Sunteți pe pagina 1din 8

Colegiul National Zinca Golescu

Disciplina: Limba Engleză VIZAT DIRECTOR,


Profesor: Preda-Vilcu Geanina VIZAT ȘEF CATEDRĂ,
Clasa: a X-a H Filol. Bilingv+ a X-a F SN Bilingv
Nr. Ore pe sǎpt: 5h
Manualul folosit: Upstream Upper-Intermediate, Expess Publishing.
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr. 4598/31.08.2004

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


Anul scolar 2018-2019

SEM. I-18 saptamani, SEM. II-16 saptamani


NR. UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE COMPETENŢE NR. SĂPT. OBS.
CTR. CONŢINUTURI SPECIFICE ore Metode de
Tema evaluare
Funcţii comunicative
Elemente de construcţie a comunicǎrii (ECC)
1 Revision 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, 5 S1
Teme: Domeniul personal obiceiuri;
Vocabular referitor la: activitati cotidiene, obiceiuri 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes - observarea
Functii comunicative: exprimarea unei opinii, a-şi 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul sistematică a
exprima acordul/ dezacordul, a exprima satisfacţia/ unei discuţii / în mesaje de răspuns elevilor
insatisfacţia faţă de un punct de vedere;

2 Unit 1. Crossing Barriers 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe 15 S2, S3, S4 - evaluare orală
baza titlului / unui stimul vizual
Domeniul educational: 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice - observarea
Descoperiri ştiinţifice şi tehnice 1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in scopul sistematică a
ECC: indeplinirii unei sarcini de lucru elevilor
Articole, determinaţi, too / enough, substantive 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
numărabile / nenumărabile cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns - evaluare orală
Functii comunicative : 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare
A-şi exprima acordul/dezacordul, a compara, a în funcţie de stilul formal/informal folosit de interlocutor
comenta păreri; a face sugestii; a-şi exprima o opinie;
3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt - observarea
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile sistematică a
Lesson 1: Means of Communication (2h) tinerilor elevilor
4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a
Lesson 2: Theatre for the Deaf conţinutului unui text scris / mesaj oral
Valori şi atitudini
Lesson 3: Giving Advice Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare

3 Unit 2. Moods and Feelings 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 15 S5, S6, S7 - evaluare orală
1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in scopul
Domeniul personal: indeplinirii unei sarcini de lucru - observarea
Relaţii interpersonale 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, sistematică a
ECC: obiceiuri; elevilor
 Present Simple şi Continuous, verbe de stare, used 2.5 Redactarea unor texte functionale simple
to, be/get used to 3.1 Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul - portofoliu
Functiile comunicative: unei discutii / in mesaje de raspuns (portfolio)
 A-şi exprima satisfacţia/insatisfacţia faţă de un 3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
punct de vedere, a folosi stilul formal/informal exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
Lesson 1 : Moods and Feelings tinerilor
Valori şi atitudini
Lesson 2: Sense and Sensibility Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
Lesson 3: Extreme adjectives diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;

Lesson 4: Letter writing

4 Self-Assessment Module 1
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
Domeniul educational: 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice 5
Descoperiri ştiinţifice 3.1 Formularea de idei/ pareri pe teme de interes in cadrul
ECC: unei discutii / in mesaje de raspuns S8
 Articole, determinaţi, too/enough, substantive 3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
numărabile/nenumărabile, Present Simple şi exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
Continuous, verbe de stare, used to, be/get used to tinerilor
Functiile comunicative: Valori şi atitudini
A-şi exprima acordul/dezacordul, a folosi stilul Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
formal/informal manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;
5 UNIT 3 –Making a Living 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice 15 S9, S10,S11
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise - evaluare orală
Domeniul ocupaţional: autentice
 Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul 1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in scopul - observarea
profesional indeplinirii unei sarcini de lucru sistematică a
ECC: 2.2 Relatarea continutului unui film / al unei povestiri, pe elevilor
 Forma -ing sau infinitivul, vorbirea indirectă baza unui plan de idei dat
Functii comunicative: 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
A-şi exprima acordul/dezacordul, a încuraja, a 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in
comenta păreri ;a cere permisiunea de a întrerupe o cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns - evaluare scrisa
conversaţie; a exprima opinii. 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare (test paper)
Lesson 1 : The World of Work în funcţie de stilul formal/informal folosit de interlocutor
4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor
Lesson 2: Skills and Qualities texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
română
Lesson 3:Reported speech 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a
conţinutului unui text scris / mesaj oral
Lesson 4: Letters of Application Valori şi atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;

6 Unit 4- Make Yourself at Home 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 15 S12, S13, S14 - evaluare orală
Domeniul personal: 1.3 Identificarea de informatii cheie din texte autentice
 Viaţa personală (stil de viaţă)-dwellings 2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes - observarea
Domeniul public: 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in sistematică a
 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, culturale) cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns elevilor
ECC: 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare
 Present Perfect Simple şi Continuous în funcţie de stilul formal/informal folosit de interlocutor
Functii comunicative: 4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor
A-şi exprima acordul/dezacordul, a comenta păreri texte funcţionale scurte din limba engleză în limba
Lesson 1 : Going Underground română
4.3 Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a
Lesson 2: Types of Houses conţinutului unui text scris / mesaj oral
Valori şi atitudini
Lesson 3:Mr. Wemmickks „Castle” Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare;
Lesson 4: Making suggestions
7 Self- Domeniul personal: 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene, 5 S15 - evaluare orală și
Assessment  Viaţa personală (stil de viaţă) obiceiuri; scrisă
ECC: 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o temă de interes
Module 2  Forma -ing sau infinitivul, 3.1 Formularea de idei / pareri pe teme de interes in - observare
vorbirea indirectă, Present Perfect cadrul unei discutii / in mesaje de raspuns sistematică
Simple şi Continuous Valori şi atitudini
Functii comunicative: Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
a-şi exprima acordul/dezacordul; a cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare; -project
încuraja, a comenta păreri, a descrie
evenimente
8 Unit 5: Modern Living 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe 15 S16, S17, S18 - evaluare orală
Domeniul public: baza titlului / unui stimul vizual
 Aspecte din viaţa contemporană (sociale, culturale) 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj - observarea
ECC: 1.3 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice sistematică a
 Adjective, adverbe 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale / scrise elevilor
Functii comunicative: (autentice)
A-şi exprima acordul/dezacordul, A-şi exprima 1.5 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul - portofoliu
satisfacţia/insatisfacţia faţă de un punct de vedere; ; a îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru (portfolio)
exprima preferinte si a justifica o preferinta; 2.1 Descrierea (oral / în scris) a unor activităţi cotidiene,
obiceiuri;
2.3 Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul
unei discuţii / în mesaje de răspuns
4.4. Traducerea în şi din limba română a unor texte scurte
din domenii de interes utilizând dicţionarul
Valori şi atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;

VACANTA INTERSEMESTRIALA
9 Unit 6- Going Places 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 10 S19-20 - evaluare orală
Domeniul ocupaţional: aspecte legate de profesiuni şi 1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale/ scrise
viitorul professional 1.5 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul - observarea
Domeniul public: activităţi din viaţa cotidiană îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru sistematică a
ECC: 1.6 Recunoaşterea organizării logice a unui paragraf / text elevilor
 Verbe modale literar
Functii comunicative: 2.2 Relatarea conţinutului unui film pe baza unui plan de
A-şi exprima acordul/dezacordul, a încuraja, a cere idei
permisiunea de a întrerupe o conversaţie, a oferi 2.6 Relatarea sub formă de raport a desfăşurării unei
sfaturi, a face sugestii. activităţi de grup/ proiect individual/ activităţi cotidiene
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul
unei discuţii/ în mesaje de răspuns
4.3 Sintetizarea sub formă de schemă/ notiţe a
conţinutului unui text scris
Lesson 1 : Guilt-free Holidays Valori şi atitudini:
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
Lesson 2: The Moon and Sixpence manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;
Lesson 3: Modal verbs Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare
Lesson 4: Travelling

10 Self- 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj 5 S21


Assessment Domeniul educational: 1.3 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice -PP presentation
Module 3  Descoperiri ştiinţifice şi tehnice 2.2 Relatarea conţinutului unui film pe baza unui plan de
ECC: idei - observarea
 Adjective, adverbe, verbe 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul sistematică a
modale unei discuţii/ în mesaje de răspuns elevilor
Functii comunicative: 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă/ notiţe a
A exprima satisfacţia/ insatisfacţia conţinutului unui text scris -autoevaluare
faţă de un punct de vedere, a folosi Valori şi atitudini:
stilul formal/informal Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare
11 Unit 7 - History 15 S22, S23,S24 - evaluare orală si
scrisa
Domeniul public:
 Aspecte din viaţa contemporană (politice, istorice) - observarea
ECC: sistematică a
 Past forms, past modals
1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj elevilor
Functii comunicative:
A încuraja, a cere permisiunea de a întrerupe o 1.3 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice,
1.5 Selectarea de informaţii din mai multe texte în scopul - lucru
conversaţie; a exprima preferinte si a justifica o
preferinta; a exprima surpriza, neincrederea, simpatia; îndeplinirii unei sarcini structurate de lucru individual
a comenta opinii; 2.2 Relatarea conţinutului unui film pe baza unui plan de
idei
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în
Lesson 1 : History Lessons
cadrul unei discuţii/ în mesaje de răspuns
3.3 Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt
Lesson 2: War and Peace
exprimate pareri despre subiecte legate de preocuparile
tinerilor
Lesson 3: Ways of Learning
Valori şi atitudini:
Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
Lesson 4: Where Are You?
cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare

12 Unit 8 - Learning Lessons 10 - evaluare orală si


Domeniul public: scrisa
 Aspecte din viaţa contemporană (educaţionale, S25-S26
culturale) 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe - observarea
ECC: baza titlului/ unui stimul vizual sistematică a
 Diateza pasivă, verbele cauzative 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj elevilor
Functii comunicative: 1.3 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice
A-şi exprima acordul/dezacordul, a exprima 2.2 Relatarea conţinutului unui film pe baza unui plan de -tema
compasiunea idei
3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul -lucru
unei discuţii/ în mesaje de răspuns
individual
Lesson 1 : The Cyber School Valori şi atitudini
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
Lesson 2: Education manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;
Lesson 3: Studying Abroad

Lesson 4: Tom Brown ҅s Schooldays


13 Self- 5 S27 - evaluare orală si
Assessment scrisa
Module 4
Domeniul public: 1.2 Identificarea sensului global al unui mesaj
- observarea
 Aspecte din viaţa contemporană 1.3 Identificarea de informaţii cheie din texte autentice
(culturale, istorice) 2.2 Relatarea conţinutului unui film pe baza unui plan de sistematică a
ECC: idei elevilor
 Past forms, past modals, diateza 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul
pasivă, verbele cauzative unei discuţii/ în mesaje de răspuns -autoevaluare
Functii comunicative: Valori şi atitudini
A-şi exprima acordul/dezacordul, a Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor şi pentru
cere permisiunea de a întrerupe o manifestarea toleranţei prin abordarea critică a
conversaţie diferenţelor şi a stereotipurilor culturale;

5 S28
Saptamana Altfel
14 Unit 9. Planet Issues 1.1 Anticiparea elementelor de conţinut ale unui text pe 10 S29, S30 -Portfolio
Domeniul public: baza titlului/ unui stimul vizual
 Aspecte din viaţa contemporană – ecologice 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o temă de interes (project)
(strategii de utilizare a resurselor) 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul
E.C.C: unei discuţii/ în mesaje de răspuns - evaluare orală si
 Formele viitorului, fraza condiţională, 3.2 Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare scrisa
prefixe în funcţie de stilul formal/informal folosit de interlocutor
Funcţii comunicative: 4.2 Utilizarea dicţionarului bilingv pentru traducerea unor - observarea
A oferi şi a solicita informaţii, a exprima surpriza, texte funcţionale scurte din limba engleză în limba sistematică a
curiozitatea, teama, îndoiala, a exprima satisfacţia/ română
elevilor
insatisfacţia faţă de un punct de vedere, utilizarea Valori şi atitudini
stilului formal/ informal, a exprima compasiunea Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
-tema
Lesson 1 : The Antarctic cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare.
Lesson 2: Green Issues
Lesson 3: Save our Seeds
Lesson 4: Making a Difference
15 Unit 10 - The Cycle of Life 1.2 Identificareasensului global al unuimesaj 10 S31, S32 - evaluare orală
1.4 Identificarea de detalii din mesaje orale/scrise
Domeniul public: 1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in scopul - observarea
indeplinirii unei sarcini structurate de lucru sistematică a
 Aspecte din viaţa contemporană (educaţionale, 2.1 Descrierea (oral/ în scris) a unor activităţi cotidiene, elevilor
culturale) obiceiuri
Domeniul personal: Stil de viaţă sanatos 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o temă de interes - portofoliu
2.4 Completarea de formulare
(portfolio)
 E.C.C: Propoziţii relative, propoziţii de concesie/de 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul
scop, întrebări disjunctive unei discuţii/ în mesaje de răspuns
-tema
Funcţii comunicative: a exprima refuzul, a argumenta 4.3 Sintetizarea sub formă de schemă/ notiţe a
refuzul, a face comparaţii, a încuraja, a exprima şi a conţinutului unui text scris
comenta păreri, a exprima satisfacţia/ insatisfacţia faţă Valori şi atitudini
de un punct de vedere, a avertiza pe cineva Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în
cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare
Lesson 1 : Living for a Century
Lesson 2: Healthy Lifestyle
Lesson 3: Little Women
Lesson 4: Defining/ Non-defining Relative Clauses
16 Self- E.C.C. Formele viitorului, fraza 1.5 Selectarea de informatii din mai multe texte in scopul 10 S33, S34 - evaluare orală si
Assessment condiţională, prefixe, propoziţii indeplinirii unei sarcini structurate de lucru scrisa
Module 5 relative, propoziţii de concesie/de 2.3 Redactarea de paragrafe/ texte pe o temă de interes
scop, întrebări disjunctive 3.1 Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul - observare
Final Revision Funcţii comunicative: unei discuţii/ în mesaje de răspuns sistematic
A exprima satisfacţia/insatisfacţia Valori şi atitudini
faţă de un punct de vedere, a Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului de idei şi în - lucru individual
exprima refuzul, a argumenta refuz cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare

S-ar putea să vă placă și