Sunteți pe pagina 1din 7

MASTER anul I

Specializare: CONTABILITATE, EXPERTIZĂ ȘI AUDIT

Iași, 2018
CAPITOLUL 1. Lichidarea societăților comerciale

Procesul de lichidare al unei societăți face referire la ansamblul operațiunilor necesare la


încheierea unei afaceri ce se desfășoară în momentul în care intervine dizolvarea acesteia. Scopul
acestor operațiuni este de a identifica, cuantifica și de a transforma activele în numerar; de a plăti
creditorii și de a împărți rezultatele lichidării între asociații societății. De regulă lichiditatea
societăților comerciale este succesivă dizolvării.

Tipuri de
lichidări

Lichidarea Lichidarea
Lichidare
impusă supervizată de
voluntară
instanță

Procedura de lichidare a societăților presupune desemnarea unui lichidator de către


instanță și parcugerea următoarelor etape:
1. etapa depunerii semnăturii lichidatorului- ce implică legalizarea specimenului de
semnătură, declarația conform căreia acesta arată ca poate fi lichidator al societății, copie după
cartea de identitate, hotărârea AGA prin care s-a desemnat lichidatorul.
2. etapa publicării situațiilor financiare de lichidare- întocmirea situațiilor financiare în
dublu exemplar, propuneri privind repartizarea activului.
3. etapa radierii societății- hotărârea AGA prin care s-au aprobat situațiile financiare,
certificarea faptului că entitatea nu are datorii către bugetul de stat.
4. etapa efectivă de lichidare- inventarierea elementelor de activ, datorii și capitaluri
proprii și întocmirea bilanțului, depunerea raportului privind situația economică a societății,
întocmirea bilanțului final de lichidare, aprobarea în AGA a acestuia, repartizarea activului net
rămas după distribuirea sumelor cuvenite creditorilor între asociați, radierea societății.
În urma lichidării se va obține radierea societății comerciale din Registrul Comerțului și
se va elibera certificatul de radiere, act ce va atesta încetarea firmei. 1

Capitolul 3. Lichidarea societății

La nivel general, principalele cauze de dizolvare care duc la lichidare sunt:

Neîndeplinire
Realizarea a obligațiilor
Trecerea
Hotărârea obiectului de referitoare la Dispariția
timpului Declararea
adunării activitate al capitalul organelor
stabilit pentru nulității
generale sau a societății cu social minim statutare ale
durata societății
tribunalului mari pentru tipul societății.
societății
dificultăți de societate
respectiv

Balanța de verificare înainte de lichidarea societății SC.ANDALINA.SRL


Simbol Denumire cont Solduri finale
cont Debitoare Creditoare

1012 Capital subscris vărsat - 50.200


1068 Alte rezerve - 14.650
105 Rezerve din reevaluare - 6.565
1171 Rezultat reportat 66.063,37 -
121 Profit sau pierdere - 42.898
162 Credite bancare pe termen lung - 42.520

1
T. Prescure, R. Matei, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 405-406.
211 Terenuri 40.483,63 -
212 Construcții 275.263 -
213 Echipamente tehnologice 579.611 -
2812 Amortizarea construcțiilor - 41.659,49
2813 Amortizarea instalațiilor și mijl. de transport - 319.617,51
302 Materiale consumabile 24.300 -
371 Mărfuri 324.278,4 -
401 Furnizori - 954.946
4111 Clienți 64.975 -
4118 Clienți incerți sau în litigiu 23.455 -
491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți - 14.250
5121 Conturi la bănci în lei 8.680,83 -
5311 Casa în lei 80.195,77 -
Total 1.487.306 1.487.306

Bilanțul întocmit înainte de începerea lichidării societății


31.12.2017
A. ACTIVE IMOBILIZATE 534.080,63
II. Imobilizări corporale 534.080,63
B. ACTIVE CIRCULANTE 511.635
I. Stocuri 348.578,4
II. Creanțe 74.180
IV. Casa și conturi la bănci 88.876,6
TOTAL ACTIV 1.045.715,63
D. DATORII < 1 AN 954.946
G. DATORII > 1 AN 42.520
J. CAPITAL 48.249,63
I. Capital subscris vărsat 50.200
III. Rezerve din reevaluare 6.565
IV. Alte rezerve 14.650
V. Rezultatul reportat (66.063,37)
VI. Rezultatul exercițiului 42.898
TOTAL PASIV 1.045.715,63

Operațiunile de lichidare efectuate de lichidator sunt:


1. Vânzarea clădirilor la prețul de 230.000 lei.
2. Vanzarea terenurilor la prețul de 38.000
3. Vânzarea echipamentelor tehnologice la prețul de 350.000 lei, tva 19%.
4. Mărfurile sunt vândute la prețul de 154.520 lei, tva 19%.
5. Materialele consumabile sunt vândute ca mărfuri la prețul de 18.700, la care se adaugă
TVA 19%.
6. Creanțele față de clientii cerți se încasează în totalitate, acordându-se sconturi în
valoare totală de 2.500 lei.
7. Din valoarea creanțelor față de clienții incerți, se încasează suma de 14.250 lei.
8. Se efectuează plata integrală a datoriilor față de furnizori.
9. Cheltuielile efectuate cu lichidarea societății se ridică la suma de 5.500 lei.
10. Se închid conturile de cheltuieli și de venituri.
11. Se înregistrează regularizarea TVA.
12. Se calculează, înregistrează și virează impozitul pe profit realizat din operațiunea de
lichidare a societății

Nr Data Document Explicații Simboluri conturi Sume


crt Debit Credit Debit Credit
0 1 2 3 4 5 6 7
1 15.01.2018 Factură Vânzare clădire 461 7583 230.000 230.000
2 15.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 6583 212 275.263 275.263
3 15.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 2812 212 41.659,49 41.659,49
4 15.01.2018 O.P. Încasare creanță 5121 461 230.000 230.000
5 15.01.2018 N.E. Transf. rez. din reev. 105 1175 6.565 6.565
6 16.01.2018 Factură Vânzare teren 461 7583 38.000 38.000
7 16.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 6583 2111 40.483,63 40.483,63
8 16.01.2018 O.P Încasare creanță 5121 461 38.000 38.000
9 18.01.2018 Factură Vânzare echip. tehn. 461 7583 350.000 350.000
10 18.01.2018 Factură Vânzare echip. tehn. 461 4427 66.500 66.500
11 18.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 6583 2131 259.993,85 259.993,85
12 18.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 2813 2131 319.617,51 319.617,51
13 18.01.2018 O.P. Încasare creanță 5121 461 416.500 416.500
14 21.01.2018 Factură Vânzare mărfuri 4111 707 154.520 154.520
15 21.01.2018 Factură Vânzare mărfuri 4111 4427 29.358.8 29.358,8
16 21.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 607 371 324.278,4 324.278,4
17 21.01.2018 O.P Încasare creanță 5121 4111 183.878,8 183.878,8
18 23.01.2018 N.E. Transf. mat. 371 302 24.300 24.300
consumab. la mărfuri
19 23.01.2018 Factură Vânzare mărfuri 4111 707 18.700 18.700
20 23.01.2018 Factură Vânzare mărfuri 4111 4427 3.553 3.553
21 23.01.2018 N.E. Descărcare gestiune 607 371 24.300 24.300
22 23.01.2018 O.P Încasare creanță 5121 4111 22.253 22.253
23 27.01.2018 O.P Încasare creanță de la 5121 4111 64.975 64.975
clienți
24 27.01.2018 O.P Înc. cr. de la clienți 667 4111 2.100 2.100
25 27.01.2018 O.P Înc. cr. de la clienți 4427 4111 400 400
26 28.01.2018 O.P Înc. cr. de la cli. incer 5121 4118 14.250 14.250
27 28.01.2018 O.P Înc. cr. de la cli. incer 654 4118 7.735 7.735
28 28.01.2018 O.P Înc. cr. de la cli. incer 4427 4118 1.470 1.470
29 28.01.2018 N.E. Anulare ajust cl. incer 491 7814 14.250 14.250
30 29.01.2018 O.P Plată furnizori 401 5121 954.946 954.946
31 29.01.2018 Factură Înreg. ch. lichidare 622 401 5.500 5.500
32 29.01.2018 O.P. Plată ch. lichidare 401 5121 5.500 5.500
33 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ch. 121 6583 575.740,48 575.740,48
34 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ch. 121 607 348.578,4 348.578,4
35 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ch. 121 667 2.100 2.100
36 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ch. 121 622 5.500 5.500
37 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ch. 121 654 7.735 7.735
38 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ve. 7583 121 510.250 510.250
39 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ve. 707 121 173.220 173.220
40 30.01.2018 N.E. Închidere conturi Ve. 7814 121 14.250 14.250
41 31.01.2018 Dec.TVA Regularizare TVA 4427 4423 31.041,8 31.041,8
42 31.01.2018 Disp de Plată TVA 4423 5121 31.041,8 31.041,8
plată
43 31.01.2018 N.E. Înregistrare impozit 691 441 18.955,02 18.955,02
44 31.01.2018 N.E. Închidere cont ch. 121 691 18.955,02 18.955,02
45 31.01.2018 Disp. de Plată impozit 441 5121 18.955,02 18.955,02
plată
46 31.01.2018 N.E. Restituire Cap prop. 1012 456 520.000 520.000
47 31.01.2018 N.E. Restituire Cap prop. 1068 456 14.650 14.650
48 31.01.2018 N.E. Restituire Cap prop. 117 456 72.628,67 72.628,67
49 31.01.2018 N.E. Restituire Cap prop. 121 456 164.755,84 164.755,84
50 31.01.2018 N.E. Înregistrare impozit 456 446 12.601,72 12.601,72
51 31.01.2018 Disp de pl Plată impozit 446 5121 12.601,72 12.601,72
52 31.01.2018 Disp de pl Reținere comision 456 5121 150 150
53 31.01.2018 Disp de pl Plata sume nete 456 5311 679.237,02 679.237,02
54 31.01.2018 Disp de pl Plata sume nete 456 5121 80.195,77 80.195,77
TOTAL 4.511.023 4.511.023

Rezultatul din lichidare= Total Venituri- Total Cheltuieli+ Rezerva din reevaluare-
Ajustări privind deprecierea clienților- Alte rezerve= 805.470-664.666,143+6.565-14.250-
14.650=118.468,857
Impozitul=0,16*118.468,857=18.955,02
5121 121
Sid= 8.680,83 Sic=42.898
Rd=230.000 Rc=954.946 Rd=664.666,143 Rc=805.470
38.000 5.500 18.955,02
416.500 31.041,8
183.878,8
22.253 18.955,02
64.975
14.250
TRd=1.001.781,8 TRc=1.010.442,82 TRd=683.621,163 TRc=805.470
TSd=1.010.462,63 TSc=990.442,82 TSd=683.621,163 TSc=848.368
Sfd=20.019,81 Sfc=164.755,837

Întrucât acționarii societății supuse lichidării sunt persoane fizice, venitul impozabil
realizat din lichidare reprezintă excedentul distribuției în bani sau în natură peste aportul la
capitalul social.

Element Sold cont Bază de Valoarea Suma netă ce revine


calcul impozabilă asociaților
Capital social 520.000 - - 520.000
Alte rezerve 14.650 14.650 732,5 13.917,5
Rezultat reportat 72.628,67 72.628,67 3631,43 68.997,24
Profit sau pierdere 164.755,837 164.755,84 8.237,79 156.518,05
Total 12.601,72 759.432,79

Surse bibliografice:
https://legeaz.net/spete-drept-comercial/dizolvarea-unei-societati-cu-nny
http://revista.universuljuridic.ro/efectele-radierii-societatii-comerciale-asupra-personalitatii-sale-
juridice/
https://www.companydebt.com/liquidation/
http://revista.universuljuridic.ro/wpcontent/uploads/2016/08/05_Revista_Universul_Juridic_nr_0
6-2016_PAGINAT_BT_G_Mihai.pdf
http://revista.universuljuridic.ro/efectele-radierii-societatii-comerciale-asupra-personalitatii-sale-
juridice/
https://lege5.ro/Gratuit/gi3tsnrt/ordonanta-nr-26-2000-cu-privire-la-asociatii-si-fundatii
***T. Prescure, R. Matei, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, București,
2012, p. 405-406.
***Legea nr. 31/1990, art. 3 republicată.