciale și de publicitate la diverse produse;

30
k) să staționeze pe coridorul din fața sălii profesorale sau să intre în sala profesorală;

l) să fie vizitați de prieteni din afara școlii în timpul programului școlar (inclusiv pauze);

m) să facă scene/ gesturi erotice/ obscene în școală și în fața școlii;

n) să utilizeze un limbaj indecent, licențios, grobian, scabros în interacțiunea cu profesorii,


colegii, întreg personalul instituției;

o) să frecventeze locuri publice în timpul programului școlar;

p) să-și depoziteze echipamentul sportiv în sălile de clasă (obiectele găsite în locuri


nepotrivite – nișe, dulapuri – vor fi depozitate într-un loc hotărât de conducerea școlii );

q) să mănânce în timpul orelor, cu excepția situației în care acest lucru face parte din desfășurarea
orei/activității;

r) să părăsească sala în care se desfășoară ora/activitatea, în timpul desfășurării acesteia, fără a avea
un motiv bine întemeiat.

ART. 138. Sancțiuni

(1) Elevii care săvârșesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare și prezentului regulament
vor fi sancționați, în funcție de gravitatea faptelor cu:

a) observație individuală;

b) mustrare scrisă;

c) retragerea, temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a
bursei profesionale;

d) mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la o clasă paralelă din aceeasi unitate de
învătământ;

e) preavizul de exmatriculare;

f) exmatricularea;

g) sancțiunile prevăzute la literele f) și g) nu se pot aplica în învățământul obligatoriu.

(2) În mod expres, încălcarea unor prevederi ale art. 137 atrage după sine următoarele
sancțiuni:

a) prima abatere – ART. 138 (1) a), a doua abatere – ART. 138 (1) b) însoțită de solicitarea
prezenței imediate a părintelui/ tutorelui sau reprezentantului legal la școală și o ședință cu psihologul
școlar (dacă părinții își dau acordul), a treia abatere- ART. 138 (1) c) însoțită de scăderea mediei la
purtare cu un punct, a patra abatere – ART. 138 (1) d), dacă este posibil, după care procesul de
sancționare se reia.

b) în cazul elevilor claselor care nu frecventează cursurile învățământului obligatoriu, la a cincea


abatere, se aplică sancțiunea prevăzută în ART. 138 (1) e), iar în cazul celei de a șasea abateri, ART.
138 (1) f).

31
c) în cazul deteriorării manualelor gratuite primite la începutul anului școlar, elevul cumpără
alt(e) exemplar(e) în locul acestuia/acestora, din fondul propriu (al părinților);

d) în cazul deteriorării unor bunuri ale școlii, vinovatul le va înlocui, pe bani proprii, cu
unele noi, cu aceleași specificații tehnice; în cazul în care vinovatul nu se cunoaște,
răspunderea materială devine colectivă.

(3) Elevii din colegiu care absentează nemotivat 10 ore la diferite obiecte de studiu într-un
semestru vor intra imediat în atenția Consiliului Clasei pentru a fi sancționați cu scăderea notei
la purtare cu un punct. În urma întrunirii consiliului, părintele elevului va fi înștiințat despre
situația ivită. Elevii care nu frecventează cursurile învățământului obligatoriu și care absentează
nemotivat 20 de ore la diferite obiecte de studiu sau 10 % din totalul orelor la un singur
obiect, cumulat pe semestru, vor fi avertizați – ei și familiile lor – că la 40 de ore absențe
nemotivate din totalul orelor de studiu sau 20 % absențe din totalul orelor la un singur
obiect, cumulate pe semestru, vor fi exmatriculați.

(4) a) Elevii surprinși copiind în timpul tezelor sau al altor lucrări scrise, primesc notă după
aprecierea profesorului, iar fapta lor poate fi sancționată cu scăderea notei la purtare pe
semestrul respectiv, dacă întreg corpul profesoral al clasei convine asupra acestei decizii.

b) Este obligatorie înștiințarea părinților elevilor propuși pentru sancționare înainte de


întrunirea ședinței în care se decide sancționarea.

c) Dacă. anterior încheierii semestrului, elevul pentru care se propune măsura scăderii notei
la purtare nu comite alte abateri disciplinare și nu absentează nemotivat, se poate suspenda
aplicarea sancțiunii, în cadrul Consiliului Clasei.

(5) a) Profesorii care, în timpul orelor de curs, își pregătesc material pentru ora în curs, sau îl
multiplică, vor fi sancționați conform legislației în vigoare.

b) Profesorii care, în timpul orelor de curs, utilizează telefonul mobil, fără a avea un motiv bine
întemeiat, vor fi sancționați conform legislației în vigoare.

ART. 139. Contestațiile privind sacțiunile se vor adresa Consiliului de Administrație în


termen de 5 zile de la aplicarea sancțiunii. Răspunsul la contestație va fi dat în termen de 30
de zile. În cazul în care contestația se menține, aceasta va fi adresată pe cale ierarhică
instituțiilor supraordonate școlii.

ART. 140. Recompensele elevilor

(1) Elevii care obțin rezultate remarcabile la învățătură și se disting prin comportare
exemplară pot primi următoarele recompense :

a) evidențierea în fața colegilor de clasă;

b) evidențierea de către director în fața colegilor de școală și a Consiliului profesoral;

c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinților, cu menționarea faptelor deosebite


pentru care este evidențiat;

d) trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de odihnă;

32
e) acordarea de burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de
către agenți economici sau sponsori;

f) premii, diplome, medalii, insigne;

ART. 141. În conformitate cu Legea Învățământului, școala și alți factori interesați


subvenționează activitățile de performanță ale elevilor la nivel național și internațional, în
modul următor, prin:

a) acordarea unor premii din fondul școlii sau din fondurile societăților economice, ale
fundațiilor științifice și culturale;

b) sprijinirea elevilor care participă la olimpiadele naționale și internaționale prin activități


de pregătire, organizate de profesori ai colegiului, desemnați de directorul acestuia.

CAPITOLUL X –PĂRINȚII

ART. 142. Comitetele de părinți și Consiliul reprezentativ al părinților se organizează și


funcționează pe baza unui regulament propriu, parte a Regulamentului de Organizare și
Funcționare.

ART. 143. Comitetele de părinți de la nivelul clasei se aleg anual, în primele 20 de zile de la
începerea anului școlar, în adunări generale ale părinților. Adunările generale ale părinților
se convoacă de către diriginții claselor, la solicitarea directorului sau ori de câte ori este
nevoie.

ART. 144. Directorul colegiului convoacă adunarea generală a comitetelor de părinți de la


nivelul claselor. În adunarea generală se alege Consiliul reprezentativ al părinților, format
din președinte, vicepreședinte, casier și alți 3 – 5 membri; de asemenea, se alege o comisie de
cenzori, formată din 1 – 3 membri, care verifică activitatea financiară a consiliului.

ART. 145. Consiliul reprezentativ al părinților din colegiu desemnează un reprezentant al


părinților în Consiliul de Administrație al colegiului.

ART. 146. Activitatea Comitetului de părinți se consemnează într-un registru special.

ART. 147. Comitetele de părinți și Consiliul reprezentanților părinților au următoarele


atribuții :

1) Sprijină conducerea colegiului în întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale


atât pentru activitățile curriculare, cât și cele extracurriculare;

2) Sprijină diriginții și profesorii pentru învățămîntul primar în activitatea de cuprindere la


cursuri a tuturor copiilor de vârstă școlară și de îmbunătățire a frecvenței.

3) Sprijină conducerea colegiului în activitatea de consiliere și orientare socio-profesională


sau de integrare socială a absolvenților.

4) Sprijină diriginții și conducerea colegiului în organizarea consultațiilor și a dezbaterilor


pedagogice cu părinții, pe probleme privind educarea elevilor;

33
5) Conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu
organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în acest sens, în vederea soluționării situației
elevilor din colegiu, care au nevoie de ocrotire;

6) Sprijină clasa, școala, în organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare. Are


inițiative și se implică în îmbunătățirea condițiilor de studiu și în viața din școală;

7) Atrage persoane fizice sau juridice, care, prin contribuții financiare sau materiale, susțin
programele de modernizare a instrucției, a educației și a bazei materiale din școală.

8) Sprijină școala în respectarea regulamentului școlar și semnează angajamentul tripartit


(școală – elev – părinte).

9). Părinții elevilor din ciclul primar vor preda și prelua elevii la intrarea în școală.

ART. 148. Activitatea financiară a comitetelor de părinți este reglementată de regulamentul


propriu de funcționare, conform cu dispozițiile financiar – contabile în vigoare.

ART. 149. Comitetele de părinți la nivel de clasă și Consiliul reprezentaților părinților pot
realiza venituri proprii prin organizarea, în colaborare cu colegiul, a unor manifestări
cultural-artistice, sportive, turistice sau din donații și/sau sponsorizări din partea unor
persoane fizice sau juridice din țară și străinătate.

ART. 150. Veniturile realizate, conform hotărârii Comitetului de părinți, pot fi utilizate
pentru:

1) Acordarea de premii elevilor care s-au distins la concursurile internaționale și/sau


naționale sau județene pe discipline de studiu, sportive sau artistice sau celor care au avut o
atitudine civică deosebită;

2) Organizarea de tabere și excursii în tară și/sau străinătate pentru elevii cu rezultate de


excepție la învățătură, activități sportive sau artistice sau pentru cei care provin din familii cu
venituri modeste și au o situație bună la învățătură;

3) Sprijinirea financiară a altor activități extracurriculare;

4) Modernizarea și dezvoltarea bazei materiale și didactice a colegiului;

5) Acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situație
materială precară;

6) Alte activități care privesc bunul mers al școlii, activitățile curriculare, educative;

ART. 151. Fondurile realizate de comitetele de părinți și de Consiliul reprezentanților


părinților vor fi înregistrate conform normelor în vigoare. La gestionarea fondurilor se va
ține seama de următoarele:

1. Sumele realizate se consemnează într-un proces-verbal în care se menționează acțiunea


organizată, cheltuielile și venitul net, proces-verbal semnat de președintele și casierul
comitetului sau al consiliului.

34
2. Circulația fondurilor bănești se face numai prin intermediul Comitetului de părinți sau al
Consiliului reprezentanților.

3. Plățile se fac cu aprobarea biroului comitetului sau a consiliului și se justifică, de


asemenea, cu acte oficiale: facturi, bonuri, chitanțe și altele, potrivit normelor financiare.

4. Obiectele de inventar și materialele procurate din fondurile comitetelor de părinți sau


obținute prin donații se predau unității de învățământ pe bază de proces-verbal, în care se
vor menționa caracteristicile obiectului și vor fi trecute în evidențele școlii, potrivit
reglementărilor în vigoare.

ART. 152. Comitetul de părinți prezintă raportul asupra activității financiare în adunarea
generală a părinților, la începutul fiecărui an școlar; Consiliul reprezentanților părinților
prezintă raportul asupra activității financiare în adunarea generală a comitetelor de părinți,
la începutul fiecărui an școlar.

ART. 153. Conducerea colegiului are obligația să asigure condiții corespunzătoare


desfășurării activității comitetelor de părinți.

ART. 154. Părinții vor avea obligația să încheie cu Colegiul Economic „Pintea Viteazul” un
contract educațional, prin care se obligă să-și școlarizeze copiii și să respecte prevederile
acestui Regulament.

CAPITOLUL XI – DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

ART. 155. Conducerea colegiului are sarcina de a supraveghea permanent menținerea ordinii
și a disciplinei în școală, să exercite în mod just competențele ce-i sunt acordate.

ART. 156. Conducerea colegiului are obligația să aducă la cunoștința tuturor persoanelor
încadrate în muncă din colegiu, cât și elevilor și părinților lor, conținutul prezentului
Regulament de Organizare și Funcționare, prin afișare pe site-ul școlii și la avizierul școlii.

ART. 157. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de
Administrație al Colegiului Economic „Pintea Viteazul” și imediat după luarea la cunoștință
de prevederile lui de către întregul personal angajat al colegiului și de către elevi, prin
diriginții claselor. Toți elevii și personalul angajat din instituție vor semna în tabel de luare la
cunoștință, asumându-și consecințele ce decurg din prezentul regulament.

ART. 158. Regulamentul de față poate fi modificat în funcție de necesitățile instituționale


survenite pe parcurs, cu respectarea legislației în vigoare.

Director,
Prof.dr. Borcut Marin

Director Adj.,
Prof. Stoica Remus-Bogdan Responsabil comisie ROF,
Prof. Dobrican Melania-Iulia

35