Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA

JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
PRIMARIA

PR.OIE,CT fDE HOTARAR.E


privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru inceperea
activiti{ii de educafie qi pregitire sportivi in jocul de RUGBY-firI contact- in
Municipiul Motru
VICEPRIMARUL MUNICIPIULU MOTRU, MOREGA COSTEL COSMIN:

Avdnd in vedere:

44044104J2.2018 qi la Consiliul Local Motru sub nr.1052104.12.2018 ;

Sport din Municipiului Motru;

Publicd Locald, republicatd, cu modific6rile gi completdrile ulterioare;

pentru Activit5li de Sport qi Tineret.


Sulturd
In temeiul prevederilor art. 45, alin.6 din Legea nr.21512001 - Legea Administra(iei
Publice Locale, republicatl qi actualizati

PROPUNE:
ART.I Consiliul Local Motru iqi dI acordul pentru inceperea activiti{ii de educa{ie qi
pregitire sportivl in jocul de RUGBY-fIrI contact- in Municipiul Motru sub indrumarea
domnului antrenor CIlin Gheorghe.

Art. 2. Activitatea de pregitire sportivl in jocul de RUGBY va fi organtzztd, de domnul


antrenor Cllin Gheorghe care se va ocupa de obfinerea documentelor necesare
desflquririi activitlfii, in condifiile legii;i de siguranfl pentru copii.

ART.3. Pregltirea sportivi in jocul de RUGBY-f?iri contact- se va desfEEura in zilele de


sAmbItI qi duminicl in Sala de Sport Motru qi pe Stadionul Clubului Sportiv Minerul
Motru 2008, conform unui program stabilit de comun acord cu domnul Cilin Gheorghe qi
reprezentanfii legali ai Clubului Ei ai SIlii de Sport.

ART.4 Prevederile hotlririi vor fi duse la indeplinire de domnul CIIin Gheorghe qi


reprezentanfii legali ai Clubului Sportiv Minerul Motru 2008 gi Silii de Sport.

ART.S Hotlrirea va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului,


se
domnului antrenor Cilin Gheorghe ;i reprezentan{iilor legali ai Clubului Sportiv Minerul
Motru 2008 qi SIlii de Sport.

INITIA AVIZAT ALITATE


,AR,
SE
MOREGA COSMIN GINA
PRIMARIA MTII\IICIPII'LIII MOTRU
DIRECTIA DE CULTURA,
ACTrvrrATr on sPoRT gr TTNERET

RAPORT DE SPECIALITATE
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru inceperea activitAfii de
educaJie gi pregdtire sportivl in jocul de RUGBY - fer6 contact - in Municipiul Motru

Avdnd in vedere:
- Cererea nr. 440M104.12.2018 a domnului C6lin Gheorghe, antrenor de RUGBY
pentru copii qi juniori, inregistratil la Consiliul Local Motru sub nr. 1052104.12.2018, cerere
prin care s-a solicitat Consiliului Local Motru un aviz favorabil pentru inceperea activitifii de
educafie gi pregdtire sportivd in jocul de RUGBY in Municipiul Motru, avdnd drept motiva{ie
reducerea st6rii de obezitate la elevii din ciclul primar, gimnazial gi liceal
- Expunerea de motive nr.69104.02.2019 privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Motru pentru inceperea activitilii de educafie gi pregitire sportiv6 in jocul de
RUGBY in Municipiul Motru
- faptul cE, potrivit Regulamentului de desfriqurare a activitiifilor de cultur5, sport qi
tineret din Municipiul Motru, obiectivele functiondrii SeHi de Sport sunt:

,,a) deservirea unitililor de inv6tim6nt ,,$coala Generald nr. 2 Motru" qi ,,Colegiul


Nafional George Coqbuc Motru" din municipiul Motru in realizarea planului cadru de
inv6{am6nt, conform unui orar prestabilit, precum gi desfdqurarea unor competitii sportive
qcolare de interes local, judetean sau nafional;

b) sprijinirea activitd[ii cluburilor gi asocia]iilor sportive inregistrate pe teritoriul


municipiului Motru, in procesul de educatie gi formare sportiv6 a tineretului;
c) in perioadele rdmase neacoperite de activitAflle menfionate la lit. a) gi b) ale
prezentului articol, sala de sport va funcliona pentru deservirea, conform planific6rii, a
cerinlelor ocazionale ale sportului de mas6. in acest caz se va percepe o taxl de utilizare a
sllii de sport aprobat6 prin HotErdre a Consiliului Local Motru. Incasarea taxei de utilizare se
va face cu respectarea prevederilor legale.
d) Sala de sport Motru poate fi fiilizatil cu titlu gratuit, cu aprobarea Primarului
Municipiului Motru, pentru activitiili de interes local sau in scopuri umanitare."
Activitatea de pregltire sportiv6 in jocul de RUGBY poate avea loc in Sala de Sport
Motru conform unui program stabilit, de comun acord cu domnul antrenor Cdlin Gheorghe,
in orele r[mase libere in zilele de sdmbltd qi duminicI. Programul va cuprinde zilele qi orele
desfdqurlrii activitiitii sportive fdrd a perturba buna desfdsurare a activitE{ilor celor doui
unit6ti de invitim6nt, respectiv $coala Gimnaziald nr.2 Motru gi Colegiul National George
Cogbuc Motru, precum qi a competiliilor in cele doutr loca{ii (stadion gi Sala de Sport).
Considerim cd proiectul de hotirdre este intocmit cu respectarea prevederilor legale,
fapt pentru care apreciem c6, potrivit legislatiei administrafiei publice, este de competenfa
Consiliului Local dezbaterea gi aprobarea proiectului de hotir6re.

Director,
Da cu

*
*
Jud
\
UU NSI lrlU
|'ufgo' l\ U
I
\to
ZI U ri
tJL I
Expunere de motive
privind acordul Consiliului Local al Municipiului Motru pentru inceperea
activiti{ii de educa{ie qi pregitire sportivi in jocul de RUGBY-firi contact- in
Municipiul Motru

Prin Cererea nr. 44044104.12.2018 domnul Cilin Gheorghe, antrenor de


RUGBY pentru copii qi juniori a solicitat Consiliului Local Motru un aviz
favorabil pentru inceperea activitdlii de educalie qi pregdtire sportiv5 in jocul de
RUGBY in Municipiul Motru, avdnd drept motivalie reducerea stdrii de obezitate
la elevii din ciclul primar, gimnazial qi liceal.
Cererea a fost pusd in discufie in cadrul qedin{ei ordinare publice a C.L.Motru
din data de 19.12.2018, fiind suslinut6 de domnul C6lin.
in gedinld s-a stabilit inilierea unui proiect de hotSr6re in acest sens pentru
gedinla din data de 31 .12.2019 dar a fost adoptat6 hotdr6re de respingere.
Astfel am iniliat alt proiect de hotdrOre in vederea adoptdrii hotdrArii cu
urmdtoarele menfiuni:
- Programul de pregdtire sportivd va avea loc in zilele de sdmbdtd qi
duminicd de comun acord cu reprezentanfii legali ai Clubului Sportiv
Minerul Motru 2018 cdt gi cu reprezentanlii Sdlii de Sport a Municipiului
Motru, deoarece in aceste localii se va desfrqura activitatea sportivS;
- Programul va cuprinde zilele, orele qi locul desfiquririi activit5li
sportive, frrd, a perturba buna desflgurare a activitdlilor celor douS
unitSli de invdldm6nt respectiv $coala Gimnaziald nr. 2 Motru qi
Colegiul Nalional George Coqbuc, precum qi a competiliilor in cele doud
loca{ii( Stadion qi Sala de Sporr);
- Activitatea de pregitire qi iniliere a jocului de RUGBY-fdrd contact- va fi
organizati de domnul antrenor Cdlin Gheorghe care se va ocupa de toate
documentele necesare desf[qurdrii activitdtii , in condilii legale qi de
siguranld pentru copii, respectiv: accept plrinli, adeverinlE medicald, etc.
Av6nd in vedere cererea domnului antrenor C61in Gheorghe precum gi faptul
cI sportul este o activitate care contribuie la dezvoltarea armonioasd a copiilor,
supun spre aprobare proiectul de hotdrdre ,, privind acordul Consiliului Local al
Municipiului Motru pentru inceperea activiti{ii de educa{ie gi pregitire
sportivi in jocul de RUGBY- firr contact- in Municipiul Motru''.
Raportul de specialitate va fi intocmit de domnul popescu director
Tineret
Directia De culturd, Activit[{i de Sport qi
tr a)L
Dt"
INITIATOR
r,
Morega Cosmin
\

..) t_ *
!i- , dt,
--

'i.
-l urta-.- t"1-
r,---.-g-.

CATRE,
CONSILruL LOCAL MOTRU

Subsemnatul GHEORGHE, locuiesc in Municipiul Motnr ,


CALIN
bl.M2, sc.l, ap.l, jud.Go{ , absolvent al Scolii Nafonale de Antrenori
Specialitatea (ramura de sport ) RUGBY pentnr copii gi juniori, prin irezenta
solicit Comisiei de invnfitur[ Cultura Sport - avrz favorabil , pentnr inceperea
unui program de educagie sportiv[, av6nd drept motivagie reducerea st6rii de
obezitate la eleviidin ciclul primar , gjmnazial gi liceal.

Este bine cunoscutii situafia elevilor supraponderali din scolile din Motnr ,
cum la fel de bine este gtiut ci singurul sport care accepti la antrenamente copii
supraponderali este RUGBY-UL , ffu6 contact (placaj).

Despre avantajele practiclrii unui sport la vdrsta copillriei ,nu mai trebuie
s[ discutim, chiar Ministerul Educa;iei gi inv{emertului a introdus in programa
scolarl jocuri de RUGBY sub diferite forme si variante

Mentionez cI activitatea pe care o proplm spre aprobare se va desf[sura sub


formi de volunariat in zilele de stmbiti gi duminic6 la stadionul Minenr gi la sala
de sport administratii de Primeria Motru.

Sper, Comisia de invdlEturi Sporf si analizeze cu atenfie solicitarea de fa{5,


venind in ajutorul pdrintilor care auzind de intenlia mea , m-au rugat si nu renunt,
fiind la mijloc slnitatea copiilor .

Anexez aliturat acte doveditoare de calificare tn meseria de antrenor de


RUGBY.

DATA, CALIN GHEORGIIE


Antrenor de rugby copii 9i juniori
c t- /t- to la