Sunteți pe pagina 1din 4
DECLARATIE DE A VERE Sabmemmatal/ Subsemnat BU SAM Lm Ad avind functia de. OPPER, Flaaccita, su la rea 2 din Coduf penal privind falsul in declarap declar pe propria raspundere |. BUNURI IMOBILE 1. Ter Nota: s leclara ual Teenie (wets 7 4 We Mester 0, 130 uw Ve cunphrane We satay Phd Y= wbrtrnlee 6 Arse I, BUNURI MOBILE, 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agri ¢, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii RT 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colect numismatic’, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sa valoare insumati depiseste 5.000 Euro. Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se aflé sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declaririi de arti 5i universal, a ciror Descriere sumari Anul dobindiri | Valoarea estimatl Il, BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASE BUNURI [MOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI Data Netura bunutai instatinat | Da Persoan cate cae sa insesinat | Fev intinit | Valour 1V. ACTIVE FINANCIARE 1, Conturi si depozite bancare, fonduri de investi inclusiv carduril it, daci valoarea insumata forme echivalente de economisire si investire, tuturor acestora depiseste 5.000 Euro Nota: se vor declara inclusiv cele aflate tx baci sau instingi financiare din strana Institujia care administreaza si adresa acesteia | ‘Tipu vata | PSRIST Ts yaloare ta a ‘bancar sau echivalente: () fondant de stifit sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensit sau alte sisteme eu acumulare (se vor declara cele afereme 2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daci tuturor acestora depiseste 5.000 Euro, ota: se vor declara inctusiv investifile si participarile in stritinétate aloarea de piati insumati a Serle inca NPonmr stu nsocial’ | ripy | Numirde titer! | arewaienicy beneficiar de imprumut cota de participare iaiys (2) actual sau par voetale 3. Alte active producatoare de venuturi nete, care insu hivalent / oof 5.000 Euro pe an: V. DATORII Debite, ipote tert, bunuri achizi ‘or acestora depiiseste 5.000 Euro. asemenea bunuti, dacd valoarea ins VI. Cadouri, servieii antaje primite partea unor persoane, organizatii, societiti comerciale, regi autonome, companii/societiti nationale titutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, eredite decor cheltuieli, altele decat cele ale atorului ale primite din partea Vil. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul_ fis completarile ulterioare). Nota: se vor declara inclus 1. Titula WP _ h.Co Moneta, Ma i i Pa A tosmh cngsces , iu @. eer 7 ridin activitati independente