Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA Dată în faţă mea azi__________________

Judetul Bacau ,ONESTI

Nr._____ din ________________

CERERE DE DIVORŢ

Subsemnatul________________________fiul lui_____________şi al__________născut la data


de____________în localitatea__________________, judeţul________, titular al actului de
identitate/paşaportului seria_______nr._____________________CNP_________________________cu
domiciliul în________________________________________________________________şi
subsemnata ________________________________fiica lui ____________________ şi a
_____________, născută în data de _______________, în localitatea_______________,
judeţul__________________, titulară a actului de identitate/paşaport seria ______, nr.
____________________, CNP ____________________________, cu domiciliul în
________________________________________________________________, căsătoriţi la data de
_____________, la Primăria localităţii___________________, judeţul ______________________,
conform certificatului de căsătorie seria ______, eliberat în baza actului nr. _____/_________, cu ultima
locuinţă comună în _______________________, str. ________________________ nr. ____ bl. ___
et._____, ap.____, sector/judeţ__________, de comun acord, vă rugăm să constataţi desfacerea
căsătoriei şi să eliberaţi certificatul de divorţ.
Luând cunoştinţă de prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declarăm că:

a) ne exprimăm consimţământul liber cu privire la desfacerea căsătoriei;


b) nu avem copii minori din căsătorie sau adoptaţi;
c) niciunul dintre noi nu este pus sub interdicţie;
d) nu am mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
e) locuinţa comună este cea declarată mai sus*;
f) după divorţ dorim să purtăm numele de familie după cum urmează**:
-fostul soţ ______________________________________;
-fosta soţie______________________________________;

Notă:
*Dacă dovada ultimei locuinţe comune nu rezultă din actele de identitate prezentate, această
dovadă se va face prin declaraţie autentică care se anexează la cerere.
**Potrivit dispoziţiilor art. 40 din Codul Familiei: "La desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii se
pot învoi ca soţul care, potrivit art. 27, a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt
soţ, să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei".