Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Naţional „Zinca Golescu” Director:

Profesor: Stoicea Camelia Sef catedră:


Disciplina: Limba engleză Manual: Click on 4
Clasa: X- I,J – LM 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

Unitatea de Conţinuturi ale U.I. Competenţe specifice vizate Nr. Săptă- Observaţii
învăţare ore mâna

SEMESTRUL I = 18 săpt. x 2 = 36

Time & Tense 2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple a unui 2 1
Revision Word formation; Letter writing eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de suport
vizual sau pornind de la un plan de idei
Topic: dwellings; daily routines 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Unit 1 Structure: present tenses; adverbs of frequency;stative ascultat pe subiecte familiare 6 2-4
There’s no place verbs; adverbs of time; phrasal verbs: break, build 2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple a unui
like home Function: requesting services; reaching an agreement; eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de suport
greetings; introducing people; renting a house vizual sau pornind de la un plan de idei
Writing a letter of invitation to a friend; an advertisement 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un
for a house schimb de informatii simplu si direct
Topic: holidays; the weather; travel 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
Unit 2 Structure: future tenses; conditionals Type 0 & 1; the 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu 6 5-7
A rolling stone definite article; phrasal verbs: call, check ajutorul contextului
gathers no moss Function: buying a ticket;problem solving; making a 3.4 Notarea informatiilor pertinente dintr-o comunicare pe subiecte
hotel reservation; prioritising cunoscute
Writing an article describing a place; a promotional 4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici in
poster for your country; an article describing a festival in cadrul unei conversatii pe teme familiare
your country 4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Module 1 ascultat pe subiecte familiare 1 8
Self-Assessment 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text

Topic: milestones & memories; describing people 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Unit 3 education ascultat pe subiecte familiare 6 8-10
Remember days Structure: past tenses; used to – would; phrasal verbs: 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
gone by bring, carry ajutorul contextului
Function: giving/responding to news; describing people; 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
talking about recent experiences informative, instructiuni,tabele,harti pt. a indeplini o sarcina
Writing a narrative; an article describing your country’s 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un
national hero schimb de informatii simplu si direct
3.4 Notarea info pertinente dintr-o comunicare pe subiecte
cunoscute, pe care o poate intrerupe pt a cere reformulari/repetari
Topic: health; feelings 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text 6 11-13
Unit 4 Structure: modals; past & perfect modals; making 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
Health is better deductions; question tags; phrasal verbs: come, die ajutorul contextului
Function: expressing preferences; giving advice; making 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un
than wealth
speculations; making decisions; guessing; describing schimb de informatii simplu si direct
symptoms 4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici in
Writing an assessment report; an article about a voluntary cadrul unei conversatii pe teme familiare
organisation in your country
1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Module 2 ascultat pe subiecte familiare 1 14
Self Assessment 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text

Topic: environment; endangered species 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Unit 5 Structure: comparisons; too – enough; - ing form / ascultat pe subiecte familiare 6 15-17
Be clean, be green infinitives; phrasal verbs: do, draw 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
Function: asking for/expressing opinions; making 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
suggestions ajutorul contextului
Writing an article providing solutions to problems; a 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un
poster about endangered species schimb de informatii simplu si direct
3.3 Redactarea unor mesaje de raspuns in care sunt exprimate
REVISION multumiri sau scuze 2 18

SEMESTRUL II = 17 săpt. x 2= 34 ore


Topic: technology, computers 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
Unit 6 Structure: order of adjectives; the passive; relative 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu 6 1-3
Necessity is the clauses; relative pronouns/adverbs; phrasal verbs: give,go ajutorul contextului
mother of invention Function: reporting problems; making complaints; 2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple a unui
reporting lost items eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de suport
Writing a letter of complaint; an advertisement for a vizual sau pornind de la un plan de idei
robot; an inventor’s biography 4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
ascultat pe subiecte familiare 1 4
Module 3 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
Self-Assessment 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
ajutorul contextului
Topic: shopping; clothes 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu 5 4-6
Unit 7 Structure: reported speech (I); causative form; phrasal ajutorul contextului
On the market verbs: fall, feel 1.4 Selectarea unor informatii relevante din fragmente de texte
Function: making a complaint; exchanging goods; buying informative, instructiuni,tabele,harti pt. a indeplini o sarcina
things 2.1 Redactarea de instructiuni, anunturi de mica publicitate, apgini
Writing a transactional letter applying for a job; a short de jurnal
article describing national dress; an article describing a 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un
market schimb de informatii simplu si direct
Unit 8 Topic: food & drinks; eating habits 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
First come, first Structure: countable/uncountable npuns; quantifiers ascultat pe subiecte familiare 6 7-9
served (some;any;no;a lot of; much; many; (a) little; (a) few); 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
reported speech – special introductory verbs; phrasal 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
verbs: get ajutorul contextului
Function: giving instructions; saying „no” politely; 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un
making recommendations schimb de informatii simplu si direct
Writing a narrative descriptive article of a visit to a place; 4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici in
a narrative cadrul unei conversatii pe teme familiare
1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Module 4 ascultat pe subiecte familiare 1 10
Self-Assessment 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text

Topic: sports & leisure; activities 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Unit 9 Structure: conditionals Type 2 & 3; wishes; would rather ascultat pe subiecte familiare 6 11-13
Just for the fun of Phrasal verbs: hit, hold 1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
Function: making invitations; making suggestions; 1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
booking a ticket; expressing opinions; decision making ajutorul contextului
Writing an opinion essay; a sports day project; a 4.2 Reducerea unui paragraf la o idee esentiala
descriptive article about a stadium
Topic: the media; disasters 2.2 Elaborarea – oral sau in scris – unei descrieri simple a unui
Unit 10 Structure: future perfect & future perfect continuous; eveniment sau a unor experienţe personale, pe bază de suport 6 13-15
Breaking News linking words & phrases; quantifiers (both, neither, all, vizual sau pornind de la un plan de idei
none, either, each, every, neither) phrasal verbs: keep, 3.1 Exprimarea pozitiei fata de opiniile exprimate in cadrul unei
knock, look discutii
Function: asking for information; giving advice; making 4.1 Inregistrarea informatiilor receptate oral sau in scris sub forma
suggestions; demanding explanations de notite cu suport dat
Writing a short biography; a proposal report 4.3 Reformularea, la cererea interlocutorului, a unei replici in
cadrul unei conversatii pe teme familiare
Module 5 1.1 Identificarea unor informatii specifice dintr-un text citit /
Self-Assessment ascultat pe subiecte familiare 1 16
1.2 Desprinderea sensului global/a ideilor esentiale dintr-un text
1.3 Deducerea intelesului unor elemente lexicale necunoscute cu
ajutorul contextului
FINAL REVISION Dialogues 3.2 Comunicarea in vederea realizarii unei sarcini care necesita un 2 17
Idioms ; Grammar Practice schimb de informatii simplu si direct

S-ar putea să vă placă și