Sunteți pe pagina 1din 9

Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017

se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI


Nr. 20 din 13 ianuarie 2015 PUBLICE
Nr. 208 din 26 ianuarie 2015
ORDIN
privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

    Având în vedere prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei


produselor din sectorul agricol,
    în temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014, al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr.
725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a
unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7)
din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
publice emit următorul ordin:

[{*}] Art. 1. - (1) Se aprobă modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol


eliberat de primari persoanelor fizice care deţin atestat de producător valabil şi desfăşoară o activitate
economică în sectorul agricol.
(2) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este valabil 5 ani şi conţine 5 file, cu datele
privind identitatea producătorului agricol, câte una pentru fiecare an de valabilitate.
(3) Modelul şi conţinutul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt prevăzute în
anexele nr. 1A - 1D.
    (articol modificat prin art. I pct. 1 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie
2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018)
    NOTĂ UTG: Conform art. III din Legea nr. 170/2017, în vigoare de la 21 iulie 2017, atestatele de
producător eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în baza Ordinului viceprim - ministrului, ministrul
agriculturii şi dezvoltării rurale, şi al viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi
administraţiei publice, nr. 1.846/2.408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1)
din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol, cu modificările ulterioare, sunt valabile până la expirare. Carnetele de comercializare eliberate
până la data de 1 ianuarie 2018 în baza prezentului ordin, sunt valabile până la expirare.
    NOTĂ UTG: Conform art. II din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în
vigoare de la 1 ianuarie 2018, carnetele de comercializare eliberate până la data de 1 ianuarie 2018 în
baza prezentului ordin, sunt valabile până la expirare.

Art. 2. - (1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are caracteristicile
tehnice prevăzute în lista din anexa nr. 2.
(2) Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului
Bucureşti solicită Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A. tipărirea necesarului de carnete în
condiţiile prezentului ordin.

Art. 3.
[{*}]     Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea
următorului regim de completare a primelor 5 file din carnet, câte una pentru fiecare an de valabilitate şi
care rămân nedetaşabile: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 2 din Ordinul M.A.D.R. nr.
275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

a) numele, prenumele titularului atestatului de producător - se înscriu numele şi prenumele persoanei
fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 1
Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

b) domiciliul solicitantului - se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;
c) numele, prenumele soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz - se înscriu numele şi prenumele
persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător;
d) domiciliul soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz - se completează cu datele privind adresa de
domiciliu înscrise în CI/BI;
e) suprafeţele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii
viermi de mătase, deţinute de titular;
[{*}] f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol - se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii
protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele şi subprodusele de
origine animală, sericicole, apicole, inclusiv animalele vii, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau
sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele şi
subprodusele de origine animală, sericicole, apicole, inclusiv animalele vii, conservele de fructe şi/sau
legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor
Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind
procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere
şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,
precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor
alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare; (literă modificată prin
art. I pct. 1 din Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)
g) producţiile estimate a fi destinate comercializării - se înscriu datele declarate de solicitant.

Art. 31. - (1) În funcţie de opţiunea titularului Atestatului de producător, acesta poate solicita primarului


eliberarea unui singur carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol sau a mai multor carnete
în situaţia în care soţul/soţia, rudele/afinii de grad I optează pentru comercializarea simultană a produselor
proprii din sectorul agricol.
(2) Predarea zilnică/periodică a cantităţilor de produse agricole proprii la centrele de colectare/preluare nu
înseamnă vânzare; aceasta se încadrează în prevederile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi reprezintă transportul
efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice, de la locul de producţie la locul de
depozitare/păstrare. În acest caz, producătorul nu completează file autocopiative din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru fiecare operaţiune de predare, ci trebuie să deţină
documentul de identitate şi Atestatul de producător.
(3) Actul de comerţ are loc atunci când se efectuează plata de către cumpărător, pentru totalul cantităţilor
predate. Numai în acest moment intervine obligaţia completării filelor autocopiative din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol, respectiv rubricile vânzător, cumpărător, produs, UM,
cantitate vândută, preţ pe unitate, suma totală plătită.
(4) Transportul produselor agricole predate de producătorii agricoli persoane fizice, de la centrele de
colectare/preluare la centre/fabrici de procesare sau la alte puncte de descărcare autorizate în vederea
depozitării/procesării/comercializării, va fi însoţit de documentele legale specifice transportului, precum şi
de avizul de însoţire a mărfii.
    (articol introdus prin art. I pct. 2 din Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)

Art. 4. - (1) La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul de
evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie şi în format
electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol titular
al atestatului de producător, precum şi ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz,

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 2


Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

produsele gospodăriei/fermei, suprafeţele cultivate, efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de
mătase deţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării.
(2) Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul
agricol sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - (1) În situaţia pierderii/distrugerii/furtului carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol, titularul/utilizatorul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea
mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite la cerere un alt carnet, operând menţiunea
corespunzătoare în Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.
(2) Eliberarea carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol cu încălcarea dispoziţiilor
Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
atrage nulitatea acestora.

Art. 51. - (1) Producătorii agricoli organizaţi în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008


privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale
şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, care comercializează doar producţia
obţinută în propria fermă/gospodărie, care deţin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală
cultivare/ producţie, pot ocupa spaţii de vânzare rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane
fizice deţinătoare a unui atestat de producător şi a unui carnet de comercializare, în limita procentului de
minim 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente. În acest caz, producătorii agricoli organizaţi în baza
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezintă
obligatoriu administratorului pieţei, extrasul din Registrul agricol emis de către primăria pe a cărei rază
administrativ - teritorială se află ferma/gospodăria proprie, din care să rezulte suprafaţa de teren agricol
şi/sau efectivele de animale, pe care le deţine/exploatează.
(2) În situaţia în care producătorii agricoli menţionaţi la alin. (1) desfăşoară acte de comerţ cu alte produse
decât cele obţinute din propria fermă/gospodărie, aceştia nu mai beneficiază de facilităţile prevăzute la alin.
(1).
    (articol introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)

Art. 52. - Pentru vânzările zilnice cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie, care se
desfăşoară în pieţe agroalimentare, târguri, pieţe ambulante, producătorii agricoli persoane fizice nu
completează file autocopiative din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru
produsele vândute. Acest lucru se poate face numai la solicitarea cumpărătorilor operatori economici.
(articol introdus prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)

Art. 6. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei
Dumitru Daniel Botănoiu, publice,
secretar de stat Shhaideh Sevil,
secretar de stat

SUMAR:

[{*}] ANEXA Nr. 1A Carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol (anexă înlocuită
prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în vigoare de
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 3
Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

la 1 ianuarie 2018)
[{*}] ANEXA Nr. 1B Modelul primelor 5 file din carnetul de comercializare a produselor din
sectorul agricol (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la
14 septembrie 2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018)
[{*}] ANEXA Nr. 1C Modelul filei din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol
(anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie
2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018)
[{*}] ANEXA Nr. 1D Modelul filei curente autocopiativă din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol (anexă înlocuită prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr.
1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)
[{*}] ANEXA Nr. 2 Lista cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul
M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018)
ANEXA Nr. 3 Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

[{*}]
ANEXA Nr. 1A
(anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în
vigoare de la 1 ianuarie 2018)

(Modelul copertei carnetului de comercializare)


Seria . . . . . . . . . .

ROMÂNIA
Judeţul . . . . . . . . . .
Primăria . . . . . . . . . .
CARNET DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL

    Valabilitatea prezentului carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 5 ani de la
data emiterii, respectiv de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., şi conţine câte o filă distinctă pentru fiecare
an.
    Carnetul este valabil numai însoţit de atestatul de producător.
    (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017,
în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

[{*}]
ANEXA Nr. 1B
(anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în
vigoare de la 1 ianuarie 2018)

(Modelul primelor 5 file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol)
Seria . . . . . . . . . .

Judeţul . . . . . . . . . .
Primăria . . . . . . . . . .

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 4


Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

    1. Date de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător
    Numele, prenumele . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . .
    2. Date de identificare ale soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I
    Numele, prenumele . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . .;
    Numele, prenumele . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . .;
    Numele, prenumele . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . adresa . . . . . . . . . .
    3. Date de identificare ale gospodăriei/fermei agricole
    Localizare administrativă a suprafeţelor/efectivelor de animale/familii de albine: comuna/. . . . . . . . . .;
oraşul . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .
    Poziţia din Registrul agricol: vol. . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . .
    4. Atestat producător seria . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . ., emis în conformitate cu prevederile art. 8 alin.
(3) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul
agricol, cu modificările şi completările ulterioare
    5. Prezentul carnet are seria . . . . . . . . . . şi conţine 40 de seturi de câte 3 file, de la nr. . . . . . . . . . la nr.
.........

Producţia Număr, Producţia


Suprafaţa cultivată estimată a fi efective/ cutii estimată a fi
Produsul*) destinată Produsul**) viermi de destinată
ha ari comercializării mătase; comercializării
(kg, buc.) familii albine (kg, buc.)
1 2 3 4 5 6 7
..........            
..........            
..........            
..........            
..........            
*) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor vegetale rezultate din: culturi de câmp, culturi în spaţii
protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, conserve de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale,
obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz.
**) Se va completa prin înscrierea tuturor produselor zootehnice, sericicole, apicole, pentru care se solicită
emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Primarul . . . . . . . . . .
(prenumele, numele, semnătura, sigiliul)

    Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se
înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi
pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a
produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare,
depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi
completările ulterioare.

NOTĂ:

    Cele 5 file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt nedetaşabile,

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 5


Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

câte una pentru fiecare an de valabilitate.

    (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017,
în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

[{*}]
ANEXA Nr. 1C
(anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în
vigoare de la 1 ianuarie 2018)

(Modelul filei din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol)


Seria . . . . . . . . . .

Localitatea de
Nr. Cantitatea Cantitatea
Denumirea produsului U.M. desfacere/Piaţa
crt. transportată vândută
Perioada/Data
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

    NOTĂ:

    Cele 25 de file identice din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt
nedetaşabile, câte 5 file pentru fiecare an de valabilitate.
    Se vor completa numai în cazul transportului produselor de la locul de deţinere la locul de vânzare,
pentru vânzările cu amănuntul în spaţii publice.

    (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017,
în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 6


Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

[{*}]
ANEXA Nr. 1D
(anexă înlocuită prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)

Modelul filei curente autocopiative din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol

  Data . . . . . . . . . . Seria . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . .


Vânzător Cumpărător

Numele, prenumele . . . . . . . . . . Numele, prenumele/Denumirea . . . . . . . . . .


Adresa . . . . . . . . . . Adresa/Sediul . . . . . . . . . .
Codul de identificare fiscală (*) . . . . . . . . . .
Mijloc de transport . . . . . . . . . .

Preţul
Suma
Nr. unitar
Denumirea produsului U.M. Cantitatea plătită
crt. - lei/UM
- lei -
-
(6 = 4 x
1 2 3 4 5
5)
           
           
           
           

Semnătura vânzătorului Semnătura cumpărătorului (ştampila)
.......... ..........

(*) Se înscrie codul de identificare fiscală, respectiv: codul de înregistrare fiscală, numărul de identificare
fiscală, codul unic de înregistrare, după caz.
    (anexă înlocuită prin art. I pct. 4 din Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015, în vigoare de la 8 iulie 2015)

[{*}]

ANEXA Nr. 2
(anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017, în
vigoare de la 1 ianuarie 2018)

LISTA
cuprinzând caracteristicile tehnice ale formularului carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol

    Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se tipăreşte cu respectarea următoarelor
caracteristici tehnice:

a) tipărire pe format A5;
b) carnet cu următoarele caracteristici:

1. copertă carton offset 170 g/mp;
LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 7
Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

2. primele cinci file - exemplare nedetaşabile, câte una pentru fiecare an de valabilitate, hârtie
albă 80 g/mp, text de culoare neagră;
3. următoarele 25 de file - exemplare nedetaşabile, câte cinci file pentru fiecare an de valabilitate
- hârtie offset albă 80 g/mp, text la negru;
4. tipar file nedetaşabile: filele 1 - 30, 2+1;
5. 3 file/set x 40 de seturi/carnet (120 de file/carnet);
6. număr total file interior carnet - 150;
7. perfor pentru detaşarea filelor autocopiative din carnet;
8. număr culori interior seturi autocopiative: 2+0;
9. hârtie interior pentru cele 40 de seturi: hârtie autocopiativă alb/roz/verde;
10. elemente grafice de securitate: ghioş tipărit pe fiecare filă a carnetului;
11. seria: se completează cu indicativul judeţului/municipiului Bucureşti; numărător pentru
seturi file interior autocopiative: 7 cifre, de la 0000001 la 0010000;

c) text de culoare neagră;
d) carnet capsat cu două capse pe latura de 210 mm.

    (anexă înlocuită prin art. I pct. 3 din Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017 - publicat la 14 septembrie 2017,
în vigoare de la 1 ianuarie 2018)

ANEXA Nr. 3

Judeţul . . . . . . . . . .
Primăria . . . . . . . . . .

(Model)

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol

Produsele pentru care se solicită
carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol
Carnet de
Producător Suprafaţa comercializare
Cerere pentru cultivată/
agricol (Seria . . . . . .
eliberare Efective
Nr. (Numele şi .... Observaţii/
carnet de Producţie Semnătura
crt. prenumele, Nr. de la . . . . menţiuni
comercializare animale, estimată
CNP, . . . . . . până
(nr./data) Produsul cutii pentru
adresa) la . . . . . . . . .
viermi de comercializare .)
mătase,
familii
albine
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1                
2                
3                
4                

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 8


Ordin 20 13-01-2015 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Activ UTG colectie republicari 3 14-Sep-2017
se aplica de la: 14-Sep-2017 - Text mestesugit de UltraTech Group

...                
...
...

Întocmit
..........
(prenumele, numele, funcţia, semnătura, ştampila)

Lista actelor modificatoare:

1. 8 iulie 2015 - Ordinul M.A.D.R. nr. 1565/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului


ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr.
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol,
publicat în Monitorul Oficial nr. 501 din 8 iulie 2015.
2. 21 iulie 2017 - Legea nr. 170/2017 privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, publicată în Monitorul Oficial nr. 571
din 18 iulie 2017.
3. 14 septembrie 2017, cu intrare în vigoare la 1 ianuarie 2018 - Ordinul M.A.D.R. nr. 275/2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9
alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din
sectorul agricol, publicat în Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017.

LexNavigator(TM) - Copyright © UltraTech Group Pagina 9