Sunteți pe pagina 1din 3

Grila 1L - Descrierea domeniului/programului de studii prin competente profesionale si transversale

Domeniul fundamental: Stiinte sociale si politice Domeniul de studii: Stiinte ale educatiei Programul de Studii: Pedagogie

Denumirea calificarii: Pedagogie Ocupatii posibile: Profesor în învatamântul gimnazial; Logoped; Asistent de cercetare în pedagogie; Consilier învatamânt; Expert învatamânt; Inspector scolar;
Referent de specialitate învatamânt; Mentor; Consilier scolar; Consilier orientare privind cariera; Psihopedagog;

Nivelul calificarii: Licenta Noi ocupatii propuse pentru a fi incluse in COR: Consultant educational, Profesor itinerant, Profesor de sprijin, Profesor în centre si cabinete de asistenta
psihopedagogica, Profesor documentarist, Manager scolar, Profesor în Palatele sau Cluburile copiilor, Designer instructional, Asistent programe formare, Pedagog
social
Competente C1 Proiectarea programelor C2 Realizarea programelor C3 Evaluarea programelor C4 Managementul grupurilorC5 Consilierea, orientarea C6 Dezvoltarea si
profesionale educationale adaptate educationale educationale si al proiectelor si asistarea psiho- promovarea practicilor
pentru diverse niveluri si educationale pedagogica a diverselor profesionale specifice
grupuri tinta categorii de persoane / specialistului in stiintele
grupuri educationale (copii / educatiei
elevi, familii, profesori,
angajati etc.)
Descriptori de nivel ai elementelor
structurale ale competentelor
profesionale

CUNOSTINTE
D1. Cunoasterea, întelegerea C1.1 Utilizarea adecvata a C2.1 Identificarea si utilizarea C3.1 Identificarea si C4.1 Abordarea manageriala C5.1 Analiza conceptelor, C6.1 Identificarea rolurilor, a
conceptelor, teoriilor si cunoasterii pedagogice în conceptelor, modelelor si compararea teoriilor, a programelor educationale si teoriilor, modelelor, tehnicilor standardelor profesionale
metodelor de baza ale proiectarea activitatilor de strategiilor din educatie si modelelor, metodelor, de formare profesionala prin specifice de consiliere, specifice si utilizarea adecvata
domeniului si ale ariei de educatie si formare: concepte,formare în abordarea tehnicilor si instrumentelor utilizarea adecvata a orientare si asistare a conceptelor fundamentale
etape, modele, metode, procesuala a programelor specifice evaluarii conceptelor, teoriilor si psihopedagogica a diverselor din cercetarea pedagogica
specializare; utilizarea lor tehnici si scenarii alternative îneducationale educationale. metodologiei specifice categorii de persoane / grupuri
adecvata în comunicarea proiectare; particularitati managementului grupurilor si educationale
profesionala psiho-sociale ale grupurilor proiectelor educationale.
educationale; softuri
educationale.

D2. Utilizarea cunostintelor C1.2 Analiza, interpretarea, C2.2 Explicarea si C3.2 Analiza, interpretarea si C4.2 Interpretarea si C5.2 Analiza si interpretarea C6.2 Utilizarea adecvata a
de baza pentru explicarea si corelarea intra/ interpretarea situatiilor/ explicarea rezultatelor obtinuteexplicarea diferitelor teorii, diverselor contexte cunostintelor specifice si a
interretarea unor variate interdisciplinara si aplicarea contextelor educationale / de în urma evaluarii modele si contexte educationale utilizând rezultatelor cercetarii
tipuri de concepte, situatii, cunoasterii pedagogice în formare continua si a performantelor la nivel pedagogice din perspectiva conceptele, paradigmele si pedagogice în analiza
proiectarea metodelor de conversie a individual si institutional. managementului educational teoriile stiintifice cu privire la activitatii profesionale
procese, proiecte etc. macro/mezo/micro a cunostintelor, abilitatilor, consiliere, orientare si
asociate domeniului activitatilor educationale si de atitudinilor în planuri/scenarii asistarea psiho-pedagogica a
formare profesionala, precum pedagogice de persoanelor cu nevoi
si a materialelor didactice instruire/formare; corelarea educationale diferentiate
teoriilor si modelelor
fundamentale ale invatarii cu
situatii educationale specifice
D3. Aplicarea unor principii Adaptarea si Aplicarea eficienta Aplicarea Aplicarea Aplicarea Aplicarea
si metode de baza pentru aplicarea a principiilor si metodologiilor, a cunostintelor de principiilor si a principiilor si
rezolvarea de principiilor si strategiilor tehnicilor si management privind metodologiei metodologiilor
probleme/situatii bine modelelor de didactice / de instrumentelor de gestionarea specifice specifice
definite, tipice domeniului înproiectare a formare în baza specifice grupului scolar, cunoasterii dezvoltarii
conditii de asistenta activitatilor realizarea evaluarii organizarea si personalitatii profesionale si
educationale / de activitatilor rezultatelor utilizarea elevilor si cercetarii
calificata
formare educationale obtinute în eficienta a adultilor în empirice în
diferentiate în diferite contexte resurselor din realizarea adecvata identificarea si
functie de grupul educationale / de proiectele/programe a consilierii, solutionarea
tinta formare le educationale, orientarii si problemelor
profesionala utilizarea de asistarii psiho- educationale
continua metode si tehnici pedagogice a
pentru rezolvarea persoanelor cu
unor situatii de nevoi educationale
criza educationala diferentiate în
situatii
determinate de
consiliere în
echipa, cu
asistenta
calificata
D4. Utilizarea adecvata de Adaptarea Utilizarea de Utilizarea de Utilizarea Aplicarea unor Raportarea la
criterii si metode standard demetodologiei de criterii si metode criterii si metode metodelor standard criterii, metode si
standardele
evaluare pentru a aprecia evaluare si de standard pentru standard de de evaluare si de instrumente de baza
profesionale
calitatea, meritele si raportare adecvata evaluarea calitatii apreciere a identificare a în evaluarea specifice si la
limitele unor procese, la norme, criterii teoriilor, calitatii / progreselor sau gradului de rezultatele
programe, proiecte, concepte, si standarde modelelor, oportunitatii disfunctiilor de adecvare si cercetarii
metode si teorii specifice în strategiilor metodelor, tip managerial în eficienta a educationale,
analiza si didactice si a instrumentelor si desfasurarea activitatilor de precum si
aprecierea procesului proceselor de activitatilor consiliere, utilizarea adecvata
calitatii educational evaluare. educationale cu orientare si a metodelor si
proiectelor tinerii/adultii si asistare psiho- criteriilor de
educationale elaborarea de pedagogica de evaluare si
solutii optime specialitate autoevaluare, de
pentru analiza a feed-
eficientizarea backului obtinut
proceselor. pentru aprecierea
obiectiva a
calitatii propriei
munci
D5. Elaborarea de proiecte Elaborarea Elaborarea de Realizarea unor Crearea unor Elaborarea de Dezvoltarea unor
profesionale cu utilizarea proiectelor programe strategii proiecte/ programe proiecte/programe bune practici
unor principii si metode educationale educationale, evaluative care sa educationale pentru consilierea, profesionale si
consacrate în domeniu utilizând scenarii didactice includa instrumente privind organizarea orientarea si participarea la
conceptele, alternative si / probe alternative eficienta a asistarea psiho- elaborarea
teoriile, micro-proiecte de de evaluare mediului de pedagogica a proiectelor de
paradigmele, cercetare-actiune diferentiata a învatare si a persoanelor cu cercetare,
modelele în domeniul rezultatelor resurselor nevoi educationale respectând
instructiv- instruirii / proceselor de elaborate conform diferentiate si principiile si
educative, formarii continue învatare principiilor si pentru cunoasterea normele
principiile si functiilor personalitatii metodologice
metodologiile specifice elevilor/adultilor specifice.
specifice managementului
proiectarii educational
pedagogice.
Standarde minimale de Realizarea Desfasurarea Elaborarea si Elaborarea si Conceperea si Realizarea unui
performanta pentru evaluarea proiectelor activitatilor aplicarea probelor implementarea unui realizarea unui plan de
competentei didactice pentru instructiv- de evaluare, plan managerial program/proiect de îmbunatatire a
disciplinele din educative conform aprecierea si pentru promovarea consiliere/ practicilor
domeniul Stiinte prevederilor interpretarea unor politici orientare scolara- profesionale si de
ale Educatiei curriculare, rezultatelor. educationale profesionala sau valorificare a
pentru utilizând modelele Argumentarea plecând de la asistare psiho- rezultatelor
curriculumul nucleu instructiv- alegerii metodelor, analiza unor pedagogica pentru cercetarii în
si CDS, precum si a educative si tehnicilor si documente/situatii identificarea, domeniul stiintelor
proiectelor metodologiile de instrumentelor educationale date analiza si educatiei
spefice / baza specifice utilizate. si elaborarea unor solutionarea
scenariilor procesului de decizii manageriale nevoilor
specifice educatie si privind diverse educationale
activitatii de formare. componente ale specifice
formare functionarii diferitelor
profesionala eficiente la nivel persoane sau
continua institutional sau grupuri
al grupului de educationale
elevi / adulti.
Descriptori de nivel ai Competente transversale Standarde minimale de performanta pentru evaluarea competentei
competentelor transversale

D6. Executarea responsabila aCT1 Aplicarea principiilor si a normelor de deontologie Realizarea sarcinilor de proiectare, realizare si evaluare a activitatilor instructiv-educative specifice disciplinelor
sarcinilor profesionale, în profesionala fundamentate pe optiuni valorice explicite pedagogice în conditii de autonomie restrânsa si de asistenta calificata.
conditii de autonomie specifice specialistului în stiintele Educatiei
restransa si asistenta
calificata

D7. Familiarizarea cu CT2 Cooperarea eficienta în echipe profesionale Elaborarea si implementarea unui proiect educational, realizat în echipa, pe o tema interdisciplinara, valorificând
rolurile si activitatile interdisciplinare specifice proiectelor si programelor din spiritul de echipa, toleranta si respectul în comunicarea si interactiunea cu ceilalti parteneri educationali.
specifice muncii în echipa si domeniul stiinte ale Educatiei
distribuirea de sarcini pentru
nivelurile subordonate

D8. Constientizarea nevoii deCT3 Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de Analiza nevoilor de formare, implicarea în programe de dezvoltare profesionala, utilizarea limbilor straine si a
formare continua; utilizarea învatare pe tot parcursul vietii în vederea formarii si tehnicilor informationale si comunicationale, adaptarea competentelor profesionale la dinamica domeniului
eficienta a resurselor si dezvoltarii profesionale continue educational.
tehnicilor de învatare pentru
dezvoltarea personala si
profesionala