Sunteți pe pagina 1din 40

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,COSTACHE ANTONIU”

COMUNA ŢIGĂNAŞI
JUDEŢUL IAŞI
Nr. /15.08.2018

RAPORT PRIVIND CALITATEA EDUCAŢIEI


AN ŞCOLAR 2017-2018

Validat în Consiliul Profesoral din data de .08.2018


Validat în Consiliul de administraţie din data de 15.02.2018

1
I. PLANIFICAREA ACTIVITATII

Activitatea Şcolii Gimnaziale ,,Costache Antoniu” în al anul şcolar 2016-2017 s-a


desfăşurat în acord cu priorităţile stabilite de Consiliul de Administraţie, prin raportare la
specificul şcolii, la standardele educaţionale de calitate şi la respectarea legislaţiei în vigoare:
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Ordine şi metodologii subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5079/2016;
OUG nr. 117/2013 privind modificarea şi completarea LEN nr. 1/ 2011 şi pentru
luarea unor măsuri în domeniul învăţământului;
OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării
ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative;
În vederea eficientizării activităţii din Şcoala Gimnazială ,,Costache Antoniu” şi din
structurile pe care le coordonează echipa manageriala a realizat o radiografie completă şi
complexă a situaţiei existente în anul şcolar 2016 - 2017 şi a conturat cadrul de desfăşurare pentru
principalele activităţi necesare şi obligatorii aferente semestrului I, an scolar 2017-2018.
Pentru anul şcolar 2017-2018 am orientat întreaga activitate, demersul didactic şi
educaţional pe următoarele priorităţi strategice:
1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale
2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale

3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie


4. Dezvoltarea autonomiei unitatilor de invatamant prin implementarea unor
strategii manageriale eficiente
5. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ
6. Promovarea educaţiei nonformale şi informale, oportunitate formativă
complementară pentru elevi
7. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor
8. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel European

2
Reducerea absenteismului şcolar, îmbunatăţirea frecvenţei precum şi îmbunătăţirea
rezultatelor la învăţătură şi la examenele naţionale dar şi promovarea egalităţii de şanse, sunt
priorităţile activităţii noastre.
Obiectivele propuse pentru anul şcolar 2017-2018 au fost:
diagnoza activitatii desfasurate in scoala in vederea imbunatatirii procesului
instructiv- educativ si a deciziilor managerial
optimizarea functionarii compartimentelor pentru desfasurarea in bune conditii a
procesului instructiv-educativ
susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie în funcţie de abilităţile elevilor
implementarea descentralizării şi dezvoltarea autonomiei şcolii
formarea şi dezvoltarea profesională continua a personalului şcolii
promovarea educaţiei nonformale şi informale ca oportunitate pentru formarea
elevilor
susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor
realizarea şi implementarea unor proiecte care să corespundă nevoilor elevilor şi
comunităţii
Activităţi specifice pentru atingerea obiectivelor propuse:
analiza activităţii desfăşurate în anul 2016-2017
analiza activităţii desfăşurate în semestrul I, an şcolar 2017-2018
planificarea activităţii de conducere
planificarea procesului de învăţământ
cresterea calitatii actului educativ reflectata in rezultatele elevilor
controlul şi evaluarea activităţilor instructiv-educative
controlul şi evaluarea internă a calităţii
organizarea activităţii pentru anul şcolar 2017-2018
asigurarea şi eficientizarea tuturor resurselor umane şi financiare
încurajarea şi susţinerea participării elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare
asigurarea circulaţiei informaţiei
asigurarea relatiilor dintre scoala, inspectorat, autorităţi locale
stabilirea unor relaţii principiale si de colaborare cu personalul scolii
creşterea calităţii procesului de formare continuă prin participarea la activităţi
metodico-şriinţifice

3
planificarea si organizarea activitatilor extracurriculare
crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea relului de partener educativ al părinţilor
participarea la programe si proiecte educationale.
analiza activităţii desfăşurate in semestrul I, an scolar 2017-2018 si stabilirea unui
plande masuri pentru imbunatatirea rezultatelor la invatatura si disciplina si diminuarea
absenteismului
Documentele de proiectare managerial anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul
general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi şi au fost întocmite pe baza următoarelor documente:
1.Documente de evaluare şi diagnoză:
a. Rapoartele de activitate ale comisiilor şi grupurilor de lucru din şcoală desemnate prin
decizii interne in anul şcolar 2017-2018;
b. Documente de raportare financiar-contabilă;
c. Procesele verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţiile abilitate;
2.Documente de proiectare:
a. Planul managerial anual si semestrial realizate in concordanta cu Directiile de actiune
ale I.S.J. Iasi;
b. Proiectul de dezvoltare institutionala;
c. Proiectul planului de scolarizare;
d. Regulamentul de ordine interioara;
e. Programul de activitate al Consiliului de administratie – graficul si tematica sedintelor;
f. Programul de activitate al Consiliului profesoral – graficul si tematica sedintelor;
g. Planul managerial al consilierului pentru proiecte si programe educative si programul
activitatilor educative scolare si extrascolare;
h. Planul managerial, planul de activitate, graficul si tematica sedintelor comisiilor
metodice si ale altor comisii de lucru din scoala;
i. Statele de functii si statul de personal
j. Proiectul de buget;
k. Programul de pregatire suplimentara a elevilor pentru sustinerea examenelor nationale;
l. Graficul desfasurarii tezelor pe discipline;
Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin următoarele forme:

4
1. Pentru activităţile didactice:
a. Asistenţe la ore efectuate de director/directorul adjunct şi responsabilii
comisiilor metodice;
b. Evaluarea documentelor de proiectare curricular şi monitorizarea modului de
respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor;
c. Analiza periodică a doumentelor comisiilor şi aplicarea corecţiilor necesare în
activitatea acestora;
d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă;
e. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la concursurile şcolare;
f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind
disciplina elevilor;
2. Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă:
a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, financiar-
contabil şi administraţie;
b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-
contabil;
c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor;
d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei.
Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi
exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului
de management cu scopul de a obţine rezultate care sa răspundă nevoilor beneficiarilor noştri
(profesori,elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici).
Desi in perioada pe care astazi o analizam, eforturile noastre au fost canalizate pe linia
acestor directii de actiune au mai existat si disfunctii pe care ne propunem sa le discutam punctual
si sa le imbunatatim, fara a neglija insa aspectele pozitive.

5
II. RESURSE UMANE
II. 1. ELEVI / PRESCOLARI
Situatia numerica a populatiei scolare si prescolare din scoala noastra se prezinta astfel:
Semestrul I An scolar 2016-2017
a. Invatamant prescolar
Unitatea de invatamant Numar Numar prescolari
grupe/posturi
Gradinita cu Program Normal Ţigănaşi 1 29
Gradinita cu Program Normal Mihail Kogălniceanu 2 38
Scoala primara Stejarii/Gradinita 1 15
Gradinita cu Program Normal Cîrniceni 2 50
Total 6 132

Semestrul I An scolar 2017-2018


a. Invatamant prescolar
Unitatea de invatamant Numar Numar prescolari
grupe/posturi
Gradinita cu Program Normal Ţigănaşi 1 29
Gradinita cu Program Normal Mihail Kogălniceanu 2 36
Scoala Primara Stejarii/Gradinita 1 11
Gradinita cu Program Normal Cîrniceni 2 49
Total 6 125

In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi la ineput de an scolar un numar mai mic de prescolari
respectiv: 7 prescolari.
 6 GRUPE PREŞCOLARI
Gradiniţa cu program normal Tiganasi-1 grupă mixtă
Grădiniţa cu program normal Stejarii-1 grupa mixtă
Gradiniţa cu program normal Mihail Kogălniceanu-2 grupe mijlocie+mare
Gradiniţa cu program normal Cîrniceni-2 grupe mijlocie+mare

6
b. Invatamantul primar
 15 CLASE PRIMARE
Şcoala Gimnazială Cîrniceni -5 clase (CP, I, II, III, IV)
Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu-5 clase (CP, I, II, III, IV)
Şcoala Gimnazială Ţigănaşi-4 clase (CP+I, II, III, IV)
Scoala Primară Stejarii-1 Clasa (CP, II, III, IV)

Semestrul I an scolar 2016-2017


Clasa Scoala Elevi transfer Ramasi Promov Corigenti Situatia Promov
inscrisi la sf sem ati neinchei abilitate
La I ata %
inceput 1 2 3
de an +
p v
CP Tiganasi 6 6 6 - - - - 100%
49 Stejarii 4 1 3 3 - - - - 100%
Cirniceni 17 1 16 16 - - - - 100%
M Kog 22 - - 22 22 - - - - 100%
I Tiganasi 9 - 9 9 - - - - 100%
52 Cirniceni 24 - - 24 22 - 2 - - 91%
M Kog 19 - - 19 17 1 1 - - 89%
II Tiganasi 18 - 18 18 - - - - 100%
57 Stejarii 4 - - 4 4 - - - - 100%
Cirniceni 22 - - 22 16 3 3 - 72%
M Kog 13 - 1 14 14 - - - 1 100%
III Tiganasi 21 - - 21 19 - - 2 - 90%
68 Stejarii 3 1 - 2 2 - - - - 100%
Cirniceni 26 - - 26 26 - - - - 100%
M kog 18 - - 18 17 1 - - - 94%
IV Tiganasi 13 - - 13 12 - - - - 100%
52 Stejarii 9 - - 9 9 - - - - 100%
Cirniceni 13 - - 13 13 - - - - 100%
M Kog 17 17 15 - 2 - 88%
278 Total 278 3 1 276 260 5 3 7 1 96%

7
Semestrul I an scolar 2017-2018

Clasa Scoala Elevi transfer Ramasi Promov Corigenti Situatia Promov


inscrisi la sf sem ati neinche abilitate
La I iata %
inceput 1 2 3+
de an p v
CP Tiganasi 12 - - 12 12 - - - - 100%
48 Stejarii 6 - - 6 6 - - - - 100%
Cirniceni 18 1 1 18 18 - - - - 100%
M Kog 12 - 1 13 13 - - - - 100%
I Tiganasi 6 - - 6 6 - - - - 100%
43 Cirniceni 17 1 - 16 16 - - - - 100%
M Kog 17 - - 17 17 - - - - 100%
Stejarii 3 - - 3 3 - - - - 100%
II Tiganasi 9 - 9 9 - - - - 100%
55 Cirniceni 27 - - 27 20 1 1 5 - 74%
M Kog 19 1 1 19 19 - - - 100%
III Tiganasi 20 1 - 19 15 2 - 2 - 79%
55 Stejarii 3 - 3 3 - - - - 100%
Cirniceni 18 2 - 16 13 3 - - - 81%
M kog 14 - 1 15 15 - - - 100%
IV Tiganasi 19 - - 19 19 - - - - 100%
64 Stejarii 2 - - 2 2 - - - - 100%
Cirniceni 25 2 - 23 16 4 3 - - 100%
M Kog 18 - 1 19 16 - 3 - 84%
265 Total 265 8 5 262 238 10 4 10 95,68%

In semestrul I an scolar 2017-2018 se constata o scadere a numarului de elevi respectiv cu


13 elevi dar procentul de promovabilitate ramane aproape neschimbat.

8
Semestrul II an scolar 2017-2018
Clasa Scoala Elevi transfer Ramasi Promov Corigenti Situatia Promov
inscrisi la sf sem ati neinche abilitate
La I iata %
inceput 1 2 3+
de an p v
CP Tiganasi 12 - - 12 12 - - - - 100%
48 Stejarii 6 - - 6 6 - - - - 100%
Cirniceni 18 1 1 18 18 - - - - 100%
M Kog 12 - 1 13 13 - - - - 100%
I Tiganasi 6 - - 6 6 - - - - 100%
43 Cirniceni 17 1 - 16 16 - - - - 100%
M Kog 17 - - 17 17 - - - - 100%
Stejarii 3 - - 3 3 - - - - 100%
II Tiganasi 9 - 9 9 - - - - 100%
55 Cirniceni 27 - - 27 20 1 1 5 - 74%
M Kog 19 1 1 19 19 - - - 100%
III Tiganasi 20 1 - 19 15 2 - 2 - 79%
55 Stejarii 3 - 3 3 - - - - 100%
Cirniceni 18 2 - 16 13 3 - - - 81%
M kog 14 - 1 15 15 - - - 100%
IV Tiganasi 19 - - 19 19 - - - - 100%
64 Stejarii 2 - - 2 2 - - - - 100%
Cirniceni 25 2 - 23 16 4 3 - - 100%
M Kog 18 - 1 19 16 - 3 - 84%
265 Total 265 8 5 262 238 10 4 10 95,68%

9
Invatamanat gimnazial Semestrul I An scolar 2017-2018
Clasa Scoala Elevi transfe Ramasi Promov Corigenti Situati Promova
inscrisi r la sf ati a bilitate
La sem I neinch %
inceput 1 2 3 eiata
de an +
p v
V-52 Tiganasi 22 - - 22 2 2 4 - 63%
Cirniceni 15 - - 15 11 2 - 2 - 73%
M Kog 15 - 1 16 15 - - - 1 93%
VI-42 Tiganasi - - - - - - - - - -
Cirniceni 15 1 - 14 12 2 - - - 85%
M Kog 27 27 15 3 - 3 6 55%
VII-70 Tiganasi 16 - - 16 11 5 - - - 68%
Cirniceni 25 1 - 24 18 6 - - - 75%
M Kog 29 - - 29 25 4 - - - 86%
VIII-47 Tiganasi 15 - - 15 7 4 4 - - 46%
Cirniceni 18 - - 18 13 5 - - - 72%
M Kog 14 - 1 15 15 - - - - 100%
211 Total 211 2 2 211 142 33 6 9 7 67%

Invatamanat gimnazial Semestrul I An scolar 2017-2018


Clasa Scoala Elevi transfe Ramasi Promov Corigenti Situati Promova
inscrisi r la sf ati a bilitate
La sem I neinch %
inceput 1 2 3 eiata
de an +
p v
V-52 Tiganasi 22 - - 22 2 2 4 - 63%
Cirniceni 15 - - 15 11 2 - 2 - 73%
M Kog 15 - 1 16 15 - - - 1 93%
VI-42 Tiganasi - - - - - - - - - -
Cirniceni 15 1 - 14 12 2 - - - 85%
M Kog 27 27 15 3 - 3 6 55%
VII-70 Tiganasi 16 - - 16 11 5 - - - 68%
Cirniceni 25 1 - 24 18 6 - - - 75%
M Kog 29 - - 29 25 4 - - - 86%
VIII-47 Tiganasi 15 - - 15 7 4 4 - - 46%
Cirniceni 18 - - 18 13 5 - - - 72%
M Kog 14 - 1 15 15 - - - - 100%
211 Total 211 2 2 211 142 33 6 9 7 67%

10
II. 2.PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC
II. 2.1. Personal didactic
Activitatea de incadrare a scolii s-a realizat in conformitate cu cu reglementarile Legii
1/2011 si cu dispozitiile OMEN nr. 4895/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru
privind mobilitatea personalului didactic in anul scolar 2017-2018.
Poziţia faţă de post Gradul didactic
d
Suplinit
o
Total ori
c
cadre necalific
Suplinitori t
Titulari Detaşaţi ati in I II Definitivat Debutanti
didactice calificaţi o
alta
r
specializ
a
are
t
42 35 1 3 2 13 1 9 10 7

Total norme didactice: 41,16-2016-2017


Total norme didactice: 43,66-2017-2018
Total:51,91 norme

Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de 95%. In acest sens se constata
o crestere a ponderii personalului didactic necalificat in comparatie cu anii precedenti.

11
II. 2.2. Personal didactic auxiliar si nedidactic
Total Administrator financiar
Secretar Bibliotecar Şofer
posturi patrimoniu

2 1 1 0 -

Total
Muncitor
posture Îngrijitor
fochist
nedidactic

6,25 3 3,25

III. SITUATIA LA INVATATURA SI STAREA DISCIPLINARA


III. 1. Frecventa elevilor
Pentru a realiza o prezentare realistă a situatiei frecventeiei elevilor s-au folosit datele
statistice din anii scolari 2014-2015, 2015-2016 si 2016-2017,2017-2018. Astfel s-a constatat că
la sfârsitul anului scolar in curs a scăzut numarul absentelor nemotivate la ciclul gimnazial
comparativ cu aceeasi perioada a anilor scolari precedenti.
Ca indicatori, s-au folosit:
 numărul de copii neşcolarizaţi în cei trei ani şcolari
 raportul numărului de absenţe/elev

12
SCOALA MIHAIL KOGALNICEANU
SEMESTRUL I AN SCOLAR 2017/2018
SITUATIA ABSENTELOR
CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE
24,37 NEMOTIVATE
20,27
CP 13 37 35
I 17 47 -
II 19 27 11
III 15 26 26
IV 19 79 33
V 16 364 295
VI 27 2747 2658
VII A 15 496 199
VII B 14 131 101
VIII 15 190 89
TOTAL 170 4144 3447

SCOALA MIHAIL KOGALNICEANU


SEMESTRUL II AN SCOLAR 2017/2018
SITUATIA ABSENTELOR
CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE
NEMOTIVATE

CP 12 73 72
I 17 60 12
II 19 16 12
III 14 15 12
IV 19 23 6
V 17 243 228
VI 27 2447 2402
VII A 15 612 361
VII B 14 177 140
VIII 15 588 564
TOTAL 169 4254 3809

13
SCOALA CIRNICENI
SEMESTRUL I AN SCOLAR 2017-2018
SITUATIA ABSENTELOR

CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE


2,72/4,38 NEMOTIVATE
1,46/2,30
CP 18 0 0
I 16 0 0
II 27 152 132
III 16 24 0
IV 23 34 18
V 15 188 100
VI 14 75 3
VII 24 132 57
VIII 18 145 85
TOTAL 182/171 496/750 266/395

SCOALA CIRNICENI
SEMESTRUL II/ AN SCOLAR 2017-2018
SITUATIA ABSENTELOR
CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE
5,69 NEMOTIVATE
2,95
CP 18 258 232
I 16 0 0
II 27 1 1
III 16 0 0
IV 23 293 50
V 15 112 58
VI 14 41 3
VII 24 139 76
VIII 18 129 77
TOTAL 171 973 506

14
SCOALA ŢIGĂNAŞI
SEMESTRUL I AN SCOLAR 2017-2018
SITUATIA ABSENTELOR

CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE


8,27 /2018 NEMOTIVATE
2,66-2018
CP 12 102 44
I 6 16 12
II 9 15 11
III 19 110 24
IV 19 8 0
V 22 174 37
VII 16 183 69
VIII 15 368 117
TOTAL 118 976 314

SEMESTRUL II AN SCOLAR 2017-2018


CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE
/2018 NEMOTIVATE
/2018
CP 12 316 120
I 6 3 3
II 9 4 4
III 19 186 45
IV 19 43 11
V 22 304 92
VII 16 338 106
VIII 15 502 323
TOTAL 118 1696 704

ŞCOALA STEJARII-SEMESTRUL I AN SCOLAR 2017-2018


CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE
3,33/1 NEMOTIVATE
1,16/
CP 6 0 0
I 3 0 0
III 3 0 0
IV 2 17 17
TOTAL 14 17 21/17

ŞCOALA STEJARII-SEMESTRUL II AN SCOLAR 2017-2018

CLASA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE


0,26 NEMOTIVATE
0,25

15
CP 6 28 24
I 3 20 20
III 3 8 8
IV 2 4 4
TOTAL 14 60 56

TOTAL ABSENTE SEM I: 4491


NEMOTIVATE SEM I : 3083

SCOALA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE


12,39 NEMOTIVATE-8,80
Tiganasi 118 976 322
Stejarii 14 14 17
Cirniceni 171 750 395
M Kog 170 4144 3447
TOTAL 475 5887 4181

TOTAL ABSENTE SEM II:


NEMOTIVATE SEM -5075 :

SCOALA NUMAR ELEVI TOTAL ABSENTE ABSENTE


14,70 NEMOTIVATE-
10,68
Tiganasi 118 1696 704
Stejarii 14 60 56
Cirniceni 171 973 506
M Kog 170 4254 3809
TOTAL 475 6983 5075

Total anual:12870 din care nemotivate-9256


Absente/elev:-27,09/19,48

16
Nescolarizarea/absenteismul sunt fenomene care persista in unitatea noastra datorita unor
factori obiectivi:
- familii dezorganizate, fara venit sau cu venituri foarte mici;
- folosirea copiilor la diverse munci;
- refuzul unor parinti de a-si scolariza copiii;
- plecarea parintilor la munca in strainatate;
In vederea prevenirii acestor fenomene la nivelul scolii s-a constituit o comisie coordonata
de director care a realizat un plan de masuri coerent, vizand printre altele si vizite la domiciliul
elevilor cu probleme deosebite, consilierea copiilor si parintilor. Pentru derularea in bune conditii
a acestor actiuni s-a solicitat sprijinul autoritatilor publice locale care au raspuns solicitarilor
noastre.
Măsuri întreprinse:
 Elaborarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a programelor de măsuri privind prevenirea
şi combaterea absenteismului şi abandonului şcolar.
 Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor
acestuia.
 Consilierea învăţătorilor, diriginţilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni preventive
şi de diminuare a abandonului şcolar.
 Abordarea unor teme educative specifice în cadrul activităţilor de formare a cadrelor
didactice.
 Organizarea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psihopedagogică a
elevilor.
 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale
(educaţia bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru cultură, civilizaţie, pentru
viaţa de familie etc.).
 Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului
şi ale abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii pentru înlăturarea acestora.
 Realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiilor metodice a diriginţilor, pentru
abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc.
 Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii cauzelor abandonului şcolar.
 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu
implicarea permanentă a acestora în acţiune.

17
 Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare.
 Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a
unor situaţii problematice prezentate de mass media, a unor studii de caz etc.
 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi
reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri
disciplinare grave, abandon şcolar, absenteism ridicat etc.

III. 2. Rezultatele elevilor la sfarsitul semestrului I al anului scolar


2016-2017

Prezentarea rezultatelor la invatatura de la sfârsitul anului scolar are în vedere, de


asemenea, situatiile statistice din ultimii trei ani scolari, pentru a avea o imagine cât mai exactă a
ceea ce înseamnă nivelul de pregătire a elevilor din scoala noastra.
a) numarul de elevi ramasi inscrisi la sfarsitul semestrului I al anului scolar
2017-2018 este mai mic decât numărul elevilor ramasi inscrisi in anii scolari 2016-2017;

III. 3. Rezultate la concursuri scolare


In semestrul I al anului scolar 2016-2017 elevii din scoala noastra au participat la
diverse concursuri scolare si au obtinut numeroase premii :
Concursul National ,,Invitatie la responsabilitate”
Concursul National ,,Nasterea Domnului, priej de bucurie pentru crestini”
Concursul National ,,Magia iernii”
Olimpiada de lectură, abilităţi de viaţă
Simpozionul Naţional cu participare Regională „ŞCOALA ÎN PARTENERIAT CU FAMILIA”-
ediŢia a II-a, proiect avizat de Ministerul EducaŢiei în CAER 2016

18
III.4. Proiecte si programe
Proiectul ,,Împreună pentru copii”
Proiectul Eminescu – o clipă de eternitate
Proiectul - Ziua fructelor si legumelor – Activitati SNAC
Proiectul Ziua învăţătorului
Noiembrie- Lecţie deschisă în cadrul Cercului Metodic al învăţătorilor
Proiectul – Ziua Unirii
Proiectul caritabil Colindăm ţi dăruim
Proiectul O bibliotecă pentru mai târziu
Proiectul Toţi suntem egali
Proiectul Spune nu violenţei
Proiectul Cine sunt eu contează pentru ceilalţi
Proiectul Patrula de reciclare
Proiectul Let s Do It, Romania! Let's Do It, Şcoala Gimnazială Rădeni!
Proiectul De Crăciun fii mai bun!

III. 5. Rezultate la simularea Evaluarii Nationale


În urma analizei rezultatelor obţinute de elevii Şcolii Gimnaziale ,,Costache Antoniu” la
simularea Evaluării Naţionale din luna decembrie 2016 am întocmit raportul privind rezultatele
obţinute. La realizarea raportului s-a luat în considerare rezultatele obţinute la simulările din
ultimii trei ani şcolari.
S-au avut în vedere obiectivele educaţionale:
Analiza progresului şcolar al elevilor, compararea notelor obţinute pe parcursul
şcolarităţii cu cele de la simularea Evaluării NaŢionale;
Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea prezentării cu succes a elevilor
la examenele naţionale;
Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării - evaluării astfel încât să
se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor;
Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe tot
parcursul anului şcolar la disciplinele de examen;

19
Monitorizarea frecvenţei elevilor şi motivarea acestora pentru implicarea în procesul
învăţării;
Asigurarea unei bune colaborări cu familia.

SITUAŢIA REZULTATELOR EVALUĂRILOR NAŢIONALE ÎN ULTIMII 5 ANI


AN NUMAR NUMAR NUMAR NUMAR PROCENT DE
SCOLAR ELEVI ELEVI ELEVI ELEVI PROMOVABILITATE
INSCRISI PROMOV INSCRISI PREZENTI
CLASA A ATI EVALUARE LB ROM MAT TOTAL
VIII A NATIONALA
2011/2012 43 39 39 37 12/32% 3/8% 20%

2012/2013 65 65 65 64 39/60% 27/42% 50%

2013/2014 62 59 59 57 31/56% 23/40% 48%

2014/2015 52 40 40 39 36/92% 21/53% 72,5%

2015/2016 59 36 36 33 33/79% 33/70% 74,5%

2016/2017 53 49 33 28 93% 46% 69,5%

2017/2018 48 38 38 35 86% 51% 68,5%

Analiza rezultatelor obţinute de elevi la simulările Evaluării Naţionale 2016/2017

20
REZULTATELE SIMULARII EVALUARII NATIONALE DECEMBRIE 2016
Lb. 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
romana
22% 8 11 9 18 9 0 3 1 0

Matematica 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10
1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99
6% 15 25 10 5 3 1 0 0 0

REZULTATELE SIMULARII EVALUARII NATIONALE MARTIE 2017


Lb. 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10
romana
39% 10 8 8 5 4 6 5 4 1

Matematica 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-10
1,99 2,99 3,99 4,99 5,99 6,99 7,99 8,99
16% 11 19 7 5 4 3 - 1 0

Comparativ cu rezultatele Simularii EN din luna decembrie 2016 avem o crestere


nesemnificativa a rezultatelor.
-lb romana-dec-34%-martie-39%-crestere 0,05%
-matematica-dec-6 %-martie -16%-crestere cu 0,03%

Nr. elevi Nr. elevi Nr. elevi Procent


Disciplina
inscrisi prezenti promovati promovabilitate
Limba si literatura romana 53 51 20 39%
Matematica 53 50 8 16%

Concluzii:
Notele obţinute la simularea Evaluării Naţionale sunt mai mici decât cele obţinute la
evaluările curente pe parcursul şcolarităţii
Elevii răspund mai bine la evaluarea orală sau alternativă, însă au probleme la
evaluarea scrisă;

21
Subiectele la Evaluarea Naţională sunt concepute pentru a evalua competenţe la nivel
general, în timp ce evaluarea elevilor pe parcurs se adaptează la nivelul claselor, acestea fiind
neomogene din punct de vedere al capacităţilor intelectuale ale elevilor;
Elevii se străduiesc să obţină medii de promovare pe parcursul gimnaziului, la
disciplinele de examen, însă nu sunt motivaţi să se pregătească pentru examenele naţionale
deoarece admiterea în învăţământul postgimnazial nu este condiţionată de promovarea Evaluării
Naţionale:

Situatia absolventilor claselor a VIII a promotia 2017


Total elevi Total elevi Total elevi Repartizati la Repartizati la Observatii
inscrisi in absolventi de prezenti la Liceu profesionala
clasa a VIII a clasa a VIII a Evaluarea
la incepurul Nationala
anului scolar
2016-2017
53 49 28 26 22 1 elev
Samuila
Tiberiu plecat
in strainatate

Situatia absolventilor claselor a VIII a promotia 2018


Total elevi Total elevi Total elevi Repartizati la Repartizati la Observatii
inscrisi in absolventi de prezenti la Liceu profesionala
clasa a VIII a clasa a VIII a Evaluarea
la incepurul Nationala
anului scolar
2016-2017
48 46 35 27 10 1 elev
Petrachiuta
Bianca
Ramona Sc.
M.K
8 elevi etapa a
II a
2 elevi
repetenti:
Holban
Lavinia
Gabriela,
Duca …

22
IV. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC
AUXILIAR SI NEDIDACTIC
Activitatea personalului didactic

Cadrele didactice calificate au dovedit o buna pregatire stiintifica si metodica. Planificarile


anuale si semestriale, proiectarea unitatilor de invatare si a planurilor de lectie secventiale, au
respectat, in majoritate, cerintele programelor scolare in vigoare. Notarea a fost, in general,
ritmica, obiectiva si stimulativa. Organizarea orelor, atmosfera din clasa si relatiile interpersonale
au fost bune, stimulative pentru actul de predare/ invatare/ evaluare. Relatiile dintre elevi si
personalul didactic au fost principiale.
Activitatea scolii a fost monitorizata permanent de conducerea scolii, de responsabilii
comisiilor metodice si de Consiliul de administratie al scolii.
Monitorizarea s-a realizat printr-o colaborare permanenta, analize periodice, discutii
individuale, asistente la ore, controlul curateniei zilnice in scoala.
Disfunctiile constatate au fost remediate prin promovare unui climat de responsabilitate fata
de munca, stil democratic de conducere transparenta in toate actiunile intreprinse, cresterea
responsabilitatii intregului personal din unitatea noastra, prin antrenarea acestuia la viata si
problem ele scolii, colaborarea cu toti factorii educationali.
În urma asistenţelor efectuate la ore şi la activităţi ale comisiilor metodice s-au constatat
următoarele:

Aspecte pozitive
tratarea diferentiată a elevilor;
desfăsurarea unor ore de pregătire suplimentară a elevilor cu lacune în învatare
Aspecte care au nevoie de imbunatatire
motivatia pentru învatare
diferentierea activitatilor în cadrul lectiilor
adaptarea strategiilor didactice la nivelul de pregatire al elevilor
informarea părintilor cu privire la situatia copiilor
comunicarea intre parinti si copii
Recomandări:

23
îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare a profesorilor cu elevii
deplasarea accentului pe formarea competenţelor cheie
asigurarea în sălile de curs a unei atmosfere prietenoase si sigure
desfăşurarea unui număr mai mare de ore în afara spaţiului şcolar
organizarea de activităţi remediale la nivelul clasei pentru elevii cu rămâneri în
urmă la învăţătură
informarea periodică, în scris, a părinţilor, cu privire la evoluţia şcolară a elevului

Dezvoltarea profesionala
In scoala noastra activitatea metodica si de perfectionare s-a desfasurat conform
obiectivelor stabilite prin planurile manageriale ale comisiilor metodice.
Activitatea de dezvoltare profesionala are ca scop strategic cresterea calitatii
învatamantului. În acest sens, fiecare cadru didactic este sprijinit atât de responsabilul cu
formarea profesională, cât si de conducerea scolii să-si dezvolte potentialul si aptitudinile, în
functie de interesele si aspiratiile personale, dar si de cerintele scolii si ale comunitatii în general.
Obiective strategice:
 incurajarea dezvoltarii profesionale initiale si continue a cadrelor didactice prin
participarea la programe de formare continua, proiecte europene
 participarea profesorilor stagiari la un program de integrare eficace pe parcursul primilor
doi ani dupa intrarea lor in functie/profesie
O analiza complete a activitatilor de dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice
la nivelul institutiei presupune urmatoarele dimensiuni:
 Perfectionarea curenta prin activitatile metodico-stiintifice si psihopedagogice –
catedre/comisii metodice, cercuri pedagogice, consilii profesorale cu tema
Se remarca interesul pentru perfectionarea continua prin studiul individual al presei de
specialitate, precum si prin participarea la actiunile organizate in cadrul comisiilor metodice si a
cercurilor pedagogice. Activitatea de la nivelul catedrelor si comisiilor metodice s-a desfasurat
dupa un plan managerial stabilit si aprobat de membrii comisiilor si s-a centrat pe cunoasterea
documentelor curricular si scolare si a metodicii predarii disciplinei, cunoasterea elevului,
metodele si instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legatura

24
cadrului didactic cu comunitatea (profesionala, familial). Se impune ca in cadrul comisiilor
metodice activitatea de formare continua sa fie dinamizata si diversificata. Responsabilii
comisiilor metodice au avut in atentie organizarea de interasistente intre discipline inrudite. De
asemenea s-au organizat lectii deschise si s-au sustinut referate.
Perfectionarea prin definitivarea in invatamant si acordarea gradelor didactice
În functie de solicitarile cadrelor didactice in anul scolar 2016-2017 se vor sustine :
-1 dosar pentru definitivat – sesiunea 2017
- 1 dosar pentru I.C. 2 gradul didactic II- sesiunea 2018
- 2 dosare pentru I.C. 2 gradul didactic I-seria 2017-2019
- 3 cereri pentru I.C. 1 gradul didactic II-sesiunea 2019

Nr. Numele şi prenumele Disciplina de Disciplina pe Tipul Gradul didactic


crt. candidatului examen care este inspectiei
incadrat in
anul scolar
2016/2017
1. Ostafie I. Anca-Emilia Educatoare Educatoare Speciala Definitivat 2017

2. Ciobanu G. Mihaiela- Institutor II Învăţător I.C. 2 Gradul II


Adriana căs. Nicolau sesiunea 2018
3. Anton C. Cătălina-Elena Religie Religie ortodoxă I.C. 2 Gradul I
căs. Ţifrea ortodoxă seria 2017-2019
4. Zamfir Z. Ecaterina- Limba şi Limba şi I.C. 2 Gradul I
Adriana literatura literatura seria 2017-2019
română română
5. Acsinte I. Liviu Limba Limba engleză I.C. 1 Gradul II
engleză sesiunea 2019
6. Tîrnoveanu G. Paula Învăţător Învăţător I.C. 1 Gradul II
căs. Ştefanache sesiunea 2019

7. Anton V.C. Maria Biologie Biologie I.C. 1 Gradul II


sesiunea 2019

8. Alemnăriţei Petronela Învăţător Învăţător I S GRAD Gradul II


II sesiunea 2017

9. Tudosă Mihaela educator educator I.S. Gradul II


GRAD II sesiunea 2017
10. Bura Alin Sergiu Ed muzicala Ed muzicala I S GRAD Gradul II
II sesiunea 2017

25
 Alte forme de perfectionare
Ca aspecte pozitive remarcam cresterea interesului cadrelor didactice pentru
perfectionarea prin participarea la programe acreditate de perfectionare si formarea continua,
cursuri universitare de masterat, cursuri postuniversitare de reconversie profesionala.
Au fost agreate o serie de programe de formare la care s-au înscris şi au fost acceptate
cadre didactice din şcoală:

Activitarea personalului didactic auxiliar si nedidactic


In ceea ce priveste activitatea serviciului secretariat si contabilitate mentionam ca si-au
desfasurat activitatea conform fisei postului. Au fost intocmite la termen si corect situatiile
statistice, statele de functii, statele de plata. A fost tinuta strict evidenta miscarii elevilor, au fost
intocmite dosarele personale, dosarele de de bursa ale elevilor.
Serviciul contabilitate a elaborat proiectul de venituri si cheltuieli, a stabilit necesarul de
cheltuieli de personal si cheltuieli materiale, a tinut evidenta contabila pe surse de finantare. A
asigurat si organizat inventarierea patrimoniului.
Exista o baza de date completa cu traseul educational postgimnazial al absolventilor
clasei a VIII-a. Peste 60% dintre acestia urmeaza o forma de invatamant postgimnaziala.
Exista o evidenta a copiilor cu cerinte educative speciale si in vederea integrarii
acestora s-a realizat un plan de masuri care vizeaza asigurarea unor conditii optime pentru
scolarizarea acestora.
Personalul de întreţinere a răspuns bine tuturor solicitărilor; apreciez că este nevoie de o
schimbare reală de mentalitate, de o grijă mai mare a acestuia pentru ca şcoala să îndeplinească
toate condiţiile igienico-sanitare de desfăşurare a unui proces instructiv - educativ sigur.
Serviciul la nivel de şcoală s-a desfăşurat în condiţii bune, prezenţa profesorului de
serviciu în mijlocul colectivelor de elevi este importantă în depistarea şi remedierea operativă a
neajunsurilor care se ivesc, în asigurarea ordinii, curăţeniei şi siguranţei elevilor. Se impune o mai
mare responsabilitate din partea profesorului de serviciu pentru realizarea sarcinilor prevăzute în
regulamentul şcolar.
V. ACTIVITATEA EDUCATIVA

26
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de
adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la
potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie:
proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor
interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de
viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.
Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare,
la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului
lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu
însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este
generator de căutărişisoluţii variate. Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi
ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi
faţă de scopurile urmărite.
Obiective urmarite:
Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare ş iextraşcolare;
Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea crosscurriculare şi
extracurriculare în proiectarea activităţii educative;
Implementarea metodeloractiv-participative pentru ridicarea alităţii rezultatelor învăţării;
 Incurajarea dezvoltării de programe educaţionale care au in vedere dimensiunea
formativă a educaţiei;
 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;
 Susţinerea şi creşterea rolului educaţiei nonformale si infoemale ca dimensiuni ale
procesului educaţional în vederea prevenirii şi reducerii fenomenelor de abandon şcolar şi
absenteeism;
 Formarea şi educarea cetaţeniei active în rândul elevilor;
 Dezvoltarea potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;
 Oferirea unui cadru de integrare socială şi participare activă în comunitate;
 Diminuarea fenomenelor antisociale (violenţă, consumul de tutun şi de droguri,
exploatarea prin muncă etc.) prin activităţi de natură educaţional-preventivă;
 Creşterea rolului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă a
personalităţii copiilor;
 Compatibilizarea sistemului naţional de educaţie cu sistemele europene.

27
Puncte tari
 Stabilirea persoanelor, structurilor funcţionale şi a responsabilităţilor în domeniul muncii
educative, conform regulamentelor şi metodologiei;
 Nu s-au constatat situaţii deosebite privind implicarea corespunzătoare a profesorilor
diriginţi în relaţia cu elevii, cu părinţii sau cu colectivul de profesori ai clasei
 Au fost desemnaţi, la nivelul unităţii şcolare, coordonatorii pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare şi de consiliere de la nivelul şcolii, profesorii-consilieri/diriginţi,
responsabilii comisiilor metodice ale ariei Consiliere şi orientare, profesorii şi învăţătorii
responsabili pe domenii ale activităţii educative, conducătorii de cercuri şi formaţii, responsabilii
de proiecte educaţionale. Apreciem activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare care s-a implicat cu responsabilitate, a dat dovadă de iniţiativă şi
oportunitate în realizarea atribuţiilor.
 Implementarea programelor privind orele de consiliere şi orientare/dirigenţie, a CDŞ-
urilor de tip educaţional.
 Tematica orelor de consiliere/dirigenţie respectă programa anuală şi planificarea
semestrială a orelor de consiliere/dirigenţie şi a activităţilor educative şi, la solicitarea elevilor, a
părinţilor şi, în funcţie de priorităţile educaţionale, au fost integrate teme şi activităţi privind:
prevenirea violenţei, paza şi securitatea şcolilor şi elevilor, prevenirea infracţionalităţii şi a
consumului de alcool, tutun şi droguri, educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, formarea
comportamentelor în situaţii de risc (inundaţii, cutremure etc.).
 Iniţierea şi organizarea de proiecte educaţionale incluse în calendarul judeţean, regional şi
naţional ale activităţilor educative extraşcolare, în calendarul naţional şi regional al activităţilor
educative extraşcolare.

Puncte slabe
 Insuficienta flexibilitate în adaptarea tematicii orelor de dirigenţie în funcţie de priorităţile
apărute în societate şi în şcoală; în tematica orelor de consiliere/dirigenţie se regăsesc insuficiente
teme care să vizeze preocupările şi interesele elevilor, tematicile orelor de consiliere/dirigenţie nu
sunt personalizate, având un caracter general.
 Insuficienţa fondurilor necesare susţinerii activităţilor educative.
 Comunicarea cu familia şi respectarea planului personalizat de comunicare cu familia sunt
afectate de transformările prin care trec majoritatea familiilor elevilor şi se rezumă, în cele mai

28
multe cazuri, la şedinţele cu părinţii desfăşurate cu participare redusă din partea părinţilor, la
vizitele ocazionale ale părinţilor la şcoală.
 Insuficienta implicare în acesarea proiectelor europene.
Concluzii
Activităţile educative organizate în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 s-au desfaşurat
conform programului activităţilor educative, aprobat de către Consiliul de administaţie şi au avut
ca obiective ridicarea calităţii educaţiei. S-au desfăşurat diverse activităţi extraşcolare dedicate
evenimentelor importante din viaţa şcolii, a comunităţii locale, naţionale şi internaţionale –
dezbateri, evocări, expoziţii,concursuri, serbări şcolare, excursii, drumeţii – în colaborare cu
părinţii şi comunitatea locală. Prin activităţile extracurriculare s-a urmărit realizarea
complementarităţii în procesul educaţional. În acest sens, cadrele didactice au stimulat
participarea elevilor la realizarea unor programe dedicate zilelor eveniment: Ziua Naţională a
României, Zilele Şcolii, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie. Cu ocazia Zilelor Şcolii si a Sărbatorilor de
iarna, la nivelul şcolii şi al comunităţii locale au fost organizate activităţi deosebite care au avut
ca obiective cultivarea tradiţiilor româneşti şi oferirea de daruri copiilor. Acţiunile au fost
organizate în parteneriat cu Biserica si Primaria.
Munca educativa a vizat, printre altele si educaţia civică, crearea unei atmosfere de
siguranţă în şcoală, colaborarea cu toţi factorii educaţionali, atât din şcoală cât şi din afara ei,
îmbunătăţirea relaţiei elev- elev, şcoală-familie, în scopul prevenirii şi combaterii unor fapte
negative. Astfel, s-au desfăşurat concursuri pe teme de circulaţie rutieră şi de sănatate. In cadrul
cercului de biologie elevii noştrii, coordonaţi de profesorul de biologie, au participat la acţiuni
de igienizare a spaţiilor verzi.
De asemenea s-au desfăşurat activităţi care au vizat prevenirea absenteismului şcolar şi
combaterea delicvenţei juvenile, prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, cu participarea
Politiei de proximitate, a personalului circumscripţiei sanitare din comună.
În vederea recuperării elevilor cu lacune, pentru examene şi concursuri şcolare cadrele
didactice din şcoala noastră au desfăsurat ore de pregatire suplimentara.
În semestrul I al anului şcolar 2017-2018 în şcoală s-a desfăşurat o bogată activitate
educativă în care au fost implicaţi părinţii, partenerii tradiţionali ai şcolii (biserica, poliţia locală,
dispensarul medical, ONG-uri).
VI. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A
CALITĂŢII.

29
Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă anul scolar
2017-2018:
-presedinte-prof. Grecu Aida Andreea
-cadre didactice:-prof. Ciohodariu Carmen Georgiana
-prof.Iavorenciuc Alin Nicu
-reprezentanti ai parintilor: Nicolau Mihaiela Adriana
-reprezentantii CL Tiganasi:Arustei Daniel
-reprezentantul elevilor:Ciornei Andrei Cosmin
Observator: lider sindical Samson Daniel Mihai

2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2017– 2018:


gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire,
raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu
ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc
lunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat
calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte
în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes

3. Principalele direcţii de acţiune:


În anul şcolar 2017-2018, semestrul I, echipa managerială a scolii a asigurat permanenţa
şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.
Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierul educativ au realizat rapoarte de
autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în
acest proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un
proces interactiv, conştient şi responsabil.
S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorul şcolii a comunicat
Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului
instructiv - educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale
acestora.
S-au realizat/revizuit 8 proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale,
respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai
multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la

30
învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite
pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor.
Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI, PM şi a
stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice,
elaborate anual şi monitorizate trimestrial.
Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare a
comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu metodologiile in
vigoare.
Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de
acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare (la
trei luni) s-a realizat planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat
punerea în practică a acestuia.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire/evaluare s-a realizat prin identificarea punctelor slabe
descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi actualizarea
celor care nu au fost îmbunătăţite, dupa cum reiese din activitatile propuse:
1. ,Dezvoltarea profesionala prin utilizarea tehnologiei informatice la ore
 Activitate de imbunatatire 02.12.2017 - 17.12.2018
 Activitati
asistente la ore
Initierea unor cadrelor didactice in folosirea TIC la lectii
realizarea unor activitati in laboratorul AEL
2. Inscrierea cadrelor didactice la cursuri de perfectionare continua
 Activitate de imbunatatire 15.10.2017 - 31.10.2018
 Activitati:
depunerea dosarelor de inscriere la gradele didactice in termenul prevazut;
inscrierea cadrelor didacctice avizate in programe de perfectionare continua,
oferite de CCD Iaşi.
3. Determinarea gradului de satisfactie a cadrelor didactice, elevilor si parintilor
 Activitati de evaluare 21.11.2017 – 30.11.2018
 Obiective
optimizarea accesului la educatie;
optimizarea accesului la informatie;

31
cresterea gradului de satisfactie fata de calitatea serviciilor oferite ( pentru elevi)
sau a conditiilor de munca(pentu cadre didactice.
 Indicator de realizare
identificarea motivelor de insatisfactie ;
rezolvarea problemelor depistate
 Instrumente de evaluare
chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor
4.Elaborarea planurilor de imbunătăţire a calităţii
 Activitate de imbunatatire -15.10.2017 - 29.10 2018
 Activitati:
elaborarea planului de îmbunătăţire plecând de la puncte slabe înregistrate în anul
şcolar precedent
planificarea activitatilor comisiei CEAC
5.Amenajarea, dotarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
 Activitate de imbunatatire- 11.01.2017 Sfarsit activitatea : 10.08.2018
 Activitati:
 Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în
elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor.
4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC:
Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică PDI, Planului
Managerial, Planului Operaţional;
Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în
vederea eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC;
Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor
derulate în cadrul comisiei;
Actualizarea avizierului CEAC;
Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului
de îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate;
Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra,
şedinţelor de lucru comisii. Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind
avizate şi aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie.În funcţie de
situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea plângerilor şi contestaţiilor.

32
Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere
criterii standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să
permită o evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă;
Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si
aşteptărilor profesorilor, elevilor si parintilor;.
Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor,
ariilor curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor
propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora
Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare.
5. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru semestrul II, anul 2017-2018:
Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate
de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice;
Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii
privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora,
astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă;
Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment;
propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei
autoevaluării, a managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a
implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării
periodice;
Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a
exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare
(pe orizontală şi verticală);
Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi
implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere;
Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică;
Revizuirea periodică a documentelor specifice;
Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu
alţi profesori şi maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii;
dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care
să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le
revin ca membri în alte comisii de lucru;

33
Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi
a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor
de bună practică;
Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de
progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar
la nivelul colegiului;
6. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:
Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi
colectarea eficientă a dovezilor posibile;
Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-
catedre (prin monitorizarea pe verticală);
Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile
inovatoare, constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic;
Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ
 Realizarea la nivelul fiecărei catedre a materialelor de predare / sintezelor de curs /
fişelor de documentare / pentru fiecare disciplină
 Proiectarea şi realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate,
utilizând cât mai des posibil lucrul pe grupe şi diferenţierea sarcinilor pentru
centrarea învăţării pe elev, în vederea dobândirii de competenţe şi demonstrarea de
atitudini.
 Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv
evoluţia şi nivelul de pregătire ale elevului şi să respecte principiul notării ritmice.
 Valorificarea temelor pentru acasă în procesul de consolidare a învăţării.
Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori;
Deşi au urmat cursuri de formare în diverse domenii conexe procesului instructiv –
educativ, nu toţi profesorii utilizează această experienţă în activităţile cu elevii;
Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în practica efectuată de elevi sau în condiţiile
impuse de angajatori după absolvire;
Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare
formativă; principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii;

34
Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a
încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea
în diferite contexte;
Există sincope în aplicarea evaluării de tip formativ, unii profesori alegând să stabilească
perioade fixe ale evaluărilor sumative, fără să acorde o importanţă ridicată evaluării
formative.
In acest sens, s-au planificat urmatoarele activitati ale comisiei pentru semestrul II, an scolar
2016-2017:
1. Implicarea familiei în educaţia copilului şi relaţia dintre familie şi şcoală - imbunatatire
 Activitati:
Organizarea lectoratelor cu parintii prin care sa se vizeze rolul educativ al acestora;
Planificarea unor lectii deschise cu parintii;
Implicarea parintilor in activitatile extrascolare
2. Elaborarea de instrumente de evaluare a performanţelor şcolare - evaluare
 Tipul de cercetare eficacitatea educationala pe disciplina
 Obiective
Îmbunătaţirea procesului de evaluare a învăţării;
Diversificarii instrumentelor de evaluare a elevilor;
Realizarea unei fişe tip de monitorizare şi de observare a progresului elevilor
3.Promovarea internă şi externă a activităţii şcolare şi extraşcolare- evaluare
 Tip de cercetare : chestionar de evaluare a ofereti educationale
 Obiective
Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin obtinerea unor rezultate bune si
foarte bune;
Creşterea rolului activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru formarea complexă
a personalităţii elevilor;
4. Imbunatatirea spatiilor auxiliare excedentare scolii - imbunatatire
 Activitati:
dezafectarea corpului de scoala unde a functionat gradinita;
amenajarea unei sali de sport;
amenajarea terenurilor de sport
5..Analiza rezultatelor obtinute la Evaluarea Nationala

35
 Tip de activitate: eficacitatea educationala pe disciplina
 Obiective
obtinerea unei promovabilitati de peste 65% a elevilor inscrisi la EN;
analiza rezultatelor;
identificarea factorilor care au dus la esecul elevilor care nu au promovat examenul.

VII. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


În anul şcolar 2017-2018 Consiliul de Administraţie al Şcolii şi-a desfăşurat activitatea în
baza prevederilor Legii nr.1/2011 actualizată – Legea Educatiei Naţionale, Metodologiei - cadru
de organizare si funcţionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant
preuniversitar (Anexa la OMEN nr. 4619/22.09.2014), Ordinului nr. 5115 din 15 decembrie
2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŢionare a unităŢilor de învăţământ
preuniversitar şi a Regulamentului de ordine internă.
Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale ,,Costache Antoniu” este constituit din 9
membri după cum urmează::
1.presedinte-director-prof. Romascanu Silvia
2, 3, 4 cadre didactice:-prof. Ciohodariu Carmen Georgiana
-Prof. Grecu Aida Andreea
-Iavorenciuc Alin Nicu
5,6.reprezentanti ai parintilor:Anghel Ana Maria; Gandila Valentina
7,8.reprezentantii CL Tiganasi:Arustei Daniel, Tudosa Nicoleta
9. reprezentantul Primarului: Necolau Lucian
-.reprezentantul elevilor:Ciornei Andrei Cosmin
Observator: lider sindical Samson Daniel Mihai

Liderul organizaţiei sindicale din şcoală a fost invitat la şedinţele consiliului de câte ori s-
a impus prezenţa sa, are acces la toate documentele acestuia şi nu are drept de vot.
Documentele Consiliului de Administraţie sunt:
graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale CA;
convocatoarele Consiliului de Administraţie
registrul de procese-verbale;
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (informări, rapoarte, tabele, liste,
solicitări, memorii etc)
registrul de evidenta a hotărârilor de consiliu;

36
dosarul cu hotărârile adoptate, semnate de preşedinte.
În anul şcolar 2017-2018 Consilul de Administraţie şi-a îndeplinit atribuţiile ce-i revin
conform legislaţiei în vigoare:
a declanşat procedura de reorganizare a CA, care trebuie sa se realizeze anual conform
legislatiei in vigoare;
a adoptat tematica şi graficul şedinţelor, responsabilităţile membrilor consiliului,
a aprobat regulamentul intern al CA şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii
şcolare, cu respectarea prevederilor legale;
a aprobat componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate ce îşi desfăşoară
activitatea la nivelul şcolii;
a aprobat colectivele de elevi, repartizarea personalului didactic pe clase ca invatatori si
profesori diriginti respectandu-se principiul continuitatii, solicitarile parintilor si
solicitarile profesorilor respectivi, precum si celelalte prevederi legale;
a validat raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din şcoală şi măsurile
ameliorative propuse, RAEI, planul managerial şi planul operaŢional;
a aprobat fişele individuale ale postului pentru fiecare categorie de salariat;
a aprobat proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile
necesare ale unităţii în conformitate cu procedura SCIM specifică din şcoală şi legislaţia
în vigoare şi contractele de muncă aplicabile; s-au întreprins demersuri ca unitatea de
învăţământ să se încadreze în limitele de buget alocate;
s-a aprobat suma pentru decontarea navetei cadrelor didactice conform legislaţiei în
vigoare;
s-a aprobat curriculum-ul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale, orarul şcolii;
s-au aprobat tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de
învăţământ, durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite în consiliul
profesoral;
s-a aprobat proiectul planului de şcolarizare;
s-au aprobat perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic,
didactic auxiliar şi nedidactic;
s-a aprobat fişa de încadrare pentru anul şcolar 2017-2018 şi fişa de vacantare pentru anul
şcolar 2018-2019;
a validat procesul verbal de finalizare a inventarierii patrimoniului scolii;

37
a realizat evaluarea personalului didactic, didactic auxiliary şi nedidactic;
o prioritate a fost şi administrarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii de
învăţământ.
Consiliul de administraţie s-a întâlnit şi în şedinţe extraordinare în funcţie de problemele
ivite în activitatea şcolii.

VIII. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE

Spatiul destinat procesului instructiv – educativ permite desfasurarea in conditii


optime a unui act educational de calitae.
In vederea asigurarii unor conditii optime pentru desfasurarea unui act educativ de
calitate s-a realizat un plan de investitii si reparatii necesare, pe termen lung, care vizeaza
modernizarea Scolii Tiganasi, dotarea celor 3 structuri ale scolii cu mijloace de invatamant
moderne, amenajarea terenurilor de sport si a spatiilor aferente scolilor.
Fondurile repartizate unitatii noastre in functie de numarul de elevi/prescolar, finanţarea
de bazã asigurata din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã şi alte
venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente
acestora, cheltuielile cu formarea continuã şi evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea
periodicã internã a elevilor, cheltuielile materiale şi pentru servicii, cheltuielile cu întreţinerea
curenta au fost utilizarte eficient cu respectarea legislatiei in vigoare.
De asemenea au fost igienizate spatiile interioare ale scolilor, au fost reparate retelele
sanitare asigurandu-se racordarea la reteaua de apa potabila a comunei.
. Au fost achizitionate materialele necesare pentru bunul mers al scolii (materiale de curatenie,
birotica, sanitare).
In ceea ce priveste utilitatile exista conditii optime privind iluminatul, incalzirea si
asigurarea cu apa.

Nu exista datorii la utilitati.

38
La inceputul anului scolar s-au primit manuale noi conform solicitarii, manualele au fost
asigurate in proportie de 100%. De asemenea elevii scolii noastre au beneficiat de rechizite
gratuite.

IX. RELATIA CU COMUNITATEA LOCALA


Parteneriatul scoala-comunitate reprezinta o conditie minimala pentru asigurarea bunei
administrari si functionari a scolii. Succesul activitatii unei scoli depinde, in mare parte, de
calitatea relatiilor de parteneriat cu diversi actori comunitari, inclusiv cu autoritatile publice
locale. O conlucrare eficienta intre scoala si comunitate reprezinta un avantaj reciproc si totodata
adduce beneficii intregii comunitati.
Scoala a comunicat bine cu parintii si a raspuns sugestiilor si propunerilor acestora.
Parintii au fost implicati in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin intermediul
reprezentantilor acestora care sunt si membri in Consiliul de administratie, in dotarea si
intretinerea spatiilor de invatamant. In vederea eficientizarii actului educativ s-au incheiat
acorduri-cadru de parteneriat cu parintii elevilor pentru a asigura sustinerea optima a invatarii
copiilor si a nevoilor lor de dezvoltare. S-au organizat sedinte cu parintii atat pe clase cat si la
nivel de scoala cu participarea reprezentantilor autoritatilor locale din comuna. S-au trimis
parintilor scrisori de informare privind situatia scolara a elevilor. De asemenea, parintii au fost
implicati si in organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare. Cu prilejul sarbatorilor de
iarna s-au trimis felicitari realizate de elevi cu ajutorul cadrelor didactice. Scoala a colaborat cu
autoritatile locale in ceea ce priveste obiectivele politicii educationale. S-au desfasurat activitati
educative si actiuni caritabile in pareteneriat cu Primaria si Politia. Reprezentantii autoritatilor
locale au participat la intalniri cu corpul profesoral, vizite commune la domiciliul elevilor, sedinte
cu parintii. In vederea asigurarii protectiei si sigurantei elevilor si personalului din unitate s-a
solicitat sprijinul autoritatilor publice locale.
Activitatile comune s-au desfasurat pe baza unui program coerent si au avut un impact
deosebit contribuind la consolidarea relatiilor la nivelul comunitatii.
In semestrul I al anului scolar in curs am dorit sa asiguram servicii educationale de
calitate, sa asiguram egalitate de sanse si cresterea participarii la educatie si formarea si
dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, dar si aspecte legate de provocarile europene ale
educatiei in societatea cunoasterii: dezvoltarea autonomiei scolare in cederea descentralizarii
sistemului de educatie, compatibilizarea sistemului national de educatie cu sistemele europene

39
sau cresterea rolului activitatilor educative si extrascolare in vederea dezvoltarii completa a
copiilor. Prezentul raport nu este si nu poate fi complet, se doreste o rampa de lansare spre
discutii pertinente, constructive, care sa duca la solutii de eliminare a disfunctiilor semnalate si la
obtinerea unor rezultate mai bune in semestrul al II-lea , la promovarea calitatii in educatie.

DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT,


PROF. ROMAŞCANU SILVIA PROF. IAVORENCIUC ALIN NICU

40

S-ar putea să vă placă și