Sunteți pe pagina 1din 4

FUNCŢIA: MANAGER DE PROIECT

Aprobat

FIŞA POSTULUI
anexă la contractul de muncă nr. ………
Numele şi Prenumele: …..

1. Obiectivul Postului:
 Participarea la derularea proiectului …..
 Planificarea activităților și acțiunilor din perioada de implementare a proiectului
 Organizarea activităților și acțiunilor din perioada de implementare a proiectului, inclusiv prin gestionarea
resurselor umane, materiale, financiare și informaționale.
 Coordonarea activității echipei de proiect în perioada de implementare a proiectului.
 Motivarea echipei de proiect în vederea implementării cu succes a activităților proiectului și a atingerii
obiectivelor vizate.
 Derularea acțiunilor de control și de evaluare a situației de implementare a proiectului.
2. Relaţii organizatorice:
de autoritate:
ierahice:
 subordonare față de reprezentantul legal al entității
funcţionale:
 relaţii interne, cu membrii echipei de implementare a proiectului
 relaţii externe, cu celelalte părţi implicate în proiect, în special cu autoritati locale, institutii publice etc.
de cooperare:
 cu restul membrilor echipei de proiect
de reprezentare:
 reprezintă interesele solicitantului, partenerilor și beneficiarilor proiectului
3. Sarcini – Competenţe – Responsabilităţi

Nr.
Sarcini Competenţe Responsabilităţi
crt.
 Planificarea activităților și acțiunilor din perioada de
Răspunde de coordonarea
implementare a proiectului
eficientă a activităților
Realizează acțiuni de planificare,  Organizarea activităților și acțiunilor din perioada de realizate, în vederea atingerii
organizare, coordonare, control-evaluare implementare a proiectului, inclusiv prin gestionarea obiectivelor proiectului
1. resurselor umane, materiale, financiare și informaționale.
și motivare în vederea implementării Răspunde de realizarea
tuturor activităților proiectului.  Coordonarea activității echipei de proiect în perioada de Răspunde de îndeplinirea
implementare a proiectului. tuturor rezultatelor asumate în
cadrul cererii de finanțare.

 Coordonează și sprijină activitatea echipei de


Răspunde de realizarea la timp
management și a echipei de implementare pentru:
Coordonează realizarea documentației și în mod corect a
2. întocmirea documentelor de plată, necesare în vederea
necesare implementării proiectului. documentației necesare
solicitării pre-finanțării sau rambursării; dezvoltarea
implementării proiectului.
instrumentelor de lucru;

 Colectează și analizează informațiile referitoare la


progresul fizic și financiar al activităților Răspunde de monitorizarea
Este responsabil de monitorizarea corectă a activităților
 Stabilește și aplică acțiunile preventive sau corective în proiectului, în vederea atingerii
3. activităților realizate și propune acțiuni
cazul abaterii de la ceea ce era prevăzut în cadrul rezultatelor propuse.
preventive sau corective adecvate
proiectului

4. Contribuie și este responsabil de


 Coordonează și sprijină activitatea echipei de Răspunde de coordonarea
activitățile de monitorizare și raportare
management și a echipei de implementare pentru: activităților de raportare.
ale proiectului
întocmirea documentelor de plată, necesare în vederea
Răspunde de corectitudinea
solicitării pre-finanțării sau rambursării; elaborarea
informațiilor furnizate în fișa de
documentelor de raportare; elaborarea documentelor
necesare pentru modificarea contractului de finanțare a
Proiectului (acte adiționale, notificări etc); elaborarea
rapoartelor intermediare conform graficului de
rambursare stabilit în cadrul contractului de finanțare;
elaborarea raportului final al proiectului.
pontaj și în raportul de
 Coordonează arhivarea corespunzătoare a documentației activitate.
proiectului
 Realizează lunar fișa de pontaj pentru probarea activității
desfășurate în cadrul proiectului
 Verifică și semnează fișele de post, rapoartele de
activitate și fișele de pontaj ale membrilor echipei

Răspunde de rezolvarea
promptă a problemelor de
comunicare ce apar în cadrul
 Asigură rezolvarea promptă a problemelor de comunicare
Comunicarea cu membrii echipei de proiectului;
5. ce apar în cadrul proiectului
proiect. Răspunde de corectitudinea și
 Asigură circulația informațiilor în cadrul proiectului
promptitudinea cu care
furnizează informații;

6. Reprezintă solicitantul în relațiile cu AM


 Contribuie la obținerea aprobărilor necesare în Răspunde de realizarea la timp
POCU / OI POCU și alți terți
implementarea proiectului cu respectarea graficului de a documentelor necesare pentru
activități desfășurarea în condiții optime
a proiectului.
 Cunoaște specificul contractelor de finanțare, precum și
întocmirea documentelor specifice – descrise în
documentația aferentă POCU, așa cum sunt menționate în Răspunde de respectarea
contractul de finanțare, etc. prevederilor contractului de
 Cunoaște și aplică Procedurile Interne pentru finanțare.
implementarea contractului de finanțare aferent
Proiectului; întocmește documentele specifice asociate
 Cunoaște și aplică toate etapele ciclului de management
al proiectului

Îndeplinește orice altă sarcină provenind


7. de la reprezentantul legal cu privire la
proiect

5. Specificităţile postului:

5.1. Nivelul de studii: Educația solicitată implică finalizarea unor studii superioare în domeniul economic, specializarea management
general sau management de proiect – durată de minimum 7 ani.
5.2. Abilităţi și competenţe: competențe de planificare a activității; competențe de coordonare și de comunicare; competențe de
organizare a activităților și resurselor; competențe de control-evaluare; competențe de motivare a subordonaților.
5.3. Experienţa de lucru necesară: este solicitată o experiență de minimum 12 ani în activități specifice postului vizat.

Am luat la cunoștință și sunt de acord cu fișa de post, din care am primit un exemplar.

Data:

Manager de proiect,

……………

S-ar putea să vă placă și