Sunteți pe pagina 1din 11

ROMANIA

JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea regulamentului de acordare a unui spyijin linanciar asociafiilor de
proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizirii subsolurilor blocurilor

PRIMARUL MUNICIPruLUI MOTRU, JIANU GIGEL:

Avind in vedere :
't' Prevederile art.9 qi art.l0 din Legea nr.2l5l200l privind administrafia publicd
local6, republicatd, cu modificdrile ;i completrrile ulierioare;
* H.C.L.nr. 194129.11.2018 privind acordaiea de sprijin financiar-asocialiilor de
proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizdrii subsoluriloi blocurilor;
* H.C-L.nr. 196/29.11.2018 privind acordarea de sprijin financiar asocialiilor de
proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizarii subsolurilor blocurilor;
{' Prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlile publice locale,cu modificdrile
si
completdrile ulterioare ;
* Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitali publice, republicat6 cu
.
modifi cdrile gi complettirile ulterioare;
* Legea nr. 19612018 privind organizarea
;i funcfionarea asocia(iilor de proprietari.
actrnlizatd;
{.Expunerea de motive;
* |apornrl de specialitate;
In temeiul art. 45, alin.6 din Legea nr.215t2001 Legea administra{iei
-
publice locale, republicati qi actualizatil,,

PROPUNE:
Art'l' Se aprobi regulamentut de acordare a unui sprijin financiar asociafiilor
de
proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizirii subsolurilor blocurilor,
conform
anexei la prezentul proiect de hotirire.

Art'2' Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire de serviciul CSpLppM din


cadrul
Primiriei Municipiului Motru qi asocia{iile de proprietari.

Art'3' HotlrArea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu(iei prefectului,


Serviciului CSPLPPM din cadrul Primiriei Municipiului Motru
9i
asociatiilor i - de
proprietari din Municipiul Motru.

l'€,. AVIZAT LEGALITATE

lo * GINA
\o
\,
l+
lrv\rvw. prima ria motru. ro primaria@prima riamotru ro"

PRIMARH
MUNICIPIUTUI MOTRU

B-dul Girii, Nr.1 Municipiul Motru, jude[ul Gorj Tel./Fax: 0253/41056S

Nr. r04.o2. 2019

Expunere de motive
privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar asocialiilor de
proprietari din Municipiul Motru, in vederea igienizlrii subsolurilor blocurilor

Av6nd in vedere prevederile art.9 qi art.l0 din Legea nr. 21512001 privind
administrafia publicd local5 , republicatS, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare, prin
care este prevdzut faptul cd autoritdlle administrafiei publice locale stabilesc,
administreazd, utilizeazA sau, dupd caz, dispun de resursele financiare proprii, in
conformitate cu principiul autonomiei locale, in temeiul art.45, alin. 6 al aceleiaqi legi,
propun aprobarea proiectului cu privire la Regulamentul de acordare a unui sprijin
financiar asocialiilor de proprietari din Municipiul Motru, in vederea igienizdrii
subsolurilor blocurilor.
Sumele reprezentdnd sprijinul financiar acordat asociafiilor de proprietari vor fi
prinse in bugetul local pe anul 2019, aga cum s-a precizat in H.C.L. nr. 194129.11.2018 si

H.C.L. nr. 196129.1 1.201 8.

Raportul de specialitate va fi intocmit de d-na Vdduva Angela, $ef Serviciu


C.S.P.L.P.P.M.

Jianu

c
P

tul0,1s"
xo
\-' q
$/ra/w. prime ria motru. r0 primaria@primariamotru.ro

PRIMARH
MUNICIPIULU MOTRU

8-dul Gdrli, Nr.1 Municipiul Motru, judeful Gorj Tel.lFax: 025314'! 0$$S

Nr. .../.
o 2019

Raport de specialitate
privind aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar asocialiilor de
proprietari din Municipiul Motru, in vederea igienizirii subsolurilor blocurilor

Prin H.C.L. nr. 194129.11.2018 qi H.C.L. nr. 196129.11.2018 s-a acordat sprijin
financiar asocialiilor de proprietari din Municipiul Motru in vederea igienizdrii
subsolurilor blocurilor, iar sumele necesare vor fi prevdzute in bugetul local pe anul
2019. ln cuprinsul hot[rdrilor este prevlzut faptul c6, regulamentul de acordare a

sprijinului financiar asociafiilor de proprietari din Municipiul Motru in vederea


igienizdrii subsolurilor blocurilor va fi intocmit de Serviciul CSPLPPM gi va fi supus

spre aprobare C.L. Motru.

Av6nd in vedere prevederile art.9 qi art.lO din Legea w.21512001 privind


administralia publicd local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare ,

prin care este prevdzut faptul cd cd autoritAflle administrafiei publice locale stabilesc.
administreazd., utilizeazd sau, dupd caz, dispun de resursele financiare proprii, in
conformitate cu principiul autonomieilocale, yd rugdm sd analiza[i qi sd hotdrdli
aprobarea Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar asocialiilor de
proprietari din Municipiul Motru, in vedereaigienizdrii subsolurilor blocurilor, anexd
la prezentul.

$ef Serviciu CSPLPPM,


V Angela
AtuXd t a ttCL nr.__J_2 01 9

REGULAMENT
de acordare a unui sprijin financiar asociafiilor de proprietari din Municipiul Motru, in

vederea igienizdrii subsolurilor blocurilor

CAPTOLUL I
Dispozilii generale
Art.1. - Prezentul Regulament stabileqte cadrul juridic unitar privind acordarea unui sprijin
financiar asocialiilor de proprietari din Municipiul Motru, in vederea igienizdrii
subsolurilor blocurilor.
Art.2. - Prezentul Regulament stabile;te criteriile ce trebuie indeplinite pentru acordarea
sprijinului financiar din partea autoritdtii administrafiei publice locale.
Art.3.- Punerea in aplicare a Regulamentului de acordare a unui sprijin financiar
asocialiilor de proprietari din Municipiul Motru in vederea igieniz6rii subsolurilor se face
de cdtre o comisie numit6 prin DispoziliaPimarului Municipiului Motru, care va analiza
indeplinirea condiliilor qi va propune C.L. Motru acordarea ajutoarelor financiare.
Art.4. Termenii qi nofiunile utilizate in prezentul regulament se definesc dup[ cum
urmeazd:
a) solicitant - asocialia de proprietari sau persoana mandatatd de proprietari;
b) beneficiar - scara de bloc la subsolul cdreia se efectueazd lucrarea de igienizare;
c) igienizare - lucrare care se executi la subsolul unui bloc ( evacuat apa din subsol.
curalat reziduuri menajere, incdrcat gi transportat reziduuri, manopera prestatorului de
serviciu) ;

d) sprijin financiar - acordarea de cdtre autoritatea publicd locali a unei sume de bani in
vederea suslinerii lucrdrilor de igienizare a subsolurilor ce se executd la blocurile
/scdrile din Municipiul Motru.

CAPITOLUL II
Criterii de acordare a sprijinului financiar

Art.5 - Pentru a beneficia de sprijin financiar din parte Primdriei Municipiului Motru,
este necesar a fi indeplinite urm6toarele criterii :
a) blocul/scara de bloc s5 faci parte dintr-o forml asociativd de proprietari sau sd
existe acordul a cel pulin jumdtate plus unu din numdrul proprietarilor privind
solicitarea aj utorului;
b) solicitarea sprijinului financiar acordat de administra{ia publicd locald sd fie
adoptatd in adunarea generald a proprietarilor prin acordul a jumdtate plus unu din

numdrul total de membrii;


c) si desemneze qi sd mandateze o persoan[ care sd ii reprezinte in derularea
contractelor qi sd iqi asume obligalii in numele lor;

d) sd fie respectatf, destinafia acorddrii sprijinului financiar, respectiv igienizare


subsoluri blocuri din Municipiul Motru .

Art.6 - (1) Solicitantul are obligatia de a efectua, pe cheltuialS proprie, lucrdrile de


reparalii la instalaliile aflate la subsolul blocului ( scurgere menajerd, scurgere
pluvial[, instalalie apd potabild, instalalie energie termicd) care au determinat
inundarea subsolului.
(2) Nerespectarea obligafiei prevlzute la art.I de cdtre solicitant atrage

nedecontarea sprijinului financiar de cStre autorititile administra{iei publice locale.

CAPITOLUL III

Acordarea sprij inului financiar

Art.7 - Autorit6file administraliei publice locale acord6 un sprijin financiar


asocialiilor de proprietari din Municipiul Motru pentru susfinerea lucrdrilor de
igienizare a subsolurilor, in limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceastf,
destina!ie.

Art. 8. - Suma de bani reprezentdnd sprijinul financiar va fi achitard pe baza


contractului incheiat intre Primdria Municipiului Motru qi Asocialia de proprietari,
avdnd ca temei legal , printre altele, contractul incheiat intre Asocialia de

proprietari Ei executantul lucrdrii.


Art.9. (l) Recuperarea sumelor de bani acordate asocialiilor de proprietari cu

titlu de sprijin financiar pentru igienizare subsolurilor blocurilor, se va face dintr-un

fond de reparalii constutuit in acest sens de cltre solicitanli, pe parcursul executdrii


lucr[rilor
(2) in cazul in care aceste sume de bani nu se achitd integral din fondul de
reparalii p6nd la receplia la terminarea lucr5rilor, recuperarea sumelor r6mase se

realizeazd. prin instituirea unei taxe stabilitl prin hotdr6re de consiliu local

2
(3) Taxa prevdzutd,la alin.2 se fundamenteaz1" in funcfie de sumele avansate de la
bugetul local cu titlu de sprijin financiar pentru igienizarea subsolurilor blocurilor
in raport cu cotele p6(i indivize din proprietatea comun6 aferentd fiec[rei
proprietdfi individuale.
(4) Durata qi modalitatea in care pot fi recuperate prin intermediul taxei. sumele

avnsate, conform prevederilor prezentului regulament , se stabilesc prin hotlrdre de

consiliu local, emisd dupd momentul recepliei, la terminarea lucrdrilor de


igienizare.
Art.l0. Taxaprevdzutd la art. 9 se urmdgeqte qi se executf, in condiliile legii.
Art. 11. Prin exceplie de la prevederile art.9 si art.10, sumele de bani aferente ce

fac parte din sprijin financiar acordat, sunt considerate cheltuieli sociale qi nu se

recupereaz[ de la urmdtoarele categorii de proprietari :

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in intrelinere;


b) veteranii de rizboi Ei/sau soliisofiile supraviefuitoare.
Art.l2. Sumele avansate cu titlu de sprijin financiar pentru igienizarea subsolurilor
blocurilor nerecuperate la data transmiterii proprietSfii asupra apartamentelor din
respectivele blocuri. sub orice formd, recupereazd de la noul proprietar.

CAPITOLUL IV
Sursa de finanlare

Art.13. Sumele reprezentdnd sprijinul financiar acordat asocia{iilor de proprietari


din Municipiul Motru se alocd de la Bugetul Local al Municipiului Motru, in limita
prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceastd destinafie.

CAPITOLUL V
Documentele necesare
Art.l4. - in vederea acorddrii sprijinului financiar asocialiilor de proprietari din
Municipiul Motru, solicitanfii vor depune urmdtoarele formulare :

a) formular solicitare sprijin financiar ( Anexa I la regulament)


b) hotlrdrea adundrii generale a asocialiei de proprietari privind solicitarea

sprijinului financiar in vederea igienizdrii subsolurilor blocurilor ( Anexa 2 la


Regulament)
c) lista proprietarilor din blocul/scara blocului unde se fectueazd, igienizarea (
Anexa 3 la regulament);
d) declarafie pe propria rdspundere a reprezentantului asocialiei de proprietari
privind plata sprijinului financiar ( Anexa 4 la regulament)

1
e) devizul estimativ al lucrdrii ( situalia de lucriri gi volumul estimativ de

apdldeqeuri) intocmit de o firmd specializat6. Valoarea lucrdrilor consemnate in


deviz si nu depdqeascd valorile medii ale prefurilor piefei ;

Art.15 - Situalia de lucrdri qi volumul estimativ de ap5/de;euri vor fi verificate de o


persoan[ imputemicit6 din cadrul Primlriei Municipiului Motru.

Art.16. - Comisia de evaluare a solicitdrilor poate cere sd-i fie puse la dispozilie
orice alte documente pe care le considerd necesare.

CAPITOLUL VII
Analiza solicitdrii
Art.l6 - Comisia va analiza solicitarea qi documentele anexate acesteia qi va
propune Consiliului Local Motru acordarea sprijinului financiar precum gi

cuantumul acestuia pentru fiecare solicitant in parte.

CAPITOLUL VIII

Dispozilii finale

Art.17. - La finalizarealucrdrii se va intocmi procesul-verbal de receplie , care va


fi vizat de un reprezentant al Primdriei Municipiului Motru, imputemicit prin
dispozilia Primarului municipiului Motru.

Serviciul C

4
fl*,< /

FORMI-ILAR SOLICITARE SPRTJIN FINANCIAR

(lhtrc.

l'l{l N'lAI{lA 1ltt rNIC'lPltlltrl


^nOf/A
O
Asocialia de proprietari
reprezentatlr prin dl.r'dna. lunctia
identificat(i) pnn c.N.lr.
B.l.ic.l. scria_- - ___, nr
l'rin prczcnta solicit acortlarea unci finantlri in sunrd de lci
pcntru suslirrcrca lucrlrilor dc igicnizare a subsolului ce urrncaT-i a sc cxecuta la blocul

scara situat in l,totfZtt Str


conlirrrlr l{cuularncntului de acordarc a unui spriiin llnanciar astlcialiilor tlc proprietari
tlin nrunici piut/V1Nuprohat prin H.C.L.M. nr.
a
I)ata Semnf,tura
A\( )('1,\ l'l{ Dl' l'ROl'}Rll) l'AItl
l.ocalitatca
Str.
Ctxlul poStal*_ _..-_
.J udc{ul
nr bt , sc.__ *_* A** I
CorluI dc irrrr:gistnrrc liscal;r

TIOTARAREA
adunarii generale a proprietarilor
nr. din data de
pentru solicitarea unui sprijin financiar de Ia municipiul [4fiffltl
in vederea igienizirii subsolului

l.uantl lu cunoltin{a prr:vcderile ['I.C.L.M. ur. din clata


prirind acordarcu unui spriiin flnanciar asocialiilor dc proprictari dirr nruniciliiul
o (iiurgiu. in r cdcrea igienizirii subsolurilor. adunarca gcncrala a prt'rprictariltir. in
gcdinla ordinar#extraordinari din data de .. in prezenta a nrembri
din totalul de ........ membri ai asocia(iei. reprczentdnd jumitatc plus unu din
nunrlrul totlil tlc nrcrtrbrii ai asocialiei dc proprietari.

HOTARA$rE,:
l. sa solicite sprilinul financiar acordat dc adnrinistra[ia publici loc:alir. corrlonn
Il.('.1 .i\4. nr clin data privinri acordarca unui spri.iin
linanciar asocialiilor de proprietari din municipiul lvlli?J/in vcdcrca igicnizarii
subsolurilor:
l. sii dcscmnezc qi sa mandateze un reprczentant lcgal in rclalia cir autoritililc
puhlict: krcalc in scopul rcaliztrrii lucrlrilor de igienizilrc a subsolului ec trchuic
c\ccllti.ltc la hlocul . scara .
siruat in NCTRU su'
il'l pcrsoarla . ('.N.1)

o l. rcperc pc cheltuiaki propric instalalia dcleetd de la suhsolul hlocului. carc


sr-t
dctcrrninat inundarca subsolului:
u

-t. si incheie contractul cu prcstatorul de serviciu;


-5. si inchcie contractul de linan[arc cu autoritatea publicl localir.

l)rez.cnta hotararc se aliqeazl la avizierul asocialiei de lrroprictari inc:cpand cu


dlta de va insotri documenta[ia ce urmcazi a li depusi la autoritatea
li
pulrlicli ltrcali.

Pre;edinteiimputcrn ic it.

( nunrrilc qi scmnatura)
T,.S.
a

.\s()('l \ | I,\ Dl: I'li(Jlll{l}. 1.,\RI fl**rc 3


i tri,1li1 1'a , ..lude tul
\rr lll. . trl. __ _*_. Sc.
( rrritrl t[' inretirtrarc l'iscalii
Nr

LtsTA PROPRTETARTLOR')

- situalie la data de............ ...

Asocialia de proprietari, prin pregedintele acesteia. declar5 urmetoarele.

Ni rretar
l'i r proprietarulu,"'
Crt
aparta
ment
l

Numele 9i prenumele*' c.N.P " Decrzra


SemnatLtra
I DA Ilt I

0 "i
L J 4
1

o 4
c.J

Li

;
I
9
10 ---1-
11
1
i
1 I

1 4
1,
q

1 6 l
1

1 7

19

o 20
21
1

aa
LL
t)
.1
.-9 ^

25
Raspundern r,"niru ilatttaiea gi exactrtatea datelor inscrise

P regedinte/im putern rc ir
(numele gi semndtura)

L.S.

') Se anexeazd ia Hotararea adunirir generale a proprielafllor nr orn


") se vor menttona numele prenumete tuturor proprietarilor $t datele de identificare ale acestcra
9r
'.') Se va ins,:rre cu nraluscule decizia proprietarului ?n coloana 4, respectiv
coloana 5
A*n* I

DEC[..\RAJ-Iri pE pRopRIE R \SPLTNDrlRE

Su hscntrratu l( a )

L.N.I'. posesor al C.l.r'8.1. seria . nr


domiciliat(I) in Jude[
O Str.

Ap. imputcrnicit al Asocia{iei cre proprictari r, Locatarikrr

' dcclitr pc p11r;r1ic riispunclcrc ci sunl. dc acord ca valoarea spriiinului li'a.ciar ac.rdar
conlirrnt I l.('.1_.N|. nr sd lic plitim in contul prcstatorului qi nc
oblieim si rcparirn. pe cheltuiald proprie, coloanete/instalaliile existente
la subsolul
hl,culrri 1i care au dcterminat inundarca subsolului.

o I)ata
Semnltura